Dodatkové tabuľky II

V tomto článku sú uvedené jednotlivé dodatkové tabuľky s ich významom, príkladmi použitia a podstatnými poznámkami ku každej z nich. Zobrazené kombinácie značiek s dodatkovými tabuľkami sú iba ilustračné a nemusia zodpovedať reálnym rozmerom či pomerom strán.

Všeobecné dodatkové tabuľky

501 Vzdialenosť

Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k

 • nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená

Poznámka:

V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú; mimo obce je to spravidla 150 m až 250 m pred nebezpečenstvom. Dodatková tabuľka sa použije, ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia alebo vyššia.

 • regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená

 • miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená

502 Dĺžka úseku

Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku

 • nebezpečného úseku, ak je umiestnená pod výstražnou značkou

 • platnosti regulačnej alebo pruhovej značky, pod ktorou je umiestnená

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod výstražnou značkou alebo pruhovou značkou; z regulačných značiek môže byť umiestnená len pod značkou Snehové reťaze, Najvyššia dovolená rýchlosť, Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá a Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami.

503 Smerová šípka

Dodatková tabuľka vyznačuje smer k

 • nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená

 • regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená

 • miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená

504 Smer platnosti

Dodatková tabuľka vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená.

Poznámka:

Možnosť uvádzania platnosti značky cez počet boxov/miest už z vyhlášky nevyplýva. Dodatková tabuľka môže byť doplnená len údajom o dĺžke platnosti daným smerom v metroch . Do úvahy to však prichádza len pri malých vzdialenostiach, ktoré sú vodičmi aj reálne aspoň približne odhadnuteľné, a teda dodržateľné. Bežne dlhé úseky sa majú riešiť značkou o začiatku a konci platnosti s vloženými šípkami, a ak ide o dlhší úsek, tak ju aj v strede zopakovať s oboma šípkami.

Rozdiel medzi smerovou šípkou a smerom platnosti

Smerová šípka sa môže používať so všetkými druhmi značiek (výstražné, regulačné, informačné). 

Pri použití s výstražnou alebo informačnou značkou zobrazuje smer k výstrahe/informácii za odbočením. Priamy smer k výstrahe/informácii je základný stav, ktorý sa dodatkovou tabuľkou nezobrazuje (kruhový objazd nemá priamy smer; vždy sa z neho odbočuje, preto pri ňom existujú 3 varianty smerovej šípky). 

Pri použití s regulačnou značkou znamená predbežnú reguláciu, t. j. len informáciu o tom, že za odbočením bude nasledovať regulačná značka, ktorou daná regulácia začne. Predbežná regulácia v priamom smere sa zobrazuje s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť, príp. prostredníctvom informačnej tabule. 

Voľnejšie možno význam opísať ako “značka neplatí od miesta, kde je umiestnená, ale až za odbočením v tom smere, ktorým ukazuje šípka”.

Smer platnosti sa môže použiť len s regulačnou značkou. V súčasnosti ide už o pomerne nepoužiteľnú značku, keďže jej primárne použitie (pri statickej doprave) sa nahradilo vloženými šípkami priamo do značiek. Smerová šípka priamo neexistuje, pretože to je základný stav, ktorý platí bez dodatkovej tabuľky. Výnimkou je dvojšípka pod obojsmernou cyklocestou, ktorá znamená, že cyklocesta je pre cyklistov povinná aj v opačnom smere.

Voľnejšie možno význam opísať ako “značka platí od miesta, kde je umiestnená, ale tým smerom, ktorým ukazuje šípka”.

505 Časové obmedzenie

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie.

Poznámka:

Časové obmedzenie možno vyznačovať viacerými spôsobmi (konkrétne použitie závisí od danej situácie) – symbolmi pracovných dní a sviatkov pri parkovaní, skratkami dní v týždni (Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne), nápismi „pracovné dni“ či „prac. dni“, označením času a ich kombináciami.

506 Platí pre

Dodatková tabuľka obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky. 

Poznámky:

Ak je pod značkou Parkovanie alebo Parkovanie na chodníku umiestnená dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím , značka označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.

Na tabuľke sa nemá uvádzať “vyhradené pre …”, “platí pre …” a pod. Išlo by o duplicitné vyjadrenie toho, čo už vyplýva z dodatkovej tabuľky ako takej.

Ak sa platnosť značky má obmedziť na niekoľko druhov účastníkov, musia byť všetci uvedení na jednej dodatkovej tabuľke:

507 Neplatí pre

Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky.

Poznámky:

Na tabuľke sa nemajú používať výrazy “neplatí pre”, „s výnimkou“ a pod. (podstatou je slovo “okrem” + vyznačenie účastníka).

Ak sa z platnosti značky má vyňať niekoľko druhov účastníkov, mali by byť – pokiaľ je to možné – všetci uvedení na jednej dodatkovej tabuľke:

508 Hmotnosť

Dodatková tabuľka

 • obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu

 • rozširuje zákaz predchádzania na všetky vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu, ak je umiestnená pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Rozdiel medzi zákazom pre celkovú a okamžitú hmotnosť

Zákaz vjazdu pre vozidlá s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t znamená, že za danú značku nesmie vojsť vozidlo, ktoré má vo svojom osvedčení o evidencii uvedenú hodnotu najväčšej technicky prípustnej celkovej hmotnosti vyššiu ako 7 500 kg. Ide o hmotnosť stanovenú výrobcom v závislosti od konštrukcie a výkonu vozidla. Reálna hmotnosť vozidla v danom momente (či je prázdny, naložený len spolovice alebo úplne) nehrá žiadnu rolu. 

Pri jazdnej súprave sa hmotnosti uvedené v osvedčeniach ťahača a prípojného vozidla spočítavajú, čiže za značku nesmie vojsť jazdná súprava (bez ohľadu na to, či prívesová alebo návesová), pri ktorej spočítané hmotnosti všetkých vozidiel tvoriacich jazdnú súpravu presahujú limit 7 500 kg.

Zákaz vjazdu pre vozidlá s okamžitou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t (t. j. Maximálna hmotnosť) znamená, že za danú značku nesmie vojsť vozidlo, ktoré v danom momente reálne váži viac ako 7,5 t, a to kompletne tak ako je vrátane pohonných hmôt, povinnej výbavy, nákladu, vodiča či cestujúcich. Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla uvedená v osvedčení o evidencii nehrá žiadnu rolu. 

Pri jazdnej súprave platí limit 7,5 t na každé vozidlo zvlášť (čiže ťažné vozidlo nesmie vážiť viac ako 7,5 t ani príves nesmie vážiť viac ako 7,5 t). Pri návesovej súprave sa k okamžitej hmotnosti ťahača pripočítava pomerná časť hmotnosti návesu, ktorá pripadá na ťahač a takto vypočítaná hmotnosť nesmie presiahnuť 7,5 t a zároveň zostatková časť okamžitej hmotnosti návesu nesmie presiahnuť 7,5 t.

509 Spresňujúce informácie

Dodatková tabuľka podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách

 • nebezpečenstva vyznačeného výstražnou značkou, pod ktorou je umiestnená

 • regulácie vyznačenej regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená

 • informácie vyznačenej informačnou značkou, pod ktorou je umiestnená

Poznámky:

Dodatkovou tabuľkou nemožno založiť reguláciu (napr. nejakú výnimku alebo povolenie), podávajú sa ňou len spresňujúce (doplňujúce) informácie.

Táto dodatková tabuľka slúži tiež na duplikovanie spresňujúcich informácií aj v inom jazyku ako slovenskom, pričom viacjazyčné nápisy sa neuvádzajú na jednej dodatkovej tabuľke, ale text v slovenskom jazyku sa vždy používa samostatne a hore:

Špecifické dodatkové tabuľky

510 Priebeh hlavnej cesty

Dodatková tabuľka vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.

Poznámky:

Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Daj prednosť v jazde!, Stoj, daj prednosť v jazde! a Hlavná cesta.

Prípustné sú iba tieto varianty:

511 Vzdialenosť k povinnému zastaveniu

Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Daj prednosť v jazde!.

512 Priečna jazda električky

Dodatková tabuľka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde električke.

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Daj prednosť v jazde! a Stoj, daj prednosť v jazde!.

513 Priečna jazda cyklistov

Dodatková tabuľka

 • ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou

 • umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Daj prednosť v jazde!, Stoj, daj prednosť v jazde! a Jednosmerná cesta (doprava/doľava).

514 Obojsmerná jazda cyklistov

Dodatková tabuľka umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Jednosmerná cesta (priamo).

515 Voľno

Dodatková tabuľka umožňuje 

 • použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť; účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu

 • vjazd do pešej zóny vyznačeným účastníkom cestnej premávky

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku/pruh alebo pešiu zónu.

Na tabuľke sa nemajú používať výrazy “dopravnej obsluhe vjazd povolený” či len samotné vyobrazenie účastníka (podstatou je vyznačenie účastníka + slovo „voľno“).

Ak sa má použitie špeciálnej cestičky/pruhu alebo vjazd do pešej zóny umožniť niekoľkým druhom účastníkov, mali by byť – pokiaľ je to možné – všetci uvedení na jednej dodatkovej tabuľke:

520 Tranzit

Dodatková tabuľka umožňuje vjazd 

 1. vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
 2. vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest, alebo
 3. vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní.

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou o zákaze vjazdu.

521 Kategória tunela

Dodatková tabuľka obmedzuje zákaz len na vozidlá prepravujúce určité nebezpečné veci, ktoré je zakázané prepravovať cez tunel vyznačenej kategórie. 

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci.

Podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (Dohoda ADR) existujú štyri kategórie tunelov, ktoré sa označujú B, C, D a E (tunel kategórie A sa neoznačuje žiadnou značkou, keďže v ňom neplatia žiadne obmedzenia na prepravu nebezpečných vecí). Kategorizácia je založená na posúdení troch veľkých nebezpečenstiev, ktoré môžu v tuneli zapríčiniť veľký počet obetí alebo vážne poškodenie na konštrukcii tunela: výbuchy, uvoľnenie jedovatých plynov alebo únik jedovatých kvapalín, požiare.

522 Jediné vozidlo

Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou

 • v tonách umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke; vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo

Poznámka:

Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v tonách môže byť umiestnená len pod značkou Maximálna hmotnosť. 

 • v metroch umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá dĺžka vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá dĺžka súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke; vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo

Poznámka:

Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v metroch môže byť umiestnená len pod značkou Maximálna dĺžka.

Rozdiel medzi jediným ťažkým a jediným dlhým vozidlom

TOP anomálie asi celkovo v rámci celého nového dopravného značenia.

Pri hmotnosti ide o archaický pozostatok povojnovej obnovy a sprejazdňovania mostov, ktorý už desaťročia nemá reálne opodstatnenie, avšak odborníci tomu samozrejme využitie našli a pomiešali výhradnú/výnimočnú zaťažiteľnosť mostov pri zvláštnom užívaní ciest s bežným užívaním mostov, (aj) čoho výsledkom je ich súčasný stav (lebo veď znížime tonáž, aby sa nepovedalo, ale zas doplníme jediné vozidlo, tiež aby sa nepovedalo a most veselo funguje ďalších x rokov, až kým „prekvapujúco“ nespadne).

Pri dĺžke ide pravdepodobne o celosvetový unikát vymyslený jedným z top odborníkov na Slovensku, ktorého veľmi trápilo, ako by sa bezpečne míňali dlhé a ťažké nákladné vozidlá v kopcovitom teréne v úzkej neprehľadnej zákrute. Tak vymyslel geniálny spôsob, že najbezpečnejšie a najefektívnejšie to bude napr. tak, že vodič takého dlhého náklaďáku v kopci pred zákrutou zastaví, vybehne po vozovke pár desiatok metrov, počká si na naložený náklaďák idúci oproti dolu kopcom, zamáva rukami, aby ho zastavil, vysvetlí mu, že musí počkať, kým on neprejde tou zákrutou, zbehne dolu k svojmu náklaďáku, naštartuje a rozbehne sa v strede kopca do prudkého stúpania. Niečo ako semafor na dopyt by bolo asi príliš neodborné riešenie.

525 Predchádzanie zvláštnych vozidiel

Dodatková tabuľka umožňuje predchádzať zvláštne motorové vozidlá.

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Zákaz predchádzania.

526 Rozšírenie zákazu predchádzania

Dodatková tabuľka rozširuje zákaz aj na autobusy a osobné vozidlá s prívesom.

Poznámka:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá.

527 Emisná trieda

Dodatková tabuľka vyznačuje emisnú triedu, ktorá sa vzťahuje na reguláciu premávky vozidiel v nízkoemisnej zóne.

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Nízkoemisná zóna.

Nízkoemisnú zónu môže zriadiť obec všeobecne záväzným nariadením s cieľom obmedziť znečistenie ovzdušia z dopravy. Do tejto zóny je povolený vjazd len motorovým vozidlám

a) na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,

b) určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,

c) uvedených v prílohe č. 1a k zákonu č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (napr. vozidlá integrovaného záchranného systému, ozbrojených síl, ZŤP, poštári, historické, vozidlá ver. dopravy),

d) ktorým obec povolila dočasný alebo trvalý vjazd,

e) ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt (ak to obec umožnila v danom VZN).

V súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením určí najnižšiu emisnú triedu motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla.

Emisné plakety sú určené vyhláškou č. 138/2018 Z. z.:

=

=

=

=

530 Obmedzenie parkovania na krajnici

Dodatková tabuľka rozširuje zákaz aj na krajnicu.

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia.

Bez tejto dodatkovej tabuľky platí zákaz len na vozovke a priľahlom chodníku.

531 Vyhradené parkovanie

Dodatková tabuľka umožňuje zastaviť a stáť na parkovacom mieste len pre určité vozidlo alebo pre určitého držiteľa parkovacieho povolenia, pre ktorého je dané miesto vyhradené.

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Zákaz zastavenia.

Kombinácia tejto dodatkovej tabuľky s inou “hlavnou” značkou (napr. Parkovanie) nie je prípustná (nemá podľa vyhlášky žiaden význam, keďže dodatková tabuľka má význam len so zákazom zastavenia). Vzhľadom na to, že vyhradené parkovanie má svoju vlastnú dodatkovú tabuľku, v ktorej význame je tento pojem aj obsahovo definovaný, nesmie byť použitý na inej dodatkovej tabuľke.

Dodatková tabuľka môže byť len s textom “vyhradené parkovanie”, bez určovania pre koho je miesto vyhradené. Spresňovanie nie je z hľadiska platnosti značky nevyhnutné – ten, pre koho je miesto vyhradené, vie, ktoré miesto má vyhradené (čo možno poistiť vhodným vodorovným symbolom/nápisom/skratkou/číslom), všetci ostatní tam majú značku Zákaz zastavenia.

Podľa všeobecných zásad možno doplniť dodatkovú tabuľku účastníkom, časom alebo hmotnosťou. Z povahy veci vyplýva, že reálne uplatnenie má v tomto prípade len doplnenie o čas. 

532 Časovo obmedzené parkovanie

Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.

Ak je v ľavej časti dodatkovej tabuľky zobrazený parkovací kotúč, možno na takto označenom mieste parkovať len s použitím parkovacieho kotúča. Parkovací kotúč musí byť viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla a musí sa na ňom nastaviť čas začiatku parkovania, a to k najbližšej polhodine alebo celej hodine; takto nastavený čas sa počas parkovania nesmie meniť. Na parkovacom kotúči vo forme elektronickej aplikácie sa musí nastaviť čas začiatku parkovania, ktorý sa počas parkovania nesmie meniť.

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Parkovanie, Parkovanie na chodníku a Parkovacia zóna.

Významovo sú oba varianty rovnaké (obmedzuje sa parkovanie najdlhšie na vyznačenú dobu), avšak pri variante s parkovacím kotúčom sa k tomu pridáva ešte povinnosť nastaviť a položiť za okno vozidla parkovací kotúč, resp. nastaviť čas začiatku parkovania v aplikácii.

Rozdiel medzi časovým obmedzením a časovo obmedzeným parkovaním

Časové obmedzenie znamená, že značka je časovo obmedzená, teda určuje časové obdobie, kedy značka platí (platí od – do). V rámci daného obdobia však nie je nijako obmedzená samotná dĺžka regulácie (napr. dĺžka parkovania). Značku možno použiť s rôznymi regulačnými značkami, nielen so značkami o parkovaní.

Časovo obmedzené parkovanie znamená, že značka síce platí vždy, ale možnosť parkovania je skrátená najdlhšie na vyznačenú dobu. Značku možno použiť len so značkami o parkovaní.

533 Platené parkovanie

Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.

Poznámky:

Dodatková tabuľka môže byť umiestnená len pod značkou Parkovanie, Parkovanie na chodníku a Parkovacia zóna.

Na dodatkovej tabuľke sa nemá uvádzať suma parkovania.

4 komentáre na “Dodatkové tabuľky II

 1. K „510 Priebeh hlavnej cesty“. Chapem, ze zmyslom definovania konkretnych variantov znacky je snaha predist podivnym geometrickym konstrukciam na nej, ale predsa len, pripustne varianty uvazuju s max. 4 vetvami krizovatky. Co teda v pripade, ze ich je viac a hlavna nepokracuje rovno? Je moznost vlozit tam dalsiu „palicku“ pod 45 st. uhlom?
  Aby to nebolo len v teoretickej rovine, konkretne mi napadla krizovatka v Ivanke pri Dunaji, mozno je takych viac –> https://goo.gl/maps/c4PUGeGGnEiJs9LGA

  1. Krizovatka s piatimi vetvami je stavebne zla a musi sa upravit do normalu, lebo na zle stavebne riesenia neexistuje dobre znacenie. Znacky o prikazanom smere/zakaze odbocenia uvazuju tiez iba s max. 4 vetvami a tak ako nemoze byt sipka napr. na prikazanom smere dolava ohnuta v inom uhle, nedajboze byt zdvojena, tak ani vetvy na Priebehu hlavnej cesty sa nesmu menit ci zdvojovat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok