Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  • Do skupiny informačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, príkazových značiek a informatívnych prevádzkových značiek a väčšina informatívnych smerových a informatívnych iných značiek.
  • Z doterajšej skupiny značiek upravujúcich prednosť sa medzi informačné zaradili značky (informujúce) o prednosti v jazde.
  • Z príkazových značiek sa preradili medzi informačné značky Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie/Zníženie počtu jazdných pruhov a Obmedzenie v jazdných pruhoch vyhláška 9/2009 Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie počtu jazdných pruhov vyhláška 9/2009 Zníženie počtu jazdných pruhov, Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá, Obmedzenie v jazdných pruhoch vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou, kam logicky a významovo patria (a vzhľadom na to sa im zmenila farebnosť na bieločiernu), rovnako sa tu preradili aj značky Zmena smeru jazdy vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy.
  • Značky Obchádzanie električky vyhláška 9/2009 Obchádzanie električky, Zmena smeru jazdy vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy a Striedavé radenie vyhláška 9/2009 Striedavé radenie sa ako pôvodne samostatné príkazové značky vypustili, možnosť ich použitia pripadá do úvahy len vo forme informačnej tabule podľa § 8 ods. 2, resp. ako dodatkovej tabuľky.
  • Z informatívnych príkazových značiek sa úplne vypustili značky o okruhu vyhláška 9/2009 Okruh, Zmena okruhu, Návesť pred slepou cestou vyhláška 9/2009 Návesť pred slepou cestou, Spomaľovací prah vyhláška 9/2009 Spomaľovací prah a Odporúčaná rýchlosť vyhláška 9/2009 Odporúčaná rýchlosť ako nadbytočné. Taktiež sa vypustili aj značky Zmena miestnej úpravy vyhláška 9/2009 Zmena miestnej úpravy, Výstražné zariadenie vypnuté vyhláška 9/2009 Výstražné zariadenie vypnuté, Hmlové body a Bezpečný odstup vyhláška 9/2009 Hmlové body, Bezpečná vzdialenosť, Všeobecné informácie o povinnosti úhrady vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o povinnosti úhrady, z ktorých niektoré možno použiť vo forme informačnej tabule podľa § 8 ods. 2.
  • Značky o parkovaní vyhláška 9/2009 Parkovisko vyhláška 9/2009 Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku, parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku sa v základnom tvare presunuli do regulačných značiek (Parkovanie a Parkovanie na chodníku), spôsoby parkovania na vozovke vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s kolmým státím, parkovacie miesta so šikmým státím, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím sa vypustili úplne ako nadbytočné (postačuje vodorovné značenie), platené a časovo obmedzené parkovanie vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s plateným státím, parkovacie miesta s regulovaným státím sa bude vyznačovať dodatkovými tabuľkami, vyhradené parkovanie vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím značkami Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie. Zóna s dopravným obmedzením vyhláška 9/2009 Zóna s dopravným obmedzením sa presunula medzi regulačné značky, ale už iba vo forme Zóny najvyššej dovolenej rýchlosti a Zóny zákazu státia; Zóna s plateným alebo regulovaným státím vyhláška 9/2009 Zóna s plateným alebo regulovaným státím sa presunula do regulačných značiek vo forme Parkovacej zóny. Všeobecné informácie o horskom priechode vyhláška 9/2009 Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach sa už neuvádzajú ako tri samostatné značky.
  • Informatívne smerové značky sa rozdelili do niekoľkých logických podskupín (smerové značky na cestách mimo diaľnic, smerové značky na diaľniciach, smerové značky pre cyklistickú premávku, značky o náhradných a obchádzkových trasách) a obmedzilo sa vyobrazenie vzorov len na úplne základné, z ktorých vychádzajú všetky ostatné používané značky (za použitia „vedľajších“ vzorov, ak ide o graficky značne odlišné použitie oproti štandardnému vzoru, čo býva najmä pri portálových značkách oproti prízemným). Taktiež sa každej značke priradil unikátny názov, ktorý vystihuje povahu danej značky (existovalo totiž napr. 10 značiek Návesť pred križovatkou). Znovu sa zaviedli šípové smerníky a zaviedli sa nové trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku.
  • Z informatívnych iných značiek  sa vypustili jednotlivé služby ako samostatné značky a ponechala sa len jedna značka s možnosťou vyobrazenia rôznych symbolov. V rámci symbolov sa z troch telefónov vyhláška 9/2009 Telefón núdzového volania, Núdzové volanie, Telefón ponechal len jeden a vypustili sa symboly trolejbusu vyhláška 9/2009 Zastávka trolejbusu, rádia vyhláška 9/2009 Rádio, lyžiarskeho vleku, sedačkovej a kabínkovej lanovky vyhláška 9/2009 Lyžiarsky vlek, Sedačková lanovka, Kabínková lanovka; naopak zaviedol sa symbol pre bezbariérové toalety, kostol/kaplnku či kryté kúpalisko/plaváreň. Vypustila sa značka Nemocnica vyhláška 9/2009 Nemocnica (namiesto nej sa zaviedol symbol nemocnice použiteľný na smerových značkách), značky o núdzovom východe a únikovej ceste vyhláška 9/2009 Núdzový východ, Úniková cestavyhláška 9/2009 Úniková cesta, ktoré sú svojou povahou viac bezpečnostné značky ako dopravné, a značky o úhrade mýta vyhláška 9/2009 Úhrada mýta, Koniec úhrady mýta, ktoré sú už bezpredmetné.

Delenie

I. Značky o prednosti v jazdeKrižovatka s prednosťou v jazdeznacka Krizovatka s prednostou v jazde
Hlavná cestaznačka Hlavná cesta
Koniec hlavnej cestyznačka Koniec hlavnej cesty
Prednosť pred protiidúcimi vozidlamiznacka Prednost pred protiiducimi vozidlami
II. Značky o cestách s osobitnými pravidlamiObecznačka Obec
Koniec obceznačka Koniec obce
Označenie obce v jazyku národnostnej menšinyOznačenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšinyOznačenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Diaľnicaznacka Dialnica
Koniec diaľniceznacka Koniec dialnice
Cesta pre motorové vozidláznacka Cesta pre motorove vozidla
Koniec cesty pre motorové vozidláznacka Koniec cesty pre motorove vozidla
Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkouÚsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou
Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkouÚsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou
Obytná zónaznacka Obytna zona
Koniec obytnej zónyznacka Koniec obytnej zony
Pešia zónaznacka Pesia zona
Koniec pešej zónyznacka Koniec pesej zony
Školská zónaznacka Skolska zona
Koniec školskej zónyznacka Koniec skolskej zony
Jednosmerná cestaznacka Jednosmerna cesta
znacka Jednosmerna cesta
TunelTunel
Bicyklová cestaznačka Bicyklová cesta
Koniec bicyklovej cestyKoniec bicyklovej cesty
III. NávestiPriechod pre chodcovznacka Priechod pre chodcov
Priechod pre cyklistovPriechod pre cyklistov
Podchod alebo nadchodznačka Podchod
Slepá cestaznacka Slepa cesta
Službyznacka Sluzby (cerpacia stanica)
Zastávkaznacka Zastavka
Stanovište taxiznacka Stanoviste TAXI
Políciaznacka Policia
Kontrola rýchlostiKontrola rýchlosti
Núdzová odstavná plochaznacka Nudzova odstavna plocha
Miesto na núdzové brzdenieMiesto na núdzové brzdenie
Miestna návesťznacka Miestna navest
Štátna hranicaznacka Statna hranica
Informácie o všeobecných pravidláchInformácie o všeobecných pravidlách
Dopravné obmedzenia na horskom priechodeDopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o povinnosti použiť snehové reťaze – panel 2)
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti)
Varovná tabuľaVarovná tabuľa
IV. Orientačné značkyIV.1. ČíslovanieČíslo cesty I. alebo II. triedyznacka Cislo cesty I. alebo II. triedy
Číslo cesty III. triedyČíslo cesty III. triedy
Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cestyznacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty
Číslo E-cestyznacka Cislo E-cesty
KilometrovníkKilometrovník (základný)
IV.2. Smerové značky na cestách mimo diaľnicSmerová predzvesťSmerová predzvesť (styková križovatka, priamo)
Smerová a pruhová predzvesťSmerová a pruhová predzvesť
Smerová návesťSmerová návesť (jednoduchá – pri umiestnení za miestom manévru)
Tabuľový smerníkTabuľový smerník (kompaktný formát)
Šípový smerníkšípový smerník
Šípový smerník k diaľniciŠípový smerník k diaľnici
Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľuŠípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
Šípový smerník
k turistickému cieľu
Šípový smerník k turistickému cieľu
Nepriama návesťNepriama návesť
IV.3. Smerové značky na diaľniciachOhlasovacia tabuľaOhlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka)
Nepriama návesť na diaľniciNepriama návesť na diaľnici (základné usporiadanie)
Smerová predzvesť na diaľniciSmerová predzvesť na diaľnici (smerovo orientovaná značka – základný variant pre prípojky)
Smerová návesť na diaľniciSmerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie)
Výjazdová tabuľa
Diaľková tabuľaDiaľková tabuľa (posledná pred uzlom)
Turistická tabuľaTuristická tabuľa
Tabuľový smerník na odpočívadleTabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou)
IV.4. Smerové značky pre cyklistickú premávkuCyklistický smerník tabuľovýCyklistický smerník tabuľový
Cyklistický smerník šípovýCyklistický smerník šípový (vpravo)
Cyklistický medzismerníkCyklistický medzismerník (vľavo)
Číslo cyklotrasyČíslo cyklotrasy
V. Značky o náhradných a obchádzkových trasáchV.1. Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávkuNáhradná trasaznacka Nahradna trasa
Zmena náhradnej trasyznacka Zmena nahradnej trasy
V.2. Obchádzkové trasyUzávierková predzvesťznacka Uzavierkova predzvest
Ohlasovacia tabuľa obchádzkyznacka Ohlasovacia tabula obchadzky
Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzkyznacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky
Šípový smerník na vyznačenie obchádzkyznacka Sipovy smernik na vyznacenie obchadzky
Koniec obchádzkyznacka Koniec obchadzky
V.3. Bloková obchádzkaBloková obchádzkaznacka Blokova obchadzka
VI. Pruhové značkyPočet jazdných pruhovznacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere)
Zníženie počtu jazdných pruhovznacka Znizenie poctu jazdnych pruhov
Zvýšenie počtu jazdných pruhovznacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov
Bezkolízne pripojenieznacka Bezkolizne pripojenie
Presmerovanie jazdných pruhovznacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu)
Radenie do jazdných pruhov pred križovatkouRadenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok