Regulačné značky I

Všeobecne

Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy, obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Tieto pokyny sa v rámci vyhlášky nazývajú jednotne „regulácia“. Týmito značkami sa upravuje miestna organizácia premávky, spravidla odlišná od tej, ktorá by platila pri uplatňovaní všeobecných pravidiel cestnej premávky.

Umiestňovanie

Základným pravidlom o umiestňovaní regulačných značiek je, že sa umiestňujú na pravej strane v smere jazdy (premávky), resp. ich možno opakovať na oboch stranách vozovky. Niektoré značky možno umiestniť samostatne iba po ľavej strane alebo iba nad vozovkou. To však iba vtedy, ak takto umiestnená značka nebude mätúca, bude dostatočne viditeľná a nebude vzbudzovať pochybnosti o svojej platnosti.

Štandardne tiež platí, že značky sa umiestňujú tak, aby boli viditeľné zo smeru jazdy (premávky), t. j. približne kolmo na os vozovky. Značky pre statickú dopravu však možno umiestňovať aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na jej os (s vloženými šípkami určujúcimi smer platnosti ).

Ukončenia špeciálnych cestičiek a pruhov C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\225-80.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\225-70.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\225-60.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\225-50.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\225-81.png a zón     sa spravidla umiestňujú na rubovú stranu ich začiatkov.

Platnosť

Základné pravidlo o platnosti dopravných značiek je, že platia v tom smere premávky, voči ktorému sú nasmerované. Výnimka vyplývajúca z významu značky sa týka len značiek pre statickú dopravu (parkovanie, zákazy zastavenia/státia), ktoré môžu byť umiestňované aj pozdĺžne s osou vozovky.

Veľmi špecifickým prípadom platnosti regulačnej značky je platnosť značky umiestnenej na vozidle. Jej platnosť končí 100 m v smere jazdy 

 • za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 
 • za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel.

Takto vymedzená platnosť (úsek platnosti) sa môže v reálnom čase aj meniť, keďže uvedené platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje. Takáto značka je v rámci takto vymedzeného úseku nadradená inej (štandardne umiestnenej značke). Ide o výnimku zo zásady, že značky nemajú zavedenú hierarchiu a musia byť vo vzájomnom súlade, ktorá vyplýva z podstaty používania značky. Význam takto používaných značiek je zvyčajne pri prácach na ceste vykonávaných často v pohybe (kosenie trávy a pod.), kde sa nebude vyžadovať napr. ukončenie obmedzenia rýchlosti aj za vozidlom. 

Modelový príklad:

Na diaľnici, na ktorej je všeobecne povolená max. rýchlosť 130 km/h, je štandardným značením trvalo znížená rýchlosť na 100 km/h. Na takomto úseku diaľnice prebiehajú práce na ceste, kvôli ktorým je značkou na vozidle znížená rýchlosť na 50 km/h. Nadradenosť neznamená, že dočasná značka na vozidle ruší trvalú značku. Z pravidla o nadradenosti vyplýva len to, že na vymedzenom úseku má prednosť značenie na vozidle (t. j. má sa jazdiť rýchlosťou do 50 km/h), pričom po prejdení daného úseku znova platí rýchlostné obmedzenie 100 km/h.

Pri regulačných značkách štandardne platí, že platia pre celú šírku vozovky v danom smere premávky, t. j. po odbočení v križovatke už regulácia neplatí (po kruhovom objazde značka neplatí nikdy, pretože z kruhového objazdu sa vždy odbočuje). Výnimkami sú 

 • značky umiestnené nad jazdným pruhom (ktoré platia len pre daný jazdný pruh), 
 • značky zobrazené na pruhovej značke C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\422-11.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\444-11.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\424-11.png, ktoré platia len pre daný pruh alebo pre dané pruhy,
 • značky o špeciálnej cestičke alebo pruhu , ktoré platia len pre šírku cestičky alebo pruhu,
 • značky pre statickú dopravu , ktoré platia len na tej strane cesty, pri ktorej sú umiestnené.

Regulačné značky platia v zásade buď tam, kde sú umiestnené (tzv. bodová platnosť) alebo platia od miesta, na ktorom sú umiestnené (tzv. úseková platnosť); výnimkami sú samozrejme zónové značky.

Značky s bodovou platnosťou sú:

 • značky o povinnosti dať prednosť v jazde   a značky o smere jazdy cid:image002.png@01D5C6EB.3AC2D940, ktoré platia v bezprostrednej blízkosti miesta, kde sú umiestnené (bezprostrednosť závisí od miestnych okolností; môže ísť o križovatku, vjazd na cestu, železničné priecestie, kruhový objazd),
 • značky o zákaze vjazdu C:\2019\PREMAVKA\ZNACKY\znacky-fixne\285-51.png, ktoré platia tam, kde sú umiestnené (za danú značku nemôže vojsť vyznačený druh účastníka cestnej premávky, resp. môže vojsť po zastavení, ak ide o značku Povinné zastavenie vozidla).

Ostatné značky sú regulačné značky s úsekovou platnosťou:

 • špeciálne cestičky alebo pruhy ,
 • spôsob jazdy ,
 • statická doprava ,
 • jazda po krajnici .

Na rozdiel od platnosti značiek účinnej do 31. marca 2020 sa do novej vyhlášky prevzalo pravidlo o platnosti značiek zaužívané z mnohých európskych štátov znamenajúce, že platnosť napríklad najvyššej dovolenej rýchlosti a zákazu predchádzania platí až po ukončujúcu značku, nie po najbližšiu križovatku. Opakovanie týchto zákazov aj po križovatke v priamom smere je vecou zásad, aby sa zabezpečila čitateľnosť a jednoznačnosť dopravného značenia. 

Pri „starom“ princípe ukončovania týchto značiek vzdialenejšou hranicou najbližšej križovatky, musí byť značka, ktorou sa vyjadruje pokračovanie zákazu, priamo na tej vzdialenejšej hranici, t. j. bezprostredne za križovatkou (lebo inak by vznikol úsek, kde ten zákaz neplatí), čo je ale často nežiaduce, lebo ju vodič odbočujúci na tú cestu vôbec nemusí vidieť, najmä ak odbočoval doprava. Pri novom princípe možno opakujúcu sa značku posunúť na vhodnejšie miesto (približne niekoľko desiatok metrov ďalej) a zákaz je tak jasný a jednoznačný tak pre vodičov pokračujúcich cez danú križovatku rovno, ako aj pre vodičov, ktorí sa na cestu pripojili z vedľajšieho smeru.

Ak zákaz nemá za križovatkou pokračovať, tak pri „starom“ prístupe tam nie je žiadna značka. Vodič si musí sám urobiť úsudok o tom, či vôbec šlo o križovatku a nie napr. len o vjazd/výjazd a sám identifikovať, kde presne zákaz končí (pričom často nie je jednoduché, resp. je prakticky nemožné posúdiť tieto skutočnosti v okamihu a za jazdy). Naopak, pri novom princípe tam bude explicitne uvedená značka ukončujúca zákaz, takže vodič vie o skončení zákazu a presne vidí, kde ten zákaz končí.

Aj keď to možno na prvý pohľad nebolo možno zrejmé, ani „staré“ pravidlo o ukončení platnosti vzdialenejšou hranicou najbližšej križovatky, resp. o platnosti pre najbližšiu križovatku, nebolo možné brať doslovne, keďže sa predmetné značky nepoužívajú len v križovatkách, ale napr. aj na zúžených miestach, vjazdoch na cestu a pod. Doslovnou aplikáciou tohto pravidla vznikajú potom výkladové absurdnosti (napr. zákaz odbočenia na stavenisko, ktorý formálne platí nielen na to odbočenie na stavenisko, ale aj na odbočenie v najbližšej križovatke) s ešte absurdnejšími riešeniami (zákaz odbočenia s dodatkovou tabuľkou Dĺžka platnosti). Taktiež aj viazanie tejto platnosti na značku Prednosť protiidúcich vozidiel je úplne nesprávne, keďže sa vždy používa len na priamom (zúženom) úseku cesty a nemožno z nej vyvodzovať prednosť v jazde aj na najbližšej križovatke (čo evokuje viazanie platnosti tejto značky pre najbližšiu križovatku).

Keďže ide o podstatnú zmenu v platnosti dopravných značiek, ktorá vyžaduje aj reálnu úpravu značenia, počas dvoch rokov (do 31. marca 2022) bude platiť prechodné obdobie, v rámci ktorého sa značky budú riadiť „starým“ významom. Ide o značky Najvyššia dovolená rýchlosť a značky o zákaze predchádzania. Ak do 31. marca 2022 nedôjde k prehodnoteniu a úprave týchto značiek, od 1. apríla 2022 sa budú riadiť novou platnosťou a významom. Tu treba podotknúť, že účelom nie je, aby sa ku všetkým rýchlostným obmedzeniam pred križovatkami len bezhlavo pridali značky o ich ukončení za križovatkami. Naopak, v súlade so základným pravidlom o používaní dopravných značiek (smú sa používať len v nevyhnutnom prípade) je potrebné predovšetkým rýchlostné obmedzenia riadne a odborne prehodnotiť z hľadiska ich opodstatnenosti, keďže ich osádzanie nepodlieha žiadnym objektívnym zásadám a často je rýchlostné obmedzenie výsledkom len rôznych subjektívnych domnienok a alibizmu.

Výnimkami z ukončenia regulácie ukončovacou značkou sú dva prípady:

 • ak z významu značky vyplýva inak,
 • ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou.

Inak vyplýva z významu značiek o špeciálnych cestičkách alebo pruhoch – regulácia vyplývajúca z týchto značiek platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný, ako aj zo značiek pre statickú dopravu – regulácia vyplývajúca zo značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia sa končí najbližšou križovatkou a regulácia vyplývajúca zo značky Parkovanie a Parkovanie na chodníku platí najďalej 5 m pred najbližšou križovatkou.

Spoločné umiestnenie regulačnej značky s výstražnou značkou znamená, že regulácia je v príčinnej súvislosti s výstrahou. Preto je ukončenie takejto regulácie dané vo všeobecnosti tak, že platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka. To znižuje umiestňovanie značiek o ukončení regulácie.

Osobitnou skupinou regulačných značiek z hľadiska platnosti sú zónové značky. Tie sú definované pravouhlým tvarom s nápisom ZÓNA v hornej časti a platia až po miesto, kde je ich platnosť explicitne ukončená značkou. Neprichádza teda do úvahy žiadne iné ukončenie platnosti, napr. križovatkou alebo dĺžkou úseku. Značka teda platí aj po odbočení alebo po kruhovom objazde a v oboch smeroch. Výslovne sa uvádza, že ako zónová značka môže byť použitá len regulačná značka, čiže nie je možné použiť výstražnú alebo informačnú značku ako zónovú, nakoľko je to z povahy veci nesprávne a nelogické. Poznáme len 4 takéto značky: Nízkoemisná zóna , Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti , Zóna zákazu státia a Parkovacia zóna . Ostatné značky, ktoré majú v názve „zóna“ (obytná, pešia, školská), nie sú zónovými značkami z pohľadu regulácie a keďže patria aj do úplne inej skupiny značiek bolo by vhodnejšie mať pre ne iné označenie (napr. obytná oblasť). Z hľadiska systematiky a vnútornej logiky nie je vhodné zaradenie ani Nízkoemisnej zóny do skupiny zónových regulačných značiek (nemá jednoduchý – nezónový – ekvivalent, neupravuje miestnu úpravu pravidiel cestnej premávky odlišnú od všeobecnej úpravy), a tak z hľadiska zaradenia aj grafiky by bolo správnejšie mať túto značku ako informačnú značku.

Symboly

Zo symbolov uvedených vo vyhlášky možno na regulačných značkách použiť symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky, a to v značke Zákaz vjazdu (vstupu) pre a parkovacie symboly na značke Parkovanie na chodníku .

Dodatkové tabuľky

S regulačnými značkami možno používať štandardne takmer všetky zo všeobecných dodatkových tabuliek:

 • Vzdialenosť C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\501-50.png, ktorá vyznačuje vzdialenosť k regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
 • Smerová šípka C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\503-20.png, ktorá vyznačuje smer k regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
 • Smer platnosti , ktorá vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená,
 • Časové obmedzenie , ktorá obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie,
 • Platí pre , ktorá obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky,
 • Neplatí pre , ktorá vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky,
 • Hmotnosť , ktorá obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu,
 • Spresňujúce informácie C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-50.png, ktorá podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách regulácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená.

Dodatkovú tabuľku Dĺžka úseku , ako aj špecifické dodatkové tabuľky, možno použiť len s presne vymedzenými regulačnými značkami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok