Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové V

V sérii článkov o tom, ako sa majú správne nahrádzať staré značky za nové, pokračujeme piatou časťou, v ktorej si rozoberieme vodorovné značky.

Prvá časť tejto série článkov popisovala výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, druhá časť výmenu (obnovu) príkazových a zákazových značiek, tretia časť výmenu (obnovu) informatívnych prevádzkových a informatívnych smerových značiek a štvrtá časť popisovala výmenu (obnovu) informatívnych iných značiek a dodatkových tabuliek. 

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. Táto séria článkov preto ukazuje, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). 

Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Úvod

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov a pod.)
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Zásady

Pri každej výmene (obnove) značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (technické podmienky, vzorové listy) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže napr. pri kombinácii smerových šipiek pre rôzne smery jazdy nestačí obnoviť po novom len jednu sadu z nich, treba obnoviť podľa nových zásad všetky šípky, keďže všetky tvoria spolu pre vodičov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (napr. čakacie, okrajové a iné čiary na jednej križovatke vrátane priechodov) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (pozdĺžne čiary atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek/zariadení – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. aprílom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek/zariadení ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala (napr. žltá farba na pozdĺžnych čiarach o zákaze zastavenia/státia, kľukatej čiare alebo na zastávkach, zelená farba cyklistického vodorovného značenia a pod.).

Podfarbenie nie je v novej vyhláške nijak upravené, čiže pri jeho obnove je potrebné aplikovať zásady podľa nových technických predpisov ako napr. žiadne červené podfarbovanie priechodov pre chodcov alebo podfarbovanie cyklistickej infraštruktúry výhradne iba červenou farbou (nie zelenou).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.

Vodorovné značky 

Vzhľadom na dlhodobé katastrofálne používanie vodorovného značenia prakticky neexistuje vodorovné značenie, ktoré by bolo možné vo všeobecnosti označiť za také, ktoré možno obnoviť podľa nových pravidiel bezo zmeny. Vzhľadom na to musí byť jeho zosúladenie s novými zásadami pri obnove de facto vždy predmetom nového určenia. Nižšie uvedené príklady sú teda ozaj len veľmi hrubé príklady, ktoré v konkrétnych situáciách môžu byť úplne iné. Vždy je pri obnove (ale aj pri určovaní nového vodorovného značenia) potrebné dôkladne prihliadať na zásady v nových technických predpisoch.

Základnou všeobecnou zásadou pri obnovovaní (a samozrejme aj pri vyznačovaní nového) vodorovného značenia je rozlišovať, či ide o značenie na diaľnici, mimo obce alebo v obci.

Pozdĺžne čiary V 1a až V 3 sa obnovujú podľa významu v režime ako pruhové čiary (stredové, vodiace, deliace, kyvadlové) alebo špeciálne čiary.

POZOR: Vodiaca čiara podľa nových zásad je niečo iné vodiaca čiara podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.!

vyhláška 9/2009 Vodiaca čiara

Vodiaca čiara V 4 sa obnovuje v režime okrajovej čiary (vonkajšia, vnútorná).

vyhláška 9/2009 Priečna súvislá čiara, Priečna súvislá čiara
so symbolom "Daj prednosť v jazde!", Priečna súvislá čiara
s nápisom "STOP"

Priečne súvislé čiary V 5a až V 5c, ktoré vyznačovali hranicu križovatku, sa obnovujú na miestach podľa nových zásad.

vyhláška 9/2009 Priečna súvislá čiara, Priečna súvislá čiara
so symbolom "Daj prednosť v jazde!"

Priečne súvislé čiary V 5a a V 5b – ak nie sú vyznačené spolu so značkou Stoj, daj prednosť v jazde! alebo na riadenej križovatke – sa obnovujú v režime čakacej čiary v tvare štvorcov alebo v tvare trojuholníkov (žraločie zuby).

Priečne a pozdĺžne čiary na križovatkách sa obnovujú rozdielne podľa toho, či ide o križovatku s prednosťou sprava, križovatku s prednosťou určenou dopravnými značkami alebo o križovatku s premávkou riadenou svetelnými signálmi.

vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov

Priechod pre chodcov V 6a riadený svetelnými signálmi sa obnovuje ako miesto na prechádzanie. Priechody pre chodcov, ktoré nespĺňajú požiadavky nových zásad na ich zriaďovanie, najmä pokiaľ ide o dĺžku a počet križovaných jazdných pruhov, avšak potreba ich zriadenia vyplýva z požiadaviek nových zásad, sa smú obnoviť aj bez uvedenia do súladu s novými zásadami za predpokladu, že na nich v minulosti nedošlo k nehode; to neplatí na také priechody, ktoré nespĺňajú požiadavku na existenciu pešej infraštruktúry po oboch stranách vozovky.

vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich V 6b sa obnovuje tak, aby vodiaci pás nijakým spôsobom nemenil vizuálny vzhľad priechodu pre chodcov, najmä nesmie dôjsť k prerušeniu pásov zebry tvoriacich priechod a farba vodiaceho pásu musí kopírovať farebnosť vozovky a pásov priechodu pre chodcov, t. j. vodiaci pás sa musí vizuálne skladať z bielych a tmavých (priehľadných) pásov.

vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov

Priechod pre cyklistov V 7 riadený svetelnými signálmi sa obnovuje ako miesto na prechádzanie. Priechody pre cyklistov, ktoré nespĺňajú požiadavky nových zásad na ich zriaďovanie, najmä pokiaľ ide o dĺžku a počet križovaných jazdných pruhov, avšak potreba ich zriadenia vyplýva z požiadaviek nových zásad, sa smú obnoviť aj bez uvedenia do súladu s novými zásadami za predpokladu, že na nich v minulosti nedošlo k nehode; to neplatí na také priechody, ktoré nespĺňajú požiadavku na existenciu cyklistickej infraštruktúry po oboch stranách vozovky.

vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov

Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov V 7a riadený svetelnými signálmi sa obnovuje ako miesto na prechádzanie.

vyhláška 9/2009 Koridor pre cyklistov

Koridor pre cyklistov V 8c sa obnovuje len v upokojených premávkových priestoroch na vozovkách bez ďalšieho vodorovného dopravného značenia, kde nie je možné vyznačiť cyklistický pruh alebo ochranný pruh pre cyklistov. Symbol sa umiestňuje približne v osi pomyselného jazdného pruhu, nie pri okraji vozovky.

vyhláška 9/2009 Smerové šípky

Smerové šípky V 9a sa neobnovujú tak, aby vyznačovali viac ako 2 smery.

Smerová šípka vyznačená na ceste s jednosmernou premávkou (napr. výjazdová vetva z diaľnice) sa obnovuje ako Protismerná šípka .

Smerová šípka vyznačujúca otáčanie sa obnovuje ako Šípka na otočenie a len v jazdnom pruhu, ktorý je určený výlučne na otočenie; v jazdných pruhoch, ktoré sú určené na jazdu aj v iných smeroch, sa šípka na otočenie nesmie vyznačovať. Smerová šípka vyznačujúca odlišný smer jazdy napr. pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy od ostatnej premávky sa obnovuje samostatne (t. j. nie , ale ).

vyhláška 9/2009 Predbežné šípky

Predbežné šípky V 9b sa obnovujú výlučne len pri znížení počtu priebežných jazdných pruhov (nikdy nie v pripájacom pruhu) a mimo obce tam, kde sa stredová čiara mení z prerušovanej na súvislú alebo na jednostrannú prerušovanú, ktorú je povolené prechádzať len opačnom smere premávky; takéto predbežné šípky sa obnovujú ako integrované s ťahom varovnej čiary .

vyhláška 9/2009 Parkovacie miesta s kolmým státím, Parkovacie miesta so šikmým státím, Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

Parkovacie miesta V 10a až V 10d sa obnovujú podľa režimu, ktorý na nich platí ako všeobecné parkovacie miesta, parkovacie miesta s obmedzením alebo vyhradené parkovacie miesta.

vyhláška 9/2009 Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky V 11b sa neobnovuje ako dopravné značenie, ale ako stavebný (taktilný) prvok.

vyhláška 9/2009 Žltá súvislá a žltá prerušovaná čiara

Žltú súvislú čiaru V 12b a žltú prerušovanú čiaru V 12c možno nahradiť cikcak čiarou.

vyhláška 9/2009 Nápisy na vozovke

Nápisy na ceste V 14, ktoré vyznačujú názov cieľa alebo skratku okresu používanú v minulosti na evidenčných číslach vozidiel, sa neobnovujú.

Iné nápisy na ceste sa obnovujú ako označenie špeciálneho priestoru , medzinárodná poznávacia značka , číslo cestného ťahu , symbol zvláštneho cieľa , vyobrazenie zvislej značky , upozornenie na najvyššiu dovolenú rýchlosť , upozornenie na začiatok zóny a pod.

Stará značkaNová značka
V 1a

Pozdĺžna súvislá čiara
601

Pozdĺžna súvislá čiara
V 1b

Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara
601

Pozdĺžna súvislá čiara
(dvojitá stredová)
V 2a

Pozdĺžna prerušovaná čiara
602

Pozdĺžna prerušovaná čiara
V 2b

Pozdĺžna prerušovaná čiara
602

Pozdĺžna prerušovaná čiara
(varovná)
V 2c

Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara
602

Pozdĺžna prerušovaná čiara
(kyvadlová)
V 3

Pozdĺžna súvislá čiara
doplnená prerušovanou čiarou
603

Pozdĺžna súvislá čiara
doplnená prerušovanou čiarou
V 4

Vodiaca čiara
601

Pozdĺžna súvislá čiara
(okrajová)

602

Pozdĺžna prerušovaná čiara
(okrajová)
V 5a

Priečna súvislá čiara
604

STOP čiara
V 5b

Priečna súvislá čiara 
so symbolom
„Daj prednosť v jazde!“
605

Čakacia čiara
V 5c

Priečna súvislá čiara 
s nápisom „STOP“
604

STOP čiara
V 5d

Priestor pre cyklistov
604

STOP čiara
V 6a

Priechod pre chodcov
610

Priechod pre chodcov

611

Miesto na prechádzanie
V 6b

Priechod pre chodcov 
s vodiacim pásom pre nevidiacich
610

Priechod pre chodcov

611

Miesto na prechádzanie
V 7

Priechod pre cyklistov
611

Miesto na prechádzanie

612

Priechod pre cyklistov
V 7a

Priechod pre cyklistov 
primknutý k priechodu pre chodcov
611

Miesto na prechádzanie
(s oddelenými priestormi
pre chodcov a cyklistov)

612

Priechod pre cyklistov
(primknutý k priechodu pre chodcov)
V 8a

Cyklistická smerová šípka
630

Smerová šípka
(na cyklistickej infraštruktúre)
V 8b

Cyklistická smerová šípka
630

Smerová šípka
(na cyklistickej infraštruktúre)
V 8c

Koridor pre cyklistov
635

Koridor pre cyklistov
V 9a

Smerové šípky
630

Smerové šípky
V 9b

Predbežné šípky
631

Predbežné šípky
V 10a

Parkovacie miesta 
s kolmým státím
622

Parkovacie miesta
(všeobecné – kolmé) 
V 10b

Parkovacie miesta 
so šikmým státím
622

Parkovacie miesta
(všeobecné – šikmé)
V 10c

Parkovacie miesta 
s pozdĺžnym státím
622

Parkovacie miesta
(všeobecné – pozdĺžne)
V 10d

Parkovacie miesta 
s vyhradeným státím
622Parkovacie miesta
(s obmedzením/vyhradené)
V 10e

Stanovište TAXI
621

Cikcak čiara
(stanovište taxíkov)
V 11a

Zastávka autobusu, 
trolejbusu alebo električky
621
          Cikcak čiara
(zastávka autobusu
alebo trolejbusu/električky)
V 12a

Žltá kľukatá čiara
621

Cikcak čiara
V 13

Šikmé rovnobežné čiary
620

Vyšrafovaný priestor
V 14

Nápisy na ceste
V 16

Optická psychologická brzda


Spomaľovacia čiara

3. vypustenie (odstránenie)

V 8d

Nepriame odbočenie doľava
V 11b

Varovný pás 
od zástavky autobusu,
trolejbusu a električky
V 12b

Žltá súvislá čiara
V 12c

Žltá prerušovaná čiara
V 15

Bezpečná vzdialenosť
V 17

Hmlové body

2 komentáre na “Ako vymeniť staré značky za nové V

  1. Rozumiem tomu správne, že čakacia čiara len pripomína, že má konkrétny vodič dávať prednosť, ale pokiaľ nie je doplnená zvislou značkou alebo sa nachádza mimo križovatky s prednosťou sprava (odbočovacieho pruhu doľava, atď.), tak vlastne prednosť neupravuje? V Trnave napríklad prednedávnom značili nové protismerné cyklopruhy a na niektorých je na konci len čakacia čiara, aj keď sa vstupuje na hlavnú cestu. Predpokladám, že tam teda chýba zvislá značka „Daj prednosť v jazde“.

    1. Ano, cakacia ciara nemeni sama osebe prednosti, rovnako ako to nerobila ani jej predchadzajuca verzia (pozdlzna priecna ciara)-

      Ani nechyba. Vyznacovanie po starom trojuholnikov, po novom zralocich zubov, na krizeniach cyklocesticiek je pozostatkom stareho zmyslania, ktore nereflektuje zmeny v pravidlach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok