Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dopravné zariadenia I

Po letnej prestávke budeme pokračovať v podrobnejšom rozbore značiek/zariadení podľa novej vyhlášky o dopravnom značení. V tejto a nasledujúcej časti si priblížime dopravné zariadenia. V ďalších článkoch si postupne pripomenieme niečo z histórie, pribudnú ďalšie praktické rozbory nesprávnych praktík z minulosti a súčasnosti, ale aj tipy ako v budúcnosti správne riešiť rôzne dopravné situácie a zareagujeme aj na niektoré aktuálne problémy, ktoré rezonujú v spoločnosti ako napríklad ochrana cyklistov (a chodcov). Ako budú (dúfajme) pribúdať nové technické predpisy, budeme aj aktualizovať prehľady značiek už podľa oficiálnych podrobnejších pravidiel nadväzujúcich na novú vyhlášku.

Všeobecne

Dopravné zariadenia sa – podobne ako zvislé a vodorovné značky – používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky. Dopravné zariadenia sa okrem toho používajú aj na dávanie svetelných signálov, zobrazovanie premenných značiek, vynucovanie dodržiavania pravidiel cestnej premávky a obdobné účely priamo súvisiace s cestnou premávkou. Môžu sa používať samostatne alebo v spojení so zvislými alebo vodorovnými značkami.

Dopravné zariadenia sú značne variabilné prvky, ich podrobné grafické vyobrazenie v právnom predpise preto nemá praktický význam. Vzhľadom na význam pre účastníkov cestnej premávky sú priamo vo vyhláške o dopravnom značení uvedené grafické vzory len niektorých dopravných zariadení, a to tých s relevantným významom (vyznačovanie dočasných a trvalých prekážok, smerové stĺpiky a doplnkové zariadenia k svetelným signálom); informácie vyplývajúce z ostatných dopravných zariadení sú dostatočne zrejmé aj samy osebe (ani predtým neboli vo vyhláške vyobrazené ani zďaleka všetky dopravné zariadenia).

Konkrétne vzory jednotlivých variant dopravných zariadení uvedených vo vyhláške, ktoré vyplývajú z ich významu, sú uvedené v predpisoch schválených Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a zverejnených na jeho webovom sídle. V súčasnosti (august 2021) ide o Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií, a to VL 6.3 Svetelné signály a VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia.

Používanie iných dopravných zariadení je upravené v niekoľkých technických predpisoch (podmienkach) ministerstva dopravy. Základný prehľad poskytuje TP 023 Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a parkovacích zariadení. Vlastné technické podmienky majú napríklad inteligentné dopravné zariadenia, zvodidlá, smerové stĺpiky, dopravné gombíky či tlmiče nárazov. Mnoho iných dopravných zariadení je bližšie upravených v technických podmienkach o upokojovaní dopravy na prieťahoch ciest, o označovaní pracovných miest či o cyklistickej infraštruktúre

Kvalita týchto technických predpisov je však veľmi diskutabilná, značná časť z nich je priam katastrofálna. Rozdiel medzi kvalitným a pofidérnym technickým predpisom sa dá ľahko zistiť z toho, či v zozname použitých zahraničných predpisov/zdrojov sú uvedené aj technické predpisy (nie blogy či novinové články) nejakých dopravne vyspelých krajín alebo sú tam uvedené iba české technické predpisy, resp. žiadne. Vzhľadom na to, že takéto predpisy by mali byť založené na najnovších poznatkoch v oblasti vedecko-technického vývoja, je ich nekvalita zarážajúca, avšak v zásade celkom charakteristická pre slovenské dopravné inžinierstvo.

Donedávna sa medzi dopravné zariadenia podľa starej vyhlášky radili aj taktilné prvky, t. j. reliéfna (hmatateľná) dlažba tvoriaca pásy, ktoré majú svojím tvarom, ale aj farbou (kontrastom) pomáhať nevidiacim v orientácii a pohybe. Podrobnejšia úprava taktilných prvkov je upravená v TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. Tieto technické podmienky síce uvádzajú medzi použitou literatúrou aj relevantné predpisy zo Spojeného kráľovstva (UK), avšak pri podrobnejšom preskúmaní je jasné, že kvalitou patria k tým horším technickým podmienkam, čo je vzhľadom na ich obsah a účel obzvlášť zlé. Tento predpis (a následne aj prax; niečo k tomu bolo uvedené už v tomto článku) úplne ignoruje niektoré základné zásady používania taktilných prvkov (nielen) z britských predpisov a vymýšľa si svoje vlastné. Napríklad vedenie taktilných pásov aj skrz priechod pre chodcov (dokonca ešte aj s rozdelením “zebry”, čiže bielych pásov tvoriacich priechod), ignorovanie striktného rozlišovania farieb (červená taktilná dlažba by sa mala používať výhradne len pred svetelne riadenými priechodmi) alebo úmyselné vkladanie fyzických prekážok do taktilných pásov (pomocné tlačidlá či stĺpy semaforov majú byť v blízkosti taktilných prvkov, nie v nich). Konštatovanie zo strany 10 týchto technických podmienok, že hmatateľné povrchy, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami podľa týchto technických podmienok, môžu spôsobiť dezorientáciu nevidiacich a slabozrakých osôb a nesprávna aplikácia hmatateľných povrchov ich môže dokonca vystaviť ohrozeniu života, vyznieva preto veľmi paradoxne a smutne.

Delenie

Dopravné zariadenia sa členia na

 • svetelné signalizačné zariadenia,
 • vodiace zariadenia,
 • výstražné zariadenia,
 • parkovacie zariadenia,
 • záchytné zariadenia,
 • ostatné zariadenia.

Členenie dopravných zariadení sa v zásade prebralo zo starej vyhlášky s tým, že sa upustilo od ich konkrétneho vymenovania, ale uvádzajú sa len príkladmo. Okrem dopravných zariadení výslovne uvedených vo vyhláške možno medzi ne zaradiť aj také, ktoré spĺňajú základný účel používania dopravných zariadení.

Svetelné signalizačné zariadenia

Svetelné signalizačné zariadenia sú zariadenia, ktorými sa dávajú svetelné signály (semafory, návestidlá) semafor - priechod pre chodcov cyklo semafor .

Podrobnejšie informácie o svetelných signáloch vrátane doplnkových zariadení k svetelným signálom sú uvedené v článku Svetelné signály.

Vodiace zariadenia

Medzi vodiace zariadenia patria najmä zábrany na označenie uzávierky, smerovacie dosky, dopravné kužele, smerovacie tabule, vodiace tabule, vodiace obrubníky, smerové stĺpiky, balisety a dopravné gombíky.

Vodiace zariadenia sa ďalej delia na 

 • zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok: zábrany na označenie uzávierky Zábrana na označenie uzávierky, smerovacie dosky Smerovacia doska (šrafovaná, pravá orientácia) Smerovacia doska (šípová, ľavá orientácia), dopravné kužele Dopravný kužeľ
 • zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok: smerovacie tabule Smerovacia tabuľa (1-šípová, pravá orientácia), vodiace tabule Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, na diaľnici), červené a biele pruhy Červené a biele pruhy (oblý prechod zvislo/vodorovne)
 • zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty: smerové stĺpiky Smerový stĺpik (umiestnenie vľavo) Smerový stĺpik (umiestnenie vpravo) a stĺpiky s výstrahou Smerový stĺpik (umiestnenie vľavo, kombinovaný s výstrahou) Smerový stĺpik (umiestnenie vpravo).

Vodiace zariadenia, ktoré sú vo vyhláške vyobrazené, budú podrobnejšie rozobrané v nasledujúcom článku.

Vodiaca stena

Vodiaca stena je mobilné zariadenie zhotovené spravidla z plastových dielov, ktoré sú duté a plnia sa vodou alebo pieskom, v zime nemrznúcou ekologicky nezávadnou kvapalinou. Vodiace steny môžu byť aj kovové, betónové alebo železobetónové. Slúžia na dočasné fyzické oddelenie priestoru pre chodcov, resp. cyklistov od ostatnej premávky. Vodiacou stenou môže byť tiež vymedzený okraj spevnenej časti cesty na vedenie dopravy, príp. priestor, do ktorého nie je vhodné umožniť vjazd vozidiel, resp. vstup chodcov.

Vodiaca stena

Baliseta

Balisety sú pružné (flexibilné) plastové stĺpiky, ktoré možno používať na viaceré účely, prevažne na vymedzenie priestoru a usmerňovanie účastníkov cestnej premávky (ako doplnok vodorovného značenia). Ich najväčšou výhodou je, že sú lacné a ľahko a rýchlo sa montujú na vozovku. Táto ich výhoda je zároveň aj nevýhodou, lebo to, že sú lacné a rýchle použiteľné, spôsobuje ich nadužívanie.

Balisety, Praha
Praha, zdroj: www.mestemnakole.cz 

Dopravný gombík

Dopravné gombíky sa používajú na doplnenie a zvýraznenie vodorovných značiek na okraji alebo v strede vozovky na dlhšom úseku (gombíky odrážajú dopadajúce svetlo pomocou spätných odraziek). Biele gombíky sa používajú na doplnenie pozdĺžnych čiar, modré gombíky na mostoch alebo na miestach s nebezpečenstvom výskytu poľadovice, žlté alebo jantárové gombíky na zvýraznenie dočasných vodorovných značiek. Okrem toho sa ešte používajú aj zelené gombíky na oddelenie prípajacích a odbočovacích pruhoch od priebežných pruhov. Aktívne gombíky pred priechodom pre chodcov môžu blikať len vtedy, ak sa detekuje chodec pred vstupom na priechod pre chodcov; aktívne gombíky na mostoch, ak teplota vozovky klesne pod 2 oC. 

Nechcite vidieť ako by podľa tohto vyzeral v noci, za hmlistého mrazivého počasia, priechod pre chodcov na moste, ktorý ešte aj vedie cez odbočovací pruh…. Nedajbože osvetlený aj nejakým inovatívnym svetlom z Ružinova. Ostáva len dúfať, že minimálne to blikanie gombíkov pred priechodmi sa po tom, čo sa vypustilo z vyhlášky, úplne a bez náhrady vypustí a výslovne zakáže aj pri aktualizácii technických predpisoch. 

Vyhláška zaviedla aj možnosť použiť svetelné dopravné gombíky, t. j. gombíky, ktoré neodrážajú dopadajúce svetlo, ale aktívne svetlo vyžarujú (svietia). Ide o formu dočasných vodorovných čiar, ktoré sú tvorené zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto do radu. Takto vytvorená dočasná vodorovná značka je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.

Výstražné zariadenia

Medzi výstražné zariadenia patria najmä pojazdné uzávierkové tabule Pojazdná uzávierková tabuľa, výstražné svetelné zariadenia, svetelné vodiace tabule a dopravné majáčiky.

Výstražné svetelné zariadenie

Ide o varovné svetlá žltej alebo červenej farby, ktoré môžu svietiť alebo blikať. Umiestňujú sa na zábranách na vyznačenie uzávierky, smerovacích doskách a pod. Môže byť použité samostatné svietidlo alebo ich sústava (svetelná tabuľa, svetelná rampa).

Dopravný majáčik

Dopravný majáčik sa používa najmä na označenie ostrovčeka (umiestňuje sa do jeho čela) alebo dočasných prekážok cestnej premávky a zvyčajne obsahuje aj značku s prikázaným smerom obchádzania daného ostrovčeka/prekážky. Môže byť presvetlený (so svetelným zdrojom vnútri).

Dopravný majáčik

Parkovacie zariadenia

Parkovacie zariadenia slúžia na reguláciu parkovania vozidiel, usmernenie pohybu vozidiel na parkovacích plochách, vyhradenie parkovacích miest alebo plôch, resp. na zamedzenie vjazdu vozidiel tam, kde je ich jazda zakázaná alebo obmedzená.

Medzi parkovacie zariadenia patria najmä regulačné a parkovacie stĺpiky, parkovacie zábrany a závory, výsuvné stĺpiky, parkovacie automaty a stojany na bicykle.

Regulačný stĺpik

Regulačné stĺpiky fyzicky bránia vjazdu vozidiel do vyhradeného priestoru, príp. usmerňujú a oddeľujú premávku motorových vozidiel od pešej premávky. Regulačné stĺpiky sa používajú najmä v centrách miest a umiestňujú sa spravidla na chodníky alebo na miesta, ktoré nie sú určené na jazdu motorových vozidiel. Na regulačné stĺpiky sa spravidla kladú aj architektonické vzhľadové požiadavky.

Regulačné stĺpiky

Parkovací stĺpik

Parkovací stĺpik je stĺpik, ktorý možno sklopiť na zem a zaistiť zámkom. Slúži na vyhradenie miesta pre potreby parkovania v dobe, keď miesto na parkovanie nie je obsadené vozidlom, príp. na zabránenie vjazdu vozidiel do vyhradených miest.

Parkovací stĺpik

Parkovacia zábrana

Parkovacia zábrana má rovnakú funkciu ako parkovací stĺpik, zaberá však väčšiu plochu v smere príjazdu vozidla na státie. Hlavným znakom parkovacej zábrany je možnosť sklápania na povrch cesty. Tvar parkovacej zábrany nie je presne určený – môže mať tvar písmena T, obráteného písmena U, ležatého E alebo iný. Môže byť vybavená tyčou, ktorú možno teleskopicky zasunúť. Sklápanie môže byť mechanické (ručné) alebo automatické (na diaľkové ovládanie, ovládateľné kartou alebo kamerou).

Parkovacie zábrany

Parkovacia závora

Parkovacia závora sa skladá z pohyblivého ramena závory a stĺpika závory. Zdvihnuté rameno závory nesmie zasahovať do príjazdového priestoru vjazdu. V prípade otočného ramena závory sa musí rameno pri otváraní zabezpečeného priestoru pohybovať v smere jazdy vozidiel.

Parkovacia závora

Parkovací doraz

Parkovací doraz je bezpečnostný prvok, ktorý umožňuje zaparkovať motorové vozidlo na vždy rovnakú vzdialenosť. Parkovacie dorazy sa umiestňujú tak, aby previs vozidla nezasahoval do chodníka. Tiež sa ním znižuje riziko, že motorové vozidlo poškodí stenu alebo iné motorové vozidlo pri parkovaní.

Parkovacie dorazy

Výsuvný stĺpik

Výsuvný stĺpik (poler) je zariadenie zabudované do vozovky. Slúži na reguláciu premávky (najmä v centrách miest) tým, že fyzicky bráni vjazdu vozidiel do vyhradeného priestoru. Vhodný je na obmedzenie vjazdu vozidiel do peších zón alebo miest, kde je potrebné obmedziť pohyb vozidiel, ale nebrániť pohybu osôb. Ovládanie výsuvného stĺpika môže byť elektrické, hydraulické, príp. mechanické, na diaľku, pomocou tlačidla či čipovej karty.

Výsuvné stĺpiky

Stojan na bicykle

Na parkovanie bicyklov sa používajú stojany, ktoré umožňujú uzamknutie rámu bicykla ku konštrukcii stojana, pričom stojan musí byť riešený tak, aby zabránil vyvlečeniu zámky bicykla pri prípadnej demontáži stojana od povrchu. Z dôvodu bezpečnosti a stability bicykla sa nepoužívajú stojany, ktoré dokážu zabezpečiť len upevnenie kolies.

Stojany na bicykle

Záchytné zariadenia

Medzi záchytné zariadenia patria najmä zvodidlá, zábradlia, tlmiče nárazu a dotykové lišty pre nevidiacich či ploty.

Zvodidlo

Zvodidlo je súvislé záchytné bezpečnostné zariadenie pozdĺž pozemnej komunikácie, príp. v jej strednom deliacom páse. Zvodidlo môže byť cestné (osadené pozdĺž cestnej časti pozemnej komunikácie) alebo mostné (osadené na moste alebo mostnej rímse, príp. nad oporným múrom). 

Zvodidlá sa osadzujú z dôvodu ochrany vozidla pred nárazom do pevnej prekážky alebo pred vjazdom na miesto nebezpečia, na mostoch je hlavným dôvodom osadenia zvodidla ochrana pred pádom z mosta. Tiež slúžia na ochranu okolia cesty vrátane ochrany osôb a stavieb v jej blízkosti.

Pevnou prekážkou sú tie časti stavieb, podpery alebo prírodné objekty, ktoré nie sú schopné presmerovať vozidlo, ktoré by do nich mohlo naraziť. Predpokladá sa, že presmerovať vozidlo je schopná primerane hladká stena o dĺžke min. 6 m. Pevnú prekážku tvoria predovšetkým piliere, opory, podpery portálov, niektoré podpery dopravných značiek, stožiare verejného osvetlenia a pod. Pevnou prekážkou je aj začiatok protihlukovej steny (jej čelná hrana), ako aj začiatok zárubného múra a čelo portálu tunela alebo podjazdu. Pevnou prekážkou je tiež koniec protihlukovej steny, zárubného múru či zábradlia, ak ide o smerovo nerozdelenú komunikáciu. Pevnou prekážkou však nie je mostné ani cestné zábradlie a samotný zárubný múr alebo betónový múr (za predpokladu, že múr má primerane hladký povrch, schopný presmerovať vozidlo, ktoré do múru narazí).

Miestami nebezpečia sú také miesta na pozemnej komunikácii a v jej blízkosti, ktoré nedokážu presmerovať vozidlo, a ktoré môžu posádke spôsobiť veľkú ujmu na zdraví. Miesta nebezpečia pred alebo pozdĺž ktorých je potrebné osadiť zvodidlo, sú predovšetkým vodné toky, súbežné pozemné komunikácie, železničné a električkové trate a pod. Okrem toho sú miestami nebezpečia betónové jamy hĺbky min. 0,4 m a miesta pri vtoku a výtoku z priepustov atď.

Najmä v stredných deliacich pásoch sa používa ľahko demontovateľné zvodidlo (zvodidlo, ktoré kvôli nižšej hmotnosti umožňuje rýchle rozobratie bez ťažkých mechanizačných prostriedkov) alebo otváracie zvodidlo (špeciálne zvodidlo, ktoré možno rýchlo otvoriť bez použitia mechanizačných prostriedkov kvôli núdzovému prejazdu vozidiel, ak sa smeruje premávka do jedného smeru pri opravách, nehodách a pod.).

Okrem priemyselne a sériovo vyrábaných zvodidiel (schválené výrobky) sa výnimočne môžu použiť aj individuálne zvodidlá, vyrobené kusovo, podľa projektu na konkrétnu stavbu. Ide napr. o pamiatkovo chránené mosty, na ktorých je vhodnejšia remeselná (kovotepecká, kamenárska) výroba ako priemyselná alebo o mosty s atypickou nosnou konštrukciou.

Zvodidlo môže byť betónové alebo oceľové. Najviac používaný tvar priečneho rezu betónových zvodidiel sa podľa miesta vzniku nazýva „New Jersey“. Nesmú sa používať lanové zvodidlá, ktorých pozdĺžne prvky sú tvorené poddajným oceľovým lanom.

betónové zvodidlo
betónové zvodidlo, (zdroj: www.asb.sk)
oceľové zvodidlo
oceľové zvodidlo na R1 (zdroj: www.asb.sk)

Zábradlie

Zábradlie zabraňuje chodcom vstúpiť do jazdného pruhu alebo chráni chodcov, príp. cyklistov pred pádom z cesty/chodníka alebo mostu. Zábradlia sa delia na:

 • ochranné zábradlia na ohraničenie a vymedzenie pracovného miesta ochranné zábradlia na ohraničenie a vymedzenie pracovného miesta
 • mostné ochranné zábradlia mostné ochranné zábradlia
 • cestné dopravno-bezpečnostné zábradlia cestné dopravno-bezpečnostné zábradlia

Tlmič nárazu

Tlmič nárazu je záchytné dopravné zariadenie, ktoré sa používa na ochranu posádky neovládaného vozidla (napr. v šmyku) pred nárazom do pevnej prekážky či pred pádom z mosta, príp. na ochranu historicky alebo umelecky cenných objektov pred nárazom. Pomocou deformačných prvkov má stlmiť (alebo znížiť) kinetickú energiu vozidla pri náraze (“využitie” tlmiča nárazu znamená vo väčšine prípadov jeho zničenie alebo poškodenie). Tlmiče nárazu sa skúšajú výhradne s osobnými vozidlami a z toho dôvodu aj slúžia najmä na zachytenie, príp. presmerovanie osobných vozidiel.

Tlmiče nárazu sa umiestňujú pred pevnou prekážkou, pred ktorou sa z priestorových dôvodov nedá umiestniť zvodidlo, alebo pred ktorou sa nedá cestná premávka chrániť iným vhodným spôsobom.

tlmič nárazu

Dotyková lišta pre nevidiacich

Dotyková lišta pre nevidiacich je lišta umiestnená pod zábranou, zábradlím alebo plotom vo výške 0,1 m až 0,3 m nad úrovňou chodníka, ktorá umožňuje zrakovo postihnutým osobám poklopom palice zistiť prekážku a v oblasti pracovného miesta rozoznať jeho ohraničenie. Táto lišta dopĺňa ochranné zariadenie (zábradlie, plot) a zábranu na označenie uzávierky, ak je použitá na chodníku. Správne by teda mala byť táto lišta zaradená medzi vodiace zariadenia, nie záchytné.

Dotyková lišta pre nevidiacich

Ostatné zariadenia

Medzi ostatné zariadenia patria najmä doplnkové zariadenia k svetelným signálom (Zelená šípka dopravné zariadenie Zelená šípka, Čierna šípka dopravné zariadenie Čierna šípka), dopravné zrkadlá, spomaľovacie prahy, ukazovatele smeru a sily bočného vetra, váhy na váženie motorových vozidiel zabudované vo vozovke, zariadenia na kontrolu elektronického výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky, panely na prevádzkové informácie, zariadenia na vyobrazovanie premenných značiek a panely sieťového riadenia.

Dopravné zrkadlo

Dopravné zrkadlo sa používa na zlepšenie rozhľadu na neprehľadných miestach. Umiestňuje sa najmä na križovatke, v zákrute s malým polomerom, na výjazde na cestu a všade tam, kde nie je inak možné zabezpečiť dostatočný rozhľad.

Dopravné zrkadlo

Spomaľovací prah 

Spomaľovací prah je zariadenie, ktoré čiastočným zvýšením nivelety vytvára nepriaznivý dynamický účinok na vozidlo, a tak vplýva na zníženie rýchlosti vozidiel alebo na dodržiavanie stanovenej rýchlosti jazdy vozidiel, pričom však nedochádza k poškodeniu vozidiel. Na mieru obmedzenia rýchlosti má vplyv konštrukcia spomaľovacieho prahu, najmä jeho výška nad úrovňou vozovky, pozdĺžny sklon nájazdu a jeho dĺžka. Používajú sa prefabrikované spomaľovacie prahy, stavebné spomaľovacie prahy a spomaľovacie vankúše obdĺžnikového alebo kruhového tvaru.

Prefabrikovaný spomaľovací prah je vyhotovený z odnímateľných segmentov, pričom každý segment musí byť opatrený retroreflexnými prvkami; možno ho použiť len v žlto-čiernom vyhotovení.

Prefabrikovaný spomaľovací prah

Stavebný spomaľovací prah je vyhotovený ako stavebná súčasť povrchu cesty.

Stavebný spomaľovací prah
(vyobrazenie ešte so starým vodorovným označením žltými trojuholníkmi a s už zrušenou zvislou značkou)

Spomaľovací vankúš obdĺžnikového tvaru je vhodný na zníženie rýchlosti vozidiel v intravilánoch, zvlášť na miestach, kade premáva aj verejná doprava. Je konštruovaný tak, že nákladné vozidlá alebo autobusy sa tomuto prahu vďaka širšej náprave vyhnú.

Spomaľovací vankúš obdĺžnikového tvaru

Kruhový spomaľovací vankúš je určený na vytvorenie spomaľovacieho prahu tak, že sa osadia vankúše v jednom rade alebo častejšie v dvoch navzájom sa striedajúcich radoch krížom cez vozovku. Jeho výhodou je nižšia hlučnosť pri prejazde a umožnenie odtoku zrážkových vôd. Nájazd na vankúš je vždy jedným kolesom, nie celou nápravou vozidla. Kruhové vankúše možno umiestniť tak, aby neboli znevýhodňovaní cyklisti, matky s kočíkmi alebo osoby so zníženou schopnosťou  pohybu a nevytvárali sa pre tieto skupiny zbytočné bariéry.

Kruhový spomaľovací vankúš

Ukazovateľ sily a smeru vetra

Ukazovateľ sily a smeru vetra (veterný rukáv) je pomôcka na stanovenie smeru a čiastočne aj sily vetra. Veterný rukáv opticky upozorňuje na úsek cesty, kde prudký bočný alebo nárazový vietor môže ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Veterný rukáv tvorí tkanina ušitá do tvaru zrezaného kužeľa bez základne. Rukáv má kontrastné, väčšinou červeno-biele, ale aj bielo-čierne pruhované sfarbenie. Musí zreteľne udávať indikáciu smeru prízemného vetra (nafúknutím) pri min. rýchlosti vetra 28 km/h a musí byť odolný voči vetru do rýchlosti 140 km/h.

Ukazovateľ sily a smeru vetra

Odrazka proti zveri

Reflexné prvky obmedzujúce vstup zveri na cestu opticky bránia voľne žijúcej lesnej zveri vo vstupe na cestu, čím prispievajú k obmedzeniu, resp. k zníženiu stretu vozidiel so zverou, a teda ku zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a ochrane voľne žijúcej zveri. Na tieto účely slúži aj oplotenie, ktoré je však nákladné a nie je možné ho realizovať vo všetkých prípadoch. Odrazové prvky odrážajú svetlo z reflektorov prechádzajúcich motorových vozidiel do priestoru, v ktorom sa môže vyskytovať zver, a to prevažne kolmo k osi komunikácie v pomerne veľkom horizontálnom rozptylovom pozorovacom uhle. Osvetlený rad odraziek umiestnených na okraji cesty vytvára rad svietiacich bodov – optický plot, ktorý odradzuje zver od vstupu na cestu. Optický plot pôsobí len počas osvetlenia odraziek reflektorom vozidla.

Odrazky proti zveri Odrazky proti zveri

Clona proti oslneniu 

Clony proti oslneniu majú za úlohu zabrániť oslneniu vodičov protiidúcimi vozidlami na ceste s obojsmernou premávkou, oddelenou oceľovými alebo betónovými zvodidlami. Používajú sa aj na cestách s vysokou frekvenciou dopravy po zotmení, medzi paralelnými alebo zbiehajúcimi sa cestami, na vyvýšeninách alebo v iných topograficky odlišných terénoch, v zákrutách, medzi železnicou a cestou, na mostoch, ale aj pri obytných domoch, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cesty.

Clony proti oslneniu

Telefón núdzového volania

Dopravné hlásnice (telefóny núdzového volania) umiestnené pri krajnici diaľnice slúžia na privolanie pomoci pre vodiča, ktorý sa ocitol v núdzi. Po zdvihnutí slúchadla z vidlice, príp. po stlačení tlačidla, sa okamžite vytvorí obojsmerné spojenie s dispečerom. Telefonický hovor musí byť zaznamenávaný na záznamové médium.

Telefón núdzového volania

Panel sieťového riadenia

Panely sieťového riadenia, umiestňované zvyčajne na portáloch nad vozovkou, sa používajú na poskytovanie informácií o dopravných obmedzeniach a odporúčaných obchádzkach, čím napomáhajú optimalizácii rozdelenia dopravných prúdov v rámci cestnej siete.

panel sieťového riadenia

Panel na prevádzkové informácie

Panely na prevádzkové informácie poskytujú účastníkom cestnej premávky okamžitú informáciu napríklad o teplote cesty a vzduchu, počte voľných parkovacích miest, dopravnej nehode a pod. Zobrazené symboly a texty (informácie) sú výstupom monitorovacieho procesu, a teda je ich možné v čase meniť (aktualizovať).

Panely s prevádzkovými informáciami sú schopné zobrazovať výstrahy, informácie a pokyny pre vodičov v textovej forme a/alebo vo forme grafických symbolov (piktogramov), ktoré nie sú dopravnými značkami. Umožňujú zobrazovať také správy, ktoré nie je možné alebo vhodné poskytovať prostredníctvom dopravných značiek. Pokyny nie sú záväznými príkazmi a zákazmi, iba odporúčaniami pre vodičov. 

vyhláška 9/2009 Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie

Premenná značka

Premenná (dopravná) značka je zvislá značka zobrazená na zariadení na vyobrazenie premenných značiek. Ak ide o premennú značku vyhotovenú na báze svetelných bodov, zvislá značka je vyobrazená v zjednodušenom grafickom vyhotovení a v inverznom farebnom vyhotovení čiernej a bielej farby. Inverzia bielej a čiernej farby platí iba na značkách, ktoré obsahujú obe farby; typicky to sú výstražné značky znacka Nebezpecenstvo znacka Kolony znacka Praca a niektoré zákazové značky znacka Najvyssia dovolena rychlost značka Zákaz predchádzania znacka Maximalna sirka, ktoré sa skladajú z červeného lemu, bieleho podkladu a čierneho symbolu. Biela farba na značke, ktorá nemá aj čiernu (napr. niektoré zákazy vjazdu znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla znacka Zakaz vjazdu alebo príkazové značky znacka Prikazany smer jazdy), sa neinverzuje.

Značky o jazde po krajnici znacka Jazda po krajnici znacka Opustite krajnicu znacka Koniec jazdy po krajnici znacka Obchadzanie prekazky po krajnici sa používajú výhradne iba ako premenné, pričom ak sú zobrazené na báze svetelných bodov, modrý podklad sa nahrádza čiernym. 

Premenné značky na báze LED technológie a elektromechanické premenné značky sa farebne nijak nemenia.

Panely s premennými značkami môžu byť umiestnené na vlastné konštrukcie nad vozovkou, po pravej strane alebo po oboch stranách cesty alebo na iné nosné konštrukcie (portál líniového riadenia dopravy, ostenie tunela); môžu byť aj časťou trvalej smerovej značky.

Premenné značky umožňujú regulovať predovšetkým rýchlosť dopravného prúdu, zobrazovať výstrahy, príkazy, zákazy a informácie vo forme dopravných značiek a riadiť jazdu v jazdných pruhoch. Používajú sa tam, kde je to nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo z hľadiska prevádzkyschopnosti úseku cesty, ktorej súčasťou je napríklad tunel, dlhá estakáda, most, horský priechod a pod.

premenné značky na báze svetelných bodov
premenné značky na báze svetelných bodov (schematické prevedenie na portáli nad vozovkou s dvoma jazdnými pruhmi)
premenná značka elektromechanická
premenná značka elektromechanická
premenná značka, Nemecko
Nemecko
(správny príklad farebnosti premenného zákazu vjazdu)
premenná značka, Švajčiarsko
Švajčiarsko
(správny príklad farebnosti premenného zákazu vjazdu)
premenná značka, Česko
Česko
(nesprávny príklad farebnosti premenného zákazu vjazdu)
premenná značka, Nemecko
Elektromechanická premenná značka o jazde po krajnici
(Nemecko)

Umiestňovanie

Dopravné zariadenia nemajú vo vyhláške upravené základné zásady ich umiestňovania; vzhľadom na ich rôznorodosť sa to ani nedá. Ich umiestňovanie vyplýva z účelu použitia (parkovacie zábrany, zvodidlá a pod.), resp. pri vodiacich zariadeniach z ich významu (označujú prekážku a usmerňujú premávku v smere šípky alebo pruhov).

Platnosť

Z povahy veci vyplýva, že platnosť dopravných zariadení nemôže byť upravená tak, ako je upravená platnosť zvislých značiek (viď napr. šírková či dĺžková platnosť značiek vo vyhláške). Väčšina dopravných zariadení ani platnosť v regulačnom význame nemá; ich účel je najmä výstražný a informačný. Platnosť niektorých zariadení vyplýva z ich významu a umiestnenia (napr. kužele Dopravný kužeľ umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať).

Označenie prečnievajúceho nákladu

Označenie prečnievajúceho nákladu

Označenie prečnievajúceho nákladu nie je dopravným zariadením, ale vzhľadom na podobnosť vyobrazenia si ho tu uvedieme. Prepravujúci náklad sa musí označiť vtedy, ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu o viac ako 40 cm alebo ak náklad prečnieva vozidlo do strany (za prečnievajúci náklad sa považuje aj bicykel alebo iný predmet prepravovaný na nosiči namontovanom vzadu na vozidle). Označený musí byť prečnievajúci koniec nákladu, a to reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 7 až 10 cm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45° nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,16 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 40 cm.

Označenie si musí počas používania v cestnej premávke zachovávať aspoň približne svoj tvar, čiže nesmie to byť len obyčajná látka, ktorá sa počas jazdy skrúca, zvíja a pod. 

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 • Vypustil sa rozdiel vo farebnosti medzi označením trvalej a dočasnej prekážky cestnej premávky. Žlté a čierne pruhy vyhláška 9/2009 Žlté a čierne pruhy označovali trvalé prekážky (pilier, stenu a pod.). Červené a biele pruhy označovali dočasné prekážky alebo iné dopravné zariadenia (kontajnery, sklopné zábrany a pod.). 

Používať žlto-čierne pruhy žlto-čierne pruhy na označenie prekážok a nebezpečných miest na označenie prekážok a nebezpečných miest možno aj naďalej, a to na základe nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. Také označenie však nesúvisí s cestnou premávkou, ale s bezpečnosťou pri práci. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu alebo padajúcich predmetov, sa označujú striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné. Ak používanie a vybavenie priestorov vyžaduje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, komunikácie pre vozidlá sa zreteľne vyznačujú neprerušovanými pásmi výraznej farby, prednostne bielej alebo žltej, a to so zreteľom na farbu podkladu. 

 • Vypustila sa možnosť v odôvodnených prípadoch nahradiť na niektorých vodiacich zariadeniach bielu farbu “retroreflexnou žltozelenou fluorescenčnou” farbou. Táto možnosť bola prípustná pri vodiacej tabuli vyhláška 9/2009 Vodiaca tabuľa a vodiacej doske vyhláška 9/2009 Smerovacia doska ľavá
 • Z dopravných zariadení sa vypustili zastavovacie terče a smerovka vyhláška 9/2009 Zastavovací terč, Smerovka, keďže nejde o dopravné zariadenia. Dopravné zariadenie je trvalé alebo dočasné vybavenie pozemných komunikácií (ciest), nie osôb participujúcich nejakým spôsobom na regulovaní či usmerňovaní cestnej premávky.
 • Vypustili sa vyobrazenia prefabrikovaného spomaľovacieho prahu vyhláška 9/2009 Prefabrikovaný spomaľovací prah a stavebného spomaľovacieho prahu vyhláška 9/2009 Stavebný spomaľovací prah (označenie) (pri stavebnom prahu nešlo v starej vyhláške ani tak o samotný prah, ale o jeho označenie vodorovným značením, ktoré bolo bohvie prečo uvedené v časti o dopravných zariadeniach).
 • Vypustilo sa “vyobrazenie” dopravných gombíkov vyhláška 9/2009 Dopravné gombíky, ako aj rozlišovanie ich farebnosti podľa miesta použitia 
 • Z dopravných zariadení sa vypustili vodiace, varovné a signálne pásy pre nevidiacich vyhláška 9/2009 Vodiaci pás pre nevidiacich cez priechod pre chodcov, Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov, Signálny pás pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov , keďže svojou povahou ide skôr o stavebno-technické prvky ako o dopravné zariadenia (používajú sa nielen na chodníkoch, ale aj na vlakových nástupištiach či v obchodných centrách).

Pravidlá ich používania na verejných komunikáciách sú dané vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (technické aspekty ako rozmery sú uvedené v príslušných technických normách a predpisoch).

 • Vypustilo sa vyobrazenie ukazovateľa smeru a sily bočného vetra vyhláška 9/2009 Ukazovateľ smeru a sily bočného vetra , vyobrazenia panelov na premenné značky (tak na báze svetelných bodov vyhláška 9/2009 Elektronické panely na premenné značky, ako aj elektromechanické vyhláška 9/2009 Elektromechanické panely na premenné značky) a panelov na prevádzkové informácie vyhláška 9/2009 Elektronické panely na premenné prevádzkové informácie (vyobrazenie napr. informatívneho merača rýchlosti v starej vyhláške spôsobovalo o. i. aj vážne nejasnosti a žiadosti o stanovisko, či striedanie zobrazenia rýchlosti a usmievavého/smutného smajlíka je v súlade s vyhláškou).
 • Na pravom smerovom stĺpiku vyhláška 9/2009 Smerový stĺpik vpravo v smere jazdy sa farba odraziek zmenila z oranžovej na červenú a tvar sa zjednotil s ľavou odrazkou.
 • Varovná tabuľa vyhláška 9/2009 Varovná tabuľa sa premiestnila medzi informačné dopravné značky.
 • Medzi vodiace zariadenia sa doplnili balisety, medzi parkovacie zariadenia sa doplnili parkovacie automaty a stojany na bicykle a medzi ostatné zariadenia sa doplnili zabudované váhy, kontrolné zariadenia na mýto a e-známky a panely sieťového riadenia. 
 • Znovu sa zaviedli smerovacie dosky so šikmými pruhmi, ktoré sa používali aj do roku 2009.

Prechodné obdobie

Na dopravné zariadenia platia rovnaké všeobecné prechodné ustanovenia ako na dopravné značky, čiže:

 • dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných zariadení podľa novej vyhlášky (bez časového obmedzenia),
 • dopravné zariadenia podľa starej vyhlášky možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020 a
 • dočasné (prenosné) dopravné zariadenia podľa starej vyhlášky možno používať do 31. marca 2022.

10 komentárov na “Dopravné zariadenia I

 1. Dobrý deň,
  chcem Vás požiadať o odpoveď na otázku, či je v zmysle vyhlášky č.30/2020 stále potrebné pri osadzovaní spomaľovacích prahov osadiť aj zvislé dopravné značenie.

 2. Dobrý den, mam otázku. Regulačé stĺpiky môžu byť osadené napríklad v rade kolmo na chodníku a ceste a chápané ako parkovacie zábrany? Na sídlisku máme umiestnené nízke betónové stĺpiky ( v stede chodníka, okraj cesty, stred cesty, okraj cesty) neoznačené farebne, a ani nie rovnakej výšky, farebne splývaju s cestou a chodníkom – volajú ich parkovacie zábrany. Je to v súlade s predpismi? Ďakujem za odpoveď.

  1. Asi by bolo lepsie poslat aj foto/link, ale vo vseobecnosti plati, ze tieto zariadenia nemaju striktne urceny tvar, rozmer ci farebnost, ako je tomu pri znackach. A vlastne ani umiestnenie, vychadza sa z toho, co sa nimi chce dosiahnut s prihliadnutim na nejake vseobecne zasady o viditelnosti, neprekazani a pod., co sa nie vzdy dodrzuje, hlavne voci chodcom na chodniku.

 3. Chcem sa opýtať do ktorej kategórie v zmysle platnej vyhlášky o DZ spadá parkovací automat? Je to dopravné zariadenie? Ak áno kde v TP to je uvedené?

 4. Dobrý deň, chcem sa opýtať či môžeme na dopravnú značku, na kovovú tyč, (daj prednosť v jazde) osadiť malé dopravné zrkadlo. Značka je pri výjazde na hlavnú cestu z nášho pozemku a medzi hlavnou cestou na naším objektom je verejný chodník. Chceme predísť, aby vychádzajúce auto, alebo chodec neskoro zbadali pohyb, pretože z jednej strany je múr. Nie je to frekventovaný chodník. Potrebujeme súhlas polície ? Ďakujem za odpoveď.

  1. Nie, sami si tam zrkadlo osadit nemozete.
   Je to dopravne zariadenie, cize jeho pouzitie musi byt urcene cestnym spravnym organom na zaklade stanoviska spravcu cesty a policie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok