Informačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z. Do skupiny informačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, príkazových značiek a informatívnych prevádzkových značiek a väčšina informatívnych smerových a informatívnych iných značiek. Z doterajšej skupiny značiek upravujúcich prednosť sa medzi informačné zaradili značky (informujúce) o prednosti v jazde. Z príkazových značiek sa preradili medzi informačné značky Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie/Zníženie počtu jazdných […]

Regulačné značky III

V tomto článku je uvedený prehľad všetkých regulačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami. I. Značky o dávaní prednosti v jazde Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 201 Daj prednosť v jazde! Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde. Dať prednosť znamená počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, […]

Informačné značky I

Všeobecne Informačné značky sú najpočetnejšia a najpestrejšia skupina značiek, čo vyplýva z rôznorodosti poskytovaných informácií, keďže prostredníctvom nich sa účastníci cestnej premávky informujú o miestach s osobitnými pravidlami, poskytujú sa im dopravne významné informácie alebo im pomáhajú v orientácii. Medzi tieto značky patria aj značky o prednosti v jazde; z týchto značiek nevyplýva žiadna regulácia (t. j. príkaz, […]

Nová vyhláška

Dňa 1. apríla 2020 nadobudla účinnosť úplne nová vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Nová vyhláška nadviazala na novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá vyšla v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 393/2019 Z. z. a ktorá taktiež nadobudla účinnosť 1. apríla 2020. Novela zákona zmenila viaceré veci v oblasti […]

Regulačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z. Do skupiny regulačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, takmer všetky zákazové značky, väčšina príkazových značiek a niektoré z informatívnych prevádzkových značiek. Zo skupiny značiek upravujúcich prednosť ostáva medzi regulačnými značkami zachovaná časť so značkami o dávaní prednosti v jazde; značky informujúce o prednosti sú zaradené medzi informačné, […]

Regulačné značky I

Všeobecne Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy, obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Tieto pokyny sa v rámci vyhlášky nazývajú jednotne „regulácia“. Týmito značkami sa upravuje miestna organizácia premávky, spravidla odlišná od tej, ktorá by platila pri uplatňovaní všeobecných pravidiel cestnej premávky. Umiestňovanie Základným pravidlom o umiestňovaní regulačných značiek je, […]

Výstražné značky II

V prvej časti článku o výstražných značkách sme si uviedli ich základné parametre vo všeobecnosti. V tejto časti je uvedený prehľad všetkých výstražných značiek s niektorými podstatnými detailami. I. Všeobecné výstražné značky Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 101 Nebezpečenstvo Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou […]

Predpisy o cestnej premávke

Pravidlá cestnej premávky nie sú slovenským vynálezom a nemôžeme si ich preto vytvárať či meniť podľa ľubovôle (aj keď si to niektorí myslia a donedávna tomu tak vlastne aj bolo). Nevyhnutným základom, ktorý musíme ako republika dodržiavať, sú dva dohovory Organizácie Spojených národov z roku 1968 – dohovor o cestnej premávke a dohovor o cestných […]

Vývoj pravidiel cestnej premávky na Slovensku do 2. svetovej vojny

Zavedenie a vývoj pravidiel cestnej premávky úzko nadväzuje na rozmach automobilizmu koncom 19. storočia, kedy sa začali vytvárať pravidlá upravujúce jazdu motorových vozidiel. Po vzniku Československa v roku 1918 sa prebral právny poriadok platný v Rakúsko-Uhorsku, čo znamenalo, že v mnohých oblastiach bola v Československu rozdielna právna úprava v závislosti od toho, či šlo o časti štátu, v ktorých počas monarchie platilo […]

Výstražné značky I

Všeobecne Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky (predovšetkým vodičov) na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.  Obsahujú teda v sebe skrytý odkaz na všeobecné pravidlo o prispôsobení správania stavu cesty, situácii v premávke a poveternostným podmienkam. Pre vodičov aj odkaz na pravidlo o prispôsobení rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam, […]

Prejsť na začiatok