Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky III

V tomto článku je uvedená prvá časť prehľadu všetkých informačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami.

I. Značky o prednosti v jazde

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
301znacka Krizovatka s prednostou v jazde
Križovatka s prednosťou v jazde
Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke.Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie:
znacka Krizovatka s prednostou v jazde

Na značke už nemožno zobraziť len ľavé pripojenie, keďže na takej križovatke má vodič prednosť sprava bez ohľadu na značku. Na značke nemôže byť zobrazený podrobnejší tvar križovatky (napr. iným sklonom vedľajšej cesty) ani nemôže byť doplnená dodatkovou tabuľkou Tvar križovatky dodatková tabuľka Priebeh hlavnej cesty (ak je potrebné upraviť prednosť v jazde zakrivenou prednosťou, musí sa použiť značka Hlavná cesta značka Hlavná cesta, aj keď by malo ísť iba o jednorazovú prednosť v najbližšej križovatke).

Značka síce vyzerá ako výstražná a býva tak často aj zaraďovaná, avšak podľa jej významu nejde o dávanie žiadnej výstrahy, skôr práve naopak (poskytuje informáciu, že má vodič pred ostatnými prednosť v jazde).
302značka Hlavná cestaHlavná cestaZnačka označuje začiatok alebo priebeh hlavnej cesty.Zásadný rozdiel medzi touto značkou a predchádzajúcou značkou je v tom, že predchádzajúca značka informuje o prednosti v najbližšej križovatke, t. j. informuje o jednorazovej prednosti (na ďalšej križovatke môžem mať znova prednosť alebo môžem naopak ja dávať prednosť, príp. môže ísť o križovatku s pravidlom pravej ruky), avšak Hlavná cesta už podľa názvu informuje o ceste, t. j. o súvislom úseku, na ktorom mám prednosť. Kvôli tomu má hlavná cesta aj značku o svojom ukončení. 

Tieto značky by sa preto ani nemali vzájomne kombinovať (okrem osobitných prípadov).
510dodatková tabuľka Priebeh hlavnej cesty
Priebeh hlavnej cesty
Dodatková tabuľka vyznačuje priebeh hlavnej cesty, ak hlavná cesta vedie cez križovatku inak ako priamo alebo je jej priebeh ťažko rozoznateľný.Hlavná cesta je vyznačená hrubšou čiarou.
dodatková tabuľka Priebeh hlavnej cesty
303značka Koniec hlavnej cestyKoniec hlavnej cestyZnačka informuje o ukončení hlavnej cesty.
304znacka Prednost pred protiiducimi vozidlamiPrednosť pred protiidúcimi vozidlamiZnačka informuje vodiča o prednosti v jazde pred protiidúcimi vozidlami.Značka sa umiestňuje len tam, kde je zúžená vozovka, nie je dostatok miesta pre míňanie sa vozidiel a zúžené miesto je z oboch smerov dostatočne prehľadné.

Na opačnom konci zúženého miesta musí byť pre premávku v opačnom smere umiestnená značka Prednosť protiidúcich vozidiel znacka Prednost protiiducich vozidiel.

II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
305značka Obec
Obec
Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce.V obci platia tieto pravidlá:
– cyklista, osoba na elektrickej kolobežke a samovyvažovacom vozidle môžu jazdiť s 0,5 promile alkoholu, 
– taxikár nemusí byť pripútaný,
– na ceste s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy možno použiť ktorýkoľvek jazdný pruh (okrem vodiča nákladného vozidla nad 3,5 t, vodiča jazdnej súpravy dlhšej ako 7 m, vodiča zvláštneho motorového vozidla a vodiča motocykla s max. rýchlosťou do 45 km/h); zároveň platí, že ak by vozidlá idúce súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič v ľavom jazdnom pruhu ho musí čo najskôr uvoľniť,
– keď vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie ako v inom jazdnom pruhu, nepovažuje sa to za predchádzanie,
– na smerovo rozdelenej ceste sa nemusí vytvárať záchranárska ulička,
– za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy, ktoré zastavilo na zastávke priamo vo vozovke, je vodič iného vozidla povinný zastaviť vozidlo (pokračovať v jazde smie, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy alebo z neho vystupuje),
– vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h; ak ide po diaľnici najmenej 65 km/h a najviac 90 km/h,
– ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie zastaviť a stáť kolmo, príp. šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade,
– vozidlu pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky,
– vodič môže výstražný trojuholník umiestniť aj v menšej vzdialenosti ako 50 m (na diaľnici 100 m) za vozidlom,
– na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty neplatí zákaz zastavenia a státia na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred a za ňou,
– vodič môže zastaviť a stáť aj na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko (mimo obce tak nesmie urobiť na ceste I. triedy a za zníženej viditeľnosti ani na ostatných cestách s výnimkou účelových ciest),
– vodič nesmie použiť zvukové výstražné znamenie (zatrúbiť) na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla,
– vozidlo stojace za zníženej viditeľnosti mimo parkoviska musí mať rozsvietené parkovacie alebo obrysové svietidlá, príp. musí byť inak osvetlené aspoň na strane privrátenej k stredu cesty, len ak tvorí prekážku cestnej premávky,
– motorové vozidlo používané v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme nemusí mať „zimné“ pneumatiky,
– vedúci organizovaného útvaru chodcov a chodci idúci v jeho poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.
 
Značku možno zobraziť spolu so značkou informujúcou o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou Obec + Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny.

Značka sa umiestňuje bez ohľadu na katastrálne územia obcí (okrem vojenských obvodov patrí každá časť Slovenska do katastra nejakej obce) tam, kde začína byť viditeľná súvislá zástavba (t. j. ak sú okolité pozemky sprístupnené z cesty) aspoň na jednej strane cesty, a to bez ohľadu na jednotlivé nezastavané pozemky.  

Miestna časť obce sa označuje touto značkou len vtedy, ak tvorí samostatný sídelný útvar. V takom prípade je „hlavným“ názvom názov miestnej časti (ten má v takej situácii väčší dopravný význam) a len v spodnej časti sa menším písmom uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí.
Obec - miestna časť obce
306značka Koniec obce
Koniec obce
Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky o správaní sa v obci a informuje o názve obce alebo miestnej časti obce.Značku možno zobraziť spolu so značkou informujúcou o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou Koniec obce + Označenie konca obce v jazyku
národnostnej menšiny.

Ak značka informuje o názve miestnej časti obce tvoriacej samostatný sídelný útvar, v spodnej časti značky sa uvádza názov obce, ku ktorej táto miestna časť administratívne patrí.
Koniec obce - koniec miestnej časti obce

Značka sa spravidla umiestňuje na zadnú stranu značky Obec.
307Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie obce
v jazyku národnostnej menšiny
Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na začiatku obce.Používanie značiek o názve obce v jazyku národnostnej menšiny vyplýva zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Podľa tohto zákona musia byť tieto značky odlišné od značiek Obec/Koniec obce, nepoužívajú sa pri miestnych častiach obce a musia sa umiestňovať pod značku Obec/Koniec obce.  
Značka sa umiestňuje pod značkou Obec značka Obec.

Značku možno zobraziť spolu so značkou Obec na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou Obec + Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny.
308Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce
v jazyku národnostnej menšiny
Značka informuje o názve obce v jazyku národnostnej menšiny na konci obce.Značka sa umiestňuje pod značku Koniec obce značka Koniec obce.

Značku možno zobraziť spolu so značkou Koniec obce na spoločnej podkladovej doske, a to obe značky s polovičnou výškou Koniec obce + Označenie konca obce v jazyku
národnostnej menšiny.
309znacka Dialnica
Diaľnica
Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na diaľnici a miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.Na diaľnici platia tieto pravidlá:
– musí sa vytvárať záchranárska ulička,
– vodič musí jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km/h a najviac 130 km/h, ak ide o vozidlo do 3,5 t a najviac 100 km/h, ak ide o autobus; na diaľnici v obci sa musí jazdiť rýchlosťou najmenej 65 km/h a najviac 90 km/h (vodič iného vozidla, ako aj vodič autobusu a vozidla do 3,5 t s prípojným vozidlom nad 750 kg nesmú jazdiť nikde mimo obce rýchlejšie ako 90 km/h),
– vodič musí výstražný trojuholník umiestniť vo vzdialenosti najmenej 100 m za vozidlom (v obci môže menej),
– diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané,
– na diaľnicu možno vchádzať a z diaľnice vychádzať len na miestach na to určených,
– kde nie je pripájací jazdný pruh, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch,
– vodič nákladného vozidla nad 7,5 t a vodič jazdnej súpravy nad 7,5 t nesmie predchádzať iné motorové vozidlo,
– vodič vozidla je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, t. j. min. takú, ktorú vozidlo prejde za 2 s; ak ide o vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú prejde za 3 s,
– nesmie sa zastaviť a stáť na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, pričom také vozidlo musí byť vždy označené ako prekážka cestnej premávky,
– je zakázané otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený,
– ak vodič počas jazdy zistí chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine min. rýchlosť, musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde; ak sa pred výjazdom nachádza parkovisko, musí vozidlo odstaviť tam,
– vlečenie motorového vozidla je dovolené len, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z diaľnice (môže sa vliecť len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu),
– nesmie sa predchádzať, ak by sa výrazne nižšou rýchlosťou vozidla, ktoré predchádza, obmedzilo iné vozidlo,
– jazda vozidiel nad 7,5 t a vozidiel nad 3,5 t s prípojným vozidlom je zakázaná v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta od 07:00 do 19:00 a v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00:00 do 22:00; ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy platí v tento deň v čase od 00:00 do 22:00,
– ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky policajt alebo správca cesty môže rozhodnúť o okamžitom odstránení vozidla na náklady toho, kto prekážku spôsobil.

Ak cesta pre motorové vozidlá prechádza do diaľnice, značka Diaľnica znacka Dialnica zároveň označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.
310znacka Koniec dialnice
Koniec diaľnice
Značka označuje koniec diaľnice.
311znacka Cesta pre motorove vozidla
Cesta pre motorové vozidlá
Značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá.Na ceste pre motorové vozidlá platia tieto pravidlá:
– môžu ju používať len vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou min. 60 km/h; iným účastníkom cestnej premávky je jej používanie zakázané okrem prechádzania alebo prejazdu iných účastníkov cestnej premávky v križovatke alebo na inom mieste na to určenom,
– ak vodič počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť min. 60 km/h, musí cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste,
– možno na ňu vchádzať a z nej vychádzať len na miestach na to určených,
– kde nie je pripájací jazdný pruh, vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim v priebežných jazdných pruhoch,
– vodič nákladného vozidla nad 7,5 t a vodič jazdnej súpravy nad 7,5 t nesmie predchádzať iné motorové vozidlo,
– vodič vozidla je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť, t. j. min. takú, ktorú vozidlo prejde za 2 s; ak ide o vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3, vzdialenosť, ktorú prejde za 3 s,
– nesmie sa zastaviť a stáť na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia, pričom také vozidlo musí byť vždy označené ako prekážka cestnej premávky,
– je zakázané otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený,
– vlečenie motorového vozidla je dovolené len, ak je to nevyhnutné na jeho odstránenie z cesty pre motorové vozidlá (môže sa vliecť len k najbližšiemu parkovisku alebo výjazdu),
– nesmie sa predchádzať, ak by sa výrazne nižšou rýchlosťou vozidla, ktoré predchádza, obmedzilo iné vozidlo,
– jazda vozidiel nad 7,5 t a vozidiel nad 3,5 t s prípojným vozidlom je zakázaná v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta od 07:00 do 19:00 a v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja od 00:00 do 22:00; ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy platí v tento deň v čase od 00:00 do 22:00,
– ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky policajt alebo správca cesty môže rozhodnúť o okamžitom odstránení vozidla na náklady toho, kto prekážku spôsobil.

Ak diaľnica prechádza do cesty pre motorové vozidlá, značka Cesta pre motorové vozidlá znacka Cesta pre motorove vozidla zároveň označuje koniec diaľnice.
312znacka Koniec cesty pre motorove vozidla
Koniec
cesty pre motorové vozidlá
Značka označuje koniec cesty pre motorové vozidlá.
313Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkou
Úsek diaľnice spoplatnený
diaľničnou známkou
Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice podlieha úhrade diaľničnou známkou.Diaľničnou známkou možno podľa cestného zákona spoplatniť len užívanie diaľnic, nie napr. aj cesty I., II. či III. triedy, ktoré možno spoplatniť len mýtom (v zásade pre vozidlá nad 3,5 t). Vzhľadom na terminológiu používanú v cestnom zákone, „diaľnicou“ sa tu rozumie jedna z kategórií ciest (pozemných komunikácií), ktoré sa zo stavebno-technického hľadiska delia na diaľnice a rýchlostné cesty. 

Keďže samotná značka Diaľnica znamená zároveň aj spoplatnenie diaľničnou známkou, táto značka má opodstatnenie iba tam, kde je potrebná diaľničná známka, ale daná komunikácia nie je označená ako diaľnica (zvyčajne býva vtedy označená ako Cesta pre motorové vozidlá). Taktiež sa táto značka používa, ak nespoplatnená diaľnica prechádza do spoplatneného režimu (štandardne pri vychádzaní z intravilánu miest).
314Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkou
Úsek diaľnice nespoplatnený
diaľničnou známkou
Značka označuje miesto, od ktorého užívanie diaľnice nepodlieha úhrade diaľničnou  známkou.Túto značku možno použiť v kombinácii so značkou Diaľnica znacka Dialnica na označenie nespoplatnenej diaľnice (vjazdy v rámci intravilánu miest) alebo samostatne, ak spoplatnená diaľnica prechádza do nespoplatneného režimu (štandardne pri vchádzaní do intravilánu miest).
315znacka Obytna zona
Obytná zóna
Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne.V obytnej zóne platia tieto pravidlá:
– pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,
– dieťa do 10 r. sa môže bicyklovať bez dohľadu osoby staršej ako 15 r.,
– na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom v nej môže jazdiť aj dieťa do 15 r.,
– chodci smú používať cestu v celej jej šírke a môžu sa v nej hrať deti na ceste (sú však povinní umožniť vozidlám jazdu),
– vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť (ak je to nevyhnutné, musí zastaviť vozidlo), 
– státie motorových vozidiel je zakázané.
316znacka Koniec obytnej zony
Koniec obytnej zóny
Značka označuje koniec obytnej zóny.Značka sa spravidla umiestňuje na zadnú stranu značky Obytná zóna.
317znacka Pesia zona
Pešia zóna
Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne.V pešej zóne platia tieto pravidlá:
– pri vchádzaní na cestu z pešej zóny je vodič povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste,
– chodci smú používať cestu v celej jej šírke (sú však povinní umožniť vozidlám jazdu),
– do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka,
– vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť (ak je to nevyhnutné, musí zastaviť vozidlo), 
– státie motorových vozidiel je zakázané.
515dodatková tabuľka Cyklisti voľno
Voľno
Dodatková tabuľka umožňuje vjazd do pešej zóny vyznačeným účastníkom cestnej premávky.
318znacka Koniec pesej zony
Koniec pešej zóny
Značka označuje koniec pešej zóny.Značka sa spravidla umiestňuje na zadnú stranu značky Pešia zóna.
319znacka Skolska zona
Školská zóna
Značka označuje  miesto, od ktorého platia osobitné ustanovenia o cestnej premávke v školskej zóne.V školskej zóne platia tieto pravidlá:
– chodci smú používať cestu v celej jej šírke (sú však povinní umožniť vozidlám jazdu),
– vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h, pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť (ak je to nevyhnutné, musí zastaviť vozidlo), 
– v školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.
320znacka Koniec skolskej zony
Koniec školskej zóny
Značka označuje koniec školskej zóny.Značka sa spravidla umiestňuje na zadnú stranu značky Školská zóna.
321znacka Jednosmerna cesta
Jednosmerná cesta
Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.Na jednosmernej ceste platia tieto pravidlá:
– nesmie sa na nej otáčať ani cúvať (cúvať sa smie len, ak je to potrebné najmä na zaradenie sa do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho),
– možno na nej zastaviť a stáť vpravo i vľavo.

Značka sa umiestňuje na začiatku jednosmernej cesty, rovnobežne s vozovkou, zvyčajne tak, aby sa do nej odbočovalo pred touto značkou.

Vzhľadom na formuláciu „vyznačuje dovolený smer jazdy“ prichádza do úvahy modifikácia šípky vyznačujúcej smer:
znacka Jednosmerna cesta

Ak sa jednosmerná premávka na ceste mení na obojsmernú, vyznačí sa to značkou Obojsmerná premávka znacka Obojsmerna premavka.
513dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov
Priečna jazda cyklistov
Dodatková tabuľka umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.
321znacka Jednosmerna cesta
Jednosmerná cesta
Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.Na jednosmernej ceste platia tieto pravidlá:
– nesmie sa na nej otáčať ani cúvať (cúvať sa smie len, ak je to potrebné najmä na zaradenie sa do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho),
– možno na nej zastaviť a stáť vpravo i vľavo.

Značka sa umiestňuje na začiatku jednosmernej cesty, kolmo na vozovku, v priamom smere.

Ak sa jednosmerná premávka na ceste mení na obojsmernú, vyznačí sa to značkou Obojsmerná premávka znacka Obojsmerna premavka.
514dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov
Obojsmerná jazda cyklistov
Dodatková tabuľka umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.
322Tunel
Tunel
Značka označuje tunel, v ktorom platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli.V tuneli platia tieto pravidlá:
– vozidlo musí mať zapnuté min. stretávacie svetlá (nestačia iba denné),
– v tuneli a v jeho tesnej blízkosti sa nesmie otáčať ani cúvať, 
– v tuneli, 15 m pred ním a 15 m za ním sa nesmie zastaviť a stáť,
– ak sa v tuneli pokazí vozidlo a stane sa nepojazdným alebo ak sa v ňom stane dopravná nehoda či vznikne požiar, musí vodič bezodkladne vypnúť motor aj od motora nezávislé kúrenie, vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli (môže vtedy aj zastavovať iné vozidlá) a oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela,
– v takých prípadoch nesmie nikto v tuneli fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom a všetci musia na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, príp. tunel opustiť,
– ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke (také osoby sa môžu pohybovať po tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev).
 
Ak ide o tunel dlhší ako 500 m, môže byť v spodnej časti značky (alebo na dodatkovej tabuľke) uvedený názov a dĺžka tunela:
tunel + spresňujúce informácie
509spresňujúce informácieSpresňujúce informácieDodatková tabuľka podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách informácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená.

III. Návesti

ČísloVyobrazenie a názovZákladný významPoznámky
325znacka Priechod pre chodcov
Priechod pre chodcov
Značka označuje priechod pre chodcov.Značka je určená pre vodičov prichádzajúcich k priechodu pre chodcov a ako každá návesť označuje priechod len vtedy, ak je to potrebné. Potrebné je to tam, kde nie je priechod pre vodičov bežne očakávateľný, t. j. mimo križovatky (v križovatkách sú priechody úplnou samozrejmosťou) a preto by sa táto značka nemala kombinovať so žiadnou inou. 

Všetky pravidlá vyplývajúce z priechodu pre chodcov sú závislé od vodorovného značenia, pretože to má regulačný charakter. 

Vodič (okrem vodiča električky) musí dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Vodič nesmie:
– zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
– predchádzať, otáčať sa a cúvať na priechode pre chodcov a bezprostredne pred ním, 
– zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a 5 m pred ním.
 
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel (okrem električky) idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo.

Pri obojstrannom umiestnení sa symbol chodca vyobrazuje zrkadlovo:
znacka Priechod pre chodcov     znacka Priechod pre chodcov
326Priechod pre cyklistov
Priechod pre cyklistov
Značka označuje priechod pre cyklistov.Značka je určená pre vodičov prichádzajúcich k priechodu pre cyklistov kolmo a ako každá návesť označuje priechod len vtedy, ak je to potrebné. 

Všetky pravidlá vyplývajúce z priechodu pre cyklistov sú závislé od vodorovného značenia, pretože to má regulačný charakter. 

Vodič nesmie: 
– ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov (aj keď… ohroziť cyklistov nesmie nikde, nielen na priechode),
– zastaviť vozidlo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
– predchádzať, otáčať sa a cúvať na priechode pre cyklistov a bezprostredne pred ním, 
– zastaviť a stáť na priechode pre cyklistov a 5 m pred ním.
 
Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel (okrem električky) idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo.

Pri obojstrannom umiestnení sa symbol bicykla vyobrazuje zrkadlovo:
Priechod pre cyklistov     Priechod pre cyklistov
327značka Podchod
Podchod alebo nadchod
Značka označuje podchod alebo nadchod.Značka je určená pre chodcov, ktorí sú povinní pri prechádzaní cez cestu použiť prednostne priechod pre chodcov, miesto na prechádzanie, nadchod alebo podchod.

Vhodným spôsobom možno označiť bezbariérový podchod alebo nadchod:
značka Podchod podchod
znacka Nadchod nadchod
znacka Bezbarierovy podchod bezbariérový podchod
znacka Bezbarierovy nadchod bezbariérový nadchod
328znacka Slepa cesta
Slepá cesta
Značka označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.Značka sa používa len vtedy, ak cesta nie je sama osebe vnímateľná ako slepá. 

Vhodným spôsobom možno informovať o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov (tiež iba vtedy, ak nie je prejazdnosť jasne rozpoznateľná):
Slepá cesta (prejazdná pre cyklistov)

Keďže ide o značku určenú pre vodičov, priechodnosť slepej cesty pre chodcov sa nevyznačuje.
330znacka Sluzby (cerpacia stanica)
Služby
Značka vhodným symbolom označuje miesto, na ktorom sa poskytuje služba významná pre  verejnosť.Použiteľné symboly sú uvedené priamo vo vyhláške (symboly návestí v prílohe č. 1 časti B, viď aj článok Informačné značky I); možno však použiť aj iný symbol, ak je dostatočne zrozumiteľný.

Treba zdôrazniť, že značka sa má používať len tam, kde sú poskytované služby zriedkavé (čerpacie stanice či toalety typicky napr. na diaľnici). Väčšina symbolov je vhodnejšia na použitie na smerových značkách ukazujúcich smer k objektu/službe.
znacka Sluzby (cerpacia stanica) znacka Sluzby (cerpacia stanica s alternativnymi palivami) znacka Sluzby (cerpacia stanica LPG) znacka Sluzby (cerpacia stanica CNG) znacka Sluzby (cerpacia stanica kvapalneho vodika) znacka Sluzby (motel) znacka Sluzby (motorest) znacka Sluzby (obcerstvenie) znacka Sluzby (toalety) znacka Sluzby (bezbarierove toalety)znacka Sluzby (kostol, kaplnka) znacka Sluzby (infocentrum) znacka Sluzby (poruchova sluzba) znacka Sluzby (autokemping) znacka Sluzby (taborisko) znacka Sluzby (kupalisko) znacka Sluzby (kryte kupalisko, plavaren) znacka Sluzby (parkovisko P+R) 

znacka Sluzby (telefon nudzoveho volania) Telefón núdzového volania sa návesťou označuje iba tam, kde telefón nie je zjavne viditeľný, t. j. najmä v tuneli, pričom značka sa umiestňuje bezprostredne pri ňom.

značka Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily) značka Služby (dobíjacia stanica pre elektromobily) Prvý variant značky sa používa pre dobíjaciu stanicu ako samostatný objekt, druhý variant pre dobíjaciu stanicu, ktorá je v rámci nejakého iného objektu (napr. na čerpacej stanici).

 znacka Sluzby (prva pomoc) Ako symbol prvej pomoci je navrátený štandardný symbol červeného kríža namiesto záchranárskeho symbolu Hviezdy života v zvláštnom červenom prevedení, ktorý sme používali ako jediní v celej Európe (kvôli nesprávnemu dogmatickému pohľadu na červený kríž ako symbol Slovenského červeného kríža).

Služby (rádiová služba dopravných informácií v tuneli) Symbol Radio s dodatkovou tabuľkou s frekvenciou sa používa pred tunelmi na označenie frekvencie dostupnej v tuneli, na ktorej v prípade núdze možno prijímať vysielané pokyny. Ťažko povedať na čo je to vlastne dobré, keď kvôli tomu sú predsa v celom tuneli reproduktory a či to znamená, že vodiči majú pred každým tunelom žmúriť na tie mikroskopicky uvedené frekvencie a za jazdy štelovať rádio…
331znacka Zastavka
Zastávka
Značka vhodným symbolom označuje zastávku vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb.Značka je určená pre vodičov prichádzajúcich k zastávke a ako každá návesť označuje zastávku len vtedy, ak je to potrebné (samotnú zastávku zriaďuje obec alebo iná osoba). 

Potrebné je to v zásade iba vtedy, ak ide o zastávku umiestnenú priamo vo vozovke (v jazdnom pruhu); zastávky v nike (zálive) touto značkou netreba označovať. Na túto špecifickú situáciu (zastávka priamo v jazdnom pruhu) je totiž naviazané aj osobitné pravidlo, podľa ktorého za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy, ktoré zastavilo v obci na takej zastávke (oficiálne ide o zastávku bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse), je vodič iného vozidla povinný zastaviť vozidlo; ak je na zastávke viac vozidiel, vodič musí zastaviť vozidlo za posledným z nich. Vodič smie pokračovať v jazde, ak neohrozí osobu, ktorá nastupuje do vozidla pravidelnej verejnej dopravy alebo z neho vystupuje.
 
Od značky po 5 m za označníkom zastávky sa nesmie zastaviť a stáť (ak je priestor zastávky vyznačený Cikcak čiarou, platí tento zákaz len pre vyznačený priestor). Ak zastávka nie je označená touto značkou ani cikcak čiarou, nemožno zastaviť a stáť 30 m pred označníkom zastávky a 5 m za ním (všetko vrátane priľahlého nástupišťa).
 
Vzhľadom na formuláciu „vhodným symbolom“ prichádza do úvahy ešte označenie zastávky električky (trolejbusy či iné hybridné „busy“ sú zahrnuté v symbole autobusu a nerozlišuje sa medzi zastávkami týchto vozidiel):
znacka Zastavka elektricky
332znacka Stanoviste TAXI
Stanovište taxi
Značka označuje stanovište vozidiel taxislužby.Stanovište taxi je obdoba zastávky, a to tak z hľadiska grafickej stránky zvislej značky, ako aj vodorovným značením (cikcak čiara) a predovšetkým účelom. Nejde o označenie parkovacieho miesta vyhradeného pre taxíky (na to možno použiť značku Parkovanie s dodatkovou tabuľkou Platí pre TAXI), ale o označenie stanovišťa, t. j. pásu, do ktorého prichádzajú taxíky rad za radom a postupne ako naberajú cestujúcich, posúvajú sa v rade dopredu. Použitie je bežné pred železničnými stanicami, na letiskách a pod.
333znacka Policia
Polícia
Značka informuje o blízkosti stanovišťa alebo útvaru Policajného zboru s nepretržitou službou.V zásade už pomerne archaická a v praxi nie veľmi potrebná značka vzhľadom na mobilné telefóny a tiesňové linky. Možno ňou označiť iba také útvary polície, ktoré majú nonstop službu, t. j. nie oddelenia, na ktorých sa vybavujú doklady či evidencia vozidiel a pod. Značkou nemožno označiť útvary žiadnych iných bezpečnostných/záchranných zložiek (hasiči, obecná polícia, horskí záchranári, vojenská polícia, atď.).
334Kontrola rýchlosti
Kontrola rýchlosti
Značka označuje miesto, kde sa vykonáva kontrola najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel technickým prostriedkom konštrukčne pevne spojeným so zemou.Značkou sa označuje len stacionárny radar (pevne spojený so zemou), ktorého merania sa využívajú v rámci vyvodzovania tzv. objektívnej zodpovednosti.
335znacka Nudzova odstavna plocha
Núdzová odstavná plocha
Značka označuje miesto vyhradené na núdzové státie vozidla.Ide vlastne o rozšírenú krajnicu, na ktorej možno stáť len v prípade núdze. Keďže ide len o informačnú návesť, zákaz státia v iných prípadoch musí vyplývať priamo zo zákona (všeobecných pravidiel cestnej premávky); osobitné ustanovenie o zákaze státia na núdzovej odstavnej ploche však absentuje (platí len všeobecné pravidlo, že na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je mimo obce zakázané zastavenie a státie na inom mieste než na mieste označenom ako parkovisko s výnimkou núdzového státia).
336Miesto na núdzové brzdenie
Miesto na núdzové brzdenie
Značka vo vyznačenom smere označuje miesto na núdzové brzdenie na prudkom klesaní.Vzhľadom na formuláciu „vo vyznačenom smere“ je prípustná aj modifikácia značky, napr. iným umiestnením/smerovaním miesta na núdzové brzdenie.

Aj pri tejto značke platí to, čo pri núdzovej odstavnej ploche – ide len o informačnú návesť, to znamená, že zákaz zastavenia/státia na takom mieste (presnejšie pred takým miestom) musí byť uvedený v zákone.
340znacka Miestna navest
Miestna návesť
Značka označuje kraj, okres, časť obce, most a podobne.Príklady označenia krajov, okresov, častí obcí:
znacka Miestna navest znacka Miestna navest znacka Miestna navest znacka Miestna navestznacka Miestna navest znacka Miestna navest
Miestna návesť (všeobecný názov + názov v jazyku národnostnej menšiny)

Ak značka označuje turisticky významný cieľ alebo turistickú trasu, má hnedú farbu:
Miestna návesť (turistický cieľ turistická trasa) Miestna návesť (turistický cieľ turistická trasa) Miestna návesť (významný vodný tok alebo plocha) Miestna návesť (významný vodný tok alebo plocha)

Miestna návesť (významný vodný tok alebo plocha + názov v jazyku národnostnej menšiny) Miestna návesť (turistický cieľ alebo trasa + názov v jazyku národnostnej menšiny)
341znacka Statna hranica
Štátna hranica
Značka označuje hranicu štátu a uvádza jeho názov.Presnejší názov aj význam tejto značky by mal byť, že označuje hranicu Slovenska, pretože sa touto značkou nemá označovať hranica iného štátu (každý štát si označuje svoje územie). Z hľadiska čitateľnosti by bolo vhodnejšie uvádzať iba skrátený oficiálny názov Slovensko.
342Informácie o všeobecných pravidlách
Informácie o všeobecných pravidlách
Značka informuje vodičov vchádzajúcich na územie Slovenskej republiky o najvyššej dovolenej rýchlosti a o dennom svietení.Značka uvádza len základné (všeobecné) pravidlá o max. rýchlostiach. Značka už neuvádza informáciu o max. rýchlosti na diaľnici v obci, keďže ide o tak atypické pravidlo, že je pre zahraničných vodičov vhodnejšie vyznačiť ho informačnými tabuľami priamo na daných miestach. Značka neuvádza ani špecifické rýchlostné obmedzenia pre autobusy či nákladné vozidlá, keďže ide o vodičov-profesionálov, ktorí si tieto hodnoty (ako aj iné špecifické pravidlá vzťahujúce sa na nich v každom štáte, cez ktorý prechádzajú; u nás o. i. aj zákaz predchádzania pre vozidlá nad 7,5 t na diaľniciach) musia vopred zistiť.
343Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o povinnosti použiť snehové reťaze – panel 2)
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti)
Dopravné obmedzenia na horskom prechode
Značka vhodným textom alebo symbolom informuje o dopravných obmedzeniach na horskom prechode.Značka sa používa buď ako trvalá s manuálne vymeniteľnými panelmi alebo ako premenná značka. Dopravné obmedzenia sa uvádzajú vyobrazením príslušnej regulačnej značky, príp. iným dostatočne zrozumiteľným spôsobom (textom). Značka je informačná, čiže sama osebe nezakladá žiadnu reguláciu (príkaz/zákaz), ani keď zobrazuje dopravné obmedzenia pomocou iných značiek (napr. Snehové reťaze). Samotné dopravné obmedzenia musia byť na danom mieste vždy riadne vyznačené regulačnými značkami.

V základnom stave (spravidla mimo zimného obdobia) sú všetky 3 panely prázdne, teda bez uvedenia informácií.
Dopravné obmedzenia na horskom prechode
(bez informácií - základný stav)

Ak je horský priechod otvorený, je horný panel zelený a uvádza sa v ňom informácia o otvorenom priechode v slovenčine, angličtine a nemčine (otvorené, open, offen). Ak je značka na medzinárodnej ceste v blízkosti štátnej hranice, možno text v nemčine nahradiť textom v úradnom jazyku daného susedného štátu.
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené)

Ak je horský priechod otvorený, avšak s povinnosťou použiť snehové reťaze, uvádza sa informácia o tomto obmedzení na strednom paneli pomocou značky Snehové reťaze. Možno tiež doplniť informáciu o úseku, ku ktorému sa táto povinnosť vzťahuje, ak snehové reťaze nie sú povinné v celej dĺžke horského priechodu, príp. možno vyobrazením symbolov účastníka cestnej premávky informovať o tom, že povinnosť použiť snehové reťaze sa vzťahuje len na niektorých účastníkov.
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o povinnosti použiť snehové reťaze – panel 2)

Ak je horský priechod otvorený, avšak s inými obmedzeniami ako povinným použitím snehových reťazí, uvádza sa informácia o tomto obmedzení na dolnom paneli.
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (otvorené – uvádzanie informácie o iných obmedzeniach – panel 3)

Ak je horský priechod zatvorený, je horný panel červený a uvádza sa v ňom informácia o zatvorenom priechode v slovenčine, angličtine a nemčine (zatvorené, closed, gesperrt). Ak je značka umiestnená na medzinárodnej ceste v blízkosti štátnej hranice, možno text v nemčine nahradiť textom v úradnom jazyku daného susedného štátu.
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené)

Ak je horský priechod zatvorený, avšak aspoň po určité miesto prejazdný, na strednom paneli sa uvádza táto informácia v slovenčine, angličtine a nemčine (otvorené po, open as far as, offen bis) a na dolnom paneli sa uvádza názov miesta, po ktoré je cesta prejazdná. Ak je značka umiestnená na medzinárodnej ceste v blízkosti štátnej hranice, možno text v nemčine nahradiť textom v úradnom jazyku daného susedného štátu.
Dopravné obmedzenia na horskom prechode (zatvorené; s informáciou o čiastočnej prejazdnosti)
344Varovná tabuľa
Varovná tabuľa
Značka upozorňuje na vjazd do protismeru.Značka sa používa iba na diaľnici, príp. na diaľnici podobnej ceste (smerovo rozdelená, vyššia max. rýchlosť), a to niekoľko desiatok metrov za značkou Zákaz vjazdu znacka Zakaz vjazdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok