Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky V – smerové značky na diaľniciach

Tento článok je pokračovaním série článkov o informačných značkách. V prvej časti série je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti, tretia časť predstavuje značky o prednosti, cesty s osobitnými pravidlami a návesti a v štvrtej časti sme začali orientačnými značkami, a to číslovaním a smerovými značkami mimo diaľnic. Tento článok je venovaný samostatne iba smerovým značkám na diaľniciach, čo je plynulé pokračovanie poradia orientačných značiek podľa vyhlášky o dopravnom značení. Séria článkov o informačných značkách sa uzavrie článkom o smerových značkách pre cyklistov, náhradných trasách a obchádzkach a pruhových značkách.

Aj tu platí, že autor textu na orientačné značky nie je žiaden odborník ani poloodborník (a na diaľnice už tobôž nie), tak si rozumy požičal od niekoho, kto sa v tom naozaj vyzná a čerpal pritom ešte len z momentálne pripravovaných materiálov (čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré technické veci trochu inak). Za poskytnutie týchto materiálov, ako aj za odpovede na mnohé (blbé) otázky a za rady, ich spracovateľom znova ďakuje. Všetky prípadné chyby a nepresnosti idú na vrub iba autora tohto textu.

Spoločne k smerovým značkám na diaľniciach

Smerové značenie na diaľnici (ale nielen na nich) má vodičom slúžiť na navigáciu po najvýhodnejšej (spravidla najrýchlejšej) trase k cieľu, na zisťovanie vlastnej aktuálnej geografickej polohy a na orientáciu v cestnej (diaľničnej) sieti. Týmto základným cieľom musia byť značky prispôsobené. Smerové značky majú na diaľniciach obzvlášť vysoký význam aj pre bezpečnosť cestnej premávky, keďže musia včas a jednoznačne upozorniť vodičov na blížiace sa odbočenie či zaradenie sa do správnych jazdných pruhov. Ak značky svoje funkcie plnia správne, minimalizuje sa tým riziko nežiaducich manévrov zo strany vodičov, ako napr. náhle zmeny jazdného pruhu či prudké brzdenie. Takéto manévre môžu mať vzhľadom na jazdnú rýchlosť za následok vznik kolíznych situácií a môžu podstatne zvyšovať riziko vzniku dopravnej nehody. Súčasne však platí, že dopravné značky musia byť zobrazené tak, aby ich vodiči prečítali a porozumeli im v čo najkratšom čase a aby zbytočne neodvádzali ich pozornosť od vedenia vozidla a sledovania situácie v cestnej premávke. 

Vzhľadom na to musia byť smerové značky na diaľniciach informačne primerané, zrozumiteľné a jednoznačné, dostatočne viditeľné a čitateľné, systematické a homogénne a v zhode s vodorovným značením. 

Informačná primeranosť znamená, že značenie musí obsahovať všetky informácie, ktoré vodič potrebuje pre rozhodovanie a nesmie obsahovať žiadne informácie, ktoré vodič na rozhodovanie nepotrebuje. Každá smerová značka teda môže a zároveň musí obsahovať len nevyhnutné informácie. Vyplýva to z toho, že schopnosť vodičov prijať za jazdy informácie z dopravného značenia, t. j. prečítať ich, porozumieť im a vyhodnotiť ich, je obmedzená. Príliš veľa informácií na značke púta zbytočne dlho pozornosť vodiča (dlhšie trvá, kým ich vyhodnotí) na úkor venovaniu sa vedenia vozidla a tiež to znamená, že vodičovi môže nejaká (pre neho) dôležitá informácia uniknúť, ak ich všetky nestihne vyhodnotiť včas.

Ak je vodičovi potrebné poskytnúť väčší objem informácií, musia sa mu dávkovať postupne, čiže namiesto toho, aby všetky informácie boli na jednej značke (na jednom mieste), je potrebné ich rozdeliť do viacerých značiek a tie umiestniť postupne vo vhodných vzdialenostiach od seba.

Informácie na smerových značkách musia byť formulované, vyobrazené a umiestnené tak, aby im vodič ľahko a rýchlo porozumel, pričom tieto informácie musia mať jednoznačný význam a nesmú umožňovať rôzne výklady. Vodič má venovať čítaniu a porozumeniu smerového značenia čo najmenej pozornosti, aby sa mohol sústrediť na vedenie vozidla. Keďže smerové značenie je primárne určené pre vodičov, ktorí nejazdia daným úsekom pravidelne alebo často (takí vodiči trasu dobre poznajú, takže pre nich smerové značky nie sú až také dôležité), musí byť formulované a vyobrazené tak, aby mu porozumeli hlavne vodiči bez znalosti miestnych reálií, majúci len približnú predstavu o predpokladanej trase k cieľu. Obzvlášť na medzinárodných ťahoch je potrebné, aby smerové značenie bolo jazykovo nezávislé, t. j. aby mu rozumeli aj zahraniční vodiči, neovládajúci slovenčinu. Preto sa v maximálne možnej miere majú namiesto textov používať šípky, čísla ciest a symboly.

Značky a ich obsah musia by dimenzované a umiestnené tak, aby ich vodiči – s prihliadnutím na vysokú jazdnú rýchlosť na diaľnici – mohli včas zbadať a prečítať. Výhľadu na značky nesmú brániť žiadne prekážky (mosty, ekodukty, stromy, …), obzvlášť v smerových a výškových oblúkoch. Čitateľnosť značiek sa dosiahne dostatočnou veľkosťou, používaním vhodného písma vrátane veľkých a malých písmen (tvarová pamäť) a jednotným spôsobom vyobrazenia jednotlivých druhov značiek a ich symbolov.

Smerové značky v celej diaľničnej sieti musia byť jednotné; to platí tak pre vyobrazenie jednotlivých značiek, ako aj pre ich umiestňovanie. Jednotnosť značenia výrazne uľahčuje a urýchľuje jeho pochopenie vodičmi a obmedzuje riziko viacznačnosti. Rovnaké/analogické situácie sa musia značiť rovnakým/analogickým spôsobom a značky s rovnakou funkciou sa musia na rôznych miestach vyobraziť a umiestňovať rovnako. Naopak, podstatne odlišné situácie/miesta sa musia značiť vzájomne odlišným spôsobom.

Informácie uvedené na smerových značkách – predovšetkým šípky na portálových značkách (umiestnených nad vozovkou) – musia byť v súlade s vodorovným značením a šírkovým usporiadaním v mieste (priečnom reze), kde je značka umiestnená. Portálové značky informujú aj o správnom radení do jazdných pruhov, teda počet šípok musí nevyhnutné zodpovedať počtu jazdných pruhov v danom mieste a jednotlivé šípky musia byť vyobrazené nad jednotlivými pruhmi, ideálne nad ich stredom.

Uvádzanie cieľov

Ciele sú najdôležitejšími informačnými prvkami smerových značiek. Slúžia na navigáciu, orientáciu i zisťovanie vlastnej polohy. Ciele sa na značkách organizujú do cieľových blokov. Cieľový blok je skupina cieľov, ktoré majú spoločný smer, pri pruhovo orientovaných značkách (značky nad vozovkou, ktoré zobrazujú aj radenie do jazdných pruhov) aj spoločné radenie do jazdných pruhov, a ktoré sa preto zobrazujú spoločne ako jeden celok. Cieľové bloky sa navzájom separujú šípkami a lemami značiek.

Základným pravidlom uvádzania cieľov na smerových značkách (nielen na diaľniciach, ale vo všeobecnosti) je dodržanie zásady kontinuity. Zásada kontinuity znamená, že každý cieľ, ktorý sa raz uvedie na smerovej značke, sa musí ďalej vyznačovať až do jeho dosiahnutia. 

Na uvádzanie cieľov na smerových značkách na diaľniciach platia v zásade rovnaké pravidlá ako je tomu pri smerových značkách mimo diaľnic – čiže názvy cieľov sa vždy uvádzajú s veľkým začiatočným písmenom, a to aj pri dvojčlenných názvoch s odvodeným podnázvom (Nitra-Centrum, Bratislava-Východ). Názvy zahraničných cieľov sa uvádzajú v úradnom jazyku štátu, na ktorého území cieľ leží (Břeclav, Wien, Győr, Stary Sącz, Uzhhorod), pričom názvy v ukrajinčine sa prepisujú oficiálnou transkripciou do latinky. Nepoužívajú sa slovenské názvy zahraničných cieľov (Viedeň, Budapešť, Krakov, Užhorod). To zaručuje konzistentnosť značenia naprieč krajinami a vodičovi stačí poznať iba jediný názov cieľa – ten najdôležitejší, ktorý musí tak či tak vedieť.

Jednotlivé ciele možno rozdeliť na 4 základné kategórie – sídelné, miestne, zvláštne a turistické. Na diaľnici sa ako cieľ vyznačujú aj diaľničné uzly.

Sídelné ciele sú obce (mestá), ako aj miestne časti obcí, ak sú označené samostatnou značkou Obec značka Obec Obec - miestna časť obce, t. j. tvoria samostatný sídelný útvar. Sídelné ciele tvoria základný systém cieľov na diaľniciach; používajú sa na všetkých smerových značkách na diaľnici okrem turistickej tabule.

Miestne ciele sú miestne časti obce (mesta), ktoré netvoria samostatný sídelný útvar, ako aj ďalšie časti obce – námestia, ulice, iné verejné priestranstvá. Miestne ciele dopĺňajú systém cieľov na diaľniciach v priestore väčších aglomerácií a ich blízkosti; používajú sa na všetkých smerových značkách na diaľnici okrem turistickej tabule.

Zvláštne ciele sú objekty, ktoré nemajú charakter miestneho cieľa a nie sú ani turistickým cieľom. Patria sem najmä multimodálne terminály (letisko symbol Letisko, prístav symbol Prístav, železničná stanica symbol Železničná stanica, parkovisko P+R symbol Parkovisko P+R), objekty občianskej vybavenosti (nemocnica symbol Nemocnica, nákupné centrum symbol Nákupné stredisko), objekty cestovného ruchu, ktoré nespadajú do turistických cieľov (hotel, kúpalisko symbol Kryté kúpalisko, plaváreň symbol Kúpalisko, lyžiarske stredisko symbol Lyžiarske stredisko, zoo), objekty ekonomického charakteru (priemyselná zóna symbol Priemyselná zóna, továreň, logistické centrum). Ako zvláštny cieľ sa vyznačuje aj Centrum (obce/mesta) symbol Centrum.

Turistické ciele sú atraktivity cestovného ruchu, ktoré majú osobitný kultúrny, historický alebo environmentálny charakter. Patria sem kultúrne atraktivity (objekt zapísaný v zozname UNESCO, múzeum symbol Múzeum, katedrála symbol Kostol, kaplnka, synagóga, pútnické miesto), historické atraktivity (hrad, zámok, pevnosť symbol Hrad, zámok, pevnosť, mestské centrum, vojnový cintorín symbol Vojnový cintorín) a environmentálne atraktivity (národný park, chránená krajinná oblasť, vzácny prírodný úkaz).

Zo zvláštnych a turistických cieľov sa na diaľniciach zvyčajne zobrazujú len ciele, ktoré majú aspoň nadregionálny význam.

Vkladanie iných značiek

Do smerových značiek na diaľnici možno okrem čísla cesty/diaľnice znacka Cislo cesty I. alebo II. triedy znacka Cislo dialnice alebo rychlostnej cesty znacka Cislo E-cesty vložiť inú značku jedine vtedy, ak sa vkladaná značka vzťahuje len k jednotlivému cieľu; umiestňuje sa vtedy vpravo od cieľa. Okrem toho možno do smerových značiek na diaľnici už iba vyznačiť uzávierky (na premenných  značkách alebo prekrytej časti trvalej značky), kedy príslušná regulačná značka nahrádza cieľový blok v uzavretom smere.

Nad veľkoplošné orientačné značky možno umiestniť tabuľku s doplňujúcimi informáciami, ako sú napríklad dočasné ciele alebo medzinárodné poznávacie značky.

Použitie

Značky sa používajú na informovanie o smere jazdy (odbočenia), ak sa miesto jazdného úkonu nachádza na ceste, ktorá je označená značkou Diaľnica znacka Dialnica. Nie je teda smerodajná stavebno-technická kategória komunikácie (či ide o diaľnicu, rýchlostnú cestu, cestu I. triedy, …), ale to, či je daná komunikácia označená značkou Diaľnica znacka Dialnica alebo nie.

Príklad:

Na komunikácii kategórie “diaľnica”, ktorá je dlhodobo prevádzkovaná len v polprofile a je označená ako cesta pre motorové vozidlá znacka Cesta pre motorove vozidla, sa používajú smerové značky zo skupiny mimo diaľnice.

Na diaľnici sa smerovými značkami označujú všetky diaľničné uzly (odbočenia na inú diaľnicu), výjazdy (odbočenia na iné cesty) a odpočívadlá.

Odbočovacie majáčiky

V rámci smerových značiek na diaľniciach u nás stále absentujú odbočovacie majáčiky (exit markers countdown), ktoré informujú o vzdialenosti k výjazdu (k značke Smerová návesť na diaľnici Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie)). Hoci sú tieto značky dlhodobo zaužívané a používané vo viacerých (nielen) európskych krajinách a sú taktiež uvedené v Dohovore o cestných značkách a signáloch, u nás sa považujú za nepotrebné. Inde ich však používajú kvôli zvýšeniu bezpečnosti. Smerové predzvesti sa totiž na diaľnici umiestňujú v pomerne veľkých vzdialenostiach (spravidla 500 metrov) pred návesťami, čo je pri rýchlostiach na diaľnici správny prístup, súčasne však vzniká problém s odhadovaním vzdialenosti. Pol kilometra je ešte dostatočne dlhá vzdialenosť napríklad na predchádzanie (predsa sa pol kilometra pred výjazdom nebude vodič zaraďovať za pomaly idúce nákladné vozidlo), lenže tým pádom môže dôjsť – a v praxi aj dochádza – k neodhadnutiu správnej chvíle na zaradenie sa a zotrvanie v pravom jazdnom pruhu, následne potom dochádza k zbytočným, náhlym odbočovacím manévrom na poslednú chvíľu, ktoré sú z princípu nebezpečné. Preto sa používajú odbočovacie majáčiky, ktoré vodičovi pomáhajú odhadnúť vzdialenosť k odbočeniu a prvý z nich je zároveň miestom, kde má vodič posledný krát zopakované číslo výjazdu/uzlu pred odbočením. 

odbočovací majáčik 300 m odbočovací majáčik 200 m odbočovací majáčik 100 m

370 Ohlasovacia tabuľa

Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka)

Značka informuje o blízkosti výjazdu, diaľničného uzla alebo odpočívadla a uvádza základné informácie o ňom.

Pre vodičov na diaľnici je to v zásade prvá informácia (ak sa nepoužijú nepriame návesti, ktoré však neposkytujú bližšie informácie), že sa približujú k nejakému (konkrétnemu) odbočeniu a môžu teda tomu začať prispôsobovať svoju jazdu.

Základné informácie, ktoré sa uvádzajú na značke, sú symbol, číslo, názov a vzdialenosť.

Symbol

výjazd symbol Výjazd

uzol symbol dialnicny uzol (upustilo sa od nie veľmi vhodného rakúskeho označovania uzlu vo forme D symbol dialnicny uzol D, ktoré okrem toho, že neposkytuje žiadnu informáciu o aspoň približnej geografickej polohe, nemusí byť ani jednoznačné/jedinečné v celej diaľničnej sieti – napr. ako uzol D2 symbol dialnicny uzol D4 je označená tak Stupava, ako aj Jarovce)

odpočívadlo nemá svoj vlastný symbol; na jeho označenie sa používajú symboly služieb, ktoré sú na ňom poskytované

Číslo

Číslo slúži na orientáciu v rámci jednej diaľnice. Umožňuje vodičom vyhľadať odbočenie podľa čísla namiesto názvu, ako aj zisťovať vzdialenosti medzi odbočeniami. Používa sa len pri výjazde a uzle (na odpočívadle nie). Odvíja sa od staničenia, t. j. vzdialenosti od začiatku diaľnice (v zahraničí možno bežne vidieť sekvenčné číslovanie, t. j. podľa poradia od začiatku diaľnice).

Názov

Správne pomenovanie plní kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní všetkých troch požiadaviek na účelnosť smerového značenia – orientácia v cestnej (diaľničnej) sieti, zistenie vlastnej polohy, navigácia po najvýhodnejšej trase k cieľu. Každý výjazd a uzol musí mať jedinečný názov v celej diaľničnej sieti. Na ohlasovacej tabuli sa názov nikdy neskracuje, vždy sa uvádza v plnom znení (na ďalších značkách v sekvencii výjazdu/uzla už názov skrátiť možno).

Výjazd má mať názov spravidla podľa jeho určujúceho dopravného cieľa, čiže podľa najbližšieho významného cieľa, ku ktorému sa z daného výjazdu dá dostať. Nikdy sa nemá používať názov podľa katastra obce, na území ktorej výjazd leží – to je z hľadiska účelu smerových značiek úplne nevhodné.

Uzol má mať názov, ktorý vhodne vystihuje jeho geografickú polohu, čo môže, ale aj nemusí byť blízky sídelný alebo miestny cieľ. Nikdy sa nemá používať názov podľa katastra obce, na území ktorej uzol leží. Ak sa v blízkosti uzla nenachádza vhodný cieľ na pomenovanie, môže sa uzol pomenovať aj podľa blízkej geografickej lokality (napr. podľa pohoria, priehrady, regiónu), ak ide o dostatočne známu lokalitu a nebude to z hľadiska orientácie pre vodičov mätúce.

V Rakúsku sa uzol A1xA8xA9 nazýva Knoten Voralpenkreuz (podľa pohoria Voralpen – Predalpy), v Nemecku sa uzol A8xA93 nazýva Dreiek Inntal (podľa údolia rieky Inn). U nás by sa mohol napr. uzol R1xR3 nazývať Turiec namiesto Martin.

Ak sa v blízkosti vybraného cieľa nachádza viacero výjazdov/uzlov, možno ich pomenovať prostredníctvom kompasových prídomkov (-Sever, -Východ, -Juh, -Západ). Svetová strana označuje približnú geografickú polohu výjazdu/uzla voči uvedenému miestu, nie jeho časť, ktorá je daným odbočením obsluhovaná. Ak je použitý názov výjazdu pomocou kompasového prídomku, iný výjazd k rovnakému cieľu už nesmie byť tvorený iba názvom samotného cieľa (uzol tak však byť nazvaný môže). Kombinované kompasové prídomky (-Severovýchod, -Juhozápad) sa nesmú používať.

Je chybou, ak sa na diaľnici D1 nazval výjazd, ktorý je na sever od Senca, ako výjazd Senec-Východ a pôvodný výjazd sa nepremenoval a ostal nazvaný Senec.

Odpočívadlo má mať názov, ktorý vhodne vystihuje jeho geografickú polohu.

Vzdialenosť

Malo by ísť o vzdialenosť k bodu, kde odbočenie (odbočovací pruh) dosiahne svoje plné šírkové usporiadanie, t. j. odbočovací pruh je plne rozvinutý a vodič sa môže doň vyradiť bez toho, aby svojím spomaľovaním ovplyvnil vodičov na diaľnici pokračujúcich rovno. Spravidla by na tomto mieste mala byť umiestnená prvá smerová návesť.

Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka)

ohlasovacia tabuľa výjazdu, t. j. odbočenia na cestu, ktorá nie je označená značkou Diaľnica znacka Dialnica (spravidla sa umiestňuje vo vzdialenosti 1 000 m pred výjazdom)

Ohlasovacia tabuľa
(diaľničný uzol)

ohlasovacia tabuľa diaľničného uzla, t. j. odbočenia na cestu označenú značkou Diaľnica znacka Dialnica (spravidla sa umiestňuje vo vzdialenosti 2 000 m pred uzlom)

Ohlasovacia tabuľa
(dvojitá – prízemné umiestnenie)

dvojitá ohlasovacia tabuľa dvoch odbočení krátko po sebe (prízemné umiestnenie)

Ohlasovacia tabuľa
(dvojitá – nad vozovkou)

dvojitá ohlasovacia tabuľa dvoch odbočení krátko po sebe (umiestnenie nad vozovkou)

Odpočívadlá

Ak sa na odpočívadle nachádza čerpacia stanica, uvádza sa vždy jej symbol symbol Čerpacia stanica ako prvý. Následne sa uvádzajú symboly ďalších služieb, ktoré sa na danom odpočívadle poskytujú, ako napr. dobíjacia stanica symbol Dobíjacia stanica pre elektromobily: služba poskytovaná v rámci iného objektu, reštaurácia symbol Motorest, občerstvenie symbol Občerstvenie alebo motel symbol Motel. Neuvádzajú sa služby, ktoré sú na čerpacej stanici samozrejmosťou a poskytujú sa vždy (WC, pitná voda, parkovanie) ani služby, ktoré sú zahrnuté v inej uvedenej službe (napr. občerstvenie sa neuvádza, ak je uvedená reštaurácia).

Ak sa na odpočívadle nenachádza čerpacia stanica, ako prvý sa uvádza symbol  parkoviska symbol Parkovisko. Následne sa uvádzajú symboly ďalších služieb, ktoré sa na danom odpočívadle poskytujú, ako napr. reštaurácia symbol Motorest, občerstvenie symbol Občerstvenie či toalety symbol Toalety. Aj tu platí, že sa neuvádzajú služby, ktoré sú zahrnuté v inej službe (napr. toalety sa neuvádzajú, ak je uvedená reštaurácia/občerstvenie).

Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo s čerpacou stanicou)

ohlasovacia tabuľa odpočívadla s čerpacou stanicou (spravidla sa umiestňuje vo vzdialenostiach 5 000 m, 1 000 m a 500 m pred odpočívadlom; príklad je s atypickou vzdialenosťou)

Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo bez čerpacej stanice)

ohlasovacia tabuľa odpočívadla bez čerpacej stanice (spravidla sa umiestňuje vo vzdialenostiach 1 000 m a 500 m pred odpočívadlom)

Ohlasovacia tabuľa (odpočívadlo s čerpacou stanicou) + Spresňujúce informácie

ohlasovacia tabuľa odpočívadla s dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie so vzdialenosťou k najbližšiemu odpočívadlu s čerpacou stanicou (neuvádza sa názov jej prevádzkovateľa)

Ohlasovacia tabuľa
(odpočívadlo s čerpacou stanicou) + Spresňujúce informácie 2x

ohlasovacia tabuľa odpočívadla s dodatkovými tabuľkami Spresňujúce informácie s logom prevádzkovateľa čerpacej stanice a so vzdialenosťou k najbližšiemu odpočívadlu s čerpacou stanicou

Malé odpočívadlo bez čerpacej stanice, reštaurácie či občerstvenia sa neoznačuje ohlasovacími tabuľami, ale značkou Parkovanie symbol Parkovisko s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost, a to spravidla vo vzdialenostiach 1 000 m a 500 m pred odpočívadlom. Ak je na takom odpočívadle k dispozícii napr. aj WC/WC pre zdravotne postihnutých, uvedie sa to na dodatkovej tabuľke:

Parkovanie + Spresňujúce informácie + Vzdialenosť Parkovanie + Spresňujúce informácie + Vzdialenosť

Špecifickým druhom odpočívadla je bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá symbol Bezpečné parkovisko pre nákladné vozidlá. Takéto odpočívadlo (parkovisko) je určené výlučne pre nákladnú dopravu, so špecifickými službami vyplývajúcimi z charakteru diaľkovej nákladnej dopravy (komfort pre vodičov pri povinných prestávkach, ochrana pred kriminalitou). Zvyčajne nie sú umiestnené priamo na diaľnici (diaľničnom odpočívadle), ale v jej blízkosti, t. j. značia sa ako zvláštny cieľ.

Spoločne k nepriamej návesti, smerovej predzvesti a smerovej návesti na diaľnici

Základná (podkladová) farba týchto značiek je zelená, pričom ak sa na týchto značkách vyznačujú zvláštne alebo turistické ciele vyobrazujú sa vo farebnosti podľa príslušného šípového smerníka. Teda zvláštny cieľ je biely a turistický cieľ je hnedý. “Bežný” (sídelný) cieľ, ako aj miestny cieľ, sa vyobrazuje priamo na zelenej podkladovej farbe.

371 Nepriama návesť na diaľnici

Nepriama návesť na diaľnici (základné usporiadanie)

Značka informuje o doplnkových zvláštnych alebo miestnych cieľoch, ktoré sú dostupné prostredníctvom vyznačeného výjazdu.

Ide o analogickú značku akou je nepriama návesť mimo diaľnic Nepriama návesť; používať sa má len podľa potreby, skôr iba výnimočne. Nie je zrejmé, prečo však nie je vyslovene umožnené zobraziť na nepriamej návesti aj turistický cieľ (keď mimo diaľnice to možné je) a naopak, je možné zobraziť miestny cieľ (hoci mimo diaľnice to možné nie je), pričom nesedí ani to, že miestne ciele sa majú zobrazovať priamo na zelenom podklade a nie na bielych vložkách, čo je však v rozpore s vyobrazením tejto značky. V kontexte toho možno považovať uvedenie miestneho cieľa na tejto značke za chybu a správne by tam malo byť možné uvádzať turistické ciele, čo následne dobre korešponduje s farebnosťou značiek. Z hľadiska systematiky nesedí ani to, že v rámci poradia značiek vo vyhláške je táto značka uvedená vnútri sekvencie značiek používaných pri každom výjazde, hoci sa má používať mimo nej (pred ňou) a nie vždy a je vo vyhláške úplne inde ako iný typ nepriamej návesti (Turistická tabuľa Turistická tabuľa).

Značka sa umiestňuje spravidla 1 000 m pred ohlasovacou tabuľou Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka). Uvedené ciele sú len doplnkové, na smerovej predzvesti a smerovej návesti na diaľnici sa už neopakujú (ďalej sa značia až na smerových značkách mimo diaľnice). Pre vodiča, ktorý chce ísť k uvedeným cieľom, je to informácia, aby z diaľnice zišiel predmetným výjazdom a tam ďalej budú tieto ciele značené až do ich dosiahnutia. Vzdialenosť k cieľu ani k odbočeniu sa na nej neuvádza.

Ak je nepriama návesť viazaná k výjazdu, kde sú použité rozdeľovacie návesti (viď smerové návesti na diaľnici), uvádza sa na nepriamej návesti okrem čísla výjazdu aj cieľ, ktorý má vodič sledovať (ten je značený ďalej na predzvesti a priamej návesti):

Nepriama návesť na diaľnici
(základné usporiadanie)

372 Smerová predzvesť na diaľnici

Smerová predzvesť na diaľnici (smerovo orientovaná značka – základný variant pre prípojky)

Značka vopred informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom. 

Ide teda o predbežnú značku, ktorá informuje vodičov o smeroch jazdy v bezprostredne nasledujúcom odbočení a o vzdialenosti k nemu. V priamom smere je uvedený určujúci dopravný cieľ najbližšieho výjazdu (príp. diaľničný uzol, ak nasleduje), v odbočení možno uviesť aj viacero cieľov (spravidla ide iba o sídelné ciele). Ciele (cieľové bloky) sa viažu k najbližšej hlave šípky – ciele v priamom smere sú vedľa hlavy šípky, ciele v odbočujúcom smere sú nad hlavou šípky.

Pred výjazdom sa používa jedna predzvesť 500 m pred ním, pred uzlom dve predzvesti 1 000 m a 500 m pred ním. Ide o štandardné vzdialenosti, ktoré však môžu variovať z rôznych dôvodov (substrakcia jazdného pruhu, odbočenie na cestu s diaľkovým dopravným významom či stavebno-technické dôvody). Pred odpočívadlom sa nepoužívajú smerové predzvesti, ale ohlasovacie tabule.

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov:

Smerová predzvesť na diaľnici (pruhovo orientovaná značka – viac ako 2 pruhy v priamom smere)

Cieľový blok sa viaže ku všetkým šípkam, ktoré sa nachádzajú bezprostredne vedľa neho (vľavo alebo vpravo) alebo pod ním. To vytvára intuitívnu väzbu medzi cieľom a jazdným pruhom, do ktorého sa treba zaradiť pre smerovanie k danému cieľu. Z pravidiel používania šípok/cieľov (viď smerové návesti na diaľnici) vyplýva, že predzvesť je vo väčšine prípadov vyhotovená ako jedna tabuľa a obsahuje združenú šípku (ukazujúcu smer priamo+odbočenie). Výnimkou je smerová predzvesť pri substrakcii jazdného pruhu, t. j. pri jeho zániku odbočením (jazdný pruh v priamom smere sa stáva plynule odbočovacím pruhom):

Smerová predzvesť na diaľnici
(pruhovo orientovaná značka – subtrakcia jazdného pruhu)

Z vizuálneho hľadiska platí jednoduchá všeobecná zásada, že dlhé šípky sa používajú na predzvestiach a krátke šípky na návestiach.

373 Smerová návesť na diaľnici

Smerová návesť na diaľnici (prípojka – jednoduchá návesť, prízemné umiestnenie)

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom.

Ide už o priamu návesť, t. j. ukazuje vodičom smery jazdy (manévre) priamo v odbočení. Na značke sa musia uviesť všetky ciele uvedené na predzvesti v predmetnom smere. Pri postrannom umiestnení (vedľa vozovky) sa vyznačujú len odbočujúce ciele. V diaľničných uzloch, kolektoroch či inak zložitých odbočeniach sa umiestňuje postupne za sebou viacero smerových návestí podľa toho, ako sa delia smery jazdy k jednotlivým cieľom. Značka preto môže mať rôzne grafické vyhotovenia, z hľadiska funkcie pre vodičov ide však vždy o tú istú značku (informácia pre vodiča, že v danom mieste treba vykonať nejaký úkon/manéver ako napr. odbočiť či zaradiť sa do správneho pruhu, aby sa dostal k danému cieľu).

Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo s čerpacou stanicou – výškové umiestnenie (na krakorci))

smerová návesť k odpočívadlu s čerpacou stanicou (na návesti k odpočívadlu sa musia uviesť všetky symboly uvedené na predzvesti); výškové umiestnenie na krakorci (jednoramennom stožiari)

Smerová návesť na diaľnici (odpočívadlo bez čerpacej stanice – prízemné umiestnenie)

smerová návesť k odpočívadlu bez čerpacej stanice; prízemné umiestnenie

Ak je značka umiestnená nad vozovkou so šípkami vyznačenými nad jednotlivými jazdnými pruhmi, informuje zároveň o radení do jazdných pruhov podľa jednotlivých cieľových blokov (všetkých, čiže nielen odbočujúcich, ale aj pokračujúcich priamo):

Smerová návesť na diaľnici (úplná návesť na portáli – 3 pruhy priamo)

Pre väzby medzi šípkami a cieľmi platí to isté, čo je uvedené pri smerovej predzvesti. Zároveň platí, že ak pre dva vedľa seba sa nachádzajúce jazdné pruhy neexistuje spoločný cieľ, nemožno medzi šípkami umiestniť cieľový blok, a teda sa musí značka rozdeliť na samostatné tabule. Tým sa vyjadruje oddelenosť smerov jednotlivých pruhov a tiež to, že v ďalšom priebehu diaľnice dôjde k (fyzickému) rozdeleniu práve medzi pruhmi, ktoré sú na značke rozdelené na samostatné tabule. Z toho vyplýva, že portálové návesti sú vždy rozdelené na minimálne dve tabule, pretože z logiky ich umiestnenia vyplýva, že v danom mieste už neexistuje pruh, do ktorého sa môžu radiť vozidlá pre dva rôzne smery.

rozdeľovacia návesť

Rozdeľovacia návesť je špecifickým druhom smerovej návesti, ktorá sa nepoužíva priamo na diaľnici (v jej hlavnom dopravnom priestore), ale vo vetvách výjazdu/uzla. Rozdeľovacou návesťou sa označuje vetva, ktorá sa pred pripojením k ceste, resp. inej diaľnici, rozdeľuje (dáva sa jedna rozdeľovacia návesť pre jedno rozdelenie). Možné sú nasledujúce spôsoby, ktoré sa líšia svojím vyobrazením:

1. na krakorci v špici rozdelenia jazdných pruhov,

2. v deliacom ostrovčeku prízemne alebo na T-stožiari,

3. v mieste rozvinutia pruhov na portáli ako pruhovo orientovaná značka.

Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – umiestnenie na krakorci v špici rozdelenia pruhov)

rozdeľovacia návesť vo vetve výjazdu; umiestnenie na krakorci v špici rozdelenia pruhov

Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – umiestnenie v ostrovčeku prízemne)

rozdeľovacia návesť vo vetve výjazdu; umiestnenie v ostrovčeku prízemne

Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve – umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari)

rozdeľovacia návesť vo vetve výjazdu; umiestnenie v ostrovčeku na T-stožiari

Smerová návesť na diaľnici (rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty – pruhovo orientovaná na portáli)

rozdeľovacia návesť vo vetve uzla, kde sa križujú alebo vetvia E-cesty; umiestnenie na portáli

374 Výjazdová tabuľa

Značka vhodným nápisom označuje miesto a smer výjazdu alebo odbočenia na odpočívadlo. 

Umiestňuje sa v deliacom ostrovčeku, na “konci” odbočovacieho pruhu.

značka s nápisom “výjazd” označuje miesto a smer výjazdu (obdobne sa bežne aj zahraničí používa označenie len v miestnom jazyku: Ausfahrt, Uit, avšak najčastejším spôsobom označenia daného miesta v zahraničí je len vodiaca tabuľa )

Používa sa iba pri výjazde priamo z hlavného jazdného pásu diaľnice (za touto značkou v danom smere nasleduje koniec diaľnice znacka Koniec dialnice). Nepoužíva sa tam, kde sú použité rozdeľovacie návesti (typicky pri dvojitom odbočení z diaľnice alebo v kolektore).

Výjazdová tabuľa (odbočenie na odpočívadlo)

značka s nápisom “odpočívadlo” označuje miesto a smer odbočenia na odpočívadlo

Používa sa iba pri odbočeniach z hlavného jazdného pásu diaľnice na odpočívadlo s komplexnými službami (také, na ktorom sa nachádza čerpacia stanica a reštaurácia/občerstvenie). Nepoužíva sa tam, kde sú použité rozdeľovacie návesti (typicky pri dvojitom odbočení z diaľnice alebo v kolektore) ani na odbočeniach na odpočívadlo s obmedzenými službami (také, ktoré nemá čerpaciu stanicu a reštauráciu/občerstvenie).

376 Diaľková tabuľa

Diaľková tabuľa (posledná pred uzlom)

Značka informuje o vzdialenostiach k vyznačeným diaľkovým cieľom.

Značka sa umiestňuje za diaľničným uzlom a za pripojením inej cesty na diaľnicu, spravidla 500 m za pripájacím pruhom (premávka je už na tom mieste upokojená, nie je ovplyvnená manévrami z pripojenia).

Na značke sa uvádzajú výlučne diaľkové ciele, nikdy nie vzdialenosť k bežnému ani najbližšiemu výjazdu. Môžu sa uvádzať tiež diaľkové ciele inej diaľnice, číslo takejto diaľnice sa však nevyznačuje. Nikdy sa neuvádzajú miestne, zvláštne či turistické ciele. Okrem sídelných diaľkových cieľov je možné na značke uviesť aj vzdialenosť k diaľničnému uzlu symbol dialnicny uzol, ak je to v danom prípade vhodné z hľadiska orientácie (uzol sa tiež považuje za diaľkový cieľ).

Ciele sa usporadúvajú podľa zásady sklopenia: najvyššie sa nachádza cieľ, ku ktorému sa odbočuje najďalej, najnižšie cieľ, ku ktorému sa odbočuje najbližšie. Ak sa k dvom cieľom odbočuje na tej istej križovatke, vyššie sa umiestňuje cieľ smerom doľava v danej križovatke. Vzdialenosti sa uvádzajú k cieľom, avšak poradie sa riadi vzdialenosťou k odbočeniu, teda poradie zhora nadol nemusí byť podľa hodnoty kilometrov, keďže cieľ vzdialený ďalej, ku ktorému sa odbočuje bližšie, bude pod cieľom, ktorý je bližšie, ale odbočuje sa k nemu ďalej.

V hornej časti značky sa uvádza číslo diaľnice, na ktorej je značka umiestnená (príp. viac čísel, ak je v danom úseku peáž) a čísla E-ciest, ktoré prebiehajú miestom umiestnenia značky; uvedú sa všetky tieto čísla bez obmedzenia počtu. Čísla iných diaľnic a iných E-ciest sa zásadne neuvádzajú.

V blízkosti diaľničného uzla (spravidla pred samotným uzlom) sa pod čiarou uvedú diaľkové ciele diaľnice, na ktorú sa odbočuje (ide o grafické upozornenie vodiča, že k daným cieľom sa nepokračuje priamo, ale treba k nim odbočiť):

Diaľková tabuľa
(posledná pred uzlom)

Značku možno použiť aj mimo diaľnice; základná plocha značky je v takom prípade modrej farby:

Diaľková tabuľa (mimo diaľnice)

377 Turistická tabuľa

Turistická tabuľa

Značka informuje o významnej atraktivite cestovného ruchu, ktorá je dostupná prostredníctvom nasledujúceho výjazdu.

Na značke sa vyznačujú iba atraktivity cestovného ruchu s celonárodným historickým, kultúrnym alebo environmentálnym významom, ktoré majú vysokú návštevnosť a dostatočné možnosti parkovania v primeranej vzdialenosti od samotného cieľa.

Značka nemá priamu navigačnú funkciu, iba upozorňuje na atraktivitu cestovného ruchu, ku ktorej sa odbočuje na najbližšom výjazde. Vzhľadom na to neobsahuje žiadne navigačné prvky ako šípky, vzdialenosti a pod., iba umelecky stvárnenú siluetu a názov, príp. doplnkovú charakteristiku, atraktivity cestovného ruchu, o ktorej informuje. Doplnková charakteristika sa uvádza len vtedy, ak nevyplýva z názvu cieľa alebo iného kontextu. 

Značka sa umiestňuje spravidla 1 000 m pred ohlasovacou tabuľou Ohlasovacia tabuľa (diaľničná prípojka). K jednému výjazdu možno umiestniť max. dve turistické tabule, v takom prípade sa nachádzajú vo vzdialenostiach cca 1500 m a 1000 m pred ohlasovacou tabuľou. 

Silueta je spravidla biela na hnedom podklade; môže však byť zobrazená aj ako hnedá silueta na bielom pozadí:

Turistická tabuľa

378 Tabuľový smerník na odpočívadle

Tabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou)

Značka na odpočívadle informuje o smere jazdy k vyznačeným objektom služieb, k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel alebo o smere jazdy z odpočívadla.

Ide o značky vyznačujúce vnútorné usporiadanie odpočívadla. Používajú sa len na veľkých odpočívadlách, kde je potrebné navigovanie účastníkov cestnej premávky k jednotlivým službám, parkovacím miestam a návratu späť na diaľnicu.

Tabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s ostrovnou čerpacou stanicou)

odpočívadlo s ostrovnou čerpacou stanicou; značka umiestnená na vjazde na odpočívadlo (spravidla nad vozovkou, na jednoramennom stožiari), ktorou sa smerujú vozidlá podľa vyznačeného druhu

Tabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou)

odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou; značka umiestnená na vjazde na odpočívadlo

Tabuľový smerník na odpočívadle (vjazd na odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou)

odpočívadlo s postrannou čerpacou stanicou; značka zopakovaná v deliacom ostrovčeku medzi čerpacou stanicou a spojovacou cestou k parkovacím miestam

Tabuľový smerník na odpočívadle (rozdelenie vozidiel na čerpacej stanici)

čerpacia stanica s oddelenými časťami podľa druhov vozidiel (spravidla ľahká vs. ťažká doprava); značka umiestnená medzi nimi 

Tabuľový smerník na odpočívadle (rozdelenie čerpacej a nabíjacej stanice)

odpočívadlo s čerpacou aj dobíjacou stanicou; značka umiestnená medzi nimi

Tabuľový smerník na odpočívadle (rozdelenie častí čerpacej stanice s konvenčnými a alternatívnymi palivami)

odpočívadlo s čerpacou stanicou s oddelenými časťami pre konvenčné a alternatívne palivá; značka umiestnená medzi týmito časťami

Tabuľový smerník na odpočívadle (smery k parkovacím miestam podľa druhu vozidiel)

odpočívadlo s rozdelenými parkovacími miestami podľa druhu vozidiel; značky sa umiestňujú na miestach jednotlivých rozdelení spojovacích ciest

Tabuľový smerník na odpočívadle (smery k parkovacím miestam v blízkosti vyznačenej služby)

odpočívadlo s parkovacími miestami v blízkosti reštaurácie/občerstvenia, príp. motela; značky sa umiestňujú na miestach jednotlivých rozdelení spojovacích ciest

Tabuľový smerník na odpočívadle (smerovanie späť na diaľnicu)

navigovanie z odpočívadla späť na diaľnicu; značky sa umiestňujú na miestach jednotlivých rozdelení spojovacích ciest vedúcich od čerpacej stanice alebo z parkovacích miesta smerom na diaľnicu (použitie tohto variantu je dôležité najmä na jednostrannom odpočívadle, ktoré obsluhuje oba smery diaľnice, kedy pri návrate vodičov na diaľnicu slúžia aj na rozlíšenie jej smeru)

Na začiatku vetvy vedúcej z odpočívadla bezprostredne na diaľnicu (teda už bez ďalších rozdelení či odbočení) sa namiesto tejto značky používa smerová návesť s priamou šípkou:

Tabuľový smerník na odpočívadle (smerovanie späť na diaľnicu)

4 komentáre na “Informačné značky V – smerové značky na diaľniciach

  1. Na predzvestiach pre uzlami sa tiež dáva názov najbližšieho výjazdu/uzla v priamom smere alebo diaľkové ciele?

  2. Dobry den,
    Prosim vas, kto robil, resp. rozhodol o tych informacnych navestiach (tabuliach) na novej D4-ke? Ako mozte vypisat informacnu tabulu, ze smer Zilina pri Jarovciach, ked viete, ze smer Zilina este neexistuje? Nebolo by lepsie tu Zilinu skrtnut a napisat prve vacsie mesto, napr. Senec? Za druhe, na googl maps su najazdy na novu D4 uplne inak zakreslene, ako je to v sucasnosti naozaj urobene a predpokladam, ze to tak zostane aspon pat rokov. Za tretie _ mate tiez tabulu, ze Podunajske Biskupice, ale potom nasleduje Vrakuna. Co myslite, vodic neznaly casti BA sa bude vyznat v tejto spleti tabul, ked pomaly domaci zabludi?
    Dakujem

    1. Tak vsetky znacky na D4R7 schvaluje min. dopravy na zaklade stanoviska policie a podla projektu od stav. inziniera, pricom par z tych ludi osobne poznam a nepochybujem preto, ze je to cele uplne zle. Znacenie na D4R7 bude este dlho ukazkovym skanzenom presne tych odbornych neduhov, na ktore sa tu snazim poukazovat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok