Regulačné značky III

V tomto článku je uvedený prehľad všetkých regulačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami.

I. Značky o dávaní prednosti v jazde

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
201
Daj prednosť v jazde!
Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde.Dať prednosť znamená počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy. Okrem križovatiek označených touto značkou, musí dať vodič prednosť aj pri vchádzaní na cestu z pozemku ležiaceho vedľa cestu, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, taktiež aj pri vychádzaní z poľnej/lesnej cesty, cestičky pre cyklistov a z obytnej/pešej zóny. Na týchto miestach preto značka o dávaní prednosti v jazde nemusí byť. 

Táto značka sa nemá používať pri bezkolíznych pripojeniach ani pri napojeniach cez pripájacie pruhy, keďže na týchto miestach sa uplatňujú pravidlá o jazde v jazdných pruhoch, resp. o jazde v pripájacích/odbočovacích pruhoch.

Značka býva zvyčajne doplnená čakacou čiarou, či už vo forme klasickej priečnej prerušovanej čiary alebo vo forme tzv. “žraločích zubov”. Čakacia čiara vyznačuje miesto, kde sa vodičovi odporúča zastaviť vozidlo, ak dáva prednosť v jazde.
510
Priebeh hlavnej cesty
Dodatková tabuľka vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.

Do úvahy prichádzajú len tieto modifikácie:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-13.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-14.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-24.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-23.png
511
Vzdialenosť k povinnému zastaveniu
Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k značke Stoj, daj prednosť v jazde! .
512
Priečna jazda električky
Dodatková tabuľka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde električke.
513
Priečna jazda cyklistov
Dodatková tabuľka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.
202
Stoj, daj prednosť v jazde!
Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde.
Vodič je povinný zastaviť vozidlo 
a) na značke STOP čiara C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\294.png alebo
b) na takom mieste, odkiaľ má náležitý rozhľad na križovatku alebo na železničnú trať.
Táto značka v sebe zahŕňa dva pokyny – jednak zastaviť vozidlo a jednak dať prednosť. Na jej dodržanie treba preto splniť oba.

Ako predbežná značka k tejto značke sa používa značka Daj prednosť v jazde! s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť k povinnému zastaveniu s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo.

Značka môže byť doplnená STOP čiarou (súvislou priečnou čiarou), či už doplnenou nápisom STOP alebo bez neho.
510
Priebeh hlavnej cesty
Dodatková tabuľka vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.

Do úvahy prichádzajú len tieto modifikácie:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-13.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-14.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-24.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\510-23.png
512
Priečna jazda električky
Dodatková tabuľka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde električke.
513
Priečna jazda cyklistov
Dodatková tabuľka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.
203
Prednosť protiidúcich vozidiel
Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde protiidúcim vozidlám.Značka sa umiestňuje len tam, kde je zúžená vozovka, nie je dostatok miesta pre míňanie sa vozidiel a zúžené miesto je z oboch smerov dostatočne prehľadné.

Na opačnom konci zúženého miesta musí byť pre premávku v opačnom smere umiestnená značka Prednosť pred protiidúcimi vozidlami .

II. Príkazové a zákazové značky

II. 1. Smer jazdy

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
Značky o smere jazdy neplatia pre električku a trolejbus. Tieto vozidlá sú dráhovými vozidlami, t. j. majú svoju dráhu pevne určenú (koľajami, trolejovým vedením), od ktorej sa nemôžu odchýliť.
210
Prikázaný smer jazdy
Značka prikazuje jazdu vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch.Vzhľadom na formuláciu „vo vyznačenom smere alebo vyznačených smeroch“ prichádzajú do úvahy tieto varianty:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-30.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-20.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-10.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-32.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-31.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-33.png

Značky o prikázanom smere jazdy vľavo , vpravo C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-20.png a vľavo alebo vpravo C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-33.png sa umiestňujú pred miestom odbočenia. Značky o prikázanom smere jazdy priamo , priamo alebo doľava C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-31.png a priamo alebo doprava C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\210-32.png sa umiestňujú pred miestom, na ktorom sa nesmie odbočovať v jednom alebo viacerých smeroch.

Ak ide o križovatku s upravenou prednosťou v jazde, tak sa štandardne tieto značky umiestňujú spolu so značkou Daj prednosť v jazde! , Stoj, daj prednosť v jazde! či Hlavná cesta . Práve tieto značky (s oblúkovou šípkou) sú základnými značkami o prikázanom odbočovaní doprava/doľava, nie značky s rovnou šípkou, ktoré sa u nás na tento účel nesprávne používali.
211
Prikázaný smer odbočenia
Značka prikazuje odbočenie vo vyznačenom smere.Vzhľadom na formuláciu „vo vyznačenom smere“ prichádzajú do úvahy tieto varianty:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\211-20.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\211-10.png

Značky o prikázanom smere odbočenia sa umiestňujú za miestom odbočenia.
212
Prikázaný smer obchádzania
Značka prikazuje obchádzanie vo vyznačenom smere.Vzhľadom na formuláciu „vo vyznačenom smere“ prichádzajú do úvahy tieto varianty:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\212-20.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\212-10.png

Neexistuje teda už možnosť prikázať obchádzanie vpravo alebo vľavo, keďže taká situácia nie je reguláciou, ale usmerňovaním.
213
Kruhový objazd
Značka označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy v smere vyznačenom šípkami na značke.Táto značka sa môže používať výhradne spolu so značkou Daj prednosť v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! . V takom prípade platí, že vodič v kruhovom objazde má prednosť, t. j. o tejto prednosti sa neinformuje značkami Hlavná cesta vnútri kruhového objazdu.

Ak je na nejakej križovatke v tvare kruhu potrebné upraviť prednosť v jazde na niektorom príjazde inak, nie je možné označiť takéto miesto ako kruhový objazd (namiesto toho treba s prednosťami upraviť aj prikázané smery jazdy).
215
Zákaz odbočenia
Značka zakazuje odbočenie vo vyznačenom smere.
Vzhľadom na formuláciu „vo vyznačenom smere“ prichádzajú do úvahy tieto varianty:


Keďže by sa mala vždy – pokiaľ je to možné – uprednostňovať pozitívna regulácia (príkazy) pred negatívnou (zákazy), tieto značky možno použiť len vtedy, ak nie je možné použiť príkazovú značku.

Pri zákaze odbočenia iba pre niektorý druh vozidla možno uprednostniť značku o zákaze vjazdu so smerovou šípkou. Napr. zákaz odbočenia doprava pre nákladné vozidlá je vhodnejšie vyjadriť takto: .
216
Zákaz otáčania
Značka zakazuje otáčanie.Okrem miest označených touto značkou sa nesmie otáčať ani na neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruta, vrchol stúpania a pod.), na križovatke s riadenou premávkou (t. j. ak je riadená semaformi alebo policajtom), na priechode pre chodcov, mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov, na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti, na jednosmernej ceste a na moste.

II. 2. Špeciálne cestičky alebo pruhy

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
Používanie špeciálnej cestičky alebo pruhu iným účastníkom cestnej premávky ako tým, pre ktorého sú určené, je zakázané, ak pravidlá cestnej premávky neustanovujú inak (uvedené pri každej cestičke/pruhu).

Na rozdiel od zákazových značiek [Zákaz vjazdu (vstupu) pre C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-70.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-80.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-52.png ], význam príkazových značiek o špeciálnych cestičkách alebo pruhoch neumožňuje modifikovať symboly na nich používané, a teda zriadiť prikázanú cestičku pre korčuliarov, mopedy a pod.

Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí len pre celú šírku cestičky alebo pruhu. 

Regulácia vyplývajúca zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný.
220
Cestička pre chodcov
Značka označuje komunikáciu určenú pre chodcov a prikazuje chodcovi použiť takto označenú cestičku.Keďže ide de facto o označenie chodníka, značka sa používa iba výnimočne, ak použitie komunikácie alebo časti cesty ako chodníka nevyplýva z jej stavebného prevedenia. Taktiež ju možno použiť, ak sa má (pomocou dodatkovej tabuľky Voľno) umožniť používanie chodníka aj iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom.
515
Voľno
Dodatková tabuľka umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť. Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

Podľa pravidiel cestnej premávky je povolené používanie cestičky pre chodcov (t. j. bez takejto dodatkovej tabuľky) aj vodičmi samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom.
221
Cyklistická komunikácia
Značka označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.Rozdiel medzi cestičkou pre cyklistov a cyklistickým pruhom je len v oddelení od ostatnej premávky – cestička je oddelená stavebne (obrubníkom, výškovo, pásom zelene a pod.), pruh je oddelený len vodorovnou čiarou. Pravidlá ich používania sú však v zásade rovnaké, akurát na cestičke pre cyklistov možno jazdiť aj vedľa seba, ak tým cyklisti neobmedzujú a neohrozujú iných.

Dodatkovou tabuľkou možno vyznačiť obojsmernú cestičku:
515
Voľno
Dodatková tabuľka umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť. Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

Podľa pravidiel cestnej premávky je povolené používanie cestičky pre cyklistov (t. j. bez takejto dodatkovej tabuľky) aj vodičmi samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom, ako aj korčuliarmi, lyžiarmi, kolobežkármi, skejtbordistami a pod.
222
Spoločná cestička
pre chodcov a cyklistov
Značka označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť. Podľa pravidiel cestnej premávky je povolené používanie cestičky pre chodcov a cestičky pre cyklistov (t. j. bez takejto dodatkovej tabuľky) aj vodičmi samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom, ako aj korčuliarmi, lyžiarmi, kolobežkármi, skejtbordistami a pod.
223
Oddelená cestička
pre chodcov a cyklistov
Značka označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú. Podľa pravidiel cestnej premávky je povolené používanie cestičky pre chodcov a cestičky pre cyklistov (t. j. bez takejto dodatkovej tabuľky) aj vodičmi samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom, ako aj korčuliarmi, lyžiarmi, kolobežkármi, skejtbordistami a pod.

Do úvahy prichádzajú len tieto varianty:
224
Vyhradený pruh
pre verejnú dopravu
Značka označuje vyhradený pruh pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb a prikazuje im ho prednostne použiť.Pravidelná verejná doprava je štandardne mestská, prímestská a diaľková (nerozhoduje či iba vnútroštátna alebo aj medzinárodná). Patrí sem aj osobitná pravidelná doprava (napr. školské autobusy či firemné autobusy na zvážanie zamestnancov). Nepatria sem (teda vyhradený pruh nemôžu používať) vozidlá príležitostnej dopravy (zájazdy a pod.).

Značku možno umiestniť aj po ľavej strane, ak ide o smerovo rozdelenú cestu a vyhradený pruh je vyznačený pri ľavom okraji. Pri vyhradenom pruhu v strede vozovky (medzi jazdnými pruhmi) postačuje jeho vyznačenie vodorovným značením, príp. možno túto značku umiestniť nad daný pruh.

Vyhradený pruh pre verejnú dopravu sa vyznačuje predovšetkým pozdĺžnou súvislou čiarou, ktorá je širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom BUS. Regulačný charakter má preto vodorovné značenie, nie zvislé. Vzhľadom na to je vyobrazenie a zaradenie tejto značky ako modrej značky v tvare kruhu (teda príkazovej) pomerne nelogické. Z hľadiska systematiky by to mala byť informačná návesť, t. j. modrá značka v tvare štvorca. V takom prípade by však bolo problematické používať regulačné dodatkové tabuľky (napr. o časovom obmedzení vyhradeného pruhu alebo o umožnení používať vyhradený pruh pre cyklistov a pod.).

Vyhradený pruh nie je bežným jazdným pruhom, preto sa nevyznačuje na pruhových značkách.
515
Voľno
Dodatková tabuľka umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť. Podľa pravidiel cestnej premávky je povolené používanie vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu (t. j. bez takejto dodatkovej tabuľky) aj vodičmi taxi. Ide o nevhodné riešenie, pretože značky sú koncipované tak, aby sa nimi mohlo umožniť používania BUS pruhu taxíkmi tam, kde je to vhodné; pri takto nastavenom všeobecnom pravidle však neexistuje značka, ktorá by zakázala taxíkom používať BUS pruh tam, kde to nie je žiaduce.

Taktiež bez tejto dodatkovej tabuľky možno do vyhradeného pruhu vojsť pri obchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti.
225
Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
Značka ukončuje špeciálnu cestičku alebo pruh. Na značke sa použije zhodný symbol zo značiek o špeciálnej cestičke alebo pruhu doplnený červeným šikmým pruhom:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\225-81.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\225-80.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\225-70.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\225-60.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\225-50.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\225-90.png

Vzhľadom na pravidlo o konci platnosti špeciálnej cestičky alebo pruhu (platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný) by sa táto značka mala používať len tam, kde koniec cestičky alebo pruhu nie je jednoznačne rozoznateľný.

Značka (okrem vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu a jednosmernej cestičky alebo pruhu) sa spravidla umiestňuje na rubovú stranu začiatku špeciálnej cestičky alebo pruhu.

II. 3. Zákazy vjazdu

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
Značky o zákaze vjazdu neplatia pre električku a trolejbus. Tieto vozidlá sú dráhovými vozidlami, t. j. majú svoju dráhu pevne určenú (koľajami, trolejovým vedením), od ktorej sa nemôžu odchýliť.
230
Zákaz vjazdu
Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami.
231
Zákaz vjazdu
pre všetky vozidlá
Značka zakazuje vjazd všetkými vozidlami v oboch smeroch jazdy.Ak je do zákazu vjazdu umožnený vjazd niektorým vozidlám (prostredníctvom dodatkovej tabuľky Neplatí pre ), môže do takého zákazu vojsť aj vozidlo s parkovacím preukazom , pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.
232
Zákaz vjazdu
pre všetky motorové vozidlá
Značka zakazuje vjazd všetkými motorovými vozidlami.
233
Zákaz vjazdu (vstupu)
pre
Značka zakazuje vjazd alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom.Vzhľadom na znenie významu „vyznačeným symbolom“ prichádzajú do úvahy tieto štandardné varianty:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-50.png zákaz vjazdu pre motorové vozidlá s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (nekoľajové vozidlá poháňané vlastným motorom s výnimkou prípadov, ktoré spadajú pod chodca a trolejbusy)
zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá (motorové vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3,5 t a ktoré sú určené na prepravu nákladu)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-58.png zákaz vjazdu pre autobusy a trolejbusy (motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-62.png zákaz vjazdu pre zvláštne motorové vozidlá (motorové vozidlá vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-51.png zákaz vjazdu pre motocykle (dvojkolesové motorové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho s výnimkou mopedov a trojkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-52.png zákaz vjazdu pre mopedy (dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-70.png zákaz vjazdu pre bicykle (nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou vyvíjanou pomocou pedálov alebo ručných kľúk)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-80.png zákaz vstupu pre chodcov (účastníci cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-71.png zákaz vjazdu pre záprahové vozidlá (nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu, ktoré sa pohybujú pomocou zvieracej sily a sú ovládané pohoničom)
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-85.png zákaz vjazdu pre jazdcov na zvierati
zákaz vjazdu pre prípojné vozidlá (jazdné súpravy zložené z motorového vozidla a prípojného vozidla)
zákaz vjazdu pre obytné automobily (motorové vozidlá, ktoré sú konštruované tak, aby umožňovali ubytovanie osôb)
zákaz vjazdu pre obytné prívesy alebo návesy (prípojné vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na mobilné ubytovanie osôb)
zákaz vstupu pre osoby pohybujúce sa na korčuliach, skejtborde, kolobežke alebo na obdobnom športovom vybavení

520

Tranzit
Dodatková tabuľka umožňuje vjazd 
a) vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu,
b) vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest, alebo
c) vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní.
Varianty, ktoré prichádzajú do úvahy:
 C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\520.png
234
Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi nebezpečné veci, ktoré musia byť označené podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).
521
Kategória tunela
Dodatková tabuľka obmedzuje zákaz len na vozidlá prepravujúce určité nebezpečné veci, ktoré je zakázané prepravovať cez tunel vyznačenej kategórie.Sú 4 kategórie tunelov:
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\521-50.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\521-51.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\521-52.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\521-53.png
235
Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Značka zakazuje vjazd vozidlami prepravujúcimi najmenej 60 litrov nákladu, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody.Iné množstvo alebo druh nákladu možno vyznačiť na dodatkovej tabuľke. Takáto dodatková tabuľka však vo vyhláške nie je; do úvahy prichádza jedine Spresňujúce údaje, tá však nemá regulačný charakter, keďže len podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách regulácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená.
240
Maximálna hmotnosť
Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktorých okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich presahuje vyznačenú hranicu na značke.Pri jazdnej súprave sa obmedzenie hmotnosti vzťahuje na každé vozidlo zapojenej  súpravy osobitne. 

Pri jazdnej súprave tvorenej ťahačom a návesom sa maximálna hmotnosť vzťahuje na okamžitú hmotnosť ťahača a hmotnosť návesu pripadajúcu na ťahač a na zostatkovú hmotnosť návesu osobitne.

Keďže podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je najväčšou povolenou hmotnosťou 44 t, najväčší údaj, ktorý možno použiť na tejto značke je 43 t (pri ťažších vozidlách ide o nadmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie, na ktorú sa nevzťahuje dopravné značenie).
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\240-5.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\240-25.png
522
Jediné vozidlo
Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v tonách umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.Vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo.
241
Maximálna hmotnosť
na nápravu
Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá hmotnosť vrátane nákladu, vodiča a cestujúcich pripadajúca na najviac zaťaženú nápravu presahuje vyznačenú hranicu.Keďže podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je najväčšou povolenou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu 11,5 t, najväčší údaj, ktorý možno použiť na tejto značke je 11 t (pri ťažších vozidlách ide o nadmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie, na ktorú sa nevzťahuje dopravné značenie).
 
242
Maximálna šírka
Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá šírka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.Podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je najväčšou povolenou šírkou 3 m; štandardne najväčší údaj, ktorý možno použiť na tejto značke, je však je 2,5 m (vozidlá široké 2,6 – 3 m sú zvláštne vozidlá, ktorých reguláciu je vhodnejšie riešiť zákazom vjazdu C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\233-62.png). Pri vozidlách širších ako 3 m ide o nadrozmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie, na ktorú sa nevzťahuje dopravné značenie.
 C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\242-1,8.png
243
Maximálna výška
Značka zakazuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá výška vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.Keďže podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je najväčšou povolenou šírkou 4,2 m, najväčší údaj, ktorý možno použiť na tejto značke je 4,1 m (pri vyšších vozidlách ide o nadrozmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie, na ktorú sa nevzťahuje dopravné značenie).
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\243-4.png
244
Maximálna dĺžka
Značka zakazuje vjazd vozidlom alebo súpravou vozidiel, ktorých okamžitá dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu.Keďže podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je najväčšou povolenou dĺžkou 22 m, najväčší údaj, ktorý možno použiť na tejto značke je 21 m (pri dlhších vozidlách ide o nadrozmernú dopravu, ktorá sa môže vykonávať len na základe povolenia na zvláštne užívanie, na ktorú sa nevzťahuje dopravné značenie).
 
522
Jediné vozidlo
Dodatková tabuľka s vyznačenou hodnotou v metroch umožňuje vjazd vozidlom, ktorého okamžitá dĺžka vrátane nákladu, ak ide o jazdnú súpravu, okamžitá dĺžka súpravy, síce presahuje vyznačenú hranicu na značke, nie však hranicu na dodatkovej tabuľke.Vodič takého vozidla je povinný zabezpečiť, aby na daný úsek nevošlo súčasne zo žiadneho smeru iné vozidlo.
245C:\2019\PREMAVKA\ZNACKY\znacky-fixne\285-51.png
Povinné zastavenie vozidla
Značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla.Na značke sa stručne uvádza dôvod zastavenia.
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\285-50.png
V podstate by ako základný vzor mala byť značka len so samotnou priečnou čiarou, pretože to je regulačný symbol (nápisy sú len uvedenie dôvodu zastavenia).
248
Nízkoemisná zóna
Značka označuje začiatok nízkoemisnej zóny, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.Nízkoemisnú zónu môže zriadiť obec všeobecne záväzným nariadením s cieľom obmedzenia znečistenia ovzdušia z dopravy. Do tejto zóny je povolený vjazd len motorovým vozidlám
a) na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,
b) určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,
c) uvedených v prílohe č. 1a (napr. vozidlá integrovaného záchranného systému, Policajného zboru, hasičov, ozbrojených síl, ZŤP, poštári a kuriéri, historické vozidlá, vozidlá ver. dopravy, …)
d) ktorým obec povolila dočasný alebo trvalý vjazd,
e) ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt (ak to obec umožnila v danom VZN).
527
Emisná trieda
Dodatková tabuľka vyznačuje emisnú triedu, ktorá sa vzťahuje na reguláciu premávky vozidiel v nízkoemisnej zóne.V súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny obec všeobecne záväzným nariadením určí najnižšiu emisnú triedu motorových vozidiel potrebnú pre vjazd do nízkoemisnej zóny; pri určení emisnej triedy možno zohľadniť druh pohonu motorového vozidla.

Emisné plakety sú určené vyhláškou č. 138/2018 Z. z.:

z nich vychádzajú aj symboly emisných tried:
 
249
Koniec nízkoemisnej zóny
Značka označuje koniec nízkoemisnej zóny.Značka sa spravidla umiestňuje na rubovú stranu začiatku nízkoemisnej zóny.

II. 4. Spôsob jazdy

ČísloVyobrazenie a významZákladný významPoznámky
250
Najnižšia dovolená rýchlosť
Značka prikazuje jazdiť rýchlosťou nie nižšou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu; to neplatí, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.Značka sa nesmie používať ako samostatná značka na okraji cesty, kedy je platná na celú šírku vozovky. Môže byť použitá nad jazdným pruhom; jej štandardným použitím je však vloženie do pruhovej značky kvôli zvýšeniu plynulosti cestnej premávky, napr. pred tiahlym stúpaním (náhrada pruhu pre pomalé vozidlá).
C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\422-11.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\404-31.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\402-31.png C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\VL\znacky-fixne\424-10.png
251
Snehové reťaze
Značka prikazuje použiť pri jazde snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenie minimálne na kolesách jednej hnacej nápravy.Snehové reťaze alebo iné rovnocenné zariadenie sú zariadenia na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom cesty. Tieto zariadenia sa môžu používať len na úsekoch, kde je cesta pokrytá dostatočnou vrstvou snehu alebo ľadu. 

Značka môže byť viditeľná len vtedy, keď je naozaj nutné použiť snehové reťaze, t. j. mala by byť vždy len ako premenná, príp. s možnosťou prekrytia. 
502
Dĺžka úseku
Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku platnosti značky.
253
Najvyššia dovolená rýchlosť
Značka zakazuje jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.Značka zároveň ukončuje platnosť predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť.
 

Ak je mimo obce značkou zvýšená rýchlosť nad všeobecné pravidlá, takouto zvýšenou rýchlosťou môžu jazdiť len vozidlá do 3,5 t.
502
Dĺžka úseku
Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku platnosti značky.
254
Zákaz predchádzania
Značka zakazuje predchádzať vľavo motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.Okrem miest označených touto značkou sa nesmie prechádzať cez priechod pre chodcov/cyklistov a bezprostredne pred nimi, cez železničné priecestie, cez križovatku (okrem predchádzania motocykla bez postranného vozíka alebo nemotorového vozidla), cez pripájací/odbočovací pruh, atď.

Vzhľadom na všeobecné pravidlá, ktoré upravujú zákaz predchádzania, značka môže byť umiestnená len tam, kde nie je nebezpečenstvo pri predchádzaní pre vodiča dostatočne rozoznateľné. Spravidla sa umiestňuje obojstranne.
502
Dĺžka úseku
Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku platnosti značky.
525Predchádzanie zvláštnych vozidielDodatková tabuľka umožňuje predchádzať zvláštne motorové vozidlá.
255
Zákaz predchádzania
pre nákladné vozidlá
Značka zakazuje predchádzať vľavo s nákladným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t motorové vozidlo okrem motocykla bez postranného vozíka.Okrem miest označených touto značkou platí, že nákladné vozidlo nad 7,5 t nesmie na diaľnici predchádzať iné vozidlo.
502
Dĺžka úseku
Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku platnosti značky.
508
Hmotnosť
Dodatková tabuľka rozširuje zákaz na všetky vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu.
526
Rozšírenie zákazu predchádzania
Dodatková tabuľka rozširuje zákaz aj na autobusy a osobné vozidlá s prívesom.
256
Minimálna vzdialenosť
medzi vozidlami
Značka zakazuje jazdu vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t jazdiacimi za sebou vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačená na značke.Na rozdiel od minulosti sa značka vzťahuje len na vozidlá nad 3,5 t (nákladné vozidlá, autobusy); tieto vozidlá musia od seba navzájom dodržiavať uvedenú min. vzdialenosť, t. j. ak je pred takým vozidlom iné vozidlo (auto, motocykel, bicykel), musí od toho iného vozidla dodržiavať dostatočnú vzdialenosť podľa všeobecných pravidiel.

Značka sa umiestňuje tam, kde môže nastať preťaženie mostu alebo inej inžinierskej stavby s obmedzenou nosnosťou v dôsledku niekoľkých ťažkých vozidiel jazdiacich blízko za sebou.

Značku možno umiestniť tiež pred tunelom, v ktorom je dodržanie minimálnej vzdialenosti potrebné z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky.
 
502
Dĺžka úseku
Dodatková tabuľka vyznačuje dĺžku platnosti značky.
260
Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti
Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najnižšia dovolená rýchlosť .Používa sa iba ako vložená značka do pruhových značiek, príp. samostatne nad jazdným pruhom.
 
261
Koniec snehových reťazí
Značka ukončuje príkaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Snehové reťaze .
263
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Najvyššia dovolená rýchlosť . 
264
Koniec zákazu predchádzania
Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania .
265
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá
Značka ukončuje zákaz vyplývajúci z predchádzajúcej značky Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá .
267
Koniec viacerých zákazov
Značka ukončuje zákazy vyplývajúce zo značiek
– Najvyššia dovolená rýchlosť
– Zákaz predchádzania
– Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá ,
– Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
a reguláciu vyplývajúcu z pruhových značiek.
Regulácia vyplýva z pruhových značiek vtedy, ak sú v nich vložené regulačné značky.
C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\444-18.png C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\402-30.png C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\402-32.png
268
Zóna
najvyššej dovolenej rýchlosti
Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané jazdiť rýchlosťou vyššou ako vyznačenou rýchlosťou v kilometroch za hodinu.Iné hodnoty rýchlostí neprichádzajú do úvahy, keďže táto značka má opodstatnenie iba v obci a pri znížení rýchlosti (dopravne upokojené oblasti). Zóna s max. rýchlosťou 40 km/h nie je potrebná.
C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\260-20.png  
269
Koniec zóny
najvyššej dovolenej rýchlosti
Značka označuje koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti.Značka sa spravidla umiestňuje na rubovú stranu začiatku zóny najvyššej dovolenej rýchlosti.

II. 5. Statická doprava

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
Regulácia vyplývajúca zo značky pre statickú dopravu okrem zónovej značky platí na tej strane cesty, pri ktorej je značka umiestnená. 

Regulácia vyplývajúca zo značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia sa končí najbližšou križovatkou. 

Regulácia vyplývajúca zo značky Parkovanie a Parkovanie na chodníku platí najďalej 5 m pred najbližšou križovatkou.

Na značke pre statickú dopravu umiestnenej šikmo na os vozovky možno vyznačiť
– začiatok jej platnosti bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke  ,
– priebeh jej platnosti bielou vodorovnou šípkou smerujúcou k vozovke a bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky  ,
– koniec jej platnosti bielou vodorovnou šípkou smerujúcou od vozovky  .

Na značke pre statickú dopravu umiestnenej pozdĺžne s osou vozovky možno smer jej platnosti vyznačiť bielou vodorovnou šípkou alebo bielymi vodorovnými šípkami.

Na značke pre statickú dopravu umiestnenej kolmo na os vozovky sa žiadne šípky nevyznačujú.
270
Zákaz zastavenia
Značka zakazuje zastavenie a státie.Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

Umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Umiestnenie vpravo:

začiatok priebeh koniec
530
Obmedzenie parkovania na krajnici
Dodatková tabuľka rozširuje zákaz aj na krajnicu.Vzhľadom na to, že regulácia štandardne platí len na šírku vozovky (a táto značka aj na priľahlom chodníku), táto dodatková tabuľka umožňuje rozšíriť zákaz aj na krajnicu.
531
Vyhradené parkovanie
Dodatková tabuľka umožňuje zastaviť a stáť na parkovacom mieste len pre určité vozidlo alebo pre určitého držiteľa parkovacieho povolenia, pre ktorého je dané miesto vyhradené.Kombinácia, ktorá nahradila P + RESERVE.
271
Zákaz státia
Značka zakazuje státie.Zákaz platí aj na priľahlý chodník.

Šikmé umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Šikmé umiestnenie vpravo:
 
začiatok priebeh koniec
530
Obmedzenie parkovania na krajnici
Dodatková tabuľka rozširuje zákaz aj na krajnicu.Vzhľadom na to, že regulácia štandardne platí len na šírku vozovky (a táto značka aj na priľahlom chodníku), táto dodatková tabuľka umožňuje rozšíriť zákaz aj na krajnicu.
272
Parkovanie
Značka označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.Šikmé umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Šikmé umiestnenie vpravo:
 
začiatok priebeh koniec

Vhodným spôsobom možno označiť parkovaciu garáž alebo parkovací dom.
506C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\506-81.png
Platí pre
Dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím umiestnená pod touto značkou označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.Dodatková tabuľka Platí pre s iným symbolom účastníka ako osoby so zdravotným postihnutím (napr.  ) má už štandardný význam tejto dodatkovej tabuľky, t. j. obmedzuje platnosť značky Parkovanie len na vyznačených účastníkov cestnej premávky.
532
Časovo obmedzené parkovanie
Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.Ak je v ľavej časti dodatkovej tabuľky vyznačený symbol parkovacieho kotúča, možno na takto označenom mieste parkovať len s použitím parkovacieho kotúča. Parkovací kotúč musí byť viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla a musí sa na ňom nastaviť čas začiatku parkovania, a to k najbližšej polhodine alebo celej hodine; takto nastavený čas sa počas parkovania nesmie meniť.

Na parkovacom kotúči vo forme elektronickej aplikácie sa musí nastaviť čas začiatku parkovania, ktorý sa počas parkovania nesmie meniť.
533
Platené parkovanie
Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.Príklady kombinovaných dodatkových tabuliek o platenom parkovaní:
 
273
Parkovanie na chodníku
Značka umožňuje státie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob ich státia.Vzhľadom na znenie „vyznačeným symbolom“ a na symboly uvedené v prílohe č. 1, prichádzajú do úvahy tieto možnosti:
C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-10.png C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-20.png Pozdĺžne parkovanie čiastočne na chodníku (súbežne s osou vozovky, pravými alebo ľavými kolesami na chodníku)
.
C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-11.png C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-21.png Pozdĺžne parkovanie na chodníku (súbežne s osou vozovky, všetkými kolesami na chodníku)

C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-25.png C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-15.png Priečne parkovanie čiastočne na chodníku (kolmo alebo šikmo na os vozovky, jednou nápravou na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke)

C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-16.png C:\2020\premavka\znacky\VL\znacky-fixne\273-26.png Priečne parkovanie na chodníku (kolmo alebo šikmo na os vozovky, oboma nápravami na chodníku a prednou alebo zadnou časťou vozidla smerom k vozovke)

Kombinácie s vloženými šípkami:

Pozdĺžne parkovanie čiastočne na chodníku
Šikmé umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Šikmé umiestnenie vpravo:
 
začiatok priebeh koniec

Pozdĺžne parkovanie na chodníku
Šikmé umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Šikmé umiestnenie vpravo:
 
začiatok priebeh koniec

Priečne parkovanie čiastočne na chodníku
Šikmé umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Šikmé umiestnenie vpravo:
 
začiatok priebeh koniec

Priečne parkovanie na chodníku
Šikmé umiestnenie vľavo:
 
začiatok priebeh koniec

Šikmé umiestnenie vpravo:
 
začiatok priebeh koniec
506C:\2018\PREMAVKA\ZNACKY\vzor. listy\png\506-81.png
Platí pre
Dodatková tabuľka so symbolom osoby so zdravotným postihnutím umiestnená pod touto značkou označuje vyhradené parkovanie, kde je dovolené zastavenie a státie len vozidiel s parkovacím preukazom.Dodatková tabuľka Platí pre s iným symbolom účastníka ako osoby so zdravotným postihnutím (napr.  ) má už štandardný význam tejto dodatkovej tabuľky, t. j. obmedzuje platnosť značky Parkovanie len na vyznačených účastníkov cestnej premávky.
532
Časovo obmedzené parkovanie
Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.Ak je v ľavej časti dodatkovej tabuľky vyznačený symbol parkovacieho kotúča, možno na takto označenom mieste parkovať len s použitím parkovacieho kotúča. Parkovací kotúč musí byť viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla a musí sa na ňom nastaviť čas začiatku parkovania, a to k najbližšej polhodine alebo celej hodine; takto nastavený čas sa počas parkovania nesmie meniť.

Na parkovacom kotúči vo forme elektronickej aplikácie sa musí nastaviť čas začiatku parkovania, ktorý sa počas parkovania nesmie meniť.
533
Platené parkovanie
Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.Príklady kombinovaných dodatkových tabuliek o platenom parkovaní:
 
275
Zóna zákazu státia
Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je zakázané státie okrem státia na vyznačených parkovacích miestach.Zo všeobecných pravidiel cestnej premávky vyplýva, že v takej zóne je zakázané parkovať na chodníku, hoci by ostala voľná šírka min. 1,5 m;  zastaviť a stáť na chodníku v takejto zóne môžu len bicykle a motocykle, ak pri tom ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m.
276
Koniec zóny zákazu státia
Značka označuje koniec zóny zákazu státia.Značka sa spravidla umiestňuje na rubovú stranu začiatku zóny zákazu státia.
277
Parkovacia zóna
Značka označuje začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke.Zo všeobecných pravidiel cestnej premávky vyplýva, že v takej zóne je zakázané parkovať na chodníku, hoci by ostala voľná šírka min. 1,5 m;  zastaviť a stáť na chodníku v takejto zóne môžu len bicykle a motocykle, ak pri tom ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m.
532
Časovo obmedzené parkovanie
Dodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu.Ak je v ľavej časti dodatkovej tabuľky vyznačený symbol parkovacieho kotúča, možno na takto označenom mieste parkovať len s použitím parkovacieho kotúča. Parkovací kotúč musí byť viditeľne umiestnený v prednej časti vozidla a musí sa na ňom nastaviť čas začiatku parkovania, a to k najbližšej polhodine alebo celej hodine; takto nastavený čas sa počas parkovania nesmie meniť.

Na parkovacom kotúči vo forme elektronickej aplikácie sa musí nastaviť čas začiatku parkovania, ktorý sa počas parkovania nesmie meniť.
533Platené parkovanieDodatková tabuľka obmedzuje možnosť parkovania len za úhradu.Príklady kombinovaných dodatkových tabuliek o platenom parkovaní:
 
278Koniec parkovacej zónyZnačka označuje koniec parkovacej zóny.Značka sa spravidla umiestňuje na rubovú stranu začiatku parkovacej zóny.

III. Značky o jazde po krajnici

ČísloVyobrazenie a významZákladný významPoznámky
Značky o jazde po krajnici sa používajú výlučne len ako premenné značky.
Ak ide o premenné značky na báze svetelných bodov, značky sú vyobrazené na čiernom podklade.

Hoci sa výzorovo podobajú na značky znázorňujúce jazdné pruhy, nejde o pruhové značky (tie sú informačné, a teda bieločierne), ale o regulačné. Nesmú sa preto do nich vkladať žiadne iné regulačné značky; tie možno vkladať len do pruhových.
280
Jazda po krajnici
Značka umožňuje používať krajnicu ako jazdný pruh.

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna prerušovaná čiara.
Séria značiek Jazda po krajnici, Opustite krajnicu a Koniec jazdy po krajnici sa používa striktne ako premenné značenie, ktoré v čase špičky umožňuje „otvoriť“ krajnicu (odstavný pruh) na diaľnici. Takýto režim však vyžaduje stavebno-technickú prípravu už v rámci výstavby a prispôsobené tomu musia byť aj ostatné značky (najmä portálové smerové značky) a súčasne musí byť obmedzená max. rýchlosť.
281Opustite krajnicuZnačka prikazuje vodičovi krajnicu čo najskôr opustiť. 

V úseku platnosti značky sa krajnica považuje za súčasť vozovky a značka Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje okraj vozovky, má význam značky Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (sprava).
282Koniec jazdy po krajniciZnačka končí platnosť predchádzajúcej značky Jazda po krajnici a Opustite krajnicu.
283Obchádzanie prekážky po krajniciZnačka prikazuje vodičovi jazdiacemu v pravom jazdnom pruhu použiť na obchádzanie prekážky krajnicu; vodičovi jazdiacemu v inom ako pravom jazdnom pruhu značka prikazuje prejsť do vedľajšieho jazdného pruhu spôsobom vyznačeným na značke.Značka sa používa na zaťažených úsekoch diaľnic pri dočasnom presmerovaní premávky z jazdného pruhu na krajnicu tak, aby bola dodržaná prejazdnosť úseku v dvoch jazdných pruhoch (krajnica tak slúži ako jazdný pruh). Plynule sa tak obchádza prekážka v ľavom jazdnom pruhu v dvoch jazdných prúdoch namiesto toho, aby sa vozidlá „zipsovali“ do jedného jazdného pruhu pred prekážkou.

Používa sa pri krátkodobom zriadení pracoviska pri vykonávaní údržby v strednom deliacom páse diaľnice a jazdnom pruhu k nemu priľahlom. Pri týchto krátkodobých uzávierkach sa nepoužíva dočasné vodorovné značenie žltej farby.
EDIT (14. 7. 2022): Článok bol graficky a formulačne upravený.

6 komentárov na “Regulačné značky III

 1. Dobrý deň,
  platí značka 233 „Zákaz vjazdu/vstupu“ so symbolom „Osobné vozidlá“ (symbol č. 5 z prílohy č. 1 k vyhláške 30/2020 Z. z.: Osobné vozidlá – Motorové vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 t a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča s výnimkou motocyklov.) aj pre súpravy vozidiel? Myslím ťažné vozidlo spĺňajúce podmienky symbolu č. 5 (kategória M1 alebo N1) a prívesný vozík (kategória O1 alebo O2).

 2. Dobrý deň,
  – môže sa DZ č. 268 a 277 kombinovať do jednej DZ?
  – ak áno, môže teoreticky jedna zóna začínať v jednom mieste, druhá zóna v druhom mieste (niekde v prvej zóne), ale na výjazde (alebo aj vjazde) na úplne inom mieste by boli spoločne?
  – zároveň som sa chcel opýtať,či samostatná DZ v nejakej zóne je nadradená zónovej značke (napr. Zóna 30km/h, ale na jednej komunikácii v strede zóny je max. rýchlosť zvýšená na 50km/h samostatnými DZ, alebo zóna zákaz státia je samostatnou DZ sprísnená na zákaz zastavenia ; alebo v rámci parkovacej zóny cca 40-50 ulíc, môžu byť aj samostatné vyhradené parkovacie státia?

  Ďakujem

  1. – Nie, kazda znacka musi byt samostatne.
   – Ano, mozne to je. Ale previazane zony by vzdy mali mat aspon bud spolocny zaciatok alebo spolocny koniec.
   – Nie, zonove/“nezonove“ znacky nie su vo vzajomnom vztahu nadradene/podradene.
   Prednost rychlosti 50 km/h v zone 30 nemala ani podla starej vyhlasky pravnu oporu. Slo len o pocitove umiestnovanie, ale vodic je povinny dodrziavat vsetky znacky, cize nielen rychlost 50 km/h, ale aj rychlost 30 km/h.
   Zakaz zastavenia v zone zakazu statia moze byt, ak ho tam ozaj treba, to su rozlicne pravidla.
   S vyhradenym miestom v parkovacej zone by som bol opatrny, ale v zasade asi aj to moze byt.

   1. Pri zvýšení rýchlosti v zóne sa nedá argumentovať pravidlom Lex specialis derogat legi generali?

    1. Iste, argumentovat by sa dalo vselicim. Ale pri prednosti znacky oproti vseobecnej rychlosti to je priamo napisane v pravidlach a asi nie je celkom stastne, aby jedno pravidlo bolo vyslovne uvedene v zakone/vyhlaske a ine – podobne – by si mali vodici domyslat na zaklade starorimskej zasady.

     Problem je vsak inde – v homogennosti zony. Ak na nejakom useku v zone 30 je ziaduce/mozne ist 50-kou, tak sa nema vymyslat pravidlo o prednosti nezonovej znacky pred zonovou, ale sa ma ten usek vynat zo zony.

Komentáre sú uzavreté.

Prejsť na začiatok