Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dopravná psychológia II

Po prvej časti série o dopravnej psychológii, v ktorej sme si predstavili jej historický vývoj, základné aspekty psychickej spôsobilosti a jej preskúmania a komparáciu s niektorými inými štátmi, sa v tejto časti budeme venovať samotnému psychologickému vyšetreniu, vydávaným dokladom vrátane toho, kto a kedy ich musí mať pri sebe a stručnému popisu psychologických vyšetrení v iných druhoch dopravy.

Priebeh psychologického vyšetrenia

Každá osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyšetreniu, musí pred jeho začiatkom posudzujúcemu psychológovi predložiť čestné vyhlásenie o svojom psychickom stave a preukázať svoju totožnosť. 

Osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyšetreniu na základe rozhodnutia o preskúmaní psychickej spôsobilosti, musí okrem toho psychológovi predložiť aj samotné rozhodnutie. Je to predovšetkým preto, aby psychológ mal pri posudzovaní psychickej spôsobilosti k dispozícii aj informácie z odôvodnenia rozhodnutia, t. j. prečo bolo nariadené preskúmanie psychickej spôsobilosti (dôvodné podozrenie z jej zmeny alebo 3 závažné priestupky za 12 mesiacov) a mohol tieto informácie zobrať do úvahy.

Zákon ani vyhláška č. 9/2009 Z. z. neprikazuje posudzovanej osobe predložiť psychológovi pred vyšetrením vodičský preukaz za účelom preukázania, ktorých skupín vodičského oprávnenia je držiteľom ani napríklad výpis z evidenčnej karty vodiča. Nemožno preto len z tohto dôvodu odmietnuť vykonanie psychologického vyšetrenia. Psychológ môže vychádzať z údajov uvedených v čestnom vyhlásení. 

Podstatou čestného vyhlásenia je deklarovanie posudzovanej osoby, že sa cíti psychicky a fyzicky zdravá, je odpočinutá, vyspatá, neužila pred vyšetrením alkoholické nápoje, iné návykové látky alebo lieky, ktoré by mohli ovplyvniť psychologické vyšetrenie, ako aj to, že za ostatné 3 mesiace neabsolvovala psychologické vyšetrenie so záverom nespôsobilý na vedenie motorového vozidla. 

Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii, do ktorej aj zaznamená výsledok psychologického vyšetrenia. Ak ide o posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a D, psychologické vyšetrenie sa musí vykonať ešte pre jeho zaradením do vodičského kurzu v autoškole (rovnako ako je tomu u každého žiadateľa pri posúdení zdravotnej spôsobilosti).

Ak sa v tomto článku uvádza skupina C, myslia sa tým skupiny C1, C1E, C a CE a ak sa uvádza skupina D, myslia sa tým skupiny D1, D1E, D a DE, ak z kontextu nevyplýva, že sa tým myslia iba samotné skupiny C a D.

Spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti 

Posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti musí používať štandardizované psychologické testy, ktoré sú štandardizované na populácii vodičov a ich štandardizácia nie je staršia ako 15 rokov. Takými testami sú napríklad Vienna Test System alebo tzv. oranžová metodika.

Posudzovaná osoba je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo, ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť motorové vozidlo. 

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré posudzovaná osoba nie je spôsobilá viesť motorové vozidlo, posudzovaná osoba nie je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo. Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti sú uvedené v prílohe č. 10 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. 

Posudzovaná osoba, ktorá je psychicky spôsobilá, musí spĺňať minimálnu úroveň psychických schopností, medzi ktoré patria všeobecné rozumové schopnosti na úrovni podpriemeru populácie, gramotnosť a výkonové dispozície na úrovni podpriemeru populácie (minimálne 33 percentil) v kritériách pozornosť v záťaži, psychomotorické tempo, senzomotorická reaktivita a koordinácia, pamäť, vizuálna percepcia a percepčná rýchlosť. U vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (ADR) sa ešte okrem toho zisťujú pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania aj reakcie na vizuálne podnety na dynamickom pozadí (minimálne v rozsahu 160 stupňov). Práve rozdielny obsah psychologického vyšetrenia pri tomto okruhu osôb (vyšetrenie periférneho vnímania pomocou prístroja) je dôvodom, prečo sa používajú dva kódy, ktoré sa zaznamenávajú v doklade o psychickej spôsobilosti – kód 600.09 znamená možnosť viesť motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy a motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, kód 600.10 znamená možnosť viesť motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb. 

prístroj na meranie periférneho vnímania - Schuhfried
prístroj na meranie periférneho vnímania (zdroj: www.schuhfried.com)

V rámci psychologického vyšetrenia sa posudzujú aj kontraindikácie v štruktúre osobnosti, ako nekritický sebaobraz, neprimerané sebahodnotenie, emocionálna labilita, nízka úroveň racionálnej regulácie správania a ovládania, resp. tolerancie negatívnych afektov a prevažne maladaptívne stratégie zvládania životných situácií, záťaže a vyhodnotenia dopravných situácií, ako aj anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave (dopravné nehody a priestupky, zadržaný vodičský preukaz, opakovaná trestná činnosť, výchovné, výučbové, pracovné a partnerské problémy, atď.).

Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré treba psychickú spôsobilosť posudzovanej osoby podmieniť pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu, posudzujúci psychológ navrhne obmedzenie vodičského oprávnenia prostredníctvom kódu 600., ktorý zaznamená do dokladu o psychickej spôsobilosti. Interval medzi jednotlivými psychologickými vyšetreniami pri podmienenej psychickej spôsobilosti nesmie byť kratší ako 12 mesiacov a dlhší ako 5 rokov. 

Posudzujúci psychológ môže podmieniť psychickú spôsobilosť, ak ide o posudzovanú osobu s

 1. kognitívnymi deficitmi, ktoré sú nižšie ako 33-percentil štandardizovanej psychodiagnostickej metódy,
 2. neistou prognózou z hľadiska rizikových faktorov v profile osobnosti,
 3. neistou prognózou z hľadiska rizík neurotického a/alebo psychotického ochorenia,
 4. neistou  prognózou  z hľadiska  potenciálnych  rizík  v oblasti  sebaregulácie,  zvládania  rizika, motivácie a vôle v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby,
 5. rizikovými anamnestickými znakmi v kontexte psychologického profilu posudzovanej osoby aj s ohľadom na výkonové predpoklady a charakteristiky v štruktúre a dynamike osobnosti.

Doklady

Rozlišujeme dva typy dokladov o psychickej spôsobilosti, ktoré sa používajú pre štyri okruhy posudzovaných osôb. Jeden doklad je vo formáte A4 a jeden vo forme kartičky s rozmermi 86 x 55 mm.

Doklady obsahujú v zásade len najnutnejšie informácie ako údaje o posudzujúcom psychológovi a posudzovanej osobe, dátum vykonania a závery psychologického vyšetrenia, pričom je dôležité uviesť, že dátum uplynutia platnosti sa uvádza len vtedy, ak ide o doklad pre osobu s podmienenou psychickou spôsobilosťou. V ostatných prípadoch sa platnosť odvíja od dátumu vykonania psychologického vyšetrenia. 

Doklad o psychickej spôsobilosti vo formáte A4 sa používa pri psychologickom vyšetrení žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a D a pri psychologickom vyšetrení vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti. Jeho platnosť je 1 rok (okrem podmienenej psychickej spôsobilosti, kde platnosť – ktorá môže byť len kratšia ako 12 mesiacov – určuje posudzujúci psychológ), čo vyplýva z toho, že žiadateľ musí predložiť tento doklad v autoškole už pred začatím vodičského kurzu, pričom vodičský kurz môže trvať najviac 12 mesiacov. V prípade vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti, tento doklad slúži len na jeho predloženie na orgáne Policajného zboru za účelom preukázania splnenia povinnosti, ktorá vyplýva z rozhodnutia o preskúmaní psychickej spôsobilosti alebo z rozhodnutia o odobratí vodičského oprávnenia. Doklad vo formáte A4 teda neslúži na vedenie motorového vozidla, ale len výhradne na administratívne účely (predloženie autoškole, resp. orgánu Policajného zboru).

Doklad o psychickej spôsobilosti

Posudzujúci psychológ v názve prečiarkne možnosť, ktorá pre posudzujúcu osobu nie je relevantná, teda ak ide o psychologické vyšetrenie žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, v názve sa prečiarknu slová o vodičovi, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti a naopak. Po základných identifikačných údajoch posudzujúceho psychológa (meno, priezvisko a adresu, pričom to môže byť aj vo forme pečiatky), ako aj posudzovanej osoby (meno, priezvisko a dátum narodenia), nasledujú dva riadky s predtlačenými všetkými skupinami vodičských oprávnení. 

V prvom riadku sa označia skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a to tak, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, ktorých je posudzovaná osoba držiteľom, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, ktorých posudzovaná osoba nie je držiteľom.

V druhom riadku sa označia skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a to tak, že sa zakrúžkujú skupiny vodičského oprávnenia, o ktorých udelenie posudzovaná osoba žiada, a v tvare X sa prečiarknu skupiny vodičského oprávnenia, o udelenie ktorých posudzovaná osoba nežiada.

V oboch predtlačených riadkoch s uvedenými skupinami vodičského oprávnenia musia byť teda buď zakrúžkované alebo prečiarknuté vždy všetky skupiny.

Doklad o psychickej spôsobilosti vo forme kartičky s rozmermi 86 x 55 mm sa používa pri psychologickom vyšetrení vodiča, ktorý je povinný mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti [pre zaujímavosť možno uviesť, že rozmery tohto dokladu v milimetroch sú obdobné ako napr. rozmery vodičského preukazu a iných dokladov, kreditných kariet, vizitiek a pod. a približne vychádzajú zo zlatého rezu (číslo φ – 1,618), čo je považované za ideálnu kombináciu pomeru strán v obdĺžniku].

Doklad o psychickej spôsobilosti

Vzťah k vodičskému preukazu

Vo všeobecnosti platí, že platnosť dokladu o psychickej spôsobilosti je premietnutá do platnosti vodičského preukazu a vodič už nemusí mať pri sebe okrem vodičského preukazu aj doklad o psychickej spôsobilosti (to isté platí aj vo vzťahu k dokladu o zdravotnej spôsobilosti). Od 19. januára 2013 sa značne zjednotili vodičské preukazy vydávané vo všetkých členských štátoch Európskej únie, a to najmä po obsahovej stránke (vizuálne sa vodičské preukazy líšia, čo vyplýva najmä z použitia rozdielnych ochranných prvkov v jednotlivých štátoch, avšak základná farba je všade ružová). Jednotlivé vzory vodičských preukazov používané v rámci Európskej únie možno nájsť na webe Európskej komisie.

Smernica o vodičských preukazoch stanovila aj povinné časové obmedzenia platnosti vodičských preukazov, pričom časovú platnosť vodičských preukazov na skupiny A a B si mohli členské štáty vymedziť v rozsahu 10 až 15 rokov (Slovenská republika využila maximálne možnú dĺžku časovej platnosti a vodičské preukazy na skupiny A, B a T sa vydávajú na 15 rokov). Časová platnosť vodičských preukazov na skupiny C a D je smernicou pevne daná na 5 rokov, pričom sa zároveň povinne musí vyžadovať pri každom vydaní vodičského preukazu na tieto skupiny preverenie spĺňania podmienok zdravotnej spôsobilosti, a to aj pri jeho vydaní len z dôvodu skončenia jeho platnosti. Keďže v Slovenskej republike musia vodiči vozidiel skupiny C a D spĺňať okrem zdravotnej aj psychickú spôsobilosť, tento postup sa jednotne zaviedol nielen pri zdravotnej spôsobilosti, ale aj pri psychickej spôsobilosti. Z tohto dôvodu sa upustilo od dovtedajšej úpravy, podľa ktorej každý vodič vozidla skupiny C a D musel mať pri jeho vedení okrem vodičského preukazu (ktorý bol časovo neobmedzený) aj doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V nadväznosti na to sa zaviedla platnosť vodičského preukazu pre skupiny C a D na 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Povinná výmena vodičských preukazov

Okrem toho, že každý vodičský preukaz vydaný od 19. januára 2013 musí spĺňať tieto požiadavky (to znamená nielen nový vodičský preukaz vydaný po udelení vodičského oprávnenia, ale aj vodičský preukaz vydaný po strate alebo odcudzení dovtedajšieho vodičského preukazu, po zmene priezviska a pod.), smernica nariadila aj povinnú výmenu všetkých dovtedy používaných vodičských preukazov v celej Európskej únii, a to počas 20-ročného prechodného obdobia. So snahou o pokiaľ možno rovnomerné rozdelenie povinnej výmeny všetkých vodičských preukazov s časovo neobmedzenou platnosťou, zaviedli sa v zákone dve lehoty skončenia ich platnosti: 

 • vodičské preukazy vydávané do vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (t. j. od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004) vo forme ružovej listiny zaliatej v termoplastickej fólii s rozmermi 10,5 x 7,4 cm vodičský preukaz 1993 sú platné do 31. decembra 2023,
 • vodičské preukazy vydávané od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (t. j. od 1. mája 2004 do 18. januára 2013) vo forme ružového dokladu z viacvrstvového polykarbonátu s rozmermi 8,56 x 5,398 cm vodičský preukaz 2004 sú platné do 31. decembra 2032.

Prehľad vzorov vodičských preukazov vydávaných v SR je uvedený na webe Ministerstva vnútra SR.

Uvedená zmena zároveň znamenala potrebu upraviť aj nosenie dokladu o psychickej spôsobilosti pri vedení vozidla, a to v závislosti od toho, či je vodič držiteľom už nového vodičského preukazu s časovo obmedzenou platnosťou alebo ešte starého vodičského preukazu s časovo neobmedzenou platnosťou. Každý rok sa v Slovenskej republike vymení z rôznych dôvodov (strata, odcudzenie, rozšírenie skupín vodičského oprávnenia, zmena údajov a pod.) 90 000 až 100 000 vodičských preukazov, pričom celkovo sa v Slovenskej republike eviduje cca 3,7 milióna držiteľov vodičských preukazov.

Kto musí mať pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti

Sú tri kategórie vodičov, ktorí musia mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti: vodiči uvedení v § 88 ods. 4, § 89 ods. 1 a § 143b ods. 4 zákona o cestnej premávke. Bez dokladu o psychickej spôsobilosti sa vodičský preukaz považuje za neplatný – ale iba na vedenie vozidla tej skupiny, ktorá vyžaduje psychickú spôsobilosť (napr. držiteľ vodičského oprávnenia skupín B a C vedie vozidlo skupiny B (osobné auto), hoci má už neplatný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade to nemá vplyv na vedenie osobného auta).

Prvá skupina (§ 88 ods. 4) sú vodiči, ktorých psychická spôsobilosť je podmienená pravidelným podrobovaním sa psychologickému vyšetreniu, t. j. majú vo vodičskom preukaze zaznamenaný kód 600. Na výzvu policajta sú preto povinní preukázať sa dokladom o psychickej spôsobilosti s vyznačenou dobou platnosti. Keďže kód 600. sa používal aj pred 19. januárom 2013 a používa sa aj v súčasnosti, táto povinnosť platí na každého vodiča bez ohľadu na to, akého vodičského preukazu je držiteľom.

Druhá skupina (§ 89 ods. 1) sú najmä držitelia nových vodičských preukazov s obmedzenou časovou platnosťou, ktorým sa psychická spôsobilosť z nejakých dôvodov nepremietla do platnosti vodičského preukazu. Ide o vodičov motorových vozidiel skupiny C a D, ktorí dovŕšili vek 65 rokov a o vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na prepravu nebezpečných vecí, zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

U vodičov vozidiel skupiny C a D starších ako 65 rokov je to preto, že sú povinní podrobovať sa pravidelným psychologickým vyšetreniam každé 2 roky, a teda platnosť ich psychologického vyšetrenia nekorešponduje s platnosťou vodičského preukazu (ktorá je pre skupiny C a D vždy 5 rokov). Na výzvu policajta sú preto povinní preukázať sa dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako 2 roky. 

U vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy, vozidiel využívaných na prepravu nebezpečných vecí, zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb je to preto, že ide prevažne o vodičov vozidiel skupín A a B, teda majú vodičské preukazy vydané s platnosťou na 15 rokov a v nich zaznamenaný kód 600.09 alebo 600.10. Pre týchto vodičov táto povinnosť platí aj vtedy, ak majú vodičský preukaz vydaný s časovo neobmedzenou platnosťou. Na výzvu policajta sú preto povinní preukázať sa dokladom o psychickej spôsobilosti nie starším ako 5 rokov a ak títo vodiči dovŕšili vek 65 rokov, nie starším ako 2 roky.

Tretia skupina (§ 143b ods. 4) sú držitelia vodičských preukazov vydaných pred 19. januárom 2013, ktorí vedú vozidlo skupiny C a D. Keďže majú vodičský preukaz s časovo neobmedzenou platnosťou, majú aj naďalej tú istú povinnosť ako mali podľa právnej úpravy účinnej do 18. januára 2013, t. j. mať pri vedení vozidla pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti a na výzvu policajta sa takým dokladom preukázať.

Zasielanie dokladov

Od roku 2014 musia psychológovia zasielať do 5 pracovných dní od vykonania psychologického vyšetrenia duplikáty vydaných dokladov o psychickej spôsobilosti orgánu Policajného zboru (dopravné inšpektoráty), ako aj viesť o všetkých vydaných dokladoch evidenciu (platí aj pre lekárov vo vzťahu k dokladom o zdravotnej spôsobilosti). Tieto opatrenia si vynútili rozmáhajúce sa prípady výskytu falošných dokladov a obchádzania obmedzujúcej 3-mesačnej lehoty po negatívnom psychologickom vyšetrení. Účelom je možnosť vykonania spätnej krížovej kontroly zo strany polície, ktorej vodič predloží doklad o psychickej spôsobilosti, aby v prípade podozrenia bolo možné overiť, či ide o pravý doklad. Údaje zo zaslaných dokladov o psychickej spôsobilosti v rozsahu evidenčné číslo dokladu, dátum jeho vydania, meno posudzujúceho psychológa a závery psychologického vyšetrenia by totiž mali byť súčasťou evidencie vodičov. Prax však ukazuje, že písomné doklady zaslané psychológmi sa na jednotlivých dopravných inšpektorátoch hromadia, údaje z nich sa nevkladajú dostatočne rýchlo do elektronickej evidencie vodičov, a teda toto opatrenie sa míňa svojmu účinku. Možno to však považovať za prechodný stupeň k efektívnemu riešeniu, ktorým by bolo elektronické vkladanie údajov o vykonaných psychologických vyšetreniach jednotlivými psychológmi priamo do elektronického systému (evidencie vodičov), čo zákon umožňuje od roku 2019.

Ak ide o štandardné psychologické vyšetrenia vodiča (pri žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a D alebo pri pravidelných psychologických vyšetreniach), doklad o psychickej spôsobilosti sa zasiela na dopravný inšpektorát podľa miesta trvalého pobytu občana, ak ide o občana Slovenskej republiky alebo podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o cudzinca. Ak ide o psychologické vyšetrenie z dôvodu preskúmania psychickej spôsobilosti, doklad sa zasiela  na dopravný inšpektorát, ktorý rozhodol o preskúmaní (osoba v takom prípade musí psychológovi predložiť aj príslušné rozhodnutie).

Iné psychologické vyšetrenia v doprave

Inštruktori autoškôl

Okrem samotných vodičov niektorých motorových vozidiel musia psychologické vyšetrenie absolvovať aj inštruktori autoškôl. Niektorí z nich museli absolvovať psychologické preskúšanie už od roku 1973. Od nástupu súkromných autoškôl v roku 1991 je táto podmienka už obligatórna pre všetkých – držiteľom osvedčenia pre učiteľa (inštruktora) mohol byť len ten, kto sa na dopravno-psychologickom pracovisku podrobil psychologickému vyšetreniu zameranému na overenie pedagogických predpokladov vykonávať výcvik vodičov s kladným výsledkom. Podmienky pre inštruktorov autoškôl boli potom upravené v zákone č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách – inštruktorom mohla byť len osoba staršia ako 23 rokov, ktorá mala príslušné oprávnenie na vedenie motorových vozidiel, ustanovenú prax vo vedení motorových vozidiel, podrobila sa psychologickému vyšetreniu s kladným výsledkom a po ustanovenej príprave preukázala na skúškach odbornú spôsobilosť.

Od roku 2005 je účinný zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách, podľa ktorého možno inštruktorské oprávnenie udeliť žiadateľovi, ktorý je o. i. podľa psychologického vyšetrenia spôsobilý vykonávať činnosť inštruktora autoškoly a k žiadosti priloží doklad o psychologickom vyšetrení nie starší ako 3 mesiace. Psychologické vyšetrenie musia inštruktori opakovať každých 5 rokov (podľa platnosti inštruktorského preukazu). Na základe zákona o autoškolách vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlášku č. 322/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah. Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii. V prílohách k tejto vyhláške sú uvedené vzory dokladov a kritériá na zisťovanie psychickej spôsobilosti. Kritéria pre inštruktorov autoškôl sú prísnejšie ako pre vodičov (vyšší priemer vodičskej populácie oproti podpriemeru populácie). Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie a súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru.

Pracovníci dráh

Do celkového rámca dopravy patria okrem cestnej dopravy (cestnej premávky) aj iné druhy dopravy, z toho na našom území predovšetkým železničná doprava, resp. v širšom ponímaní doprava na dráhach. Dráhy sú koľajové, trolejbusové a lanové. Koľajové dráhy sú železničné, električkové a špeciálne. Dráhovými vozidlami sú koľajové vozidlá, trolejbusy a vozidlá lanových dráh. Koľajovými vozidlami sú železničné vozidlá, električky a vozidlá špeciálnych dráh. 

Psychologické vyšetrenia pracovníkov železníc (najmä samotných rušňovodičov a vodičov električiek) majú aj pomerne dlhšiu históriu ako psychologické vyšetrenia v cestnej premávke (vodičov motorových vozidiel) – začiatky siahajú už do obdobia 1. Československej republiky, kedy v 20-tych rokoch minulého storočia vznikol Psychotechnický ústav Masarykovej akadémie práce a Psychotechnické laboratórium Elektrických podnikov hl. m. Prahy. 

V súčasnosti je psychická spôsobilosť pracovníkov na dráhe upravená v dvoch zákonoch:

 • zákone č. 513/2009 Z. z. o dráhach, ktorý sa týka vodičov dráhových vozidiel, skúšobných komisárov a zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe a
 • zákone č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach, ktorý sa týka rušňovodičov na železničných tratiach. 

Podrobnosti o psychickej spôsobilosti sú upravené v spoločnej vyhláške k týmto dvom zákonom, a to vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe. Okrem vodičov dráhových vozidiel sa psychologické vyšetrenie vykonáva u osôb zaradených do zmyslových skupín 1 a 2 na železničnej dráhe – ide napríklad o traťového strojníka, výpravcu, signalistu, výhybkára, nádražného, posunovača, atď.

Podľa zákona o dráhach sa psychickou spôsobilosťou rozumie úroveň psychickej schopnosti vykonávať konkrétnu pracovnú činnosť. Psychickú spôsobilosť zisťuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti psychologickým vyšetrením zameraným sa spôsobilosť zamestnanca vykonávať konkrétnu pracovnú činnosť. Posudzovať psychickú spôsobilosť na dráhach môže len právnická osoba poverená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Poverená právnická osoba môže posudzovať psychickú spôsobilosť len psychológom s certifikátom na certifikovanú pracovnú činnosť dopravná psychológia, ktorý musí mať pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na železničnej dráhe aj znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby. Zo zoznamu poverených osôb na webe ministerstva dopravy vyplýva, že takéto poverenia na posudzovanie psychickej spôsobilosti má napr. Dopravný podnik mesta Košice alebo Železnice SR – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie.

Vo vyhláške o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe sú uvedené jednotlivé druhy psychologických vyšetrení:

a) vstupné psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva u osôb pred vznikom pracovného pomeru a pri zmene pracovného zaradenia, ktoré vyžaduje vyššie požiadavky na psychickú spôsobilosť,

b) periodické psychologické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva u osôb na električkovej a trolejbusovej dráhe vo veku do 50 rokov raz za 3 roky, vo veku od 50 do 55 rokov raz za 2 roky a vo veku nad 55 rokov raz za 1 rok,

c) mimoriadne psychologické vyšetrenie, ktorá sa vykonáva po zavinení alebo spoluzavinení vážnej nehody alebo menšej nehody; zamestnávateľ určí, či sa vykoná po zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorý znižuje alebo inak obmedzuje spôsobilosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť, alebo po prerušení práce presahujúcom 6 mesiacov,

d) odborná psychologická starostlivosť (zákon o dráhach uvádza „odbornú psychoterapeutickú starostlivosť“), ktorú je povinný zabezpečiť zamestnávateľ osobe, ktorá bola počas výkonu pracovnej činnosti ovplyvnená nehodou (bola účastníkom traumatizujúcej udalosti, najmä priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti alebo vážneho zranenia ľudí),

e) preventívne psychologické poradenstvo, ktoré sa poskytuje vodičom na električkovej a trolejbusovej dráhe každých 5 rokov.

Psychologickým vyšetrením sa zisťuje, či má posudzovaná osoba poznávacie, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti vykonávať pracovnú činnosť bezpečne a podľa požiadaviek na posudzovanie psychickej spôsobilosti. Pri vstupnom vyšetrení (pred nástupom do zamestnania alebo pred preradením) sa posudzuje, či má uchádzač požadované schopnosti a vlastnosti na konkrétnu pracovnú činnosť. Rozsah, testová batéria, normy a časová náročnosť sú stanovené a overené v podmienkach železničnej dopravy. Každý uchádzač musí dosiahnuť minimálne úroveň priemeru konkrétnych noriem pre pracovnú činnosť, ktorú má vykonávať. Pri mimoriadnom vyšetrení  sa posudzuje, či nenastala výrazná zmena v schopnostiach a vlastnostiach, ktorá  negatívne ovplyvnila (umožnila) pracovné zlyhanie, spôsobenie nehody a pod. a táto zmena by  bola prekážkou pre ďalší výkon zamestnanca. Pri závere psychológ berie do úvahy doterajšiu prácu, dĺžku praxe, vek a individuálnu kompenzáciu výkonu.

Letecký personál

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) vyžaduje, aby členovia leteckého personálu boli na výkon svojej činnosti odborne a zdravotne spôsobilí. Leteckým personálom sa rozumejú fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť na zaistenie bezpečnej a plynulej leteckej prevádzky alebo ktoré plnia na palube lietadla počas letu osobitné pracovné úlohy a rozdeľuje sa na posádku lietadla a ostatný personál. Oblasť civilného letectva je však upravená prevažne medzinárodnými a európskymi predpismi. Medzinárodno-právnym základom je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago, 1944) a jeho príloha I o licencovaní personálu, ktorá obsahuje aj požiadavku na pravidelné lekárske prehliadky, pričom bližšie podmienky môže upravovať Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO). 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva musí všetok personál záchrannej a hasičskej služby, u ktorého sa predpokladá plnenie úloh v núdzových leteckých situáciách, pravidelne preukazovať zdravotnú spôsobilosť uspokojivo vykonávať svoje funkcie. Zdravotnou spôsobilosťou, ku ktorej patrí aj fyzická a psychická spôsobilosť, sa rozumie, že netrpí žiadnou chorobou ani postihnutím, ktoré by tomuto personálu znemožňovali plniť úlohy nevyhnutné pri zvládaní núdzových leteckých situácií, kedykoľvek plniť pridelené úlohy alebo správne vnímať okolité prostredie. 

Všetci piloti musia pravidelne preukazovať zdravotnú spôsobilosť uspokojivo vykonávať svoju funkciu s prihliadnutím na druh činnosti. Súlad sa musí preukazovať príslušným hodnotením založeným na najlepšej leteckej lekárskej posudkovej praxi s prihliadnutím na druh činnosti a možné zhoršenie duševnej a fyzickej spôsobilosti kvôli veku. Zdravotná spôsobilosť pilotov, ktorá zahŕňa fyzickú a duševnú spôsobilosť, znamená, že pilot nemá žiadnu chorobu ani zdravotné postihnutie, ktoré by viedlo k jeho neschopnosti vykonávať úlohy potrebné na riadenie lietadla, kedykoľvek plniť pridelené povinnosti alebo riadne vnímať svoje prostredie.

Konkrétne zdravotné kritériá ustanovuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva. Po nehode letu 9525 spoločnosti Germanwings v roku 2015 boli komplexne prepracované časti zdravotnej spôsobilosti týkajúce sa duševného zdravia. Súčasťou prvého letecko-lekárskeho vyšetrenia na účely osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy je komplexné hodnotenie duševného zdravia a skríningový test na drogy a alkohol.

Vodná doprava

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla sú na základe zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe uvedené vo výnose Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla. 

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje všeobecný lekár, pričom súčasťou posúdenia zdravotnej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla je aj posúdenie psychomotorických schopností psychológom s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia. Kladný lekársky posudok je podmienený posúdením psychológa so špecializáciou klinická psychológia a s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia, ak ide o poruchy duševné a poruchy správania, ak narušujú adaptáciu alebo súžitie alebo bežnú komunikáciu (1. poruchy osobnosti, 2. poruchy duševné a poruchy správania spôsobené požitím psychoaktívnych látok, 3. závažné afektívne poruchy, 4. závažné neurotické, stresové a somatoformné poruchy, 5. závažné syndrómy porúch správania, spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi).

2 komentáre na “Dopravná psychológia II

 1. Dobrý deň.
  Tento rok budem mať 64 rokov a idem na psychologické vyšetrenie ako vodič profesionál. Na aké dlhé obdobie mi bude vystavení doklad o psychickej spôsobilosti:

  1. Doklad sa vam nevystavi s nejakym datum uplynutia platnosti. Bude na nom len datum vykonania vysetrenia a zalezi podla vasho veku, aky doklad potrebujete mat.
   Kym mate menej ako 65 rokov, tak musite mat pri sebe doklad o psychickej sposobilosti nie starsi ako 5 rokov; ak budete mat 65+ rokov, musite mat pri sebe doklad nie starsi ako 2 roky. Podla toho si musite prisposobit psychologicke vysetrenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok