Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dopravná psychológia I

Legislatívny vývoj psychickej spôsobilosti

Prvé medzinárodné dokumenty o cestnej premávke uvádzali ako podmienku pre vodiča automobilu, že musí mať také vlastnosti, aby poskytovali dostatočnú záruku pre verejnú bezpečnosť – Zmluva o jazde automobilmi (Paríž, 1909) a Zmluva o jazde motorovými vozidlami (Paríž, 1926). Na tomto základe sa v Československu v zákone o jazde motorovými vozidlami (1935) zaviedla ako podmienka na vydanie povolenia na vedenie motorového vozidla telesná a duševná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla zisťovaná úradným lekárom. Podmienka zistenia zdravotnej spôsobilosti na vydanie vodičského preukazu odvtedy platí kontinuálne až do súčasnosti. 

V súčasnosti aktuálny Dohovor Organizácie Spojených národov o cestnej premávke (Viedeň, 1968) uvádza v čl. 8 ods. 3, že každý vodič musí mať potrebnú fyzickú a duševnú spôsobilosť a byť v dobrom fyzickom i duševnom stave na vedenie vozidla. Vstupom do Európskej únie v roku 2004 začali pre Slovenskú republiku platiť aj únijné pravidlá o podmienkach na vydanie vodičského preukazu. Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch sa vodičské preukazy vydajú len žiadateľom, ktorí o. i. spĺňajú podmienky zdravotnej spôsobilosti. Tieto podmienky upravuje samotná smernica v prílohe III, ktorá je Komisiou pravidelne menená v závislosti od najnovších medicínskych a vedeckých poznatkov. Podmienky zdravotnej spôsobilosti (napr. čo sa týka zraku, epilepsie, závislosti od alkoholu, diabetu, duševných porúch, atď.) v rámci celej Európskej únie teda vychádzajú zo spoločného základu daného touto smernicou. Podmienky psychickej spôsobilosti však takto harmonizované v rámci Európskej únie nie sú, neexistuje ani medzinárodný dokument na úrovni OSN alebo Rady Európy záväzný pre Slovenskú republiku, ktorý by ju vyžadoval, preto je právna úprava psychickej spôsobilosti a psychologických vyšetrení vnútornou vecou každého štátu.

Dopravné psychologické vyšetrenie sa prvýkrát spomína vo vyhláške Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel. Od 1. januára 1973 sa podľa tejto vyhlášky musel učiteľ (inštruktor) v autoškole pred skončením výcviku vodičov presvedčiť, či sú žiadatelia riadne pripravení na zloženie predpísanej vodičskej skúšky a či ovládajú praktické poskytovanie prvej pomoci v rozsahu zdravotníckej časti základnej normy znalostí. Ak zistil, že žiadateľ nie je dostatočne pripravený, určil mu dopĺňajúci výcvik a ak ani po dopĺňajúcom výcviku nemal žiadateľ predpoklady pre získanie vodičského oprávnenia, pracovník zodpovedný za výcvik vodičov v oprávnenej organizácii (autoškole) vyzval žiadateľa, aby sa podrobil dopravnému psychologickému vyšetreniu. V ďalšom výcviku mohol žiadateľ pokračovať, len ak dopravné psychologické vyšetrenie malo kladný výsledok. Tento postup skončil v roku 1991, kedy sa zaviedli súkromné autoškoly a psychologické vyšetrenia na dopravno-psychologickom pracovisku pre inštruktorov autoškôl (vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel).

Do roku 1997 u nás platila vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch, ktorá upravovala lekárske prehliadky žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a pravidelné lekárske prehliadky vodičov z povolania všetkých motorových vozidiel, vodičov vlastniacich oprávnenie skupiny D, vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov starších ako 60 rokov. Lekárskou prehliadkou sa zisťovala telesná a duševná schopnosť a vykonával ju závodný alebo obvodný lekár. 

Plošné psychologické vyšetrenia vodičov sa na území Slovenska prvýkrát zaviedli zákonom č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách s účinnosťou od 1. apríla 1997. Psychologickým vyšetrením sa rozumelo zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných a špecifických spôsobilostí, ich narušenia alebo obmedzenia. Samostatná psychická spôsobilosť však ešte zavedená nebola (podľa § 70 sa zdravotná spôsobilosť zisťovala lekárskou prehliadkou a psychologickým vyšetrením a preukazovala sa dokladom o lekárskej prehliadke a dokladom o psychologickom vyšetrení). Psychologické vyšetrenia žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia sa týkali len vedenia motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako 8 miest na sedenie (t. j. autobusov). Pravidelné psychologické vyšetrenia sa týkali vymedzeného okruhu držiteľov vodičského oprávnenia. Bolo možné nariadiť preskúmanie zdravotnej spôsobilosti aj psychologickým vyšetrením a obmedziť vodičské oprávnenie pravidelnými psychologickými vyšetreniami. Okrem toho musel absolvovať psychologické vyšetrenie aj ten, komu bolo odobraté vodičské oprávnenie v skúšobnej lehote.

V nadväznosti na zákon č. 315/1996 Z. z. vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR vyhlášku č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, ktorá platila do 31. januára 2009. Táto vyhláška ustanovovala podrobnosti o psychologických vyšetreniach, ako aj ich rozsah, vymedzený okruh držiteľov vodičského oprávnenia, ktorí sú povinní podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam, ako aj rozsah a lehoty psychologických vyšetrení.

Psychologické vyšetrenia vodičov mohol podľa tejto vyhlášky vykonávať len psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia. Vstupnému psychologickému vyšetreniu pred pracovným zaradením a pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky, sa museli podrobiť:

 • vodiči z povolania (vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ako svoju hlavnú činnosť a vodiči, u ktorých vedenie vozidla je predmetom samostatnej zárobkovej činnosti),
 • vodiči motorových vozidiel skupiny D (autobusy),
 • vodiči motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t,
 • vodiči nákladných vozidiel s prípojným vozidlom a
 • vodiči vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami.

Od 1. februára 2009 u nás platí zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Psychická spôsobilosť

Každý, kto chce získať vodičské oprávnenie, t. j. právo viesť motorové vozidlo určitej skupiny, musí spĺňať administratívne podmienky ako vek, trvalý pobyt, zvyčajné bydlisko, žiaden zákaz činnosti či vydaný iný vodičský preukaz rovnakej skupiny. Okrem toho sa však musia preveriť aj jeho schopnosti a predpoklady na vedenie motorového vozidla z troch oblastí: odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť.

Zdravotná a psychická spôsobilosť sú v rámci zákona o cestnej premávke upravené v § 86 až 90 (V. časť Vedenie vozidiel 1. hlava Vedenie motorových vozidiel 3. oddiel Zdravotná a psychická spôsobilosť). Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo, pričom zdravotne spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť. Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou, ktorú vykonáva všeobecný lekár alebo pediater. Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť sú uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. a závisia od zaradenia vodiča do skupiny 1 alebo 2 (skupiny vodičského oprávnenia A, B a T patria do skupiny 1 a skupiny vodičského oprávnenia C a D patria do skupiny 2). Tieto požiadavky vychádzajú zo smernice o vodičských preukazoch a sú teda spoločné v celej Európskej únii.

Psychická spôsobilosť je jednou z troch spôsobilostí, ktoré je potrebné spĺňať, aby bola osoba spôsobilá viesť motorové vozidlá skupiny C a D. Z pohľadu zákona ide pri skupinách C a D o tri rovnocenné, samostatné podmienky, čiže každý vodič musí spĺňať všetky tri podmienky, žiadna z nich nie je zahrnutá v inej podmienke ani nespĺňanie niektorej z nich nemožno nahradiť splnením inej podmienky. Psychickou spôsobilosťou sa rozumie schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností, pričom psychicky spôsobilý je ten, kto spĺňa minimálnu úroveň psychickej spôsobilosti. Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť sú upravené v prílohe č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

Psychologické vyšetrenie

Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením a môže ju posudzovať len psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Zoznam psychológov oprávnených vykonávať dopravno-psychologické vyšetrenia by mala viesť Slovenská komora psychológov na svojom webe. U príslušníkov niektorých bezpečnostných a záchranných zložiek (Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Slovenská informačná služba) psychickú spôsobilosť posudzujú vzhľadom na špecifickosť ich postavenia a činnosti výhradne ich služobní psychológovia, ktorí musia taktiež spĺňať podmienku certifikovanej činnosti dopravná psychológia, avšak až od roku 2023.

Psychologické vyšetrenia nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, náklady uhrádza posudzovaná osoba, resp. ten, kto sa má podrobiť preskúmaniu psychickej spôsobilosti. Ceny za psychologické vyšetrenia nie sú regulované; v minulosti Slovenská komora psychológov odporúčala za štandardné psychologické vyšetrenie vodiča cenu 70 eur a za psychologické vyšetrenie vodiča vozidiel s právom prednostnej jazdy alebo vodiča vozidla ADR cenu 90 eur.

Psychologické vyšetrenie môže mať tri závery:

 • osoba je psychicky spôsobilá (ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť motorové vozidlo),
 • osoba je psychicky spôsobilá s podmienkou (ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby podmieniť),
 • osoba nie je psychicky spôsobilá (ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré posudzovaná osoba nie je spôsobilá viesť motorové vozidlo).

Ak osoba nie je psychicky spôsobilá, možno následné psychologické vyšetrenie vykonať najskôr po uplynutí 3 mesiacov odo dňa posledného psychologického vyšetrenia. Pre porovnanie možno uviesť, že obdobná obmedzujúca lehota pri negatívnom psychologickom vyšetrení na zbrojný preukaz je 12 mesiacov.

Kto sa musí podrobiť psychologickému vyšetreniu

Psychologickému vyšetreniu sa musia podrobiť žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a D a iné osoby, ktorým taká povinnosť vyplýva zo zákona. 

Ak sa v tomto článku uvádza skupina C, myslia sa tým skupiny C1, C1E, C a CE a ak sa uvádza skupina D, myslia sa tým skupiny D1, D1E, D a DE, ak z kontextu nevyplýva, že sa tým myslia iba samotné skupiny C a D.

Žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia sa musia podrobiť psychologickému vyšetreniu (ako aj lekárskej prehliadke) ešte pred zaradením do vodičského kurzu, pričom v autoškole predložia doklad o psychickej spôsobilosti. Vo všeobecnosti platí, že psychologickému vyšetreniu sa musia podrobiť žiadatelia, ktorí chcú viesť nákladné vozidlá nad 3,5 t a vozidlá hromadnej dopravy osôb (autobusy a trolejbusy; na trolejbusy a električky, ktoré sú dráhovými vozidlami, sa vzťahujú tiež ustanovenia o psychologických vyšetreniach podľa zákona o doprave na dráhach).

Psychickej spôsobilosti nepodlieha vedenie nákladného vozidla do 3,5 t (dodávky, na vedenie ktorých postačuje oprávnenie skupiny B), osobného automobilu nad 3,5 t (obytné karavany, na vedenie ktorých postačuje rozšírené oprávnenie skupiny B s kódom 96) ani vedenie traktorov a iných zvláštnych motorových vozidiel (bez ohľadu na ich celkovú hmotnosť, teda ani vtedy, ak majú hmotnosť nad 3,5 t, keďže na ich vedenie sa vyžaduje oprávnenie skupiny T). Ak teda napríklad vodič nie je psychicky spôsobilý na vedenie vozidla skupiny C, samo o sebe to nemá žiaden vplyv na možnosť viesť osobné auto alebo traktor.

Iné osoby, ktoré sa musia podrobiť psychologickému vyšetreniu sú:

 1. osoba, ktorej psychická spôsobilosť je podmienená pravidelnému podrobovaniu sa psychologickému vyšetreniu,
 2. držiteľ vodičského preukazu Slovenskej republiky, ktorý vedie motorové vozidlo skupiny C a D,
 3. držiteľ vodičského preukazu Slovenskej republiky, ktorý vedie vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb,
 4. držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému orgán Policajného zboru nariadil preskúmanie psychickej spôsobilosti, ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena psychickej spôsobilosti,
 5. držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému orgán Policajného zboru nariadil preskúmanie psychickej spôsobilosti, ak v posledných 12 mesiacoch ako vodič motorového vozidla trikrát závažným spôsobom porušil pravidlá cestnej premávky,
 6. držiteľ vodičského oprávnenia, ktorý nesmel viesť motorové vozidlo najmenej dva roky na základe uloženého zákazu činnosti,
 7. ten, kto chce vrátiť vodičské oprávnenie odobraté pre stratu psychickej spôsobilosti alebo preto, že sa nepodrobil nariadenému preskúmaniu psychickej spôsobilosti,
 8. ten, kto chce vrátiť vodičské oprávnenie odobraté za to, že ako vodič motorového vozidla v priebehu piatich rokov trikrát spôsobil dopravnú nehodu s následkom na živote alebo zdraví,
 9. ten, kto chce vrátiť vodičské oprávnenie odobraté za to, že ako vodič motorového vozidla v priebehu piatich rokov dvakrát porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky,
 10. ten, kto chce vrátiť vodičské oprávnenie odobraté za to, že sa ako vodič motorového vozidla do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia skupiny B a po spáchaní dvoch vymedzených skutkov (porušenie pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenie rýchlosti jazdy) dopustil ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy.

Podmienená psychická spôsobilosť

Psychickú spôsobilosť možno podmieniť pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu alebo inými obmedzeniami. Tieto obmedzenia psychológ navrhne na základe vyšetrenia vo forme národného kódu, ktorý zaznamená do dokladu o psychickej spôsobilosti. Následne orgán Policajného zboru obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo psychickej spôsobilosti vodiča a toto obmedzenie sa vyznačí vo vodičskom preukaze vo forme kódu.

Do roku 2015 bolo možné psychickú spôsobilosť obmedziť viacerými spôsobmi, napr. vedenie vozidla len počas dňa (kód 600.01), jazda obmedzenou rýchlosťou (kód 600.04), jazda len so spolucestujúcim, ktorý je držiteľom vodičského preukazu (kód 600.05) alebo nepovolená jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste (kód 600.07). Tieto národné kódy však napadla Európska komisia ako duplicitné vo vzťahu k harmonizovaným kódom, ktoré obmedzujú vodičské oprávnenie z dôvodu zdravotnej spôsobilosti a ktoré vyplývajú zo smernice 2006/126 a sú teda v rámci Európskej únie aj vzájomne uznávané (na rozdiel od národných kódov, ktoré platia len na území toho štátu, ktorý vydal vodičský preukaz). Národné kódy, ktoré obmedzovali vodičské oprávnenie z dôvodu psychickej spôsobilosti (600.01 až 600.08) rovnakým spôsobom ako harmonizované kódy z dôvodu zdravotnej starostlivosti (61. až 68.) boli preto zrušené.

Od roku 2016 možno teda obmedziť vodičské oprávnenie z dôvodu psychickej spôsobilosti len pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu (kód 600.). Interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami nesmie byť kratší ako 12 mesiacov a zároveň nesmie byť dlhší ako päť rokov (čo je štandardná platnosť vodičského preukazu skupiny C a D), resp. ak ide o vodiča staršieho ako 65 rokov nesmie byť dlhší ako dva roky.

Pravidelné psychologické vyšetrenia 

Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí 65 rokov každé dva roky sa musia podrobovať vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C a D, vozidlo s právom prednostnej jazdy, vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu alebo na poskytovanie poštových služieb.

Je potrebné zdôrazniť, že túto povinnosť majú len vodiči, čiže osoby, ktoré vedú vozidlo uvedených skupín, nie držitelia vodičského oprávnenia niektorej z uvedených skupín. Preto napr. držiteľ vodičského oprávnenia skupín C a D, ktorý reálne nevedie tieto vozidlá, nemusí mať absolvované psychologické vyšetrenie. Táto povinnosť sa vzťahuje na držiteľov vodičského preukazu Slovenskej republiky, nie je teda vymedzená štátnym občianstvom alebo trvalým pobytom. Preto je povinný absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenia napr. aj cudzinec, ktorý získal vodičské oprávnenie v zahraničí, ale má svoj pôvodný vodičský preukaz vymenený alebo obnovený za slovenský vodičský preukaz a naopak, tejto povinnosti nepodlieha napr. občan Slovenskej republiky, aj keby mu bolo vodičské oprávnenie udelené na Slovensku, ak má vodičský preukaz vydaný v inom štáte. Tieto zákonné lehoty na pravidelné psychologické vyšetrenia (ako ani minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, ktoré sú upravené vo vyhláške č. 9/2009 Z. z.) sa netýkajú príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, ktorí vedú vozidlá s právom prednostnej jazdy; títo sa podrobujú psychologickým vyšetreniam v rozsahu a lehotách určených interným predpisom Ministerstva vnútra SR. 

Podľa nariadenia ministra vnútra SR č. 103/2011 o rozsahu a lehotách psychologického vyšetrenia na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy je rozsah psychologického vyšetrenia totožný s rozsahom podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. a lehoty sú oproti zákonným lehotám iné len u príslušníkov špecifických útvarov Policajného zboru ako je úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, útvar osobitného určenia, špeciálne dopravné oddelenie, diaľničné oddelenia a pohotovostné policajné útvary. Príslušníci Policajného zboru zaradení na týchto útvaroch, ktoré vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, sa musia podrobiť pravidelným psychologickým vyšetreniam každé tri roky (oproti štandardnej lehoty každých päť rokov, ktorá vyplýva zo zákona).

Vymedzenie pravidelného podrobovania sa psychologickému vyšetreniu podľa skupín motorových vozidiel sa týka len vozidiel skupín C a D. Pri vozidlách zaradených do týchto skupín je nepodstatné to, na aké účely sa dané vozidlo používa (profesionálne, súkromné). Pri prednostnej jazde, preprave nebezpečných vecí, zasielateľstve, taxislužbe a poštových službách je zas určujúci obsah činnosti, ktorá sa vykonáva s vozidlami. Nie je pritom podstatné, na vozidle akej skupiny sa táto činnosť vykonáva a povinnosti podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam podlieha napr. aj poštár, ktorý roznáša poštu len na motorke. Aj v tejto skupine vodičov platí podmienka držby slovenského vodičského preukazu.

Vodič vozidla s právom prednostnej jazdy je vodič vozidla, ktorý pri plnení špeciálnych úloh používa typické zvukové znamenie doplnené zvláštnym výstražným modrým svetlom alebo červeným svetlom, prípadne ich kombináciu (červené svetlo, resp. kombináciu červeného a modrého svetla môžu používať len príslušníci Policajného zboru). Okruh týchto vozidiel je vymedzený v zákone, ide najmä o vozidlá bezpečnostných a záchranných zložiek (polícia, colníci, armáda, spravodajské služby, hasičské jednotky, atď.) a najvyšších ústavných činiteľov (členovia vlády, predseda ústavného a najvyššieho súdu, generálny prokurátor, atď.). Ministerstvo vnútra môže tiež v osobitných prípadoch udeliť povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku (prevažne by malo ísť o vozidlá s biologickým alebo zdravotníckym materiálom). Ďalšími špecifickými podmienkami pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy je to, že musia mať najmenej 21 rokov a vo vedení motorového vozidla príslušnej skupiny musia mať najmenej dvojročnú prax.

Preprava nebezpečných vecí je upravená v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§ 34 až 39), pričom podmienky prepravy nebezpečných vecí vychádzajú z Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška č. 64/1987 Zb.; aktuálne znenie tu). Skratka ADR je odvodená od francúzskeho názvu tejto dohody: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Dohoda ADR rozdeľuje a zatrieďuje jednotlivé nebezpečné veci a ustanovuje technické podmienky ich prepravy z hľadiska uskladnenia, nádob, technických špecifikácií vozidiel, osobitostí prepravy v tuneloch, atď. Ide napr. o prepravu výbušnín, horľavín, plynov, žieravín, rádioaktívneho materiálu, jedovatých a infekčných látok a pod. Vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci musia podľa dohody ADR spĺňať aj ďalšie špecifické podmienky ako odbornú prípravu, absolvovať skúšku a byť držiteľom osvedčenia.

Zasielateľstvo je viazaná živnosť, na prevádzkovanie ktorej sa nevzťahuje zákon o poštových službách ani zákon o cestnej doprave. Ide o podnikanie prevažne na základe zasielateľskej zmluvy, ktorou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu. V praxi ide o rôzne (aj medzinárodné) kuriérske spoločnosti, ktoré poskytujú verejnosti služby spočívajúce v preprave balíkov, tovarov a pod.

Podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je prevádzkovaním taxislužby prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča. Teda každé podnikanie spočívajúce v odplatnej preprave cestujúcich a ich batožiny a v poskytovaní súvisiacich služieb, ktoré sa vykonáva vozidlom schopným prepraviť okrem vodiča najviac osem osôb, je taxislužbou a vodič takého vozidla musí absolvovať pravidelné psychologické vyšetrenia. Preprava cestujúcich vozidlami, ktoré môžu prepraviť viac osôb je považovaná za autobusovú prepravu a povinnosť absolvovať psychologické vyšetrenia vyplýva z toho, že ide o motorové vozidlá skupiny D1 alebo D.

Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách definuje poštové služby ako služby poskytované na účely dodania poštovej zásielky, a to vybranie a distribúcia poštovej zásielky. Vybranie poštovej zásielky je prevzatie poštovej zásielky poštovým podnikom od odosielateľa alebo od podávateľa. Distribúcia je spracovanie poštovej zásielky po jej vybraní na prepravné smery alebo miesta dodania až po jej dodanie, ktoré zahŕňa triedenie, prepravu a dodanie poštovej zásielky.

Preskúmanie psychickej spôsobilosti

Aj keď sa zákon o cestnej premávke v zásade vzťahuje len na dopravných (posudzujúcich) psychológov (psychológ s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia), jednu povinnosť majú predsa len aj iní ako posudzujúci psychológovia. Iný psychológ, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení podľa zákona o cestnej premávke, je povinný oznámiť túto skutočnosť do piatich pracovných dní odo dňa zistenia, a to orgánu Policajného zboru (okresnému dopravnému inšpektorátu) príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, ak ide o občana Slovenskej republiky (u cudzincov podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu). Ide o zistenia pri iných psychologických vyšetreniach ako je psychologické vyšetrenie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a D alebo o pravidelné psychologické vyšetrenia vodičov. Najčastejšie ide o psychologické vyšetrenia súvisiace s psychickou spôsobilosťou držať alebo nosiť strelnú zbraň a strelivo (vyšetrenia na zbrojný preukaz) alebo o psychologické vyšetrenia príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb (SBS). Vzor oznámenia nie je daný, zákon len kvôli ochrane osobných údajov ustanovuje jeho obsahové náležitosti, ktorými sú základné údaje o psychológovi, údaje o dotknutej osobe, miesto a dátum vykonania psychologického vyšetrenia a jeho závery. Na základe tohto oznámenia následne orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní psychickej spôsobilosti danej osoby u posudzujúceho (dopravného) psychológa. K tomu treba uviesť, že povinnosť oznámiť orgánu Policajného zboru zmenu svojej psychickej spôsobilosti má do siedmich dní aj samotný držiteľ vodičského preukazu.

O preskúmaní psychickej spôsobilosti orgán Policajného zboru rozhodne, ak možno dôvodne predpokladať, že nastala zmena psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia. Zákon o cestnej premávke demonštratívne uvádza, že dôvodný predpoklad je naplnený najmä oznámením iného psychológa spomínaným vyššie. Z toho vyplýva, že cudzí podnet, na základe ktorého by mal orgán Policajného zboru rozhodnúť o preskúmaní psychickej spôsobilosti, resp. poznatky z vlastnej činnosti, musia byť pomerne kvalifikované a nemôže postačovať napr. len anonymné oznámenie nepodopreté relevantnými argumentmi (ako sa občas stáva v praxi, že sa takýmto spôsobom snažia riešiť osobné alebo susedské spory). Iným dôvodným podozrením, na základe ktorého možno rozhodnúť o preskúmaní psychickej (alebo aj zdravotnej) spôsobilosti, môžu byť napríklad informácie o nadmernom požívaní alkoholických nápojov alebo o drogovej závislosti, o častom alebo pravidelnom páchaní priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (ale aj iných priestupkov), príp. o atypickom spôsobe spáchania závažného priestupku. 

Ďalším dôvodom na rozhodnutie o preskúmaní psychickej spôsobilosti je, ak držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla za 12 mesiacov trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky. V takomto prípade orgán Policajného zboru rozhodne súčasne nielen o preskúmaní psychickej spôsobilosti, ale aj o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu v autoškole, o preskúšaní odbornej spôsobilosti (teoretický test z pravidiel cestnej premávky aj praktická jazda v cestnej premávke) a o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti. Porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sú taxatívne vymenované v zákone o cestnej premávke; ide napr. o jazdu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, spôsobenie dopravnej nehody, jazdu s preťaženým vozidlom, nedanie prednosti v jazde, nezastavenie na červené svetlo na semafore, vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie, keď je to zakázané, predchádzanie tam, kde je to zakázané a pod. 

Od roku 2016 sa žiadne prekročenie rýchlosti v jazde nepovažuje za porušenie pravidiel závažným spôsobom, teda za žiadne prekročenie rýchlosti (ani akokoľvek extrémne či notoricky sa opakujúce) nemožno okrem pokuty nariadiť iné opatrenia (preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti, doškoľovací kurz, preskúšanie odbornej spôsobilosti); teoreticky možno za najťažšie prekročenia rýchlosti uložiť zákaz činnosti, čo je však prakticky nerealizovateľné kvôli zákonnej povinnosti prejednať prekročenie rýchlosti v blokovom konaní, v rámci ktorého zákaz činnosti uložiť nemožno. V súčasnosti je v národnej rade predložený vládny návrh, aby bolo medzi závažné priestupky znova zaradené aspoň prekročenie rýchlosti v obci o najmenej 50 km/h a mimo obce o najmenej 60 km/h (od roku 2009 do 2011 bolo závažným priestupkom akékoľvek prekročenie rýchlosti, od roku 2011 do 2016 bolo ako závažné porušenie klasifikované prekročenie rýchlosti v obci o najmenej 20 km/h a mimo obce o najmenej 30 km/h).

V rámci rozhodnutia o preskúmaní psychickej spôsobilosti sa určí aj lehota na jeho vykonanie a lehota na predloženie potvrdenia o splnení uloženej povinnosti, ak bol držiteľovi vodičského oprávnenia zadržaný vodičský preukaz. 

Ako preventívne opatrenie z hľadiska bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz, ak bolo rozhodnuté o preskúmaní psychickej spôsobilosti. Rozhodnutie orgánu Policajného zboru o preskúmaní psychickej spôsobilosti sa vydáva podľa správneho poriadku, t. j. musí byť písomné, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti, ktorými sú výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odvolanie proti rozhodnutiu o preskúmaní psychickej spôsobilosti však nemá odkladný účinok.

Následkom zmien v psychickej spôsobilosti je buď obmedzenie vodičského oprávnenia (ak sa psychologickým vyšetrením zistilo, že držiteľ vodičského oprávnenia je spôsobilý viesť motorové vozidlo len za dodržania určitých podmienok) alebo odobratie vodičského oprávnenia (ak nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu psychickej spôsobilosti). O obmedzení aj odobratí vodičského oprávnenia môže rozhodnúť len orgán Policajného zboru a len vtedy, ak je vodičské oprávnenie zaznamenané vo vodičskom preukaze Slovenskej republiky. Psychickú spôsobilosť možno obmedziť len pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu, čo sa zaznamenáva vo vodičskom preukaze vo forme kódu 600. Posudzujúci psychológ určí aj lehotu pravidelných psychologických vyšetrení, ktorá môže byť v rozpätí jedného až piatich rokov, resp. u vodičov starších ako 65 rokov v rozpätí jedného až dvoch rokov. Vodič s kódom 600. vo vodičskom preukaze musí mať pri vedení motorového vozidla pri sebe aj doklad o psychickej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti. 

Odobrať vodičské oprávnenie možno nielen pre stratu psychickej spôsobilosti, ale aj za to, že sa osoba nepodrobila nariadenému preskúmaniu psychickej spôsobilosti. Odobraté alebo obmedzené vodičské oprávnenie možno vrátiť, resp. zrušiť jeho obmedzenie vtedy, ak ten, komu bolo vodičské oprávnenie odobraté alebo obmedzené, preukáže pominutie dôvodov na odobratie alebo obmedzenie vodičského oprávnenia. Ide o predloženie dokladu o psychickej spôsobilosti, ktorým preukáže, že už je psychicky spôsobilý alebo že sa podrobil nariadenému preskúmaniu psychickej spôsobilosti. Takáto osoba sa nemôže vyhnúť preskúmaniu psychickej spôsobilosti ani absolvovaním nového vodičského kurzu v autoškole a požiadaním o udelenie vodičského oprávnenia (nemôže si ani rozšíriť vodičský preukaz o iné skupiny vodičského oprávnenia), keďže uložená povinnosť podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti alebo odobraté vodičské oprávnenie, sú prekážkami udelenia vodičského oprávnenia. Rozhodnutím o odobratí vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi počas odobratia zakazuje viesť motorové vozidlo až do času jeho vrátenia. Z toho vyplýva, že vedenie motorového vozidla počas odobratia vodičského oprávnenia je trestným činom marenia výkonu úradného rozhodnutia s možným trestom odňatia slobody až na dva roky.

V súvislosti s preskúmaním psychickej spôsobilosti a následkoch z toho plynúcich je potrebné zdôrazniť, že preskúmanie psychickej spôsobilosti nie je obmedzené iba na držiteľov niektorých skupín vodičského oprávnenia tak, ako je tomu pri posudzovaní psychickej spôsobilosti u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia alebo pri podrobovaní sa pravidelným psychologickým vyšetreniam. Preskúmanie psychickej spôsobilosti môže byť nariadené každému držiteľovi vodičského oprávnenia, teda aj držiteľovi takých skupín, pri ktorých zákon inak nevyžaduje splnenie podmienky psychickej spôsobilosti. Obmedziť alebo odobrať tak možno napríklad aj vodičské oprávnenie skupiny A alebo B, ak jeho držiteľ nie je na základe preskúmania psychickej spôsobilosti spôsobilý na vedenie motorových vozidiel týchto skupín, resp. je spôsobilý s obmedzením. Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti sú v takýchto prípadoch rovnaké ako kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti v ostatných prípadoch.

Porovnanie s niektorými štátmi Európskej únie 

Česko

Dopravno-psychologické vyšetrenia upravuje v Českej republike zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na silničních o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Dopravno-psychologické vyšetrenia boli zavedené v roku 2006, pričom do roku 2016 bolo toto vyšetrenie len podkladom k posudku o zdravotnej spôsobilosti. V súčasnosti sa už dopravno-psychologickým vyšetrením zisťuje psychická spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel ako samostatná kategória, pričom podmienkou na vykonanie vyšetrenia je predloženie posudku o zdravotnej spôsobilosti nie staršieho ako 30 dní. Niektoré ustanovenia sú podobné ako na Slovensku – psychológ musí viesť evidenciu o vykonaných vyšetreniach aspoň päť rokov, musí zasielať rovnopis posudku o psychickej spôsobilosti do piatich pracovných dní obecnému úradu s rozšírenou pôsobnosťou, neprihliada sa na vyšetrenie vykonané pred uplynutím troch mesiacov od vydania posudku o psychickej nespôsobilosti, záznamy o vykonaných vyšetreniach sú súčasťou registra vodičov. V zákone o silničním provozu je upravený aj postup preskúmania záverov posudku o výsledku dopravno-psychologického vyšetrenia, ak s nimi posudzovaná osoba nesúhlasí (Ministerstvo dopravy ČR na preskúmanie určí trojčlennú komisiu zloženú z akreditovaných psychológov).

Dopravno-psychologickému vyšetreniu sa podľa zákona o silničním provozu musí podrobiť:

a) držiteľ vodičského oprávnenia skupiny C1+E, C alebo C+E, ak vedie nákladné vozidlo s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t, resp. jazdnú súpravu s hmotnosťou nad 7,5 t,

b) držiteľ vodičského oprávnenia skupiny D1+E, D alebo D+E, ak vedie motorové vozidlo zaradené do niektorej z týchto skupín.

Títo vodiči sa musia dopravno-psychologickému vyšetreniu podrobiť pred začatím výkonu uvedenej činnosti (vedenia vymedzených vozidiel), ďalšiemu v rámci obdobia od 6 mesiacov pred dovŕšením 50 rokov po dovŕšenie 50 rokov a potom každých päť rokov. Zo skupiny týchto vodičov nemusia vyšetrenie absolvovať vodiči, ktorí vykonávajú cestnú dopravu súkromnej povahy, ak nie je prevádzkovaná za úhradu a ďalej vodiči vozidiel požiarnej ochrany, polície, väzenskej služby, spravodajských služieb a ozbrojených síl.

Okrem týchto vodičov sa dopravno-psychologickému vyšetreniu musí podrobiť aj osoba, ktorá žiada o vrátenie vodičského oprávnenia, ktoré jej bolo odobraté v dôsledku:

a) dosiahnutia celkového počtu 12 bodov v bodovom hodnotení vodičov,

b) súdom uloženého trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákazu vedenia motorových vozidiel,

c) správnym orgánom uloženého trestu zákazu činnosti spočívajúceho v zákaze vedenia motorových vozidiel na najmenej 6 mesiacov,

d) podmieneného odloženia podania návrhu na potrestanie alebo podmienečného zastavenia trestného stíhania, ak sa počas skúšobnej doby zaviazala zdržať sa vedenia motorových vozidiel.

Dopravno-psychologické vyšetrenia môže vykonávať len psychológ, ktorému Ministerstvo dopravy ČR udelilo akreditáciu, ktorej podmienky sú magisterské štúdium v odbore psychológia, postgraduálne štúdium v odbore dopravná psychológia, najmenej 3 roky praxe v dopravnej psychológii a vybavenie nevyhnutné na riadne vykonávanie vyšetrení.

Nevyhnutné vybavenie je určené vo vyhláške Ministerstva dopravy a spojov č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, pričom ide o stavebne oddelenú miestnosť na vykonávanie vyšetrenia psychologickou diagnostickou technickou, miestnosť na vykonávanie vyšetrenia inými technikami, čakáreň alebo recepciu a vybavenie psychologickou diagnostickou techniku a štandardizované testové systémy umožňujúce zhodnotenie osobnostných vlastností vyšetrovanej osoby, prístrojové vyšetrenie úrovne a kvality pozornosti, koordinácie, rýchlosti a presnosti senzomotorickej reaktivity na jednoduché a komplexné vizuálne a akustické podnety v podmienkach časovej záťaže.

Odborné poradenstvo ani iná forma rehabilitačných programov pre vodičov v Českej republike zavedené nie sú.

V Českej republike bol zavedený bodový systém v roku 2006. Porušenia pravidiel cestnej premávky sú bodované dvoma až siedmimi bodmi (za jazdu pod vplyvom alkoholu nad 0,3 ‰ alebo inej návykovej látky je 7 bodov, za prekročenie rýchlosti v obci o najmenej 40 km/h alebo mimo obce o najmenej 50 km/h je 5 bodov, za nedanie prednosti v jazde sú 4 body, za jazdu bez bezpečnostných pásov alebo bez prilby sú 3 body, za jazdu s mobilom sú 2 body). Po dosiahnutí 12 bodov vodič musí odovzdať vodičský preukaz a stráca vodičské oprávnenie na jeden rok. Podmienkou vrátenia vodičského oprávnenia je preskúšanie z odbornej spôsobilosti a preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. 

Nemecko

Základný rámec psychologických vyšetrení pre vodičov v Nemecku určuje zákon o cestnej premávke z roku 2003 (Straßenverkehrsgesetz – StVG). Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí – popri splnení iných podmienok ako je zvyčajné bydlisko, minimálny vek, atď. – byť spôsobilý na vedenie motorových vozidiel. Spôsobilý je ten, kto spĺňa potrebné fyzické a duševné požiadavky a neporušuje závažne alebo opakovane dopravné predpisy alebo Trestný zákon. Podrobnejšie náležitosti upravilo Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a rozvoja miest nariadením o vodičskom oprávnení z roku 2010 (Farherlaubnis-Verordnung – FeV). 

Predloženie medicínsko-psychologického posudku (die Medizinisch-Psychologisches Gutachten) na udelenie prvého vodičského oprávnenia je podmienkou len vtedy, ak sa vodičské oprávnenie udeľuje pred dovŕšením základného minimálneho veku. Zníženie minimálneho veku je možné prevažne z dôvodov odborného vzdelávania alebo odbornej prípravy profesionálneho vodiča, resp. po absolvovaní základnej kvalifikácie vodičov. Po predložení medicínsko-psychologického posudku tak možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B, BE od 17 rokov (základný vek je 18 rokov), vodičské oprávnenie skupiny C, CE od 18 rokov (základný vek je 21 rokov) a vodičské oprávnenie skupiny D, DE od 18, 20, 21 alebo 23 rokov (základný vek je 24 rokov). Ak sa vodičské oprávnenie na tieto skupiny udeľuje po dovŕšení základného minimálneho veku, medicínsko-psychologické vyšetrenie sa nevyžaduje. 

Príslušný úrad môže nariadiť predloženie medicínsko-psychologického posudku z vymedzených dôvodov, napr. ak vodič závažne porušil alebo opakovane porušoval dopravné predpisy, spáchal závažný trestný čin, ktorý sa vzťahuje k cestnej doprave, trestný čin s potenciálom vysokej agresivity, atď. Medicínsko-psychologický posudok sa tiež môže vyžadovať, ak existujú pochybnosti o dostatočných zárukách pre osobitnú zodpovednosť za prepravu cestujúcich v taxislužbe, pri prenájme osobných vozidiel a pod.

Predloženie medicínsko-psychologického posudku sa vyžaduje aj pri jazde pod vplyvom alkoholu, a to vtedy ak:

a) na základe lekárskeho vyšetrenia nie je osoba závislá, ale sú prítomné známky zneužívania alkoholu alebo iné skutočnosti odôvodňujúce predpoklad zneužívania alkoholu,

b) ide o opakované porušenie predpisov o cestnej premávke pod vplyvom alkoholu,

c) ide o vedenie vozidla s koncentráciou alkoholu v krvi najmenej 1,6 ‰ alebo s koncentráciou alkoholu v dychu najmenej 0,8 mg/l,

d) bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo z niektorého z dôvodov podľa písmen a) až c),

e) je potrebné objasniť, že už neexistuje závislosť na alkohole alebo zneužívanie alkoholu.

Pri návykových látkach sa predloženie medicínsko-psychologického posudku vyžaduje vtedy, ak bolo vodičské oprávnenie odňaté kvôli závislosti na omamných alebo psychoaktívnych látkach, držbe omamných látok alebo kvôli zneužívaniu psychoaktívne pôsobiacich liekov alebo iných psychoaktívne pôsobiacich látok. Predloženie medicínsko-psychologického posudku môže byť vyžadované, ak ide o príležitostné užívania kanabisu a ďalšie skutočnosti spochybňujú spôsobilosť na vedenie vozidiel. 

Medicínsko-psychologické posudky vydávajú akreditované centrá pre posudzovanie vhodnosti na jazdu (die Begutachtungsstellen für Fahreignung). Akreditácia sa udeľuje na 10 rokov a centrum musí splniť podmienky dané prílohou č. 14 k FeV.

Podľa StVG pri krátko po sebe sa opakujúcom porušení pravidiel v skúšobnej dobe (dva roky od udelenia oprávnenia) môže byť nariadené dopravno-psychologické poradenstvo (die Verkehrspsychologische Beratung) u úradne uznaného psychológa, ktorý musí mať niekoľkoročnú prax. Dobrovoľnou účasťou na seminári o spôsobilosti na vedenie vozidla (das Fahreignungsseminar) si možno znížiť počet bodov v bodovom systéme. Seminár o spôsobilosti na vedenie vozidla sa skladá z dopravno-pedagogickej a dopravno-psychologickej časti. Dopravno-psychologická časť sa skladá z dvoch sedení po 75 minút, pričom druhé sedenie sa môže uskutočniť najskôr po troch týždňoch od prvého sedenia. Prvé sedenie slúži na behaviorálnu analýzu, rozvoj funkčných modelov podmienok a vypracovanie stratégií riešenia. Druhé sedenie slúži na posilnenie stratégií riešenia.

Po reforme nemeckého bodového systému v roku 2014 (Fahreignungs-Bewertungssystem) sa vodičské oprávnenie odoberie vodičovi po získaní ôsmich bodov. Za jednotlivé porušenia pravidiel cestnej premávky sa s ohľadom na ich závažnosť prideľujú páchateľom body od jedného po tri. Konkrétne bodovanie je uvedené v prílohe č. 13 k FeV, pričom vo všeobecnosti platí, že za trestné činy súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky alebo za iné trestné činy sa dávajú 3 body (usmrtenie alebo ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, nátlak, opilstvo v premávke, jazda bez vodičského oprávnenia, porušenie zákazu jazdy), za iné trestné činy ohrozujúce bezpečnosť cestnej premávky 2 body (nebezpečné zasahovanie do cestnej premávky, ohrozenie cestnej premávky, nedovolené opustenie miesta nehody) a za iné porušenie pravidiel narušujúce bezpečnosť cestnej premávky 1 bod (alkohol nad 0,5 ‰, prekročenie rýchlosti, porušenie zákazu predchádzania). Po dosiahnutí ôsmich bodov nasleduje minimálne 6 mesiacov zákaz činnosti a pred vrátením vodičského oprávnenia je povinné predloženie medicínsko-psychologického posudku.

Rakúsko

V Rakúsku upravuje podmienky na udelenie vodičského oprávnenia zákon o vodičských preukazoch (Führerscheingesetz – FSG). Psychologické vyšetrenie žiadateľa o vodičské oprávnenie je nutné len vtedy, ak je to odôvodnené zvláštnymi posudkami alebo jeho dopravno-psychologicky nápadným správaním.

Vodičské oprávnenie sa najprv udeľuje na dvojročnú skúšobnú dobu, ktorá sa po spáchaní niektorého priestupku predlžuje o rok. Počas skúšobnej dobe nastáva druhá fáza školení pre vodičov skupín A a B, ktorá sa skladá z „jazdy perfektnosti“ s inštruktorom v období od 2 do 4 mesiacov od získania vodičského preukazu, absolvovania tréningu bezpečnej jazdy a dopravno-psychologického skupinového stretnutia (plus pre vodičov motoriek aj tréning vnímania rizika) v období od 3 do 6 mesiacov od získania vodičského preukazu a z druhej „jazdy perfektnosti“ v období od 6 do 12 mesiacov od získania vodičského preukazu. Dopravno-psychologické skupinové stretnutie (das verkehrspsychologische Gruppengespräch) a tréning vnímania rizika (das Gefahrenwahrnehmungstraining) sa vykonávajú pod vedením špeciálne vyškoleného psychológa. 

Dopravno-psychologické vyšetrenie (die Verkehrspsychologische Untersuchung) sa vykonáva pri treťom predĺžení skúšobnej doby, pri odmietnutí dychovej skúšky na alkohol a odberu krvi, pri jazde pod vplyvom alkoholu, ak je množstvo alkoholu v krvi 1,6 ‰ a viac alebo množstvo alkoholu v dychu najmenej 0,8 mg/l.

Od roku 2005 platí v Rakúsku tzv. Vormerksystem, teda systém o záznamoch dopravných priestupkov. FSG rozlišuje 13 deliktov (jazda pod vplyvom alkoholu nad 0,5 ‰, ohrozenie chodcov na chodníku, nezastavenie na znamenie „Stoj“ alebo na červené svetlo na semafore, nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, jazda cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, vozenie dieťaťa bez autosedačky), pri ktorých opakovaných páchaniach sa nariaďujú pre vodiča rôzne opatrenia ako doškoľovací kurz alebo škola bezpečnej jazdy. Pri treťom spáchaní vymedzeného deliktu sa vodičské oprávnenie odoberá na najmenej 3 mesiace. 

Doškoľovací kurz (Nachschulung) je dopravno-psychologický kurz pre vodičov motorových vozidiel, ktorým bol odobratý vodičský preukaz za problémy s alkoholom, s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky alebo za iné problémy (najmä za zneužívanie návykových látok alebo liekov), ako aj pre vodičov, ktorí podliehajú opatreniam na základe Vormerksystemu. V nariadení o doškoľovacom kurze (Nachschulungsverordnung – FSG-NV) sú uvedené 4 typy kurzov (pre alkohol, pre návykové látky, pre páchateľov priestupkov a pre Vormerksystem), skladba jednotlivých kurzov (počty stretnutí, ich dĺžka, časový odstup), rozpätie cien, požiadavky na vedúceho kurzu, atď.

Doškoľovací kurz pre alkohol sa skladá zo štyroch skupinových sedení v trvaní celkovo 15 hodín (50 minútových), jedno stretnutie môže trvať 3 až 5 hodín, skupinové stretnutia musí byť rovnomerne rozložené v rozpätí 22 až 40 dní, kurzu sa môže zúčastniť najmenej 6 a najviac 11 účastníkov, vedúci kurzu je oprávnený vyzvať účastníka kurzu na dychovú skúšku na alkohol, pričom pri pozitívnom výsledku je účastník z kurzu vylúčený, celý doškoľovací kurzu musí viesť rovnaký vedúci, skupinové stretnutia môžu byť výnimočne nahradené individuálnymi sedeniami. Vedúcim kurzu môže byť len psychológ, ktorý je držiteľom vodičského preukazu skupiny B a ktorý absolvoval 1 600 hodín odbornej praxe v dopravnej psychológii, 160 hodinový úvod do terapeutických intervenčných techník, zaškolenie v modelovom kurze v trvaní 20 hodín teórie, dva kurzy ako spolu-vedúci a tri kurzy pod dohľadom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok