Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové III

Po prvej a druhej časti tejto série, v ktorých sme si predstavili výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, zákazových a príkazových značiek, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka informatívnych prevádzkových a smerových značiek. Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (vzorové listy, technické podmienky) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená zmena farebnosti školskej zóny a zmeny miestnej úpravy, ktorá spočívala v nahradení bielej podkladovej farby fluorescenčnou žltozelenou farbou, pričom samotné symboly ostávali nezmenené.

Pri smerových značkách je potrebné prihliadať najmä na rozdiely medzi “zelenými” a “modrými” značkami, resp. medzi značkami používanými na diaľnici a značkami používanými mimo diaľnice.

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k parkovisku alebo ku koncu diaľnice) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.

Informatívne prevádzkové značky

Jednosmernú cestu vyhláška 9/2009 Jednosmerná premávka nemožno obnoviť, ak bola použitá ako predbežná značka k značke vyhláška 9/2009 Jednosmerná premávka; taktiež miesto jej použitia je potrebné obnoviť v súlade s novými zásadami, ktoré sú pri nej diametrálne odlišné.

Obzvlášť dôležité je obnovovať zvislé značky o priechode pre chodcov vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov len v súlade s novými zásadami! To znamená o. i. neobnovovať zvislé značky o prechodoch v križovatkách a pri obojstrannom umiestnení zvislú značku na ľavej strane obnoviť so zrkadlovo vyobrazeným symbolom znacka Priechod pre chodcov. Ostatné značky musia byť obnovené tak, aby neboli umiestnené spolu so značkou znacka Priechod pre chodcov. Obdobne to platí aj pri obnovovaní zvislej značky Priechod pre cyklistov vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov.

Značka Podchod alebo nadchod vyhláška 9/2009 Podchod alebo nadchod sa obnovuje v príslušnom variante (podchod značka Podchod, nadchod znacka Nadchod, resp. aj v príslušnej modifikácii, ak ide o bezbariérový podchod znacka Bezbarierovy nadchod alebo bezbariérový nadchod znacka Bezbarierovy podchod).

Značky o parkovacích miestach so státím na chodníku vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku, parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku na ľavej strane sa obnovujú s príslušne otočeným symbolom.

Parkovisko s regulovaným státím vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím sa obnovuje s dodatkovou tabuľkou zobrazujúcou len max. čas parkovania alebo aj parkovací kotúč, závisí od pôvodne nastavenej regulácie; regulovanie parkovania prostredníctvom tejto značky inak ako časovým obmedzením bolo nesprávne už podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Na značkách o vyhradenom parkovaní vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím sa neobnovujú dodatkové tabuľky s evidenčnými číslami, číslami parkovacích preukazov a pod.; na značkách o parkovaní vyhláška 9/2009 Parkovisko sa neobnovujú ani údaje o počte parkovacích miest/boxov a na značkách o platenom parkovaní vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím sa neobnovujú údaje o spôsobe úhrady.

Stanovište TAXI vyhláška 9/2009 Stanovište taxi sa obnovuje len tam, kde ide naozaj o stanovište vozidiel taxislužby (t. j. obdobu zastávky pravidelnej verejnej dopravy) a nie len o parkovacie miesta pre vozidlá (určitej) taxislužby.

Povolenie vjazdu vozidlám do pešej zóny vyhláška 9/2009 Pešia zóna sa obnovuje prostredníctvom dodatkovej tabuľky Voľno dodatková tabuľka Cyklisti voľno, nie vyznačením v spodnej časti značky Pešia zóna. Obdobne sa aj spresňujúce údaje o zónových reguláciách neobnovujú v spodnej časti zónových značiek, ale na príslušných dodatkových tabuľkách.

Niektoré z bývalých značiek IP 30 Zmena miestnej úpravy vyhláška 9/2009 Zmena miestnej úpravy možno obnoviť pomocou značky Nebezpečenstvo znacka Nebezpecenstvo a príslušnej dodatkovej tabuľky dodatková tabuľka Spresňujúce informácie.

Zo zón s dopravným obmedzením vyhláška 9/2009 Zóna s dopravným obmedzením sa obnovujú len zóny zákazu státia znacka Zona zakazu statia a zóny  najvyššej dovolenej rýchlosti 20 km/h a 30 km/h znacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti znacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti a len ako samostatné značky (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. bolo možné zriadiť prakticky akékoľvek zóny, pričom na jednej značky mohli byť uvedené aj dve značky s ich dodatkovými tabuľkami). Iné zóny s dopravným obmedzením sa neobnovujú!

vyhláška 9/2009 Príklady už neprípustných kombinácií informatívnych prevádzkových značiek
Príklady už neprípustných kombinácií informatívnych prevádzkových značiek

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
IP 3b
vyhláška 9/2009 Jednosmerná premávka
Jednosmerná premávka
321-30
znacka Jednosmerna cesta
Jednosmerná cesta (priamo)
IP 4
vyhláška 9/2009 Slepá cesta
Slepá cesta
328
znacka Slepa cesta
Slepá cesta
IP 14a
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku
Parkovisko – parkovacie miesta 
s kolmým alebo šikmým státím
na chodníku
273-85
Parkovanie na chodníku (priečne úplne)
Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie 
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 14b
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku
Parkovisko – parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím na chodníku
273-65
Parkovanie na chodníku (úplne)
Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie 
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 15a
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku
Parkovisko – parkovacie miesta 
s kolmým alebo šikmým čiastočným státím
na chodníku
273-75
Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne)
Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 15b
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku
Parkovisko – parkovacie miesta 
s pozdĺžnym čiastočným státím
na chodníku
273-55
Parkovanie na chodníku (čiastočne)
Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie 
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 28a
vyhláška 9/2009 Obytná zóna
Obytná zóna
315
znacka Obytna zona
Obytná zóna
IP 28b
vyhláška 9/2009 Koniec obytnej zóny
Koniec obytnej zóny
316
znacka Koniec obytnej zony
Koniec obytnej zóny
IP 29
vyhláška 9/2009 Úniková zóna
Úniková zóna
336
Miesto na núdzové brzdenie
Miesto na núdzové brzdenie

2. zmena

Stará značkaNová značka
IP 3a
vyhláška 9/2009 Jednosmerná premávka
Jednosmerná premávka
321
znacka Jednosmerna cesta
Jednosmerná cesta
IP 5
vyhláška 9/2009 Návesť pred slepou cestou
Návesť pred slepou cestou
328 + 503
slepá cesta + smerová šípka
Slepá cesta
Smerová šípka
IP 6
vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov
Priechod pre chodcov
325
znacka Priechod pre chodcov
Priechod pre chodcov
IP 7
vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov
Priechod pre cyklistov
326
Priechod pre cyklistov
Priechod pre cyklistov
IP 9
vyhláška 9/2009 Podchod alebo nadchod
Podchod alebo nadchod
327
Podchod 
Podchod alebo nadchod
IP 11
vyhláška 9/2009 Núdzová odstavná plocha
Núdzová odstavná plocha
335
znacka Nudzova odstavna plocha
Núdzová odstavná plocha
IP 12
vyhláška 9/2009 Parkovisko
Parkovisko
272
znacka Parkovanie
Parkovanie
IP 16
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím
Parkovisko – parkovacie miesta 
s vyhradeným státím
270 + 531
zákaz zastavenia + vyhradené parkovanie
Zákaz zastavenia
Vyhradené parkovanie
IP 17a
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím
Parkovisko – parkovacie miesta 
s plateným státím
272 + 533
Parkovanie + Platené parkovanie
Parkovanie
Platené parkovanie
IP 17b
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s regulovaným státím
Parkovisko – parkovacie miesta 
s regulovaným státím
272 + 532
Parkovanie + Časovo obmedzené parkovanie
Parkovanie
Časovo obmedzené parkovanie
IP 18
vyhláška 9/2009 Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom
Kryté parkovisko, parkovacia garáž, 
parkovací dom
272-50
Parkovacia garáž alebo dom
Parkovanie 
(parkovacia garáž alebo parkovací dom)
IP 19
vyhláška 9/2009 Parkovisko P+R
Parkovisko P+R
330-82
znacka Sluzby (parkovisko P+R)
Služby (parkovisko P+R)
IP 20a
vyhláška 9/2009 Stanovište polície
Stanovište polície
333
znacka Policia
Polícia
IP 20b
vyhláška 9/2009 Stanovište taxi
Stanovište taxi
332
znacka Stanoviste TAXI
Stanovište taxi
IP 21a
vyhláška 9/2009 Tunel
Tunel
322
Tunel
Tunel
IP 22a
vyhláška 9/2009 Rýchlostná cesta
Rýchlostná cesta
311
znacka Cesta pre motorove vozidla
Cesta pre motorové vozidlá
IP 22b
vyhláška 9/2009 Koniec rýchlostnej cesty
Koniec rýchlostnej cesty
312
znacka Koniec cesty pre motorove vozidla
Koniec cesty pre motorové vozidlá
IP 23a
vyhláška 9/2009 Diaľnica
Diaľnica
309
znacka Dialnica
Diaľnica
IP 23b
vyhláška 9/2009 Koniec diaľnice
Koniec diaľnice
310
znacka Koniec dialnice
Koniec diaľnice
IP 24a
vyhláška 9/2009 Zóna s dopravným obmedzením
Zóna
s dopravným obmedzením 
275
znacka Zona zakazu statia
Zóna zákazu státia
IP 24b
vyhláška 9/2009 Koniec zóny s dopravným obmedzením
Koniec
zóny s dopravným obmedzením
276
znacka Koniec zony zakazu statia
Koniec zóny zákazu státia
IP 25a
vyhláška 9/2009 Pešia zóna
Pešia zóna
317
znacka Pesia zona
Pešia zóna
IP 25b
vyhláška 9/2009 Koniec pešej zóny
Koniec pešej zóny
318
znacka Koniec pesej zony
Koniec pešej zóny
IP 26a
vyhláška 9/2009 Školská zóna
Školská zóna
319
znacka Skolska zona
Školská zóna
IP 26b
vyhláška 9/2009 Koniec školskej zóny
Koniec školskej zóny
320
znacka Koniec skolskej zony
Koniec školskej zóny
IP 27a
vyhláška 9/2009 Zóna s plateným alebo regulovaným státím
Zóna s plateným alebo
regulovaným státím
277 + 533
parkovacia zóna + platené parkovanie
Parkovacia zóna
Platené parkovanie
IP 27b
vyhláška 9/2009 Koniec zóny s plateným alebo regulovaným státím
Koniec zóny s plateným
alebo regulovaným státím
278
znacka Koniec parkovacej zony
Koniec parkovacej zóny
IP 33
vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach
Všeobecné informácie 
o dopravných obmedzeniach
342
Informácie o všeobecných pravidlách
Informácie o všeobecných pravidlách
IP 34a
vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o dopravných informáciách
Všeobecné informácie 
o dopravných obmedzeniach
343
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o povinnosti použiť snehové reťaze – panel 2)
Dopravné obmedzenia 
na horskom prechode
IP 34b
vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o dopravných informáciách
Všeobecné informácie
o dopravných obmedzeniach
343
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti)
Dopravné obmedzenia 
na horskom prechode

3. vypustenie (odstránenie)

IP 1
vyhláška 9/2009 Okruh
Okruh
IP 2
vyhláška 9/2009 Zmena okruhu
Zmena smeru okruhu
IP 8
vyhláška 9/2009 Spomaľovací prah
Spomaľovací prah
IP 10
vyhláška 9/2009 Odporúčaná rýchlosť
Odporúčaná rýchlosť
IP 13a
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím
Parkovisko – parkovacie miesta 
s kolmým státím
IP 13b
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta so šikmým státím
Parkovisko – parkovacie miesta 
so šikmým státím
IP 13c
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
Parkovisko – parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím
IP 21b
vyhláška 9/2009 Koniec tunela
Koniec tunela
IP 30
vyhláška 9/2009 Zmena miestnej úpravy
Zmena miestnej úpravy
IP 30a
vyhláška 9/2009 Výstražné zariadenie vypnuté
Výstražné zariadenie vypnuté
IP 31a
vyhláška 9/2009 Hmlové body
Hmlové body
IP 31b
vyhláška 9/2009 Hmlové body
Hmlové body
IP 31c
vyhláška 9/2009 Hmlové body
Hmlové body
IP 32
vyhláška 9/2009 Bezpečná vzdialenosť
Bezpečná vzdialenosť
IP 33a
vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o povinnosti úhrady
Všeobecné informácie 
o povinnosti úhrady
IP 34c
vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o dopravných informáciách
Všeobecné informácie
o dopravných obmedzeniach

Príklady zmien niektorých značiek alebo kombinácií

Stará značka/kombináciaNová značka/kombinácia
vyhláška 9/2009 Jednosmerná premávka + Jazda cyklistov v oboch smeroch povolenájednosmerná cesta + obojsmerná jazda cyklistov
vyhláška 9/2009 Parkovisko + Smerová šípkaParkovanie + Smerová šípka
ak ide o predbežnú značku k parkovisku

značka Parkovanie
ak ide o vyznačenie smeru platnosti
umiestnenie pozdĺžne s osou vozovky!
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím + Začiatok úseku platnostiParkovanie + Platené parkovanie
umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku + Priebeh úseku platnostiParkovanie na chodníku (priečne úplne)
umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku + Koniec úseku platnostiParkovanie na chodníku (priečne čiastočne)
umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím + Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutímParkovanie + Platí pre zdravotne postihnutých
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím + evidenčné číslo vozidlazákaz zastavenia + vyhradené parkovanie
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím + evidenčné číslo vozidla + časové obmedzeniezákaz zastavenia + vyhradené parkovanie + časové obmedzenie
vyhláška 9/2009 Tunel + Dĺžka úseku alebo platnostiTunel (dlhý, s názvom a dĺžkou)
vyhláška 9/2009 zóna zákazu státia + parkovanie len na vyznačených miestachznacka Zona zakazu statia
vyhláška 9/2009 zóna s dopravným obmedzením - prednosť sprava
vyhláška 9/2009 zóna s dopravným obmedzením - najvyššia dovolená rýchlosť, zákaz vjazdu pre nákladné automobily okrem dopravnej obsluhy, spomaľovacie prahyznacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti  
+
zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá + neplatí pre
vyhláška 9/2009 pešia zóna - povolený vjazd cyklistomPešia zóna + Cyklisti voľno

Informatívne smerové značky

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
IS 1b
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
370
Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka)
Ohlasovacia tabuľa
IS 27
vyhláška 9/2009 Diaľnica
Diaľnica
352
znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty
Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
IS 28
vyhláška 9/2009 Rýchlostná cesta
Rýchlostná cesta
352
znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty
Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
IS 29
vyhláška 9/2009 Cesta I. triedy 
Cesta I. triedy
350
znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy
Číslo cesty I. alebo II. triedy
IS 30
vyhláška 9/2009 Cesta II. triedy
Cesta II. triedy
350
znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy
Číslo cesty I. alebo II. triedy
IS 33
vyhláška 9/2009 Hranica kraja
Hranica kraja
340
znacka Miestna navest
Miestna návesť
IS 34
vyhláška 9/2009 Hranica okresu
Hranica okresu
340
znacka Miestna navest
Miestna návesť
IS 35
vyhláška 9/2009 Iný názov
Iný názov
340
znacka Miestna navest
Miestna návesť
IS 39
vyhláška 9/2009 Hranica štátu
Hranica štátu
341
znacka Statna hranica
Štátna hranica

2. zmena

Všeobecne

Pri smerových značkách prakticky len veľmi zriedkavo prichádza do úvahy možnosť bežnej obnovy starých značiek za nové. V minulosti bol totiž orientačný účel ich používania skôr dezorientačný. Bežne sa totiž používali napr. smerové tabule (tabuľové smerníky) aj na diaľniciach D1 výjazd 379 Široké, rôzne tvary a dĺžky šípok sa dávali bez chápania ich významu a rozdielov (iné šípky majú byť pri štandardnom odbočení, iné pri odbočovacom pruhu, iné pri pruhovej subtrakcii, atď.) D2 výjazd 29 Pernek , na bežných križovatkách sa namiesto prirodzenej kombinácie predzvesť (v primeranej vzdialenosti pred križovatkou) a návesť (priamo v križovatke) používala iba návesť v takej polo-vzdialenosti medzi tým plus ďalšia návesť za (!) križovatkou, vnútri kruhových objazdov boli namiesto cieľov hlavné cesty a prikázané smery obchádzania kruhový objazd, na smerových značkách bola príliš častá snaha vyznačovať veľa ďalších informácií, ktoré majú byť predmetom iného značenia (vedenie hlavnej cesty, obmedzenia jazdy cez/za križovatkou), počet spolu umiestnených smerových tabúľ nemal zásadné obmedzenie (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ich počet nesmel “spravidla” presiahnuť štyri) a používali sa často skôr ako reklama vyhláška 9/2009 smerová tabuľa k inému cieľu, o kontinuálnom značení cieľov, farebnosti či zmysluplnom obsahovom naplnení veľkoplošných značiek D1 x D2 škoda písať, atď. 

Vzhľadom na používanie smerových značiek v minulosti musí byť ich zosúladenie s novými zásadami pri obnove de facto vždy predmetom nového určenia. Nižšie uvedené príklady sú teda ozaj len veľmi hrubé príklady, ktoré v konkrétnych situáciách môžu byť úplne iné. Vždy je pri obnove (ale aj pri určovaní nových značiek) potrebné dôkladne prihliadať na zásady orientačného značenia v nových technických predpisoch.

K niektorým smerovým značkám

Pri obnovovaní čísla výjazdu/uzla na diaľnici sa namiesto kilometrického číslovania (podľa staničenia) používa sekvenčné číslovanie (podľa poradia).

Na smerových predzvestiach mimo diaľnic sa už vedenie hlavnej cesty znázorňuje len veľmi výnimočne (v atypických prípadoch) Smerová predzvesť (nejasná priebežná cesta).

Návesti pred kultúrnym, turistickým alebo náboženským cieľom vyhláška 9/2009 Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom vyhláška 9/2009 Návesť pred náboženským cieľom možno obnoviť len na diaľnici (na iných cestách sa neobnovujú), a to bez prípadných údajov o vzdialenosti, názve či čísle výjazdu a pod. Na cestách mimo diaľnic možno namiesto toho použiť nepriamu návesť Nepriama návesť (kombinácia zvláštnych a turistických cieľov)

Číslo cesty III. triedy vyhláška 9/2009 Cesta III. triedy sa nikdy neobnovuje, ak je táto značka použitá samostatne; ak je vložená do iných smerových značiek, obnovuje sa len tam, kde je cesta III. triedy tranzitná na cestu I. alebo II. triedy, príp. na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.

Medzinárodná trasa (číslo E-cesty) vyhláška 9/2009 Medzinárodná trasa sa na diaľnici obnovuje len tam, kde sa križujú najmenej dve E-cesty alebo tam, kde E-cesta nevedie v priamom smere; mimo diaľnic sa obnovuje len na diaľkových tabuliach.

Na kilometrovníku vyhláška 9/2009 Kilometrovník sa neobnovuje smer k telefónu núdzového volania, ten sa zobrazuje na smerovom stĺpiku.

Návesť pred križovatkou pred obmedzením vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou s obmedzením možno nahradiť predbežnou značkou k zákazu Maximálna hmotnosť + Vzdialenosť.

Pod smerovú tabuľu (tabuľový smerník) vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa k inému cieľu už nemožno umiestňovať dodatkovú tabuľku s názvom prevádzky.

Na značke o miestnej časti obce vyhláška 9/2009 Miestna časť obce sa ako hlavný údaj (väčším písmom) uvádza názov miestnej časti, nie názov obce a nemožno už spolu umiestňovať značku o začiatku obce so značkou o začiatku miestnej časti obce, resp. značku o konci obce so značkou o konci miestnej časti obce.

Stará značkaNová značka
IS 1a
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
370
Ohlasovacia tabuľa (diaľničný uzol)
Ohlasovacia tabuľa
IS 2
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
372
Smerová predzvesť na diaľnici (smerovo orientovaná značka – základný variant pre prípojky)
Smerová predzvesť na diaľnici
IS 3
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
372
Smerová predzvesť na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – viac ako 2 pruhy v priamom smere)
Smerová predzvesť na diaľnici
IS 4
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
373
Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – 3 pruhy priamo)
Smerová návesť na diaľnici
IS 5a
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
373
Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie)
Smerová návesť na diaľnici
IS 5b
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
373
Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie)
Smerová návesť na diaľnici
IS 6
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
371
Nepriama návesť na diaľnici (základné usporiadanie)
Nepriama návesť na diaľnici
IS 7a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa
Smerová tabuľa
374
výjazdová tabuľa - výjazd
Výjazdová tabuľa
IS 8
vyhláška 9/2009 Diaľková návesť
Diaľková návesť
376
Diaľková tabuľa (posledná pred uzlom)
Diaľková tabuľa
IS 9
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
360
Smerová predzvesť (styková križovatka, priamo)
Smerová predzvesť

361
Smerová a pruhová predzvesť
Smerová a pruhová predzvesť
IS 10
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou
Návesť pred križovatkou
360
Smerová predzvesť (kruhový objazd štvorramenný)
Smerová predzvesť
IS 11
vyhláška 9/2009 Návesť pred kultúrnym alebo turistickým cieľom
Návesť pred kultúrnym 
alebo turistickým cieľom
377
Turistická tabuľa
Turistická tabuľa
IS 11a
vyhláška 9/2009 Návesť pred náboženským cieľom
Návesť pred náboženským cieľom
377
Turistická tabuľa
Turistická tabuľa
IS 14
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou s obmedzením
397
znacka Blokova obchadzka
Bloková obchádzka
IS 15
vyhláška 9/2009 Návesť pred obchádzkou
Návesť pred obchádzkou
392
znacka Uzavierkova predzvest
Uzávierková predzvesť
IS 16
vyhláška 9/2009 Návesť pred obchádzkou (odklonom)
Návesť pred obchádzkou (odklonom)
392 + 509
Uzávierková predzvesť + Spresňujúce informácie
Uzávierková predzvesť
Spresňujúce informácie
IS 17a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa 
(s jedným cieľom)

IS 17b
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa 
(s jedným cieľom)

IS 18a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa 
(s dvomi cieľmi)

IS 18b
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa (s dvomi cieľmi)
Smerová tabuľa 
(s dvomi cieľmi)
363
Tabuľový smerník (kompaktný formát)
Tabuľový smerník

363
šípový smerník
Šípový smerník
umiestnenie ZA odbočením
IS 19a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Smerová tabuľa 
pre príjazd k diaľnici

IS 19b
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici
Smerová tabuľa 

IS 20a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Smerová tabuľa 
pre príjazd k rýchlostnej ceste

IS 20b
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste
Smerová tabuľa 
pre príjazd k rýchlostnej ceste
363
Tabuľový smerník (kompaktný formát)
Tabuľový smerník

365
Šípový smerník k diaľnici
Šípový smerník k diaľnici
umiestnenie ZA odbočením
IS 21
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa k miestnemu cieľu
Smerová tabuľa 
k miestnemu cieľu

IS 22a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa k inému cieľu
Smerová tabuľa 
k inému cieľu
363
Tabuľový smerník (kompaktný formát)
Tabuľový smerník

366
Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
Šípový smerník
k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
umiestnenie ZA odbočením
IS 23a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa 
ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

IS 23b
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu
Smerová tabuľa 
ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

IS 23c
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa k náboženskému cieľu
Smerová tabuľa 
k náboženskému cieľu

IS 23d
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa k náboženskému cieľu
Smerová tabuľa
k náboženskému cieľu

IS 24
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa ku komunálnemu cieľu
Smerová tabuľa 
ku komunálnemu cieľu
363
Tabuľový smerník (kompaktný formát)
Tabuľový smerník

367
Šípový smerník k turistickému cieľu
Šípový smerník
k turistickému cieľu
umiestnenie ZA odbočením
IS 25
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
Smerová tabuľa 
na vyznačenie obchádzky
394
Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
Tabuľový smerník 
na vyznačenie obchádzky

395
Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
Šípový smerník
na vyznačenie obchádzky
umiestnenie ZA odbočením
IS 26
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
394
Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
(tu doľava, bez bližšieho označenia)
Tabuľový smerník 
na vyznačenie obchádzky

395
znacka Sipovy smernik na vyznacenie obchadzky
Šípový smerník
na vyznačenie obchádzky
umiestnenie ZA odbočením
IS 30a
vyhláška 9/2009 Cesta III. triedy
Číslo III. triedy
351
Číslo cesty III. triedy
Číslo cesty III. triedy
IS 31
vyhláška 9/2009 Medzinárodná trasa
Medzinárodná trasa
353
znacka Cislo E-cesty
Číslo E-cesty
IS 32a
vyhláška 9/2009 Kilometrovník
Kilometrovník
355
Kilometrovník (s číslom zvlášť významnej cesty I. triedy)
Kilometrovník
IS 32b
vyhláška 9/2009 Kilometrovník
Kilometrovník
355
Kilometrovník (s číslom diaľnice)
Kilometrovník
IS 36a
vyhláška 9/2009 Obec
Obec
305
značka Obec
Obec
IS 36b
vyhláška 9/2009 Koniec obce
Koniec obce
306
značka Koniec obce
Koniec obce
IS 36c
vyhláška 9/2009 Miestna časť obce
Miestna časť obce
305
Obec - miestna časť obce
Obec
IS 36d
vyhláška 9/2009 Koniec miestnej časti obce
Koniec miestnej časti obce
306
Koniec obce - koniec miestnej časti obce
Koniec obce
IS 37a
vyhláška 9/2009 Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie začiatku obce 
v jazyku národnostnej menšiny
307
Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie obce 
v jazyku národnostnej menšiny
IS 37b
vyhláška 9/2009 Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce 
v jazyku národnostnej menšiny
308
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce 
v jazyku národnostnej menšiny
IS 40a
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s jedným cieľom)

IS 40b
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s dvoma cieľmi)

IS 40c
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)
Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s jedným cieľom)

IS 40d
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)
Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s dvoma cieľmi)
380
Cyklistický smerník tabuľový
Cyklistický smerník tabuľový

381
Cyklistický smerník šípový (vpravo)
Cyklistický smerník šípový
IS 40f
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov
Smerová tabuľa pre cyklistov
383
Číslo cyklotrasy
Číslo cyklotrasy
IS 40g
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov
Smerová tabuľa pre cyklistov

IS 40h
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa pre cyklistov
Smerová tabuľa pre cyklistov
382
Cyklistický medzismerník (vľavo)
Cyklistický medzismerník

3. vypustenie (odstránenie)

IS 7b
vyhláška 9/2009 Výjazd
Výjazd
IS 12
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou 
pred obmedzením
IS 13
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou s obmedzením
Návesť pred križovatkou 
pred obmedzením
IS 22c
vyhláška 9/2009 Smerová tabuľa k predajnému miestu
Smerová tabuľa 
k predajnému miestu
IS 38
vyhláška 9/2009 Hraničný priechod
Hraničný priechod
IS 40e
vyhláška 9/2009 Návesť pred križovatkou pre cyklistov
Návesť pred križovatkou 
pre cyklistov 
IS 40i
vyhláška 9/2009 Koniec cyklistickej trasy
Koniec cyklistickej trasy
IS 40j
vyhláška 9/2009 Nepriame odbočenie doľava
Nepriame odbočenie doľava

Jeden komentár na “Ako vymeniť staré značky za nové III

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok