Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) I

Ako bolo spomenuté v úvode k prekladu Dohovoru o cestnej premávke, na tomto portáli pribudne aj preklad druhého dohovoru, a to Dohovoru o cestných značkách a signáloch. Oba dohovory totiž jeden bez druhého nemôžu plnohodnotne existovať, pričom ani tento dohovor nie je dodnes oficiálne preložený napriek tomu, že Slovensko je jeho zmluvnou stranou (paradoxne, Európsky dohovor o cestných značkách z roku 1957, týkajúci sa vodorovného značenia, preložený bol, ale tie “veľké” dohovory z rokov 1949 a 1968 nie).

Aj Dohovor o cestných značkách a signáloch mal viaceré novely (zmeny), a to buď na celosvetovej úrovni (1995, 2006) alebo na európskej úrovni [Európska dohoda (Ženeva, 1971) vrátane jej zmien z rokov 1995 a 2006 a vrátane Protokolu o vodorovnom značení (Ženeva, 1973)]. Úplné konsolidované znenie dohovoru však nie je oficiálne prístupné ani v angličtine a vzhľadom na rôzne výhrady uplatňované štátmi pri ratifikáciách neexistuje ani jednotné znenie platné pre všetkých.

Nižšie uvedený preklad má snahu aspoň čiastočne napraviť chýbajúci preklad medzinárodnej zmluvy, ktorá je pre Slovensko záväzná, pričom ide o preklad znenia, ktoré je platné pre Slovensko. Treba však zdôrazniť, že ide o neautorizovaný preklad, urobený osobou, ktorá nie je prekladateľ. Nižšie uvedené znenie teda nie je oficiálnym slovenským znením dohovoru a nemožno ho použiť na právne účely.

DOHOVOR O CESTNÝCH ZNAČKÁCH A SIGNÁLOCH

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Niektoré definície sú preložené doslovne, hoci ide o pojmy, ktoré sa v našej legislatíve nepoužívajú, resp. používajú inak, ak to je dôležité z hľadiska kontextu a kvôli pochopeniu širších súvislostí (napr. built-up area je zastavaná oblasť, nie obec). Niektoré pojmy sú naopak preložené pomocou našich zaužívaných pojmov, nie doslovne, ak to neznamená podstatný rozdiel vo vnímaní jeho významu (napr. unladen mass je prevádzková hmotnosť, nie nenaložená hmotnosť). Ako ukážku nesprávnych oficiálnych slovenských pojmov z dohovoru možno uviesť pojmy týkajúce sa statickej premávky – stopping je zastavenie vozidla, standing je zastavenie a parking je státie, ale aj parkovanie. V ďalšom texte dohovoru sú niekde v zátvorkách uvedené aj oficiálne anglické výrazy, príp. slovenské varianty prekladu, ak je to vhodné na lepšie pochopenie.

V tomto preklade sa používajú namiesto “dopravných” značiek “cestné” značky. Ide o presný preklad oficiálneho anglického znenia (road signs), predovšetkým to má však poukázať na nesprávnosť v minulosti vymyslených pojmov, ktoré nikdy nezodpovedali ich skutočnému významu a používaniu. Značky sa totiž nevzťahujú na dopravu (čo je premiestňovanie, prevážanie osôb a nákladov prepravnými prostriedkami, resp. oblasť hospodárstva zaisťujúca toto premiestňovanie), ale na premávku (čo je pohyb dopravných prostriedkov), a to na premávku po cestách. Máme aj dva odlišné zákony – zákon o cestnej premávke a zákon o cestnej doprave, ktoré majú obsah svojej úpravy v súlade s týmito základnými významami. 

V angličtine sa používajú pojmy road signs (cestné značky) a traffic signs (premávkové značky); v tomto kontexte nepoznajú pojem “transport signs” (dopravné značky). Prvok cesty alebo premávky – nie dopravy – sa používa aj v nemčine (Verkehrszeichen) či holandčine (verkeerstekens), ale aj v slovanských jazykoch ako chorvátčina (prometni znakovi) alebo poľština (znaki drogowe).

V tomto preklade sú pre lepšiu ilustráciu pridané k uvádzaným číselným označeniam značiek aj ich vyobrazenia, ktoré sú v oficiálnom znení dohovoru uvedené v prílohe 3.

Čl. 1

Definície

Na účely tohto dohovoru majú nasledujúce výrazy význam, ktorý je im pripísaný nižšie v tomto článku:

a)domáca legislatíva“ (domestic legislation) zmluvnej strany znamená celý systém národných alebo miestnych zákonov a právnych predpisov, ktoré sú platné na území zmluvnej strany;

b)zastavaná oblasť“ (built-up area) znamená oblasť, ktorá je ako taká pri vjazdoch do nej a pri výjazdoch z nej označená;

 • u nás používame pojem „obec“

obytná oblasť“ (residential area) znamená špecificky navrhnutú oblasť, v ktorej sa uplatňujú osobitné dopravné pravidlá a ktorá je ako taká pri vjazdoch do nej a pri výjazdoch z nej označená;

 • u nás používame pojem “obytná zóna”

c)cesta“ (road) znamená celý povrch akejkoľvek cesty alebo ulice, ktoré sú prístupné pre verejnú premávku;

 • u nás absentuje aspekt “verejnosti”

d)vozovka“ (carriageway) znamená tú časť cesty, ktorá je bežne používaná na premávku vozidlami; cesta môže pozostávať z viacerých vozoviek, ktoré sú od seba zreteľne oddelené napr. deliacim pásom alebo odlišnou úrovňou;  

e)jazdný pruh“ (lane) znamená ktorýkoľvek z pozdĺžnych pruhov, na ktoré je vozovka rozdelená bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyznačené pozdĺžnym vodorovným značením, ktorý je dostatočne široký pre jeden rad pohybujúcich sa motorových vozidiel iných ako motocyklov; 

e)bis cyklistický pruh“ (cycle lane) znamená časť vozovky navrhnutú pre bicykle. Cyklistický pruh je odlíšený od zvyšku vozovky pozdĺžnym vodorovným značením;

 • cyklistický pruh teda nie je “jazdný pruh”

e)tercyklistická cestička“ (cycle track) znamená samostatnú cestu alebo časť cesty navrhnutú pre bicykle, ktorá je ako taká označená. Cyklistická cestička je oddelená od iných ciest alebo iných častí tej istej cesty stavebným spôsobom;

f)križovatka“ (intersection) znamená akékoľvek úrovňové kríženie, spájanie alebo rozvetvenie vrátane otvoreného priestoru vytvoreného týmito kríženiami, spájaniami alebo rozvetveniami;

 • u nás v definícii absentuje rozvetvenie (fork) a tiež prvok “úrovne” (čiže niečo ako “mimoúrovňová križovatka” neexistuje)

g)železničné priecestie“ (level-crossing) znamená akúkoľvek úrovňovú križovatku medzi cestnou a železničnou alebo električkovou traťou s ich vlastným traťovým telesom;

h)diaľnica“ (motorway) znamená cestu, ktorá je špecificky navrhnutá a stavaná pre motorovú premávku, ktorá neslúži na obsluhu nehnuteľností, ktoré s ňou hraničia a ktorá:

i. je vybavená – s výnimkou osobitných miest alebo dočasne – samostatnými vozovkami pre obidva smery premávky, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom neprístupným pre premávku alebo – výnimočne – iným spôsobom;

ii. sa úrovňovo nepretína so žiadnou cestou, železničnou alebo električkovou traťou alebo chodníkom; a

iii. je osobitne označená ako diaľnica;

i) Vozidlo je:

i.stojace“ (standing), ak je nehybné na čas potrebný na nastúpenie alebo vystúpenie osôb alebo na naloženie alebo vyloženie nákladu; a

 • u nás používame pojem “zastavenie”

ii.zaparkované“ (parked), ak je nehybné z iného dôvodu ako je potreba vyhnúť sa zrážke s iným účastníkom cestnej premávky alebo kolízii s prekážkou alebo potreba dodržať pravidlá cestnej premávky a ak čas, počas ktorého je vozidlo nehybné, nie je obmedzený iba na čas potrebný na nastúpenie alebo vystúpenie osôb alebo na naloženie alebo vyloženie nákladu; 

 • u nás používame pojem “státie”

Napriek vyššie uvedenému, zmluvné strany môžu považovať za „stojace“ akékoľvek vozidlo, ktoré je nehybné v zmysle bodu ii. po dobu nepresahujúcu čas stanovený domácou legislatívou a za „zaparkované“ akékoľvek vozidlo, ktoré je nehybné v zmysle bodu i. po dobu presahujúcu čas stanovený domácou legislatívou;

j)bicykel“ (cycle) znamená akékoľvek vozidlo, ktoré má aspoň dve kolesá  a je poháňané výlučne svalovou energiou osôb na tomto vozidle, a to prostredníctvom pedálov alebo ručných kľúk;

k) „moped“ (moped) znamená akékoľvek dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlo, ktoré je vybavené vnútorným spaľovacím motorom so zdvihovým objemom nepresahujúcim 50 cm3 a ktorého maximálna konštrukčná rýchlosť nepresahuje 50 km (30 míľ) za hodinu. Zmluvné strany však nemusia podľa svojej domácej legislatívy považovať za mopedy vozidlá, ktoré vzhľadom na svoje použitie nespĺňajú charakteristiku bicykla, a to najmä, že môžu byť poháňané pomocou pedálov alebo ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť, hmotnosť alebo niektoré z charakteristík ich motorov presahujú isté limity. Nič v tejto definícii sa nevykladá v tom zmysle, že by bránilo zmluvným stranám považovať mopedy za bicykle podľa ustanovení svojej domácej legislatívy týkajúcej sa cestnej premávky;

l)motocykel“ (motorcycle) znamená dvojkolesové vozidlo – s postranným vozíkom alebo bez neho – ktoré je vybavené hnacím motorom. Trojkolesové vozidlá, ktorých hmotnosť bez nákladu nepresahuje 400 kg, sa považujú za motocykle. Pojem „motocykel“ nezahŕňa mopedy, hoci zmluvné strany môžu – za predpokladu, že na tento účel vydajú vyhlásenie podľa čl. 46 ods. 2 – považovať na účely dohovoru mopedy za motocykle;

m)vozidlo s vlastným pohonom“ (power-driven vehicle) znamená akékoľvek samohybné cestné vozidlo s výnimkou mopedu na území zmluvných strán, ktoré nepovažujú mopedy za motocykle a s výnimkou koľajových vozidiel;

 • pojem v tomto význame u nás nepoužívame

n)motorové vozidlo“ (motor vehicle) znamená akékoľvek vozidlo s vlastným pohonom, ktoré sa bežne používa na prepravu osôb alebo nákladu po cestách alebo na vlečenie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo nákladu na cestách. Tento pojem zahŕňa trolejbusy, t. j. nekoľajové vozidlá napojené na elektrické vedenie. Nepatria sem vozidlá ako napr. poľnohospodárske traktory, ktoré sa iba výnimočne používajú na prepravu osôb alebo tovaru po cestách alebo na vlečenie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo nákladu po cestách;

o)prípojné vozidlo“ (trailer) znamená akékoľvek vozidlo, ktoré je navrhnuté na to, aby bolo ťahané vozidlom s vlastným pohonom a zahŕňa návesy;

p)náves“ (semi-trailer) znamená akékoľvek prípojné vozidlo, ktoré je navrhnuté na to, aby bolo spojené s motorovým vozidlom takým spôsobom, že časť z neho je položená na motorovom vozidle a podstatnú časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu nesie motorové vozidlo;   

q)vodič“ (driver) znamená akúkoľvek osobu, ktorá riadi motorové vozidlo alebo iné vozidlo (vrátane bicykla) alebo ktorá ženie dobytok jednotlivo alebo v stáde, čriede alebo v svorkách, poháňa zviera alebo sa vezie v sedle zvieraťa po ceste;

r)najväčšia prípustná hmotnosť“ (permissible maximum mass) znamená maximálnu hmotnosť naloženého vozidla, ktorú ako prípustnú stanovil kompetentný orgán štátu, v ktorom je vozidlo registrované;

s)okamžitá hmotnosť“ (laden mass) znamená skutočnú hmotnosť naloženého vozidla s posádkou a cestujúcimi;

t)smer premávky“ (direction of traffic) a „v smere premávky” (appropriate to the direction of traffic) znamená pravú stranu, pokiaľ podľa domácej legislatívy je vodič vozidla povinný umožniť protiidúcemu vozidlu, aby prešlo po jeho ľavej strane; inak tieto výrazy označujú ľavú stranu;  

u) Požiadavka, že vodič má „dať prednosť“ (give way) iným vozidlám znamená, že nesmie pokračovať v jazde alebo jazdnom manévri, pokiaľ by tým mohol donútiť vodičov ostatných vozidiel náhle (abruptly) zmeniť smer jazdy alebo rýchlosť svojich vozidiel. 

Osoby, ktoré tlačia alebo ťahajú detský kočík, kolieskové kreslo alebo invalidný vozík alebo akékoľvek iné malé vozidlo bez motora alebo osoby, ktoré tlačia bicykel alebo moped, a telesne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú v invalidnom vozíku poháňanom týmito osobami alebo idúce rýchlosťou chôdze, sa považujú za chodcov.     

Čl. 2

Prílohy dohovoru

Prílohy dohovoru s názvami:

Príloha 1: Cestné značky;

 • časť A – Výstražné značky; 
 • časť B – Značky prednosti;
 • časť C – Zákazové alebo obmedzujúce značky;
 • časť D – Príkazové značky;
 • časť E – Osobitné regulačné značky;
 • časť F – Informačné značky, označenia zariadení alebo služieb; 
 • časť G – Smerové značky, polohové značky alebo predzvesti; 
 • časť H – Dodatkové tabuľky;   

Príloha 2: Vodorovné značenie;

Príloha 3: Farebné vyobrazenie cestných značiek, symbolov a tabuliek uvedených v prílohe 1;

sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dohovoru. 

Čl. 3

Povinnosti zmluvných strán

1. 

a) Zmluvné strany tohto dohovoru akceptujú systém cestných značiek, signálov a symbolov a vodorovného značenia, ktorý je opísaný v tomto dohovore a zaväzujú sa ho čo najskôr prevziať. Preto

i. v prípade, že tento dohovor predpisuje cestnú značku, symbol alebo vodorovné značenie na vyjadrenie istého pravidla alebo poskytnutie istých informácií účastníkom cestnej premávky, zmluvné strany sa zaväzujú, že v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3 zabezpečia, že na vyjadrenie daného pravidla alebo poskytnutie danej informácie nebude použitá žiadna iná cestná značka, symbol alebo značenie;

ii. v prípade, že tento dohovor nepredpisuje cestnú značku, symbol alebo vodorovné značenie na vyjadrenie istého pravidla alebo poskytnutie istých informácií účastníkom cestnej premávky, zmluvné strany môžu na takéto účely použiť akúkoľvek cestnú značku, symbol alebo značenie, pre ktoré sa rozhodnú, pokiaľ táto cestná značka, symbol alebo značenie nemá podľa tohto dohovoru určený iný význam a pokiaľ je v súlade so systémom predpísaným v tomto dohovore. 

b) Za účelom vylepšenia techník riadenia premávky a vzhľadom na prospešnosť vykonania testovania pred navrhnutím zmien tohto dohovoru, sa môžu zmluvné strany na niektorých úsekoch cesty odchýliť od ustanovení tohto dohovoru, avšak iba na testovacie účely a dočasne.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru vymeniť alebo doplniť na svojom území každú značku, symbol, zariadenie alebo vodorovné značenie, ktoré – i keď spĺňajú charakteristiky cestnej značky, symbolu, zariadenia alebo značenia patriaceho do systému podľa tohto dohovoru – sa používa s odlišným významom, ako je im pripísaný podľa tohto dohovoru. 

3. Každá značka, symbol, zariadenie alebo vodorovné značenie, ktoré nezodpovedá systému, ktorý predpisuje dohovor a (európska) dohoda, sa vymení v priebehu desiatich rokov odo dňa, keď táto dohoda vstúpi do platnosti. Počas uvedeného obdobia možno s cieľom oboznámenia účastníkov cestnej premávky so systémom, ktorý predpisuje dohovor a dohoda, popri značkách, symboloch a nápisoch, ktoré predpisuje dohovor a dohoda, ponechať aj predchádzajúce značky, symboly a nápisy. 

4. Nič v tomto dohovore sa nemá vykladať v tom zmysle, že zmluvné strany sú povinné prevziať všetky druhy zvislých a vodorovných značiek, ktoré sú uvedené v tomto dohovore. Naopak, zmluvné strany majú obmedziť počet druhov zvislých a vodorovných značiek iba na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné (strictly necessary).

Čl. 4

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby bolo zakázané:

a) pripojiť k cestnej značke, jej nosiči alebo k akémukoľvek inému zariadeniu na riadenie premávky čokoľvek, čo nesúvisí s účelom tejto cestnej značky alebo zariadenia; avšak v prípade, že zmluvné strany alebo niektoré ich miestne časti dajú súhlas neziskovej organizácii k inštalácii informačných značiek, je dovolené, aby sa na cestnej značke alebo na jej nosiči nachádzal symbol tejto organizácie pod podmienkou, že sa tým nesťaží zrozumiteľnosť značky;  

b) inštalovať akékoľvek tabule, nápisy, vodorovné značenia alebo zariadenia, ktoré by si bolo možné spliesť s cestnými značkami alebo inými zariadeniami na riadenie premávky, ktoré by spôsobili ich menšiu viditeľnosť alebo efektívnosť alebo ktoré by mohli účastníkov cestnej premávky oslepiť alebo odpútať ich pozornosť takým spôsobom, že by bola ohrozená bezpečnosť premávky.

KAPITOLA II

CESTNÉ ZNAČKY

Čl. 5

1. Systém predpísaný týmto dohovorom rozlišuje tieto druhy zvislých cestných značiek:

a) výstražné značky: tieto značky majú za cieľ upozorniť účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo na ceste a informovať ich o jeho charaktere; 

b) regulačné značky: tieto značky majú za cieľ informovať účastníkov cestnej premávky o osobitných povinnostiach, obmedzeniach alebo zákazoch, ktoré sú povinní dodržiavať, pričom sa tieto značky ďalej delia na:  

i. značky prednosti;

ii. zákazové alebo obmedzujúce značky;

iii. príkazové značky;

iv. osobitné regulačné značky;

c) informačné značky: tieto značky majú za cieľ viesť (smerovať) účastníkov cestnej premávky počas ich cesty, resp. im poskytnúť ďalšie užitočné informácie, pričom sa tieto značky ďalej delia na:  

i. informačné značky, označenia vybavenia alebo služieb;

ii. smerové značky, polohové značky alebo predzvesti;

 • predbežné smerové značky;
 • smerové značky;
 • značky identifikujúce cestu;
 • značky identifikujúce miesto;     
 • potvrdzujúce značky;
 • predzvesti;

iii. dodatkové tabuľky.

2. Kde tento dohovor umožňuje voľbu medzi viacerými značkami alebo symbolmi, 

a) sa zmluvné strany zaväzujú vybrať iba jednu z týchto značiek alebo symbolov pre celé svoje územie;

b) sa zmluvné strany budú usilovať dosiahnuť regionálne dohody o rovnakej voľbe;

c) pre cestné značky a symboly, ktoré nebudú vybrané, platí čl. 3 ods. 3.

Čl. 6

1. Cestné značky sa umiestňujú takým spôsobom, aby vodiči, pre ktorých sú určené, ich mohli ľahko a včas rozpoznať. Zvyčajne sa umiestňujú na strane cesty v smere premávky; je ich však možné umiestniť alebo opakovať aj nad vozovkou. Každú značku, ktorá je umiestnená na strane v smere premávky, je potrebné opakovať aj nad vozovkou alebo na jej druhej strane, ak sú miestne podmienky také, že ju vodiči, pre ktorých je určená, nemusia vidieť včas.

2. Všetky značky platia pre vodičov, pre ktorých sú určené, v celej šírke vozovky, ktorá je prístupná premávke. Je však možné použiť aj značky, ktoré platia iba pre jeden alebo viacero jazdných pruhov, ak sú jazdné pruhy vyznačené pozdĺžnym značením. V takom prípade sa použije niektorá z nasledujúcich troch možností:    

a) cestná značka s vertikálnou šípkou, ak je potrebná, sa umiestni nad príslušný jazdný pruh, 

b) cestná značka sa umiestni na ľavom okraji vozovky v prípade, že vodorovné značenie bezpochyby označuje, že značka platí iba pre jazdný pruh na ľavej strane vozovky a že jediným účelom tejto značky je potvrdiť miestnu reguláciu, ktorá už bola vyznačená prostredníctvom vodorovného značenia, alebo 

c) značky E1 dohovor - Značky označujúce reguláciu alebo výstrahu pre jeden alebo viac jazdných pruhov alebo E2 dohovor - Značky označujúce jazdné pruhy vyhradené pre autobusy opísané v prílohe 1 časti E čl. II ods. 1 a 2 alebo značky G11 dohovor - Značky označujúce počet a smer jazdných pruhov a G12 dohovor - Značky označujúce ukončenie jazdného pruhu opísané v prílohe 1 časti G čl. V ods. 1 a 2 sa umiestnia na okraji vozovky.

3. Kde by bolo podľa názoru kompetentných orgánov umiestnenie cestnej značky na krajnici cesty s oddelenými vozovkami neefektívne, cestnú značku možno umiestniť v deliacom páse a vtedy ju nie je potrebné opakovať na krajnici. 

4. Domáca legislatíva stanoví, že:

a) cestné značky sa umiestňujú tak, aby neprekážali motorovej premávke na vozovke a ak sa umiestňujú na krajnici (verges), aby čo najmenej prekážali chodcom. Rozdiel v úrovni medzi vozovkou na strane, kde je cestná značka umiestnená a spodným okrajom značky by mal byť tak rovnaký ako je len možné, pre značky rovnakého druhu na tej istej ceste;

b) rozmery cestných značiek by mali byť také, aby bola značka ľahko viditeľná na diaľku a aby osoba, ktorá sa ku nej blíži, ju mohla ľahko pochopiť; pri dodržaní písmena c), by mali byť rozmery značiek prispôsobené bežnej rýchlosti vozidiel;     

c) rozmery výstražných značiek a regulačných značiek (okrem osobitných regulačných značiek) by mali byť štandardizované na území každej zmluvnej strany. 

Vo všeobecnosti by mali existovať štyri veľkosti pre každý druh cestných značiek: malé, bežné, veľké a veľmi veľké. Malé značky sa používajú v prípade, že podmienky neumožňujú použitie cestných značiek bežnej veľkosti alebo kde sa premávka môže pohybovať len pomaly; tiež ich možno použiť aj na opakovanie predchádzajúcej značky. Veľké značky sa používajú na veľmi širokých cestách, kde sa vozidlá pohybujú vysokou rýchlosťou. Veľmi veľké značky sa používajú na cestách, kde sa vozidlá pohybujú veľmi vysokou rýchlosťou, napr. na diaľniciach.

Čl. 7

1. Odporúča sa, aby domáca legislatíva zabezpečila, v záujme lepšej viditeľnosti a rozoznateľnosti v noci, aby cestné značky, predovšetkým výstražné značky, regulačné značky a smerové značky, boli osvetlené alebo retroreflexné za predpokladu, že to nevyústi do oslnenia účastníkov cestnej premávky. V prípade takýchto cestných značiek sa navyše odporúča, aby sa osvetlené značky alebo značky vybavené reflexným materiálom alebo odrazkami (reflecting devices) a značky, ktoré nie sú takto osvetlené alebo vybavené, nepoužívali na rovnakom úseku cesty.

2. Zmluvné strany môžu tiež povoliť použitie fluorescenčného materiálu; v takom prípade musia definovať, na  ktorých značkách môžu byť použité tieto materiály.

3. Domáca legislatíva stanoví pravidlá pre používanie osvetlených, retroreflexných a fluorescenčných značiek. Tiež by mala špecifikovať situácie, pri ktorých možno používať jednotlivé triedy retroreflexných materiálov.

4. Tmavé alebo svetlé grafické prvky rozličných farieb na značkách môžu byť rozlíšené pomocou kontrastných svetlých alebo tmavých úzkych pásov v tomto poradí. 

5. Nič v tomto dohovore nezakazuje použitie značiek – na vyjadrenie informácií, výstrahy alebo pravidiel, ktoré sa uplatňujú iba v určitom čase alebo v určitých dňoch – ktoré sú viditeľné iba vtedy, keď informácia, ktorú vyjadrujú, je relevantná.

Čl. 8

1. Aby sa uľahčilo medzinárodné porozumenie cestných značiek, systém cestných značiek a symbolov, ktorý je predpísaný týmto dohovorom, je založený na využívaní tvarov a farieb charakteristických pre každú skupinu cestných značiek a všade, kde je to možné, na využívaní grafických symbolov namiesto nápisov. Pokiaľ zmluvné strany usúdia, že je potrebné upraviť predpísané symboly, takáto úprava nesmie zmeniť ich základné črty (essential characteristics). 

1bis. V prípade, že sa používajú premenlivé cestné značky, nápisy a symboly, ktoré sú na nich uvedené, musia byť tiež v súlade so systémom cestných značiek a signálov predpísaným týmto dohovorom. Ak si to však vyžadujú technické požiadavky daného typu systému cestných značiek a symbolov, najmä na zabezpečenie ich dostatočnej čitateľnosti a za predpokladu, že nie je možný ich chybný výklad, predpísané značky alebo symboly tmavej farby sa môžu zobraziť v svetlej farbe, pričom v takom prípade je svetlé pozadie nahradené tmavým pozadím. Červená farba symbolu značky a jej ohraničenia sa nesmie zmeniť. 

2. Zmluvné strany, ktoré chcú zaviesť – v súlade s čl. 3 ods. 1 písm. a) bodom ii. – značku alebo symbol, ktoré nie sú predpísané v tomto dohovore, sa majú usilovať zabezpečiť regionálnu dohodu na tejto novej značke alebo symbole. 

3. Počas prechodného obdobia v dĺžke desiatich rokov podľa čl. 3 ods. 3 a za výnimočných okolností aj po uplynutí tohto obdobia, sa s cieľom uľahčiť výklad cestných značiek môže na obdĺžnikovú tabuľku pod značkou alebo na obdĺžnikovú tabuľku zahrnutú v značke,  pridať nápis; takýto nápis sa môže umiestniť aj na samotnú cestnú značku, pokiaľ to nesťažuje pochopiť cestnú značku tým vodičom, ktorí nápisu nerozumejú,.

4. Pokiaľ kompetentné orgány usúdia, že je účelné, aby bol význam cestnej značky alebo symbolu vyjadrený explicitnejšie alebo aby bolo použitie cestnej značky obmedzené na isté obdobia, možno tak urobiť pomocou nápisu na cestnej značke podľa prílohy 1 alebo na dodatkovej tabuľke. Ak regulačné značky majú byť obmedzené iba pre niektorých účastníkov cestnej premávky alebo ak sú niektorí účastníci cestnej premávky spod regulácie vyňatí, toto sa zabezpečí prostredníctvom dodatkových tabuliek podľa prílohy 1 časť H ods. 4 (tabuľky H5a, H5b a H6 dohovor - dodatková tabuľka platí pre dohovor - dodatková tabuľka neplatí pre).

5. Nápisy uvedené v odsekoch 3 a 4 majú byť v štátnom jazyku alebo v jednom alebo viacerých štátnych jazykoch a tiež, pokiaľ to bude dotknutá zmluvná strana považovať za účelné, aj v iných jazykoch, a to najmä v úradných jazykoch OSN.

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

(danger warning signs)

Čl. 9

1. V prílohe 1 časti A čl. I sú uvedené vzory výstražných značiek; časť A čl. II uvádza symboly, ktoré sa umiestňujú na tieto značky a dáva pokyny k ich používaniu. V súlade s čl. 46 ods. 2 je každý štát povinný oznámiť generálnemu tajomníkovi, či si zvolil pre výstražné značky model Aa alebo Ab dohovor - základné typy výstražných značiek 

Každý štát si ako vzor výstražných značiek zvolí vzor Aa dohovor - vzor výstražnej značky.

2. Počet výstražných značiek sa nesmie zbytočne zvyšovať, tieto značky sa majú umiestňovať na účely upozornenia na možné nebezpečenstvá na ceste, ktoré je ťažké včas spozorovať pre vodičov idúcich s primeranou opatrnosťou.

3. Výstražné značky je potrebné umiestniť v takej vzdialenosti od miesta nebezpečenstva, aby boli čo najefektívnejšie počas dňa aj noci s prihliadnutím na cestné a dopravné podmienky, zahŕňajúc bežnú rýchlosť vozidiel a vzdialenosť, pri ktorej je značka viditeľná. 

4. Vzdialenosť medzi značkou a začiatkom nebezpečného úseku cesty možno uviesť na dodatkovej tabuľke H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť podľa prílohy 1 časti H, pričom sa táto tabuľka umiestni v súlade s ustanoveniami tej časti; takáto informácia musí byť daná, ak vzdialenosť medzi značkou a začiatkom nebezpečného úseku cesty nemôže byť posúdená vodičmi a nie je taká, akú by za normálnych okolností predpokladali.       

5. Výstražné značky možno opakovať, najmä na diaľniciach a na cestách podobných diaľniciam. Ak sa značky opakujú, vzdialenosť medzi značkou a začiatkom nebezpečného úseku cesty je potrebné uvádzať v súlade s odsekom 4. 

Avšak, pokiaľ ide o výstražné značky upozorňujúce na zdvíhacie mosty a železničné priecestia, je na zmluvných stranách, či uplatnia nasledujúce ustanovenia:

Pod akúkoľvek výstražnú značku, ktorá obsahuje jeden zo symbolov A5 dohovor - zdvíhací most, A25 dohovor - Železničné priecestia so závorami, A26 dohovor - Iné železničné priecestia alebo A27 dohovor - Iné železničné priecestia opísaných v prílohe 1 časti A čl. II ods. 5, 25, 26 a 27, možno umiestniť obdĺžnikovú tabuľu s dlhšou vertikálnou stranou, ktorá obsahuje tri šikmé červené pruhy na bielom alebo žltom pozadí pod podmienkou, že ďalšie značky pozostávajúce z tabúľ rovnakého tvaru s jedným alebo dvoma šikmými červenými pruhmi na bielom alebo žltom pozadí budú umiestnené približne v jednej tretine alebo v dvoch tretinách vzdialenosti medzi značkou a železničnou traťou (v tomto poradí). Tieto značky možno opakovať na opačnej strane vozovky. Tabule uvedené v tomto odseku sú bližšie znázornené prílohe 1 časti A čl. II ods. 29 dohovor - Dodatkové značky na príjazdoch k železničným priecestiam alebo zdvíhacím mostom.       
6. Ak je výstražná značka použitá na upozornenie na nebezpečenstvo na úseku cesty určitej dĺžky (napr. séria nebezpečných zákrut alebo úsek vozovky v zlom stave) a ak sa usúdi, že je vhodné vyznačiť dĺžku tohto úseku, použije sa dodatková tabuľka H2 dohovor - dodatková tabuľka úsek platnosti podľa prílohy 1 časti H, ktorá sa umiestni v súlade s ustanoveniami tej časti.

REGULAČNÉ ZNAČKY

(regulatory signs)

Čl. 10

Značky prednosti

(priority signs)

1. Značkami na oznámenie alebo informovanie účastníkov cestnej premávky o osobitných pravidlách prednosti v križovatkách sú značky B1 dohovor - daj prednosť, B2 dohovor - stoj, B3 dohovor - prednostná cesta a B4 dohovor - koniec prednosti. Značkami na informovanie účastníkov cestnej premávky o pravidle prednosti na úzkych úsekoch cesty sú značky B5 dohovor - Značka označujúca prednosť pre protiidúce vozidlá a B6 dohovor - Značka označujúca prednosť pred protiidúcimi vozidlami. Tieto značky sú opísané v prílohe 1 časti B.

2. Značka B1 „DAJ PREDNOSŤ“ dohovor - daj prednosť sa používa na oznámenie vodičom, že na križovatke, kde je značka umiestnená, musia dať prednosť vozidlám na ceste, ku ktorej sa približujú. 

3. Značka B2 „STOP“ dohovor - stoj sa používa na oznámenie vodičom, že na križovatke, kde je značka umiestnená, musia zastaviť predtým, než vojdú do križovatky a dať prednosť vozidlám na ceste, ku ktorej sa približujú. V súlade s čl. 46 ods. 2 je každý štát povinný oznámiť generálnemu tajomníkovi, či si zvolil pre značku „STOP“ model B2a dohovor - STOP značka alebo B2b dohovor - STOP značka.

Každý štát si ako vzor značky „STOP“ zvolí vzor B2a dohovor - STOP značka.

4. Značka B1 dohovor - daj prednosť alebo B2 dohovor - STOP značka sa môže umiestniť aj na iné miesto ako na križovatke, pokiaľ sa kompetentné orgány domnievajú, že je to potrebné.  

5. Značky B1 dohovor - daj prednosť a B2 dohovor - STOP značka sa umiestňujú na križovatke na úrovni miesta, na ktorom musia vozidla zastaviť alebo za ktoré nesmú prejsť pri dávaní prednosti. 

6. Na predbežné upozornenie na značku B1 dohovor - daj prednosť sa použije rovnaká značka doplnená dodatkovou tabuľkou H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť ako je opísaná v prílohe 1 časti H. 

Na predbežné upozornenie na značku B2a dohovor - STOP značka sa použije značka B1 dohovor - daj prednosť doplnená obdĺžnikovou tabuľkou obsahujúcu symbol „STOP“ a číslo predstavujúce vzdialenosť k značke B2a dohovor - STOP značka.

7. Značka B3 „PREDNOSTNÁ CESTA“ dohovor - prednostná cesta sa používa na oznámenie účastníkom cestnej premávky, že na križovatke tejto cesty s inými cestami, sú vodiči vozidiel idúcich po týchto iných cestách alebo prichádzajúcich z týchto iných ciest povinní dať prednosť vozidlám idúcim po tejto ceste. Táto značka možné byť umiestnená na začiatku cesty a opakovaná za každou križovatkou; môže byť tiež umiestnená pred križovatkou alebo v nej. Ak je na ceste umiestnená značka B3 dohovor - prednostná cesta, na príjazde k miestu, kde daná cesta stráca prednosť pred inými cestami, sa umiestni značka B4 „KONIEC PREDNOSTI“ dohovor - koniec prednosti. Značka B4 dohovor - koniec prednosti sa môže raz alebo viackrát predbežne opakovať pred miestom, kde končí prednosť; značka alebo značky umiestnené ako predbežné pred týmto miestom majú byť vtedy doplnené dodatkovou tabuľkou H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť podľa prílohy 1 časti H. 

8. Ak je upozornenie na križovatku dané na ceste výstražnou značkou s jedným zo symbolov A19 dohovor - Križovatka s cestou, ktorej užívatelia musia dať prednosťdohovor - Križovatka s cestou, ktorej užívatelia musia dať prednosť alebo ak je cesta v križovatke prednostnou cestou a je ako taká označená značkou B3 dohovor - prednostná cesta v súlade s odsekom 7, na všetkých iných cestách v križovatke sa musí umiestniť značka B1 dohovor - daj prednosť alebo B2 dohovor - STOP značka; avšak umiestnenie značky B1 dohovor - daj prednosť alebo B2 dohovor - STOP značka nie je povinné na cestách ako sú nespevnené alebo poľné cesty, kde sú vodiči povinní dať prednosť v križovatke aj v prípade, že tieto značky chýbajú. 

Značka B2 dohovor - STOP značka sa umiestni iba v prípade, ak sa kompetentné orgány domnievajú, že je účelné, aby boli vodiči povinní zastaviť, a to predovšetkým kvôli slabej viditeľnosti na vodičov na úsekoch cesty po oboch stranách križovatky, ku ktorej sa približujú.

Čl. 11

Zákazové alebo obmedzujúce značky

(prohibitory or restrictive signs)

V prílohe 1 časti C sú opísané zákazové a obmedzujúce značky a ich význam. Sú v nej tiež opísané značky oznamujúce koniec týchto zákazov a obmedzení alebo ktorýchkoľvek z nich.

Čl. 12

Príkazové značky

(mandatory signs)

V prílohe 1 časti D sú opísané príkazové značky a ich význam.

Čl. 13

Všeobecné ustanovenia pre značky opísané v prílohe 1 častiach C a D

1. Zákazové, obmedzujúce a príkazové značky sa umiestňujú do bezprostrednej blízkosti miesta, kde príkaz, obmedzenie alebo zákaz začína a môžu byť zopakované, ak kompetentné orgány usúdia, že je to potrebné. Napriek tomu, ak kompetentné orgány usúdia, že je to účelné z dôvodov viditeľnosti alebo na účel vopred upozorniť účastníkov cestnej premávky, môžu byť tieto značky umiestnené vo vhodnej vzdialenosti pred miestom, kde platí príkaz, obmedzenie alebo zákaz. 

Pod predbežné značky umiestnené pred miestom, kde platí príkaz, obmedzenie alebo zákaz, sa umiestni dodatková tabuľka H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť z prílohy 1 časti H.  

2. Regulačné značky, ktoré sú umiestnené zároveň alebo tesne za značkou označujúcou začiatok zastavanej oblasti, znamenajú, že dané pravidlo platí cez celú zastavanú oblasť, pokiaľ odlišné pravidlo nie je oznámené inými značkami na určitých úsekoch cesty v zastavanej oblasti. 

3. Zákazové a obmedzujúce značky platia od miesta, kde sú umiestnené až do miesta, kde sa nachádza značka, ktorá ich ruší, inak až po najbližšiu križovatku. Ak sa má zákaz alebo obmedzenie uplatňovať za križovatkou, značka sa opakuje v súlade s ustanoveniami domácej legislatívy.   

4. Ak regulačná značka platí pre všetky cesty v zóne (zónová platnosť), zobrazí sa spôsobom opísaným v prílohe 1 časti E čl. II ods. 8 písm. a).  

5. Výjazd zo zón uvedených v odseku 4 sa označí spôsobom opísaným v prílohe 1 časti E čl. II ods. 8 písm. b).

Čl. 13bis

Osobitné regulačné značky

(special regulation signs)

1. V prílohe 1 časti E sú opísané osobitné regulačné značky a ich význam.

2. Značky E7a, E7b alebo E7c dohovor - značka označujúca začiatok zastavanej oblasti a E8a, E8b alebo E8c dohovor - značka označujúca koniec zastavanej oblasti označujú účastníkom cestnej premávky, že všeobecné predpisy, ktorými sa na území štátu riadi premávka v zastavaných oblastiach, sa uplatňujú od značiek E7a, E7b alebo E7c dohovor - značka označujúca začiatok zastavanej oblasti po značky E8a, E8b alebo E8c dohovor - značka označujúca koniec zastavanej oblasti okrem prípadov, keď sa účastníkom cestnej premávky označia inými značkami odlišné pravidlá na určitých úsekoch ciest v zastavanej oblasti. Tieto značky majú obsahovať nápisy tmavej farby na bielom alebo svetlom podklade a majú sa umiestňovať pri vjazdoch do zastavanej oblasti a pri výjazdoch zo zastavanej oblasti. Značka B4 dohovor - koniec prednosti sa však vždy musí umiestňovať na prednostnej ceste označenej značkou B3 dohovor - prednostná cesta, ak táto cesta stráca prednosť, keď prechádza cez zastavanú oblasť.

2bis. Značka E11a dohovor - tunel sa používa pre tunely s dĺžkou 1 000 m a viac a v prípadoch, ktoré stanoví domáca legislatíva. Pre tunely s dĺžkou 1 000 m a viac má byť dĺžka zahrnutá buď v spodnej časti značky alebo na dodatkovej tabuľke H2 dohovor - dodatková tabuľka úsek platnosti ako je opísaná v prílohe 1 časti H. Názov tunela môže byť označený podľa čl. 8 ods. 3.

3. Značky E12a, E12b alebo E12c dohovor - PRIECHOD PRE CHODCOV dohovor - PRIECHOD PRE CHODCOV sa umiestnia na priechodoch pre chodcov, ak kompetentné orgány usúdia, že je to účelné (advisable).

4. Osobitné regulačné značky sa umiestňujú s ohľadom na požiadavky čl. 6 ods. 1 iba vtedy, keď kompetentné orgány usúdia, že je to podstatné. Môžu byť umiestnené opakovane; dodatková tabuľka umiestnená pod značkou môže ukazovať vzdialenosť medzi značkou a miestom, ktoré označuje; táto vzdialenosť môže byť tiež vpísaná aj na spodnej časti samotnej značky. 

INFORMAČNÉ ZNAČKY

(informative signs)

Čl. 14

1. V prílohe 1 častiach F a G sú opísané značky, ktoré poskytujú účastníkom cestnej premávky užitočné informácie alebo sú tam uvedené vzory týchto značiek a tiež dáva pokyny na ich používanie.

2. Slovný nápis na informačných značkách podľa čl. 5 ods. 1 písm. c) bode ii. v krajinách, ktoré nepoužívajú latinskú abecedu, sa vykoná v štátnom jazyku a vo forme prepisu do latinskej abecedy so zachovaním čo najpresnejšej výslovnosti v štátnom jazyku.

3. V krajinách, ktoré nepoužívajú latinskú abecedu, môžu byť slová v latinke buď vpísané na tej istej značke ako slová v štátnom jazyku alebo na opakovanej značke.

4. Značka by nemala obsahovať nápisy vo viac ako dvoch jazykoch.

Čl. 15

Predbežné smerové značky

(advance direction signs)

Predbežné smerové značky sa umiestňujú v takej vzdialenosti od križovatky, aby boli čo najefektívnejšie počas dňa aj noci s prihliadnutím na cestné a cestné podmienky vrátane bežnej rýchlosti vozidiel a vzdialenosti, pri ktorej je značka viditeľná; táto vzdialenosť nemá presiahnuť približne 50 m (55 yardov) v zastavaných oblastiach, ale nemala by byť menej ako 500 m (550 yardov) na diaľniciach a iných cestách s rýchlou premávkou. Značky možno umiestniť opakovane. Pod značkou môže byť umiestnená dodatková tabuľka so vzdialenosťou medzi značkou a križovatkou; táto vzdialenosť môže byť vyznačená aj na spodnej časti samotnej značky.

Čl. 16

Smerové značky

(direction signs)

1. Na jednej smerovej značke môžu byť uvedené názvy viacerých miest; názvy sú vtedy na značke napísané pod sebou. Písmená použité na uvedenie jedného názvu miesta môžu byť väčšie ako písmená, ktorými sú napísané ostatné miesta iba vtedy, ak predmetné miesto je z nich najväčšie.    

2. Ak sa uvádzajú vzdialenosti, čísla, ktoré ich vyjadrujú, sú napísané v rovnakej výške ako názov miesta. Na smerových značkách v tvare šípu, sa tieto čísla uvádzajú medzi názvom miesta a hrotom šípu; na obdĺžnikových značkách sa uvádzajú za názvom miesta.

Čl. 17

Značky identifikujúce cestu

(road identification signs)

Značky, ktoré sa používajú na identifikáciu cesty podľa ich čísla pozostávajúceho z číslic, písmen alebo kombinácie číslic a písmen alebo podľa ich názvu, pozostávajú z daného čísla alebo názvu orámovanom v obdĺžniku alebo štíte. Zmluvné strany, ktoré majú zavedený systém klasifikácie ciest, však môžu obdĺžnik nahradiť symbolom klasifikácie cesty. 

Čl. 18

Značky identifikujúce miesto

(place identification signs)

Značky identifikujúce miesto možno použiť na vyznačenie hranice medzi dvoma krajinami alebo medzi dvoma administratívnymi celkami tej istej krajiny alebo názvu rieky, horského priechodu, turistickej atrakcie, atď. Tieto značky sa musia zreteľne odlišovať od značiek podľa čl. 13bis ods. 2.

Značky identifikujúce miesto majú obsahovať nápisy bielej alebo svetlej farby na tmavo sfarbenom podklade.  

Čl. 19

Potvrdzujúce značky

(confirmatory signs)

Potvrdzujúce značky sa používajú na potvrdenie smeru cesty, ak kompetentné orgány usúdia, že je to potrebné, napr. pri výjazde z veľkej zastavanej oblasti. Na značkách sa uvádza názov jedného alebo viacerých miest v súlade s čl. 16 ods. 1. Ak sa uvádzajú vzdialenosti, čísla, ktoré ich vyjadrujú, sa uvádzajú za názvom lokality.

Čl. 20

(zrušený)

Čl. 21

Všeobecné ustanovenia pre informačné značky

1. Informačné značky uvedené v čl. 15 až 19 sa umiestňujú na miestach, kde to kompetentné orgány považujú za účelné.

Ostatné informačné značky sa umiestňujú s prihliadnutím na požiadavky čl. 6 ods. 1 iba vtedy, ak kompetentné orgány usúdia, že je to nevyhnutné (essential); osobitne, značky F2 až F7 dohovor - OPRAVÁREŇ dohovor - TELEFÓN dohovor - ČERPACIA STANICA dohovor - HOTEL ALEBO MOTEL dohovor - REŠTAURÁCIA dohovor - OBČERSTVENIE ALEBO BUFET sa umiestňujú iba na cestách, na ktorých sú zariadenia na núdzové opravy, doplnenie paliva, ubytovanie alebo občerstvenie zriedkavé (rare).

2. Informačné značky možno umiestniť aj opakovane. Dodatková tabuľka umiestnená pod značkou môže ukazovať vzdialenosť medzi značkou a miestom, ktoré označuje; táto vzdialenosť môže byť vyznačená aj na spodnej časti samotnej značky.

Čl. 22

(zrušený)

KAPITOLA III

SVETELNÉ SIGNÁLY

(traffic light signals)

Čl. 23

Signály pre premávku vozidiel

1. Pri dodržaní odseku 12, jediné svetlá, ktoré možno použiť ako svetelnú signalizáciu na regulovanie premávky vozidiel – iné ako tie, ktoré sú určené výhradne pre vozidlá verejnej dopravy – sú nasledujúce svetelné signály, ktoré majú nižšie uvedený význam:

a) neblikajúce svetlá (non-flashing lights):

i. zelené svetlo znamená, že premávka môže pokračovať; avšak zelené svetlo na riadenie premávky na križovatke neoprávňuje vodičov pokračovať, ak je premávka v smere, v ktorom chcú pokračovať, taká hustá, že ak by vošli do križovatky, pravdepodobne by ju nestihli  opustiť do nasledujúcej zmeny svetelného signálu;      

ii. červené svetlo znamená, že premávka nemôže pokračovať; vozidla nesmú prejsť stop čiaru alebo, ak takáto čiara nie je vyznačená, nesmú prejsť za úroveň signalizácie alebo, ak je signalizácia umiestnená uprostred alebo na opačnej strane križovatky, nesmú vojsť do križovatky alebo na priechod pre chodcov v križovatke;

iii. jantárové (amber) svetlo, ktoré môže svietiť samostatne alebo spoločne s červeným svetlom; keď svieti samostatne, znamená to, že žiadne vozidlo nesmie prejsť stop čiaru alebo prejsť za úroveň signalizácie, ibaže je vo chvíli, keď jantárové svetlo zasvieti, tak blízko pri stop čiare alebo signalizácii, že by nebolo možné bezpečne zastaviť pred stop čiarou alebo signalizáciou. Keď na signalizácii, ktorá je umiestnená uprostred alebo na opačnej strane križovatky, zasvieti jantárové svetlo, znamená to, že žiadne vozidlo nesmie vojsť do križovatky alebo na priechod pre chodcov v križovatke, ibaže je vo chvíli, keď jantárové svetlo zasvieti, tak blízko priechodu pre chodcov alebo križovatky, že by nebolo možné bezpečne zastaviť pred križovatkou alebo priechodom pre chodcov. Keď jantárové svetlo svieti súčasne s červeným, znamená to, že svetelný signál sa bude meniť, nemá to však vplyv na zákaz pokračovania v jazde, ktorý je vyjadrený červeným svetlom; 

b) blikajúce svetlá (flashing lights):

i. červené blikajúce svetlo alebo dve červené svetlá blikajúce striedavo tak, že jedno zasvieti, keď druhé zhasne, ktoré sú umiestnené na rovnakom nosiči, v rovnakej výške a otočené v rovnakom smere, znamenajú, že vozidlá nesmú prejsť stop čiaru alebo, ak stop čiara nie je vyznačená, nesmú prejsť za úroveň signalizácie; táto svetelná signalizácia sa môže použiť iba na železničných priecestiach, na príjazdoch k zdvíhacím mostom alebo k trajektovým prístavným mólam a na oznámenie, že premávka nemôže pokračovať, pretože na cestu vchádzajú hasičské vozidla alebo kvôli približujúcemu sa lietadlu, ktoré preletí ponad cestu v malej výške;       

ii. jedno blikajúce jantárové svetlo alebo dve jantárové svetlá blikajúce striedavo znamenajú, že vodiči môžu pokračovať v jazde, ale s mimoriadnou opatrnosťou.

2. Signalizačné zariadenia trojfarebnej sústavy sa skladajú z troch neblikajúcich svetiel červenej, jantárovej a zelenej farby; zelené svetlo môže zasvietiť len vtedy, keď je červené a jantárové svetlo zhasnuté.

3. Signalizačné zariadenia dvojfarebnej sústavy sa skladajú z neblikajúceho červeného svetla a neblikajúceho zeleného svetla. Červené a zelené svetlo nemôžu svietiť súčasne. Svetelné signály dvojfarebnej sústavy možno použiť len dočasne, v nadväznosti na lehotu podľa čl. 3 ods. 3 na nahradenie existujúceho signalizačného zariadenia. 

3bis. 

a) Ustanovenia čl. 6 ods. 1, 2 a 3, ktoré sa týkajú cestných značiek, sa vzťahujú na svetelnú signalizáciu inú ako tú, ktorá sa používa na železničných priecestiach. 

b) Svetelné signalizácie na križovatkách sa umiestňujú pred križovatkou alebo uprostred nej alebo nad ňou; môžu sa opakovane umiestniť na vzdialenejšej strane križovatky a/alebo v úrovni očí vodičov.      

c) Okrem toho sa odporúča, aby domáca legislatíva stanovovala, že svetelná signalizácia:

i. sa umiestni tak, aby neprekážala vozidlám pohybujúcim sa na vozovke a v prípade signalizácie umiestnenej na krajniciach (verges) tak, aby chodcom prekážala čo najmenej;    

ii. má byť dobre viditeľná z diaľky a ľahko rozpoznateľná, keď sa k nej približujú; a

iii. má byť štandardizovaná na území každej zmluvnej strany pre rôzne kategórie ciest.

4. Svetlá trojfarebnej a dvojfarebnej sústavy uvedené v odsekoch 2 a 3 môžu byť usporiadané vertikálne alebo horizontálne.

5. Ak sú svetlá usporiadané vertikálne, najvyššie sa nachádza červené svetlo; ak sú svetlá usporiadané horizontálne, je červené svetlo umiestnené na opačnej strane ako je strana smeru premávky.

6. V trojfarebnej sústave je jantárové svetlo umiestnené uprostred.   

7. Všetky svetlá signalizačných zariadení trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy podľa odsekov 2 a 3 majú kruhový tvar. Červené blikajúce svetlá uvedené v odseku 1 sú tiež kruhového tvaru. 

8. Blikajúce jantárové svetlo môže byť inštalované samostatne; takéto svetlo možno tiež použiť namiesto trojfarebnej sústavy v čase, keď je premávka riedka. 

9. V trojfarebnej sústave možno červené, janárové a zelené svetlo nahradiť šípkami rovnakej farby na čiernom pozadí. Keď sa šípky rozsvietia, majú rovnaký význam ako svetlá, ale zákaz pokračovať v jazde a možnosť pokračovať v jazde, je obmedzené na smer alebo smery, ktoré šípky ukazujú. Šípky označujúce, že premávka môže alebo nemôže pokračovať priamym smerom, smerujú nahor. Je možné použiť čierne šípky na červenom, jantárovom alebo zelenom pozadí. Takéto šípky majú rovnaký význam ako vyššie uvedené šípky.

10. Ak signalizačné zariadenie trojfarebnej sústavy obsahuje jedno alebo viac doplnkových zelených svetiel s jednou alebo viacerými šípkami, rozsvietenie doplnkovej šípky, resp. šípok, bez ohľadu na to, v akej fáze sa v tom čase trojfarebná sústava nachádza, znamená, že premávka môže pokračovať v smere, resp. smeroch, ktoré šípka, resp. šípky, ukazujú; znamená to tiež, že keď sú vozidlá v jazdnom pruhu určenom pre premávku v smere, ktorým ukazuje šípka alebo v smere, kam majú vozidlá odbočiť, sú vodiči povinní pokračovať v jazde v danom smere, ak by zastavením obmedzili pohyb vozidiel, ktoré sú za nimi v rovnakom jazdnom pruhu, avšak vždy za predpokladu, že vozidlám v cestnom prúde, do ktorého sa pripájajú, je umožnené prejsť a že nedôjde k ohrozeniu chodcov. Tieto doplnkové zelené svetlá sa pokiaľ možno umiestňujú v rovnakej výške ako bežné zelené svetlo.

11. 

a) Ak je zelené alebo červené svetlo umiestnené nad jazdnými pruhmi vyznačenými pozdĺžnym vodorovným značením na vozovke s viac ako dvoma jazdnými pruhmi, červené svetlo znamená, že premávka v jazdnom pruhu, nad ktorým je umiestnené, nemôže pokračovať a zelené svetlo znamená, že premávka v danom jazdnom pruhu pokračovať môže. Takto umiestnené červené svetlo má podobu dvoch šikmých skrížených čiar a zelené svetlo má podobu šípky smerujúcej nadol.   

b) Ak kompetentné orgány usúdia, že je pre svetelnú signalizáciu potrebné zaviesť „prechodný“ signál, takýto signál má mať podobu jantárovej alebo bielej šípky smerujúcej šikmo nadol vľavo alebo vpravo alebo dve takéto šípky, z ktorých každá ukazuje jeden smer; tieto šípky môžu blikať. Tieto jantárové alebo biele šípky znamenajú, že jazdný pruh bude pre premávku uzatvorený a že vodiči v tomto jazdnom pruhu musia prejsť do jazdného pruhu, ktorý ukazuje šípka.

Vo zvláštnych prípadoch, kedy nie je nevyhnutné používať svetelné signály nepretržite, sa môže použiť signál vo forme neblikajúceho jantárového svetla, po ktorom nasleduje neblikajúce červené svetlo; neblikajúcemu jantárovému svetlu môže predchádzať blikajúce jantárové svetlo.

12. Domáca legislatíva môže umožňovať na niektorých železničných priecestiach umiestnenie pomaly blikajúceho bledého bieleho svetla, ktoré znamená, že premávka môže postupovať.

13. V prípade, že svetelná signalizácia platí iba pre cyklistov, takéto obmedzenie možno objasniť, pokiaľ sa tým predíde zmätkom a nedorozumeniam, pridaním siluety bicykla do samotného signalizačného zariadenia alebo použitím svetelného zariadenia malej veľkosti doplneného obdĺžnikovou tabuľkou, na ktorej je znázornený bicykel.

Čl. 24

Signály iba pre chodcov

1. Jediné svetlá, ktoré možno použiť ako svetelnú signalizáciu iba pre chodcov, sú nasledujúce svetelné signály, ktoré majú nižšie uvedený význam:

a) neblikajúce svetlá:

i. zelené svetlo znamená, že chodci môžu prejsť cez vozovku;

iii. červené svetlo znamená, že chodci nesmú vstúpiť na vozovku;

b) blikajúce svetlá: blikajúce zelené svetlo znamená, že doba, počas ktorej môžu chodci prechádzať cez vozovku, za chvíľu skončí a objaví sa červené svetlo.  

2. Svetelné signály pre chodcov sú založené na systéme dvoch farieb, ktorý zahŕňa dve svetlá, a to konkrétne svetlo červené a svetlo zelené. Uvedené dve svetlá nesmú nikdy svietiť súčasne.

3. Usporiadanie svetiel je vertikálne s červeným svetlom vždy umiestneným na vrchu a zeleným svetlom vždy v spodnej časti. Červené svetlo má predstavovať stojaceho chodca alebo stojacich chodcov a zelené svetlo má predstavovať kráčajúceho chodca alebo kráčajúcich chodcov.

4. Svetelná signalizácie pre chodcov musí byť navrhnutá a usporiadaná tak, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť, že si ju vodiči pomýlia so svetelnou signalizáciou pre premávku vozidiel.

5. Svetelná signalizácie pre chodcov môže byť doplnená o zvukové alebo dotykové signály na priechodoch pre chodcov, aby sa tým uľahčilo prechádzanie cez vozovku pre nevidiacich chodcov.

KAPITOLA IV

VODOROVNÉ ZNAČENIE

(road markings)

Čl. 25

Značenie na vozovke (vodorovné značenie) sa používa, ak to kompetentné orgány považujú za potrebné (necessary), na reguláciu premávky alebo na upozornenie alebo usmernenie účastníkov cestnej premávky. Môže sa používať samostatne alebo spolu s inými cestnými značkami alebo signalizáciou, aby sa zdôraznil alebo ozrejmil ich význam.

Čl. 26

1. Pozdĺžne značenie pozostávajúce zo súvislej čiary na vozovke znamená, že vozidlá nesmú prejsť cez túto čiaru, a ak táto čiara oddeľuje dva smery premávky, že vozidlá sa nesmú pohybovať na tej strane čiary, ktorá je pre vodiča na opačnej strane oproti okraju vozovky v smere premávky. Pozdĺžne značenie pozostávajúce z dvoch súvislých čiar má rovnaký význam.

2. 

a) Pozdĺžne značenie pozostávajúce z prerušovanej čiary na vozovke nemá význam zákazu, ale používa sa na:

i. vymedzenie jazdných pruhov na účely smerovania premávky; alebo

ii. upozornenie na priblíženie sa k súvislej čiare a zákazu, ktorý táto čiara vyjadruje alebo na priblíženie sa k inému úseku cesty, ktorý predstavuje nejaké nebezpečenstvo;  

b) Pomer medzi dĺžkou medzier medzi čiarami a dĺžkou čiar má byť podstatne menší keď sú prerušované čiary použité na účely podľa písmena a) bodu ii. ako keď sú použité na účely podľa písmena a) bodu i.

c) Dvojité prerušované čiary sa používajú na vyznačenie jazdného pruhu alebo pruhov, v ktorých sa smer cestného toku môže meniť v súlade s čl. 23 ods. 11.

3. Kde pozdĺžne značenie pozostáva zo súvislej čiary susediacej s prerušovanou čiarou na vozovke, vodiči sa riadia iba významom bližšej čiary z ich strany. Toto ustanovenie nebráni vodičom, ktorí dovoleným spôsobom predbehli iné vozidlo, aby sa vrátili späť do svojho jazdného pruhu na vozovke.

4. Na účely tohto článku sa pozdĺžne čiary, ktoré sa používajú na označenie okrajov vozovky na účel ich lepšej viditeľnosti, pozdĺžne čiary spojené s priečnymi čiarami, ktoré sa používajú na vymedzenie parkovacích miest na vozovke a pozdĺžne čiary vyjadrujúce zákaz alebo obmedzenie státia alebo parkovania, nepovažujú za pozdĺžne značenie.

Čl. 26bis

1. Značenie jazdných pruhov vyhradených pre určité kategórie vozidiel, vrátane cyklistických pruhov, sa vykonáva prostredníctvom čiar, ktoré sú výrazne odlíšené od ostatných súvislých a prerušovaných čiar na vozovke najmä tým, že sú širšie a majú menšie medzery medzi čiarami. 

2. Ak je jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy, slovné vodorovné značenie má byť slovo „BUS“ alebo písmeno „A“. Cestná značka označujúca takýto jazdný pruh má byť štvorcového tvaru opísaného v prílohe 1 časti E alebo kruhového tvaru opísaného v prílohe 1 časti D, na ktorej je biely znak autobusu na modrom pozadí. Schémy 28a a 28b dohovor - BUS pruh uvedené v prílohe 2 sú príklady značenia jazdného pruhu pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy. 

3. Domáca legislatíva by mala špecifikovať za akých podmienok môžu jazdný pruh, ktorý je uvedený v odseku 1, používať aj iné vozidlá. 

Čl. 27

1. Priečne značenie pozostávajúce zo súvislej čiary skrz jeden alebo viacero jazdných pruhov označuje čiaru, za ktorou majú vodiči prikázané zastaviť značkou B2 „STOP“ dohovor - STOP značka podľa čl. 10 ods. 3. 

Takéto značenie sa môže použiť aj na vyznačenie čiary, za ktorou majú vodiči prikázané zastaviť svetelným zariadením alebo osobou oprávnenou riadiť premávku alebo pred železničným priecestím. Slovo „STOP“ môže byť vyznačené na vozovke pred značením, ktoré sprevádza značku B2 dohovor - STOP značka

Dve susediace súvislé čiary sa nesmú použiť na vyznačenie stop čiary. 

2. Pokiaľ to nie je technicky nemožné, priečne značenie opísané v odseku 1, sa vyznačuje na vozovke všade, kde je umiestnená značka B2 dohovor - STOP značka.   

3. Priečne značenie pozostávajúce z prerušovanej čiary skrz jeden alebo viacero jazdných pruhov označuje čiaru, ktorú vozidlá za bežných okolností nesmú prejsť, keď dávajú prednosť na základe značky B1 „DAJ PREDNOSŤ“ dohovor - daj prednosť podľa čl. 10 ods. 2. 

Pred týmto značením sa môže na vozovke vyznačiť trojuholník so širokými stranami, s jednou stranou rovnobežnou s uvedeným značením a protiľahlým vrcholom smerujúcim k prichádzajúcim vozidlám, aby tak symbolizoval značku B1 dohovor - daj prednosť.

Dve susediace prerušované čiary sa nesmú použiť na vyznačenie čiary, ktorú vozidlá za bežných okolností nesmú prejsť, keď v súlade so značkou B1 „DAJ PREDNOSŤ“ dohovor - daj prednosť dávajú prednosť.

4. Na vyznačenie priechodov pre chodcov sa prednostne používajú relatívne široké pruhy, ktoré sú rovnobežné s osou vozovky. 

5. Na vyznačenie priechodu pre cyklistov sa používajú prerušované čiary pozostávajúce zo štvorcov alebo rovnobežníkov.

Čl. 28

1. Iné značenie na vozovke, ako napr. šípky, rovnobežné alebo šikmé pruhy alebo nápisy, možno použiť na zopakovanie pokynov vyplývajúcich zo zvislých značiek alebo na poskytnutie informácií účastníkom cestnej premávky, ktoré nie je vhodné vyjadriť zvislými značkami. Takéto značenie sa používa najmä na vyznačenie hraníc parkovacích zón alebo parkovacích pruhov, na vyznačenie zastávok autobusov alebo trolejbusov, kde je zakázané parkovať a na radenie pred križovatkami. Avšak, ak je šípka na vozovke, ktorá je rozdelená do jazdných pruhov prostredníctvom pozdĺžneho značenia, vodiči sú povinní nasledovať smer alebo jeden zo smerov vyznačený v jazdnom pruhu, v ktorom sa pohybujú. 

2. Pri dodržaní čl. 27 ods. 4, ktorý sa týka priechodov pre chodcov, značenie šikmými pruhmi orámované súvislou alebo prerušovanou čiarou na časti vozovky alebo na ploche, ktorá je mierne vyvýšená nad úroveň vozovky, znamená, že – ak ide o orámovanie súvislou čiarou – vozidlá nesmú vojsť na túto plochu a že – ak ide o orámovanie prerušovanou čiarou – vozidlá nesmú vojsť na túto plochu, pokiaľ nie je vidieť, že je to bezpečné alebo pokiaľ to nie je potrebné na účel odbočenia na nadväzujúcu cestu na opačnej strane vozovky.    

3. Cikcak (zigzag) čiara na boku vozovky znamená, že státie na tejto strane vozovky je zakázané pozdĺž celej vyznačenej čiary. Takúto čiaru možno použiť spolu so slovom „BUS“ alebo písmenom „A“ na vyznačenie autobusovej alebo trolejbusovej zastávky.

Súvislá čiara na obrubníku alebo na okraji vozovky znamená, že pozdĺž takto vyznačenej čiary je státie a parkovanie na tej strane vozovky, na ktorej je čiara, zakázané alebo podlieha obmedzeniam, ktoré sú vyjadrené inými spôsobmi.

Prerušovaná čiara na obrubníku alebo na okraji vozovky znamená, že pozdĺž takto vyznačenej čiary je státie na tej strane vozovky, na ktorej je čiara, zakázané alebo podlieha obmedzeniam, ktoré sú vyjadrené inými spôsobmi.

Vyznačenie jazdného pruhu súvislou alebo prerušovanou čiarou doplnenou zvislými značkami alebo slovným vodorovným značením na vozovke vyznačujúcim určité kategórie vozidiel, ako sú autobusy, taxi atď., znamená, že používanie pruhu je vyhradené vozidlám, ktoré sú vyznačené týmto spôsobom.

Čl. 29

1. Vodorovné značenie uvedené v čl. 26 a 28 možno na vozovku namaľovať alebo aplikovať akýmkoľvek iným spôsobom, pokiaľ je rovnako efektívny. 

2. Vodorovné značenie má byť biele. Výraz „biely“ zahŕňa aj odtiene striebornej alebo svetlosivej farby. Avšak 

 • značenie miest, na ktorých parkovanie podlieha nejakým podmienkam alebo obmedzeniam, môže byť modré;
 • cikcak čiary, ktoré vyznačujú miesta, kde je zakázané státie, majú byť žlté;
 • súvislá alebo prerušovaná čiara na obrubníku alebo na okraji vozovky, ktorá vyznačuje zakázané alebo obmedzené státie a parkovanie, má byť žltá.

Ak je na vyjadrenie zakázaného alebo obmedzeného státia a parkovania použitá žltá čiara, táto žltá čiara má byť, pokiaľ sa na vyznačenie okraja vozovky použije biela čiara, umiestnená z vonkajšej strany bielej čiary a v jej tesnej blízkosti.

3. Pri vyznačovaní nápisov, znakov a šípok vodorovného značenia je nevyhnutné vziať do úvahy potrebu ich značne predĺžiť v smere pohybu premávky vzhľadom na veľmi malý uhol, pod ktorým ich vidia vodiči.    

4. Vodorovné značenie určené pre pohybujúce sa vozidlá musí byť vodičmi včas a ľahko rozoznateľné. Musí byť viditeľné cez deň aj v noci. Odporúča sa, aby toto značenie – zvlášť na území s nedostatočným osvetlením – bolo retroreflexné. 

Čl. 29bis

1. Keď sa má dočasne zmeniť trvalé vodorovné značenie, najmä kvôli prácam na ceste alebo obchádzkam, dočasné značenie musí byť vo farbách odlišných od farieb trvalého značenia. 

2. Dočasné značenie je nadradené stálemu značeniu a účastníci cestnej premávky sú povinní ho dodržiavať. Keď súčasné použitie trvalého a dočasného značenia môže byť zdrojom rozporu, stále značenie musí byť zakryté alebo odstránené. 

3. Preferuje sa, aby dočasné značenie bolo retroreflexné a môže byť doplnené dopravnými majáčikmi (beacons), dopravnými gombíkmi (cats eyes) alebo svetlami (reflectors) na zlepšenie riadenia premávky.

Čl. 30

Príloha 2 obsahuje odporúčania týkajúce sa schém a vyobrazenia vodorovného značenia.

KAPITOLA V

RÔZNE

Čl. 31

Značky pre práce na ceste

1. Práce na ceste sa musia na vozovke jasne ohraničiť.

2. Ak to rozsah prác na ceste a hustota premávky opodstatňuje, vykonávané práce sa ohraničia postavením súvislých alebo prerušovaných zátarás vymaľovaných striedavými červenými a bielymi alebo červenými a žltými pruhmi a navyše, v noci, ak zátarasy nie sú reflexné, aj svetlami a odrazkami. Odrazky a stále (neblikajúce) svetlá, ktoré sa na tento účel použijú, majú byť červené alebo tmavožlté (dark  yellow), blikajúce svetlá majú byť tmavožlté. Avšak:

a) svetlá a zariadenia viditeľné iba pre premávku pohybujúcu sa jedným smerom a značenie ohraničujúce práce na ceste na opačnej strane cesty môžu byť biele;         

b) svetlá a zariadenia ohraničujúce práce na ceste, ktoré oddeľujú obidva smery premávky, môžu byť biele alebo svetložlté (light yellow).

Čl. 32

Označovanie svetlami alebo odrazkami

1. Odporúča sa, aby sa prostredníctvom bielych alebo žltých svetiel alebo bielych alebo žltých odraziek upozorňovalo na prítomnosť stĺpikov (pätníkov) alebo ostrovčekov na vozovke. 

2. Ak sú okraje vozovky označené prostredníctvom svetiel alebo odraziek, tieto svetlá alebo odrazky majú byť buď: 

a) celé biele alebo svetložlté; alebo 

b) biele alebo svetložlté na označenie okraja vozovky v protismere premávky a červené alebo tmavožlté na označenie okraja vozovky v smere premávky. 

3. Každá zmluvná strana prijme vo vzťahu k celému svojmu územiu rovnakú farbu alebo rovnaký systém farieb svetiel alebo odraziek podľa tohto článku.

Železničné priecestia

Čl. 33

1. 

a) Signalizačný systém, ktorý je nainštalovaný na železničnom priecestí na dávanie výstrahy pred približujúcimi sa vlakmi alebo na upozornenie, že sa bezprostredne blíži zatvorenie závor (zábran) alebo polovičných závor (polovičných zábran), pozostáva z červeného blikajúceho svetla alebo striedavo blikajúcich červených svetiel ako sú uvedené v čl. 23 ods. 1 písm. b). Na železničnom priecestí, ktoré nie je vybavené závorami (zábranami) ani polovičnými závorami (polovičnými zábranami) má signalizačný systém pokiaľ možno pozostávať z dvoch striedavo blikajúcich červených svetiel. Avšak: 

i. blikajúce červené svetlá môžu byť doplnené alebo nahradené svetelnými signálmi trojfarebného červeno-jantárovo-zeleného systému podľa čl. 23 ods. 2 alebo takým signálom bez zeleného svetla, ak sú inštalované iné trojfarebné svetelné signály na ceste vedľa železničného priecestia alebo ak je priecestie vybavené závorami (zábranami). Blikajúce červené svetlá na železničnom priecestí, ktoré je vybavené polovičnými závorami (polovičnými zábranami) nemožno nahradiť spôsobom podľa predchádzajúcej vety; môžu však byť doplnené takým spôsobom pod podmienkou, že sú inštalované iné trojfarebné svetelné signály na ceste vedľa železničného priecestia;

ii. na nespevnených (prašných) cestách, na ktorých je premávka veľmi riedka (very light) a na chodníkoch môže byť potrebné používať (need be used) len zvukový signál.

b) vo všetkých prípadoch môžu byť svetelné signály doplnené zvukovým signálom.    

2. Svetelné signály sa inštalujú na pravom okraji vozovky; vždy keď si to vyžiadajú také podmienky ako napr. viditeľnosť signálov alebo hustota premávky, svetlá sa zopakujú na druhej strane cesty. Pokiaľ sa to však považuje za žiaduce vzhľadom na miestne podmienky, svetelné signály  sa môžu opakovať nad vozovkou alebo na ostrovčeku vo vozovke.

3. V súlade s čl. 10 ods. 4 môže byť značka B2 „STOP“ dohovor - STOP značka umiestnená na železničnom priecestí, ktoré nie je vybavené závorami, polovičnými závorami ani svetelnými signálmi, ktoré upozorňujú na prichádzajúci vlak; na železničných priecestiach, kde je táto značka umiestnená, sú vodiči povinní zastaviť na stop čiare alebo, ak tam takáto čiara nie je vyznačená, na úrovni značky a nesmú sa opäť pohnúť, pokiaľ sa neuistia, že sa nepribližuje žiaden vlak.      

Čl. 34

1. Na železničných priecestiach vybavených závorami alebo rozdelenými polovičnými závorami na každej strane železničnej trate, zatvorené závory alebo polovičné závory cez cestu znamenajú, že žiaden účastník cestnej premávky nesmie prejsť za najbližšiu závoru alebo polovičnú závoru; pohyb závor do polohy cez cestu a pohyb polovičných zábran má rovnaký význam.

2. Svietiace červené svetlo alebo svetlá podľa čl. 33 ods. 1 písm. a) alebo spustený zvukový signál podľa uvedeného odseku 1 tiež znamená, že žiaden účastník cestnej premávky nesmie prejsť za stop čiaru alebo, ak tam žiadna stop čiara nie je, za úroveň signalizácie. Rozsvietenie jantárového svetla na trojfarebnom systéme podľa čl. 33 ods. 1 písm. a) bodu i. znamená, že žiaden účastník cestnej premávky nesmie prejsť za stop čiaru alebo, ak tam takáto čiara nie je, za úroveň signalizácie, ibaže je dotknuté vozidlo vo chvíli, keď jantárové svetlo zasvieti, tak blízko signalizácie, že by nebolo možné pred signalizáciou bezpečne zastaviť.

Čl. 35

1. Závory a polovičné závory na železničných priecestiach sa musia zreteľne označiť striedavými červenými a bielymi alebo červenými a žltými pruhmi. Môžu tiež byť namaľované iba na bielo alebo žlto pod podmienkou, že sa v strede umiestni veľký červený kruh. 

2. Na všetkých železničných priecestiach, ktoré nie sú vybavené závorami alebo polovičnými závorami, sa umiestni v bezprostrednej blízkosti železničnej trate značka A28 dohovor - Značky, ktoré sa umiestňujú v bezprostrednej blízkosti železničných priecestí ako je opísaná v prílohe 1 časti A. Ak je nainštalovaná svetelná signalizácia, ktorá upozorňuje na približujúce sa vlaky alebo značka B2 „STOP“ dohovor - STOP značka, značka A28 dohovor - Značky, ktoré sa umiestňujú v bezprostrednej blízkosti železničných priecestí sa umiestni na rovnakom stĺpiku ako svetelný signál alebo značka B2 dohovor - STOP značka.  Značka A28 dohovor - Značky, ktoré sa umiestňujú v bezprostrednej blízkosti železničných priecestí sa nemusí umiestniť na:

a) križovatke medzi cestou a železničnou traťou, na ktorej železničná premávka postupuje veľmi pomaly a cestná premávka je riadená železničiarom, ktorý vydáva potrebné ručné signály; alebo   

b) križovatke medzi železničnou traťou a nespevnenou (prašnou) cestou, kde je premávka veľmi riedka alebo chodníkom.

Čl. 36

1. Vzhľadom na osobitné nebezpečenstvo, ktoré predstavujú železničné priecestia, sa zmluvné strany zaväzujú:

a) umiestniť pred každým železničným priecestím jednu z výstražných značiek A25 dohovor - Železničné priecestia so závorami, A26 dohovor - Iné železničné priecestia alebo A27 dohovor - Iné železničné priecestia; žiadnu cestnú značku však nie je potrebné umiestniť

i. v osobitných prípadoch, ktoré môžu nastať v zastavaných oblastiach;

ii. na nespevnených (prašných) a poľných cestách, kde je premávka vozidiel s vlastným pohonom zriedkavá;

b) vybaviť všetky železničné priecestia závorami, polovičnými závorami alebo signálom upozorňujúcim na prichádzajúce vlaky, ibaže účastníci cestnej premávky vidia železničnú trať po oboch stranách železničného priecestia na takú vzdialenosť, že aj pri maximálnej rýchlosti vlakov má vodič cestného vozidla približujúceho sa k železničnej trati z každej strany dostatok času zastaviť pred železničným priecestím, ak je vlak na dohľad a za podmienky, že účastníci cestnej premávky, ktorí už sú na priecestí v momente, keď sa vlak objaví, majú dostatok času, aby sa dostali na druhú stranu; zmluvné strany však nemusia uplatniť ustanovenia tohto písmena na železničných priecestiach, kde sa vlaky pohybujú relatívne pomaly alebo ak je premávka vozidiel s vlastným pohonom riedka;

c) vybaviť všetky železničné priecestia so závorami alebo polovičnými závorami, ktoré sú ovládané z miesta, odkiaľ ich nie je vidieť, jedným zo systémov na signalizáciu prichádzajúcich vlakov podľa čl. 33 ods. 1; 

d) vybaviť všetky železničné priecestia so závorami alebo polovičnými závorami, ktoré sú ovládané automaticky, keď sa približuje vlak, jedným zo systémov na signalizáciu prichádzajúcich vlakov podľa čl. 33 ods. 1;

e) za účelom lepšej viditeľnosti závor a polovičných závor vybaviť ich reflexným materiálom alebo odrazkami a – ak je to potrebné – ich v noci osvetliť; okrem toho, na cestách s hustou premávkou motorových vozidiel v noci, vybaviť výstražné značky pred železničným priecestím reflexným materiálom alebo odrazkami a – ak je to potrebné – ich v noci osvetliť;

f) všade, kde je to možné, vyznačiť  uprostred vozovky v blízkosti železničného priecestia s polovičnými závorami pozdĺžne značenie zakazujúce vozidlám približujúcim sa k železničného priecestiu prejsť (presahovať) na polovicu vozovky, ktorá je určená pre premávku v opačnom smere alebo dokonca inštalovať smerové ostrovčeky, ktoré budú obidva smery premávky od seba oddeľovať.   

2. Ustanovenia tohto článku neplatia v prípadoch uvedených v čl. 35 ods. 2 poslednej vete.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 37 až 48

Záverečné ustanovenia upravujú podpisovanie, ratifikáciu a nadobudnutie účinnosti dohovoru, nahradenie dohovoru z roku 1931 a protokolu z roku 1949, postup pri navrhovaní a schvaľovaní zmien dohovoru a pri uplatňovaní výhrad a uloženie listín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok