Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) II

V tomto článku budeme pokračovať v slovenskom preklade Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v predchádzajúcom príspevku, v ktorom bol preložený „hlavný“ text dohovoru (čl. 1 až 48). 

Tak ako v prvej časti, samozrejme aj pri pokračovaní platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený osobou, ktorá nie je prekladateľ. Nižšie uvedené znenie teda nie je oficiálnym slovenským znením dohovoru a nemožno ho použiť na právne účely.

PRÍLOHA 1

CESTNÉ ZNAČKY

Niektoré definície sú preložené doslovne, hoci ide o pojmy, ktoré sa v našej legislatíve nepoužívajú, resp. používajú inak, ak to je dôležité z hľadiska kontextu a kvôli pochopeniu širších súvislostí (napr. built-up area je zastavaná oblasť, nie obec). Niektoré pojmy sú naopak preložené pomocou našich zaužívaných pojmov, nie doslovne, ak to neznamená podstatný rozdiel vo vnímaní jeho významu (napr. unladen mass je prevádzková hmotnosť, nie nenaložená hmotnosť). Ako ukážku nesprávnych oficiálnych slovenských pojmov z dohovoru možno uviesť pojmy týkajúce sa statickej premávky – stopping (zastavenie) je oficiálne „zastavenie vozidla“, standing (státie) je „zastavenie“ a parking (parkovanie) je „státie“, ale aj „parkovanie“. V ďalšom texte dohovoru sú niekde v zátvorkách uvedené aj oficiálne anglické výrazy, príp. slovenské varianty prekladu, ak je to vhodné na lepšie pochopenie.

V tomto preklade sa používajú namiesto “dopravných” značiek “cestné” značky. Ide o presný preklad oficiálneho anglického znenia (road signs), predovšetkým to má však poukázať na nesprávnosť v minulosti vymyslených pojmov, ktoré nikdy nezodpovedali ich skutočnému významu a používaniu. Značky sa totiž nevzťahujú na dopravu (čo je premiestňovanie, prevážanie osôb a nákladov prepravnými prostriedkami, resp. oblasť hospodárstva zaisťujúca toto premiestňovanie), ale na premávku (čo je pohyb dopravných prostriedkov), a to na premávku po cestách. Máme aj dva odlišné zákony – zákon o cestnej premávke a zákon o cestnej doprave, ktoré majú obsah svojej úpravy v súlade s týmito základnými významami. V angličtine sa používajú pojmy road signs (cestné značky) a traffic signs (premávkové značky); v tomto kontexte nepoznajú pojem “transport signs” (dopravné značky). Prvok cesty alebo premávky – nie dopravy – sa používa aj v nemčine (Verkehrszeichen) či holandčine (verkeerstekens), ale aj v slovanských jazykoch ako chorvátčina (prometni znakovi) alebo poľština (znaki drogowe).

V tomto preklade sú pre lepšiu ilustráciu pridané k uvádzaným číselným označeniam značiek aj ich vyobrazenia, ktoré sú v oficiálnom znení dohovoru uvedené v prílohe 3.

ČASŤ A

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

(“DANGER WARNING SIGNS”)

I. Vzory

dohovor - základné typy výstražných značiek

1. VÝSTRAŽNÉ značky „A“ môžu byť vzoru Aa alebo Ab okrem značiek A28 a A29 dohovor - Značky, ktoré sa umiestňujú v bezprostrednej blízkosti železničných priecestí. Vzor Aa je rovnostranný trojuholník s jednou stranou horizontálnou a protiľahlým vrcholom nad ňou; pozadie je biele alebo žlté a okraj červený. Vzor Ab je štvorec, ktorého jedna uhlopriečka je vertikálna; pozadie je žlté a okraj, ktorý je iba lemom, je čierny. Pokiaľ opis nešpecifikuje inak, symboly znázornené na týchto značkách sú čierne alebo tmavomodré.

2. Veľkosť značky vzoru Aa bežnej veľkosti je približne 0,9 m; veľkosť značky vzoru Aa malej veľkosti je najmenej 0,6 m. Veľkosť značky vzoru Ab bežnej veľkosti je približne 0,6 m; veľkosť značky vzoru Ab malej veľkosti je najmenej 0,4 m.

3. Čo sa týka voľby medzi vzormi Aa a Ab, viď čl. 5 ods. 2 a čl. 9 ods. 1.

II. Symboly a zásady na použitie značiek

1. Nebezpečná zákruta alebo zákruty

(dangerous bend or bends)
dohovor - Nebezpečná zákruta alebo zákruty

Na nebezpečnú zákrutu alebo sled nebezpečných zákrut sa upozorňuje niektorým z nasledujúcich symbolov podľa toho, ktorý sa hodí:

a) A1a: zákruta vľavo  

b) A1b: zákruta vpravo

c) A1c: dvojitá zákruta alebo sled viac ako dvoch zákrut, prvá vľavo 

d) A1d: dvojitá zákruta alebo sled viac ako dvoch zákrut, prvá vpravo.

2. Nebezpečné klesanie

(dangerous descent)
dohovor - nebezpečné klesanie

a) Na prudké klesanie sa upozorňuje symbolom A2a. 

b) Ľavá časť symbolu A2a má vypĺňať ľavý roh značky a jeho základňa má siahať pozdĺž celej šírky značky; číslo vyjadruje sklon klesania v percentách.

3. Prudké stúpanie

(steep ascent)
dohovor - nebezpečné stúpanie

a) Na prudké stúpanie sa upozorňuje symbolom A3a. 

b) Pravá časť symbolu A3a má vypĺňať pravý roh značky a jeho základňa má siahať pozdĺž celej šírky značky; číslo vyjadruje sklon stúpania v percentách.

4. Zúžená vozovka

(carriageway narrows)
dohovor - zúžená vozovka

Na zúženú vozovku vpredu sa upozorňuje symbolom A4a alebo symbolom, ktorý znázorňuje tvar vozovky ešte zreteľnejšie ako napr. A4b. 

5. Zdvíhací most

(swing bridge)
dohovor - zdvíhací most

a) Na zdvíhací most sa upozorňuje symbolom A5.

b) Obdĺžniková tabuľka vzoru A29a dohovor - Dodatková značka na príjazde k železničnému priecestiu alebo zdvíhaciu mostumôže byť umiestnená pod výstražnou značkou so symbolom A5 pod podmienkou, že tabuľky vzoru A29b dohovor - Dodatková značka na príjazde k železničnému priecestiu alebo zdvíhaciu mostu a A29c dohovor - Dodatková značka na príjazde k železničnému priecestiu alebo zdvíhaciu mostu budú umiestnené približne v jednej tretine a dvoch tretinách vzdialenosti medzi značkou so symbolom A5 a zdvíhacím mostom.

6. Cesta vedúca k prístavnej hrádzi alebo brehu rieky

(road leads on to quay or river bank)
dohovor - Cesta vedúca k prístavnej hrádzi alebo brehu rieky

Na skutočnosť, že cesta vedie k prístavnej hrádzi alebo brehu rieky, sa upozorňuje symbolom A6.

7. Nerovná cesta

(uneven road)
dohovor - nerovnosť cesty

a) Na jamy, spomaľovacie prahy alebo hrbole alebo na úseky, kde je vozovka v zlom stave, sa upozorňuje symbolom A7a. 

b) Pri upozornení na spomaľovací prah alebo hrboľ sa symbol A7a môže nahradiť symbolom A7b.

c) Pri upozornení na jamu sa symbol A7a môže nahradiť symbolom A7c.

8. Nebezpečná krajnica

(dangerous shoulders)
dohovor - nebezpečná krajnica

a) Na úsek cesty, ktorej krajnice sú mimoriadne nebezpečné, sa upozorňuje symbolom A8.

b) Symbol môže byť obrátený.

9. Šmykľavá cesta

(slippery road)
dohovor - šmykľavá cesta

Na úsek cesty vpredu, ktorý môže byť mimoriadne šmykľavý, sa upozorňuje symbolom A9.

10. Odletujúci štrk

(loose gravel)
dohovor - odletujúci štrk

Na úsek cesty, na ktorom môže byť rozhádzaný štrk, sa upozorňuje symbolom A10a použitým so značkou vzoru Aa dohovor - vzor výstražnej značky alebo symbolom A10b so značkou vzoru Ab dohovor - typ výstražnej značky.   

11. Padajúce kamene

(falling rocks)
dohovor - padajúce kamene

a) Na úsek cesty, na ktorom je riziko padajúcich kameňov a ich následnej prítomnosti na vozovke, sa upozorňuje symbolom A11a použitým so značkou vzoru Aa dohovor - vzor výstražnej značky alebo symbolom A11b so značkou vzoru Ab dohovor - typ výstražnej značky.

b) Pravá časť symbolu ma v oboch prípadoch vypĺňať pravý horný roh značky.

c) Symbol môže byť obrátený.

12. Priechod pre chodcov

(pedestrian crossing)
dohovor - priechod pre chodcov

a) Na priechod pre chodcov sa upozorňuje symbolom A12a. 

b) Symbol môže byť obrátený.

13. Deti

(children)
dohovor - deti

a) Na úsek cesty, kde sa často pohybujú deti, ako napr. pri východe zo školy alebo detského ihriska, sa upozorňuje symbolom A13. 

b) Symbol môže byť obrátený.

14. Vchádzajúci alebo prechádzajúci cyklisti

(cyclists entering or crossing)
dohovor - Vchádzajúci alebo prechádzajúci cyklisti

a) Na miesto, na ktorom cyklisti často vstupujú na vozovku alebo cez ňu prechádzajú, sa upozorňuje symbolom A14. 

b) Symbol môže byť obrátený. 

15. Prechádzajúci dobytok alebo iné zvieratá

(cattle or other animals crossing)
dohovor - Dobytok a iné prechádzajúce zvieratá

a) Na úsek cesty, kde hrozí mimoriadne nebezpečenstvo prechádzania zvierat cez ňu, sa upozorňuje symbolom znázorňujúcim siluetu domáceho alebo divého zvieraťa, ktoré tam možno najčastejšie stretnúť, napr. symbolom A15a pre domáce zviera a symbolom A15b pre divé zviera. 

b) Symbol môže byť obrátený.

16. Práca na ceste

(road works)
dohovor - Práca na ceste

Na vykonávanie prác na ceste na úseku cesty vpredu sa upozorňuje symbolom A16. 

17. Svetelné signály

(light signals)
dohovor - Svetelné signály

a) Ak sa považuje za nevyhnutné upozorniť na úsek cesty, na ktorom je premávka riadená trojfarebnými svetelnými signálmi, pretože účastníci cestnej premávky by neočakávali takýto úsek, použije sa symbol A17. Existujú tri vzory symbolu A17: A17a, A17b a A17c, ktoré zodpovedajú usporiadaniu svetelných signálov trojfarebnej sústavy podľa čl. 23 ods. 4 až 6.

b) Symbol je v troch farbách svetelných signálov, na ktoré upozorňuje.

18. Križovatka, kde je prednosť určená všeobecným pravidlom

(intersection where the priority is prescribed by the general priority rule)
dohovor - Križovatka, kde je prednosť určená všeobecným pravidlom

Na križovatku, kde je prednosť určená všeobecným pravidlom, sa upozorňuje symbolom A18a.

19. Križovatka s cestou, ktorej užívatelia musia dať prednosť

(intersection with a road the users of which must give way)
dohovor - Križovatka s cestou, ktorej užívatelia musia dať prednosť
dohovor - Križovatka s cestou, ktorej užívatelia musia dať prednosť

a) Na križovatku s cestou, ktorej užívatelia musia dať prednosť, sa upozorňuje symbolom A19a.

b) Symbol A19a môže byť nahradený symbolom, ktorý znázorňujú tvar križovatky presnejšie, napr. A19b a A19c.

c) Tieto symboly môžu byť použité na ceste len vtedy, ak je na ceste alebo cestách, s ktorými tvorí križovatku, na ktorú sa upozorňuje, umiestnená značka B1 dohovor - daj prednosť alebo B2 dohovor - STOP značka alebo ak ide o také cesty (napr. nespevnené alebo poľné cesty), vodiči na ktorých sú podľa domácej legislatívy povinní dať na križovatke prednosť aj v prípade, že tam takéto značky nie sú. Použitie týchto symbolov na cestách, na ktorých je umiestnená značka B3 dohovor - prednostná cesta, je obmedzené iba na niektoré výnimočné prípady.

20. Križovatka s cestou, ktorej užívateľom musia dať vodiči prednosť

(intersection with a road to whose users drivers must give way)
dohovor - Križovatka s cestou, ktorej užívateľom musia dať vodiči prednosť

Značka B1 alebo B2a sa používa v súlade s odsekom 9.

21. Kruhový objazd

(roundabout)
dohovor - Kruhový objazd

Na kruhový objazd sa upozorňuje symbolom A22.

22. Križovatka, kde je premávka regulovaná svetelnými signálmi

(intersection where traffic is regulated by a light signal)
dohovor - Svetelné signály

Ak je premávka v križovatke riadená svetelnými signálmi, na doplnenie alebo nahradenie značiek opísaných v odsekoch 18 až 21 možno použiť značku Aa dohovor - vzor výstražnej značky so symbolom A17.

23. Obojsmerná premávka

(two-way traffic)
dohovor - Obojsmerná premávka

a) Na úsek cesty s dočasnou alebo trvalou obojsmernou premávkou na vozovke, na ktorej predchádzajúcom úseku bola jednosmerná premávka alebo premávka prebiehala na viacerých jednosmerných vozovkách, sa upozorňuje symbolom A23.

b) Značka s týmto symbolom sa opakuje na začiatku úseku a pozdĺž úseku toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

 24. Dopravné zápchy

(traffic congestion)
dohovor - Dopravné zápchy

a) Na možný výskyt dopravných zápch na úseku cesty vpredu sa upozorňuje symbolom A24.

b) Symbol môže byť obrátený.

25. Železničné priecestia so závorami

(level-crossings with gates)
dohovor - Železničné priecestia so závorami

Na železničné priecestie so závorami alebo rozdelenými polovičnými závorami (staggered half-gates) na oboch stranách železničnej trate sa upozorňuje symbolom A25.

26. Iné železničné priecestia

(other level-crossings)
dohovor - Iné železničné priecestia

Na iné železničné priecestie sa upozorňuje symbolom A26a, príp. symbolom A27.

27. Križovatka s električkovou traťou

(intersection with a tramway line)
dohovor - Iné železničné priecestia

Na križovatku s električkovou traťou, pokiaľ táto križovatka nie je železničným priecestím podľa čl. 1, možno upozorniť symbolom A27. 

POZNÁMKA – Ak sa usúdi, že je potrebné upozorniť na križovatku medzi cestou a železničnou traťou, na ktorej je železničná premávka veľmi pomalá a cestná premávka je riadená železničiarom, ktorý sprevádza železničné vozidlá a vydáva potrebné ručné pokyny, použije sa značka A32 dohovor - Iné nebezpečenstvá.

28. Značky, ktoré sa umiestňujú v bezprostrednej blízkosti železničných priecestí

(signs to be placed in the immediate vicinity of level-crossings)
dohovor - Značky, ktoré sa umiestňujú v bezprostrednej blízkosti železničných priecestí

a) Existujú dva vzory značky A28, ktorá je uvedená v čl. 35 ods. 2, a to: A28a a A28b.

b) Vzory A28a a A28b majú biely alebo žltý podklad a červený alebo čierny okraj. Vzor A28b sa používa iba vtedy, ak železničná trať má aspoň dve koľaje. 

c) Bežná dĺžka ramien kría je najmenej 1,2 m. Ak nie je dostatok priestoru, značka sa umiestni tak, že je nasmerovaná zhora nadol.

Vzory A28a a A28b môžu obsahovať červené pruhy pod podmienkou, že sa tým nenaruší všeobecný vzhľad ani účinnosť značiek.

29. Dodatkové značky na príjazdoch k železničným priecestiam alebo zdvíhacím mostom

(additional signs at approaches to level-crossings or swing bridges)
dohovor - Dodatkové značky na príjazdoch k železničným priecestiam alebo zdvíhacím mostom

a) Tabule uvedené v čl. 9 ods. 5 sú značky A29a, A29b a A29c. Pruhy klesajú smerom k vozovke.

b) Výstražnú značku pre železničné priecestie alebo zdvíhací most možno umiestniť nad značky A29b a A29c rovnakým spôsobom, ako sa umiestňuje nad značku A29a.

30. Letisko

(airfield)
dohovor - letisko

a) Na úsek cesty, nad ktorým môžu v nízkej výške preletovať lietadlá vzlietajúce z letiska alebo pristávajúce na letisko, sa upozorňuje symbolom A30. 

b) Symbol môže byť obrátený.

31. Bočný vietor

(cross-wind)
dohovor - bočný vietor

a) Na úsek cesty, na ktorom často fúka silný bočný vietor, sa upozorňuje symbolom A31.

b) Symbol môže byť obrátený.

32. Iné nebezpečenstvá

(other dangers)
dohovor - Iné nebezpečenstvá

a) Na úsek cesty, na ktorom existujú iné nebezpečenstvá ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 31 alebo v časti B, možno upozorniť symbolom A32.

b) Je však ponechané na zmluvných stranách, aby si vybrali grafické symboly v súlade s čl. 3 ods. 1 písm. a) bodom ii.

c) Značku A32 možno použiť najmä na upozornenie na križovatky so železničnou traťou, na ktorých je železničná premávka veľmi pomalá a cestná premávka je riadená železničiarom, ktorý sprevádza železničné vozidlá a vydáva potrebné ručné pokyny.

ČASŤ B

ZNAČKY PREDNOSTI

(“PRIORITY SIGNS”)

POZNÁMKA – Na križovatke, ktorá pozostáva z prednostnej cesty v zákrute (bend), možno umiestniť dodatkovú tabuľku H8 dohovor - dodatková tabuľka priebeh hlavnej cesty so schémou križovatky, na ktorej je vyznačený priebeh prednostnej cesty pod výstražné značky upozorňujúce na križovatku alebo pod značky prednosti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú umiestnené na križovatke (whether they are set up at the intersection or not)

1. Značka „DAJ PREDNOSŤ“

dohovor - daj prednosť

a) Značka „DAJ PREDNOSŤ“ (“GIVE WAY”) je značka B1. Pozostáva z rovnostranného trojuholníka s jednou stranou vodorovnou a protiľahlým vrcholom pod touto stranou. Pozadie je biele alebo žlté a okraj červený. Značka B1 nesmie obsahovať žiaden symbol ani nápis.

b) Strana značky bežnej veľkosti meria približne 0,9 m; strana značky malej veľkosti meria najmenej 0,6 m.

2. Značka „STOP“

dohovor - STOP značka

Značka „STOP“ (“STOP”) je značka B2, vzor B2a. Značka B2, vzor B2a má osemuholníkový tvar s červeným podkladom, obrúbeným úzkym bielym alebo svetložltým (light yellow) okrajom a obsahuje symbol „STOP“ bielej alebo svetložltej farby; výška symbolu nesmie byť menšia ako jedna tretina výšky značky. Výška značky B2a bežnej veľkosti má byť približne 0,9 m; výška malých značiek má byť najmenej 0,6 m.   

3. Značka „PREDNOSTNÁ CESTA“

dohovor - prednostná cesta

a) Značka „PREDNOSTNÁ CESTA“ (“PRIORITY ROAD”) je značka B3. Pozostáva zo štvorca, ktorého jedna uhlopriečka je vertikálna. Okraj značky je čierny; značka má vo svojom strede žltý alebo oranžový (orange) štvorec s čiernym okrajom; priestor medzi týmito dvoma štvorcami je biely.

b) Strana značky bežnej veľkosti meria približne 0,5 m; strana značky malej veľkosti meria najmenej 0,35 m.

4. Značka „KONIEC PREDNOSTI“

dohovor - koniec prednosti

Značka „KONIEC PREDNOSTI“ (“END OF PRIORITY”) je značka B4. Pozostáva zo značky B3 dohovor - prednostná cesta s pridaním čierneho alebo sivého stredového pásu, ktorý je kolmý na dolnú ľavú a hornú pravú stranu štvorca alebo s pridaním čiernych alebo sivých rovnobežných čiar tvoriacich takýto pás.   

5. Značka označujúca prednosť pre protiidúcu premávku

dohovor - Značka označujúca prednosť pre protiidúce vozidlá

a) Ak je premávka na zúženom úseku cesty, kde je míňanie protiidúcich vozidiel komplikované alebo nemožné, riadená a ak, vzhľadom na to, že vodiči vidia dobre celý tento úsek cez deň aj v noci, sa premávka riadi dávaním prednosti vozidlám idúcim v jednom smere a nie prostredníctvom svetelných signálov, značka B5 „PREDNOSŤ PRE PROTIIDÚCU PREMÁVKU“ (“PRIORITY FOR ONCOMING TRAFFIC”) sa umiestni tak, aby bola otočená smerom k premávke, ktorá nemá prednosť. Táto značka znamená, že vjazd do zúženého úseku je zakázaný na tak dlho, pokiaľ cez neho nie je možné prejsť bez toho, aby bolo protiidúce vozidlo prinútené zastaviť.     

b) Táto značka je okrúhla s bielym alebo žltým pozadím a červeným okrajom; šípka označujúca jazdný smer, ktorý má prednosť, je čierna a šípka označujúca druhý smer je červená.  

6. Značka označujúca prednosť pred protiidúcou premávkou

(sign indicating priority over oncoming traffic)
dohovor - Značka označujúca prednosť pred protiidúcimi vozidlami

a) Na informovanie vodičov, že na zúženom úseku cesty majú prednosť pred protiidúcimi vozidlami, sa použije značka B6.

b) Táto značka je pravouhlá (rectangular) s modrým pozadím; šípka smerujúca nahor je biela a druhá šípka červená.

c) Ak sa použije značka B6, pre vozidlá idúce v opačnom smere sa na druhom konci zúženého úseku umiestni na ceste značka B5 dohovor - Značka označujúca prednosť pre protiidúce vozidlá.

ČASŤ C

ZÁKAZOVÉ ALEBO OBMEDZUJÚCE ZNAČKY

(PROHIBITORY OR RESTRICTIVE SIGNS)

I. Všeobecná charakteristika a symboly

1. Zákazové a obmedzujúce značky sú kruhového tvaru; ich priemer je najmenej 0,6 m mimo zastavanej oblasti najmenej 0,4 m alebo 0,2 m, ak ide o značky zakazujúce alebo obmedzujúce státie a parkovanie v zastavanej oblasti.

2. Pokiaľ ich opis neurčuje inak, zákazové alebo obmedzujúce značky majú biele alebo žlté pozadie alebo modré pozadie so širokým červeným okrajom, ak ide o značky zakazujúce alebo obmedzujúce státie a parkovanie; prípadné symboly a nápisy majú byť čierne alebo tmavomodré (dark blue) a prípadné šikmé čiary majú byť červené a majú klesať zľava doprava. 

II. Opisy     

1. Zákaz a obmedzenie vjazdu

dohovor - zákaz vjazdu

a) To, že vjazd je zakázaný pre všetky vozidlá, sa oznamuje značkou C1 „ZÁKAZ VJAZDU“ (“NO ENTRY”) so vzorom C1a.

dohovor - zatvorené pre všetky vozidlá v oboch smeroch

b) To, že vjazd je zakázaný v oboch smeroch, sa oznamuje značkou C2 „ZATVORENÉ PRE VŠETKY VOZIDLÁ V OBOCH SMEROCH“ (“CLOSED TO ALL VEHICLES IN BOTH DIRECTIONS”).

c) To, že vjazd je zakázaný pre istú kategóriu vozidiel alebo účastníkov cestnej premávky, sa oznamuje značkou so symbolom, ktorý znázorňuje siluetu vozidiel alebo účastníkov cestnej premávky, ktorých vjazd je zakázaný. 

Značky C3a, C3b, C3c, C3d, C3e, C3f, C3g, C3h, C3i, C3j, C3k a C3l majú nasledujúci význam:

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM OKREM DVOJKOLESOVÝCH MOTOCYKLOV BEZ POSTRANNÉHO VOZÍKA

C3a „ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM OKREM DVOJKOLESOVÝCH MOTOCYKLOV BEZ POSTRANNÉHO VOZÍKA“ (“NO ENTRY FOR ANY POWER DRIVEN VEHICLE EXCEPT TWO-WHEELED MOTOR CYCLES WITHOUT SIDE-CAR”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE MOTOCYKLE

C3b „ZÁKAZ VJAZDU PRE MOTOCYKLE“ (“NO ENTRY FOR MOTOR CYCLES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE BICYKLE

C3c „ZÁKAZ VJAZDU PRE BICYKLE“ (“NO ENTRY FOR CYCLES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE MOPEDY

C3d „ZÁKAZ VJAZDU PRE MOPEDY“ (“NO ENTRY FOR MOPEDS”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

C3e „ZÁKAZ VJAZDU PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ“ (“NO ENTRY FOR GOODS VEHICLES”)

Údaj o tonáži, buď vo svetlej farbe na siluete vozidla alebo podľa čl. 8 ods. 4 na dodatkovej tabuľke pod značkou C3e, znamená, že zákaz platí iba vtedy, ak najväčšia prípustná hmotnosť vozidla alebo súpravy vozidiel prekračuje tento údaj.

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM ŤAHAJÚCE PRÍVES INÝ AKO JE NÁVES ALEBO JEDNONÁPRAVOVÝ PRÍVES

C3f „ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM ŤAHAJÚCE PRÍPOJNÉ VOZIDLO INÉ AKO JE NÁVES ALEBO JEDNONÁPRAVOVÉ PRÍPOJNÉ VOZIDLO“ (“NO ENTRY FOR ANY POWER DRIVEN VEHICLE DRAWING A TRAILER OTHER THAN A SEMI-TRAILER OR A SINGLE AXLE TRAILER”)

Údaj o tonáži, buď vo svetlej farbe na siluete prípojného vozidla alebo podľa čl. 8 ods. 4 na dodatkovej tabuľke pod značkou C3f, znamená, že zákaz platí iba vtedy, ak najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla prekračuje tento údaj.    

Zmluvné strany môžu v prípadoch, keď to považujú za vhodné, nahradiť v symbole siluetu zadnej časti nákladného vozidla siluetou zadnej časti osobného vozidla a siluetu prípojného vozidla siluetou prípojného vozidla, ktoré možno pripojiť za osobné vozidlo.

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM ŤAHAJÚCE PRÍVES

C3g „ZÁKAZ VJAZDU PRE VŠETKY VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM ŤAHAJÚCE PRÍPOJNÉ VOZIDLO“ (“NO ENTRY FOR ANY POWER DRIVEN VEHICLE DRAWING A TRAILER”)

Údaj o tonáži, buď vo svetlej farbe na siluete prípojného vozidla alebo podľa čl. 8 ods. 4 na dodatkovej tabuľke pod značkou C3g, znamená, že zákaz platí iba vtedy, ak najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla prekračuje tento údaj.    

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, PRE KTORÉ JE PREDPÍSANÉ OSOBITNÉ OZNAČENIE

C3h „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE NEBEZPEČNÝ NÁKLAD, PRE KTORÉ JE PREDPÍSANÉ OSOBITNÉ OZNAČENIE“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES CARRYING DANGEROUS GOODS FOR WHICH SPECIAL SIGN PLATING IS PRESCRIBED”)

Na vyznačenie zákazu vjazdu vozidiel prepravujúcich isté druhy nebezpečného nákladu možno použiť značku C3h v spojení s dodatkovou tabuľkou, ak je to potrebné. Informácia na tejto dodatkovej tabuľke špecifikuje, že zákaz platí iba na prepravu nebezpečného nákladu ako je definovaný domácou legislatívou. 

dohovor - ZÁKAZ VSTUPU PRE CHODCOV

C3i „ZÁKAZ VSTUPU PRE CHODCOV“ (“NO ENTRY FOR PEDESTRIANS”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE ZÁPRAHOVÉ VOZIDLÁ

C3j „ZÁKAZ VJAZDU PRE ZÁPRAHOVÉ VOZIDLÁ“ (“NO ENTRY FOR ANIMAL-DRAWN VEHICLES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE RUČNÉ VOZÍKY

C3k „ZÁKAZ VJAZDU PRE RUČNÉ VOZÍKY“ (“NO ENTRY FOR HANDCARTS”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE POĽNOHOSPODÁRSKE VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM

C3l „ZÁKAZ VJAZDU PRE POĽNOHOSPODÁRSKE VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM“ (“NO ENTRY FOR POWER DRIVEN AGRICULTURAL VEHICLES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE VIAC AKO URČITÉ MNOŽSTVO VÝBUŠNÍN ALEBO ĽAHKO HORĽAVÝCH LÁTOK

C3m „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE VIAC AKO URČITÉ MNOŽSTVO VÝBUŠNÍN ALEBO ĽAHKO HORĽAVÝCH LÁTOK“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES CARRYING MORE THAN A CERTAIN QUANTITY OF EXPLOSIVES OR READILY INFLAMMABLE SUBSTANCES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE VIAC AKO URČITÉ MNOŽSTVO LÁTOK SPÔSOBUJÚCICH ZNEČISTENIE VODY

C3n „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ PREPRAVUJÚCE VIAC AKO URČITÉ MNOŽSTVO LÁTOK SPÔSOBUJÚCICH ZNEČISTENIE VODY“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES CARRYING MORE THAN A CERTAIN QUANTITY OF SUBSTANCES LIABLE TO CAUSE WATER POLLUTION”)

POZNÁMKA – Značky C3a až C3l, rovnako ako aj značky C3m a C3n, nesmú obsahovať šikmú červenú čiaru.

d) To, že vjazd je zakázaný pre určité kategórie vozidiel alebo účastníkov cestnej premávky, sa môže oznámiť buď umiestnením toľkých zákazových značiek, koľko kategórii je zakázaných alebo umiestnením jednej zákazovej značky, ktorá znázorňuje siluetu rôznych vozidiel alebo účastníkov cestnej premávky, ktorých vjazd je zakázaný.

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM
dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM ALEBO ZÁPRAHOVÉ VOZIDLÁ

Príkladom týchto značiek je značka C4a „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM“ (“NO ENTRY FOR POWER DRIVEN VEHICLES”) a C4b „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ S VLASTNÝM POHONOM ALEBO ZÁPRAHOVÉ VOZIDLÁ“ (“NO ENTRY FOR POWER DRIVEN VEHICLES OR ANIMAL-DRAWN VEHICLES”):

Značky znázorňujúce viac ako dve siluety nemožno umiestniť mimo zastavanej oblasti a značky znázorňujúce viac ako tri siluety nemožno umiestniť v zastavanej oblasti. 

e) To, že je vjazd zakázaný pre vozidlá, ktorých hmotnosť alebo rozmery prekračujú určité hranice, sa oznamuje značkami:

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ ŠÍRKA PRESAHUJE ... METRE

C5 „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ ŠÍRKA PRESAHUJE … METROV“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES HAVING AN OVERALL WIDTH EXCEEDING … METRES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ VÝŠKA PRESAHUJE ... METRE

C6 „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ VÝŠKA PRESAHUJE … METROV“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES HAVING AN OVERALL HEIGHT EXCEEDING … METRES”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ HMOTNOSŤ PRESAHUJE ... TON

C7 „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH OKAMŽITÁ HMOTNOSŤ PRESAHUJE … TON“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES EXCEEDING … TONNES LADEN MASS”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH HMOTNOSŤ NA JEDNU NÁPRAVU PRESAHUJE ... TON

C8 „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH HMOTNOSŤ NA JEDNU NÁPRAVU PRESAHUJE … TON“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES HAVING A MASS EXCEEDING … TONNES ON ONE AXLE”)

dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ ALEBO SÚPRAVY VOZIDIEL, KTORÝCH DĹŽKA PRESAHUJE ... METRE

C9 „ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ ALEBO SÚPRAVY VOZIDIEL, KTORÝCH DĹŽKA PRESAHUJE … METROV“ (“NO ENTRY FOR VEHICLES OR COMBINATIONS OF VEHICLES EXCEEDING … METRES IN LENGTH”)

dohovor - JAZDA VOZIDIEL MENEJ AKO ... METROV ZA SEBOU ZAKÁZANÁ

f) To, že vozidlá nesmú jazdiť bližšie spolu ako je určená vzdialenosť na značke, sa oznamuje značkou C10 „JAZDA VOZIDIEL MENEJ AKO … METROV ZA SEBOU ZAKÁZANÁ“ (“DRIVING OF VEHICLES LESS THAN … METRES APART PROHIBITED”).

2. Zákaz odbočovania

dohovor - ZÁKAZ ODBOČOVANIA VĽAVO, ZÁKAZ ODBOČOVANIA VPRAVO

To, že je odbočovanie zakázané (vpravo alebo vľavo podľa smeru šípky), sa oznamuje značkou C11a „ZÁKAZ ODBOČOVANIA VĽAVO“ (“NO LEFT TURN”) alebo značka C11b „ZÁKAZ ODBOČOVANIA VPRAVO“ (“NO RIGHT TURN”). 

3. Zákaz otáčania

dohovor - Zákaz otáčania

a) To, že je otáčanie zakázané, sa oznamuje značkou C12 „ZÁKAZ OTÁČANIA“ (“NO U-TURNS”).

b) Symbol môže byť obrátený, ak to je potrebné.

4. Zákaz predbiehania

dohovor - PREDCHÁDZANIE ZAKÁZANÉ

a) To, že okrem všeobecných pravidiel o predbiehaní podľa účinných predpisov, je zakázané na ceste predbiehať vozidlá s vlastným pohonom okrem dvojkolesových mopedov a dvojkolesových motocyklov bez postranného vozíka, sa oznamuje značkou C13a „PREDBIEHANIE ZAKÁZANÉ“ (“OVERTAKING PROHIBITED”).

Vzor tejto značky je C13aa.

dohovor - PREDCHÁDZANIE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ ZAKÁZANÉ

b) To, že predbiehanie je zakázané iba pre nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou viac ako 3,5 tony, sa oznamuje značkou C13b „PREDBIEHANIE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ ZAKÁZANÉ“ (“OVERTAKING BY GOODS VEHICLES PROHIBITED”).

Vzor tejto značky je C13ba.

Nápisom na dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou v súlade s čl. 8 ods. 4 možno zmeniť najväčšiu prípustnú hmotnosť, po prekročení ktorej zákaz platí. 

5. Obmedzenie rýchlosti

dohovor - NAJVYŠŠIA RÝCHLOSŤ OBMEDZENÁ VYZNAČENÝM ÚDAJOM

a) Obmedzenie rýchlosti oznamuje značka C14 “NAJVYŠŠIA RÝCHLOSŤ OBMEDZENÁ VYZNAČENÝM ÚDAJOM” (“MAXIMUM SPEED LIMITED TO THE FIGURE INDICATED”). Údaj na značke označuje najvyššiu dovolenú rýchlosť vyjadrenú v meracej jednotke, ktorá sa v danej krajine najbežnejšie používa na vyjadrenie rýchlosti vozidiel. Za alebo pod týmto údajom možno doplniť „km“ (kilometre). 

b) Na označenie obmedzenia rýchlosti platného iba pre vozidlá, ktorých najväčšia prípustná hmotnosť presahuje daný údaj, sa tento údaj uvedie na dodatkovej tabuľke umiestnenej pod značkou v súlade s čl. 8 ods. 4. 

6. Zákaz používania zvukových výstražných zariadení

dohovor - Zákaz používania zvukových výstražných zariadení

To, že je používanie zvukových výstražných zariadení zakázané okrem toho, aby sa predišlo nehode, sa oznamuje značkou C15 „ZÁKAZ POUŽÍVANIA ZVUKOVÝCH VÝSTRAŽNÝCH ZARIADENÍ“ (“USE OF AUDIBLE WARNING DEVICES PROHIBITED”). Táto značka môže byť doplnená dodatkovou tabuľkou H2 dohovor - dodatková tabuľka úsek platnosti, na ktorej je vyznačená vzdialenosť, pre ktorú tento zákaz platí, ak nie je táto značka umiestnená na začiatku zastavanej oblasti vedľa alebo hneď za značkou označujúcou zastavanú oblasť. Odporúča sa, aby sa táto značka neumiestňovala na začiatku zastavanej oblasti, pokiaľ tento zákaz platí vo všetkých zastavaných oblastiach a je týmto stanovené, že značka označujúca zastavanú oblasť umiestnená na začiatku tejto oblasti, oznamuje účastníkom cestnej premávky, že pravidlá cestnej premávky, ktoré platia v zastavaných oblastiach v danej krajine, platia od tohto miesta ďalej. 

7. Zákaz prejazdu bez zastavenia

dohovor - PREJAZD BEZ ZASTAVENIA ZAKÁZANÝ

a) To, že je v blízkosti colnica, na ktorej je povinné zastavenie, oznamuje značka C16 „PREJAZD BEZ ZASTAVENIA ZAKÁZANÝ“ (“PASSING WITHOUT STOPPING PROHIBITED”). Napriek čl. 8, symbol na tejto značke zahŕňa slovo „Clo“, a to pokiaľ možno v dvoch jazykoch; zmluvné strany, ktoré používajú značku C16, by sa mali usilovať dosiahnuť regionálnu dohodu s cieľom, aby bolo toto slovo uvedené v rovnakom jazyku na všetkých umiestnených značkách.  

b) Túto značku možno tiež použiť na informovanie vodičov, že prejazd bez zastavenia je zakázaný z iných dôvodov; v takom prípade sa slovo „Clo“ nahradí iným veľmi krátkym nápisom, z ktorého vyplýva dôvod zastavenia. 

8. Koniec zákazu alebo obmedzenia

dohovor - KONIEC VŠETKÝCH MIESTNYCH ZÁKAZOV PRE IDÚCE VOZIDLÁ

a) Miesto, na ktorom všetky zákazy oznámené zákazovými značkami pre idúce vozidlá prestávajú platiť, sa označuje značkou C17a „KONIEC VŠETKÝCH MIESTNYCH ZÁKAZOV PRE IDÚCE VOZIDLÁ“ (“END OF ALL LOCAL PROHIBITIONS IMPOSED ON MOVING VEHICLES”). Táto značka je kruhového tvaru s bielym alebo žltým pozadím; nemá žiadne ohraničenie alebo iba čierny okraj a obsahuje šikmý pás klesajúci sprava doľava, ktorý môže byť čierny alebo tmavosivý (dark grey) alebo môže pozostávať z čiernych alebo sivých rovnobežných čiar.

dohovor - KONIEC NAJVYŠŠEJ DOVOLENEJ RÝCHLOSTI, KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA, KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

b) Miesto, na ktorom prestáva platiť konkrétny zákaz alebo obmedzenie oznámené idúcim vozidlám zákazovou alebo obmedzujúcou značkou, sa označuje značkou C17b „KONIEC NAJVYŠŠEJ DOVOLENEJ RÝCHLOSTI“ (“END OF SPEED LIMIT”), značkou C17c „KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA“ (“END OF PROHIBITION OF OVERTAKING”) alebo značkou C17d „KONIEC ZÁKAZU PREDCHÁDZANIA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ“ (“END OF PROHIBITION OF OVERTAKING FOR GOODS VEHICLES”). Tieto značky sú podobné značke C17a dohovor - KONIEC VŠETKÝCH MIESTNYCH ZÁKAZOV PRE IDÚCE VOZIDLÁ, ale je na nich navyše svetlosivou (lightgrey) farbou zobrazený symbol zákazu alebo obmedzenia, ktoré končí.

c) Napriek čl. 6 ods. 1 možno značky uvedené v tomto odseku umiestniť na zadnú stranu zákazovej alebo obmedzujúcej značky určenej pre protiidúcu premávku.

9. Zákaz alebo obmedzenie státia a parkovania

a) 

dohovor - zákaz státia, zákaz, zastavenia a státia

i. Miesta, kde je parkovanie zakázané, sa označujú značkou C18 „ZÁKAZ PARKOVANIA“ (“PARKING PROHIBITED”); miesta, kde je státie a parkovanie zakázané, sa označujú značkou C19 „ZÁKAZ STÁTIA A PARKOVANIA“ (“STANDING AND PARKING PROHIBITED”).

iii. Rozsah zákazu možno vymedziť nápisom na dodatkovej tabuľke pod značkou, ktorý špecifikuje v závislosti od prípadu:

dni v týždni alebo mesiaci alebo hodiny počas dňa, kedy zákaz platí; 

čas, po prekročení ktorého je parkovanie zakázané značkou C18 alebo státie a parkovanie zakázané značkou C19; 

výnimky udelené pre niektoré kategórie účastníkov cestnej premávky.

iv. Čas, po prekročení ktorého je státie alebo parkovanie zakázané, možno tiež namiesto dodatkovej tabuľky vyznačiť v dolnej časti červeného kruhu na značke. 

b)

dohovor - striedavé parkovanie

i. Kde je povolené striedavé parkovanie na opačných stranách cesty, použijú sa namiesto značky C18 značky C20a a C20b „STRIEDAVÉ PARKOVANIE“ (“ALTERNATE PARKING”).

ii. Zákaz parkovania platí pre stranu so značkou C20a v nepárne dni a pre stranu so značkou C20b v párne dni; čas, kedy sa strana mení, stanoví domáca legislatíva, pričom to nemusí byť nevyhnutne o polnoci. Domáca legislatíva môže tiež stanoviť aj iné než denné striedanie parkovania; v takom prípade sú číslice I a II na značke nahradené dobou striedania, napr. 1-15 a 16-31 pre striedanie v prvý a šestnásty deň každého mesiaca. 

c) 

i. Až na výnimočné prípady sa značky umiestňujú tak, aby bol disk značky kolmo na os cesty alebo v miernom uhle na rovinu kolmú na túto os.        

ii. Všetky zákazy a obmedzenia parkovania platia iba na tej strane vozovky, na ktorej sú značky umiestnené. 

iii. Pokiaľ nie je určené inak, na dodatkovej tabuľke H2 dohovor - dodatková tabuľka úsek platnosti, na ktorej je uvedená vzdialenosť, pre ktorú zákaz platí; alebo v súlade s písmenom c) bodom v. platia zákazy od miesta, kde je umiestnená značka po najbližšie miesto vjazdu na cestu. 

iv. Dodatkovú tabuľku H3a dohovor - začiatok platnosti alebo H4a dohovor - koniec platnosti možno umiestniť pod značku na mieste, kde zákaz začína. Dodatkovú tabuľku H3b dohovor - priebeh platnosti alebo H4b dohovor - priebeh platnosti možno umiestniť pod značkami, ktoré zákaz opakujú. Ďalšiu zákazovú značku doplnenú dodatkovou tabuľkou H3c dohovor - koniec platnosti alebo H4c dohovor - začiatok platnosti možno umiestniť na mieste, kde zákaz končí. Tabuľky H3 dohovor - dodatková tabuľka smer a dĺžka platnosti sa umiestňujú rovnobežne s osou cesty a tabuľky H4 dohovor - dodatková tabuľka začiatok, priebeh a koniec platnosti kolmo na túto os. Prípadné vzdialenosti vyznačené na tabuľke H3 dohovor - dodatková tabuľka smer a dĺžka platnosti vyjadrujú vzdialenosť, pre ktorú platí zákaz v smere šípky.   

v. Ak zákaz končí pred najbližším miestom vjazdu na cestu, umiestni sa značka s dodatkovou tabuľou o konci zákazu, ktorá je uvedená v písmene c) bode iv. Ak však zákaz platí len na krátkej vzdialenosti, možno umiestniť iba jednu značku s dodatkovou tabuľou H3 dohovor - dodatková tabuľka smer a dĺžka platnosti.

vi. Ak sú nainštalované parkovacie hodiny, ich prítomnosť znamená, že parkovanie je platené a je obmedzené na dobu, počas ktorej sú hodiny v prevádzke.

ČASŤ D

PRÍKAZOVÉ ZNAČKY

(MANDATORY SIGNS)

I. Všeobecná charakteristika a symboly

1. Príkazové značky sú okrúhleho tvaru okrem značky D10 dohovor - Povinný smer pre vozidlá prevážajúce nebezpečný náklad, ktorá je obdĺžniková; ich priemer je najmenej 0,6 m mimo zastavanej oblasti a najmenej 0,4 m v zastavanej oblasti. Avšak na semaforoch alebo na stĺpikoch (pätníkoch) na ostrovčekoch možno použiť značky s priemerom najmenej 0,3 m.

2. Pokiaľ nie je stanovené inak, značky sú modré s bielymi alebo svetlými symbolmi.

II. Opis

1. Prikázaný smer 

dohovor - Prikázaný smer

Na označenie smeru, v ktorom sú vozidlá povinné pokračovať alebo na označenie jediných smerov, v ktorých môžu pokračovať, sa používa vzor D1a značky D1 „PRIKÁZANÝ SMER“ (“DIRECTION TO BE FOLLOWED”), na ktorej šípka, resp. šípky, ukazujú príslušný smer, resp. smery. 

2. Obchádzaj touto stranou

dohovor - Obchádzaj touto stranou

Značka D2 „OBCHÁDZAJ TOUTO STRANOU“ (“PASS THIS SIDE”), umiestnená bez ohľadu na čl. 6 ods. 1 na ostrovčeku alebo pred prekážkou na vozovke, znamená, že vozidlá musia ostrovček alebo prekážku obísť po tej strane, ktorá je vyznačená šípkou.

3. Povinný kruhový objazd

dohovor - Povinný kruhový objazd

Značka D3 „POVINNÝ KRUHOVÝ OBJAZD“ (“COMPULSORY ROUNDABOUT”) oznamuje vodičom, že musia dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šípkami. Ak je kruhový objazd označený značkou D3 spolu so značkou B1 dohovor - daj prednosť alebo B2 dohovor - STOP značka, vodič v kruhovom objazde má prednosť.

4. Povinná cyklistická cestička

dohovor - Povinná cyklistická cestička

Značka D4 „POVINNÁ CYKLISTICKÁ CESTIČKA“ (“COMPULSORY CYCLE TRACK”) oznamuje cyklistom, že cestička, na začiatku ktorej je umiestnená, je vyhradená pre nich a zároveň oznamuje vodičom iných vozidiel, že túto cestičku nesmú použiť. Cyklisti sú povinní použiť túto cestičku, ak vedie v rovnakom smere pozdĺž vozovky, cestičky pre chodcov alebo cestičky pre jazdcov na koňoch. Vodiči mopedov sú však tiež povinní za rovnakých podmienok použiť cyklistickú cestičku, ak tak stanovuje domáca legislatíva alebo ak je táto povinnosť oznámená prostredníctvom dodatkovej tabuľky s nápisom alebo symbolom značky C3d dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE MOPEDY.

5. Povinná cestička pre chodcov

dohovor - Povinná cestička pre chodcov

Značka D5 „POVINNÁ CESTIČKA PRE CHODCOV“ (“COMPULSORY FOOTPATH”) oznamuje chodcom, že cestička, na začiatku ktorej je umiestnená, je vyhradená pre nich a zároveň oznamuje ostatným účastníkom cestnej premávky, že túto cestičku nesmú použiť. Chodci sú povinní použiť túto cestičku, ak vedie v rovnakom smere pozdĺž vozovky, cyklistickej cestičky alebo cestičky pre jazdcov na koňoch. 

6. Povinná cestička pre jazdcov na koňoch

dohovor - Povinná cestička pre jazdcov na koňoch

Značka D6 „POVINNÁ CESTIČKA PRE JAZDCOV NA KOŇOCH“ (“COMPULSORY TRACK FOR RIDERS ON HORSEBACK”) oznamuje jazdcom na koňoch, že cestička, na začiatku ktorej je umiestnená, je vyhradená pre nich a zároveň oznamuje ostatným účastníkom cestnej premávky, že túto cestičku nesmú použiť. Jazdci na koňoch sú povinní použiť túto cestičku, ak vedie v rovnakom smere pozdĺž vozovky, cyklistickej cestičky alebo cestičky pre chodcov.

7. Povinná najnižšia rýchlosť

dohovor - Povinná najnižšia rýchlosť

Značka D7 „POVINNÁ NAJNIŽŠIA RÝCHLOSŤ“ (“COMPULSORY MINIMUM SPEED”) znamená, že rýchlosť vozidiel idúcich po ceste, na začiatku ktorej je umiestnená, nesmie byť nižšia ako je stanovená rýchlosť; údaj na značke vyjadruje túto rýchlosť v meracej jednotke, ktorá sa v danej krajine najbežnejšie používa na vyjadrenie rýchlosti vozidiel. Za alebo pod týmto údajom možno doplniť „km“ (kilometre). 

8. Koniec povinnej najnižšej rýchlosti

dohovor - Koniec povinnej najnižšej rýchlosti

Značka D8 „KONIEC POVINNEJ NAJNIŽŠEJ RÝCHLOSTI“ (“END OF COMPULSORY MINIMUM SPEED”) znamená, že najnižšia povinná rýchlosť uložená značkou D7 dohovor - Povinná najnižšia rýchlosť už neplatí. Značka D8 je rovnaká ako značka D7 dohovor - Povinná najnižšia rýchlosť okrem toho, že je prečiarknutá šikmým červeným pruhom, ktorý smeruje od pravého horného okraja k ľavému dolnému okraju.    

9. Povinné snehové reťaze

dohovor - Povinné snehové reťaze

Značka D9 „POVINNÉ SNEHOVÉ REŤAZE“ (“SNOW CHAINS COMPULSORY”) znamená, že vozidlá idúce po ceste, na začiatku ktorej je umiestnená, musia mať aspoň na dvoch zo svojich hnacích kolies snehové reťaze.

10. Povinný smer pre vozidlá prevážajúce nebezpečný náklad 

(compulsory direction for vehicles carrying dangerous goods)
dohovor - Povinný smer pre vozidlá prevážajúce nebezpečný náklad

Značky D10a, D10b a D10c vyznačujú smer, ktorým musia pokračovať vozidlá prepravujúce nebezpečný náklad.

11. Poznámky týkajúce sa kombinácie značiek D4, D5 a D6

a) To, že je chodník alebo cestička vyhradená pre dve kategórie účastníkov cestnej premávky a zakázaná pre ostatných účastníkov, oznamuje príkazová značka zobrazujúca dva symboly pre dané kategórie účastníkov, ktorí sú chodník alebo cestičku, na začiatku ktorej je značka umiestnená, oprávnení používať.

b) Ak sú symboly na značke znázornené vedľa seba a oddelené zvislou čiarou prechádzajúcou cez stred značky, každý zo symbolov znamená, že príslušná kategória musí používať tú stranu cestičky, ktorá je pre ňu vyhradená, a ostatným účastníkom oznamuje, že túto stranu nesmú používať. Tieto dve strany chodníka alebo cestičky musia byť od seba viditeľne oddelené fyzickými prostriedkami alebo vodorovným značením.

c) Ak sú symboly znázornené pod sebou, značka oznamuje príslušným kategóriám účastníkom, že chodník alebo cestičku môžu užívať spoločne. Poradie, v akom sú symboly znázornené, je ľubovoľné. V prípade potreby stanoví domáca legislatíva opatrenia, ktoré sú obidve kategórie účastníkov povinné dodržiavať.

Značky D11a a D11b sú príkladmi kombinácie značky D4 dohovor - Povinná cyklistická cestička a D5 dohovor - Povinná cestička pre chodcov:

dohovor - chodník alebo cestička vyhradená pre dve kategórie účastníkov cestnej premávky

ČASŤ E

OSOBITNÉ REGULAČNÉ ZNAČKY

(SPECIAL REGULATION SIGNS)

I. Všeobecná charakteristika a symboly

Osobitné regulačné značky sú zvyčajne štvorcového alebo obdĺžnikového tvaru s modrým pozadím a symbolom alebo nápisom svetlej farby alebo so svetlým pozadím a symbolom alebo nápisom tmavej farby.

II. Opis

1. Značky označujúce reguláciu alebo výstrahu pre jeden alebo viac jazdných pruhov

Nižšie uvedené značky znamenajú, že regulácia alebo výstraha platí iba pre jeden alebo viac jazdných pruhov, ktoré sú vyznačené pozdĺžnym značením, na vozovke s viacerými jazdnými pruhmi pre vozidlá pohybujúce sa v rovnakom smere. Môžu označovať jazdné pruhy pre protiidúcu premávku. Značka, ktorá sa týka regulácie alebo výstrahy, môže byť znázornená na každej zo šípok zahŕňajúc: 

dohovor - Značky označujúce reguláciu alebo výstrahu pre jeden alebo viac jazdných pruhov

i. E1a „POVINNÁ NAJNIŽŠIA RÝCHLOSŤ PRE RÔZNE JAZDNÉ PRUHY“ (“COMPULSORY MINIMUM SPEED APPLYING TO DIFFERENT LANES”)

ii. E1b „POVINNÁ NAJNIŽŠIA RÝCHLOSŤ PRE JEDEN JAZDNÝ PRUH“ (“COMPULSORY MINIMUM SPEED APPLYING TO ONE LANE”)

Túto značku možno použiť na vytvorenie “pomalého pruhu“ (“slow lane”).

iii. E1c „OBMEDZENIA RÝCHLOSTI PRE RÔZNE JAZDNÉ PRUHY“ (“SPEED LIMITS APPLYING TO DIFFERENT LANES”)

Okraje kruhov sú červené a písmená čierne. 

2. Značky označujúce jazdné pruhy vyhradené pre autobusy 

(signs indicating lanes reserved for buses)

dohovor - Značky označujúce jazdné pruhy vyhradené pre autobusy

Značky E2a a E2b sú príkladmi značiek, ktoré vyznačujú pozíciu jazdného pruhu vyhradeného pre autobusy v súlade s čl. 26bis ods. 2.

3. Značka „JEDNOSMERNÁ CESTA“

(“ONE-WAY”)

a) Na označenie cesty alebo vozovky, ktorá je jednosmerná, možno použiť dve rôzne značky „JEDNOSMERNÁ CESTA“:

dohovor - JEDNOSMERNÁ CESTA

i. Značku E3a, ktorá sa umiestňuje kolmo na os vozovky; jej tabuľa je štvorcového tvaru.

dohovor - JEDNOSMERNÁ CESTA

ii. Značku E3b, ktorá sa umiestňuje rovnobežne s osou vozovky; jej tabuľa má tvar predĺženého obdĺžnika, ktorého dlhšia strana je vodorovná. Na šípke značky E3b možno vpísať slová „jednosmerná cesta“ v štátnom jazyku alebo jednom zo štátnych jazykov danej krajiny. Nápis sa môže uviesť len vtedy, ak sa tým nenaruší účinnosť značky.

b) Značky E3a a E3b možno umiestniť bez ohľadu na to, či sú na príjazde k danej ceste umiestnené zákazové alebo príkazové značky.   

4. Značka predradenia

(preselection sign)
dohovor - Značka predradenia

Príkladom značky na predradenie pred križovatkou na cestách s viacerými jazdnými pruhmi je značka E4:

5. Značky označujúce vjazd na diaľnicu alebo výjazd z nej

dohovor - DIAĽNICA

a) Značka E5a „DIAĽNICA“ (“MOTORWAY”) sa umiestňuje na mieste, kde začínajú platiť osobitné pravidlá vzťahujúce sa na diaľnicu.

Značku E5a možno použiť, a to i opakovane, na upozornenie, že sa vodič blíži k diaľnici. Každá značka umiestnená za týmto účelom má obsahovať buď nápis umiestnený v jej dolnej časti, ktorý vyjadruje vzdialenosť medzi značkou a začiatkom diaľnice alebo dodatkovú tabuľku H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť.

dohovor - KONIEC DIAĽNICE

b) Značka E5b „KONIEC DIAĽNICE“ (“END OF MOTORWAY”) sa umiestňuje na mieste, kde tieto pravidlá prestávajú platiť.

c) Značku E5b možno tiež použiť, a to i opakovane, na upozornenie blížiaceho sa konca diaľnice; vzdialenosť medzi každou značkou umiestnenou za týmto účelom a koncom diaľnice sa uvádza v dolnej časti značky.

d) Tieto značky majú modré alebo zelené pozadie.

6. Značky označujúce vjazd na cestu, na ktorej platia rovnaké pravidlá cestnej premávky ako na diaľnici alebo výjazd z nej

dohovor - CESTA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ

a) Značka E6a „CESTA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ“ (“ROAD FOR MOTOR VEHICLES”) sa umiestňuje na mieste, kde začínajú platiť osobitné pravidlá na cestách, ktoré nie sú diaľnicami, ale sú vyhradené pre motorové vozidlá a neslúžia na obsluhu nehnuteľností hraničiacich s cestou. Pod značku E6a možno ako výnimku umiestniť dodatkovú tabuľku oznamujúcu, že je povolený prístup vozidiel k nehnuteľnostiam hraničiacich s cestou. 

Značku E6a možno použiť, a to i opakovane, na upozornenie, že sa vodič blíži k ceste, na ktorej platia rovnaké pravidlá cestnej premávky ako na diaľnici. Každá značka umiestnená za týmto účelom má obsahovať buď nápis umiestnený v jej dolnej časti, ktorý vyjadruje vzdialenosť medzi značkou a začiatkom cesty, na ktorej platia rovnaké pravidlá cestnej premávky ako na diaľnici alebo dodatkovú tabuľku H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť.

dohovor - KONIEC CESTY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ

b) Značku E6b „KONIEC CESTY PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ“ možno tiež použiť, a to i opakovane, na upozornenie, že sa blíži koniec cesty; vzdialenosť medzi každou značkou umiestnenou za týmto účelom a koncom cesty sa uvádza v dolnej časti značky.

c) Tieto značky majú modré alebo zelené pozadie.

7. Značky označujúce začiatok a koniec zastavanej oblasti

(signs indicating the beginning and the end of a built-up area)

a) Značka označujúca začiatok zastavanej oblasti má obsahovať názov zastavanej oblasti alebo symbol znázorňujúci siluetu zastavanej oblasti alebo kombináciu oboch uvedených možností. 

Nápisy sú tmavej farby na bielom podklade alebo na podklade svetlej farby a značka má okraj tmavej farby.

Značky E7a, E7b a E7c ukazujú príklady značiek označujúcich začiatok zastavanej oblasti:

dohovor - značka označujúca začiatok zastavaného územia

b) Značka označujúca koniec zastavanej oblasti je rovnaká okrem toho, že je preškrtnutá šikmým červeným pásom alebo šikmými rovnobežnými čiarami, ktoré siahajú z pravého horného rohu do ľavého dolného rohu. 

Značky E8a, E8b a E8c ukazujú príklady značiek označujúcich koniec zastavanej oblasti:

dohovor - značka označujúca koniec zastavaného územia

Bez ohľadu na čl. 6 ods. 1 možno tieto značky umiestniť na opačnej strane značiek, ktoré označujú zastavanú oblasť.

c) Značky, ktorých sa týka tento odsek, sa používajú v súlade s čl. 13bis ods. 2.           

8. Značky so zónovou platnosťou

(signs having zonal validity)

a) Začiatok zóny:

i. Na označenie toho, že značka platí na všetkých cestách v zóne (zónová platnosť), sa použije značka na pravouhlej tabuli so svetlým pozadím. Nad značkou na tabuli alebo pod ňou možno zobraziť slovo „ZONE“ alebo jeho ekvivalent v štátnom jazyku. Špecifické detaily o obmedzeniach, zákazoch alebo príkazoch vyplývajúcich zo značky možno uviesť pod značkou na tabuli alebo na dodatkovej tabuľke.  

Značky, ktoré platia na všetkých cestách v zóne (zónová platnosť), sa umiestňujú na všetkých príjazdových cestách do zóny. Zóna by pokiaľ možno mala zahŕňať iba cesty s podobnými charakteristikami.

ii. Značky E9a, E9b, E9c a E9d sú príkladmi značiek, ktoré platia na všetkých cestách v zóne (zónová platnosť):

E9a – Zóna, v ktorej je zakázané parkovanie (zone in which parking is prohibited)

E9b – Zóna, v ktorej je zakázané parkovanie v určitom čase (zone in which parking is prohibited at certain times)

E9c – Parkovacia zóna (parking zone)

E9d – Zóna s najvyššou rýchlosťou (maximum speed zone)

b) Výjazd zo zóny:

i. Na označenie výjazdu zo zóny, v ktorej má značka zónovú platnosť, sa použije rovnaká značka zobrazená na pravouhlej tabuli ako je značka umiestnená na začiatku zóny, avšak táto značka má byť sivá na obdĺžnikovej tabuli so svetlým pozadím. Značka je prečiarknutá čiernym alebo tmavosivým šikmým pásom alebo rovnobežnými sivými alebo čiernymi čiarami, ktoré tvoria takýto pás, smerujúcim cez značku sprava doľava. 

Značky označujúce výjazd zo zóny sa umiestňujú na všetkých cestách, ktorými možno opustiť túto zónu.   

ii. Značky E10a, E0b, E10c a E10d sú príkladmi značiek označujúcich výjazd zo zóny, v ktorej značka platí na všetkých cestách (zónová platnosť):

dohovor - koniec zónovej značky

E10a – Koniec zóny, v ktorej je zakázané parkovanie (end of zone in which parking is prohibited)

E10b – Koniec zóny, v ktorej je zakázané parkovanie v určitom čase (end of zone in which parking is prohibited at certain times)

E10c – Koniec parkovacej zóny (end of parking zone)

E10d – Koniec zóny s najvyššou rýchlosťou (end of maximum speed zone)

9. Značky označujúce vjazd do tunela, v ktorom platia osobitné pravidlá alebo výjazd z neho

dohovor - tunel

a) Značka E11a „TUNEL“ (“TUNNEL”) označuje úsek cesty prechádzajúci cez tunel a na ktorom platia osobitné pravidlá. Umiestňuje sa v mieste, od ktorého tieto pravidlá platia.

b) Za účelom upozornenia účastníkov cestnej premávky v predstihu, značka E11a môže byť predbežne umiestnená vo vhodnej vzdialenosti pred miestom, odkiaľ platia osobitné pravidlá; takáto značka ukazuje, buď vo svojej dolnej časti alebo na dodatkovej tabuľke H1 dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť, vzdialenosť medzi miestom, na ktorom je umiestnená a miestom, od ktorého tieto osobitné pravidlá platia. 

dohovor - koniec tunela

c) Značku E11b „KONIEC TUNELA“ (“END OF TUNNEL”) možno umiestniť v mieste, od ktorého už tieto osobitné pravidlá neplatia.

10. Značka „PRIECHOD PRE CHODCOV“ 

(“PEDESTRIAN CROSSING”)
dohovor - priechod pre chodcov

a) Značka E12a „PRIECHOD PRE CHODCOV“ sa používa na ukázanie chodcom a vodičom pozíciu priechodu pre chodcov. Tabuľa má modré alebo čierne pozadie, trojuholník je biely alebo žltý a symbol je čierny alebo tmavomodrý; zobrazený symbol má byť symbol A12 dohovor - priechod pre chodcov.

b) Možno však tiež použiť značku E12c, ktorá má tmavé pozadie a biely symbol.  

11. Značka „NEMOCNICA“

(“HOSPITAL”)
dohovor - nemocnica

a) Značka oznamuje vodičom vozidiel, že by mali prijať opatrenia vzhľadom na blízkosť zdravotníckeho zariadenia; predovšetkým, že by nemali spôsobovať žiaden zbytočný hluk. Sú dva vzory tejto značky: E13a a E13b.

b) Červený kríž na značke E13b môže byť nahradený jedným zo symbolov dohovor - červený polmesiac, červený lev.

12. Značka „PARKOVANIE“

(“PARKING”)
dohovor - parkovanie

a) Značka E14a „PARKOVANIE“, ktorá môže byť umiestnená rovnobežne s osou cesty, označuje miesta, kde je povolené parkovanie vozidiel. Tabuľa má tvar štvorca a obsahuje písmeno „P“. Značka má modré pozadie.

b) Smer, ktorým leží parkovisko alebo kategórie vozidiel, pre ktoré je parkovisko vyhradené, možno vyznačiť na samotnej značke alebo na dodatkovej tabuľke pod značkou. Nápismi možno tiež špecifikovať, po akú dobu je parkovanie povolené alebo prostredníctvom znamienka „+“, za ktorým nasleduje slovo alebo symbol vyjadrujúci typ dopravy, možno označiť, že z parkoviska je dostupná verejná doprava.  

Značky E14b a E14c sú príkladmi značiek, ktoré možno použiť na označenie autoparkoviska (car park) určeného najmä pre vozidlá, ktorých vodiči chcú využiť prostriedky verejnej dopravy:

dohovor - parkovanie,z ktorého je dostupná verejná doprava

13. Značky označujúce zastávku autobusu alebo električky

dohovor - zastávka autobusu, zastávka električky

E15 „ZASTÁVKA AUTOBUSU“ (“BUS STOP”)

E16 „ZASTÁVKA ELEKTRIČKY“ (“TRAMWAY STOP”)

Značky označujúce vjazd do obytnej oblasti alebo výjazd z obytnej oblasti, v ktorej platia osobitné pravidlá

dohovor - obytná oblasť, koniec obytnej oblasti

Značka E17a „OBYTNÁ OBLASŤ“ (“RESIDENTIAL AREA”) sa umiestňuje v mieste, v ktorom začínajú platiť osobitné pravidlá vzťahujúce sa na obytnú oblasť uvedené v čl. 27bis Dohovoru o cestnej premávke doplneného Európskou dohodou. Značka E17b „KONIEC OBYTNEJ OBLASTI“ (“END OF RESIDENTIAL AREA”) sa umiestňuje v mieste, v ktorom tieto pravidlá prestávajú platiť.

14. Značky označujúce miesto zastavenia v prípade núdze alebo nebezpečenstva

dohovor - MIESTO NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA

Značka E18 „MIESTO NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA“ (“EMERGENCY STOPPING PLACE”) označuje miesto, ktoré môžu vodiči využiť iba na zastavenie alebo parkovanie v prípade núdze alebo nebezpečenstva. Ak je toto miesto zastavenia vybavené telefónom núdzového volania a/alebo hasiacim prístrojom, značka má obsahovať symboly F17 dohovor - TELEFÓN NÚDZOVÉHO VOLANIA a/alebo F18 dohovor - HASIACI PRÍSTROJ buď vo svojej dolnej časti alebo na pravouholníkovej tabuli umiestnenej pod značkou. Táto značka má dva vzory: E18a a E18b.

ČASŤ F

INFORMAČNÉ ZNAČKY, OZNAČENIA ZARIADENÍ ALEBO SLUŽIEB

(INFORMATION, FACILITIES OR SERVICE SIGNS)

I. Všeobecná charakteristika a symboly

dohovor - informačné značky

1. Značky „F“ majú modré alebo zelené pozadie; môžu obsahovať biely alebo žltý pravouholník, v ktorom je vyobrazený symbol.

2. Na modrom alebo zelenom páse v spodnej časti značky môže byť biely nápis vyjadrujúci vzdialenosť k danému zariadeniu alebo k vjazdu na cestu vedúcej k nemu; na značke so symbolom F5 dohovor - HOTEL ALEBO MOTEL môže byť rovnakým spôsobom vyznačené slovo „HOTEL“ alebo „MOTEL“. Značky môžu byť umiestnené aj na vjazde na cestu vedúcu k zariadeniu a vtedy môže byť na spodku modrej alebo zelenej časti vyznačená biela smerová šípka. 

Symbol môže byť čierny alebo tmavomodrý okrem symbolov F1a, F1b, F1c dohovor - STANICA PRVEJ POMOCI dohovor - červený polmesiac, červený lev a F18 dohovor - HASIACI PRÍSTROJ, ktoré majú byť červené. Symbol F17 dohovor - TELEFÓN NÚDZOVÉHO VOLANIA môže byť červený.

II. Opis

1. Symbol „STANICA PRVEJ POMOCI“

(“FIRST-AID”)

Používajú sa symboly, ktoré znázorňujú stanice prvej pomoci v príslušnom štáte. Tieto znaky sú červenej farby. 

Príkladom týchto symbolov je F1a:

dohovor - STANICA PRVEJ POMOCI

2. Rôzne symboly

dohovor - OPRAVÁREŇ

F2 „OPRAVÁREŇ“ (“BREAKDOWN SERVICE”)

dohovor - TELEFÓN

F3 „TELEFÓN“ (“TELEPHONE”)

dohovor - ČERPACIA STANICA

F4 „ČERPACIA STANICA“ (“FILLING STATION”)

dohovor - HOTEL ALEBO MOTEL

F5 „HOTEL ALEBO MOTEL“ (“HOTEL OR MOTEL”)

dohovor - REŠTAURÁCIA

F6 „REŠTAURÁCIA“ (“RESTAURANT”)

dohovor - OBČERSTVENIE ALEBO BUFET

F7 „OBČERSTVENIE ALEBO  KAVIAREŇ“ (“REFRESHMENTS OR CAFETERIA”)

dohovor - MIESTO NA PIKNIK

F8 „MIESTO NA PIKNIK“ (“PICNIC SITE”)

dohovor - ZAČIATOK TURISTICKEJ TRASY

F9 „ZAČIATOK TURISTICKEJ TRASY“ (“STARTING-POINT FOR WALKS”)

dohovor - TÁBORISKO PRE STANY

F10 „TÁBORISKO PRE STANY“ (“CAMPING SITE”)

dohovor - TÁBORISKO PRE KARAVANY

F11 „TÁBORISKO PRE KARAVANY“ (“CARAVAN SITE”)

dohovor - TÁBORISKO PRE STANY A KARAVANY

F12 „TÁBORISKO PRE STANY A KARAVANY“ (“CAMPING AND CARAVAN SITE”)

dohovor - UBYTOVŇA

F13 „UBYTOVŇA“ (“YOUTH HOSTEL”)

dohovor - ROZHLASOVÉ STANICE VYSIELAJÚCE DOPRAVNÉ SPRAVODAJSTVO

F 14 „ROZHLASOVÉ STANICE VYSIELAJÚCE DOPRAVNÉ SPRAVODAJSTVO“

Nápis na bielom štvorci: Pod slovo „radio“ môže byť údaj o názve alebo kóde rozhlasovej stanice, môže byť aj v skrátenej forme, ak je to potrebné, a číslo programu. Slovo „radio“ možno opakovať aj v národnom jazyku. 

Nápis na modrom pozadí: Údaj o frekvencii a v prípade potreby aj o vlnovej dĺžke miestnej rozhlasovej stanice. 

Na zvážení jednotlivých krajín sa ponecháva, či v prípade VHF staníc pridajú aj údaj „MHz“ alebo regionálny kód, resp. či v prípade rozhlasových staníc, ktoré vysielajú na stredných alebo dlhých vlnách, aj údaj „kc/s“. 

Vlnová dĺžka sa udáva v číselných hodnotách spolu s písmenom m (napr. 1500 m). 

dohovor - VEREJNÁ TOALETA

F15 „VEREJNÁ TOALETA“ (“PUBLIC LAVATORY”)

dohovor - PLÁŽ ALEBO KÚPALISKO

F16 „PLÁŽ ALEBO KÚPALISKO“ (“BEACH OR SWIMMING POOL”)

dohovor - TELEFÓN NÚDZOVÉHO VOLANIA

F17 „TELEFÓN NÚDZOVÉHO VOLANIA“ (“EMERGENCY TELEPHONE”)

dohovor - HASIACI PRÍSTROJ

F18 „HASIACI PRÍSTROJ“ (“EXTINGUISHER”)

ČASŤ G

SMEROVÉ ZNAČKY, POLOHOVÉ ZNAČKY ALEBO PREDZVESTI

(DIRECTION, POSITION OR INDICATION SIGNS)

I. Všeobecná charakteristika a symboly

1. Informačné značky sú zvyčajne pravouhlé; smerové značky môžu mať však tvar predĺženého obdĺžnika s dlhšou stranou vodorovnou, na konci ktorého je hrot šípu (arrowhead).

2. Na informačných značkách sú buď biele alebo žlté symboly alebo nápisy na tmavom podklade alebo symboly alebo nápisy tmavej farby na bielom alebo svetlom podklade; červenú farbu možno použiť iba výnimočne, pričom nesmie na značke nikdy prevládať. 

3. Predbežné smerové značky alebo smerové značky, ktoré sa vzťahujú na diaľnice alebo na cesty považované za diaľnice, obsahujú biele symboly alebo nápisy na modrom alebo zelenom podklade. Na týchto značkách môžu byť symboly použité na značkách E5a dohovor - DIAĽNICA a E6a dohovor - CESTA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ vyobrazené v zmenšenej forme.

4. Značky označujúce dočasné podmienky, ako sú napr. práce na ceste, odklony alebo obchádzky, môžu mať oranžový alebo žltý podklad s čiernymi symbolmi a nápismi. 

5. Na značkách G1 dohovor - Predbežné smerové značky, G4 dohovor - smerové značky ukazujúce smer k miestu, G5 dohovor - smerové značky ukazujúce smer k miestu, G6 dohovor - smerové značky ukazujúce smer k letisku a G10 dohovor - potvrdzujúca značka sa odporúča uviesť názvy miest v jazyku krajiny alebo jej územného celku, kde sa vyznačené lokality nachádzajú.  

II. Predbežné smerové značky 

(advance direction signs)

1. Všeobecný prípad

dohovor - Predbežné smerové značky

Príkladmi predbežných smerových značiek sú značky G1a, G1b a G1c:

2. Osobitné prípady

dohovor - predbežné smerové znaky SLEPÁ CESTA

a) Príkladmi predbežných smerových značiek „SLEPÁ CESTA“ (“NO THROUGH ROAD”) sú G2a a G2b:

Červený pás na značkách G2a a G2b má byť obkolesený bielym okrajom.    

b) Príkladom predbežnej smerovej značky pre cestu, ktorú je potrebné nasledovať za účelom odbočiť doľava, ak je odbočenie doľava na najbližšej križovatke zakázané, je G3:

dohovor - predbežná smerová značka pre cestu, ktorú je potrebné nasledovať za účelom odbočiť doľava, ak je odbočenie doľava na najbližšej križovatke zakázané

POZNÁMKA – Predbežné smerové značky G1 môžu obsahovať symboly používané na iných značkách informujúcich účastníkov cestnej premávky o charaktere cesty alebo dopravných podmienkach (napr. značky A2 dohovor - nebezpečné klesanie, A5 dohovor - zdvíhací most, C3e dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, C6 dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ VÝŠKA PRESAHUJE ... METRE, E5a dohovor - DIAĽNICA, F2 dohovor - OPRAVÁREŇ).

III. Smerové značky

(direction signs)

1. Príkladmi značiek ukazujúcich smer k miestu sú G4a, G4b a G5:

dohovor - smerové značky ukazujúce smer k miestu
dohovor - smerové značky ukazujúce smer k miestu

2. Príkladmi značiek ukazujúcich smer k letisku sú G6a a G6b:

dohovor - smerové značky ukazujúce smer k letisku

3. Značka G7 ukazuje smer k táborisku pre stany:

dohovor - smerové značky ukazujúce smer k táborisku pre stany

4. Značka G8 ukazuje smer k ubytovni:

dohovor - smerové značky ukazujúce smer k ubytovni

5. Príkladmi značiek ukazujúcich smer k parkovisku, ktoré je určené najmä pre vozidlá, ktorých vodiči chcú použiť verejnú dopravu, sú G9a a G9b:

dohovor - smerové značky ukazujúce smer k parkovisku, ktoré je určené najmä pre vozidlá, ktorých vodiči chcú použiť verejnú dopravu

Druh verejnej dopravy môže byť na značke vyznačený nápisom alebo symbolom. 

POZNÁMKA – Smerové značky G4, G5 a G6 môžu obsahovať symboly používané na iných značkách informujúcich účastníkov cestnej premávky o charaktere cesty alebo dopravných podmienkach (napr. značky A2 dohovor - nebezpečné klesanie, A5 dohovor - zdvíhací most, C3e dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ, C6 dohovor - ZÁKAZ VJAZDU PRE VOZIDLÁ, KTORÝCH CELKOVÁ VÝŠKA PRESAHUJE ... METRE, E5a dohovor - DIAĽNICA, F2 dohovor - OPRAVÁREŇ).  

IV. Potvrdzujúce značky

(confirmatory signs)

Značka G10 je príkladom potvrdzujúcej značky:

dohovor - potvrdzujúca značka

Napriek čl. 6 ods. 1 možno túto značku umiestniť na zadnú stranu inej značky, ktorá je určená pre premávku v opačnom smere. 

V. Predzvesti 

(indication signs)

1. Značky označujúce počet a smer jazdných pruhov

(signs indicating the number and direction of traffic lanes)
dohovor - Značky označujúce počet a smer jazdných pruhov

Značky ako G11a, G11b a G11c sa používajú na informovanie vodičov o počte a smere jazdných pruhov. Musia obsahovať rovnaký počet šípok ako je počet jazdných pruhov určených pre premávku v rovnakom smere; môžu tiež vyznačovať jazdné pruhy určené pre premávku v opačnom smere. 

2. Značky označujúce ukončenie jazdného pruhu

(signs indicating closure of a traffic lane)
dohovor - Značky označujúce ukončenie jazdného pruhu

Značky ako G12a a G12b označujú vodičom ukončenie jazdného pruhu.

3. Značka „SLEPÁ CESTA“ 

dohovor - Značka SLEPÁ CESTA

Značka G13 „SLEPÁ CESTA“ (“NO THROUGH ROAD”) umiestnená na začiatku cesty znamená, že sa ňou nedá prejsť. Červený pás na značke G13 má byť obkolesený bielym okrajom.    

4. Značka „VŠEOBECNÉ OBMEDZENIA RÝCHLOSTI“

dohovor - Značka „VŠEOBECNÉ OBMEDZENIA RÝCHLOSTI“

Značka G14 „VŠEOBECNÉ OBMEDZENIA RÝCHLOSTI“ (“GENERAL SPEED LIMITS”) sa používa najmä v blízkosti štátnych hraníc, na informovanie o všeobecných obmedzeniach rýchlosti, ktoré sú platné v danej krajine alebo v rámci jej územného celku. Na vrchu značky sa vyznačí názov alebo rozlišovací znak krajiny, prípadne doplnený aj štátnym znakom. Značka uvádza všeobecné obmedzenia rýchlosti, ktoré sú platné v danej krajine, v nasledujúcom poradí: 

(1) v zastavaných oblastiach; 

(2) mimo zastavaných oblastí; 

(3) na diaľniciach. 

V prípade potreby možno na vyznačenie všeobecného obmedzenia rýchlosti na cestách pre motorové vozidlá možné použiť symbol značky E6a „CESTA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ“ dohovor - CESTA PRE MOTOROVÉ VOZIDLÁ.

Okraj značky a jej horná časť je modrej farby; názov krajiny a pozadie troch štvorcových políčok je biele. Symboly použité v hornom a strednom štvorcovom políčku sú čiernej farby a symbol v strednom štvorcovom políčku je prečiarknutý šikmou červenou čiarou.

5. Značka „OTVORENÁ ALEBO ZATVORENÁ CESTA“

dohovor - Značka „OTVORENÁ ALEBO ZATVORENÁ CESTA“

a) Značka G15 „OTVORENÁ ALEBO ZATVORENÁ CESTA“ (“ROAD OPEN OR CLOSED”) sa používa na informovanie, či je horská cesta, a to najmä jej úsek vedúci cez priesmyk, otvorená alebo zatvorená; značka sa postaví na začiatok cesty alebo ciest, ktoré vedú k uvedenému úseku.

Názov úseku cesty (alebo priesmyku) je napísaný bielou farbou. Na ukážke je ako príklad uvedený názov „Furka“.  

Panely 1, 2 a 3 sú odnímateľné. 

b) Ak je úsek cesty zatvorený, panel 1 je červenej farby a s nápisom „ZATVORENÉ“; ak je daný úsek otvorený, panel 1 je zelenej farby a s nápisom „OTVORENÉ“. Nápisy sú bielej farby a pokiaľ možno vo viacerých jazykoch.

c) Panely 2 a 3 majú biely podklad s čiernymi nápismi a symbolmi.

Ak je úsek cesty otvorený, panel 3 ostane prázdny a panel 2 je v závislosti od stavu cesty prázdny alebo ukazuje značku D9 „POVINNÉ SNEHOVÉ REŤAZE“ dohovor - Povinné snehové reťaze alebo symbol G16 „ODPORÚČANÉ REŤAZE ALEBO ZIMNÉ PNEUMATIKY“ dohovor - Značka ODPORÚČANÉ REŤAZE ALEBO ZIMNÉ PNEUMATIKY. Tento symbol je čiernej farby.

Ak je úsek cesty zatvorený, panel 3 uvádza názov miesta, po ktoré je cesta otvorená a panel 2 ukazuje v závislosti od stavu cesty buď nápis „OTVORENÉ AŽ PO“ alebo symbol G16 dohovor - Značka ODPORÚČANÉ REŤAZE ALEBO ZIMNÉ PNEUMATIKY alebo značku D9 dohovor - Povinné snehové reťaze.

6. Značka „ODPORÚČANÁ RÝCHLOSŤ“

Značka „ODPORÚČANÁ RÝCHLOSŤ“

Značka G17 „ODPORÚČANÁ RÝCHLOSŤ“ (“ADVISORY SPEED”) sa používa na vyznačenie rýchlosti, ktorou sa odporúča jazdiť, ak to dovoľujú okolností a ak nie je vodič povinný dodržať nižšiu rýchlosť závisiacu od kategórie jeho vozidla. Číslo alebo rozsah čísel uvedených na značke vyjadruje rýchlosť v meracej jednotke, ktorá sa v danej krajine najbežnejšie používa na vyjadrenie rýchlosti vozidiel. Túto jednotku možno uviesť na značke.

7. Značka označujúca odporúčanú trasu pre ťažké vozidlá

dohovor - Značka označujúca odporúčanú trasu pre ťažké vozidlá

G18 „ODPORÚČANÁ TRASA PRE ŤAŽKÉ VOZIDLÁ“ (“ADVISED ITINERARY FOR HEAVY VEHICLES”)

8. Značka označujúca únikový pruh

dohovor - Značka označujúca únikový pruh

Značka G19 “ÚNIKOVÝ PRUH“ (“ESCAPE LANE”) sa používa na označenie únikového pruhu na prudkom klesaní. Táto značka spolu s tabuľkou ukazujúcou vzdialenosť k únikovému pruhu, by mala byť umiestnená spolu so značkou A2 dohovor - nebezpečné klesanie na začiatku klesania (vrchole svahu), kde nebezpečný úsek začína a na začiatku únikového pruhu. V závislosti od dĺžky klesania možno značku podľa potreby zopakovať, opäť s tabuľkou so vzdialenosťou

Symbol sa môže meniť podľa polohy únikového pruhu vo vzťahu k predmetnej ceste.

9. Značky označujúce nadchod alebo podchod pre chodcov 

(signs notifying a pedestrian overpass or underpass)
dohovor - Značky označujúce nadchod alebo podchod pre chodcov

a) Značka G20 sa používa na označenie nadchodu alebo podchodu pre chodcov

b) Značka G21 sa používa na označenie nadchodu alebo podchodu bez schodov. Na tejto značke sa môže tiež použiť symbol pre zdravotne postihnuté osoby.

10. Značky označujúce výjazd z diaľnice

(signs notifying an exit from a motorway)
dohovor - Značky označujúce výjazd z diaľnice

Značky G22a, G22b a G22c sú príkladmi predbežných značiek na označenie výjazdu z diaľnice:

Na týchto značkách sa uvádza vzdialenosť k výjazdu z diaľnice, ako je definovaná podľa domácej legislatívy, za podmienky, že značky s jedným a dvoma šikmými pásmi sú umiestnené v jednej tretine a dvoch tretinách vzdialenosti medzi značkou s tromi šikmými pásmi a výjazdom z diaľnice. 

11. Značky označujúce núdzové východy

(signs indicating emergency exits)
dohovor - umiestnenie núdzových východov

a) Značky G23a a G23b označujú umiestnenie núdzových východov.

dohovor - značka, ktorá označuje smer a vzdialenosť k najbližším núdzovým východom
dohovor - značka, ktorá označuje smer a vzdialenosť k najbližším núdzovým východom

b) Značky G24a, G24b a G24c sú príkladmi značiek, ktoré označujú smer a vzdialenosť k najbližším núdzovým východom:

V tuneloch sa umiestňujú v maximálnej vzdialenosti 50 m od seba a vo výške 1 až 1,5 m na bočných stenách. 

c) Značky G23 a G24 majú zelené pozadie a symboly, šípky a ukazovatele vzdialenosti sú bielej alebo svetlej farby.

ČASŤ H

DODATKOVÉ TABUĽKY

(ADDITIONAL PANELS)

1. Tieto tabuľky majú mať biele alebo žlté pozadie a čierny, tmavomodrý alebo červený okraj, v takom prípade je vzdialenosť, dĺžka alebo symbol uvedený čiernou alebo tmavomodrou farbou, alebo majú čierne alebo tmavomodré pozadie a biely, žltý alebo červený okraj, v takom prípade je vzdialenosť, dĺžka alebo symbol uvedený bielou alebo žltou farbou.

Pozadie dodatkových tabuliek má byť pokiaľ možno rovnaké ako pozadie tých skupín značiek, s ktorými sa tieto tabuľky používajú.

2. 

dohovor - dodatková tabuľka vzdialenosť

a) Dodatkové tabuľky H1 ukazujú vzdialenosť od značky k začiatku nebezpečného úseku cesty alebo zóny, pre ktorú regulácia platí.  

dohovor - dodatková tabuľka úsek platnosti

b) Dodatkové tabuľky H2 ukazujú dĺžku nebezpečného úseku cesty alebo zóny, pre ktorú regulácia platí.

c) Dodatkové tabuľky sa umiestňujú pod značku. Avšak v prípade výstražných značiek vzoru Ab možno informácie, ktoré sa uvádzajú na dodatkových tabuľkách, uviesť v dolnej časti značky.

dohovor - dodatková tabuľka smer a dĺžka platnosti
dohovor - dodatková tabuľka začiatok, priebeh a koniec platnosti

3. Dodatkové tabuľky H3 a H4, ktoré sa týkajú zákazu alebo obmedzenia parkovania, majú vzory H3a, H3b a H3c, resp. H4a, H4b a H4c [viď časť C ods. 9 písm. c)].

4. Regulačné značky môžu byť obmedzené len na určitú kategóriu účastníkov cestnej premávky zobrazením symbolu pre ich kategóriu. Napr. H5a a H5b:

dohovor - dodatková tabuľka platí pre

V prípade, ak existuje určitá kategória účastníkov cestnej premávky, pre ktorých regulačná značka nemá platiť, uvedie sa to pomocou symbolu pre ich kategóriu a slova „okrem“ v jazyku danej krajiny. Napr. H6:

dohovor - dodatková tabuľka neplatí pre

V prípade potreby možno symbol nahradiť nápisom v príslušnom jazyku. 

dohovor - označenie parkovacieho miesta pre zdravotne postihnuté osoby

5. Na označenie parkovacieho miesta pre zdravotne postihnuté osoby sa má použiť tabuľka H7 so značkou C18 dohovor - ZÁKAZ STÁTIA alebo E14 dohovor - parkovanie.

dohovor - dodatková tabuľka priebeh hlavnej cesty

6. Dodatková tabuľka H8 zobrazuje schému križovatky, v ktorej hrubé čiary označujú prednostnú cestu a tenké čiary cesty, na ktorých sú umiestnené značky B1 dohovor - daj prednosť alebo B2 dohovor - STOP značka.

7. Na označenie, že na nadchádzajúcom úseku cesty sa kvôli ľadu alebo snehu šmýka, sa má použiť tabuľka H9.

POZNÁMKA K CELEJ PRÍLOHE 1 – V krajinách, kde sa jazdí po ľavej strane vozovky, sú značky a/alebo symboly primerane obrátené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok