Dodatkové tabuľky I

Všeobecne

Dodatkové tabuľky sú osobitná skupina značiek, keďže sa nepoužívajú samostatne a ich význam vyplýva primárne z „hlavnej“ značky, pod ktorou sú umiestnené. Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie (), doplnenie (), obmedzenie () alebo rozšírenie () významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. 

Dodatkové tabuľky sa delia na všeobecné a špecifické. Nové členenie dodatkových tabuliek nadväzuje na to, či sa dodatková tabuľka môže používať s viacerými značkami (všeobecné dodatkové tabuľky) alebo iba s nejakými konkrétnymi značkami (špecifické dodatkové tabuľky). 

Nová vyhláška už nepozná „dodatkovú tabuľku s voľným textom“. Namiesto dodatkovej tabuľky s textom, ktorá pripúšťala rôznorodé alternatívy a ľubovôľu pri tvorbe, sa uvádzajú konkrétne druhy dodatkových tabuliek na jednotlivé situácie, čím sa zabezpečí jednotnosť používaných textov a zamedzí sa ich nadmernému používaniu. Všetky možnosti sú teda konkrétne rozvedené na jednotlivé druhy dodatkových tabuliek vrátane toho, čo tam môže byť pridané. Voľný text môže byť použitý len na dodatkovej tabuľke Spresňujúce informácie, tá však môže len podrobnejšie informovať o povahe alebo iných charakteristikách výstrahy, regulácie alebo informácie, t. j. nemôže založiť novú reguláciu. Dodatkovú tabuľku možno oproti jej vyobrazeniu vo vyhláške modifikovať len vtedy, ak to vyplýva z jej významu, príp. zo všeobecných možností daných vyhláškou.

Vypustila sa tiež všeobecná možnosť vyznačovať nápisy a symboly z dodatkových tabuliek priamo v spodnej časti „hlavnej“ značky, ak sa tým nenaruší jej čitateľnosť. Takáto možnosť je ponechaná výslovne len na niektorých značkách (napr. názov a dĺžka tunela či smerové šípky na značkách pre statickú dopravu).

Vo vyhláške sú uvedené aj základné možnosti, akým spôsobom možno na dodatkovej tabuľke vymedziť účastníkov cestnej premávky. Okrem zadefinovaných symbolov a zaužívaných pojmov (zásobovanie, dopravná obsluha) sa zaviedol aj pojem rezident, ako aj možnosť vymedziť účastníkov (vozidlá) určením cieľa. 

zásobovanie: 

 • vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske, komunálne a podobné služby a vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb

dopravná obsluha:

 • zásobovanie,
 • vozidlá s parkovacím preukazom https://lh3.googleusercontent.com/c4lRXKZ0fxrNSOwfw9axmSJuuIQdTzg6o-vOTY4rDdYzUEgVZLs8vn-3N_gj179ZwE2pD-PMhGgMjH50CHnfqfk5BIUB4fgeexkgkP2LPTVy7yYuyseWHxVayf4Le-4_Dr5KPl_8,
 • autobusy prepravujúce deti C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\Sinnbild_deti.png,  
 • vozidlá, ktorých vodiči alebo prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
 • vozidlá, ktorých jazda alebo preprava sa vykonáva z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto.

rezident: 

 • držiteľ oprávnenia na parkovanie alebo vjazd

Platnosť

Dodatkové tabuľky spresňujú, dopĺňajú, obmedzujú alebo rozširujú význam zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Ich platnosť (význam) sa teda vždy odvíja od platnosti (významu) značky, pod ktorou sú umiestnené.

Výslovne sa upravila platnosť dodatkovej tabuľky v situácii, ak je na jednom stĺpiku alebo inom nosiči nad sebou umiestnených viacero výstražných, regulačných alebo informačných značiek, pričom dodatková tabuľka je len pod niektorou z nich (a teda technicky vzaté je nad dodatkovou tabuľkou viacero značiek). Dodatková tabuľka sa vzťahuje na tú výstražnú, regulačnú alebo informačnú značku, ktorá je umiestnená najbližšie nad dodatkovou tabuľkou.

Použitie dodatkovej tabuľky často zásadným spôsobom mení význam „hlavnej“ značky. Napr. použitím dodatkovej tabuľky Vzdialenosť alebo Smerová šípka sa z regulačnej značky stáva predbežná značka. Teda regulačná značka neplatí v danom mieste/od daného miesta, ale v kombinácii s týmito dodatkovými tabuľkami len vopred upozorňuje na začiatok regulácie, ktorý nastane buď prejdením uvedenej vzdialenosti alebo po uvedenom odbočení (treba zdôrazniť, že na samotnom začiatku regulácie musí byť vždy opäť umiestnená regulačná značka). Predbežná značka sa používa, ak je to potrebné z hľadiska viditeľnosti alebo na predbežné upozornenie účastníkov cestnej premávky.

Osobitným príkladom predbežnej značky je Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu . Táto kombinácia predbežne upozorňuje na značku Stoj, daj prednosť v jazde! .

Na dodatkovej tabuľke možno uviesť aj údaje o časovom obmedzení, účastníkovi cestnej premávky a hmotnosti, ktorými sa obmedzuje platnosť dodatkovej tabuľky len na vyznačený čas, na vyznačeného účastníka cestnej premávky alebo na vyznačené vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu. To je zásadný rozdiel oproti uvedeniu časového obmedzenia, účastníka alebo hmotnosti na samostatnej tabuľke – takéto dodatkové tabuľky obmedzujú, spresňujú, … význam zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené. Platí to vzťahu ku každej zvislej značke, pod ktorou sú umiestnené, teda aj pre inú dodatkovú tabuľku.

Modelový príklad – vyhradené parkovanie: 

Kombinácia značiek Zákaz zastavenia + Vyhradené parkovanie + Časové obmedzenie

Keďže dodatková tabuľka sa vzťahuje na každú zvislú značku nad ňou (vrátane inej dodatkovej tabuľky), vo výsledku takáto kombinácia znamená, že ide o miesto s vyhradeným státím počas uvedeného času (t. j. vtedy tam môže parkovať len ten, pre koho je miesto vyhradené), mimo tohto času nie je žiadne obmedzenie (neplatí zákaz zastavenia).

Kombinácia značiek Zákaz zastavenia + Vyhradené parkovanie vrátane časového obmedzenia

Doplnenie časového obmedzenia priamo do dodatkovej tabuľky obmedzí platnosť dodatkovej tabuľky len vyznačený čas. Záver tejto kombinácie je, že ide o miesto s vyhradeným státím iba počas uvedeného času (t. j. vtedy tam môže parkovať len ten, pre koho je miesto vyhradené), mimo tohto času platí zákaz zastavenia, a to aj pre toho, pre koho je miesto vyhradené.

Symboly

Z dôvodu zachovania určitej flexibility možno na dodatkovej tabuľke použiť aj iný symbol, ako je uvedený v prílohe č. 1, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý. Túto možnosť však možno využiť len na upozornenie alebo podanie informácie účastníkom cestnej premávky; taký symbol teda nesmie mať regulačný charakter. Takýto symbol však musí byť uvedený v predpise Ministerstva dopravy a výstavby SR (vzorové listy, technické podmienky), ktorý ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Umiestňovanie

Dodatkové tabuľky nemožno umiestňovať samostatne; vždy sa umiestňujú pod „hlavnou“ značkou, ktorú spresňujú, dopĺňajú, obmedzujú alebo rozširujú.

Pre dodatkové tabuľky neplatí možnosť – ako pre iné značky – vyobraziť ich na inej (orientačnej) značke s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu. Ak je potrebné na tieto účely zobraziť nejakú značku aj v kombinácii s dodatkovou tabuľkou, musí sa kvôli zabezpečeniu dostatočnej čitateľnosti spraviť samostatná kombinácia predbežných značiek s dodatkovými tabuľkami.

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 • všetky dodatkové tabuľky sú uvedené spolu v rámci jednej skupiny (dodatkové tabuľky s tvarom križovatky boli uvedené v rámci skupiny Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky)
 • dodatkové tabuľky s tvarom križovatky sa vypustili ako nadbytočné (ponechaná je len verzia Priebeh hlavnej cesty). Dodatková tabuľka Tvar dvoch križovatiek bola navyše z hľadiska vnútornej logiky a systematiky nelogická, keďže síce vyznačovala tvar dvoch križovatiek, ale podľa § 5 ods. 13 písm. b) vyhlášky č. 9/2009 Z. z. platila len pre najbližšiu križovatku
 • vypustili sa aj dodatkové tabuľky Počet , Celková hmotnosť s matematickými znamienkami , Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou (ktorá sa paradoxne používala vždy v uvedenom tvare bez ohľadu na skutočný tvar kríženia) a Nepriaznivé poveternostné podmienky (pre všetkých účastníkov cestnej premávky platí predsa všeobecná povinnosť o prispôsobení svojho správania o. i. aj poveternostným podmienkam a špeciálne pre vodičov je v pravidlách cestnej premávky zdôraznená aj potreba prispôsobiť im svoju rýchlosť), zvislé šípky o začiatku, priebehu a konci platnosti   (tie sú nahradené šípkami vloženými do značiek pre statickú dopravu) a Povolený smer jazdy cyklistov
 • dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie sa nahradila jednoduchšou tabuľkou Vyhradené parkovanie bez uvádzania evidenčného čísla vozidla a počtu boxov (možno použiť značky so šípkami)
 • graficky bola upravená dodatková tabuľka Kategória tunela a namiesto tabuľky Jazda cyklistov v protismere povolená sa bude používať Neplatí pre ako štandardná tabuľka vynímajúca niektorú kategóriu vozidiel zo zákazu vjazdu
 • ak bez náhrady zanikla niektorá dodatková tabuľka (napr. Nepriaznivé poveternostné podmienky) spolu s ňou na danom mieste stratila platnosť aj „hlavná“ značka, pod ktorou je umiestnená (napr. v spojení so značkou Najvyššia dovolená rýchlosť ), keďže ide o platnosť oboch značiek ako celku
 • dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia označuje aj naďalej koniec ich platnosti, a to bez časového obmedzenia (tá jediná má totiž ozaj regulačný význam; šípky o začiatku a priebehu platnosti iba duplikovali platnosť, ktorá platila tak či tak)
 • pribudli viaceré nové dodatkové tabuľky ako napr. Smerová šípka (s oblúkovou šípkou), Obmedzenie parkovania na krajnici či Emisná trieda a znova sa zaviedol symbol parkovacieho kotúča

Delenie

I. Všeobecné dodatkové tabuľkyVzdialenosť
Dĺžka úseku
Smerová šípka
Smer platnosti
Časové obmedzenie
Platí pre
Neplatí pre
Hmotnosť
Spresňujúce informácie
II. Špecifické dodatkové tabuľkyPriebeh hlavnej cesty
Vzdialenosť k povinnému zastaveniu
Priečna jazda električky
Priečna jazda cyklistov
Obojsmerná jazda cyklistov
Voľno
Tranzit
Kategória tunela
Jediné vozidlo
Predchádzanie zvláštnych vozidiel
Emisná trieda
Obmedzenie parkovania na krajnici
Časovo obmedzené parkovanie
Platené parkovanie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok