Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) III

V tomto článku dokončíme slovenský preklad Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v dvoch predchádzajúcich príspevkoch, v ktorých bol preložený „hlavný“ text dohovoru (čl. 1 až 48) a príloha 1 [cestné (zvislé) značky]. Predmetom tejto časti prekladu je predovšetkým vodorovné značenie (príloha 2 dohovoru), ktoré bolo – najmä čo sa týka schém – upravené protokolom v roku 1973.

Tak ako v prvých dvoch častiach, samozrejme aj tu platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený osobou, ktorá nie je prekladateľ. Nižšie uvedené znenie teda nie je oficiálnym slovenským znením dohovoru a nemožno ho použiť na právne účely.

PRÍLOHA 2

VODOROVNÉ ZNAČENIE

(road markings)

Niektoré definície sú preložené doslovne, hoci ide o pojmy, ktoré sa v našej legislatíve nepoužívajú, resp. používajú inak, ak to je dôležité z hľadiska kontextu a kvôli pochopeniu širších súvislostí (napr. acceleration lane nie je pripájací pruh, ale zrýchľovací pruh, deceleration lane nie je odbočovací pruh, ale spomaľovací pruh.). Ako ukážku nesprávnych oficiálnych slovenských pojmov z dohovoru možno uviesť vodiacu čiaru (guiding line), ktorou sa podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. označovala čiara označujúca okraj vozovky, hoci podľa dohovoru to je typ stredovej čiary, t. j. čiary označujúcej okraj jazdného pruhu, nie vozovky. V ďalšom texte dohovoru sú niekde v zátvorkách uvedené aj oficiálne anglické výrazy, príp. slovenské varianty prekladu, ak je to vhodné na lepšie pochopenie.

V tomto preklade sú pre lepšiu ilustráciu pridané k jednotlivým ustanoveniam aj príslušné schémy, ktoré sú v oficiálnom znení dohovoru uvedené v prílohe k protokolu.

kapitola I

Všeobecne

1. Značenie na povrchu cesty (vodorovné značenie) má byť z protišmykového materiálu a nesmie vyčnievať viac ako 6 mm nad povrch vozovky. Gombíky a podobné zariadenia použité na značenie nesmú vyčnievať viac ako 1,5 cm nad povrch vozovky (alebo viac ako 2,5 cm,ak sú na nich odrazky); používajú sa v súlade s požiadavkami bezpečnosti cestnej premávky.

kapitola II

Pozdĺžne značenie

(longitudinal marking)

A. Rozmery

2. Šírka súvislých alebo prerušovaných čiar, ktoré sa používajú na pozdĺžne značenie má byť minimálne 0,1 m. Šírka prerušovanej čiary, ktorá sa používa na oddelenie priebežného pruhu (through lane) od zrýchľovacieho pruhu (acceleration lane), od spomaľovacieho pruhu (deceleration lane) alebo od kombinácie zrýchľovacieho a spomaľovacieho pruhu, má byť najmenej dvojnásobná oproti bežnej prerušovanej čiare.

3. Vzdialenosť medzi dvoma susednými pozdĺžnymi čiarami (dvojitá čiara) má byť 0,1 m až 0,18 m.

4. Prerušovaná čiara pozostáva z ťahov jednotnej dĺžky, medzi ktorými sú rovnaké medzery. Pri určovaní dĺžky ťahov (stroke) a medzier (gap) medzi nimi sa prihliada na rýchlosť vozidiel na danom úseku cesty alebo v danej oblasti. 

5. 

a) Prerušovaná čiara, ktorá sa používa na usmerňovanie (guiding) premávky podľa čl. 26 ods. 2 písm. a), má pozostávať z ťahov, ktoré sú dlhé najmenej 1 m. Bežná dĺžka medzier medzi jednotlivými ťahmi má byť zvyčajne dvojnásobkom až štvornásobkom dĺžky ťahov, z ktorých prerušovaná čiara pozostáva. Dĺžka medzier nemá presiahnuť 12 m.

b) Dĺžka ťahov, z ktorých pozostáva prerušovaná čiara používaná na upozornenie (warning) podľa čl. 26 ods. 2 písm. a) bodu ii., má byť dvojnásobkom až štvornásobkom dĺžky medzier.

6. Súvislá čiara má byť dlhá najmenej 20 m.

B. Značenie jazdných pruhov 

protokol - pozdĺžne čiary
schéma A-1

7. Jazdné pruhy s značia prerušovanými čiarami, súvislými čiarami alebo iným vhodným spôsobom.

8. Na obojsmernej vozovke, ktorá má dva jazdné pruhy, sa stredová čiara (centre line) vozovky vyznačí pozdĺžnym značením (schéma A-2). Toto značenie zvyčajne pozostáva z prerušovaných čiar. Súvislé čiary sa na tento účel používajú iba za osobitných okolností (special circumstances).

protokol - obojsmerné vozovky
schéma A-2

9. Na obojsmernej vozovke, ktorá má tri jazdné pruhy, sa jazdné pruhy vo všeobecnosti vyznačujú prerušovanými čiarami (schéma A-3). Súvislá čiara, dve súvislé čiary alebo prerušovaná čiara tesne vedľa súvislej čiary sa používajú výlučne v špecifických prípadoch (specific cases). Dve súvislé čiary možno použiť, keď sa blížia vrcholky kopcov, križovatky, železničné priecestia a na miestach, kde je znížená viditeľnosť.

protokol - obojsmerné vozovky
schéma A-3

10. Na obojsmernej vozovke, ktorá má viac ako tri jazdné pruhy, sa dva smery premávky oddeľujú súvislou čiarou. Avšak, keď sa blíži železničné priecestie alebo za iných osobitných okolností sa môžu použiť dve súvislé čiary. Jazdné pruhy sa vyznačujú prerušovanou čiarou (schéma A-4). Keď sa použije len jedna súvislá čiara, má byť širšia ako čiary, ktoré na rovnakom úseku cesty oddeľujú jazdné pruhy.

protokol - obojsmerné vozovky
schéma A-4

11. Ak sa uplatňuje čl. 26 ods. 2 písm. c), každý okraj jazdného pruhu (pruhov), v ktorom je možná obrátená premávka (reversible lane), sa môže označiť dvojitou prerušovanou výstražnou čiarou, ktorá sa používa v súlade s čl. 26 ods. 2 písm. a) bodom ii. (schémy A-5 a A-6).

protokol - kyvadlové pruhy
schéma A-5
protokol - kyvadlové pruhy
schéma A-6

Schéma A-7 ukazuje príklad vodorovného značenia jednosmernej cesty. Schéma A-8 ukazuje príklad značenia vozovky na diaľnici.

protokol - jednosmerná vozovka
schéma A-7
protokol - diaľnica
schéma A-8

12. Jazdné pruhy majú byť vyznačené na miestach, kde je šírka vozovky zúžená obrubníkmi, ostrovčekmi alebo smerovými ostrovčekmi.

13. Pred významnou križovatkou (major intersection) (obzvlášť s riadenou premávkou), kde je šírka dostatočná pre dva alebo viac radov vozidiel, sa jazdné pruhy vyznačia ako je ukázané na schéme A-31. V takom prípade môžu byť čiary vymedzujúce jazdné pruhy doplnené šípkami (viď bod 39).

Schémy A-9 a A-10 ukazujú príklady značenia zrýchľovacích pruhov a spomaľovacích pruhov. Schéma A-11 ukazuje príklad značenia kombinácie zrýchľovacieho a spomaľovacieho pruhu.

protokol - zrýchľovacie pruhy
schéma A-9
protokol - spomaľovacie pruhy
schéma A-10
protokol - prepletový úsek
schéma A-11

C. Značenie pre osobitné situácie  

(i) Používanie súvislých čiar

14. Za účelom zvýšenia bezpečnosti premávky sa na niektorých križovatkách (schéma A-33) prerušované stredové čiary nahrádzajú alebo dopĺňajú súvislou čiarou (schéma A-33).

protokol - stredové čiary na križovatke
schéma A-33

15. “Rozhľad“ („range of vision”) znamená vzdialenosť, na ktorú môže vidieť predmet určitej výšky na vozovke pozorovateľ na vozovke, ktorého oči sú na tej istej výške alebo nižšie.* Ak je na niektorých križovatkách alebo na miestach s obmedzeným rozhľadom (vrchol kopca, zákruta na ceste, atď.) alebo na úsekoch, v ktorých je vozovka úzka alebo vykazuje nejaké iné zvláštnosti (peculiarity), nevyhnutné zakázať použitie časti vozovky určenej pre protiidúcu premávku, tento zákaz sa zavedie prostredníctvom súvislých čiar nanesených v súlade so schémami A-12 až A-19 na úsekoch, v ktorých je rozhľad nižší ako určitá minimálna hodnota M. Kde miestne okolnosti znemožňujú použitie súvislých čiar, v súlade s čl. 26 ods. 2 písm. a) bodom ii. sa použijú výstražné čiary.

* So zreteľom na súčasné charakteristiky konštrukcií motorového vozidla sa výška 1 m odporúča ako výška očí a 1,2 m ako výška predmetu.

16. Hodnotu, ktorá sa prijme ako M, závisí od cestných a premávkových podmienok. V schémach A-12 až A-19 je bod A (alebo D) bodom, v ktorom rozhľad klesá pod hodnotu M, zatiaľ čo bod C (alebo B) je bodom, v ktorom rozhľad začína hodnotu M opäť prekračovať.

protokol - zvislé zakrivenie
schéma A-12 (A-12a, A-12b, A-12c, A-12d)
protokol - zvislé zakrivenie
schéma A12e, A-13 (A-13a, A-13b, A13-c)
protokol - zvislé zakrivenie
schéma A-14
protokol - vodorovné zakrivenie
schéma A-15
protokol - obojsmerné vozovky na vodorovnom zakrivení s obmedzeným rozhľadom
schéma A-16, A-17
protokol - obojsmerné vozovky na vodorovnom zakrivení s obmedzeným rozhľadom
schéma A-18
protokol - obojsmerné vozovky na vodorovnom zakrivení s obmedzeným rozhľadom
schéma A-19

17. Schémy A-12a, A-12b, A-13a, A-15 a A-16 sú príkladmi značenia dvojpruhových ciest v rôznych prípadoch (zákruta alebo vertikálna zakrivenie, výskyt alebo absencia stredovej oblasti, v ktorej rozhľad v oboch smeroch presahuje hodnotu M). 

18. Na trojpruhových cestách prichádzajú do úvahy dva spôsoby:

a) Vozovka môže byť zredukovaná na dva širšie jazdné pruhy s tým, že tento postup je vhodnejší, ak ide o cestu s veľkým podielom premávky dvojkolesových vozidiel a/alebo predmetný úsek zredukovaný na dva jazdné pruhy je krátky a vzdialený od akéhokoľvek iného podobného úseku (schémy A-12c, A-12d, A-13b a A-18).

b) Aby sa plne využila šírka vozovky, môžu sa jednému z dvoch smerov premávky sprístupniť dva jazdné pruhy. Pri vertikálnych zakriveniach to má byť prednostne ten stúpajúci smer. Schéma A-12e ukazuje príklad vrcholu kopca, kde sa AB a CD neprekrývajú. Keď sa prekrývajú, toto značenie zabraňuje predchádzaniu v stredovej časti, v ktorej je rozhľad v oboch smeroch dostatočný. Aby sa tomu predišlo, môže sa prijať značenie podľa schémy A-13c. Schéma A-14 znázorňuje značenie konvexnej zmeny sklonu svahu. Značenie je rovnaké bez ohľadu na to, či sa AB s CD prekrývajú alebo nie. V zákrutách kombinovaných s pomerne značným sklonom sa môžu prijať rovnaké zásady. V úrovňovej zákrute môžu byť vozidlám, ktoré sa pohybujú na vonkajšej strane zákruty, k dispozícii dva jazdné pruhy, čím takéto vozidlá získavajú pri predchádzaní lepšiu viditeľnosť. Schéma A-19 ukazuje príklad takého značenia, ktoré je rovnaké bez ohľadu na to, či sa AB s CD prekrývajú alebo nie.

22. Na schémach A-20 a A-21, ktoré znázorňujú čiary používané na označenie zmeny šírky použiteľnej vozovky, a na schéme A-22, ktorá znázorňuje prekážku alebo začiatok stredového deliaceho pásu, čo si vyžaduje vychýlenie súvislých čiar, zakrivenie súvislej čiary (čiar) má dosahovať na rýchlych cestách (fast roads) spravidla pomer 1/50 alebo menej a na cestách, na ktorých rýchlosť nepresahuje 60 km/h, pomer 1/20. Navyše, šikmým súvislým čiaram má v smere, pre ktorý platia, predchádzať súvislá čiara rovnobežná so stredovou čiarou vozovky, pričom dĺžka súvislej čiary by mala zodpovedať vzdialenosti prejdenej za jednu sekundu pri stanovenej rýchlosti vozidla.  

protokol - zmena v šírke vozovky
schéma A-20
protokol - zmena v šírke vozovky
schéma A-21
protokol - značenie blízko prekážky
schéma A-22

23. Súvislej čiare má predchádzať výstražná čiara podľa čl. 26 ods. 2 písm. a) bodu ii., s dĺžkou najmenej 100 m na rýchlych cestách a najmenej 50 m na cestách, na ktorých rýchlosť nepresahuje 60 km/h. Túto výstražnú čiaru možno doplniť alebo nahradiť vybočovacími šípkami (deviation arrows) (vychyľovacími šípkami) (deflecting arrows). Schémy A-23 a A-24 ukazujú príklady týchto šípok. Ak sa použijú viac ako dve šípky, s približujúcim sa nebezpečenstvom sa má skracovať vzdialenosť medzi šípkami, ktoré idú za sebou (schémy A-25 a A-26). 

protokol - vychyľovacia šípka
schéma A-23
protokol - vychyľovacia šípka
schéma A-24
protokol - použitie vychyľovacích šípok
schéma A-25
protokol - použitie vychyľovacích šípok
schéma A-26
(ii) Podmienky pre používanie súvislých čiar

24. Voľba hodnoty rozhľadu, ktorá sa použije pri určovaní úsekov, na ktorých je alebo nie je žiaduca (desirable) súvislá čiara, a voľba dĺžky čiary, musí byť kompromisom. Nasledujúca tabuľka odporúča hodnoty M pre rôzne rýchlosti priblíženia (approach speed):**

       

Rýchlosť priblíženiaHodnota rozhľadu M
100 km/h160 m až 320 m
80 km/h130 m až 260 m
65 km/h90 m až 180 m
50 km/h 60 m až 120 m

** Rýchlosť priblíženia použitá v tomto výpočte je rýchlosť, ktorú 85 % vozidiel neprekračuje alebo návrhová rýchlosť, ak je väčšia.

25. Pre rýchlosti, ktoré v predchádzajúcej tabuľke uvedené nie sú, sa hodnota M vypočíta interpoláciou alebo extrapoláciou.

D. Hraničné čiary (border lines) okrajov vozovky

26. Okraje vozovky sa označujú spravidla (preferably) súvislými čiarami. Spolu s týmito čiarami možno použiť gombíky, výčnelky alebo odrazky. Šírka hraničnej čiary má byť najmenej 0,1 m. Šírka hraničnej čiary na diaľnici alebo podobnej ceste má byť najmenej 0,15 m.

E. Značenie prekážok

27. Schémy A-22 a A-27 ukazujú príklady značenia, ktoré sa má používať v blízkosti ostrovčeka alebo akejkoľvek inej prekážky na vozovke.

protokol - značenie blízko prekážky
schéma A-22
protokol - značenie blízko prekážky
schéma A-27
F. Vodiace čiary (guide lines) a šípky v križovatkách

28. Na určitých križovatkách, ak je žiaduce vodičom ukázať, ako majú prejsť cez križovatku a ako majú odbočiť doľava v krajinách, v ktorých sa jazdí vpravo, resp. ako majú odbočiť doprava v krajinách, v ktorých sa jazdí vľavo, možno použiť vodiace čiary alebo šípky. Odporúčaná dĺžka ťahov a medzier je 0,5 m (schémy A-28 a A-29). Vodiace čiary znázornené na schéme A-29a možno doplniť šípkami. Šípky znázornené na schéme A-29b možno doplniť vodiacimi čiarami.

protokol - vodiace čiary v križovatke
schéma A-28
protokol - vodiace čiary a šípky v križovatke
schéma A-29a
protokol - vodiace čiary a šípky v križovatke
schéma A-29b
G. Vodorovné značenie pre jazdný pruh vyhradený pre isté kategórie vozidiel 

28bis. Jazdné pruhy, ktoré sú vyhradené pre isté kategórie vozidiel, sa značia prostredníctvom čiar, ktoré sú zreteľne odlíšiteľné od iných súvislých alebo prerušovaných čiar na vozovke, najmä tým, že sú širšie a medzi ťahmi sú menšie medzery. Vo vyhradenom jazdnom pruhu predovšetkým pre autobusy, sa na vyhradenom jazdnom pruhu vyznačí slovo „BUS“ alebo písmeno „A“, a to všade, kde je to potrebné a najmä na začiatku jazdného pruhu a za križovatkami. Schémy 28a a 28b ukazujú príklady značenia pre jazdný pruh, ktorý je vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy. 

protokol - BUS pruh
schéma 28a-28b

kapitola III

Priečne značenie

(transverse markings)

A. Všeobecne

29. Vzhľadom na uhol, pod akým vodiči vidia značenie na vozovke, priečne značenie má byť širšie ako pozdĺžne značenie.

B. Stop čiara

(stop line)

30. Minimálna šírka stop čiary má byť 0,2 m a maximálna 0,6 m. Odporúčaná šírka je 0,3 m (schéma A-30). 

protokol - STOP čiara
schéma A-30

31. Keď sa použije súčasne so zvislou značkou STOP dohovor - STOP značka, stop čiara sa umiestni tak, aby vodič, ktorý zastaví priamo za ňou, mal najlepší možný výhľad na premávku v ostatných ramenách križovatky, za dodržania požiadaviek ostatnej premávky vozidiel a chodcov. 

32. Stop čiary môžu byť doplnené pozdĺžnymi čiarami (schéma A-31). Môžu byť tiež doplnené slovom „STOP“ napísaným na vozovke (schéma A-32).

protokol - približujúce sa pruhy ku križovatke
schéma A-31
protokol - T-križovatka
schéma A-32

C. Čiara označujúca miesto, kde musia dať vodiči prednosť

(line indicating points at which drivers must give way)

33. Minimálna šírka čiary má byť 0,2 m a maximálna šírka 0,6 m (schéma A-34a). Dĺžka ťahov má byť minimálne dvojnásobkom ich šírky. Čiara môže byť nahradená trojuholníkmi vyznačenými jeden vedľa druhého, ktorých vrcholy smerujú na vodiča, ktorý musí dávať prednosť. Základne týchto trojuholníkov majú merať najmenej 0,4 m, ale nie viac ako 0,6 m; ich výška má byť najmenej 0,6 m, ale nie viac ako 0,7 m (schéma A-34b).

protokol - Čiara označujúca miesto, kde musia dať vodiči prednosť
schéma A-34

34. Priečne značenie sa vyznačuje na rovnakých miestach ako stop čiary podľa bodu 31. 

35. Značenie podľa bodu 34 možno doplniť trojuholníkom vyznačeným na vozovke ako je príkladmo ukázané v schémach A-34 a A-35.

protokol - trojuholník daj prednosť
schéma A-35

36. Toto priečne značenie možno doplniť pozdĺžnymi čiarami.

D. Priechody pre chodcov

37. Šírka medzery medzi pruhmi, ktoré vyznačujú priechod pre chodcov, má byť minimálne rovnaká ako šírka pruhov, ale nemá byť širšia ako dvojnásobok tejto šírky: súčet šírky medzery a šírky pruhu má byť medzi 0,8 m a 1,4 m. Minimálna odporúčaná šírka priechodu pre chodcov je 2,5 m na cestách s najvyššou dovolenou rýchlosťou 60 km/h alebo menej (schéma A-36). Na ostatných cestách je minimálna šírka priechodov pre chodcov 4 m. Z bezpečnostných dôvodov majú byť priechody pre chodcov na týchto úsekoch vybavené svetelnými signálmi.

protokol - priechod pre chodcov
schéma A-36

E. Priechody pre cyklistov

38. Priechody pre cyklistov sa označujú dvoma prerušovanými čiarami. Prerušovaná čiara má spravidla pozostávať zo štvorcov s rozmermi (0,40 – 0, 60) x (0,40 – 0, 60) m, ktoré sú oddelené medzerami rovnakej dĺžky ako strana štvorcov. Šírka priechodov nemá byť menšia ako 1,8 m na jednosmernej cyklistickej cestičke a menšia ako 3 m na obojsmernej cyklistickej cestičke. Na šikmých priechodoch možno štvorce nahradiť rovnobežníkmi, ktorých strany sú rovnobežné so stredovou čiarou cesty a so stredovou čiarou cestičky (schéma A-37). Nepoužívajú sa gombíky a výčnelky. Schéma A-38 ukazuje príklad križovatky, kde je cyklistická cestička súčasťou prednostnej cesty (cycle track is part of a priority road).

protokol - priechody pre cyklistov
schéma A-37
protokol - T-križovatka s cyklistickou cestičkou
schéma A-38

kapitola IV

Iné značenie 

A. Šípky na výber jazdného pruhu

(lane selection arrow markings)

39. Na cestách, ktoré majú dostatočný počet jazdných pruhov na oddelenie vozidiel prichádzajúcich ku križovatke, sa jazdné pruhy, ktoré sa majú použiť, môžu vyznačiť na vozovke značením v tvare šípky na výber jazdného pruhu (schémy A-39 až A-41). Šípky na výber jazdného pruhu sa môžu tiež použiť v jednosmernej ceste na potvrdenie smeru premávky. Šípky na výber jazdného pruhu nemajú byť kratšie ako 2 m. Môžu byť doplnené slovným značením na vozovke.

protokol - radiace šípky
schéma A-39
protokol - radiace šípky
schéma A-40
protokol - radiace šípky
schéma A-41

B. Šikmé rovnobežné čiary

(oblique parallel lines)

40. Šikmé rovnobežné čiary majú byť naklonené tým smerom, ktorým odkláňajú premávku z oblasti, ktorú vymedzujú. Vodorovné značenie v tvare V (chevron markings), podobne naklonené na odklonenie premávky pred nebezpečenstvom, možno použiť na miestach rozdelenia (divergence) a zbiehania (convergence) (schéma A-42). Schéma A-42a ukazuje príklad oblasti, do ktorej nesmú vozidlá pohybujúce sa pozdĺž súvislej čiare vojsť a do ktorej vozidlá pohybujúce sa pozdĺž prerušovanej čiary vojsť môžu, ale len s primeranou starostlivosťou. Schéma A-21 ukazuje značenie oblasti, vjazd do ktorej je prísne zakázaný.

protokol - šikmé rovnobežné čiary
schéma A-42

C. Slovné značenie

41. Slovné značenie na vozovke možno použiť na účely regulácie premávky alebo upozornenia alebo navedenia účastníkov cestnej premávky. Používajú sa prednostne názvy miest, čísla diaľnic alebo slová, ktoré sú medzinárodne ľahko pochopiteľné (napr. „Stop“, „Bus“, „Taxi“).

42. V smere pohybu premávky je potrebné písmená a číslice podstatne predĺžiť vzhľadom na malý uhol, pod ktorým ho vidia vodiči približujúcich sa vozidiel. Kde rýchlosť približujúcich sa vozidiel neprekračuje 60 km/h, majú byť písmená a číslice vysoké najmenej 1,6 m (schémy A-43 až A-48). Kde rýchlosť približujúcich sa vozidiel prekračuje 60 km/h, majú byť písmená a číslice vysoké najmenej 2,5 m. Príklady písmen a číslic vysokých 4 m ukazujú schémy A-49 až A-54.

protokol - písmená do rýchlosti 60 km/h
schéma A-43a
protokol - písmená do rýchlosti 60 km/h
schéma A-43b
protokol - písmená do rýchlosti 60 km/h
schéma A-43c
protokol - písmená do rýchlosti 60 km/h
schéma A-43d
protokol - písmená do rýchlosti 60 km/h
schéma A-44a
protokol - písmená do rýchlosti 60 km/h
schéma A-44b
protokol - symbol STOP do rýchlosti 60 km/h
schéma A-45
protokol - symbol BUS do rýchlosti 60 km/h
schéma A-46
protokol - číslice do rýchlosti 60 km/h
schéma A-47b
protokol - číslice do rýchlosti 60 km/h
schéma A-47c
protokol - číslo do rýchlosti 60 km/h
schéma A-48
protokol - písmená na cestách s rýchlosťou viac ako 60 km/h alebo bez rýchlostného limitu
schéma A-49a, A-49b, A-50
protokol - slovné značenie na cestách s rýchlosťou viac ako 60 km/h alebo bez rýchlostného limitu
schéma A-51, A-52
protokol - číslice na cestách s rýchlosťou viac ako 60 km/h alebo bez rýchlostného limitu
schéma A-53
protokol - číslo na cestách s rýchlosťou viac ako 60 km/h alebo bez rýchlostného limitu
schéma A-54

D. Regulácia státia a parkovania

(standing and parking regulations)

44. Obmedzenia státia a parkovania možno vyznačiť značením na obrubníkoch alebo vozovke. Okraje parkovacích miest možno vyznačiť príslušnými čiarami na povrchu vozovky.

E. Značenie na vozovkách a na priľahlých objektoch

(i) Značenie vyznačujúce obmedzenie parkovania

45. Schémy A-55 a A-56 ukazujú príklady značenia vyznačujúceho zákaz parkovania.

protokol - zákaz parkovania
schéma A-55
protokol - jazdný pruh so zákazom parkovania
schéma A-56
(ii) Značenie prekážok

46. Schéma A-57 ukazuje príklad značenia na prekážke. Takéto značenie má mať podobu striedavých čiernych a bielych alebo striedavých čiernych a žltých pásov.

protokol - značenie prekážky
schéma A-57

PRÍLOHA 3

FAREBNÉ VYOBRAZENIE ZNAČIEK, SYMBOLOV A TABULIEK UVEDENÝCH V PRÍLOHE 1

V tejto prílohe sa nachádza vyobrazenie všetkých značiek, symbolov a tabuliek, ktoré sa uvádzajú v prílohe 1. Vzhľadom na to, že ide o grafické vyobrazenia, nie je potrebný preklad. Túto prílohu možno (v rámci celého dohovoru) nájsť na webe Európskej hospodárskej komisie OSN.

Prejsť na začiatok