Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky I

Všeobecne

Informačné značky sú najpočetnejšia a najpestrejšia skupina značiek, čo vyplýva z rôznorodosti poskytovaných informácií, keďže prostredníctvom nich sa účastníci cestnej premávky informujú o miestach s osobitnými pravidlami, poskytujú sa im dopravne významné informácie alebo im pomáhajú v orientácii.

Medzi tieto značky patria aj značky o prednosti v jazde; z týchto značiek nevyplýva žiadna regulácia (t. j. príkaz, zákaz alebo obmedzenie), len informujú vodiča o tom, že vodiči na ostatných cestách sú povinní mu dať prednosť. Miesta s osobitnými pravidlami sú cesty, ktorých užívanie sa riadi špecifickými pravidlami vyplývajúcimi zo zákona, t. j. ich režim sa vo všeobecnosti neupravuje významom značky. Návesti slúžia v zásade na jednoznačné informovanie účastníkov cestnej premávky o situácii/objekte, ak by tieto neboli dostatočne viditeľné samy osebe. Orientačné značky predstavujú najkomplikovanejšiu časť dopravného značenia z hľadiska systematiky umiestňovania a konkrétneho vyobrazenia, preto sa (hlavne čo sa týka smerových značiek) obmedzilo vyobrazenie vzorov len na úplne základné, z ktorých vychádzajú všetky ostatné používané značky. Taktiež sa každej značke priradil unikátny názov, ktorý vystihuje povahu danej značky. Zaviedli sa značky o trvalých náhradných trasách pre diaľničnú premávku, ktoré sa vyznačujú od výjazdu spravidla k najbližšiemu vjazdu na tú istú diaľnicu a ktoré slúžia na lepšiu navigáciu pri obchádzaní úseku diaľnice v prípade nehody, kolóny a pod. (na spôsob rakúskych a nemeckých U-trás). Farebnosť pruhových značiek sa zmenila z modrobielej na bieločiernu, keďže farebný podklad znamená reguláciu, pričom však pruhové značky len reflektujú vodorovné značenie, príp. dopravné zariadenia, t. j. slúžia na lepšiu orientáciu vodiča, aby vedel v dostatočnom predstihu, čo má očakávať na ceste.

Na orientačnej značke môže byť vyobrazená aj iná značka (okrem dodatkovej tabuľky) alebo na nej môže byť vyobrazený symbol, s cieľom predbežne upozorniť účastníkov cestnej premávky alebo umožniť lepšiu orientáciu. Bežne ide o vkladanie značiek/symbolov do kmeňa šípok na smerových značkách. Takto zobrazené značky na orientačných značkách sú len predbežné, nezakladajú priamo reguláciu. Vkladať takým spôsobom dodatkové tabuľky však nemožno, keďže nie sú čitateľné z dostatočnej vzdialenosti. Ak je potrebné vopred informovať vodičov o obmedzeniach tvorených aj dodatkovou tabuľkou, treba na to použiť samostatné značky s dodatkovými tabuľkami s uvedením vzdialenosti, príp. smeru. Regulácia priamo z informačnej značky môže vyplývať len vtedy, ak je na pruhovej značke vyobrazená regulačná značka. Vtedy je platnosť regulácie obmedzená na daný pruh alebo pruhy.

Nad veľkoplošnú orientačnú značku možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky (A, CZ, H, PL, UA).

Infotabuľa (§ 8 ods. 2)

Okrem informačných značiek konkrétne uvedených vo vyhláške sa zaviedla všeobecná možnosť použiť značku vo forme tabule bez uvedenia vzoru. Na týchto tabuliach možno uviesť rôzne nápisy, grafické vyobrazenia alebo aj značky za účelom poskytnúť vodičovi dopravne významnú informáciu. To umožní používať rôzne tabule s prevádzkovými a bezpečnostnými informáciami ako napríklad Jazdite vpravo, Dodržujte vzdialenosť, Predbežné vyznačenie zákazu, Všeobecné informácie o povinnosti úhrady a pod. Takéto informácie možno podávať nielen na tabuli, ale aj elektronicky, príp. ich kombináciami. Jednotlivé modifikácie však nemusia byť výslovne graficky uvedené vo vyhláške, keďže ich význam pre účastníkov cestnej premávky je dostatočne zrejmý sám osebe.

Umiestňovanie

Základným pravidlom o umiestňovaní všetkých značiek je, že sa umiestňujú na pravej strane v smere jazdy (premávky), resp. ich možno opakovať na oboch stranách vozovky. Niektoré značky možno umiestniť samostatne iba po ľavej strane alebo iba nad vozovkou (prichádza bežne do úvahy pri smerových značkách pri ich umiestnení na tzv. portáloch alebo T-stožiaroch). Smerníky (tabuľové sa môžu; šípové sa musia) sa podľa ich významu umiestňujú oproti smeru jazdy, t. j. bezprostredne za miestom odbočenia (odbočuje sa pred nimi).

Štandardne tiež platí, že značky sa umiestňujú tak, aby boli viditeľné zo smeru jazdy (premávky), t. j. približne kolmo na os vozovky.

Ukončenia obcí sa spravidla umiestňujú na rubovú stranu ich začiatkov, teda po ľavej strane.

Platnosť

Keďže informačné značky neukladajú reguláciu (príkazy, zákazy, obmedzenia), nemožno pri nich hovoriť o platnosti (ako pri regulačných značkách) a rozlišovať, či platia po najbližšiu križovatku alebo po ukončovaciu značku a pod. Z významu niektorých značiek môže akurát tak vyplývať miesto, na ktoré sa značka vzťahuje (napr. Križovatka s prednosťou v jazde informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke), resp. miesto, od ktorého platia osobitné pravidlá cestnej premávky týkajúce sa určitej cesty (obec, diaľnica, tunel, atď.). Keďže nejde o regulačné značky, nemožno ani informáciu z nich plynúcu modifikovať (regulačnými) dodatkovými tabuľkami, ak to nevyplýva zo samotných pravidiel cestnej premávky (napr. zákon vyslovene upravuje možnosť vjazdu do pešej zóny pre vozidlá uvedené na dodatkovej tabuľke). V tomto ohľade je diskutabilná značka Jednosmerná cesta – či je informačná alebo regulačná (ak je regulačná, čo ju ukončuje) – ktorá má špecifické dodatkové tabuľky umožňujúce cyklistom jazdiť v oboch smeroch bez toho, aby to zákon výslovne upravoval.

Symboly

Zo symbolov uvedených vo vyhláške možno na informačných značkách použiť: 

Symboly návestí a zvláštnych cieľov
Telefón núdzového volania Hasiaci prístroj
Čerpacia stanica Čerpacia stanica viacerých alternatívnych palív
Čerpacia stanica stlačeného kvapalného plynu (LPG) Čerpacia stanica stlačeného prírodného plynu (CNG)
Čerpacia stanica kvapalného vodíka (H2) Dobíjacia stanica pre elektromobily
Motel Motorest
Občerstvenie Toalety
Bezbariérové toalety Kostol, kaplnka
Infocentrum Poruchová služba
Autokemping Táborisko
Miesto pre obytné automobily a obytné prívesy Miesto pre obytné automobily
Kúpalisko Kryté kúpalisko, plaváreň
Štadión, aréna Voľnočasový športový areál
Lyžiarske stredisko Turistika
Parkovisko Parkovacia garáž, parkovací dom
Parkovisko P+R (parkovisko, z ktorého je možné pokračovať v ceste pravidelnou verejnou hromadnou dopravou) Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá
Centrum Priemyselná zóna
Letisko Prístav
Železničná stanica Autovlak
Nákupné stredisko Nemocnica
Prvá pomoc
Symboly turistických cieľov
Hrad, zámok, pevnosť Kostol, kaplnka
Vojnový cintorín Múzeum
Diaľničné symboly
Výjazd (výjazd z diaľnice na inú cestu) Diaľničný uzol (križovanie diaľnice s inou diaľnicou)

Okrem symbolov v čiernej farbe (tak ako sú uvedené vo vyhláške) môžu byť symboly na informačných značkách vyobrazené v bielej farbe, ak je to vzhľadom na farebnosť podkladu vhodnejšie, alebo v inej farbe, ak to vyplýva z významu značky. Napr. diaľničné symboly bývajú biele, keďže sa používajú zvyčajne na zelenom podklade , rovnako aj turistické symboly, keďže podklad týchto značiek je hnedý ; na cyklistických smerníkoch sú symboly štandardne zelené a ak ide o turistické ciele, tak sú hnedé C:\2020\PREMAVKA\znacky\VL\cyklosmerniky\381-15.png. Možnosť zmeny farebnosti však prichádza do úvahy len pri symboloch čiernej farby; iné farby používané na symboloch (modrá , oranžová , červená ) musia byť na značkách vždy zachované.

Z dôvodu zachovania určitej flexibility sa ponechala možnosť použiť aj iný vhodný symbol ako je konkrétne uvedený v prílohe č. 1; ten však nesmie mať regulačný charakter. V praxi môže ísť o niektoré špecifické symboly zvláštnych cieľov na smerových značkách, symboly vyjadrujúce charakter cyklotrasy (napr. cyklotrasa s výrazným stúpaním alebo klesaním) alebo symboly na dodatkových tabuľkách. Taktiež tak možno vyznačiť iné služby (napr. rádio pred tunelom). Podmienkou je, aby bol význam symbolu pre účastníka cestnej premávky dostatočne zrejmý (taký symbol musí byť aj uvedený v technickom predpise schválenom ministerstvo dopravy). Samotná vyhláška tiež používa takéto symboly, napr. symbol diaľnice alebo symbol zastavaného územia či povinného svietenia C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_uvitacka_bez_cmv.png (aj keď táto hraničná tabuľa je určená pre cudzincov, nie pre domácich).

Symboly na informačnej značke umiestnenej vľavo od vozovky môžu byť vyobrazené zrkadlovo (napr. na návesti Priechod pre chodcov ), ak sa tým nenaruší jej význam. Obdobne ako pri výstražných značkách, aj tu to zohľadňuje psychologický efekt, keďže podvedome sa inak reaguje na chodcov kráčajúcich do vozovky ako keď kráčajú z vozovky preč.

Symboly na informačnej značke môžu tiež byť otočené podľa smeru jazdy. Typickým príkladom je otáčanie symbolu letiska. Smery jazdy sú len tri: priamo , doľava a doprava .

Dodatkové tabuľky

S informačnými značkami možno používať štandardne len niektoré zo všeobecných dodatkových tabuliek:

  • Vzdialenosť C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\501-50.png, ktorá vyznačuje vzdialenosť k miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená,
  • Smerová šípka C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\503-20.png, ktorá vyznačuje smer k miestu, o ktorom informuje informačná značka, pod ktorou je umiestnená,
  • Spresňujúce informácie C:\Users\Administrator\Desktop\ZNACKY\znacky-fixne\509-50.png, ktorá podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách informácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená.

Dodatkovú tabuľku Dĺžka úseku , ako aj niektoré zo špecifických dodatkových tabuliek, možno použiť len s presne vymedzenými informačnými značkami.

EDIT (12. 7. 2022): Opravené chýbajúce obrázky a drobné chyby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok