Dodatkové tabuľky II

V tomto článku sú uvedené jednotlivé dodatkové tabuľky s ich významom, príkladmi použitia a podstatnými poznámkami ku každej z nich. Zobrazené kombinácie značiek s dodatkovými tabuľkami sú iba ilustračné a nemusia zodpovedať reálnym rozmerom či pomerom strán. Všeobecné dodatkové tabuľky 501 Vzdialenosť Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou […]

Informačné značky III

V tomto článku je uvedená prvá časť prehľadu všetkých informačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami. I. Značky o prednosti v jazde Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 301 Križovatka s prednosťou v jazde Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke. Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie: Na […]

Dodatkové tabuľky I

Všeobecne Dodatkové tabuľky sú osobitná skupina značiek, keďže sa nepoužívajú samostatne a ich význam vyplýva primárne z „hlavnej“ značky, pod ktorou sú umiestnené. Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie (), doplnenie (), obmedzenie () alebo rozšírenie () významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené.  Dodatkové tabuľky sa delia na všeobecné a špecifické. Nové členenie dodatkových […]

Informačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z. Do skupiny informačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, príkazových značiek a informatívnych prevádzkových značiek a väčšina informatívnych smerových a informatívnych iných značiek. Z doterajšej skupiny značiek upravujúcich prednosť sa medzi informačné zaradili značky (informujúce) o prednosti v jazde. Z príkazových značiek sa preradili medzi informačné značky Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie/Zníženie počtu jazdných […]

Regulačné značky III

V tomto článku je uvedený prehľad všetkých regulačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami. I. Značky o dávaní prednosti v jazde Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 201 Daj prednosť v jazde! Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde. Dať prednosť znamená počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, […]

Informačné značky I

Všeobecne Informačné značky sú najpočetnejšia a najpestrejšia skupina značiek, čo vyplýva z rôznorodosti poskytovaných informácií, keďže prostredníctvom nich sa účastníci cestnej premávky informujú o miestach s osobitnými pravidlami, poskytujú sa im dopravne významné informácie alebo im pomáhajú v orientácii. Medzi tieto značky patria aj značky o prednosti v jazde; z týchto značiek nevyplýva žiadna regulácia (t. j. príkaz, […]

Nová vyhláška

Dňa 1. apríla 2020 nadobudla účinnosť úplne nová vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Nová vyhláška nadviazala na novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá vyšla v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 393/2019 Z. z. a ktorá taktiež nadobudla účinnosť 1. apríla 2020. Novela zákona zmenila viaceré veci v oblasti […]

Regulačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z. Do skupiny regulačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, takmer všetky zákazové značky, väčšina príkazových značiek a niektoré z informatívnych prevádzkových značiek. Zo skupiny značiek upravujúcich prednosť ostáva medzi regulačnými značkami zachovaná časť so značkami o dávaní prednosti v jazde; značky informujúce o prednosti sú zaradené medzi informačné, […]

Regulačné značky I

Všeobecne Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy, obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Tieto pokyny sa v rámci vyhlášky nazývajú jednotne „regulácia“. Týmito značkami sa upravuje miestna organizácia premávky, spravidla odlišná od tej, ktorá by platila pri uplatňovaní všeobecných pravidiel cestnej premávky. Umiestňovanie Základným pravidlom o umiestňovaní regulačných značiek je, […]

Výstražné značky II

V prvej časti článku o výstražných značkách sme si uviedli ich základné parametre vo všeobecnosti. V tejto časti je uvedený prehľad všetkých výstražných značiek s niektorými podstatnými detailami. I. Všeobecné výstražné značky Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 101 Nebezpečenstvo Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou […]

Prejsť na začiatok