Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové IV

Po prvej, druhej a tretej časti tejto série, v ktorých sme si predstavili výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť, dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, zákazových, príkazových, informatívnych prevádzkových a informatívnych smerových značiek, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka informatívnych iných značiek a dodatkových tabuliek. Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (technické podmienky, vzorové listy) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená zmena farebnosti značiek o odpočívadle vyhláška 9/2009 Odpočívadlo s objektmi služieb vyhláška 9/2009 Odpočívadlo s objektmi služieb vyhláška 9/2009 Odpočívadlo s objektmi služieb, ktorá spočívala v nahradení zelenej podkladovej farby modrou farbou, ak boli umiestnené na inej ceste ako diaľnica a rýchlostná cesta (musia sa vtedy použiť iné značky zo skupiny Smerové značky na cestách mimo diaľnice).

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k parkovisku alebo ku koncu diaľnice) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.

Informatívne iné značky 

Vo všeobecnosti platí, že informatívne iné značky, ktoré informovali o službách, možno obnoviť len vtedy, ak služba (miesto jej poskytovania) nie je na pohľad zrejmá. Taktiež ich nemožno obnoviť, ak sú použité na smerovanie k objektom služieb (na ten účel slúžia smerové značky o zvláštnych cieľoch).

Značku Telefón núdzového volania vyhláška 9/2009 Telefón núdzového volania nemožno obnoviť, ak bola použitá ako predbežná značka (zväčša s dodatkovou tabuľkou so vzdialenosťou) ani vtedy, ak bola použitá na voľnej prehľadnej trase (obnovuje sa iba v tuneloch alebo pri protihlukových stenách).

Značka Rádio vyhláška 9/2009 Rádio sa obnovuje len pred tunelom a iba s frekvenciou (nie s názvom rozhlasovej stanice).

Značka Zastávka autobusu vyhláška 9/2009 Zastávka autobusu a električky vyhláška 9/2009 Zastávka električky sa obnovuje len vtedy, ak je zastávka umiestnená vo všeobecnom jazdnom pruhu, kde s ohľadom na miestne pomery nie je možné vyznačiť cikcak čiaru a súčasne je potrebné skrátiť vzdialenosť pred označníkom, kde je zakázané zastavenie vozidiel. Zastávka trolejbusu vyhláška 9/2009 Zastávka trolejbusu sa obnovuje so symbolom autobusu a len v uvedených prípadoch.

Značka Čerpacia stanica vyhláška 9/2009 Čerpacia stanica sa obnovuje len mimo obce a pri takých čerpacích staniciach, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cesty a sú v prevádzke 24 hodín denne (spravidla len ako predbežná).

Značka Opraváreň vyhláška 9/2009 Opraváreň sa obnovuje len pri prevádzkach poskytujúcich všeobecnú poruchovú (asistenčnú) službu, nie pri autoservisoch konkrétnej značky alebo značiek vozidiel.

Značka Hotel alebo motel vyhláška 9/2009 Hotel alebo motel sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o motel (t. j. hotel umiestnený bezprostredne pri ceste, pri ktorom je dostatok parkovacích miest).

Značka Reštaurácia vyhláška 9/2009 Reštaurácia sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o motorest (t. j. reštauráciu podávajúcu nápoje a teplé jedlá umiestnenú bezprostredne pri ceste, pri ktorej je dostatok parkovacích miest).

Značka Občerstvenie vyhláška 9/2009 Občerstvenie sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o bufet, reštauráciu alebo obdobnú prevádzku ponúkajúcu nápoje a studené jedlá umiestnenú bezprostredne pri ceste, pri ktorej je dostatok parkovacích miest.

Značka WC vyhláška 9/2009 WC sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o verejné toalety, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cesty, pri ktorých je dostatok parkovacích miest (ak sú k dispozícii aj bezbariérové toalety, obnovuje sa vo variante znacka Sluzby (bezbarierove toalety)).

Niektoré informatívne iné značky so službami možno nahradiť symbolmi na smerových tabuliach (napr. vyhláška 9/2009 Lyžiarsky vlek vyhláška 9/2009 Sedačková lanovka vyhláška 9/2009 Kabínková lanovka možno nahradiť symbolom Lyžiarske stredisko symbol Lyžiarske stredisko).

Značka o úhrade diaľničnou nálepkou/známkou vyhláška 9/2009 Úhrada diaľničnou známkou/Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou sa už nesmie kombinovať so značkou Diaľnica vyhláška 9/2009 Diaľnica/znacka Dialnica.

Pôvodné značky o núdzových východoch II 19a vyhláška 9/2009 Núdzový východ a II 19b vyhláška 9/2009 Núdzový východ a o únikových cestách II 20a vyhláška 9/2009 Úniková cesta, II 20b vyhláška 9/2009 Úniková cesta a II 20c vyhláška 9/2009 Úniková cesta možno obnovovať v pôvodnom dizajne, akurát už nie ako dopravné značky, ale ako bezpečnostné značenie podľa predpisov o bezpečnosti v tuneloch (vzorové listy VL 5 Tunely, TP 099 Protipožiarna bezpečnosť v tuneloch).

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
II 6a
vyhláška 9/2009 Informácie
Informácie
330-66
znacka Sluzby (infocentrum)
Služby (infocentrum)
II 7a
vyhláška 9/2009 Zastávka autobusu
Zastávka autobusu
331-50
znacka Zastavka
Zastávka
(autobus, trolejbus, elektrobus)
II 7c
vyhláška 9/2009 Zastávka električky
Zastávka električky
331-60
znacka Zastavka elektricky
Zastávka
(električka)
II 8a
vyhláška 9/2009 Čerpacia stanica
Čerpacia stanica
330-52
znacka Sluzby (cerpacia stanica)
Služby
(čerpacia stanica)
II 8b
vyhláška 9/2009 Čerpacia stanica plynu
Čerpacia stanica plynu
330-53
znacka Sluzby (cerpacia stanica LPG)
Služby
(čerpacia stanica LPG)
II 9
vyhláška 9/2009 Opraváreň
Opraváreň
330-67
znacka Sluzby (poruchova sluzba)
Služby
(poruchová služba)
II 10
vyhláška 9/2009 Hotel alebo motel
Hotel alebo motel
330-60
znacka Sluzby (motel)
Služby
(motel)
II 11
vyhláška 9/2009 Reštaurácia
Reštaurácia 
330-61
znacka Sluzby (motorest)
Služby
(motorest)
II 12
vyhláška 9/2009 Občerstvenie
Občerstvenie
330-62
znacka Sluzby (obcerstvenie)
Služby
(občerstvenie)
II 13
vyhláška 9/2009 WC
WC
330-63
znacka Sluzby (toalety)
Služby
(toalety)
II 15a
vyhláška 9/2009 Táborisko pre stany
Táborisko pre stany
330-71
znacka Sluzby (taborisko)
Služby
(táborisko)
II 15b
vyhláška 9/2009 Táborisko pre obytné prívesy
Táborisko pre obytné prívesy
330-72
Služby
(miesto pre obytné automobily a prívesy)
Služby
(miesto pre obytné automobily a prívesy)
II 15c
vyhláška 9/2009 Táborisko pre stany a obytné prívesy
Táborisko pre stany a obytné prívesy
330-70
znacka Sluzby (autokemping)
Služby
(autokemping)
II 16
vyhláška 9/2009 Pláž alebo kúpalisko
Pláž alebo kúpalisko
330-74
znacka Sluzby (kupalisko)
Služby
(kúpalisko)

2. zmena

Stará značkaNová značka
II 1a
vyhláška 9/2009 Telefón núdzového volania
Telefón núdzového volania
330-50
znacka Sluzby (telefon nudzoveho volania)
Služby
(telefón núdzového volania)
II 1c
vyhláška 9/2009 Kontrola rýchlosti
Kontrola rýchlosti
334
Kontrola rýchlosti
Kontrola rýchlosti
II 4
vyhláška 9/2009 Prvá pomoc
Prvá pomoc
330-95
znacka Sluzby (prva pomoc)
Služby
(prvá pomoc)
II 5
vyhláška 9/2009 Nemocnica
Nemocnica
330-94
Služby (nemocnica)
Služby
(nemocnica)
II 6b
vyhláška 9/2009 Rádio
Rádio
330-100 + 509-94
Služby (rádio) + Spresňujúce informácie
Služby
(rádiová služba 
dopravných informácií v tuneli)
Spresňujúce informácie
(frekvencia k označeniu služby Radio)
II 7b
vyhláška 9/2009 Zastávka trolejbusu
Zastávka trolejbusu
331-50
znacka Zastavka
Zastávka
(autobus, trolejbus, elektrobus)
II 8c
vyhláška 9/2009 Nabíjacia stanica
Nabíjacia stanica
330-58
značka Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily)
Služby
(dobíjacia stanica pre elektromobily:
samostatný objekt dobíjacej stanice)

330-59
značka Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily)
Služby
(dobíjacia stanica pre elektromobily: 
služba poskytovaná v rámci iného objektu)
II 18a
vyhláška 9/2009 Odpočívadlo s objektmi služieb
Odpočívadlo s objektmi služieb
370-60
Ohlasovacia tabuľa (odpočívadlo s čerpacou stanicou)
Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo s čerpacou stanicou)

370-65
Ohlasovacia tabuľa (odpočívadlo bez čerpacej stanice)
Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo bez čerpacej stanice)
II 18b
vyhláška 9/2009 Odpočívadlo s objektmi služieb
Odpočívadlo s objektmi služieb
373
Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo s čerpacou stanicou – výškové umiestnenie (na krakorci))

Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo bez čerpacej stanice – prízemné umiestnenie)
Smerová návesť na diaľnici
II 18c
vyhláška 9/2009 Odpočívadlo s objektmi služieb
Odpočívadlo s objektmi služieb
374-51
Výjazdová tabuľa (odbočenie na odpočívadlo)
Výjazdová tabuľa
(odbočenie na odpočívadlo)
II 22a
vyhláška 9/2009 Úhrada diaľničnou známkou
Úhrada
diaľničnou nálepkou
313
Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou
Úsek diaľnice
spoplatnený diaľničnou známkou
II 22b
vyhláška 9/2009 Koniec úhrady diaľničnou známkou
Koniec úhrady
diaľničnou nálepkou
314
Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou
Úsek diaľnice
nespoplatnený diaľničnou známkou

3. vypustenie (odstránenie)

II 1b
vyhláška 9/2009 Núdzové volanie
Núdzové volanie
II 2
vyhláška 9/2009 Telefón
Telefón
II 3
vyhláška 9/2009 Hasiaci prístroj
Hasiaci prístroj
II 14
vyhláška 9/2009 Odpočívadlo
Odpočívadlo
II 17a
vyhláška 9/2009 Lyžiarsky vlek
Lyžiarsky vlek
II 17b
vyhláška 9/2009 Sedačková lanovka
Sedačkový vlek
II 17c
vyhláška 9/2009 Kabínková lanovka
Kabínková lanovka
II 21a
vyhláška 9/2009 Úhrada mýta
Úhrada mýta
II 21b
vyhláška 9/2009 Koniec úhrady mýta
Koniec úhrady mýta

Dodatkové tabuľky

Vypustila sa všeobecná možnosť vyznačovať nápisy a symboly z dodatkových tabuliek priamo v spodnej časti „hlavnej“ značky, ak sa tým nenaruší jej čitateľnosť. Takáto možnosť je ponechaná výslovne len na niektorých značkách (napr. názov a dĺžka tunela Tunel (dlhý, s názvom a dĺžkou) či smerové šípky na značkách pre statickú dopravu Zákaz zastavenia); iné takéto značky sa musia obnovovať v kombinácii „hlavná“ značka + dodatková tabuľka.

Vzájomné kombinovanie niekoľkých dodatkových tabuliek, ako aj kombinovanie viacerých rôznych údajov na jednej dodatkovej tabuľke má už svoje striktné pravidlá, na ktorých dodržiavanie je potrebné obzvlášť dôkladne dbať pri obnovovaní starých dodatkových tabuliek.

Ak bez náhrady zanikla niektorá dodatková tabuľka (napr. Nepriaznivé poveternostné podmienkyvyhláška 9/2009 Nepriaznivé poveternostné podmienky) spolu s ňou na danom mieste stratila platnosť aj „hlavná“ značka, pod ktorou je umiestnená (napr. v spojení so značkou Najvyššia dovolená rýchlosť vyhláška 9/2009 Najvyššia dovolená rýchlosť), keďže ide o platnosť oboch značiek ako celku; takéto kombinácie sa preto musia odstrániť alebo určiť nanovo. Výnimkou je dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole vyhláška 9/2009 Koniec úseku platnosti umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia vyhláška 9/2009 Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia vyhláška 9/2009 Zákaz státia – táto kombinácia podľa prechodných ustanovení označuje aj naďalej koniec platnosti týchto zákazov, a to bez časového obmedzenia (tá jediná má totiž ozaj regulačný význam; šípky o začiatku vyhláška 9/2009 Začiatok úseku platnosti a priebehu vyhláška 9/2009 Priebeh úseku platnosti platnosti iba duplikovali platnosť zákazu, ktorý platil tak či tak).

Pre bližšie (konkrétnejšie) podmienky obnovovania dodatkových tabuliek viď predchádzajúce časti Ako vymeniť staré značky za nové.

vyhláška 9/2009 Niektoré už neprípustné kombinácie dodatkových tabuliek
vyhláška 9/2009 Niektoré už neprípustné kombinácie dodatkových tabuliek
vyhláška 9/2009 Niektoré už neprípustné kombinácie dodatkových tabuliek
Niektoré už neprípustné kombinácie dodatkových tabuliek

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
E 2
vyhláška 9/2009 Vzdialenosť
Vzdialenosť
501
dodatkova tabulka Vzdialenost
Vzdialenosť
E 3
vyhláška 9/2009 Vzdialenosť
Vzdialenosť
511
dodatková tabuľka Vzdialenosť k povinnému zastaveniu
Vzdialenosť 
k povinnému zastaveniu
E 6
vyhláška 9/2009 Celková hmotnosť
Celková hmotnosť
508
dodatková tabuľka Hmotnosť
Hmotnosť
E 10
vyhláška 9/2009 Druh vozidla
Druh vozidla
506
dodatková tabuľka Platí pre (nákladné vozidlá)
Platí pre

2. zmena

Stará značkaNová značka
E 4
vyhláška 9/2009 Dĺžka úseku alebo platnosti
Dĺžka úseku alebo platnosti
502
dodatkova tabulka Dlzka useku
Dĺžka úseku
E 5a
vyhláška 9/2009 Úsek platnosti
Úsek platnosti
504
dodatkova tabulka Smer platnosti
Smer platnosti
E 7
vyhláška 9/2009 Smerová šípka
Smerová šípka
503
dodatkova tabulka Smerova sipka
Smerová šípka
E 12
vyhláška 9/2009 Dodatková tabuľka s textom
Dodatková tabuľka
s textom
507
dodatková tabuľka Neplatí pre (dopravnú obsluhu)
Neplatí pre

509
dodatková tabuľka Spresňujúce informácie
Spresňujúce informácie
E 14
vyhláška 9/2009 Kategória tunela
Kategória tunela
521
dodatková tabuľka Kategória tunela
Kategória tunela
E 15
vyhláška 9/2009 Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím
Dodatková tabuľka
na označenie
vyhradeného parkovacieho miesta
pre osobu so zdravotným postihnutím
506-86
dodatková tabuľka Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)
Platí pre
(osoby so zdravotným postihnutím)
E 16b
vyhláška 9/2009 Jazda cyklistov v protismere povolená
Jazda cyklistov
v protismere povolená
507-58
dodatková tabuľka Neplatí pre (bicykle)
Neplatí pre
(bicykle)
E 16c
vyhláška 9/2009 Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená
Jazda cyklistov
v oboch smeroch povolená
514
dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov
Obojsmerná jazda cyklistov

513
dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov
Priečna jazda cyklistov
E 16d
vyhláška 9/2009 Priečna jazda cyklistov
Priečna jazda cyklistov
513
dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov
Priečna jazda cyklistov

3. vypustenie (odstránenie)

E 1
dodatkova tabulka vyhlaska 9/2009 Pocet
Počet
E 5b
vyhláška 9/2009 Úsek platnosti
Úsek platnosti
E 6a
vyhláška 9/2009 Celková hmotnosť
Celková hmotnosť
E 6b
vyhláška 9/2009 Celková hmotnosť
Celková hmotnosť
E 8a
vyhláška 9/2009 Začiatok úseku platnosti
Začiatok úseku platnosti
E 8b
vyhláška 9/2009 Priebeh úseku platnosti
Priebeh úseku platnosti
E 8c
vyhláška 9/2009 Koniec úseku platnosti
Koniec úseku platnosti
E 9
vyhláška 9/2009 Nepriaznivé poveternostné podmienky
Nepriaznivé poveternostné podmienky
E 11
vyhláška 9/2009 dodatková tabuľka Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou
Tvar kríženia cesty 
so železničnou dráhou
E 13
vyhláška 9/2009 Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie
Dodatková tabuľka 
pre vyhradené parkovanie
E 16a
vyhláška 9/2009 dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov
Povolený smer jazdy cyklistov

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel + Jazda cyklistov v protismere povolenázákaz vjazdu + neplatí pre cyklistov
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci + Kategória tunelaZákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci + kategória tunela
vyhláška 9/2009 Zákaz státia + Začiatok úseku platnostiZákaz státia
– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Zákaz zastavenia + Priebeh úseku platnostiZákaz zastavenia
– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Koniec úseku platnosti zákazu státiaZákaz státia
– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu nákladných automobilov + Smerová šípkazákaz vjazdu pre nákladné vozidlá + smerová šípka
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy vpravo + Druh vozidlaPrikázaný smer jazdy + Platí pre
vyhláška 9/2009 Jednosmerná premávka + Jazda cyklistov v oboch smeroch povolenájednosmerná cesta + obojsmerná jazda cyklistov
vyhláška 9/2009 Parkovisko + Smerová šípkaParkovanie + Smerová šípka
ak ide o predbežnú značku k parkovisku

Parkovanie
ak ide o vyznačenie smeru platnosti
umiestnenie pozdĺžne s osou vozovky!
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s plateným státím + Začiatok úseku platnostiParkovanie + Platené parkovanie
– umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku + Priebeh úseku platnostiParkovanie na chodníku (priečne úplne)
– umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku + Koniec úseku platnostiParkovanie na chodníku (priečne čiastočne)
– umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím + Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutímParkovanie + Platí pre zdravotne postihnutých
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím + evidenčné číslo vozidlazákaz zastavenia + vyhradené parkovanie
vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím + evidenčné číslo vozidla + časové obmedzeniezákaz zastavenia + vyhradené parkovanie + časové obmedzenie
vyhláška 9/2009 Tunel + Dĺžka úseku alebo platnostiTunel (dlhý, s názvom a dĺžkou)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok