Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestnej premávke (SK) II

V tomto článku dokončíme slovenský preklad Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v predchádzajúcom príspevku, v ktorom boli preložené prvé dve kapitoly (Všeobecné ustanovenia a Pravidlá cestnej premávky). 

Tak ako v prvej časti, samozrejme aj pri pokračovaní platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený človekom, ktorý nie je prekladateľ. Nižšie uvedené znenie teda nie je oficiálnym slovenským znením dohovoru a nemožno ho použiť na právne účely.

DOHOVOR O CESTNEJ PREMÁVKE

(pokračovanie)

Niektoré definície sú preložené doslovne, hoci ide o pojmy, ktoré sa v našej legislatíve nepoužívajú, resp. používajú inak, ak to je dôležité z hľadiska kontextu a kvôli pochopeniu širších súvislostí (napr. built-up area je zastavaná oblasť, nie obec). Niektoré pojmy sú naopak preložené pomocou našich zaužívaných pojmov, nie doslovne, ak to neznamená podstatný rozdiel vo vnímaní jeho významu (napr. unladen mass je prevádzková hmotnosť, nie nenaložená hmotnosť). V ďalšom texte dohovoru sú niekde v zátvorkách uvedené aj oficiálne anglické výrazy, príp. slovenské varianty prekladu, ak je to vhodné na lepšie pochopenie.

KAPITOLA III

PODMIENKY NA PRIPUSTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL DO MEDZINÁRODNEJ PREMÁVKY

Čl. 35

Evidencia

(registration)

1.

a) Každé motorové vozidlo v medzinárodnej premávke a každé prípojné vozidlo okrem ľahkého prívesu, ktoré je pripojené k motorovému vozidlu, má nárok na výhody podľa tohto dohovoru len vtedy, ak je zaregistrované niektorou zmluvnou stranou alebo jej územnosprávnou jednotkou a vodič motorového vozidla má pri sebe platný certifikát o tejto registrácii vydaný buď príslušným orgánom tejto zmluvnej strany alebo jej územnosprávnej jednotky, alebo v mene tejto zmluvnej strany alebo jej územnosprávnej jednotky a na základe ich poverenia združením, ktoré je k tomu riadne splnomocnené touto zmluvnou stranou alebo jej územnosprávnou jednotkou. Tento certifikát, ktorý sa označuje ako osvedčenie o evidencii (registration certificate), musí obsahovať aspoň tieto údaje:

sériové číslo, ktoré sa označuje ako evidenčné číslo, zostavené spôsobom uvedeným v prílohe č. 2;

dátum prvej evidencie vozidla;

celé meno a domácu adresu držiteľa osvedčenia;

meno alebo obchodnú značku výrobcu vozidla;

sériové číslo karosérie (výrobné alebo sériové číslo výrobcu);

v prípade vozidla určeného na prepravu nákladu najväčšiu prípustnú hmotnosť;

v prípade vozidla určeného na prepravu nákladu prevádzkovú hmotnosť;

dobu platnosti, ak nie je neobmedzená.

Údaje uvedené v osvedčení musia byť zapísané buď len latinkou alebo tzv. anglickou kurzívou (so-called English cursive script), alebo zopakované v tejto forme.

b) Zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky sa však môžu rozhodnúť, že na ich územiach sa bude v osvedčeniach uvádzať rok výroby namiesto dátumu prvej evidencie. 

c) V prípade motorových vozidiel skupín A a B ako sú vymedzené v prílohách č. 6 a 7 a ak je to možné aj v prípade ostatných motorových vozidiel: 

i. v záhlaví osvedčenia sa uvedie rozlišovací znak štátu evidencie ako je vymedzený v prílohe č. 3;  

ii. pred alebo za ôsmimi povinnými informáciami podľa písmena a) sa vo všetkých osvedčeniach uvedú písmená A, B, C, D, E, F, G a H; 

iii. pred alebo za názvom osvedčenia v národnom jazyku (alebo jazykoch) štátu evidencie sa môžu umiestniť slová Certificat d’immatriculation vo francúzštine. 

d) V prípade prípojných vozidiel vrátane návesov dočasne dovezených do krajiny iným spôsobom ako je cestná doprava, sa považuje za postačujúcu fotokópia osvedčenia o evidencii osvedčená ako pravá kópia orgánom, ktorý osvedčenie vydal.

2. Bez ohľadu na odsek 1, návesová súprava, ktorá nie je rozpojená, kým je v medzinárodnej premávke, má nárok na výhody podľa ustanovení tohto dohovoru aj vtedy, ak má len jednu evidenciu a jedno osvedčenie pre ťažné vozidlo aj náves, ktoré ju tvoria. 

3. Nič z tohto dohovoru sa nemá vykladať ako obmedzenie práva zmluvných strán alebo ich územnosprávnych jednotiek požadovať v prípade vozidla v medzinárodnej premávke, ktoré nie je evidované na meno osoby, ktorá na ňom jazdí, dôkaz o oprávnení vodiča mať toto vozidlo v držbe.

4. Odporúča sa, aby zmluvné strany zriadili, ak tak doposiaľ neučinili, orgán zodpovedný za vedenie záznamov – na národnej alebo regionálnej úrovni – o motorových vozidlách uvedených do užívania a za centralizované vedenie záznamov pre každé vozidlo o podrobnostiach uvedených v každom osvedčení o evidencii.

Čl. 36

Evidenčné číslo

(registration number)

1. Každé motorové vozidlo v medzinárodnej premávke musí mať vpredu a vzadu viditeľne umiestnené svoje evidenčné číslo; avšak motocykle musia mať toto číslo len vzadu. 

2. Každé evidované prípojné vozidlo v medzinárodnej premávke musí mať vzadu viditeľne umiestnené svoje evidenčné číslo. Ak motorové vozidlo ťahá jedno alebo viacero prípojných vozidiel, takéto jediné prípojné vozidlo alebo posledné prípojné vozidlo, ak nie je evidované, musí byť viditeľne označené evidenčným číslom ťažného vozidla. 

3. Zloženie evidenčného čísla podľa tohto článku a spôsob jeho umiestnenia musia byť v súlade s prílohou č. 2.

Čl. 37

Rozlišovací znak štátu evidencie

1. 

a) Každé motorové vozidlo v medzinárodnej premávke musí mať vzadu okrem evidenčného čísla viditeľne umiestnený aj rozlišovací znak (distinguishing sign) štátu, v ktorom je registrované.

b) Tento znak môže byť umiestnený buď oddelene od tabuľky s evidenčným číslom alebo môže byť jej súčasťou. 

c) Ak je rozlišovací znak súčasťou tabuľky s evidenčným číslom, musí byť uvedený aj na prednej tabuľke s evidenčným číslom vozidla, ak je pre dané vozidlo povinná. 

2. Každé prípojné vozidlo pripojené k motorovému vozidlu, pri ktorom sa podľa čl. 36 vyžaduje umiestnenie evidenčného čísla vzadu, musí mať vzadu viditeľne umiestnený aj rozlišovací znak štátu, v ktorom mu bolo evidenčné číslo pridelené, a to buď oddelene od tabuľky s evidenčným číslom alebo ako jej súčasť.

Ustanovenia tohto odseku platia aj vtedy, ak je prípojné vozidlo registrované v inom štáte ako je štát evidencie motorového vozidla, ku ktorému je pripojené; ak prípojné vozidlo nie je zaevidované, musí byť vzadu označené rozlišovacím znakom štátu evidencie ťažného vozidla okrem prípadu, keď jazdí v tomto štáte.

3. Zloženie rozlišovacieho znaku a spôsob jeho umiestnenia alebo začlenenia do tabuľky s evidenčným číslom musia byť v súlade s podmienkami v prílohách č. 2 a 3.

Čl. 38

Identifikačné znaky

Každé motorové vozidlo a každé prípojné vozidlo v medzinárodnej premávke musí mať identifikačné znaky uvedené v prílohe č. 4.

Čl. 39

Technické požiadavky a kontrola vozidiel

1. Každé motorové vozidlo, každé prípojné vozidlo a každá jazdná súprava v medzinárodnej premávke musí spĺňať požiadavky podľa prílohy č. 5. Zároveň musia byť v dobrom prevádzkovom stave.

Keď sú tieto vozidlá vybavené systémami, časťami alebo zariadením, ktoré sú v súlade s podmienkami konštrukcie, montáže a používania podľa technických ustanovení medzinárodných právnych nástrojov uvedených v čl. 8 ods. 5bis, považujú sa za v súlade s prílohou č. 5.

2. Domáca legislatíva môže požadovať pravidelné technické kontroly: 

a) motorových vozidiel používaných na prepravu osôb a ktoré majú okrem sedadla vodiča viac ako ďalších osem miest na sedenie; 

b) motorových vozidiel používaných na prepravu nákladu, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť je vyššia ako 3 500 kg a prípojných vozidiel, ktoré sú určené na pripojenie k takýmto vozidlám. 

3. Domáca legislatíva pokiaľ možno rozšíri platnosť odseku 2 aj na iné skupiny vozidiel. 

4. 

a) Motorové vozidlá v medzinárodnej premávke, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 3500 kg okrem takých vozidiel používaných na prepravu osôb, ktoré majú najviac osem miest na sedenie okrem sedadla vodiča, musia spĺňať špecifické požiadavky ohľadom hlučnosti a emisií znečisťujúcich látok. V tomto ohľade:

i. takéto motorové vozidlá musia prinajmenšom spĺňať technické požiadavky a limity podľa súboru zmien k príslušným nariadeniam EHK, ktoré sú v platnosti na účely Ženevskej dohody z roku 1958 ku dňu ich prvej evidencie po vyrobení; 

ii. takéto motorové vozidlá musia spĺňať minimálne požiadavky na kontrolu stanovené v príslušných pravidlách EHK; súlad s vyššie uvedenými požiadavkami sa musí overovať v rámci pravidelných technických kontrol podľa odseku 2. 

iii. Na účely tohto odseku sa technické požiadavky a limity podľa súboru zmien k príslušným nariadeniam EHK považujú za platné do dňa skončenia platnosti typových schválení udelených podľa tohto súboru zmien. 

5.

a) Vodič motorového vozidla podľa odseku 4 písm. a) musí mať pri sebe platné, riadne vyplnené medzinárodné osvedčenie o technickej kontrole ako potvrdenie o tom, že vozidlo prešlo pravidelnou technickou kontrolou podľa vyššie uvedeného písmena, rovnako ako aj o tom, že je v dobrom prevádzkovom stave. 

b) Osvedčenie vydá buď príslušný orgán zmluvnej strany, na území ktorej je vozidlo evidované, alebo jej územnosprávnej jednotky, alebo v mene tejto zmluvnej strany alebo jej územnosprávnej jednotky a na základe jej poverenia, združenie, ktoré je k tomu riadne splnomocnené touto zmluvnou stranou alebo jej územnosprávnou jednotkou.

c) V tomto osvedčení sa uvedie deň prvej evidencie po vyrobení. Potvrdenie o uvedenej pravidelnej technickej kontrole vyznačené v tomto osvedčení nesmie byť staršie ako jeden rok. Musí byť v súlade s dodatkom č. 2 k Viedenskej dohode z roku 1997.

d) Pre vozidlá uvedené v odseku 4 písm. a), ktoré boli po prvýkrát zaevidované po vyrobení dva roky a viac od nadobudnutia platnosti týchto zmien, sa osvedčenie vydá alebo obnoví len vtedy, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 4 písm. a) bodu i.

Čl. 40

Prechodné ustanovenie

Ide už o bezpredmetné ustanovenie, ktoré upravovalo prechodné obdobia (2 až 10 rokov od účinnosti dohovoru) na zosúladenie dovtedy používaných vozidiel/dokladov s novými podmienkami pre prípojné vozidlá, osvedčenia o evidencii, pre vozidlá nad 3 500 kg a pre vozidlá s viac ako 8 miestami na sedenie.

KAPITOLA IV

VODIČI MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Čl. 41

Vodičské preukazy

1.

a) Každý vodič motorového vozidla musí byť držiteľom vodičského preukazu. 

b) Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia, aby sa vodičský preukaz vydával výhradne len po overení príslušnými orgánmi, že vodič spĺňa požadované znalosti a zručnosti; osoby oprávnené kontrolovať, či má vodič potrebné znalosti a zručnosti, musia mať zodpovedajúcu kvalifikáciu; obsah a postup teoretických i praktických skúšok upraví domáca legislatíva. 

c) Požiadavky na získanie vodičského preukazu stanoví domáca legislatíva. Predovšetkým stanoví minimálny vek pre držiteľa preukazu, zdravotné podmienky, ktoré musia byť splnené a podmienky pre zloženie teoretických a praktických skúšok. 

d) Nič z tohto dohovoru sa nemá vykladať ako ustanovenie brániace zmluvným stranám alebo ich územnosprávnym jednotkám požadovať vodičský preukaz aj pre iné vozidlá s vlastným pohonom a mopedy. 

2. 

a) Zmluvné strany uznajú:

i. každý domáci preukaz, ktorý je v súlade s prílohou č. 6; 

ii. každý medzinárodný preukaz, ktorý je v súlade s prílohou č. 7, 

ako platný na ich území na vedenie vozidiel patriacich do skupín, na ktoré sa preukaz vzťahuje, za podmienky, že je preukaz stále platný a že bol vydaný inou zmluvnou stranou alebo jej územnosprávnou jednotkou alebo združením, ktoré je k vydaniu riadne splnomocnené touto inou zmluvnou stranou alebo niektorou z jej územnosprávnych jednotiek.

  • u nás sa uznáva akýkoľvek vodičský preukaz vydaný zmluvnou stranou dohovoru, t. j. nielen ten, ktorý je v súlade s uvedenými prílohami

b) Vodičský preukaz vydaný zmluvnou stranou sa uzná na území inej zmluvnej strany, pokiaľ sa jej územie nestane miestom zvyčajného bydliska jeho držiteľa.

c) Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na preukazy žiadateľov o vodičský preukaz vykonávajúcich vodičský výcvik.

3. Domáca legislatíva môže obmedziť dobu platnosti domáceho vodičského preukazu. Doba platnosti medzinárodného preukazu je najviac tri roky od jeho vydania alebo do konca platnosti domáceho vodičského preukazu, podľa toho, čo nastane skôr.

4. Bez ohľadu na odseky 1 a 2: 

a) ak platnosť vodičského preukazu podlieha dodržaniu osobitných podmienok, ako že jeho držiteľ musí mať určité zariadenia alebo že vozidlo musí byť vybavené určitým spôsobom zohľadňujúcim zdravotné postihnutie vodiča, bez dodržania týchto podmienok sa preukaz neuzná; 

b) zmluvné strany môžu na svojom území odmietnuť uznanie platnosti vodičských preukazov, ktorých držiteľmi sú osoby mladšie ako 18 rokov; 

c) zmluvné strany môžu na svojom území odmietnuť uznanie platnosti vodičských preukazov na vedenie motorových vozidiel alebo jazdných súprav skupín C, D, CE a DE podľa príloh č. 6 a 7, ktorých držiteľmi sú osoby mladšie ako 21 rokov. 

5. Medzinárodný preukaz sa vydá len držiteľovi domáceho preukazu, pri vydaní ktorého boli dodržané minimálne podmienky stanovené v tomto dohovore. Medzinárodný vodičský preukaz smie vydať len zmluvná strana, na území ktorej má držiteľ svoje zvyčajné bydlisko a ktorá vydala domáci vodičský preukaz, alebo ktorá uznala vodičský preukaz vydaný inou zmluvnou stranou; takýto preukaz nie je platný pre použitie na tomto území. 

6. Ustanovenia tohto článku od zmluvných strán nepožadujú, aby: 

a) uznávali platnosť domácich preukazov vydaných na území inej zmluvnej strany osobám, ktoré mali v čase vydania preukazu svoje zvyčajné bydlisko na ich území alebo ktorých zvyčajné bydlisko sa od vydania preukazu premiestnilo na ich územia;

b) uznávali platnosť preukazov vydaných vodičom, ktorí v čase vydania preukazu nemali svoje zvyčajné bydlisko na území, na ktorom bol preukaz vydaný alebo ktorých zvyčajné bydlisko sa od vydania preukazu premiestnilo na iné územie. 

Čl. 42

Zastavenie platnosti vodičských preukazov

1. Zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky môžu vodičovi odňať právo používať jeho domáci alebo medzinárodný vodičský preukaz na ich územiach, ak sa na ich územiach dopustí porušenia ich predpisov, v dôsledku čoho podlieha jeho vodičský preukaz odobratiu. Príslušný orgán zmluvnej strany alebo jej územnosprávnej jednotky, ktorý odoberá právo na používanie preukazu, môže v takom prípade:

a) preukaz zadržať a ponechať si ho až do uplynutia doby, na ktorú sa právo na jeho používanie odoberá, alebo do odchodu držiteľa z jej územia, podľa toho, čo nastane skôr;

b) oznámiť odobratie práva na používanie preukazu orgánu, ktorý ho vydal alebo v mene ktorého bol preukaz vydaný; 

c) v prípade medzinárodného preukazu uviesť v priestore určenom na tento účel poznámku, že preukaz už na jej územiach neplatí; 

d) pokiaľ sa neuplatňuje postup podľa písmena a), doplniť v oznámení podľa písmena b) žiadosť, aby orgán, ktorý vydal preukaz alebo v mene ktorého bol preukaz vydaný, oznámil dotknutej osobe rozhodnutie, ktoré bolo vo vzťahu k nej prijaté. 

2. Zmluvné strany sa vynasnažia oboznámiť dotknuté osoby s rozhodnutiami, ktoré im boli oznámené podľa postupu uvedeného v odseku 1 písm. d). 

3. Nič z tohto dohovoru sa nemá vykladať ako ustanovenie zakazujúce zmluvným stranám alebo ich územnosprávnym jednotkám zabrániť vodičovi, ktorý je držiteľom domáceho alebo medzinárodného vodičského preukazu, vo vedení vozidla, ak je zjavné alebo ak sa potvrdilo, že jeho stav je taký, že je nespôsobilý jazdiť bezpečne alebo ak mu bolo odobraté jeho právo viesť vozidlo v štáte, kde má svoje zvyčajné bydlisko.

Čl. 43

Prechodné ustanovenia

Ide už o bezpredmetné ustanovenie, ktoré upravovalo prechodné obdobie (5 rokov od účinnosti dohovoru) na zosúladenie dovtedy používaných vodičských preukazov a medzinárodných vodičských preukazov s novými podmienkami.

KAPITOLA V

PODMIENKY NA PRIPUSTENIE BICYKLOV A MOPEDOV DO MEDZINÁRODNEJ PREMÁVKY

Čl. 44

1. Bicykle bez motora v medzinárodnej premávke musia: 

a) mať účinnú brzdu; 

b) byť vybavené zvončekom, ktorý počuť z dostatočnej vzdialenosti a nesmú mať žiadne iné zvukové výstražné zariadenie; 

c) byť vzadu vybavené červeným odrazovým zariadením a takými zariadeniami, ktoré umožnia osvetlenie bicykla bielym alebo selektívne žltým (selective-yellow) svetlom vpredu a červeným svetlom vzadu. 

Na boku: byť vybavené jantárovými (amber) odrazovými sklami pripevnenými k špicom kolies alebo retroreflexnými zariadeniami ukazujúcimi celý kruh.

2. Na území zmluvných strán, ktoré nevyhlásili podľa čl. 54 ods. 2, že považujú mopedy za motocykle, mopedy v medzinárodnej premávke musia: 

a) mať dve nezávislé brzdy; 

b) byť vybavené zvončekom alebo iným zvukovým výstražným zariadením, ktoré počuť z dostatočnej vzdialenosti; 

c) byť vybavené účinným tlmičom výfuku; 

d) byť vybavené červeným odrazovým sklom vzadu a bielym alebo selektívne žltým svetlom vpredu a červeným svetlom vzadu;

e) mať viditeľne  umiestnený  identifikačný  znak  podľa  prílohy  č. 4. 

mať bočné označenia tvorené buď jantárovými odrazovými sklami alebo retroreflexnými zariadeniami ukazujúcimi celý kruh.

3. Na území zmluvných strán, ktoré podľa čl. 54 ods. 2 vyhlásili, že považujú mopedy za motocykle, podmienky na pripustenie mopedov do medzinárodnej premávky sú tie, aké sú ustanovené pre motocykle v prílohe č. 5. 

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 45 až 56

Záverečné ustanovenia upravujú postup pri ratifikácii pre zmluvné strany, pri deklarovaní platnosti dohovoru pre celé ich územie alebo niektoré ich časti, nadobudnutie účinnosti, nahradenie dohovorov z rokov 1926, 1943 a 1949, postup pri navrhovaní a schvaľovaní zmien dohovoru a pri uplatňovaní výhrad a uloženie listín.

PRÍLOHA 1

VÝNIMKY Z POVINNOSTI PRIPUSTIŤ MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ DO MEDZINÁRODNEJ PREMÁVKY

1. Zmluvné strany môžu odmietnuť pripustiť do medzinárodnej premávky na svojich územiach motorové vozidlá, prípojné vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť alebo hmotnosť na jednu nápravu alebo rozmery presahujú limity stanovené ich domácou legislatívou pre vozidlá registrované na ich územiach. Zmluvné strany, na území ktorých je medzinárodná premávka ťažkých vozidiel, sa vynasnažia uzatvoriť regionálne dohody, na základe ktorých budú cesty v regióne okrem vedľajších ciest otvorené pre medzinárodnú premávku vozidiel a jazdných súprav, ktorých hmotnosť a rozmery nepresahujú hodnoty stanovené v takýchto dohodách. 

2. Na účely odseku 1 sa bočné prečnievanie nepovažuje za prečnievanie mimo maximálnej prípustnej šírky v nasledujúcich prípadoch: 

a) pneumatiky v bode ich kontaktu so zemou a pripojenia ukazovateľov nahustenia pneumatík; 

b) protišmykové zariadenia namontované na kolesách; 

c) spätné zrkadlá navrhnuté tak, že sa dajú pôsobením mierneho tlaku sklopiť dopredu aj dozadu, aby nepresahovali maximálnu prípustnú šírku; 

d) bočné smerové svetlá a doplnkové obrysové svetlá, pokiaľ neprečnievajú o viac ako o niekoľko centimetrov;

e) colné plomby pripevnené k nákladu a zariadenia na zabezpečenie a ochranu týchto plomb. 

3. Zmluvné strany môžu odmietnuť pripustiť do medzinárodnej premávky na svojich územiach nasledujúce jazdné súpravy, pokiaľ ich používanie domáca legislatíva zakazuje: 

a) motocykle s prípojnými vozidlami; 

b) jazdné súpravy pozostávajúce z motorového vozidla a viacerých prípojných vozidiel; 

c) návesové súpravy používané na prepravu osôb. 

4. Zmluvné strany môžu odmietnuť pripustiť do medzinárodnej premávky na svojich územiach motorové vozidlá a prípojné vozidlá, na ktoré sa vzťahujú výnimky podľa prílohy č. 5 ods. 60. 

5. Zmluvné strany môžu odmietnuť pripustiť do medzinárodnej premávky na svojich územiach mopedy a motocykle, ktorých vodiči a prípadní spolujazdci nemajú ochranné prilby. 

6. Zmluvné strany môžu pripustenie akéhokoľvek motorového vozidla okrem dvojkolesového mopedu alebo dvojkolesového motocykla bez postranného vozíka do medzinárodnej premávky na svojich územiach podmieniť požiadavkou, aby bolo vybavené zariadením podľa prílohy č. 5 ods. 56 na upozornenie na nebezpečenstvo, ktoré predstavuje prítomnosť tohto vozidla v prípade, že stojí na vozovke. 

7. Zmluvné strany môžu pripustenie motorových vozidiel s najväčšou prípustnou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg na určité náročné cesty (difficult roads) alebo do určitých oblastí s náročným terénom (difficult terrain) do medzinárodnej premávky na svojich územiach podmieniť požiadavkou, aby takéto vozidlá spĺňali požiadavky, ktoré sú stanovené v ich domácej legislatíve pre pripustenie nimi registrovaných vozidiel s rovnakou najväčšou prípustnou hmotnosťou na takéto cesty alebo do týchto oblastí.

7bis. Zmluvné strany môžu pripustenie akéhokoľvek motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg do medzinárodnej premávky na svojich územiach podmieniť požiadavkou, aby za zimného počasia so sebou viezlo snehové reťaze alebo iné rovnako účinné zariadenia.

8. Zmluvné strany môžu odmietnuť pripustenie akéhokoľvek motorového vozidla, ktoré má stretávacie svetlá s asymetrickými lúčmi, do medzinárodnej premávky na svojich územiach, ak tieto lúče nie sú prispôsobené smeru jazdy na ich územiach. 

9. Zmluvné strany môžu na svojich územiach odmietnuť pripustenie akéhokoľvek motorového vozidla alebo prípojného vozidla pripojeného k motorovému vozidlu do medzinárodnej premávky, ak je označené iným rozlišovacím znakom než sú znaky predpísané v čl. 37. Zmluvné strany nesmú na svojich územiach odmietnuť pripustenie vozidla, ktoré má rozlišovací znak umiestnený mimo tabuľky s evidenčným číslom v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru ako náhradu za rozlišovací znak začlenený do tabuľky s evidenčným číslom, ktorý nespĺňa ustanovenia tohto Dohovoru.

PRÍLOHA 2

EVIDENČNÉ ČÍSLO A TABUĽKA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL V MEDZINÁRODNEJ PREMÁVKE

1. Evidenčné číslo podľa čl. 35 a 36 pozostáva buď z číslic alebo z písmen alebo z číslic a písmen. Číslice sú arabské a písmená veľké latinské. Smú sa použiť aj iné číslice alebo znaky, avšak v takom prípade musí byť registračné číslo prepísané aj arabskými číslicami a veľkými latinskými písmenami.

2. Evidenčné číslo musí byť zostavené a umiestnené tak, aby bolo za normálneho denného svetla čitateľné pre pozorovateľa stojaceho na osi vozidla, ak je vozidlo v pokoji, zo vzdialenosti najmenej 40 m; zmluvné strany však môžu pre vozidlá, ktoré registrujú, znížiť túto minimálnu vzdialenosť pre čitateľnosť v prípade motocyklov a zvláštnych skupín motorových vozidiel, na ktoré by sa ťažko pripevňovali evidenčné čísla vo veľkosti umožňujúcej čitateľnosť zo 40 m. 

3. Ak je registračné číslo uvedené na tabuľke, táto tabuľka je plochá a pripevnená v zvislej alebo takmer zvislej polohe a v pravom uhle k strednej pozdĺžnej rovine vozidla. 

Ak je evidenčné číslo zobrazené alebo farbou napísané priamo na vozidle, plocha, na ktorej je takto zobrazené alebo napísané, musí byť rovná a zvislá alebo takmer rovná a zvislá a v pravom uhle k strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

4. Bez toho, aby bola dotknutá príloha č. 5 ods. 61 písm. g), pozadie tabuľky s evidenčným číslom, na ktorom je zobrazené evidenčné číslo a prípadne aj rozlišovací znak štátu, v ktorom je vozidlo registrované, poprípade doplnený aj o vlajku alebo znak podľa podmienok stanovených v prílohe č. 3, môže byť z retroreflexného materiálu. 

5. Pozadie časti tabuľky s evidenčným číslom, do ktorej je začlenený rozlišovací znak, musí byť z rovnakého materiálu, aký je použitý na pozadí tej časti, na ktorej je vyznačené evidenčné číslo. 

PRÍLOHA 3

ROZLIŠOVACÍ ZNAK MOTOROVÝCH VOZIDIEL A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL V MEDZINÁRODNEJ PREMÁVKE

1. Rozlišovací znak podľa č. 37 tvoria jedno až tri veľké latinské písmená. 

2. Ak je rozlišovací znak umiestnený mimo tabuľky s evidenčným číslom, musí vyhovovať nasledujúcim podmienkam: 

a) Výška písmen je najmenej 0,08 m a šírka čiar najmenej 0,01 m. Písmená sú čierne na bielom pozadí, ktoré má tvar elipsy s vodorovnou hlavnou osou. Biele pozadie môže byť z odrazového materiálu. 

b) Ak rozlišovací znak tvorí len jedno písmeno, hlavná os elipsy môže byť zvislá. 

c) Rozlišovací znak nesmie byť pripevnený tak, že by sa mohol zameniť s evidenčným číslom alebo by mohol zhoršovať jeho čitateľnosť.

d) Na motocykloch a ich prípojných vozidlách sú rozmery osí elipsy najmenej 0,175 m a 0,115 m. Na ostatných motorových vozidlách a ich prívesoch sú rozmery osí elipsy najmenej:

i. 0,24 m a 0,145 m, ak rozlišovací znak tvoria tri písmená; 

ii. 0,175 m a 0,115 m, ak rozlišovací znak tvoria menej ako tri písmená. 

3. Ak je rozlišovací znak začlenený do tabuľky s evidenčným číslom, platia nasledujúce podmienky: 

a) Výška písmen je najmenej 0,02 m, pričom ako referencia sa použije tabuľka s evidenčným číslom 0,11 m; 

b) 

i. rozlišovací znak štátu evidencie, ktorý môže byť prípadne doplnený vlajkou alebo znakom tohto štátu alebo znakom regionálnej organizácie pre hospodársku integráciu, ku ktorej krajina patrí, sa umiestni úplne vľavo alebo vpravo na zadnej tabuľke s evidenčným číslom, ale prednostne vľavo, prípadne úplne hore vľavo na tabuľkách, kde evidenčné číslo zaberá dva riadky; 

ii. ak je na tabuľke s evidenčným číslom zobrazený okrem rozlišovacieho znaku aj nečíselný symbol a/alebo vlajka a/alebo regionálny alebo miestny znak, rozlišovací znak štátu evidencie musí byť na tabuľke povinne umiestnený úplne vľavo; 

b) Vlajka alebo znak, ktoré prípadne dopĺňajú rozlišovací znak štátu evidencie, sa umiestnia tak, aby nemohli zhoršovať čitateľnosť rozlišovacieho znaku a pokiaľ možno sa umiestnia nad ním; 

c) Rozlišovací znak štátu evidencie sa umiestni tak, aby sa dal ľahko identifikovať a aby sa nedal zameniť s evidenčným číslom ani neznižoval jeho čitateľnosť. Rozlišovací znak preto musí mať aspoň odlišnú farbu než evidenčné číslo alebo farbu pozadia odlišnú od farby vyhradenej pre evidenčné číslo, alebo musí byť od evidenčného čísla jasne oddelený, pokiaľ možno čiarou; 

d) Na tabuľkách s evidenčným číslom na motocykloch a ich prípojných vozidlách a/alebo na tabuľkách s evidenčným číslom, ktoré zaberá až dva riadky, možno veľkosť písmen rozlišovacieho znaku, ako aj prípadnej štátnej vlajky alebo znaku štátu evidencie alebo symbolu regionálnej organizácie pre hospodársku integráciu, ku ktorej krajina patrí, zodpovedajúco upraviť; 

e) Ak je povinná aj predná tabuľka s evidenčným číslom, ustanovenia tohto odseku sa použijú podľa rovnakého princípu aj na túto tabuľku. 

4. Pre rozlišovací znak platí príloha č. 2 ods. 3. 

PRÍLOHA 4

IDENTIFIKAČNÉ ZNAKY MOTOROVÝCH VOZIDIEL A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL  V MEDZINÁRODNEJ PREMÁVKE

1. Identifikačné znaky pozostávajú: 

a) v prípade motorového vozidla z: 

i. názvu a obchodnej značky výrobcu vozidla; 

ii. výrobného alebo sériového čísla výrobcu na podvozku, alebo ak vozidlo podvozok nemá, na karosérii; 

iii. čísla motora na motore, ak ho tam výrobca umiestňuje; 

b) v prípade prípojného vozidla z informácií uvedených v bodoch i. a ii. vyššie; 

c) v prípade mopedu z obsahu valcov a značky „CM“. 

2. Označenie uvedené v odseku 1 sa umiestni na prístupnom mieste, pričom musí byť dobre čitateľné; okrem toho musí byť také, aby sa nedalo ľahko pozmeniť alebo odstrániť. Písmená a číslice v označení musia byť buď latinské znaky alebo znaky anglickej kurzívy a arabské číslice, alebo sa do tejto formy prepíšu. 

PRÍLOHA 5

TECHNICKÉ PODMIENKY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ A PRÍPOJNÉ VOZIDLÁ

1. Bez toho, aby boli dotknuté čl. 3 ods. 2 písm. a) a čl. 39 ods. 1, každá zmluvná strana môže vo vzťahu k motorovým vozidlám, ktoré registruje a k prípojným vozidlám, ktorým jej domáca legislatíva povoľuje prevádzku na cestách, stanoviť pravidlá, ktorými sa doplnia alebo sprísnia ustanovenia tejto prílohy. Všetky vozidlá v medzinárodnej premávke musia pri prvom uvedení do prevádzky spĺňať technické požiadavky platné v ich štáte evidencie. 

2. Na účely tejto prílohy sa pojem „prípojné vozidlo“ vzťahuje len na prípojné vozidlo určené na spojenie s motorovým vozidlom. 

3. Zmluvné strany, ktoré podľa čl. 1 písm. n) vyhlásili, že mienia k motocyklom pristupovať ako k trojkolesovým vozidlám, ktorých prevádzková hmotnosť nepresahuje 400 kg, použijú pre tieto vozidlá pravidlá, ktoré sú stanovené v tejto prílohe buď pre motocykle alebo pre ostatné motorové vozidlá. 

KAPITOLA I

BRZDENIE

4. Na účely tejto kapitoly: 

a)Kolesá jednej nápravy“ (wheels of one axle) znamenajú kolesá usporiadané symetricky alebo prevažne symetricky vo vzťahu k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, a to aj v prípade, že nie sú umiestnené na rovnakej náprave (dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy). 

b)Prevádzková brzda“ (service brake) znamená zariadenie, ktoré sa zvyčajne používa na spomalenie a zastavenie vozidla. 

c)Parkovacia brzda“ (parking brake) znamená zariadenie používané na udržanie vozidla v pokoji v neprítomnosti vodiča, alebo – v prípade prípojných vozidiel – ak je prípojné vozidlo odpojené.

d)Pomocná (núdzová) brzda“ (secondary (emergency) brake) znamená zariadenie určené na spomalenie alebo zastavenie vozidla v prípade zlyhania prevádzkovej brzdy.

A. Brzdenie motorových vozidiel okrem motocyklov

5. Každé motorové vozidlo okrem motocyklov musí mať brzdy, ktoré môže vodič zo svojho miesta ľahko ovládať. Tieto brzdy musia byť schopné vykonávať tri funkcie brzdenia:

a) prevádzková brzda musí byť schopná spomaliť vozidlo a bezpečne, rýchlo a účinne ho zastaviť bez ohľadu na podmienky jeho naloženia a na uhol stúpania alebo klesania cesty, po ktorej ide; 

b) parkovacia brzda musí byť schopná udržať vozidlo v pokoji bez ohľadu na podmienky jeho naloženia a na uhol stúpania alebo klesania cesty, pričom činnú brzdnú plochu udržiava v brzdiacej polohe zariadenie, ktorého činnosť je čisto mechanická; 

c) pomocná (núdzová) brzda musí byť schopná spomaliť a zastaviť vozidlo v primeranej vzdialenosti bez ohľadu na podmienky jeho naloženia, a to aj v prípade zlyhania prevádzkovej brzdy. 

6. S výhradou odseku 5 môžu mať zariadenia zabezpečujúce tieto tri funkcie (prevádzková brzda, pomocná brzda a parkovacia brzda) spoločné súčasti; zlúčenie ovládačov je povolené len v prípade, že zostávajú najmenej dva samostatné ovládače. 

7. Prevádzková brzda musí pôsobiť na všetky kolesá vozidla. 

8. Pomocná (núdzová) brzda musí pôsobiť aspoň na jedno koleso na každej strane strednej pozdĺžnej roviny vozidla; rovnaké pravidlo platí aj pre parkovaciu brzdu. 

9. Prevádzková a parkovacia brzda musia pôsobiť na brzdnú plochu tak, že sú trvalo pripojené ku kolesám komponentmi primeranej pevnosti. 

10. Žiadna brzdná plocha nesmie byť odpojiteľná od kolies. Toto odpojenie je však povolené v prípade určitých brzdných plôch pod podmienkou, že: 

a) odpojenie je len chvíľkové, napríklad pri radení rýchlostných stupňov; 

b) v prípade parkovacej brzdy je ovládané výhradne vodičom a 

c) v prípade prevádzkovej alebo pomocnej (núdzovej) brzdy je možné ďalšie brzdenie s účinkom predpísaným v odseku 5. 

10bis. Všetky zariadenia vozidla, ktoré sa podieľajú na brzdení, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby bola zaistená účinnosť prevádzkovej brzdy aj po dlhotrvajúcom a opakovanom používaní.

10ter. Brzdné účinky prevádzkovej brzdy musia byť medzi jednotlivými nápravami vozidla rovnomerne rozdelené a synchronizované.

10quater. Ak je ovládač prevádzkovej brzdy čiastočne alebo úplne posilňovaný iným zdrojom energie ako je svalová energia vodiča, musí umožňovať zastavenie vozidla v primeranej vzdialenosti aj v prípade zlyhania tohto zdroja energie.

B. Brzdenie prípojných vozidiel

11. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 17 písm. c), musí mať každé prípojné vozidlo okrem ľahkého prívesu takéto brzdy:

a) prevádzkovú brzdu schopnú spomaliť vozidlo a bezpečne, rýchlo a účinne ho zastaviť bez ohľadu na podmienky jeho naloženia a na uhol stúpania alebo klesania cesty, po ktorej ide; 

b) parkovaciu brzdu schopnú udržať vozidlo v pokoji bez ohľadu na podmienky jeho naloženia a na uhol stúpania alebo klesania cesty, pričom činnú brzdnú plochu udržiava v brzdiacej polohe zariadenie, ktorého činnosť je čisto mechanická. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípojné vozidlá, ktoré nemožno od ťažného vozidla odpojiť bez použitia nástrojov, pokiaľ sú splnené požiadavky na parkovacie brzdy platné pre jazdné súpravy.

12. Zariadenia zabezpečujúce dve funkcie brzdenia (prevádzkové a parkovacie) môžu mať spoločné súčasti. 

13. Prevádzková brzda musí pôsobiť na všetky kolesá prípojného vozidla. Brzdné účinky prevádzkovej brzdy musia byť medzi jednotlivými nápravami prípojného vozidla rovnomerne rozdelené a synchronizované. 

14. Prevádzkovú brzdu musí byť možné uviesť do činnosti ovládačom prevádzkovej brzdy ťažného vozidla; ak však najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje 3 500 kg, brzdy môžu byť také, že ich do činnosti počas pohybu prípojného vozidla uvádza len pohyb prípojného vozidla smerom k ťažnému vozidlu (nájazdové brzdenie). 

15. Prevádzková a parkovacia brzda musia pôsobiť na brzdnú plochu tak, že sú trvalo pripojené ku kolesám komponentmi primeranej pevnosti. 

16. Brzdové zariadenia musia byť také, aby sa v prípade pretrhnutia spojovacieho zariadenia prípojné vozidlo automaticky zastavilo. Táto požiadavka sa však nevzťahuje na jednonápravové prípojné vozidlá alebo vozidlá s dvomi nápravami s rozstupom menej ako 1 m, pokiaľ ich najväčšia prípustná hmotnosť nepresahuje 1 500 kg a s výnimkou návesov, ak sú okrem spojovacieho zariadenia vybavené aj pomocným prípojným zariadením. 

C. Brzdenie jazdných súprav 

17. Okrem častí A a B, ktoré sa týkajú samostatných vozidiel (motorových vozidiel a prípojných vozidiel), sa na jazdné súpravy vzťahujú aj nasledujúce ustanovenia:

a) brzdové zariadenia jednotlivých vozidiel súpravy musia byť kompatibilné; 

b) brzdné účinky prevádzkovej brzdy musia byť medzi jednotlivými nápravami súpravy rovnomerne rozdelené a synchronizované. 

c) najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla bez prevádzkovej brzdy nesmie prekročiť polovicu súčtu prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla a hmotnosti vodiča. 

D. Brzdenie motocyklov

18. 

a) Každý motocykel musí byť vybavený dvoma brzdami, z ktorých jedna musí pôsobiť aspoň na zadné koleso alebo kolesá a druhá aspoň na predné koleso alebo kolesá; ak je k motocyklu pripojený postranný vozík, brzdenie jeho kolesa sa nepožaduje. Tieto brzdové zariadenia musia byť schopné spomaliť motocykel a bezpečne, rýchlo a účinne ho zastaviť bez ohľadu na podmienky jeho naloženia a na uhol stúpania alebo klesania cesty, po ktorej ide.

b) Okrem písmena a) musia byť motocykle s tromi kolesami, ktoré sú symetricky usporiadané vo vzťahu k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, vybavené parkovacou brzdou, ktorá vyhovuje podmienkam podľa odseku 5 písm. b).

KAPITOLA II

ZARIADENIA NA OSVETLENIE A SVETELNÚ SIGNALIZÁCIU VOZIDIEL

19. Na účely tejto kapitoly: 

Diaľkové svetlo“ (driving lamp) znamená svetlo používané na osvetlenie cesty pred vozidlom na väčšiu vzdialenosť. 

Stretávacie svetlo“ (passing lamp) znamená svetlo používané na osvetlenie cesty pred vozidlom bez toho, aby došlo k oslneniu alebo obťažovaniu vodičov protiidúcich vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Predné obrysové svetlo“ (front position lamp) znamená svetlo používané na vyznačenie prítomnosti a šírky vozidla pri pohľade spredu. 

Zadné obrysové svetlo“ (rear position lamp) znamená svetlo používané na vyznačenie prítomnosti a šírky vozidla pri pohľade zozadu. 

Brzdové svetlo“ (stop lamp) znamená svetlo používané na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky za vozidlom, že jeho vodič používa prevádzkovú brzdu. 

Predné hmlové svetlo“ (front fog lamp) znamená svetlo používané na zlepšenie osvetlenia cesty v prípade hustej hmly, sneženia, dažďa alebo za iných podobných podmienok.

Zadné hmlové svetlo“ (rear fog lamp) znamená svetlo používané na zlepšenie viditeľnosti vozidla zozadu v prípade hustej hmly, sneženia, dažďa alebo za iných podobných podmienok.

Spätné svetlo“ (reversing lamp) znamená svetlo používané na osvetlenie cesty za vozidlom a na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky, že vozidlo cúva alebo sa chystá cúvať.

Smerové svetlo“ (direction-indicator lamp) znamená svetlo používané na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky, že vodič má v úmysle zmeniť smer jazdy doprava alebo doľava.

Parkovacie svetlo“ (parking lamp) znamená svetlo používané na vyznačenie prítomnosti stojaceho vozidla; môže nahradiť predné a zadné obrysové svetlo.

Doplnkové obrysové svetlo“ (marker lamp) znamená svetlo umiestnené na vonkajšom okraji celkovej šírky vozidla a čo najbližšie k jeho vrchu pre účel jasného vyznačenia celkovej šírky. Táto signalizácia doplňuje obrysové svetlá niektorých motorových vozidiel a prípojných vozidiel s cieľom zvlášť upozorniť na ich veľkosť.

Výstražné znamenie“ (hazard warning signal) znamená znamenie dávané pomocou súbežnej činnosti všetkých smerových svetiel.

Bočné svetlo“ (side lamp) znamená svetlo namontované na boku vozidla na vyznačenie prítomnosti vozidla pri pohľade z tejto strany.

Zvláštne výstražné svetlo“ (special warning lamp) znamená svetlo určené na označenie vozidiel s prednosťou alebo vozidla alebo skupiny vozidiel, ktorých prítomnosť na ceste vyžaduje od ostatných účastníkov cestnej premávky zvláštne opatrenia; ide najmä o konvoje vozidiel, vozidlá nadrozmerných veľkostí a vozidlá alebo zariadenia používané na výstavbu alebo údržbu ciest.

Zariadenie na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom“ (rear registration plate illuminating device) znamená zariadenie zabezpečujúce osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, pričom môže pozostávať z viacerých optických prvkov.

Denné (prevádzkové) svetlo“ (daytime (running) lamp) je svetlo určené na zlepšenie nápadnosti a viditeľnosti prednej časti vozidla za jazdy.

Odrazové sklo“ (reflex-reflector) je zariadenie používané na vyznačenie prítomnosti vozidla pomocou odrazu svetla vyžarovaného zo zdroja svetla, ktorý nie je k tomuto vozidlu pripojený.

Svietiaca plocha“ (illuminating surface) znamená kolmý priemet účinnej plochy vyžarujúcej svetlo na priečnu zvislú rovinu. V prípade odrazového skla je účinnou plochou viditeľná plocha odrazovej optickej jednotky.

20. Farby svetiel uvedených v tejto kapitole by mali byť pokiaľ možno v súlade s definíciami uvedenými v tejto prílohe. 

21. Každé motorové vozidlo schopné prekročiť rýchlosť 40 km (25 míľ) za hodinu na rovnej ceste, s výnimkou motocyklov, musí mať vpredu párny počet bielych alebo selektívne žltých diaľkových svetiel, ktoré dokážu dostatočne osvetliť cestu v noci za jasného počasia. Vonkajší okraj svietiacich plôch diaľkových svetiel nesmie byť v žiadnom prípade bližšie k najkrajnejšiemu vonkajšiemu bodu vozidla, ako sú vonkajšie okraje svietiacich plôch stretávacích svetiel. 

22. Každé motorové vozidlo schopné prekročiť rýchlosť 10 km (6 míľ) za hodinu na rovnej ceste, s výnimkou motocyklov, musí mať vpredu párny počet bielych alebo selektívne žltých stretávacích svetiel, ktoré dokážu dostatočne osvetliť cestu v noci za jasného počasia. Motorové vozidlo musí byť vybavené takým zariadením, aby sa súčasne dali rozsvietiť najviac dve stretávacie svetlá. Stretávacie svetlá musia byť nastavené tak, aby boli v súlade s definíciou podľa odseku 19. 

23. Každé motorové vozidlo okrem dvojkolesového motocykla bez postranného vozíka musí mať vpredu dve biele predné obrysové svetlá; povolia sa však aj selektívne žlté predné obrysové svetlá, ak sú tieto svetlá začlenené do diaľkových alebo stretávacích svetiel vyžarujúcich selektívne žltý svetelný lúč. Keď sú na prednej strane vozidla zapnuté len tieto predné obrysové svetlá, musia byť v noci za jasného počasia viditeľné bez toho, aby neprimerane oslňovali alebo obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky. 

24.

a) Každé motorové vozidlo okrem dvojkolesového motocykla bez postranného vozíka musí mať vzadu párny počet červených zadných obrysových svetiel, ktoré sú v noci za jasného počasia viditeľné bez toho, aby neprimerane oslňovali alebo obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky. 

b) Každé prípojné vozidlo musí mať vzadu párny počet červených zadných obrysových svetiel, ktoré sú v noci za jasného počasia viditeľné bez toho, aby neprimerane oslňovali alebo obťažovali ostatných účastníkov cestnej premávky. Avšak prípojnému vozidlu, ktorého šírka nepresahuje 0,8 m a ktoré je pripojené k dvojkolesovému motocyklu bez postranného vozíka, sa povoľuje, aby bolo vybavené len jedným takým svetlom. 

25. Každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo, ktoré má vzadu umiestnené evidenčné číslo, musí byť vybavené zariadením na jeho osvetlenie, ktoré umožní čitateľnosť čísla v noci za jasného počasia. 

26. Elektrické pripojenia na všetkých motorových vozidlách (vrátane motocyklov) a na všetkých jazdných súpravách pozostávajúcich z motorového vozidla a jedného alebo viacerých prípojných vozidiel musia byť také, aby sa diaľkové svetlá, stretávacie svetlá, predné hmlové svetlá a predné obrysové svetlá motorového vozidla a osvetľovacie zariadenie podľa odseku 25 nedali zapnúť, ak nie sú súčasne zapnuté najzadnejšie zadné obrysové svetlá motorového vozidla alebo jazdnej súpravy.

Zadné hmlové svetlá sa musia dať zapnúť len vtedy, ak sú zapnuté aj diaľkové, stretávacie alebo predné hmlové svetlá.

Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na diaľkové alebo stretávacie svetlá, ak sú použité ako výstražné svetelné znamenie podľa čl. 32 ods. 3. Okrem toho musia byť elektrické pripojenia také, aby boli predné obrysové svetlá motorového vozidla zapnuté vždy, keď sú zapnuté stretávacie, diaľkové alebo hmlové svetlá.

27. Každé motorové vozidlo okrem dvojkolesového motocykla bez postranného vozíka musí mať vzadu najmenej dve červené odrazové sklá iného ako trojuholníkového tvaru. Pri osvetlení diaľkovými, stretávacími alebo hmlovými svetlami iného vozidla musia byť odrazové sklá pre vodiča tohto vozidla v noci za jasného počasia viditeľné. 

28. Každé prípojné vozidlo musí mať vzadu najmenej dve červené odrazové sklá. Tieto odrazové sklá musia mať tvar rovnoramenného trojuholníka s jedným vrcholom úplne hore a s jednou stranou vodorovnou. Vnútri trojuholníka nesmie byť umiestnené žiadne signálne svetlo. Tieto odrazové sklá musia spĺňať požiadavky viditeľnosti podľa odseku 27. Avšak prípojné vozidlá s celkovou šírkou nepresahujúcou 0,8 m, ktoré sú pripojené k dvojkolesovému vozíku bez postranného vozíka, smú mať len jedno odrazové sklo.

29. Každé prípojné vozidlo musí mať vpredu dve biele odrazové sklá iného ako trojuholníkového tvaru. Tieto odrazové sklá musia spĺňať požiadavky na viditeľnosť podľa odseku 27. 

30. Prípojné vozidlo musí mať vpredu dve biele predné obrysové svetlá, ak jeho šírka presahuje 1,6 m. Takto predpísané predné obrysové svetlá sa umiestnia čo najbližšie k najkrajnejšiemu vonkajšiemu bodu prípojného vozidla.

31. Každé motorové vozidlo schopné prekročiť rýchlosť 25 km (15 míľ) za hodinu na rovnej ceste, s výnimkou dvojkolesových motocyklov s postranným vozíkom alebo bez neho, musí mať vzadu najmenej dve červené brzdové svetlá, ktorých svietivosť je výrazne vyššia ako svietivosť zadných obrysových svetiel. Rovnaké pravidlo platí aj pre každé prípojné vozidlo, ktoré je posledným vozidlom jazdnej súpravy. 

32. S výhradou, že zmluvné strany, ktoré podľa čl. 54 ods. 2 vyhlásili, že mopedy považujú za motocykle, môžu mopedom udeliť výnimku z jednej alebo viacerých z týchto povinností:

a) každý dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom alebo bez neho musí mať jedno alebo dve stretávacie svetlá, ktoré vyhovujú podmienkam pre farbu a viditeľnosť stanoveným v odseku 22;

b) každý dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom alebo bez neho, ktorý je schopný prekročiť rýchlosť 40 km (25 míľ) za hodinu na rovnej ceste, musí mať okrem stretávacieho svetla aspoň jedno diaľkové svetlo vyhovujúce podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 21. Ak má takýto motocykel viacero diaľkových svetiel, tieto svetlá musia byť umiestnené čo najbližšie k sebe.

33. Každý dvojkolesový motocykel bez postranného vozíka smie mať vpredu jedno alebo dve predné obrysové (bočné) svetlá vyhovujúce podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 23. Ak má takýto motocykel dve predné obrysové (bočné) svetlá, tieto svetlá musia byť umiestnené čo najbližšie k sebe. 

34. Každý dvojkolesový motocykel bez postranného vozíka musí mať vzadu jedno zadné obrysové (bočné) svetlo vyhovujúce podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 24 písm. a). 

35. Každý dvojkolesový motocykel bez postranného vozíka musí mať vzadu odrazové sklo iného ako trojuholníkového tvaru, ktoré vyhovuje podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 27. 

36. Každý dvojkolesový motocykel s postranným vozíkom alebo bez neho musí mať brzdové svetlo vyhovujúce odseku 31, ale s výhradou, že zmluvné strany, ktoré podľa čl. 54 ods. 2 vyhlásili, že mopedy považujú za motocykle, majú možnosť vyňať dvojkolesové mopedy s postranným vozíkom alebo bez neho z tejto povinnosti. 

37. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa svetiel a zariadení predpísané pre dvojkolesové motocykle bez postranného vozíka, každý postranný vozík pripojený k dvojkolesovému motocyklu musí mať vpredu predné obrysové (bočné) svetlo vyhovujúce podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 23 a vzadu zadné obrysové (bočné) svetlo vyhovujúce podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 24 písm. a) a odrazové sklo vyhovujúce podmienkam pre farbu a viditeľnosť podľa odseku 27. Elektrické pripojenia musia byť také, aby sa predné aj zadné obrysové (bočné) svetlá postranného vozíka zapínali súčasne so zadnými a obrysovými (bočnými) svetlami motocykla.

38. Motorové vozidlá s troma kolesami, ktoré sú symetricky usporiadané vo vzťahu k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, považované za motocykle podľa čl. 1 písm. n), musia byť vybavené zariadeniami predpísanými v odsekoch 21, 22, 23, 24 písm. a), 27 a 31. Avšak na elektrickom vozidle, ktorého šírka nepresahuje 1,3 m a rýchlosť nepresahuje 40 km (25 míľ) za hodinu, postačuje jedno diaľkové svetlo a jedno stretávacie svetlo.

39. Každé motorové vozidlo okrem mopedu a každé prípojné vozidlo musí mať pevné smerové svetlá s blikajúcim jantárovým svetlom, ktoré sú na vozidle pripevnené v párnych počtoch a sú vo dne i v noci viditeľné účastníkmi cestnej premávky, ktorí sú pohybmi vozidla ovplyvnení. 

40. Ak sú na motorovom vozidle namontované predné hmlové svetlá, musia vyžarovať biele alebo selektívne žlté svetlo, musia byť dve a v prípade motocykla jedno a musia byť umiestnené tak, aby žiadny bod ich svietiacej plochy nebol nad najvyšším bodom svietiacej plochy stretávacích svetiel. 

41. Spätné svetlá nesmú spôsobovať neprimerané oslnenie ani obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky. Ak sú na motorovom vozidle namontované spätné svetlá, musia vyžarovať biele alebo selektívne žlté svetlo. Tieto svetlá sa zapínajú len pri zaradení spiatočného chodu. 

42. Žiadne svetlá okrem smerových svetiel a špeciálnych výstražných svetiel nesmú vyžarovať prerušované alebo blikajúce svetlo. Bočné svetlá môžu blikať súčasne so smerovými svetlami.

42bis. Zvláštne výstražné svetlá musia vyžarovať prerušované alebo blikajúce svetlo. Farby týchto svetiel by mali byť v súlade s čl. 32 ods. 14.

42ter. Každé motorové vozidlo okrem motocyklov a každé prípojné vozidlo musí byť vybavené tak, aby mohlo vydávať výstražné znamenie.

42quater. Ak sú na motorovom vozidle alebo prípojnom vozidle namontované zadné hmlové svetlá, musia byť červené.

42quinquies. Každé motorové vozidlo a každé prípojné vozidlo s dĺžkou nad 6 m musí byť vybavené jantárovými odrazovými sklami.

42sexties. Každé motorové vozidlo a každé prípojné vozidlo so šírkou nad 1,8 m smie mať doplnkové obrysové svetlá. Tieto svetlá sú povinné, ak šírka motorového vozidla alebo prípojného vozidla presahuje 2,1 m. Ak sa takéto svetlá použijú, musia byť najmenej dve a musia vyžarovať biele alebo jantárové svetlo dopredu a červené svetlo dozadu.

42septies. Každé motorové vozidlo a každé prípojné vozidlo môže mať bočné svetlá. Ak sú takéto svetlá namontované, musia vyžarovať jantárové svetlo.

43. Na účely tejto prílohy: 

a) Každá kombinácia dvoch alebo viacerých svetiel s rovnakou funkciou a rovnakou farbou svetla bez ohľadu na to, či sú identické, sa považuje za jedno svetlo.

b) Jedna svietiaca plocha v tvare pásu sa považuje za dve svetlá alebo za párny počet svetiel, ak je umiestnená symetricky k strednej pozdĺžnej rovine vozidla. Osvetlenie takejto plochy sa zabezpečí najmenej dvomi zdrojmi svetla umiestnenými čo najbližšie k jej koncom.

44. Svetlá určitého vozidla, ktoré majú rovnakú funkciu a sú orientované rovnakým smerom, musia mať rovnakú farbu. Svetlá v párnom počte, vrátane odrazových skiel, musia byť umiestnené symetricky k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, s výnimkou vozidiel s asymetrickým vonkajším tvarom. Svietivosť svetiel v každom páre musí byť približne rovnaká.

45. Svetlá rôznych typov, a s prihliadnutím na ostatné odseky tejto kapitoly aj odrazové sklá a svetlá, sa môžu zoskupiť alebo začleniť do toho istého zariadenia pod podmienkou, že každé z týchto svetiel a skiel vyhovuje príslušným ustanoveniam tejto prílohy.

KAPITOLA III

OSTATNÉ POŽIADAVKY

Mechanizmus riadenia

46. Každé motorové vozidlo musí byť vybavené výkonným mechanizmom riadenia umožňujúcim vodičovi ľahko, rýchlo a s istotou meniť smer jazdy vozidla.

Spätné zrkadlo

47. Každé motorové vozidlo musí byť vybavené jedným alebo viacerými spätnými zrkadlami; počet, rozmery a usporiadanie týchto zrkadiel musia byť také, aby vodičovi umožňovali vidieť premávku za jeho vozidlom.

Zvukové výstražné zariadenie

48. Každé motorové vozidlo musí byť vybavené aspoň jedným zvukovým výstražným zariadením s dostatočným výkonom. Zvuk vydávaný výstražným zariadením musí byť súvislý a rovnomerný, ale nie ostrý. Vozidlá s prednosťou a vozidlá verejnej osobnej dopravy smú mať aj prídavné zvukové výstražné zariadenia, ktoré nepodliehajú týmto požiadavkám.

Stierače čelného skla

49. Každé motorové vozidlo s čelným sklom takých rozmerov a tvaru, že vodič zo svojho miesta zvyčajne vidí cestu pred sebou len cez priehľadnú časť čelného skla, musí byť vybavené najmenej jedným účinným a vo vhodnej polohe pevne osadeným stieračom, ktorého činnosť nevyžaduje trvalé pôsobenie vodiča.

Ostrekovač čelného skla

50. Každé motorové vozidlo, ktoré podlieha požiadavke na vybavenie aspoň jedným stieračom čelného skla, musí byť vybavené aj ostrekovačom čelného skla.

Čelné sklo a okná

51. Na všetkých motorových vozidlách a prípojných vozidlách: 

a) Priehľadné materiály tvoriace súčasť karosérie vozidla, vrátane čelného skla a prípadných vnútorných deliacich priečok, musia byť také, aby bolo riziko telesného poranenia v prípade rozbitia minimálne 

b) Priehľadné časti čelného skla musia byť vyrobené z materiálu, ktorého priehľadnosť sa časom nezhoršuje; zároveň musia byť také, aby nespôsobovali žiadne zjavné skreslenie objektov videných cez čelné sklo a aby mal vodič aj v prípade ich rozbitia dostatočný výhľad na cestu. 

Zariadenie pre spätný chod

52. Každé motorové vozidlo musí byť vybavené zariadením na spätný chod ovládaným z miesta vodiča. Toto zariadenie však nie je povinné na motocykloch ani na motorových vozidlách s troma kolesami, ktoré sú symetricky usporiadané vo vzťahu k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ak ich najväčšia prípustná hmotnosť nepresahuje 400 kg.

Tlmič výfuku

53. Každý vnútorný spaľovací motor na poháňanie motorového vozidla musí byť vybavený účinným tlmičom výfuku.

Pneumatiky

54. Kolesá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel musia byť vybavené pneumatikami zaisťujúcimi dobrú priľnavosť, a to aj na mokrej ceste. Toto ustanovenie však zmluvným stranám nebráni povoliť používanie iných zariadení, ktoré dosahujú výsledky najmenej rovnocenné s výsledkami dosiahnutými s pneumatikami.

Tachometer

55. Každé motorové vozidlo schopné prekročiť rýchlosť 40 km (25 míľ) za hodinu na rovnej ceste musí byť vybavené tachometrom. Zmluvné strany však môžu určité skupiny motocyklov a iných ľahkých vozidiel (light vehicles) vyňať z tejto povinnosti.

Výstražné zariadenia, ktoré musia byť vo vozidlách

56. Zariadením podľa čl. 23 ods. 5 a prílohy č. 1 ods. 6 musí byť:

a) buď signálna tabuľka (signplate) pozostávajúca z rovnoramenného trojuholníka s červeným okrajom a s vnútornou časťou buď prázdnou alebo vo svetlej farbe, pričom červený okraj musí byť vybavený reflexným pásom. Môže mať aj červenú fluorescenčnú plochu a/alebo byť priehľadne osvetlené; signálna tabuľka musí byť vyhotovená tak, aby pevne stála vo zvislej polohe; 

b) alebo iné, rovnako účinné zariadenie predpísané legislatívou štátu, v ktorom je vozidlo registrované. 

Zabezpečovacie zariadenie proti krádeži

57. Každé motorové vozidlo musí byť vybavené zabezpečovacím zariadením proti krádeži, pomocou ktorého možno niektorý z jeho základných komponentov vyradiť z činnosti alebo zablokovať, keď je vozidlo zaparkované.

Zádržný systém

58. Vždy, keď je to technicky možné, musia byť všetky dopredu orientované sedadlá vozidiel skupiny B uvedených v prílohách č. 6 a 7, s výnimkou vozidiel skonštruovaných a používaných na zvláštne účely vymedzené domácou legislatívou, vybavené schválenými bezpečnostnými pásmi alebo podobne účinnými schválenými zariadeniami.

Všeobecné ustanovenia

59.

a) Ak  tomu  možno  primerane  zabrániť,  mechanické časti  a vybavenie motorového vozidla nesmú vytvárať žiadne nebezpečenstvo požiaru ani výbuchu, ani nesmú spôsobovať nadmerné emisie škodlivých plynov, výfukových dymov, zápachu alebo hluku.

b) Dynamomagnetové zapaľovanie motorového vozidla pokiaľ možno nesmie spôsobovať nadmerný rádiový šum. 

c) Každé motorové vozidlo musí byť skonštruované tak, aby bolo zorné pole vodiča smerom dopredu, vpravo a vľavo dostatočné na bezpečné vedenie vozidla. 

d) Motorové vozidlá a prípojné vozidlá musia byť pokiaľ možno skonštruované a vybavené tak, aby sa znížilo ohrozenie cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade nehody. Predovšetkým nesmú mať vnútri ani vonku žiadne ozdoby alebo predmety, ktoré zbytočne prečnievajú alebo majú hrany, čím by mohli byť nebezpečné pre cestujúcich alebo pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

e) Vozidlá, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 3 500 kg, musia byť pokiaľ možno vybavené postrannými a zadnými ochranami proti podbehnutiu.

KAPITOLA IV

VÝNIMKY

60. Zmluvné strany môžu na domáce účely udeliť výnimky z tejto prílohy vo vzťahu k: 

a) motorovým vozidlám a prípojným vozidlám, ktoré vzhľadom na svoju konštrukciu nemôžu prekročiť rýchlosť 30 km (19 míľ) za hodinu na rovnej ceste, rýchlosť na ktorej je domácou legislatívou obmedzená na 30 km za hodinu; 

b) vozíkom na prepravu osoby s telesným postihnutím, t. j. malým motorovým vozidlám navrhnutým a skonštruovaným špeciálne pre osoby s fyzickou zdravotnou vadou alebo postihnutím, ktoré zvyčajne používa len takáto osoba; 

c) vozidlám používaným na experimentálne účely, ktorých účelom je udržiavať krok s technickým pokrokom a zlepšovať bezpečnosť na cestách; 

d) vozidlám špeciálneho tvaru alebo typu alebo takým, ktoré sa používajú na špeciálne účely vo zvláštnych podmienkach; 

e) vozidlám upraveným tak, aby ich mohli používať zdravotne postihnuté osoby. 

61. Zmluvné strany môžu udeliť výnimky z tejto prílohy vo vzťahu k vozidlám, ktoré registrujú a ktoré môžu vstupovať do medzinárodnej premávky, aj: 

a) povolením používania jantárovej farby na predných obrysových svetlách motorových vozidiel a prípojných vozidiel; 

b) pokiaľ ide o umiestnenie svetiel na špeciálnych vozidlách, ktorých vonkajší tvar je taký, že príslušné ustanovenia nemožno dodržať bez použitia montážnych zariadení, ktoré sa dajú ľahko poškodiť alebo odtrhnúť; 

c) pokiaľ ide o prípojné zariadenia vezúce dlhé náklady (kmene stromov, rúry a pod.), ktoré nie sú pri pohybe pripojené k ťažnému vozidlu, ale sú s ním spojené len nákladom; 

d) povolením vyžarovania bieleho svetla dozadu a červeného svetla dopredu pre nasledujúce zariadenia: 

– otočné alebo blikajúce svetlá vozidiel s prednosťou, 

– svetlá namontované na nadmerných nákladoch, 

– bočné svetlá a odrazové sklá, 

– služobné osvetlené označenie na streche; 

e) povolením vyžarovania modrého svetla dopredu a dozadu pri otočných alebo blikajúcich svetlách; 

f) povolením použitia striedavých červených odrazových alebo fluorescenčných pásov a bielych odrazových pásov na niektorej strane vozidla špeciálneho druhu alebo typu alebo používaného na špeciálne účely a vo zvláštnych podmienkach; 

g) povolením vyžarovania bieleho alebo farebného svetla dozadu, ktoré odrážajú čísla alebo písmená alebo pozadie zadných tabuliek s evidenčnými číslami, rozlišovacie znaky alebo iné rozlišovacie značenie vyžadované domácou legislatívou; 

h) povolením používania červenej farby pri najzadnejších bočných odrazových sklách a bočných svetlách;

KAPITOLA V
PRECHODNÉ USTANOVENIA

Ide už o bezpredmetné ustanovenia (odseky 62 a 62bis), podľa ktorých vozidlá registrované v prechodnom období (2 roky od účinnosti dohovoru, resp. jeho zmien), nemuseli spĺňať nové podmienky.

DOPLNOK
DEFINÍCIA FAREBNÝCH FILTROV PRE DOSIAHNUTIE FARIEB PODĽA TEJTO PRÍLOHY (TRICHROMATICKÉ SÚRADNICE)
trichromatické súradnice

Na overenie kolorimetrických charakteristík týchto filtrov sa použije zdroj bieleho svetla pri teplote farby 2,854º K (čo zodpovedá svetlu A Medzinárodnej komisie pre osvetlenie [CIE].

Poznámky:

1) V týchto prípadoch sa prijali limity odlišné od tých, ktoré sa odporúčajú podľa CIE, nakoľko prívodné napätie na svorkách, ku ktorým sú svetlá pripojené, sa značne mení.

2) Platí pre farby signálov motorového vozidla, ktoré sa doteraz bežne označovali ako „žltá“ alebo „žlto-oranžová“. Zodpovedá osobitnej časti „žltej“ oblasti trojuholníka farieb podľa CIE.

3) Platí len pre stretávacie a diaľkové svetlá. V konkrétnom prípade hmlových svetiel sa selektívnosť farby považuje za dostatočnú, ak je faktor čistoty najmenej 0,820, limit k bielej y ≥ -x + 0,966, čo je v tomto prípade y ≥ -x + 0,940 a y = 0,440.

PRÍLOHA 6

DOMÁCI VODIČSKÝ PREUKAZ

1. Domáci vodičský preukaz sa vyhotoví vo forme dokladu. 

2. Preukaz môže byť vyhotovený z plastu alebo papiera. Preukaz sa pokiaľ možno vyhotoví vo formáte s veľkosťou 54 x 84 mm. Preferovaná farba je ružová; typ písma a umiestnenie údajov stanoví domáca legislatíva s prihliadnutím na odseky 6 a 7.

3. Na prednej strane preukazu je nadpis „Vodičský preukaz“ v domácom jazyku (domácich jazykoch) štátu, ktorý preukaz vydáva, ako aj názov a/alebo rozlišovací znak štátu, ktorý preukaz vydáva. 

4. Vo vodičskom preukaze sa povinne uvedú údaje uvedené pod nasledujúcimi číslami: 

1. Priezvisko, 

2. Meno; ostatné mená, 

3. Dátum a miesto narodenia, (Poznámka: Miesto narodenia možno nahradiť inými údajmi stanovenými domácou legislatívou.)

4.(a) Dátum vydania,

4.(b) Dátum skončenia platnosti,

4.(c) Názov alebo pečiatka orgánu, ktorý preukaz vydal,

5. Číslo preukazu, 

6. Fotografia držiteľa, 

7. Podpis držiteľa, 

9. Skupiny (podskupiny) vozidiel, pre ktoré preukaz platí, 

12. Ďalšie prípadné informácie alebo obmedzenia pre jednotlivé skupiny (podskupiny) vozidiel vo forme kódov 

5. Ak domáca legislatíva vyžaduje aj ďalšie informácie, uvedú sa vo vodičskom preukaze pod nasledujúcimi číslami: 

4.(d) Identifikačné číslo pre evidenčné účely odlišné od čísla uvedeného v položke 5 podľa odseku 4,

8. Zvyčajné bydlisko, 

10. Dátum vydania pre jednotlivé skupiny (podskupiny) vozidiel, 

11. Dátum skončenia platnosti pre jednotlivé skupiny (podskupiny) vozidiel, 

13. Informácie pre evidenčné účely v prípade zmeny štátu zvyčajného bydliska, 

14. Informácie pre evidenčné účely alebo iné informácie súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky. 

6. Všetky údaje v preukaze sa uvedú výhradne latinkou. Ak sú použité iné znaky, musia byť prepísané aj do latinskej abecedy. 

7. Informácie v položkách 1 až 7 podľa odsekov 4 a 5 by mali byť pokiaľ možno uvedené na tej istej strane preukazu. Miesto pre ostatné informácie uvedené v položkách 8 až 14 podľa odsekov 4 a 5 by mala stanoviť domáca legislatíva. Domáca legislatíva môže vyhradiť aj miesto na preukaze pre vloženie elektronicky uchovávaných údajov. 

8. Vodičský preukaz môže platiť pre tieto skupiny vozidiel: 

A. Motocykle. 

B. Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny A s najväčšou prípustnou hmotnosťou najviac 3 500 kg a s najviac 8 sedadlami okrem sedadla vodiča; alebo motorové vozidlá skupiny B spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou najviac 750 kg; alebo motorové vozidlá skupiny B spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale nie vyššou ako prevádzková hmotnosť motorového vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť takto spojených vozidiel nepresahuje 3 500 kg. 

C. Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg; alebo motorové vozidlá skupiny C spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou najviac 750 kg. 

D. Motorové vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča; alebo motorové vozidlá skupiny D spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou najviac 750 kg. 

BE. Motorové vozidlá skupiny B spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou  hmotnosťou  vyššou ako 750 kg a vyššou ako prevádzková hmotnosť motorového vozidla; alebo motorové vozidlá skupiny B spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, pričom najväčšia prípustná hmotnosť takto spojených vozidiel presahuje 3 500 kg.   

CE. Motorové vozidlá skupiny C spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 750 kg.

DE. Motorové vozidlá skupiny D spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 750 kg.

9. Domáca legislatíva môže v skupinách A, B, C, CE, D a DE zaviesť nasledujúce podskupiny vozidiel pre platnosť vodičského preukazu:

A1. Motocykle so zdvihovým objemom valcov najviac 123 cm3  a výkonom najviac 11 kW (ľahké motocykle).   

B1. Motorové trojkolky a štvorkolky.   

C1. Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou  ako 3 500 kg, ale nepresahujúcou 7 500 kg; alebo motorové vozidlá podskupiny C1 spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou najviac 750 kg.   

D1. Motorové vozidlá používané na prepravu cestujúcich s viac ako 8 sedadlami okrem sedadla vodiča, ale s najviac 16 sedadlami okrem sedadla vodiča; alebo motorové vozidlá skupiny D1 spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou najviac 750 kg.

C1E. Motorové vozidlá skupiny C1 spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale nie vyššou ako prevádzková hmotnosť motorového vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť takto spojených vozidiel nepresahuje 12 000 kg.

D1E. Motorové vozidlá skupiny D1 spojené s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale nie vyššou ako prevádzková hmotnosť motorového vozidla, ak najväčšia prípustná hmotnosť takto spojených vozidiel nepresahuje 12 000 kg.

10. Domáca legislatíva môže zaviesť aj iné skupiny a podskupiny vozidiel okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie. Označenie takýchto skupín a podskupín by nemalo byť podobné symbolom použitým v tomto dohovore na označenie skupín a podskupín vozidiel; mal by sa použiť aj iný typ písma. 

11. Skupiny (podskupiny) vozidiel, pre ktoré preukaz platí, sa vyznačia pomocou piktogramov podľa nasledujúcej tabuľky.

dohovor - skupiny vodičských oprávnení

Pre členské štáty Európskej únie – teda aj pre Slovensko – je už smerodajnejší vzor vodičského preukazu a rozdelenie skupín vozidiel, ktoré sú uvedené v smernici 2006/126/ES o vodičských preukazoch (čl. 4 až 6 a príloha I).

PRÍLOHA 7

MEDZINÁRODNÝ VODIČSKÝ PREUKAZ

1. Preukaz sa vyhotoví vo forme knižky formátu A6 (148 x 105 mm). Obal musí byť šedý a vnútorné strany biele. 

2. Vonkajšia a vnútorná strana predného obalu musia byť v súlade s nižšie uvedenými vzorovými stranami č. 1 a 2; vytlačia sa v národnom jazyku alebo aspoň v jednom z národných jazykov vydávajúceho štátu. Posledné dve vnútorné strany musia byť protiľahlé, v súlade s nižšie uvedeným vzorom č. 3; tieto sa vytlačia vo francúzskom jazyku. Na vnútorných stranách pred týmito dvomi stranami sa zopakuje obsah prvej z nich v rôznych jazykoch, medzi ktorými musí byť anglický, ruský a španielsky.

3. Rukou písané alebo tlačené údaje v preukaze sa uvedú latinkou alebo anglickou kurzívou. 

4. Zmluvné strany vydávajúce medzinárodné vodičské preukazy alebo schvaľujúce vydanie medzinárodných vodičských preukazov v jazyku inom ako anglickom, francúzskom, ruskom alebo španielskom oznámia generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov preklad nižšie uvedenej vzorovej strany č. 3 do tohto jazyka. 

Nasledujú vzorové strany medzinárodného vodičského preukazu, ktoré sú u nás prevzaté do prílohy č. 15 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok