Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové IV

Po prvej, druhej a tretej časti tejto série, v ktorých sme si predstavili výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť, dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, zákazových, príkazových, informatívnych prevádzkových a informatívnych smerových značiek, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka informatívnych iných značiek a dodatkových tabuliek. Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (technické podmienky, vzorové listy) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená zmena farebnosti značiek o odpočívadle , ktorá spočívala v nahradení zelenej podkladovej farby modrou farbou, ak boli umiestnené na inej ceste ako diaľnica a rýchlostná cesta (musia sa vtedy použiť iné značky zo skupiny Smerové značky na cestách mimo diaľnice).

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k parkovisku alebo ku koncu diaľnice) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.

Informatívne iné značky 

Vo všeobecnosti platí, že informatívne iné značky, ktoré informovali o službách, možno obnoviť len vtedy, ak služba (miesto jej poskytovania) nie je na pohľad zrejmá. Taktiež ich nemožno obnoviť, ak sú použité na smerovanie k objektom služieb (na ten účel slúžia smerové značky o zvláštnych cieľoch).

Značku Telefón núdzového volania nemožno obnoviť, ak bola použitá ako predbežná značka (zväčša s dodatkovou tabuľkou so vzdialenosťou) ani vtedy, ak bola použitá na voľnej prehľadnej trase (obnovuje sa iba v tuneloch alebo pri protihlukových stenách).

Značka Rádio sa obnovuje len pred tunelom a iba s frekvenciou (nie s názvom rozhlasovej stanice).

Značka Zastávka autobusu a električky sa obnovuje len vtedy, ak je zastávka umiestnená vo všeobecnom jazdnom pruhu, kde s ohľadom na miestne pomery nie je možné vyznačiť cikcak čiaru a súčasne je potrebné skrátiť vzdialenosť pred označníkom, kde je zakázané zastavenie vozidiel. Zastávka trolejbusu sa obnovuje so symbolom autobusu a len v uvedených prípadoch.

Značka Čerpacia stanica sa obnovuje len mimo obce a pri takých čerpacích staniciach, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cesty a sú v prevádzke 24 hodín denne (spravidla len ako predbežná).

Značka Opraváreň sa obnovuje len pri prevádzkach poskytujúcich všeobecnú poruchovú (asistenčnú) službu, nie pri autoservisoch konkrétnej značky alebo značiek vozidiel.

Značka Hotel alebo motel sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o motel (t. j. hotel umiestnený bezprostredne pri ceste, pri ktorom je dostatok parkovacích miest).

Značka Reštaurácia sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o motorest (t. j. reštauráciu podávajúcu nápoje a teplé jedlá umiestnenú bezprostredne pri ceste, pri ktorej je dostatok parkovacích miest).

Značka Občerstvenie sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o bufet, reštauráciu alebo obdobnú prevádzku ponúkajúcu nápoje a studené jedlá umiestnenú bezprostredne pri ceste, pri ktorej je dostatok parkovacích miest.

Značka WC sa obnovuje len mimo obce a len ak ide o verejné toalety, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cesty, pri ktorých je dostatok parkovacích miest (ak sú k dispozícii aj bezbariérové toalety, obnovuje sa vo variante ).

Niektoré informatívne iné značky so službami možno nahradiť symbolmi na smerových tabuliach (napr. možno nahradiť symbolom Lyžiarske stredisko ).

Značka o úhrade diaľničnou nálepkou/známkou / sa už nesmie kombinovať so značkou Diaľnica /.

Pôvodné značky o núdzových východoch II 19a , II 19b a únikových cestách II 20a , II 20b ,  II 20c možno obnovovať v pôvodnom dizajne, akurát už nie ako dopravné značky, ale ako bezpečnostné značenie podľa predpisov o bezpečnosti v tuneloch (vzorové listy VL 5 Tunely, TP 099 Protipožiarna bezpečnosť v tuneloch).

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
II 6a

Informácie
330-66

Služby (infocentrum)
II 7a

Zastávka autobusu
331-50

Zastávka
(autobus, trolejbus, elektrobus)
II 7c

Zastávka električky
331-60

Zastávka
(električka)
II 8a

Čerpacia stanica
330-52

Služby
(čerpacia stanica)
II 8b

Čerpacia stanica plynu
330-53

Služby
(čerpacia stanica s alternatívnymi palivami)
II 9

Opraváreň
330-67

Služby
(poruchová služba)
II 10

Hotel alebo motel
330-60

Služby
(motel)
II 11

Reštaurácia 
330-61

Služby
(motorest)
II 12

Občerstvenie
330-62

Služby
(občerstvenie)
II 13

WC
330-63

Služby
(toalety)
II 15a

Táborisko pre stany
330-71

Služby
(táborisko)
II 15b

Táborisko pre obytné prívesy
330-72

Služby
(miesto pre obytné automobily a prívesy)
II 15c

Táborisko pre stany a obytné prívesy
330-70

Služby
(autokemping)
II 16

Pláž alebo kúpalisko
330-74

Služby
(kúpalisko)

2. zmena

Stará značkaNová značka
II 1a

Telefón núdzového volania
330-50

Služby
(telefón núdzového volania)
II 1c

Kontrola rýchlosti
334

Kontrola rýchlosti
II 4

Prvá pomoc
330-95

Služby
(prvá pomoc)
II 5

Nemocnica
330-94

Služby
(nemocnica)
II 6b

Rádio
330-100

Služby
(rádiová služba 
dopravných informácií v tuneli)
II 7b

Zastávka trolejbusu
331-50

Zastávka
(autobus, trolejbus, elektrobus)
II 8c

Nabíjacia stanica
330-58

Služby
(dobíjacia stanica pre elektromobily:
samostatný objekt dobíjacej stanice)

330-59

Služby
(dobíjacia stanica pre elektromobily: 
služba poskytovaná v rámci iného objektu)
II 18a

Odpočívadlo s objektmi služieb
370-60

Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo s čerpacou stanicou)

370-65

Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo bez čerpacej stanice)
II 18b

Odpočívadlo s objektmi služieb
373Smerová návesť na diaľnici
II 18c

Odpočívadlo s objektmi služieb
374-51

Výjazdová tabuľa
(odbočenie na odpočívadlo)
II 22a

Úhrada
diaľničnou nálepkou
313

Úsek diaľnice
spoplatnený diaľničnou známkou
II 20b

Koniec úhrady
diaľničnou nálepkou
314

Úsek diaľnice
nespoplatnený diaľničnou známkou

3. vypustenie (odstránenie)

II 1b

Núdzové volanie
II 2

Telefón
II 3

Hasiaci prístroj
II 14

Odpočívadlo
II 17a

Lyžiarsky vlek
II 17b

Sedačkový vlek
II 17c

Kabínková lanovka
II 21a

Úhrada mýta
II 21b

Koniec úhrady mýta

Dodatkové tabuľky

Vypustila sa všeobecná možnosť vyznačovať nápisy a symboly z dodatkových tabuliek priamo v spodnej časti „hlavnej“ značky, ak sa tým nenaruší jej čitateľnosť. Takáto možnosť je ponechaná výslovne len na niektorých značkách (napr. názov a dĺžka tunela či smerové šípky na značkách pre statickú dopravu ); iné takéto značky sa musia obnovovať v kombinácii „hlavná“ značka + dodatková tabuľka.

Vzájomné kombinovanie niekoľkých dodatkových tabuliek, ako aj kombinovanie viacerých rôznych údajov na jednej dodatkovej tabuľke má už svoje striktné pravidlá, na ktorých dodržiavanie je potrebné obzvlášť dôkladne dbať pri obnovovaní starých dodatkových tabuliek.

Ak bez náhrady zanikla niektorá dodatková tabuľka (napr. Nepriaznivé poveternostné podmienky) spolu s ňou na danom mieste stratila platnosť aj „hlavná“ značka, pod ktorou je umiestnená (napr. v spojení so značkou Najvyššia dovolená rýchlosť ), keďže ide o platnosť oboch značiek ako celku; takéto kombinácie sa preto musia odstrániť alebo určiť nanovo. Výnimkou je dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia – táto kombinácia podľa prechodných ustanovení označuje aj naďalej koniec platnosti týchto zákazov, a to bez časového obmedzenia (tá jediná má totiž ozaj regulačný význam; šípky o začiatku a priebehu platnosti iba duplikovali platnosť zákazu, ktorý platil tak či tak).

Pre bližšie (konkrétnejšie) podmienky obnovovania dodatkových tabuliek viď predchádzajúce časti Ako vymeniť staré značky za nové.

Niektoré už neprípustné kombinácie

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
E 2

Vzdialenosť
501

Vzdialenosť
E 3

Vzdialenosť
511

Vzdialenosť 
k povinnému zastaveniu
E 6

Celková hmotnosť
508

Hmotnosť
E 10

Druh vozidla
506

Platí pre

2. zmena

Stará značkaNová značka
E 4

Dĺžka úseku alebo platnosti
502

Dĺžka úseku
E 5a

Úsek platnosti
504

Smer platnosti
E 7

Smerová šípka
503

Smerová šípka
E 12

Dodatková tabuľka
s textom
507

Neplatí pre

509

Spresňujúce informácie
E 14

Kategória tunela
521

Kategória tunela
E 15

Dodatková tabuľka
na označenie
vyhradeného parkovacieho miesta
pre osobu so zdravotným postihnutím
506-86

Platí pre
(osoby so zdravotným postihnutím)
E 16b

Jazda cyklistov
v protismere povolená
507-58

Neplatí pre
(bicykle)
E 16c

Jazda cyklistov
v oboch smeroch povolená
514

Obojsmerná jazda cyklistov
E 16d

Priečna jazda cyklistov
513

Priečna jazda cyklistov

3. vypustenie (odstránenie)

E 1

Počet
E 5b

Úsek platnosti
E 6a

Celková hmotnosť
E 6b

Celková hmotnosť
E 8a

Začiatok úseku platnosti
E 8b

Priebeh úseku platnosti
E 8c

Koniec úseku platnosti
E 9

Nepriaznivé poveternostné podmienky
E 11

Tvar kríženia cesty 
so železničnou dráhou
E 13

Dodatková tabuľka 
pre vyhradené parkovanie
E 16a

Povolený smer jazdy cyklistov

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane

ak ide o predbežnú značku k parkovisku


ak ide o vyznačenie smeru platnosti
umiestnenie pozdĺžne s osou vozovky!

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
zobrazená verzia na pravej strane

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok