Predpisy o cestnej premávke

Pravidlá cestnej premávky nie sú slovenským vynálezom a nemôžeme si ich preto vytvárať či meniť podľa ľubovôle (aj keď si to niektorí myslia a donedávna tomu tak vlastne aj bolo). Nevyhnutným základom, ktorý musíme ako republika dodržiavať, sú dva dohovory Organizácie Spojených národov z roku 1968 – dohovor o cestnej premávke a dohovor o cestných značkách a signáloch. Ide o medzinárodné zmluvy, ktoré boli Československom, resp. neskôr Slovenskom riadne ratifikované, a teda je nimi Slovenská republika viazaná. Bohužiaľ, ani po desaťročiach od ich vzniku neexistujú oficiálne preklady týchto dohovorov.

Po linku na oficiálne znenia dohovorov na webe OSN sú uvedené linky na právne predpisy s pravidlami cestnej premávky, resp. predpisy o dopravnom značení všetkých členských štátov Európskej únie. Nasledujú linky na takéto predpisy v niekoľkých štátoch mimo EÚ. Aby tieto informácie mali aj naozaj relevantnú výpovednú hodnotu, ide pokiaľ možno vždy o oficiálne úradné zdroje (zbierky zákonov), resp. o hodnoverné zdroje (weby medzinárodných vydavateľstiev).

Medzinárodné dokumenty

Flag of the United Nations as adopted by A/RES/167(II) on 20 October 1947

Dohovor o cestnej premávke

Dohovor o cestných značkách a signáloch

http://www.unece.org/index.php?id=26749

European Union Flag

Európska únia

Belgium Flag

Belgicko

cestný zákon

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route

Bulgaria Flag

Bulharsko

nariadenie o vykonaní cestného zákona

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13618687

Cyprus Flag

Cyprus

http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/6E5F0C915EED7927C2257664004F1B16/$file/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20new.pdf

Czechia Flag

Česko

zákon o cestnej premávke

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

vyhláška, ktorou sa vykonávajú pravidlá premávky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294

Denmark Flag

Dánsko

nariadenie o dopravnom značení

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1632

Estonia Flag

Estónsko

zákon o premávke

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017106

vyhláška o významoch dopravných značiek

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006

Finland Flag

Fínsko

zákon o cestnej premávke

https://www.edilex.fi/forfattningssamling/20180729.pdf

France Flag

Francúzsko

cestný zákon

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=81AE5B02E2C7423AB4A05FA7E1686E67.tplgfr25s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20190228

vyhláška o cestnom a diaľničnom značení

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=540B488DE67FCF8081ECA164A2933A2F.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000829916&dateTexte=20161130

Greece Flag

Grécko

http://www.astynomia.gr/images/stories/DOCS/KOK_iNomoi_2012Feb.pdf

Netherlands Flag

Holandsko

vyhláška o dopravných pravidlách a dopravných značkách

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2020-01-01

(EN)

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf

Croatia Flag

Chorvátsko

zákon o bezpečnosti cestnej premávky

https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama

vyhláška o dopravnej signalizácii a dopravných zariadeniach

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505

Ireland Flag

Írsko

zákon o cestnej premávke

http://revisedacts.lawreform.ie/eli/1961/act/24/revised/en/html

manuál o dopravných značkách

https://www.gov.ie/en/publication/f288e1-traffic-signs-manual/

Lithuania Flag

Litva

nariadenie o pravidlách cestnej premávky

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2a948a80506e11e485f39f55fd139d01

Latvia Flag

Lotyšsko

nariadenie o pravidlách cestnej premávky

http://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi

Luxembourg Flag

Luxembursko

cestný zákon

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/route/20200908

Hungary Flag

Maďarsko

spoločná vyhláška o pravidlách cestnej premávky

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500001.KPM

Malta Flag

Malta

https://legislation.mt/eli/sl/65.5/eng/pdf

Germany Flag

Nemecko

nariadenie o cestnej premávke

https://www.juris.de/purl/gesetze/_ges/StVO

správny predpis k nariadeniu o cestnej premávke

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm

Poland Flag

Poľsko

zákon o cestnej premávke

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732

nariadenie o dopravných značkách a signáloch

http://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-oraz-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych/

Portugal Flag

Portugalsko

https://dre.pt/application/conteudo/302974

Austria Flag

Rakúsko

nariadenie o cestnej premávke

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336

nariadenie o vodorovnom značení 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012574

Romania Flag

Rumunsko

nariadenie o premávke

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74028

Slovakia Flag

Slovensko

zákon o cestnej premávke

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200409

vyhláška o dopravnom značení

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401

Slovenia Flag

Slovinsko

zákon o pravidlách cestnej premávky

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793

vyhláška o dopravnej signalizácii a dopravných zariadeniach

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505

Spain Flag

Španielsko

všeobecné nariadenie o premávke

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514&p=20181229&tn=1

Sweden Flag

Švédsko

nariadenie o premávke

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

vyhláška o dopravných značkách

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90

Italy Flag

Taliansko

cestný zákon

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html

Iné štáty

Australia Flag

Austrália

https://www.ntc.gov.au/laws-and-regulations/australian-road-rules

Bosnia and Herzegovina Flag

Bosna a Hercegovina

http://217.75.204.140/Zakoni%20i%20pravilnici/Pravilnici%20BiH/18.PRAVILNIK%20%20o%20saobracajnim%20znakovima%20SGBiH%2016-07.pdf

Norway Flag

Nórsko

pravidlá cestnej premávky (EN)

https://www.vegvesen.no/_attachment/3002307/binary/1374469?fast_title=Traffic+rules+in+Norway.pdf

vyhláška o značkách

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219

Russia Flag

Rusko

nariadenie o pravidlách cestnej premávky

http://docs.cntd.ru/document/9004835

United Kingdom Flag

Spojené kráľovstvo

https://www.highwaycodeuk.co.uk/

Switzerland Flag

Švajčiarsko

zákon o cestnej premávke

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html

nariadenie o pravidlách premávky

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19620246/index.html

nariadenie o signáloch

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790235/index.html

Ukraine Flag

Ukrajina

nariadenie o dopravných pravidlách

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/page

United States Flag

USA

https://mutcd.fhwa.dot.gov/

______

zdroje vlajok:

https://www.un.org/en/

https://www.cia.gov/index.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok