Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Autosedačky

Tento článok bol pôvodne napísaný a uverejnený na webe mamama.sk (Viete aké platia pravidlá pri autosedačkách? a Ako si vybrať autosedačku – 2. časť).

Prvou vyrábanou autosedačkou pre deti bola Nicki od nemeckej spoločnosti Storchenmühle v roku 1963. Ich používanie bolo v počiatkoch na dobrovoľnosti rodičov. 

Nicki, Storchenmühle
Nicki, StorchenmühleNicki, Storchenmühle 
zdroj: https://bawue.museum-digital.de/

Prvé predpisy o povinnom používaní autosedačiek (oficiálne “detské zadržiavacie zariadenie”, “child-restraint system”) sa v Európskej únii datujú do roku 1991, kedy sa smernicou Rady 91/671/EHS uložilo vtedajším členským štátom zaviesť do roku 1993 pravidlá ich používania. Tieto pravidlá však neboli ešte tak striktné ako v súčasnosti a štáty si ich mohli značne modifikovať. Táto smernica neupravovala ani žiadne technické podmienky pre samotné autosedačky. Zmena tejto smernice v roku 2003 však už priniesla pomerne jednoznačné pravidlá ich používania, ako aj rozdelenie autosedačiek do hmotnostných skupín 0, 0+, I, II a III.

Tieto európske pravidlá máme u nás prebraté v nariadení vlády č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií. Nariadenie vlády upravuje základné rozdelenie autosedačiek a podmienky ich používania. Hoci povinnosť používať autosedačku pri preprave detí v aute platí u nás minimálne už od roku 2007, stále pretrvávajú okolo toho isté nejasnosti a vžité poznatky z minulosti, ktoré už nie sú aktuálne (napr. že dieťa do 12 r. nesmie sedieť na prednom sedadle). 

Zákaz sedenia detí mladších ako 12 rokov na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča platil do 31. marca 1997; od 1. apríla 1997 až do súčasnosti môže dieťa do 12 rokov na autosedačke sedieť na ktoromkoľvek sedadle.

Môže za to pravdepodobne niekoľko faktorov, jedným z podstatných je neurčitá a nejasne formulovaná právna úprava o používaní autosedačiek, ktorá ani nie je tam, kde by to všetci očakávali, t. j. v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, pri ostatných pravidlách cestnej premávky vrátane toho o používaní bezpečnostného pásu pre vodičov a spolucestujúcich, ale v spomínanom nariadení vlády.

Používanie autosedačiek v osobných autách

Povinnosť používať autosedačky sa vzťahuje na deti, ktoré sú nižšie ako 150 cm. Vek dieťaťa nie je v nariadení vlády daný, čiže formálne platí táto povinnosť až do dovŕšenia veku 18 rokov. Ak však dieťa dorastie na 150 cm, postačí, aby bolo pripútané iba bezpečnostným pásom aj predtým ako dovŕši 18 rokov. Dospelý musí byť pripútaný bezpečnostným pásom vždy okrem prípadu, ak je nižší ako 150 cm (na prednom sedadle musí byť vtedy vypnutý airbag, inak musí byť pripútaný aj dospelý nižší ako 150 cm). Výnimku z povinného pripútania sa bezpečnostným pásom majú príslušníci ozbrojených a záchranných zložiek či inštruktori autoškôl a taxikári. Od používania bezpečnostného pásu môžete byť oslobodení aj zo zdravotných dôvodov, vtedy potrebujete mať pri sebe lekárske osvedčenie.

Každé dieťa do 3 rokov musí byť prepravované zásadne vždy len v autosedačke, a to bez ohľadu na počet osôb vo vozidle. Treba na to pamätať najmä pri viacdetných rodinách alebo skupinových výletoch. Za istých podmienok možno dieťa prepravovať bez autosedačky, pripútané iba bezpečnostným pásom, vždy však môže ísť len o dieťa staršie ako 3 roky a nikdy to nemôže byť na prednom sedadle. Takéto výnimočné prepravovanie dieťaťa prichádza do úvahy vtedy, ak už máte na zadných sedadlách umiestnené 2 autosedačky a kvôli nedostatku priestoru tam nemožno položiť tretiu. Okrem toho môžete najmenej trojročné dieťa v obci pripútať na zadnom sedadle iba bezpečnostným pásom aj vtedy, ak nemáte autosedačku alebo ich máte v aute málo. Takúto výnimku môžete využiť najčastejšie napríklad pri použití taxíka, keďže taxislužby nezvyknú mať vždy k dispozícii dostatok vhodných autosedačiek.

Ak ešte stále máte auto, ktoré na niektorom sedadle nemá bezpečnostný pás, nemôžete na takom mieste vôbec prepravovať dieťa do 3 rokov; dieťa staršie ako 3 roky môžete na takéto sedadlo usadiť len vzadu.

Pri autosedačke, ktorá sa používa otočená opačne k smeru jazdy (ide najmä o “vajíčka” pre bábätká), musí byť čelný airbag vypnutý.

Miesto umiestnenia autosedačky nie je pravidlami nijak obmedzené, môžete ju umiestniť na ktorékoľvek miesto v aute bez ohľadu na to, o aký typ autosedačky a o aké veľké dieťa ide. Vždy je však vhodné zohľadniť odporúčanie výrobcov či už autosedačiek alebo samotných vozidiel. Vo všeobecnosti sa odporúča používať autosedačku čo najdlhšie na zadných sedadlách, ktoré z výskumov vychádzajú bezpečnejšie ako predné sedadlá.

Autosedačku vždy do auta namontujte v súlade s postupmi danými jej výrobcom a len do tých typov vozidiel, ktoré výrobca autosedačky uviedol ako vhodné na použitie. Takéto informácie je každý výrobca autosedačky povinný vypracovať buď v papierovej podobe (príručka, leták) alebo v elektronickej (zverejnená na webe).

Používanie autosedačiek v iných vozidlách

Rovnaké pravidlá používania autosedačiek, aké platia v osobných autách (vozidlo kategórie M1), platia aj pre všetky nákladné autá (vozidlá kategórie N1, N2 a N3). V autobusoch (vozidlá kategórie M2 a M3) musí každá prepravovaná osoba vo veku 3 roky a viac používať ten bezpečnostný systém (pás), ktorý je k dispozícii. Každé miesto na sedenie v autobuse, ktoré je vybavené bezpečnostným pásom, musí byť označené viditeľne umiestneným piktogramom s priemerom najmenej 6 cm:

symbol bezpečnostný pás

Každá prepravovaná osoba zodpovedá sama za dodržiavanie svojich povinností a ak ide o dieťa, zodpovedá za ňu osoba, ktorá dieťa sprevádza.

Preprava detí do 12 rokov vo zvláštnych motorových vozidlách (traktory, kombajny a pod.), ako aj na vozidlách kategórie L (motorky, štvorkolky), je úplne zakázaná. Na bicykli môžete dieťa do 10 rokov prepravovať na pomocnom sedadle na preprave dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí alebo na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom (pri preprave dieťaťa na pomocnom sedadle a pomocou tyče musí mať dieťa hlavu chránenú prilbou).

Používanie autosedačiek v zahraničí

Keďže pravidlá používania autosedačiek u nás vychádzajú z európskej smernice, platia veľmi podobné pravidlá v každom členskom štáte Európskej únie. Odlišnosti môžu byť vo výške a veku dieťaťa, dokedy musí sedieť v autosedačke, keďže smernica pripúšťa zníženie výšky na 135 cm a vek si niektoré štáty modifikovali napr. na 12 rokov (Nemecko) alebo 14 rokov (Rakúsko). V zásade však platí, že ak dodržíte pravidlá používania autosedačiek, ktoré platia na Slovensku, aj v zahraničí, nemusíte sa obávať, že by ste na dovolenke niečo porušovali.

Skupiny autosedačiek

Pre dieťa sa musí používať autosedačka, ktorá je preň vhodná z hľadiska jeho hmotnosti. Autosedačky sa delia do piatich základných skupín:

  • skupina 0 pre deti s hmotnosťou 0 – 10 kg,
  • skupina 0+ pre deti s hmotnosťou 0 – 13 kg,
  • skupina I pre deti s hmotnosťou 9 – 18 kg,
  • skupina II pre deti s hmotnosťou 15 – 25 kg,
  • skupina III pre deti s hmotnosťou 22 – 36 kg.

Výrobcovia však bežne vyrábajú autosedačky vhodné do viacerých skupín, čo sa vyjadruje tým, že ide o autosedačku skupiny I-II, I-III alebo II-III, príp. hmotnostnými rozpätiami (9 – 25 kg, 9 – 36 kg, 15 – 36 kg). V niektorých typoch vozidiel sa možno v rámci nadštandardnej výbavy stretnúť aj s integrovanou (zabudovanou) autosedačkou, ktorá je priamo súčasťou zadného sedadla vozidla.

Každá autosedačka, ktorú chcete použiť, musí byť schválená (homologizovaná), a to podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie (EHK) OSN č. 44 série zmien 03 a vyššej alebo predpisu EHK č. 129. V rámci homologizácie sa autosedačka okrem iných testov podrobuje aj dynamickým skúškam pri čelnom a zadnom náraze (čelný náraz sa uskutočňuje pri rýchlosti 50 km/h, zadný náraz pri rýchlosti 30 km/h). Či Vaša autosedačka spĺňa požiadavky predpisu EHK č. 44 si viete overiť z oranžovej homologizačnej značky, ktorá je na každej schválenej autosedačke. Prvé dve číslice z osemmiestneho schvaľovacieho čísla označujú verziu predpisu EHK, podľa ktorej bola autosedačka schválená. Ak sú prvé dve číslice 03 alebo 04, autosedačka je v poriadku, ak sú to číslice 01 alebo 02, autosedačka je zastaraná (verzia 03 sa však musí používať už od roku 2008, takže pravdepodobnosť, že by ste narazili na takúto autosedačku, je už pomerne malá).

autosedačka - hmologizačná značka
Táto homologizačná značka uvádza, že autosedačka bola schválená v Holandsku (E 4), je polouniverzálna (t. j. nie je použiteľná na všetky typy vozidiel, ale iba na tie, ktoré uvádza výrobca v návode), je skupiny I (9 – 18 kg) a bola schválená podľa predpisu EHK 04 (04443521).

Od roku 2014 môžete použiť aj autosedačku schválenú podľa predpisu EHK č. 129. Tento predpis priniesol novú kategóriu zdokonalených autosedačiek, ktoré sa pri schvaľovaní podrobujú dynamickým skúškam nielen pri čelnom a zadnom náraze, ale aj pri bočnom náraze. Bývajú označované ako i-Size a možno ich použiť na každom sedadle v aute, ktoré je vybavené systémom ISOFIX. Tieto autosedačky sa vyberajú prioritne podľa výšky dieťaťa. Podľa tohto predpisu sa môže schváliť autosedačka, ktorá je určená pre dieťa do 15 mesiacov, len vtedy, ak v nej dieťa bude sedieť v polohe smerom dozadu oproti smeru jazdy, pričom sa do nej musí zmestiť dieťa s výškou 83 cm. 

Pre vodičov je potrebné vedieť, že autosedačky schválené podľa oboch predpisov EHK, sú z hľadiska legálnosti ich používania rovnocenné a neexistuje žiadna povinnosť či lehota, v rámci ktorej by sa musela vymeniť autosedačka schválená podľa staršieho predpisu za novú autosedačku podľa novšieho predpisu.

Táto homologizačná značka uvádza, že autosedačka bola schválená v Holandsku (E 4), je vhodná pre deti s výškou 87 – 105 cm a váhou do 18,5 kg a bola schválená podľa predpisu EHK 129.

Pri používaní autosedačky treba mať neustále na pamäti, že ide o bezpečnostné zariadenie, ktorého účelom je zvýšiť ochranu dieťaťa. Autosedačka je skonštruovaná tak, aby zmenšovala riziko zranenia dieťaťa v prípade nárazu alebo prudkého brzdenia vozidla tým, že zamedzí pohybu jeho tela. Preto nech budete mať akúkoľvek autosedačku, ak ju nebudete mať správne položenú a upevnenú a dieťa v nej nebude správne pripútané, nedosiahnete tým v rizikovej situácii želaný efekt.

Výber vhodnej autosedačky

Výber vhodnej autosedačky začína odvážením a odmeraním dieťaťa. Vo všeobecnosti sa odporúča – z hľadiska dosiahnutia pokiaľ možno čo najlepšej bezpečnosti pre dieťa – zachovať pri výbere a používaní autosedačky niekoľko základných zásad:

  • používať vajíčko (skupina 0 alebo 0+) tak dlho ako sa dá,
  • uprednostniť autosedačku so systémom ISOFIX (záleží samozrejme od toho, či vozidlo má tento ukotvovací systém),
  • podsedák používať len na krátke vzdialenosti alebo zriedkavo, nemať ho ako hlavnú alebo jedinú autosedačku (neposkytuje žiadnu bočnú ochranu).

Vyššie uvedené predpisy EHK upravujú len minimálne (základné) požiadavky na autosedačky. Ich výrobcovia však používajú viaceré iné voliteľné doplnky, ktoré zlepšujú bezpečnosť prepravy dieťaťa ako napríklad podperná noha, predný pultík, dodatočná bočná ochrana hlavy a pod. Niektoré autosedačky možno umiestniť v smere jazdy aj proti smeru jazdy, či otáčať okolo svojej osi alebo polohovať. Štandardom už sú rôzne kompatibilné systémy spájajúce autosedačku s kočíkom (aj keď tu treba zdôrazniť, že sa neodporúča nechávať batoľa vo vajíčku dlhodobo namiesto klasického kočíka. Predsa len, autosedačka je konštruovaná na cestovanie a jej hlavnou úlohou je bezpečnosť, nie pohodlnosť, čiže nemôže byť plnohodnotnou náhradou ležiacej polohy dieťaťa na rovnej ploche, hlavne v prvom roku života). Niektoré vaničky z kočíkov sú schválené aj ako autosedačky a možno ich preto používať aj v aute, pričom dieťa sa prepravuje poležiačky.

Výber konkrétnej autosedačky teda okrem splnenia základných kritérií závisí od požiadaviek a možností kupujúceho. Hlavne pri vajíčku (skupina 0, 0+) je dobré zohľadniť to, že sa  často manipuluje nielen s dieťaťom, ale aj so samotnou autosedačkou (vyberá a nakladá sa do auta), z praktického hľadiska (ale aj z bezpečnostného) je preto vhodnou kúpou vajíčko so základňou, ktorá je upevnená bezpečnostným pásom alebo pomocou ISOFIX-u a samotné vajíčko sa už iba do základne zacvakne, resp. vycvakne.

Pri autosedačkách pre staršie deti (skupiny I, II, III) je zas dobré zobrať do úvahy aj veci typu veľkosť vnútorného priestoru, nastaviteľnosť hlavovej opierky, vyberateľnosť a umývateľnosť poťahov a ich kvalita (platí predovšetkým pri autosedačkách kombinovaných skupín, kde sa predpokladá dlhoročné používanie).

Veľmi dobrou pomôckou pri výbere sú bezpečnostné testy renomovaných organizácií, či už nemeckej ADAC alebo rakúskej ÖAMTC. V prípade pochybností alebo nejasností pri výbere (napr. ak je dieťa nižšie ako 150 cm, ale ťažšie ako 36 kg) je vhodné informovať sa u predajcu alebo priamo u výrobcu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok