Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové III

Po prvej a druhej časti tejto série, v ktorých sme si predstavili výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, zákazových a príkazových značiek, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka informatívnych prevádzkových a smerových značiek. Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (vzorové listy, technické podmienky) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená zmena farebnosti školskej zóny a zmeny miestnej úpravy, ktorá spočívala v nahradení bielej podkladovej farby fluorescenčnou žltozelenou farbou, pričom samotné symboly ostávali nezmenené.

Pri smerových značkách je potrebné prihliadať najmä na rozdiely medzi “zelenými” a “modrými” značkami, resp. medzi značkami používanými na diaľnici a značkami používanými mimo diaľnice.

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k parkovisku alebo ku koncu diaľnice) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.

Informatívne prevádzkové značky

Jednosmernú cestu nemožno obnoviť, ak bola použitá ako predbežná značka k značke ; taktiež miesto jej použitia je potrebné obnoviť v súlade s novými zásadami, ktoré sú pri nej diametrálne odlišné.

Obzvlášť dôležité je obnovovať zvislé značky o priechode pre chodcov len v súlade s novými zásadami! To znamená o. i. neobnovovať zvislé značky o prechodoch v križovatkách a pri obojstrannom umiestnení zvislú značku na ľavej strane obnoviť so zrkadlovo vyobrazeným symbolom . Ostatné značky musia byť obnovené tak, aby neboli umiestnené spolu so značkou . Obdobne to platí aj pri obnovovaní zvislej značky Priechod pre cyklistov .

Značka Podchod alebo nadchod sa obnovuje v príslušnom variante (podchod , nadchod , resp. aj v príslušnej modifikácii, ak ide o bezbariérový podchod alebo bezbariérový nadchod ).

Značky o parkovacích miestach so státím na chodníku na ľavej strane sa obnovujú s príslušne otočeným symbolom.

Parkovisko s regulovaným státím sa obnovuje s dodatkovou tabuľkou zobrazujúcou len max. čas parkovania alebo aj parkovací kotúč, závisí od pôvodne nastavenej regulácie; regulovanie parkovania prostredníctvom tejto značky inak ako časovým obmedzením bolo nesprávne už podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Na značkách o vyhradenom parkovaní sa neobnovujú dodatkové tabuľky s evidenčnými číslami, číslami parkovacích preukazov a pod.; na značkách o parkovaní sa neobnovujú ani údaje o počte parkovacích miest/boxov a na značkách o platenom parkovaní sa neobnovujú údaje o spôsobe úhrady.

Stanovište TAXI sa obnovuje len tam, kde ide naozaj o stanovište vozidiel taxislužby (t. j. obdobu zastávky pravidelnej verejnej dopravy) a nie len o parkovacie miesta pre vozidlá (určitej) taxislužby.

Povolenie vjazdu vozidlám do pešej zóny sa obnovuje prostredníctvom dodatkovej tabuľky Voľno, nie vyznačením v spodnej časti značky Pešia zóna. Obdobne sa aj spresňujúce údaje o zónových reguláciách neobnovujú v spodnej časti zónových značiek, ale na príslušných dodatkových tabuľkách.

Niektoré z bývalých značiek IP 30 Zmena miestnej úpravy možno obnoviť pomocou značky Nebezpečenstvo a príslušnej dodatkovej tabuľky .

Zo zón s dopravným obmedzením sa obnovujú len zóny zákazu státia a zóny  najvyššej dovolenej rýchlosti 20 km/h a 30 km/h a len ako samostatné značky (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. bolo možné zriadiť prakticky akékoľvek zóny, pričom na jednej značky mohli byť uvedené aj dve značky s ich dodatkovými tabuľkami). Iné zóny s dopravným obmedzením sa neobnovujú!

Niektoré už neprípustné kombinácie

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
IP 3b

Jednosmerná premávka
321-30

Jednosmerná cesta (priamo)
IP 4

Slepá cesta
328

Slepá cesta
IP 14a

Parkovisko – parkovacie miesta 
s kolmým alebo šikmým státím
na chodníku
273-85

Parkovanie na chodníku
(priečne úplne, umiestnenie 
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 14b

Parkovisko – parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím na chodníku
273-65

Parkovanie na chodníku
(úplne, umiestnenie 
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 15a

Parkovisko – parkovacie miesta 
s kolmým alebo šikmým čiastočným státím
na chodníku
273-75

Parkovanie na chodníku
(priečne čiastočne, umiestnenie
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 15b

Parkovisko – parkovacie miesta 
s pozdĺžnym čiastočným státím
na chodníku
273-55

Parkovanie na chodníku
(čiastočne, umiestnenie 
šikmo/pozdĺžne vpravo)
IP 28a

Obytná zóna
315

Obytná zóna
IP 28b

Koniec obytnej zóny
316

Koniec obytnej zóny
IP 29

Úniková zóna
336

Miesto na núdzové brzdenie

2. zmena

Stará značkaNová značka
IP 3a

Jednosmerná premávka
321

Jednosmerná cesta
IP 5

Návesť pred slepou cestou
328 + 503

Slepá cesta
Smerová šípka
IP 6

Priechod pre chodcov
325

Priechod pre chodcov
IP 7

Priechod pre cyklistov
326

Priechod pre cyklistov
IP 9

Podchod alebo nadchod
327
 
Podchod alebo nadchod
IP 11

Núdzová odstavná plocha
335

Núdzová odstavná plocha
IP 12

Parkovisko
272

Parkovanie
IP 16

Parkovisko – parkovacie miesta 
s vyhradeným státím
270 + 531

Zákaz zastavenia
Vyhradené parkovanie
IP 17a

Parkovisko – parkovacie miesta 
s plateným státím
272 + 533

Parkovanie
Platené parkovanie
IP 17b

Parkovisko – parkovacie miesta 
s regulovaným státím
272 + 532

Parkovanie
Časovo obmedzené parkovanie
IP 18

Kryté parkovisko, parkovacia garáž, 
parkovací dom
272-50

Parkovanie 
(parkovacia garáž alebo parkovací dom)
IP 19

Parkovisko P+R
330-82

Služby (parkovisko P+R)
IP 20a

Stanovište polície
333

Polícia
IP 20b

Stanovište taxi
332

Stanovište taxi
IP 21a

Tunel
322

Tunel
IP 22a

Rýchlostná cesta
311

Cesta pre motorové vozidlá
IP 22b

Koniec rýchlostnej cesty
312

Koniec cesty pre motorové vozidlá
IP 23a

Diaľnica
309

Diaľnica
IP 23b

Koniec diaľnice
310

Koniec diaľnice
IP 24a

Zóna
s dopravným obmedzením 
275

Zóna zákazu státia
IP 24b

Koniec
zóny s dopravným obmedzením
276

Koniec zóny zákazu státia
IP 25a

Pešia zóna
317

Pešia zóna
IP 25b

Koniec pešej zóny
318

Koniec pešej zóny
IP 26a

Školská zóna
319

Školská zóna
IP 26b

Koniec školskej zóny
320

Koniec školskej zóny
IP 27a

Zóna s plateným alebo
regulovaným státím
277 + 533

Parkovacia zóna
Platené parkovanie
IP 27b

Koniec zóny s plateným
alebo regulovaným státím
278

Koniec parkovacej zóny
IP 33

Všeobecné informácie 
o dopravných obmedzeniach
342
C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_uvitacka_bez_cmv.png
Informácie o všeobecných pravidlách
IP 34a

Všeobecné informácie 
o dopravných obmedzeniach
343
C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_horsky_priechod_1.png
Dopravné obmedzenia 
na horskom prechode
IP 34b

Všeobecné informácie
o dopravných obmedzeniach
343
C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_horsky_priechod_2.png
Dopravné obmedzenia 
na horskom prechode

3. vypustenie (odstránenie)

IP 1

Okruh
IP 2

Zmena smeru okruhu
IP 8

Spomaľovací prah
IP 10

Odporúčaná rýchlosť
IP 13a

Parkovisko – parkovacie miesta 
s kolmým státím
IP 13b

Parkovisko – parkovacie miesta 
so šikmým státím
IP 13c

Parkovisko – parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím
IP 21b

Koniec tunela
IP 30

Zmena miestnej úpravy
IP 30a

Výstražné zariadenie vypnuté
IP 31a

Hmlové body
IP 31b

Hmlové body
IP 31c

Hmlové body
IP 32

Bezpečná vzdialenosť
IP 33a

Všeobecné informácie 
o povinnosti úhrady
IP 34c

Všeobecné informácie
o dopravných obmedzeniach

Príklady zmien niektorých značiek alebo kombinácií

Stará značka/kombináciaNová značka/kombinácia

ak ide o predbežnú značku k parkovisku


ak ide o vyznačenie smeru platnosti
umiestnenie pozdĺžne s osou vozovky!

umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane

umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane

umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
  
+

Informatívne smerové značky

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
IS 1b

Návesť pred križovatkou
370

Ohlasovacia tabuľa
IS 27

Diaľnica
352

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
IS 28

Rýchlostná cesta
352

Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
IS 29
 
Cesta I. triedy
350

Číslo cesty I. alebo II. triedy
IS 30

Cesta II. triedy
350

Číslo cesty I. alebo II. triedy
IS 33

Hranica kraja
340

Miestna návesť
IS 34

Hranica okresu
340

Miestna návesť
IS 35

Iný názov
340

Miestna návesť
IS 39

Hranica štátu
341

Štátna hranica

2. zmena

Všeobecne

Pri smerových značkách prakticky len veľmi zriedkavo prichádza do úvahy možnosť bežnej obnovy starých značiek za nové. V minulosti bol totiž orientačný účel ich používania skôr dezorientačný. Bežne sa totiž používali napr. smerové tabule (tabuľové smerníky) aj na diaľniciach , rôzne tvary a dĺžky šípok sa dávali bez chápania ich významu a rozdielov (iné šípky majú byť pri štandardnom odbočení, iné pri odbočovacom pruhu, iné pri pruhovej subtrakcii, atď.) , na bežných križovatkách sa namiesto prirodzenej kombinácie predzvesť (v primeranej vzdialenosti pred križovatkou) a návesť (priamo v križovatke) používala iba návesť v takej polo-vzdialenosti medzi tým plus ďalšia návesť za (!) križovatkou, vnútri kruhových objazdov boli namiesto cieľov hlavné cesty a prikázané smery obchádzania , na smerových značkách bola príliš častá snaha vyznačovať veľa ďalších informácií, ktoré majú byť predmetom iného značenia (vedenie hlavnej cesty, obmedzenia jazdy cez/za križovatkou), počet spolu umiestnených smerových tabúľ nemal zásadné obmedzenie (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. ich počet nesmel “spravidla” presiahnuť štyri) a používali sa často skôr ako reklama , o kontinuálnom značení cieľov, farebnosti či zmysluplnom obsahovom naplnení veľkoplošných značiek škoda písať, atď. 

Vzhľadom na používanie smerových značiek v minulosti musí byť ich zosúladenie s novými zásadami pri obnove de facto vždy predmetom nového určenia. Nižšie uvedené príklady sú teda ozaj len veľmi hrubé príklady, ktoré v konkrétnych situáciách môžu byť úplne iné. Vždy je pri obnove (ale aj pri určovaní nových značiek) potrebné dôkladne prihliadať na zásady orientačného značenia v nových technických predpisoch.

K niektorým smerovým značkám

Pri obnovovaní čísla výjazdu/uzla na diaľnici sa namiesto kilometrického číslovania (podľa staničenia) používa sekvenčné číslovanie (podľa poradia).

Na smerových predzvestiach mimo diaľnic sa už vedenie hlavnej cesty znázorňuje len veľmi výnimočne (v atypických prípadoch) .

Návesti pred kultúrnym, turistickým alebo náboženským cieľom možno obnoviť len na diaľnici (na iných cestách sa neobnovujú), a to bez prípadných údajov o vzdialenosti, názve či čísle výjazdu a pod. Na cestách mimo diaľnic možno namiesto toho použiť nepriamu návesť

Číslo cesty III. triedy sa nikdy neobnovuje, ak je táto značka použitá samostatne; ak je vložená do iných smerových značiek, obnovuje sa len tam, kde je cesta III. triedy tranzitná na cestu I. alebo II. triedy, príp. na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.

Medzinárodná trasa (číslo E-cesty) sa na diaľnici obnovuje len tam, kde sa križujú najmenej dve E-cesty alebo tam, kde E-cesta nevedie v priamom smere; mimo diaľnic sa obnovuje len na diaľkových tabuliach.

Na kilometrovníku sa neobnovuje smer k telefónu núdzového volania, ten sa zobrazuje na smerovom stĺpiku.

Návesť pred križovatkou pred obmedzením možno nahradiť predbežnou značkou k zákazu .

Pod smerovú tabuľu (tabuľový smerník) už nemožno umiestňovať dodatkovú tabuľku s názvom prevádzky.

Na značke o miestnej časti obce sa ako hlavný údaj (väčším písmom) uvádza názov miestnej časti, nie názov obce a nemožno už spolu umiestňovať značku o začiatku obce so značkou o začiatku miestnej časti obce, resp. značku o konci obce so značkou o konci miestnej časti obce.

Stará značkaNová značka
IS 1a

Návesť pred križovatkou
370

Ohlasovacia tabuľa
IS 2

Návesť pred križovatkou
372

Smerová predzvesť na diaľnici
IS 3

Návesť pred križovatkou
372

Smerová predzvesť na diaľnici
IS 4

Návesť pred križovatkou
373

Smerová návesť na diaľnici
IS 5a

Návesť pred križovatkou
373

Smerová návesť na diaľnici
IS 5b

Návesť pred križovatkou
373

Smerová návesť na diaľnici
IS 6

Návesť pred križovatkou
371

Nepriama návesť na diaľnici
IS 7a

Smerová tabuľa
374

Výjazdová tabuľa
IS 8

Diaľková návesť
376

Diaľková tabuľa
IS 9

Návesť pred križovatkou
360

Smerová predzvesť

361

Smerová a pruhová predzvesť
IS 10

Návesť pred križovatkou
360

Smerová predzvesť
IS 11

Návesť pred kultúrnym 
alebo turistickým cieľom
377

Turistická tabuľa
IS 11a

Návesť pred náboženským cieľom
377

Turistická tabuľa
IS 14

Návesť pred križovatkou s obmedzením
397

Bloková obchádzka
IS 15

Návesť pred obchádzkou
392

Uzávierková predzvesť
IS 16

Návesť pred obchádzkou (odklonom)
392 + 509

Uzávierková predzvesť
Spresňujúce informácie
IS 17a

Smerová tabuľa 
(s jedným cieľom)

IS 17b

Smerová tabuľa 
(s jedným cieľom)

IS 18a

Smerová tabuľa 
(s dvomi cieľmi)

IS 18b

Smerová tabuľa 
(s dvomi cieľmi)
363

Tabuľový smerník

odbočenie k vyznačenému cieľu
možno vyznačiť na šípovom smerníku
umiestneným ZA odbočením:
IS 19a

Smerová tabuľa 
pre príjazd k diaľnici

IS 19b

Smerová tabuľa 
pre príjazd k diaľnici

IS 20a

Smerová tabuľa 
pre príjazd k rýchlostnej ceste

IS 20b

Smerová tabuľa 
pre príjazd k rýchlostnej ceste
363

Tabuľový smerník

– odbočenie k vyznačenému cieľu
možno vyznačiť na šípovom smerníku
umiestneným ZA odbočením:
IS 21

Smerová tabuľa 
k miestnemu cieľu

IS 22a

Smerová tabuľa 
k inému cieľu
363

Tabuľový smerník

odbočenie k vyznačenému cieľu
možno vyznačiť na šípovom smerníku
umiestneným ZA odbočením:
IS 23a

Smerová tabuľa 
ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

IS 23b

Smerová tabuľa 
ku kultúrnemu alebo turistickému cieľu

IS 23c

Smerová tabuľa 
k náboženskému cieľu

IS 23d

Smerová tabuľa
k náboženskému cieľu

IS 24

Smerová tabuľa 
ku komunálnemu cieľu
363

Tabuľový smerník

– odbočenie k vyznačenému cieľu
možno vyznačiť na šípovom smerníku
umiestneným ZA odbočením:
IS 25

Smerová tabuľa 
na vyznačenie obchádzky
394

Tabuľový smerník 
na vyznačenie obchádzky

odbočenie k vyznačenému cieľu
možno vyznačiť na šípovom smerníku
umiestneným ZA odbočením:
IS 26

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky
394

Tabuľový smerník 
na vyznačenie obchádzky

odbočenie možno vyznačiť
na šípovom smerníku
umiestneným ZA odbočením:
IS 30a

Číslo III. triedy
351

Číslo cesty III. triedy
IS 31

Medzinárodná trasa
353

Číslo E-cesty
IS 32a

Kilometrovník
355

Kilometrovník
IS 32b

Kilometrovník
355

Kilometrovník
IS 36a

Obec
305

Obec
IS 36b

Koniec obce
306

Koniec obce
IS 36c

Miestna časť obce
305

Obec
IS 36d

Koniec miestnej časti obce
306

Koniec obce
IS 37a

Označenie začiatku obce 
v jazyku národnostnej menšiny
307

Označenie obce 
v jazyku národnostnej menšiny
IS 37b

Označenie konca obce 
v jazyku národnostnej menšiny
308

Označenie konca obce 
v jazyku národnostnej menšiny
IS 40a

Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s jedným cieľom)

IS 40b

Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s dvoma cieľmi)

IS 40c

Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s jedným cieľom)

IS 40d

Smerová tabuľa pre cyklistov 
(s dvoma cieľmi)
380

Cyklistický smerník tabuľový

odbočenie možno vyznačiť
na cyklistickom šípovom smerníku:
IS 40f

Smerová tabuľa pre cyklistov
383

Číslo cyklotrasy
IS 40g

Smerová tabuľa pre cyklistov

IS 40h

Smerová tabuľa pre cyklistov
382

Cyklistický medzismerník

3. vypustenie (odstránenie)

IS 7b

Výjazd
IS 12

Návesť pred križovatkou 
pred obmedzením
IS 13

Návesť pred križovatkou 
pred obmedzením
IS 22c

Smerová tabuľa 
k predajnému miestu
IS 38

Hraničný priechod
IS 40e

Návesť pred križovatkou 
pre cyklistov 
IS 40i

Koniec cyklistickej trasy
IS 40j

Nepriame odbočenie doľava

Jeden komentár na “Ako vymeniť staré značky za nové III

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok