Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Čo sa stalo v roku 2023 a čo sa stane v roku 2024

Tak ako presne pred rokom a pred dvoma rokmi, aj v roku 2024 je ako prvý článok spracovaný prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku.

Pravidlá cestnej premávky

Čo sa stalo v roku 2023

Po legislatívnej smršti v ostatných dvoch rokoch (9 noviel zákona o cestnej premávke v roku 2021 a 6 noviel v roku 2022) bol rok 2023 na zmeny v zákone extrémne chudobný – schválená bola len jediná jeho novela (chvalabohu že bohužiaľ). 

zákon č. 48/2023 Z. z.

Navrhovateľ: vláda SR (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Exekútorom sa v širšom rozsahu umožnilo zadržiavať vodičské preukazy (dovtedy to bolo možné len pri výživnom) a pridala sa im k tomu aj možnosť zadržiavať doklady vozidla (osvedčenie o evidencii), resp. priamo blokovať vozidlá tzv. papučami. Pôjde najmä o situácie pri vynucovaní súčinnosti dlžníka (povinnej osoby), ako aj pri uspokojovaní práv na nepeňažné plnenie a pri vymáhaní pohľadávok na výživnom.

Účinnosť – 1. apríl 2023

V januári nadobudli účinnosť niektoré novely zákona o cestnej premávke schválené ešte v roku 2022, ktoré sú v krátkosti predstavené v minuloročnom zhrnutí zmien.

Najdôležitejšou zmenou v januári bola zmena tvorby a skladby evidenčného čísla (upustenie od okresného systému a zavedenie celorepublikových čísel), na čo priamo nadviazali aj zmeny v grafickom vyhotovení tabuliek s evidenčným číslom. Bližšie je to popísané v článku Tabuľky s evidenčným číslom.

V apríli sa po niekoľkonásobnom a niekoľkoročnom odklade začala robiť teoretická časť skúšky z odbornej spôsobilosti novým spôsobom – elektronickými testami. Bližšie je to popísané v článku Nové testy a skúšky.

V júli nadobudol účinnosť zákon o ochrane ovzdušia, ktorý okrem nízkoemisných zón umožňuje v záujme zlepšenia kvality ovzdušia obmedzovať a regulovať premávku motorových vozidiel aj iným spôsobom, ako aj spoplatniť vjazd motorových vozidiel na nejakú cestu.

V júli sa zmenili správne poplatky za zápis držiteľa vozidla tak, že sa pri ich výpočte popri výkone motora zohľadňuje tzv. ekologický koeficient a nie vek vozidla.

V septembri skončila možnosť pre vozidlá do 2,8 t parkovať na chodníku pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky aj bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Bližšie je to popísané v článku O chodcoch a chodníkoch.

V decembri skončila platnosť vodičských preukazov vydaných do 30. apríla 2004. Bližšie je to popísané v článku Vodičské preukazy a ich výmena.

Čo sa skoro stalo v roku 2023

Okrem schválených zmien v roku 2023, resp. zmien, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2023, sú tentokrát zaujímavé aj návrhy, ktoré boli na jar podané do Národnej rady Slovenskej republiky, ale neboli schválené, resp. vzhľadom na politickú situáciu neboli vôbec prerokované. 

V januári bol druhýkrát v predchádzajúcom volebnom období podaný poslanecký návrh zákona o turistických trasách, ktorý “vďaka” niekoľkým svojím nešťastným formuláciám zavádzal viaceré tragikomické pravidlá. Napr. v prípade cykloturistickej trasy vyznačenej na štandardnej ceste by mali vozidlá po nej zakázané jazdiť a chodci chodiť. Ak by v lese na pešej turistickej trase neboli vyznačené súčasne aj jazdecké značky, tak by po nej nemohli jazdiť jazdci na koni a ak by na nej v zime neboli súčasne vyznačené aj bežkárske značky, tak by sa na nej nemohlo bežkovať. Chodec idúci po turistickej trase prekračujúci cestu, po ktorej vedie cykloturistická trasa, by mal pred cyklistom idúcim po ceste prednosť (v rozpore s pravidlami cestnej premávky i zdravým rozumom). Cyklista na turistickej trase by mal zákonnú povinnosť upozorniť slovne alebo zvončekom/trúbou chodcov pri predbiehaní.

Ďalší poslanecký návrh z februára sa týkal najmä časov zákazu jazdy nákladnej dopravy vo sviatky, výnimiek z tohto zákazu, vymedzenia vozidiel s právom prednostnej jazdy a výnimiek na používanie zvláštnych výstražných znamení. Výnimkami celkovo (nielen vo vzťahu k zákazu jázd nákladných vozidiel alebo používaniu zvláštnych výstražných znamení) sa bude zaoberať séria niekoľkých článkov, v ktorých sa rozoberú rôzne dôsledky z nich plynúce. Zaujímavosťou tohto návrhu je, že v druhom čítaní bolo k nemu schválené zníženie výšky pokuty v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti za nesprávne parkovanie, a to zo 78 eur na 39 eur, čo pri úhrade pokuty do 15 dní od jej doručenia znamená, že by postačovalo uhradiť 26 eur (na rozdiel od súčasných 52 eur). Pri konečnom hlasovaní tento návrh zákona neprešiel o jeden hlas.

V marci sa v Národnej rade sa objavil poslanecký návrh zosúlaďujúci pravidlá prechádzania chodcov cez priechod pre chodcov s medzinárodnými štandardmi, ktorý by schválený asi nebol, avšak táto zmena sa pomerne prekvapujúco objavila ako záväzok novej vlády v jej programovom vyhlásení. Bližšie je podstata problému priechodov popísaná v článku O chodcoch a chodníkoch.

V apríli bol podaný poslanecký návrh zmien v zákone o povinnom zmluvnom poistení, ktorý zavádzal príspevok osoby bez poistenia zodpovednosti a hromadné jednorazové vyradenie nepoistených vozidiel z evidencie.

V apríli vláda schválila návrh nového zákona o obecnej polícii, ktorý mal pre obce zaviesť možnosť merať rýchlosť a sankcionovať ju prostredníctvom tzv. objektívnej zodpovednosti; zaviesť sa mali aj nové oprávnenia obecných policajtov pri vodičoch pod vplyvom alkoholu (objasňovanie takýchto deliktov, zadržiavanie vodičských preukazov).

Čiastočne bola Národnou radou prerokovaná aj veľká rekodifikácia Trestného zákona, ktorá – aj v nadväznosti na usmrtenie piatich osôb na zastávke Zochova v Bratislave – zásadne menila trestnoprávny postih vodičov s viac ako 1 ‰ alkoholu v krvi.

Čo bude s týmito návrhmi predchádzajúceho volebného obdobia, je nejasné. Návrhy zákonov, ktoré Národná rada nestihla prerokovať v rámci jedného volebného obdobia, sa musia v novom volebnom období predložiť nanovo.

Čo sa stane v roku 2024

Zatiaľ nie je schválený plán legislatívnych úloh novej vlády na rok 2024, takže možno vychádzať len z programového vyhlásenia vlády a z nesplnených/nedokončených úloh z minulosti. Okrem úloh vyplývajúcich z plánu obnovy alebo z európskej legislatívy je však samozrejme otázne či, ktoré a s akým obsahom si tieto návrhy osvojí nová vláda a nový parlament.

Pri evidencii vozidiel možno očakávať zavedenie jednorazových plastovo-papierových tabuliek s evidenčným číslom, ktoré budú vydávať predajcovia nových vozidiel kupujúcim a určené budú na prevádzku nových vozidiel od predaja po štandardné prihlásenie (nahradia teda používanie plechových M-značiek). Tiež sa plánuje zrušiť prideľovanie “zelených” tabuliek s evidenčným číslom pre plug-in hybridy; táto možnosť sa má nechať len pre bezemisné vozidlá, t. j. pre “čisté” elektromobily.

V lete boli zverejnené zmeny v povinnom zmluvnom poistení vozidiel pripravené Ministerstvom financií SR, ktoré síce na základe európskej smernice navrhujú povinné poistenie aj pre niektoré e-kolobežky (ťažšie ako 25 kg a rýchlejšie ako 14 km/h), avšak vôbec nijak neriešili ich vonkajšie označovanie, čo je kardinálny nedostatok návrhu. V zahraničí sa takéto e-kolobežky buď evidujú ako motorové vozidlá a majú tabuľky s evidenčným číslom alebo ich evidujú poisťovne a majú tzv. poistné nálepky/tabuľky.

Hneď pri prvej príležitosti v novom volebnom období už bola do parlamentu predložená poslanecká novela zákona o cestnej premávke, ktorá trochu mení podmienky na vedenie vozidiel s právom prednostnej jazdy skupiny C1 (vozidlá do 7,5 t). Popri súčasných podmienkach na vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy (min. vek 21 rokov, vodičská prax na vozidle danej skupiny min. 2 roky) sa zavádza možnosť viesť vozidlo s právom prednostnej jazdy skupiny C1 aj len s vodičskou praxou min. jeden rok na vozidle skupiny C1 za podmienky, že daná osoba už jazdila min. 2 roky na vozidle s právom prednostnej jazdy skupiny B. Využiteľné to bude najmä pre vodičov zdravotnej záchrannej služby, ktorých vozidlá kvôli vybaveniu môžu presahovať celkovú hmotnosť 3,5 t, a teda na ich vedenie už nepostačuje vodičské oprávnenie skupiny B. 

Okrem toho vzbudila mediálnu pozornosť aj predložená poslanecká novela cestného zákona, ktorá má umožniť rozšírenie dozornej (kontrolnej) právomoci Ministerstva dopravy SR v istých prípadoch aj na cesty I. až III. triedy a miestne cesty. V súčasnosti vykonáva ministerstvo dopravy štátny odborný dozor len nad diaľnicami. Nad cestami I. triedy ho vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, nad cestami II. a III. triedy okresné úrady a nad miestnymi cestami a účelovými cestami obce. Podľa dôvodovej správy “V praxi môže ísť predovšetkým o kontrolu zmien organizácie dopravy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky s nežiaducimi socio-ekonomickými vplyvmi na určitý región.”. Keď si však pozrieme, čo vlastne znamená vykonávanie štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami, tak zistíme, že tieto aspekty sa pri dozore vôbec neposudzujú.

V rámci zlepšovania stavu verejných financií sa od apríla 2024 zvýšia správne poplatky o. i. aj za vydanie vodičského preukazu (zo 6,50 € na 10 €), vydanie osvedčenia o evidencii (zo 6 € na 9 € za každú z oboch častí), za skúšku na udelenie vodičského oprávnenia (napr. skupina B z 33 € na 50 €), vydanie 3. tabuľky s evidenčným číslom na nosič bicykla (zo 16,50 € na 25 €) alebo za vydanie tzv. voliteľnej tabuľky s evidenčným číslom (zo 165,50 € na 250 € za každú tabuľku).

Zavedie sa jednodňová diaľničná známka, ktorej cena nesmie (pre osobné vozidlá) podľa európskej smernice presiahnuť 9 % ročnej známky. Pri zachovaní súčasnej ceny ročnej známky (60 eur) to znamená, že jednodňová známka môže stáť max. 5,40 €. Podľa zverejneného návrhu to aj má byť presne toľko. Smernica predpisuje aj maximálne sadzby kratších ako ročných známok (mesačná známka nesmie prevyšovať 19 % ročnej známky, 10-dňová známka nesmie prevyšovať 12 % ročnej známky), pričom u nás sú tieto sadzby prekročené (mesačná známka je 28,3 % ročnej známky, 10-dňová známka je 20 % ročnej známky). Pri najbližšej podstatnej zmene režimu spoplatnenia, najneskôr však do 25. marca 2030, sa preto musia naše sadzby diaľničných známok zosúladiť s týmito pravidlami.

Európska únia

Na úrovni Európskej únie budú v roku 2024 finišovať pomerne výrazné zmeny v legislatíve súvisiacej so zameraním tohto portálu. Európska komisia pripravila balík legislatívnych návrhov, ktorý má za cieľ zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (zníženie počtu úmrtí a vážnych zranení na cestách o 50 % v rokoch 2020 až 2030 a dosiahnutie nulovej úmrtnosti vo všetkých druhoch dopravy do roku 2050), a ktorý má zároveň prispieť k uľahčeniu voľného pohybu osôb v Európskej únii a digitálnej transformácii v oblasti cestnej dopravy. Keďže ide zatiaľ stále len o návrhy, nie je isté, čo z toho nakoniec bude naozaj schválené, v akom znení a s akými termínmi plnenia.

Ide o novú smernicu o vodičských preukazoch, o zmenu smernice, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch a o novú smernicu o celoúnijnej platnosti určitých zákazov vedenia vozidla.

Nová smernica o vodičských preukazoch, ktorá má nahradiť súčasnú smernicu z roku 2006, obsahuje viacero nových prvkov, ako aj niekoľko prvkov, ktoré u nás už poznáme. Medzi pre nás revolučné novinky patrí návrh do štyroch rokov od účinnosti smernice vydávať iba digitálne (mobilné) vodičské preukazy a klasické (fyzické) preukazy vydávať len na žiadosť, pričom fyzické preukazy budú musieť obsahovať mikročip alebo QR kód. Taktiež aj navrhované sebahodnotenie zdravotného stavu vodiča namiesto lekárskej prehliadky pred udelením vodičského oprávnenia by bolo u nás určite vnímané revolučne. Niektoré iné návrhy u nás v nejakej forme už poznáme. Platnosť vodičského preukazu pre vodičov starších ako 70 rokov bude môcť byť najviac 5 rokov (u nás je to už od veku 65 rokov). Po získaní každého vodičského oprávnenia bude mať jeho držiteľ povinnú dvojročnú skúšobnú dobu (u nás platí len pri skupine B). Vodičské oprávnenie skupiny skupiny B alebo C bude možné získať aj v nižšom veku ako je štandard, ale za podmienky následného vedenia motorového vozidla so sprievodcom (u nás platí len pri skupine B). 

Smernica o celoúnijnej platnosti určitých zákazov vedenia vozidla zavedie pri niektorých závažných dopravných priestupkoch platnosť zákazu činnosti vedenia motorového vozidla v celej Európskej únii bez ohľadu na to, ktorý členský štát rozhodol o zákaze a bez ohľadu na to, ktorý členský štát vydal vodičský preukaz osobe, ktorej bol takýto zákaz uložený. Pôjde o zákazy činnosti za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, vedenie vozidla pod vplyvom návykových látok a za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Okrem toho sa za závažný dopravný priestupok bude považovať každé konanie, ktorým sa porušili pravidlá cestnej premávky a ktoré malo za následok smrť alebo vážnu ujmu na zdraví.

Zmenou smernice, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, sa rozšíri okruh deliktov, pri ktorých môžu členské štáty automatizovane (cez systém EUCARIS) vyhľadávať údaje o držiteľovi vozidla, ak sa delikt zistil na diaľku pomocou zariadení na automatickú alebo manuálnu detekciu, väčšinou kamerami (t. j. bez zastavenia vozidla a/alebo identifikovania vodiča na mieste). Okruh deliktov sa rozšíri o nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami, nebezpečné predbiehanie, nebezpečné parkovanie, prechádzanie cez jednu alebo viaceré súvislé biele čiary, jazdu v protismere, nedodržiavanie pravidiel vytvárania a využívania núdzových koridorov (záchranárskej uličky) a o jazdu v preťaženom vozidle.

Dopravné značky

Čo sa stalo v roku 2023

Po zmenách v zákone o používaní jazykov národnostných menšín, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2022, a po výsledkoch sčítania obyvateľov 2021 bolo v januári schválené nové nariadenie vlády so zoznamom “menšinových” obcí (obcí, v ktorých občania SR patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15 % obyvateľstva), ktoré presne stanovuje, kde všade sa musia či môžu používať dopravné značky v jazyku národnostnej menšiny.

Najdôležitejšou zmenou roku 2023 v oblasti dopravného značenia bolo schválenie nových zásad vo forme technických podmienok Ministerstva dopravy SR v januári. Bližšie boli predstavené v článku Nové zásady. Okrem vydania samotných základných predpisov (TP 117/118 a VL 6.1-6.4) boli týmto “nepriamo” zmenené aj technické podmienky týkajúce sa napr. kruhových objazdov, dopravných gombíkov, smerových stĺpikov, cyklistickej infraštruktúry, prvkov upokojovania dopravy a debarierizačných opatrení.

V roku 2023 prechádzali veľkou revíziou aj slovenské technické normy o projektovaní diaľnic, ciest a križovatiek; kvalitatívne sa však toho veľa nezmení a paradoxne by bolo lepšie, keby schválené vôbec neboli. Dôvody sú bližšie rozobrané v článku Vieme stavať bezpečné cesty?.

Čo sa stane v roku 2024

V marci 2024 uplynie prechodné obdobie k niektorým dopravným značkám. Čo to bude v praxi znamenať je podrobne rozobrané v troch článkoch: Prechodné ustanovenia, Prechodné obdobie I a Prechodné obdobie II. Uvidíme, koho znenazdajky po 4 rokoch prekvapí, čo všetko sa vlastne zmenilo a čo kto nestihol urobiť, aby sa tomu prispôsobil. Po jeho uplynutí bude možno čas a priestor na komplexnejšiu novelu vyhlášky, ktorou sa opravia nejaké chyby a nedostatky a doladia niektoré ustanovenia.

Na prelome novembra a decembra 2023 prebehlo pripomienkové konanie k novele vyhlášky o dopravnom značení. Návrh sa však nijako netýka dopravných značiek, ale iba vymedzenia okruhu vozidiel, ktorým Policajný zbor môže povoliť výnimku z dopravnej značky označujúcej zákaz vjazdu, zákaz zastavenia, zákaz státia, zónu zákazu státia, parkovaciu zónu, pešiu zónu, obytnú zónu a školskú zónu.

Portál

Celkovo je od vzniku portálu v auguste 2020 na ňom zverejnených 71 článkov (toto je 72.). 

Čítanosť sa pohybuje na úrovni cca 10 000 pageviews mesačne, zverejnených komentárov je spolu viac ako 210. 

Na portáli ocestnejpremavke.sk bolo v roku 2023 uverejnených 20 článkov. Okrem reakcií na aktuálne témy (nové testy, nové tabuľky s evidenčným číslom) a upozorňovaniu na nesprávne dopravné značenia (séria Ako sa to fakt nemá robiť) šlo najmä o záležitosti súvisiace s prechodom medzi starým a novým systémom dopravného značenia, ktorý u nás momentálne prebieha. Dokončila sa séria článkov o výmene starých značiek za nové, ktorej prvé tri časti boli zverejnené ešte v roku 2022 (Ako vymeniť staré značky za nové IV, V a VI) a v troch článkoch sú podrobne rozobraté prechodné ustanovenia vyhlášky vrátane podstaty prechodného obdobia.

Týmito článkami sa zavŕšilo predstavenie základných a systémových zmien, ktoré u nás v dopravnom značení v roku 2020 nastali. V roku 2024 budú uverejnené články o výnimkách z pravidiel, o porovnaní cyklomostov cez Moravu, o rozdieloch medzi podobnými značkami či o železničných priecestiach. Samozrejmosťou bude občasné pokračovanie série príkladov toho, ako sa to fakt nemá robiť, do ktorej čím ďalej viac prispievate aj vy sami. Okrem toho sa pripravuje veľká séria článkov vysvetľujúca základné pojmy z pravidiel cestnej premávky.

Podnety a námety na články a pripomienky či vyjadrenia k článkom píšte do komentárov alebo zasielajte na ocestnejpremavke@gmail.com.

10 najčítanejších článkov v roku 2023

  1. Rýchlosť v pravidlách, pravidlá o rýchlosti
  2. Svetelné signály
  3. Pokyny policajta
  4. Tabuľky s evidenčným číslom
  5. Nezvyčajné dopravné značky
  6. Nové zásady
  7. Dodatkové tabuľky I
  8. Vodorovné značky III
  9. O cyklistoch nielen pre cyklistov
  10. Nové testy a skúšky

Záver

Po niekoľkých rokoch prevádzky tohto portálu si vás dovoľujem poprosiť o finančnú podporu, aby okrem samotnej – neustále sa zvyšujúcej – čítanosti potešilo dušu autora aj niečo hmotnejšie, čím pomôžete udržať prevádzku tohto portálu do budúcna a nejakým tým eurom na pivo/rum prispejete tiež k uvoľnenejšiemu písaniu poloodborných textov po večeroch. 

Akýkoľvek dobrovoľný príspevok, či už jednorazový alebo pravidelný, môžete posielať na č. u. SK72 1100 0000 0082 1821 7217.

Za doterajšiu priazeň (a prípadné príspevky) ďakujem a v roku 2024 želám veľa zaujímavého čítania nielen na tomto portáli.

Váš poloodborník Martin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok