Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Čo sa stalo v roku 2021 a čo sa stane v roku 2022

Ako prvý článok v roku 2022 prinášame prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. 

Čo sa stalo v roku 2021

Pravidlá cestnej premávky (zákon o cestnej premávke)

Rok 2021 bol obzvlášť bohatý na novely zákona o cestnej premávke. Kým od roku 2009 do roku 2020 mal zákon dokopy 26 noviel (čiže cca 2 novely za rok, čo už je samo osebe dosť), v minulom roku to bola legislatívna smršť – 9 noviel tohto zákona, z toho prevažne poslaneckých návrhov, často tvorených len jednou vetou/zmenou. Poďme si ich postupne predstaviť:

zákon č. 128/2021 Z. z. 

Navrhovatelia: poslanci NR SR J. Krošlák, L. Kyselica, M. Viskupič, M. Svrček, R. Sloboda, T. Lehotský

V marci schválená veľká zmena v evidovaní vozidiel spočívajúca v zrušení tvorby evidenčných čísel na základe okresu pobytu/sídla držiteľa a zrušení povinnej výmeny evidenčného čísla pri zmene držiteľa či prepise vozidla do iného okresu. 

Účinnosť – 1. január 2023

zákon č. 145/2021 Z. z. 

Navrhovatelia: poslanci NR SR A. Letanovská, A. Zemanová, J. Šeliga, M. Šuteková, T. Lehotský, T. Valášek, V. Marcinková, J. Žitňanská

V marci schválená zmena, ktorou sa v rámci iných zmien v stavebnom zákone zaviedol Policajný zbor, resp. ministerstvo vnútra, ako dotknutý orgán v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní pri reklamnej stavbe, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

Účinnosť – 1. máj 2021

zákon č. 146/2021 Z. z. 

Navrhovatelia: poslanci NR SR I. Hus, J. Majorová Garstková, L. Kyselica, M. Mihalik, M. Hattas, M. Vetrák, M. Svrček, R. Kazda

V marci schválená zmena, ktorou sa zaviedla možnosť aj pre obce prejednávať správne delikty držiteľov vozidiel (t. j. de facto priestupky v rámci objektívnej zodpovednosti), ak ide o porušenie zákazu zastavenia a státia. 

Účinnosť – 1. máj 2021

zákon č. 148/2021 Z. z. 

Navrhovatelia: poslanci NR SR A. Zemanová, J. Majorová Garstková, J. Šeliga, M. Kollár, M. Laurenčík, Ľ. Krajčír, L. Kyselica, M. Mihalik, M. Hattas, M. Viskupič, M. Vetrák, M. Šuteková, P. Cmorej, P. Kremský, P. Liba

V apríli schválená zmena, ktorou sa umožnilo odtiahnuť z cesty, chodníka alebo parkoviska vozidlo, ak je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke najmenej šesť mesiacov hoci netvorí prekážku cestnej premávky. 

Účinnosť – 15. máj 2021

zákon č. 310/2021 Z. z. 

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

V júli schválená zmena v rámci zákona proti byrokracii, ktorou sa vypustila povinnosť preukazovať štúdium na účely zvyčajného bydliska dokladom o štúdiu. 

Účinnosť – 1. január 2022

zákon č. 404/2021 Z. z. 

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

V októbri schválená zmena v rámci zmien vo výbere mýta a diaľničnej známky, ktorou sa umožnili automatické lustrácie držiteľov vozidiel cez systém EUCARIS aj pri deliktoch spočívajúcich v nezaplatení cestného poplatku (za jazdu po ceste, po moste, v tuneli alebo za použitie trajektu).

Účinnosť – 1. december 2021

zákon č. 406/2021 Z. z.

Navrhovatelia: poslanci NR SR D. Drdul, J. Pročko, M. Mihalik, R. Sloboda, R. Tabák

V októbri schválená zmena, ktorou sa umožnilo osobe, ktorá má najmenej 21 rokov viesť s vodičským oprávnením skupiny B aj motorové trojkolky s výkonom nad 15 kW.

Účinnosť – 1. december 2021

zákon č. 455/2021 Z. z.

Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

V októbri schválená zmena v rámci zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorou sa vypustila osobitná úprava najvyššej dovolenej rýchlosti na “diaľnici v obci” a zaviedlo sa elektronické vydávanie výnimiek z niektorých dopravných značiek.

Účinnosť – 31. decembra 2021; vypustenie rýchlosti na diaľnici v obci – 6. júl 2022

zákon č. 508/2021 Z. z.

Navrhovatelia: poslanci NR SR J. Šeliga, M. Svrček, R. Sloboda, R. Tabák

V novembri schválená zmena, ktorá zaviedla viacero zmien v pravidlách týkajúcich sa cyklistov (predovšetkým bočný odstup pri predbiehaní spravidla 1-1,5 m, prednosť pre cyklistov pri odbočovaní či bicyklovú cestu), ako aj zákaz parkovania na chodníku, ak to nepovoľuje dopravná značka (s určitými výnimkami).

Účinnosť – 1. marec 2022

Zhrnutie

Ide napospol o pozitívne zmeny, niektoré pre veľký okruh osôb, niektoré iba pre niektorých, ale napr. zmeny pri odťahovaní vrakov skôr poukazujú na neschopnosť miestnych samospráv využívať dostatočne existujúce pravidlá a radšej tlačiť na ďalšie formálne zmeny s otáznym praktickým účinkom. Pre niektorých to budú z ich subjektívneho pohľadu dosť negatívne zmeny – lustrácie držiteľov vozidiel aj pri nezaplatenej diaľničnej známke/mýte v zahraničí bude dosť Slovákov finančne bolieť (len v Maďarsku sú desaťtisíce slovenských vozidiel ročne, ktoré jazdia po tamojších diaľniciach bez diaľničnej známky).

Zmeny týkajúce sa evidovania vozidiel si predstavíme v samostatnom článku, na ktorý je však ešte dosť času, keďže pôvodne mali všetky tieto zmeny nadobudnúť účinnosť 1. marca 2022 (rok po schválení), ale nakoniec sa z nejakých pofidérnych dôvodov účinnosť posunula až na 1. január 2023. 

Návrhy ohľadom cyklistov si tiež zaslúžia väčší priestor na ich predstavenie, takže po predbežnom článku o bezpečnom odstupe pri predbiehaní cyklistov, bude na tomto portáli aj podrobnejší článok o schválených zmenách.

Iné zmeny v roku 2021

Z iných zmien súvisiacich s cestnou premávkou stojí za zmienku vypustenie 10-ročnej platnosti osvedčenia o evidencii časti I (plastová kartička), od 31. decembra 2021 sa už budú vydávať s neobmedzenou časovou platnosťou. Všetky dovtedy vydané osvedčenia si však treba pred uplynutím platnosti vyznačenej na osvedčení vymeniť. Od 1. júla 2021 sa pri technickej kontrole, emisnej kontrole a kontrole originality nevydávajú aj kontrolné nálepky, ale už iba papierové protokoly a osvedčenia, resp. posudky.

Zaujímavé zmeny sa v roku 2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 prijali v súvislosti s dopravnými značkami v jazyku národnostnej menšiny. Okrem značiek o začiatku a konci obce v jazyku národnostnej menšiny, bude možné takto dvojjazyčne označovať aj časť obce a v “dvojjazyčnej” obci bude možné používať aj dvojjazyčné smerové značky. To by samo osebe nebolo nič zlé či nesprávne, bude však zaujímavé sledovať ako sa s tým vysporiadajú pripravované zásady orientačného značenia, keďže zákon bližšie pravidlá dvojjazyčného označovania cieľov nijak nerieši (žiada sa dodať, že chvalabohu, keďže navrhovateľ zákona – poslanec NR SR G. Gyimesi – má podľa dôvodovej správy zjavne bordel v tom, čo znamená jazyk národnostnej menšiny a čo ďalší úradný jazyk, inak by nedával príklady dvojjazyčných značiek z Fínska, Írska či Škótska ako príklady značiek s jazykom národnostnej menšiny). Je veľká škoda, že pri tejto príležitosti sa tiež nevypustil tento nezmysel, ktorý pri značení obcí robí zbytočné problémy a bráni štandardnému zobrazovaniu dvojjazyčných názvov spolu na jednej značke.

Ministerstvo vnútra už vo februári 2020 schválilo zmeny vo vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby sa písomná časť namiesto prostredníctvom vopred vydaných a (voľne kolujúcich) skúšobných testov vykonávala elektronicky (na počítači, prostredníctvom ad hoc generovaných individuálnych testov z databázy niekoľko tisíc otázok). Tieto zmeny mali nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2020, v auguste 2020 sa termín posunul na 1. september 2021, no a v auguste 2021 sa posunul znova, tentoraz rovno až na 1. január 2023…

V roku 2021 boli vydané prvé tri technické predpisy k novej vyhláške – vzorové listy o svetelných signáloch, vodiacich zariadeniach a zvislých značkách. V porovnaní s inými technickými predpismi/normami ide o vysoko kvalitne spracované materiály, ktoré tým pádom samozrejme v slovenských odborných kruhoch narážajú na nepochopenie a neakceptovanie (rovnako ako ešte stále aj samotná nová vyhláška).

Čo sa stane v roku 2022

V marci nadobudnú účinnosť zmeny týkajúce sa cyklistov, ako aj zmeny v parkovaní na chodníku. V júli vypadne zo zákona najvyššia a najnižšia dovolená rýchlosť na “diaľnici v obci”, takže ak dovtedy Národná diaľničná spoločnosť a ministerstvo dopravy nestihnú upraviť značenie v Bratislave a Banskej Bystrici, bude to veľmi zaujímavé (doterajší priebeh úprav týchto značiek v Bratislave nesignalizuje nič pozitívne).

Pokračovať bude legislatívny proces k novele zákona, ktorú pripravilo ministerstvo vnútra a v ktorej sa zosúlaďuje minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupín C a D so smernicou Európskej únie a znovu sa zavádza prekročenie rýchlosti od istej hranice ako závažné porušenie pravidiel, čo má za následok okrem možnosti ukladania zákazu činnosti aj počítanie prekročenia rýchlosti do našej atrapy bodového systému (za 3 závažné porušenia pravidiel spáchané počas 12 mesiacov musí daný vodič absolvovať preskúšanie odbornej spôsobilosti, preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti a doškoľovací kurz v autoškole).

Ministerstvo dopravy predloží návrh zákona, ktorým sa upravia podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel, ako aj právna úprava ďalších aspektov súvisiacich so zavedením týchto vozidiel do skúšobnej prevádzky na verejných komunikáciách.

Dopravné značky

31. marca 2022 uplynie dvojročné prechodné obdobie “starej” platnosti niektorých dopravných značiek; panika a problémy spojené s tým, že takmer nikto v obciach/mestách/župách, nehovoriac o projektantoch a policajtoch nechápe, čo je vlastne tým prechodným obdobím riešené a čo sa od 1. apríla 2022 zmení, prepuknú odhadom 29. marca. Rok účinnosti novej vyhlášky je stručne zhrnutý v tomto článku, oveľa radostnejšie to asi nebude ani v zhrnutí po dvoch rokoch.

Vyhláška o dopravnom značení sa bude musieť upraviť minimálne kvôli zmenám v dvojjazyčnom označovaní častí obcí a kvôli zavedeniu značky o začiatku a konci bicyklovej cesty. Zoznam častí obcí, ktoré môžu byť označené v jazyku národnostnej menšiny, ako aj samotné označenia týchto častí obcí v jazyku národnostnej menšiny, však musí najskôr vláda vydať vo svojom nariadení (rovnako ako je tomu pri samotných dvojjazyčných označeniach obcí), čo k 1. januáru 2022 nie je, takže tieto značky sa tak skoro na cestách neobjavia (legálnym spôsobom, všelijaké prapodivné pokusy sa určite vyskytnú, keďže sa bežne vyskytujú už aj v súčasnosti).

K už vydaným vzorovým listom pribudnú ďalšie technické predpisy – obzvlášť dôležité budú vzorové listy o vodorovnom značení, ako aj technické podmienky o všeobecných zásadách určovania dopravných značiek. Tieto predpisy budú pokračovať v nastolenom trende vysokej kvalitatívnej latky vzorových listov a prinesú do zatuchnutých slovenských reálií ďalší čerstvý vietor a veľa kvalitných a pre mnohých odborníkov prekvapujúcich zmien. Ak ich teda budú aj čítať, nielen pozerať obrázky, a prestanú sa riadiť svojimi skúsenosťami, názormi a domýšľavosťou.

Pripravované sú aj aktualizácie iných technických predpisov (o označovaní pracovných miest, o smerových stĺpikoch, atď.); ich kvalita však bude do veľkej miery záležať na ochote a snahe spracovateľov porozumieť tomu, čo vlastne píšu a nechať si poradiť, čo – s prihliadnutím na zatiaľ zverejnené a pripomienkované návrhy – veľa optimizmu nedáva.

Portál

Na záver tohto konco/novoročného zhrnutia aj krátky prehľad o samotnom portáli ocestnejpremavke.sk

Portál bol zaregistrovaný 19. augusta 2020, kedy bol aj zverejnený prvý článok (Výstražné značky I). Odvtedy bolo na tomto portáli zverejnených 35 článkov (toto je 36.) a vyše 60 komentárov; vymazané boli stovky ruského spamu (obzvlášť obľubujú Informačné značky VI). Návštevnosť portálu sa pred koncom roka 2021 pohybovala na cca 3 000 pageviews mesačne.

10 najčítanejších článkov

1. Svetelné signály
2. Pokyny policajta
3. Nová vyhláška
4. Po roku (zmeny v pravidlách cestnej premávky)
5. Dodatkové tabuľky I
6. Najčastejšie chyby v dopravnom značení I
7. Najčastejšie chyby v dopravnom značení III – križovatky a kruhové objazdy
8. Vodorovné značky III
9. Dodatkové tabuľky II
10. Vodorovné značky II

5 najmenej čítaných článkov

31. Vývoj pravidiel cestnej premávky na Slovensku do 2. svetovej vojny
32. Podivné slovenské pravidlá
33. Vývoj pravidiel cestnej premávky po 2. svetovej vojne
34. Dohovor o cestnej premávke (SK) I
35. Dohovor o cestnej premávke (SK) II

Rok 2022 začneme prekladom Dohovoru o cestných značkách a signáloch a postupne sa budú aktualizovať a opravovať staršie články o dopravných značkách v kontexte schválených nových technických predpisov (vzorové listy, technické podmienky). Uverejníme jednoduchý návod ako meniť staré značky za nové a poukážeme na ďalšie nesprávne zvyklosti pri používaní dopravných značiek. Popri značkách a pravidlách sa záber článkov rozšíri aj na iné súvisiace oblasti ako je napr. evidencia vozidiel či dopravná psychológia.

Za doterajšiu priazeň ďakuje a v roku 2022 čo najmenej covidu a ostatného zdravotného nešváru želá poloodborník Martin.

2 komentáre na “Čo sa stalo v roku 2021 a čo sa stane v roku 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok