Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Elektromobily

V júni 2023 schválila vláda nový Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a ktorý nadviazal na akčný plán z roku 2019 (túto zmenu si však paradoxne nevšimli zatiaľ ani správcovia na to určeného webu). Vzhľadom na narastajúci podiel elektromobilov si preto predstavíme súčasné i pripravované odlišnosti elektromobility v pravidlách cestnej premávky (predovšetkým v statickej premávke vo vzťahu k správnemu označovaniu miest na dobíjanie) a ich evidovaní, a to vrátane pravidiel pre elektrobicykle a elektrokolobežky. 

Čiastočne bol tento článok inšpirovaný aj článkom na nemeckom webe vzkat.de, ktorý podrobnejšie rozoberá aj iné problematické aspekty parkovania a jeho správneho vyznačovania a označovania vrátane prípustných/neprípustných kombinácií značiek (dodatkových tabuliek) a ich významov či platnosti značiek vo vzťahu k vozovke, krajnici alebo iným miestam na parkovanie.

Akčný plán

Na úvod najskôr niekoľko základných informácií zo spomínaného nového akčného plánu. Na základe predchádzajúceho akčného plánu (2019) sa zaviedli “zelené” tabuľky s evidenčným číslom pre elektromobily a plug-in hybridy, zaviedli sa do legislatívy nízkoemisné zóny a možnosť povoliť vjazd elektromobilom do vyhradených BUS pruhov. Posledné dve opatrenia však boli zavedené len vo forme legislatívy, chýba praktická aplikácia na úrovni samospráv.

K 30. júnu 2022 bolo v základných kategóriách motorových vozidiel (M1 a N1, t. j. osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t) na Slovensku evidovaných necelých 5 000 elektromobilov a takmer 4 000 plug-in hybridov. Predpokladá sa stúpajúci trend evidovania predovšetkým “čistých” elektromobilov, a to z 0,5 % podielu na všetkých motorových vozidlách kat. M1 (osobné vozidlá) v roku 2023 na 6,75 % podiel v roku 2030. Na porovnanie: najsilnejší rozvoj elektromobility bol zaznamenaný v Nórsku, kde bol podiel predaja elektromobilov (osobných vozidiel) v roku 2021 na úrovni 77,5 % zo všetkých vozidiel (na Slovensku to je cca 2 %).

Čo sa týka nabíjacej infraštruktúry, v januári 2022 bol na Slovensku sprístupnený tisíci nabíjací bod. Podiel existujúcich verejne prístupných nabíjacích bodov voči počtu elektromobilov je oproti iným krajinám EÚ nadpriemerný. Problémom však zostáva rozmiestnenie, keďže rozloženie nabíjacej infraštruktúry je nerovnomerné (najväčší problém je na mestských sídliskách).

Evidovanie elektromobilov

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridného elektrického vozidla s možnosťou externého nabíjania možno takému vozidlu vydať tabuľku s evidenčným číslom určenú pre také vozidlá. Od roku 2019 do roku 2022 bola tou odlišnosťou len farba tabuľky (svetlozelený podklad), pričom skladba evidenčného čísla bola rovnaká ako pri ostatných vozidlách; od roku 2023 je tou odlišnosťou jednak farebná odlišnosť (zelené znaky na bielom podklade oproti čiernym znakom na bielom podklade pri všetkých ostatných vozidlách) a jednak aj špecifická skladba evidenčného čísla – začína na písmená EL alebo EV.

Odlíšiteľné označenie elektromobilov má slúžiť ako rozlišovací prvok pre ďalšie podporné opatrenia, a tak ako ostatné podporné opatrenia, má mať len dočasný charakter pri stimulácii trhu a zmene užívateľského správania, ktoré si vyžaduje prechod na elektromobilitu. U nás však z odlišnej tabuľky nevyplývajú priamo žiadne výhody; všetky odlišnosti sú viazané na pohon, nie na vonkajšie označenie. V roku 2024 sa pravdepodobne zruší možnosť vydávať takéto “zelené” tabuľky pre plug-in hybridy (hybridné elektrické vozidlá s možnosťou externého nabíjania) a ponechá sa len pre ”čisté” (batériové) elektromobily a pre “vodíkové” vozidlá (elektromobily s vodíkovými palivovými článkami).

Správne poplatky

Od 1. júna 2023 sa vo výpočte registračného poplatku namiesto koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla používa ekologický koeficient vozidla založený na emisiách vozidla (tzv. EURO norma). Tento systém znižuje sadzby poplatku najmä na nové vozidlá (EURO 6d a vyššie), ako aj na nízkoemisné vozidlá (elektromobily a hybridy).

Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, je 33 eur (bez ohľadu na vek alebo výkon vozidla).

Pri zápise držiteľa plug-in hybridu sa základný správny poplatok podľa výkonu motora (napr. výkon motora do 80 kW – 33 eur, nad 80 do 90 kW – 60 eur, nad 90 do 100 kW – 90 eur, nad 100 do 110 kW – 120 eur, nad 110 do 125 kW – 200 eur, …) násobí koeficientom 0,2, pričom takto vypočítaný poplatok sa môže znížiť najviac na 33 eur.

Pravidlá cestnej premávky

Pre elektromobily (vrátane plug-in hybridov) neplatia žiadne osobitné pravidlá cestnej premávky. Z titulu svojho pohonu nemajú v cestnej premávke automaticky žiadne zvýhodnenia či odlišnosti oproti vozidlám s iným pohonom. Jediné, čo pre ne platí priamo zo zákona, je výnimka na vjazd do nízkoemisnej zóny (musia však byť označené príslušnou emisnou plaketou). Pre elektromobily sa však môžu stanoviť niektoré výnimky z pravidiel dopravným značením.

Podľa akčného plánu by sa mala aj u nás zaviesť obdoba rakúskeho obmedzovania rýchlosti IG-L, čiže obmedzovanie rýchlosti nie kvôli bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky, ale z dôvodu ochrany životného prostredia (znižovanie emisií výfukových plynov); IG-L znamená Immissionsschutzgesetz – Luft. Pri použití značky o najvyššej dovolenej rýchlosti s dodatkovou tabuľkou IG-L sa zníženie rýchlosti podľa značky nevzťahuje (okrem policajných, hasičských a iných zásahových vozidiel) na čisté elektromotory vrátane vodíkových vozidiel. U nás je to v podstate možné zaviesť aj v súčasnosti prostredníctvom kombinácie značiek , čo je aj medzinárodne zrozumiteľnejšie ako nejaká špecifická národná skratka/symbol (rozdiel je, že symbol na dodatkovej tabuľke zahŕňa aj plug-in hybridy). Problematický ostáva bezpečnostný faktor pri takto rozdielne nastavených rýchlostiach.

znacka Nizkoemisna zona

Nízkoemisná zóna

Nízkoemisná zóna je územie obce, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia (ten od 1. júla 2023 nahradil pôvodný zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší). Nízkoemisnú zónu môže zriadiť obec všeobecne záväzným nariadením s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia. Do tejto zóny je povolený vjazd len motorovým vozidlám

 1. na elektrický pohon a vodíkový pohon označených emisnými plaketami,
 2. určenej emisnej triedy alebo vyššej emisnej triedy označených príslušnou emisnou plaketou,
 3. uvedených v prílohe zákona o ochrane ovzdušia (napr. vozidlá integrovaného záchranného systému, Policajného zboru, hasičov, ozbrojených síl, ZŤP, poštári a kuriéri, historické vozidlá, vozidlá ver. dopravy, …)
 4. ktorým obec povolila dočasný alebo trvalý vjazd,
 5. ktorých prevádzkovateľ má na území nízkoemisnej zóny pobyt.

Ak teda niektorá obec zriadi nízkoemisnú zónu (obec tak môže urobiť len na základe súhlasného stanoviska cestného správneho orgánu a účinnosť môže predmetné všeobecne záväzné nariadenie obce nadobudnúť najskôr 9 mesiacov po jeho zverejnení verejnou vyhláškou), výnimku na vjazd nebudú mať automaticky všetky elektromobily, ale len tie, ktoré budú mať nalepenú emisnú plaketu.

– emisná plaketa pre vozidlo s elektrickým pohonom

– emisná plaketa pre vozidlo s vodíkovým pohonom

Emisná plaketa je viditeľné označenie vozidla umiestňované na čelnom skle vozidla, na ktorom je vyobrazená emisná trieda vozidla alebo vybraný druh pohonu, prostredníctvom ktorého sa identifikuje emisná trieda vozidla alebo vybraný druh pohonu potrebný pre vjazd do nízkoemisnej zóny. Emisná plaketa sa umiestňuje nalepením na dolný pravý okraj vnútornej strany čelného skla vozidla tak, že je dobre viditeľná z vonkajšej prednej strany vozidla a čo najmenej obmedzuje výhľad z vozidla vodičovi. Emisnú plaketu predáva technická služba emisnej kontroly na základe písomnej žiadosti, priameho predaja alebo vyplnením elektronického formulára zverejneného na webe technickej služby. V súčasnosti ide o spoločnosť S-EKA a vydávanie emisných plakiet nefunguje. Emisné plakety zo zahraničia sa neakceptujú a rovnako sa ani v zahraničí zvyčajne neakceptujú cudzie emisné plakety (do každého štátu/obce je potrebné si zabezpečiť ich vlastnú emisnú plaketu).

Dopravné značky

Vo všeobecnosti platí, že dopravné značky sa môžu používať len vtedy, ak to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Pri aplikácii tejto zásady nevyhnutnosti treba brať do úvahy, že cestná premávka môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a tým nepriamo predstavuje určitú mieru ohrozenia zdravia a majetku účastníkov cestnej premávky a tretích osôb. Cestná premávka môže tiež obmedzovať jej účastníkov a/alebo tretie osoby prostredníctvom vplyvov, ktoré nemusia bezprostredne ohrozovať ich zdravie alebo majetok, avšak znižujú kvalitu života napr. nadmerným hlukom, zaberaním verejných priestranstiev parkujúcimi vozidlami a pod. S ohľadom na to sa dopravné značky považujú za použité v súlade so zásadou nevyhnutnosti aj vtedy, ak preukázateľne takéto negatívne vplyvy zmierňujú, najmä prostredníctvom:

 • zvýhodňovania spôsobov dopravy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, oproti spôsobom dopravy, ktoré sú k nemu menej šetrné, teda napr. zvýhodňovaním vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, cyklistov, bezemisných či nízkoemisných vozidiel atď.
 • obmedzovania jazdy hlučných vozidiel, predovšetkým ťažkých viacnápravových vozidiel (spravidla nákladných) najmä v rezidenčných oblastiach, v blízkosti nemocníc, škôl a pod. na nevyhnutné minimum (napr. len dopravná obsluha),
 • zákazu jazdy iných ako nemotorových vozidiel v ekologicky citlivých územiach alebo umožnenie premávky v takýchto územiach len pre bezemisné, príp. nízkoemisné vozidlá; tiež v blízkosti zdrojov pitnej vody prostredníctvom zákazu jazdy vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody a pod.

Zvláštnu pozornosť pri učovaní dopravného značenia treba venovať podpore pravidelnej verejnej doprave osôb, cyklistickej premávky, premávky bezemisných a/alebo nízkoemisných vozidiel a ochrane zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých.

symbol elektromobily

Symbol

Na dopravných značkách sa na vyznačenie elektromobilov používa symbol , ktorý je definovaný ako motorové vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina alebo hybridné elektrické vozidlá s možnosťou externého nabíjania. Tento symbol na dopravných značkách sa teda vzťahuje na všetky takto vymedzené vozidlá, bez potreby ich označenia emisnou plaketou, bez ohľadu na to, či majú špecifickú tabuľku s evidenčným číslom alebo či sú evidované na Slovensku alebo v zahraničí. Ak je to v súlade so zásadami používania dopravných značiek, možno pomocou tohto symbolu na príslušných dodatkových tabuľkách vynímať elektromobily zo zákazu vjazdu , zákazu státia a pod. a predovšetkým regulovať ich parkovanie (či už počas dobíjania alebo aj mimo neho). Keďže na vymedzenie elektromobilov dopravných značkách je zavedený symbol, nesmie sa na nich používať na tento účel slovné vymedzenie (“elektromobily”, “elektrické vozidlá” a pod.).

BUS pruh + elektromobily voľno

Vjazd do BUS pruhu

Jedným z možných zvýhodnení elektromobilov v cestnej premávke je umožnenie ich vjazdu do vyhradených pruhov pre pravidelnú verejnú dopravu. Vjazd elektromobilov do vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu sa povoľuje dodatkovou tabuľkou Voľno , nie dodatkovou tabuľkou Neplatí pre (tá má odlišný význam).

Dobíjacie stanice

Na označenie dobíjacích staníc pre elektromobily možno použiť jednu z dvoch verzií značky Služby – Dobíjacia stanica pre elektromobily.

značka Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily)

Samostatný objekt dobíjacej stanice

Značkou sa označuje samostatný objekt veľkej dobíjacej stanice s min. 10 miestami na dobíjanie a s výkonom ≥ 100 kW na stojan.

značka Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily)

Služba poskytovaná v rámci iného objektu

Značkou sa označuje menší samostatný objekt dobíjacej stanice nespĺňajúci podmienky vyššie alebo ak je služba poskytovaná v rámci inej služby, najmä na parkovisku alebo na čerpacej stanici.

Ťažko povedať na čo je vlastne dobré mať dva symboly a odlišovať dobíjacie stanice týmto spôsobom podľa veľkosti.

Značka sa umiestňuje tam, kde je služba (možnosť dobíjania) poskytovaná, ak dobíjacia stanica nie je na pohľad zrejmá. Jej praktické využitie priamo na označenie samotnej dobíjacej stanice je tak minimálne. Praktickejšie využitie je jej použitie ako predbežnej značky, t. j. spolu s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť vo vhodnej vzdialenosti pred samotnou dobíjacou stanicou alebo spolu s dodatkovou tabuľkou Smerová šípka pred odbočením k dobíjacej stanici, ak pred odbočením táto stanica nie je zjavne viditeľná.

Značky sa nepoužívajú na smerovanie k dobíjacím staniciam: na tento účel slúžia smerové značky o zvláštnych cieľoch. Na takýchto smerových značkách sa vyznačuje zodpovedajúci symbol , t. j. napr. na šípovom smerníku takto: .

O dobíjacej stanici na diaľničnom odpočívadle sa namiesto značiek Služby informujú vodiči ohlasovacou tabuľou s príslušnými symbolmi . Príklad ohlasovacej tabule odpočívadla bez čerpacej stanice s dobíjacou stanicou:

značka Ohlasovacia tabuľa

Upozornenie: Značky Služby  nie sú regulačné značky; obmedzenie státia na parkovacom mieste len na účely dobíjania sa musí ustanoviť kombináciou značky Parkovanie s príslušnou dodatkovou tabuľkou Platí pre .

dobíjacia stanica + nesprávne dodatkové tabuľky

Nesprávne kombinácie značiek, ktoré z hľadiska významu (regulácie) nijak nemenia skutočnosť, že ide len o označenie dobíjacej stanice. Bez regulácie parkovania tam môžu bez obmedzení zastaviť a stáť (parkovať) akékoľvek vozidlá.

Parkovanie

Parkovacie miesta pre elektromobily sú z hľadiska dostupnosti pre účastníkov cestnej premávky parkovacími miestami s obmedzením. Parkovacím miestom s obmedzením je také parkovacie miesto, na ktorom smú na základe zvislého dopravného značenia parkovať len určití účastníci cestnej premávky alebo len za určitým účelom. To znamená, že na týchto miesta smie stáť len určitá všeobecne vymedzená skupina účastníkov cestnej premávky. 

Parkovanie miesta s obmedzením sa označujú zvislou značkou Parkovanie , resp. Parkovanie na chodníku s dodatkovou tabuľkou Platí pre , na ktorej sa špecifikuje daná skupina účastníkov cestnej premávky, pre ktorých sú tieto miesta určené. Na dodatkových tabuľkách sa tiež podľa potreby smie obmedziť doba státia alebo sa obmedzenie len na určitých účastníkov cestnej premávky smie časovo obmedziť.

Vodorovnými značkami sa parkovacie miesta s obmedzením vyznačujú ako „zatvorený“ box (na strane, z ktorej sa do parkovacieho miesta vchádza, sú vymedzené súvislou čiarou). Tento sa smie doplniť symbolom účastníka alebo účelu, napr. symbol elektromobilu pre miesto určené na dobíjanie elektromobilov. 

Správny príklad štandardného značenia parkovacích miest na dobíjanie elektromobilov

Parkovanie + Platí pre elektromobily počas dobíjania

Takáto kombinácia značiek znamená štandardné obmedzenie parkovania pre elektromobily počas ich dobíjania. Vyplýva z toho, že na danom mieste môže stáť (parkovať) len elektromobil a len počas toho ako sa dobíja, pričom samotné dobíjanie nie je limitované časom. Na takom parkovacom mieste nesmie zastaviť a stáť (parkovať) iné vozidlo ako elektromobil ani elektromobil, ktorý sa nedobíja.

Parkovanie + Platí pre elektromobily počas dobíjania + Časovo obmedzené parkovanie

Takáto kombinácia značiek znamená to isté, čo predchádzajúca s tým, že možnosť parkovania je limitovaná okrem toho, že musí ísť o elektromobil, ktorý sa dobíja, aj uplynutím daného času (v tomto príklade 1 hodinou). Po 1 hodine nesmie na takom mieste parkovať elektromobil ani vtedy, ak by sa dobíjal.

Parkovanie + Platí pre elektromobily počas dobíjania + Časovo obmedzené parkovanie s parkovacím kotúčom

Na takto označenom parkovacom mieste elektromobily môžu parkovať len počas dobíjania a najviac 3 hodiny, pričom musia mať v prednej časti vozidla viditeľne umiestnený parkovací kotúč, na ktorom je nastavený čas začiatku parkovania (parkovací kotúč môže byť aj vo forme elektronickej aplikácie). Po 3 hodinách musí toto parkovacie miesto opustiť elektromobil aj keby nebol ešte úplne dobitý.

Parkovanie + Platí pre elektromobily

Takáto kombinácia značiek vymedzuje parkovacie miesto pre elektromobily, čiže ide o určenie parkovacieho miesta pre konkrétny druh vozidla (v tomto príklad pre elektromobily). Iné vozidlá na takom mieste zastaviť a stáť (parkovať) nesmú. Parkovanie na takom mieste nie je pre elektromobily nijak podmienené dobíjaním ani obmedzené časom.

Parkovanie + Platí pre elektromobily + Časovo obmedzené parkovanie

Takáto kombinácia značiek vymedzuje parkovacie miesto pre elektromobily s tým, že možnosť parkovania pre elektromobily sa limituje uplynutím času (v tomto príklade 3 hodinami); dobíjanie nie je podmienkou. Po 3 hodinách musí toto parkovacie miesto opustiť aj elektromobil. 

Parkovanie na chodníku + Platí pre elektromobily

Vizuálne síce trochu podivná kombinácia, avšak technicky správna – touto kombináciou sa umožňuje parkovať pozdĺžne čiastočne na chodníku len elektromobilom; iné motorové vozidlá na takto označenom chodníku parkovať nesmú. Čiastočné parkovanie na chodníku nie je pre elektromobily v takom prípade nijak podmienené dobíjaním ani obmedzené časom.

Nesprávne príklady dopravného značenia, ktoré má za cieľ oslobodiť elektromobily od úhrady parkovného, resp. vymedziť parkovacie miesto pre elektromobily.

symbol e-bicykel

Elektrobicykle

Bicykel s pomocným motorčekom (ktorým môže byť bicykel vybavený aj dodatočne) musí spĺňať základné technické požiadavky na bicykel (osvetlenie, odrazky, brzdy, atď.)

Montáž pohonného systému, ako sú najmä motor alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla. Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa musí progresívne znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov.

Takýto bicykel sa na účely pravidiel cestnej premávky považuje za nemotorové vozidlo (okrem e-biku sa zaň považuje aj bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km/h), t. j. na jeho vedenie sa nevyžaduje vodičské oprávnenie a pri jeho vedení platia pravidlá pre vodiča nemotorového vozidla.

Bicykle s pomocným motorčekom, ktorý presahujú uvedené kritériá, sa nepovažujú za bicykle/nemotorové vozidlá, ale za motocykle (moped ) a teda sa naň vzťahujú patričné pravidlá (schválenie, evidenčné číslo, poistenie, prilba, vodičské oprávnenie, alkohol, …). Medzi také mopedy patria u nás aj tzv. speedelecs alebo speed bikes, ktoré v niektorých krajinách zaraďujú medzi bicykle aj keď môžu dosahovať rýchlosť 40 km/h.

Na vymedzenie potrebných regulácií možno na dodatkových tabuľkách používať symbol obdobným spôsobom ako je tomu pri symbole , a to predovšetkým pri parkovaní:

symbol elektro kolobežka

Elektrokolobežky

Za e-kolobežku sa považuje len také nemotorové vozidlo, ktoré zachováva pôvodný charakter kolobežky (pohyb pomocou odrážaním nohou), pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km/h a nie je vybavené sedadlom.

Čiže “kolobežky” so spaľovacím motorom, so sedadlom či také, ktoré dokážu ísť rýchlosťou viac ako 25 km/h , nie sú z hľadiska pravidiel cestnej premávky kolobežky s pomocným motorčekom, ale motorové vozidlá (akurát na ne netreba vodičské oprávnenie), čiže nesmú jazdiť po chodníku (ani pomaly) ani nemajú výnimku z alkoholu.

Osoba pohybujúca sa na kolobežke bez motorčeka sa na účely pravidiel cestnej premávky považuje za chodca.

Čo sa týka samotných pravidiel cestnej premávky pre e-kolobežky, tie sú jednotné pre ne a pre samovyvažovacie vozidlá (vozidlá založené na vnútornej nestabilnej rovnováhe, ktoré na zachovanie svojej rovnováhy potrebujú pomocný riadiaci systém  ): mimo cestičky pre cyklistov, poľnej/lesnej cesty a obytnej zóny môže na nich jazdiť len osoba staršia ako 15 rokov, po chodníku síce s nimi možno jazdiť, ale len rýchlosťou chôdze a nesmú sa pritom ohroziť ani obmedziť chodci, možno s nimi jazdiť aj po cyklistickej infraštruktúre, ak sa pritom neohrozia ani neobmedzia cyklisti, na jednomiestnom takom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám, atď. Rovnako ako cyklisti, aj vodiči samovyvažovacieho vozidla a vodiči kolobežky s pomocným motorčekom majú limit povoleného alkoholu 0,5 ‰ na cestičke pre cyklistov alebo v obci.

Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavená najmenej jednou brzdou a zariadením umožňujúcim dávať zvukové výstražné znamenie.

Kolobežka s pomocným motorčekom musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavená:

 1. zadným odrazovým sklom červenej farby, pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom; zadné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti zadnej strany odevu vodiča,
 2. predným odrazovým sklom bielej farby; predné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti prednej strany odevu vodiča,
 3. svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom; svietidlo musí byť nastavené a upravené tak, že referenčná os svetelného toku pretína rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a že sa toto nastavenie nesmie samovoľne meniť,
 4. svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom; zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.

Svetlo bieleho i červeného svietidla musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.

Symbol na dodatkovej tabuľke zahŕňa v sebe okrem samotných kolobežiek s pomocným motorčekom aj samovyvažovacie vozidlá a iné dopravné prostriedky s elektrickým pohonom na individuálne presuny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok