Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky VI

Týmto článkom sa uzatvára séria o informačných značkách podľa novej vyhlášky o dopravnom značení. V prvej časti série je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti, tretia časť predstavuje značky o prednosti, cesty s osobitnými pravidlami a návesti, v štvrtej časti sme začali orientačnými značkami, a to číslovaním a smerovými značkami mimo diaľnic a piata časť bola venovaná iba smerovým značkám na diaľniciach. V tomto článku sa dokončia orientačné značky – smerové značky pre cyklistov, náhradné trasy a obchádzky a informačné značky sa uzavrú skupinou pruhových značiek.

Smerové značky pre cyklistickú premávku

Značky sa používajú na cestičkách pre cyklistov, spoločných alebo oddelených cestičkách pre chodcov a cyklistov, ako aj na iných cestách, ak je smerovanie cyklistickej premávky odlišné od smerovania ostatnej premávky.

Značkami sa označujú miesta, kde sa vetvia smery jazdy cyklistov; medzismerník sa používa medzi týmito miestami. Pre cyklistickú premávku sa nepoužívajú predzvesti ani nepriame návesti.

380 Cyklistický smerník tabuľový

Cyklistický smerník tabuľový

Značka informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Značkou sa vyznačujú všetky smery jazdy v danom mieste; umiestňujú sa buď bezprostredne pred odbočením alebo v mieste odbočenia.

Na jednej značke možno uviesť ciele max. na dvoch riadkoch. Napriek tomu, že je prípustné na značke vyznačiť aj číslo či iné označenie cyklotrasy, neodporúča sa to vzhľadom na to, že doplnené číslo by bolo pomerne malé, a teda za jazdy nečitateľné (hlavne ak by šlo o tematické logo). Okrem toho doplnenie čísla do značky zaberie spolu so šípkou takmer 30 % veľkosti značky (kvôli zachovaniu rozmerov tabuľky a výšky písma), čím sa zmenší priestor na uvádzanie cieľov. Vhodnejšie je preto používať číslo cyklotrasy ako samostatnú tabuľku pripojenú k cyklistickému smerníku.

cyklosmerniky Nemecko

príklad používania samostatných čísel cyklotrás z Nemecka

Na značke možno použiť aj špecifické cyklistické trasové symboly vyjadrujúce charakter cyklotrasy: stúpanie, klesanie, denná cyklotrasa a pod. Pre cyklistov môžu byť takéto informácie dôležité pri výbere trasy – ide najmä o úseky s výrazným stúpaním či klesaním. Značky tak môžu k tomu istému cieľu podľa potreby uvádzať dve rôzne alternatívy, napr. jednu síce dlhšiu, ale bez výrazných stúpaní a klesaní a druhú kratšiu, ale “cez kopec”.

symbol cyklo stúpanie symbol stúpania

Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby:

Cyklistický smerník tabuľový (k turistickým cieľom)

Cyklistický smerník tabuľový (k turistickým cieľom)

Vzdialenosti možno vynechať za účelom dosiahnutia širšieho priestoru na uvádzanie cieľov, a to najmä v blízkosti cieľov alebo ak je vzdialenosť väčšia, avšak zrejmá z iného kontextu (napr. ak je zároveň umiestnený “zelený” cyklistický smerník so sídelným cieľom a uvedením vzdialenosti):

Cyklistický smerník tabuľový (k turistickým cieľom)

Aj pri cyklistických značkách má význam farebne rozlišovať turistické ciele od ostatných cieľov kvôli lepšej orientácii cyklistov – tí, ktorí smerujú k turistickým cieľom, sa zameriavajú najmä na značky s hnedým písmom.

381 Cyklistický smerník šípový

Cyklistický smerník šípový (vpravo)

Značka informuje o smere odbočenia k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Značkou sa vyznačujú len odbočujúce smery; umiestňujú sa buď v mieste odbočenia alebo bezprostredne za ním. Spravidla sa všetky smerníky (pre všetky smery jazdy) umiestnia na jeden spoločný stĺpik tak, že jednotlivé smerníky sú fyzicky orientované v smere, ktorý vyznačujú.

K uvádzaniu označenia cyklotrasy, špecifických symbolov a vynechávaniu vzdialenosti platí to isté, čo pri tabuľovom smerníku.

Cyklistický smerník šípový

Cyklistický smerník šípový

Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby:

Cyklistický smerník šípový

Cyklistický smerník šípový (k turistickým cieľom)

382 Cyklistický medzismerník

Cyklistický medzismerník (vľavo)

Značka informuje o priebehu cyklotrasy cez križovatku.

Značka sa používa tam, kde sa nevetvia smery jazdy cyklistov k značeným cieľom, avšak smer pokračovania cyklotrasy nie je na prvý pohľad zrejmý. Nepoužíva sa preto na cyklistickej infraštruktúre (cestička, pruh), ale len na cestách pre bežnú premávku. Umiestňuje sa bezprostredne pred križovatku.

Cyklistický medzismerník Cyklistický medzismerník (vľavo) Cyklistický medzismerník

(okrem uvedených šípok môže medzismerník zobrazovať priebeh cyklotrasy aj inou – vhodnou – šípkou, napr. vyraďovacou či oblúkovou)

383 Číslo cyklotrasy

Číslo cyklotrasy

Značka v spojení s cyklistickým smerníkom informuje o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Číslo cyklotrasy Číslo cyklotrasy Číslo cyklotrasy

Značka sa pripája k cyklistickému smerníku (tabuľovému alebo šípovému) tam, kde cyklotrasa tvorí významný ťah aspoň regionálneho významu. Na značke sa vyznačuje buď číslo (1- až 3- miestne) alebo iné označenie cyklotrasy. V princípe možno vyznačiť ľubovoľné vhodné označenie, na základe ktorého môže cyklista identifikovať príslušnú cyklotrasu – označenie EuroVelo, logo tematickej cyklotrasy (Malokarpatská vínna cesta, Považské hrady a zámky, Po stopách hrdinov SNP) či farebné označenie. 

Na značke sa nemá používať každé jedno technické označenie cyklotrasy (S382, N2002, …), to pre cyklistov nemá žiadnu pridanú hodnotu. Takéto čísla sú prakticky nezapamätateľné a pri mestských cyklotrasách (ktoré sú relatívne krátke a ich čísla sa teda často menia) je to z hľadiska orientácie zbytočné, keďže sa cyklisti orientujú podľa cieľov, nie podľa čísel. 

Označovať číslom má zmysel len súvislé dlhšie trasy.  Preto sa štandardne označujú číslami cyklotrasy určené na dopravu medzi obcami alebo dlhé cyklotrasy v rámci obce; cyklotrasy určené na turistickú dopravu (tematické trasy) vrátane diaľkových trás sa označujú skôr logami/farbou. Jeden úsek môže niesť súčasne viacero označení, z toho ale spravidla najviac jedno číselné.

EuroVelo

EuroVelo je sieť 17 diaľkových cyklotrás s celkovou dĺžkou viac ako 90 000 km, ktoré prepájajú celý európsky kontinent:

mapa EuroVelo

symbol Eurovelo označenie EuroVelo

Cez Slovensko prechádzajú tri cyklotrasy Eurovelo:

6 Atlantic – Black Sea Vedie z francúzskeho pobrežia Atlantického oceánu k delte Dunaja. Cez Slovensko prechádza popri Dunaji v línii Viedeň – Bratislava – Budapešť.

11 East Europe Route Vedie zo severného pobrežia Nórska do Grécka. Cez Slovensko prechádza v línii Pieniny – Prešov – Košice – Maďarsko.

13 Iron Curtain Trail Vedie z nórsko-ruského pobrežia k bulharsko-tureckému. Cez Slovensko prechádza popri Morave v líni Česko – Bratislava – Rakúsko.

Podrobnejšie informácie o cyklotrasách EuroVelo sú uvedené na webe: https://en.eurovelo.com/slovakia.

V. Značky o náhradných a obchádzkových trasách

Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku

Náhradná trasa k diaľnici vedie od výjazdu spravidla k nasledujúcemu vjazdu na tú istú diaľnicu a slúži na obchádzanie úseku diaľnice v prípade kolóny alebo iného dopravného obmedzenia. Na Slovensku ide o úplnú novinku, ktorá tu doteraz nebola. Sú to trvalé náhradné trasy, čiže značky sú rozmiestnené nastálo, bez ohľadu na aktuálnu situáciu v premávke. Okrem úvodných značiek náhradnej trasy sú tieto značky používané (umiestnené) na cestách mimo diaľnice, zväčša pripojené k bežným smerovým značkám. Slúžia na rýchlu navigáciu obchádzky v prípade kolóny, nehody a pod., kedy možno odkázať na číslo trvalej náhradnej trasy napr. na dočasných/premenných značkách alebo v dopravnom servise:

infotabuľa uzatvoreny exit

Príklady použitia z Nemecka/Rakúska (U – Umleitung):

obchádzka (umleitung) Rakusko

obchádzka (umleitung) Rakusko

obchádzka (umleitung) Nemecko

obchádzka (umleitung) Nemecko

obchádzka (umleitung) Nemecko

390 Náhradná trasa

znacka Nahradna trasa

Značka informuje o smere jazdy po trvalo určenej náhradnej trase k diaľnici. 

Značka bez šípky informuje o začiatku náhradnej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.

Tam, kde sa stretáva viac náhradných trás, môže byť nad značkou pre lepšiu orientáciu umiestnená tabuľka vyznačujúca diaľkový cieľ príslušnej diaľnice alebo jej číslo.

znacka Nahradna trasa začiatok

znacka Nahradna trasa priamo

znacka Nahradna trasa znacka Nahradna trasa predbežná (odbočenie za značkou)

znacka Nahradna trasa znacka Nahradna trasa vyradenie (odbočovací pruh)

znacka Nahradna trasa znacka Nahradna trasa odbočenie tu (pred značkou)

391 Zmena náhradnej trasy

znacka Zmena nahradnej trasy

Značka informuje o pokračovaní náhradnej trasy po inej náhradnej trase.

Používa sa v prípade, ak sa pri obchádzaní nejakého úseku diaľnice nemá pokračovať po pôvodne vyznačenej trvalej obchádzkovej trase, ale má sa pokračovať k inému vjazdu na diaľnicu po inej (číslovanej) trase.

znacka Zmena nahradnej trasy diaľnica vľavo

Zmena náhradnej trasy
(diaľnica vpravo) diaľnica vpravo

Obchádzkové trasy

392 Uzávierková predzvesť

znacka Uzavierkova predzvest

Značka vopred informuje o čiastočnej alebo úplnej uzávierke cesty a podľa potreby o obchádzkovej trase.

Uzávierková predzvesť
(uzávierka pre vyznačených účastníkov, navigácia prostredníctvom Z 394)

uzávierka pre vyznačených účastníkov; navigácia po obchádzkovej trase prostredníctvom tabuľových smerníkov na vyznačenie obchádzky

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom Z 394)

uzávierka pre všetku dopravu; navigácia po obchádzkovej trase prostredníctvom tabuľových smerníkov na vyznačenie obchádzky

znacka Uzavierkova predzvest

uzávierka pre všetku dopravu; navigácia po obchádzkovej trase prostredníctvom medzicieľov (bežných smerových značiek)

Uzávierková predzvesť (včasná informácia o trvalom hmotnostnom obmedzení - napr. na moste)

včasná informácia o trvalom hmotnostnom obmedzení (napr. na moste); navigácia po obchádzkovej trase prostredníctvom tabuľových smerníkov na vyznačenie obchádzky

393 Ohlasovacia tabuľa obchádzky

znacka Ohlasovacia tabula obchadzky

Značka informuje o blízkosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky a k nej ustanovenej obchádzkovej trasy. 

Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

znacka Ohlasovacia tabula obchadzky

ohlasovacia tabuľa obchádzky bez bližšieho označenia

Ohlasovacia tabuľa obchádzky
(číslovaná obchádzka)

ohlasovacia tabuľa číslovanej obchádzky

ohlasovacia tabuľa obchádzky s diaľkovým cieľom obchádzanej cesty

ohlasovacia tabuľa obchádzky s diaľkovým cieľom obchádzanej cesty

Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre nákladné vozidlá) Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre bicykle) Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci) Ohlasovacia tabuľa obchádzky (pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody)

ohlasovacia tabuľa obchádzky pre vyznačené druhy vozidiel

394 Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky

Značka informuje o smere jazdy po obchádzkovej trase. 

Ak je obchádzková trasa číslovaná, uvádza sa jej číslo v hornej časti značky; značka bez šípky s uvedeným číslom obchádzkovej trasy informuje o začiatku obchádzkovej trasy a prečiarknutá značka bez šípky o konci náhradnej trasy.

Ak je obchádzková trasa určená pre určitý druh vozidiel, vyznačuje sa symbol vozidla na samostatnej tabuľke nad značkou; takto môže byť pre lepšiu orientáciu uvedený tiež diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo jej číslo. Ak obchádzková trasa nie je číslovaná, môžu sa tieto informácie uvádzať v hornej časti značky.

Oproti minulosti sú obchádzkové smerníky odlišné nielen svojou farbou (žltá), ale aj svojím tvarom (zvislý obdĺžnik namiesto vodorovného obdĺžnika). Odlíšenie aj tvarom je dôležité pre vodičov z hľadiska toho, že je to viditeľnejšie oproti bežného stavu (viac “to udrie do očí”), taktiež je to praktickejšie z hľadiska umiestňovania (pri prácach, stavbách a pod. sú často stiesnené priestorové pomery), pripevňovania k iným značkám či vkladania do iných značiek.

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky

začiatok obchádzky

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky

smer obchádzky priamo

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky

smer obchádzky doľava/doprava (odbočenie za značkou)

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

smer obchádzky – vyradenie (odbočovací pruh)

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky

smer obchádzky doľava/doprava – odbočenie pred značkou

znacka Tabulovy smernik na vyznacenie obchadzky

koniec obchádzky

395 Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

znacka Sipovy smernik na vyznacenie obchadzky

Značka označuje miesto a smer odbočenia obchádzkovej trasy; nachádza sa bezprostredne za miestom odbočenia.

Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

znacka Sipovy smernik na vyznacenie obchadzky Šípový smerník na vyznačenie obchádzky Šípový smerník na vyznačenie obchádzky Šípový smerník na vyznačenie obchádzky Šípový smerník na vyznačenie obchádzky Šípový smerník na vyznačenie obchádzky

396 Koniec obchádzky

znacka Koniec obchadzky

Značka informuje o konci obchádzkovej trasy.

Na značke môže byť namiesto nápisu „obchádzka“ vyznačené číslo obchádzkovej trasy, diaľkový cieľ obchádzanej cesty alebo symbol druhu vozidiel, pre ktoré je obchádzka určená.

znacka Koniec obchadzky Koniec obchádzky Koniec obchádzky Koniec obchádzky Koniec obchádzky

Bloková obchádzka

397 Bloková obchádzka

znacka Blokova obchadzka

Značka vhodným spôsobom informuje v obci o križovatke, na ktorej je zakázané odbočenie alebo prikázaný smer jazdy a vyznačuje smer obchádzania.

znacka Blokova obchadzka variant “nepriame odbočenie”

znacka Blokova obchadzka variant “slučka”

VI. Pruhové značky

Všeobecne

Pruhové značky informujú o usporiadaní jazdných pruhov vyznačených vodorovnou značkou a o zmenách ich usporiadania alebo smerovania. Jazdné pruhy sa vyznačujú pozdĺžnymi čiarami: súvislou Pozdĺžna súvislá čiara, prerušovanou Pozdĺžna prerušovaná čiara alebo súvislou doplnenou prerušovanou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou. Na jednej pruhovej značky by sa nemali naraz kombinovať dve rôzne zmeny, napr. zníženie počtu jazdných pruhov spolu s ich presmerovaním. Takéto situácie sa majú kvôli bezpečnosti (jednoznačnosti jazdných manévrov) riešiť postupne, čiže v uvedenom príklade najskôr znížiť počet jazdných pruhov a potom zvyšný pruh/zvyšné pruhy presmerovať.

Pruhové značky informujú len o jazdných pruhoch, ktoré svojou šírkou umožňujú jazdu motorových vozidiel s tromi a viac kolesami; neinformujú o pripájacích pruhoch, odbočovacích pruhoch, parkovacích pruhoch či vyhradených pruhoch pre verejnú dopravu znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu. Tieto pruhy nie sú “bežné” jazdné pruhy a sú dostatočne odlíšené či už vodorovným značením (smerové šípky, hrúbka čiary, symboly) alebo aj smerovými značkami. Keďže pruhové značky informujú len o pruhoch dostatočne širokých pre jazdu min. osobných vozidiel, nesmú sa na nich zobrazovať ani cyklistické pruhy znacka Cyklisticka komunikacia. Takáto prax je absolútne zmätočná, keďže na zvislej značke sa rovnakým spôsobom zobrazuje úplne odlišné vodorovné šírkové usporiadanie.

Na smerovo nerozdelenej ceste môžu pruhové značky informovať aj o počte jazdných pruhov v protismere – nikdy však nie na značke Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Do pruhových značiek možno vkladať len regulačné značky – nemožno do nich vkladať informačné značky, ciele či iné nápisy alebo symboly.

Z pohľadu pravidiel o jazde v jazdných pruhoch je podstatné ich vyznačenie na vozovke; prípadná absencia (zvislej) pruhovej značky na dodržiavaní týchto pravidiel nič nemení.

Regulácia v jazdných pruhoch

Pruhové značky sú informačné, nie regulačné, čiže o prikázanom smere jazdy cez križovatku alebo o odbočení vo vyznačenom smere rozhodujú vodorovné smerové šípky vodorovná značka Smerové šípky.

Do pruhovej značky možno vkladať regulačné značky – tie vtedy platia len pre daný pruh (ak je regulačná značka vložená do šípky vyjadrujúcej jazdný pruh) alebo pre dané pruhy (ak je regulačná značka vložená cez viaceré šípky vyjadrujúce jazdné pruhy), čiže inak ako keď sú umiestnené samostatne (viď Regulačné značky I). Regulačné značky sa do pruhových značiek vkladajú len vtedy, ak regulácia (príkaz, zákaz, obmedzenie) vyplývajúca z takej značky má platiť len v niektorých jazdných pruhoch v danom smere jazdy. Regulácie platné pre všetky pruhy v danom smere jazdy sa na pruhových značkách nevyznačujú; takéto regulácie sa zakladajú samostatnou regulačnou značkou.

Obmedziť reguláciu len na konkrétny jazdný pruh/pruhy možno nielen vložením regulačnej značky do pruhovej značky, ale aj umiestnením regulačnej značky nad konkrétny pruh/pruhy.

Všeobecná možnosť vkladať do pruhových značiek regulačné značky neznamená, že do akejkoľvek pruhovej značky možno vložiť akúkoľvek regulačnú značku. Do pruhových značiek sa majú vkladať len také regulačné značky, z ktorých vyplývajúci príkaz, zákaz, obmedzenie má zmysel obmedziť len na určité jazdné pruhy v danom smere. Ide preto najmä o značky zakazujúce vjazd pre nákladné vozidlá znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla, obmedzujúce maximálnu šírku znacka Maximalna sirka, najnižšiu znacka Najnizsia dovolena rychlost alebo najvyššiu dovolenú rýchlosť znacka Najvyssia dovolena rychlost a pod.

Z dôvodu nedostatočnej čitateľnosti nemožno do pruhových značiek vkladať dodatkové tabuľky (teda zostavu hlavná značka + dodatková tabuľka) ani také regulačné značky, ktorých čitateľnosť je v takom formáte značne obmedzená (napr. Maximálna  dĺžka znacka Maximalna dlzka). Ak je nutné v niektorom pruhu/pruhoch zaviesť reguláciu, ktorá vyžaduje použitie dodatkovej tabuľky alebo regulačnej značky s obmedzenou čitateľnosťou, musia sa umiestniť zodpovedajúce značky nad daným jazdným pruhom/pruhmi. 

Do pruhových značiek vyznačujúcich bezkolízne pripojenie znacka Bezkolizne pripojenie značka Bezkolízne pripojenie sa regulačné značky nevkladajú.

Pri zobrazení aj jazdného pruhu/pruhov v protismere sa prípadná regulácia platiaca v protismere nezobrazuje; pre vodiča je irelevantná.

Pruhové značky s vloženými regulačnými značkami sa opakujú obdobne ako keď sú umiestnené regulačné značky samostatne, t. j. za každou križovatkou a v pravidelných vzdialenostiach, ak regulácia platí na dlhom úseku.

Značka Koniec viacerých zákazov znaka Koniec viacerych zakazov ukončuje reguláciu vyplývajúcu z pruhových značiek (používa sa len vtedy, ak pri zániku regulácie nedochádza zároveň k zmene usporiadania jazdných pruhov); ukončuje tiež aj iné predchádzajúce regulácie bez ohľadu na to, či boli pruhové alebo nie. Pri zániku jazdného pruhu, v ktorom platila nejaká regulácia, sa do šípky označujúcej zanikajúci jazdný pruh nevkladá žiadna značka (ani značka zakladajúca reguláciu, ktorá v ňom platila, ani značka ukončujúca takú reguláciu). Vzhľadom na všeobecné pravidlo o tom, že regulácia vyznačená na pruhovej značke platí len pre daný pruh/pruhy, je zánik regulácie spolu so zánikom pruhu automatický, a teda vyznačovanie konca regulácie v zanikajúcom pruhu je zbytočné. Iná situácia je pri ukončení regulácie v pokračujúcom jazdnom pruhu – vtedy sa do predmetnej šípky/šípok musí vložiť značka ukončujúca reguláciu, resp. sa musí použiť samostatná značka Koniec viacerých zákazov znaka Koniec viacerych zakazov.

Pruhové signály

Na riadenie cestnej premávky v jazdných pruhoch sa používajú pruhové signály umiestnené nad jazdným pruhom, ktoré pre vodiča znamenajú:

Signál Tento jazdný pruh sa nesmie používať Tento jazdný pruh sa nesmie používať

Signál Tento jazdný pruh sa môže používať Tento jazdný pruh sa môže používať

Signál Opustite tento jazdný pruh v smere šípky Signál Opustite tento jazdný pruh v smere šípky Opustite tento jazdný pruh v smere šípky

Tieto signály však majú spravidla svietiť len vtedy, ak nejde o štandardný stav, t. j. červený kríž sa používa nad pruhom, ktorý je zvyčajne prístupný premávke (a má sa uzavrieť) a zelená šípka sa používa nad pruhom, ktorý je zvyčajne uzavretý pre premávku (a má sa otvoriť). Pruhové signály sa tiež používajú nad jazdným pruhom so striedavou obojsmernou premávkou.

Prechodné obdobie

Farebnosť pruhových značiek sa zmenila z modro-bielej na bielo-čiernu, keďže farebný podklad znamená reguláciu, pričom však pruhové značky len reflektujú vodorovné značenie, t. j. slúžia na lepšiu orientáciu vodiča, aby vedel v dostatočnom predstihu, čo má očakávať na ceste. Tiež sa zmenilo ich zaradenie z hľadiska významu, keďže od 1. februára 2009 do 31. marca 2020 boli nesprávne uvedené medzi príkazovými značkami. 

Vzhľadom na zavedenie nových pravidiel o platnosti regulácií sa zaviedlo prechodné obdobie dvoch rokov na to, aby sa platnosti regulácií vyplývajúce zo “starých” pruhových značiek prispôsobili novým pravidlám. Regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej vyhláška 9/2009 Obmedzenie v jazdných pruhoch alebo žltej farby (tak sa zobrazovali prenosné značky) platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky (ak nie je už podľa nových pravidiel ukončená alebo zopakovaná za križovatkou) alebo po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky.

401 – 409 Počet jazdných pruhov

znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere)

Značka informuje o počte jazdných pruhov.

znacka Pocet jazdnych pruhov znacka Pocet jazdnych pruhov

počet jazdných pruhov

znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere) znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere) znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere) značka Počet jazdných pruhov

počet jazdných pruhov aj s protismerom

znacka Pocet jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) znacka Pocet jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) znacka Pocet jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) značka Počet jazdných pruhov (+ regulačná značka)

počet jazdných pruhov s vloženou regulačnou značkou

znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka) znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka) znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka)

počet jazdných pruhov s vloženou regulačnou značkou aj s protismerom

Počet jazdných pruhov + dĺžka úseku

počet jazdných pruhov s dodatkovou tabuľkou Dĺžka úseku, ktorá vyznačuje dĺžku platnosti pruhovej značky (pri dĺžke platnosti je potrebné si uvedomiť, že sa vzťahuje na celú značku, t. j. ak je do pruhovej značky vložená regulačná značka, tak dĺžka platnosti musí zodpovedať tak vyznačenému usporiadaniu jazdných pruhov, ako aj vyznačenej regulácii)

411 – 419 Zníženie počtu jazdných pruhov

znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov

Značka informuje o znížení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zníženia.

Spôsob zníženia je vyjadrený zalomenou šípkou, ktorá znázorňuje zanikajúci jazdný pruh. Rovná šípka znázorňuje priebežný pruh, čiže pruh, ktorý v mieste zníženia počtu jazdných pruhov pokračuje.

Značka nezobrazuje pripájací pruh!

znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov

zníženie počtu jazdných pruhov

znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere) znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere) znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere)

zníženie počtu jazdných pruhov aj s protismerom

Zníženie počtu jazdných pruhov
(+ regulačná značka) Zníženie počtu jazdných pruhov (+ regulačná značka) Zníženie počtu jazdných pruhov (+ regulačná značka) Zníženie počtu jazdných pruhov (+ regulačná značka)

zníženie počtu jazdných pruhov s vloženou regulačnou značkou

Zníženie počtu jazdných pruhov
(+ v protismere + regulačná značka) Zníženie počtu jazdných pruhov (+ v protismere + regulačná značka) Zníženie počtu jazdných pruhov (+ v protismere + regulačná značka) Zníženie počtu jazdných pruhov (+ v protismere + regulačná značka)

zníženie počtu jazdných pruhov s vloženou regulačnou značkou aj s protismerom

421 – 429 Zvýšenie počtu jazdných pruhov

znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov

Značka informuje o zvýšení počtu jazdných pruhov a o spôsobe jeho zvýšenia.

Spôsob zvýšenia je zvyčajne vyjadrený zalomenou šípkou, ktorá znázorňuje vznikajúci jazdný pruh. Na značke možno vyjadriť aj situáciu, ak priebežný pruh pokračuje ďalej vyosením (šikanou) a ďalší pruh vzniká v priamom smere.

Značka nezobrazuje odbočovací pruh!

znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov

zvýšenie počtu jazdných pruhov

znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov

zvýšenie počtu jazdných pruhov šikanou

znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere) znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere)

zvýšenie počtu jazdných pruhov aj s protismerom

znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(+ regulačná značka) Zvýšenie počtu jazdných pruhov (+ regulačná značka) Zvýšenie počtu jazdných pruhov (+ regulačná značka)

zvýšenie počtu jazdných pruhov s vloženou regulačnou značkou

znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka) znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka) Zvýšenie počtu jazdných pruhov
(+ v protismere + regulačná značka) Zvýšenie počtu jazdných pruhov (+ v protismere + regulačná značka)

zvýšenie počtu jazdných pruhov s vloženou regulačnou značkou aj s protismerom

431 – 439 Bezkolízne pripojenie

znacka Bezkolizne pripojenie

Značka informuje o bezkolíznom spojení ciest a o spôsobe vedenia jazdných pruhov.

Značky sa umiestňujú tak na ceste v priamom smere, ako aj na pripájanej ceste (odlišujú sa sklonom šípok). Keďže ide o bezkolízne pripojenie, nemá sa toto miesto označovať značkami o prednosti v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazdeznačka Hlavná cesta ani značkami o dávaní prednosti v jazde znacka Stoj, daj prednost v jazde!znacka Daj prednost v jazde!.

znacka Bezkolizne pripojenie znacka Bezkolizne pripojenie znacka Bezkolizne pripojenie

značky umiestnené na pripájanej ceste

značka Bezkolízne pripojenie Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse) Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse) Bezkolízne pripojenie (v hlavnom páse)

značky umiestnené na ceste v priamom smere

441 – 449 Presmerovanie jazdných pruhov

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu)

Značka informuje o presmerovaní jazdných pruhov do protismerného jazdného pásu, k okraju vozovky alebo o inej zmene smerovania jazdných pruhov.

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu)

presmerovanie pruhov do protismernej časti

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu) Presmerovanie jazdných pruhov
(z protismerného pásu) Presmerovanie jazdných pruhov (z protismerného pásu) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu)

návrat presmerovaných pruhov z protismernej časti

Presmerovanie jazdných pruhov
(do protismerného pásu + presmerovaný doľava + regulačná značka) Presmerovanie jazdných pruhov (do protismerného pásu + presmerovaný doľava + regulačná značka)

presmerovanie pruhov do protismernej časti a doľava (s vloženou regulačnou značkou)

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu + regulacna znacka) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu + regulacna znacka) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu + regulacna znacka)

presmerovanie pruhov do protismernej časti s vloženou regulačnou značkou

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu + regulacna znacka)

návrat presmerovaných pruhov z protismernej časti s vloženou regulačnou značkou

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov znacka Presmerovanie jazdnych pruhov znacka Presmerovanie jazdnych pruhov

presmerovanie pruhov do strany (k okraju vozovky)

znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (+ regulacna znacka)

presmerovanie pruhov do strany (k okraju vozovky) s vloženou regulačnou značkou

Presmerovanie jazdných pruhov
(krátke presmerovanie) Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie) Presmerovanie jazdných pruhov (krátke presmerovanie)

krátke presmerovanie pruhov do strany (k okraju vozovky) a späť

451 – 459 Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Značka informuje na viacpruhovej ceste o potrebe včasného zaradenia sa do jazdných pruhov pred križovatkou podľa jednotlivých smerov jazdy tam, kde je usporiadanie radiacich pruhov v križovatke neobvyklé alebo inak neočakávateľné.

Značka nezobrazuje odbočovací pruh!

Veľmi často zle používaná značka (bývalá značka C 25 vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou), ktorou sa zobrazujú nielen všetky odbočovacie pruhy pred každou križovatkou, ale aj možnosti odbočenia z priameho pruhu a ktorá bola do 31. marca 2020 navyše “príkazová” (ale len podľa zaradenia vo vyhláške, nie podľa významu). Ide pritom o značku, ktorá by mala byť pomerne zriedkavá, keďže ide de facto len o iný variant zníženia počtu jazdných pruhov.

Ako už vyplýva zo samotného názvu, ide o radenie pred križovatkou (podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch je to Preselection sign, značka o predradení), nie v križovatke. Takmer identický názov mala táto značka aj v minulosti, avšak s názvom nekorešpondoval veľmi jej význam a už vôbec nie jej používanie. Táto značka nemá informovať o vzniku odbočovacieho pruhu/odbočovacích pruhov, na to slúži vodorovné značenie.

Používať sa má iba na viacpruhovej ceste, čo znamená cestu s min. dvoma jazdnými pruhmi v priamom smere, ktoré už prichádzajú do križovatky, nie ktoré v nej vznikajú. Značka má zobrazovať len neobvyklé alebo inak neočakávateľné usporiadanie radiacich pruhov v križovatke, čo znamená situáciu, kedy niektorý z jazdných pruhov v križovatke zaniká, preto vždy musí zobrazovať zanikajúci pruh. Ide o subtrakciu, čiže zánik jazdného pruhu v priamom smerom tým, že sa z neho stane odbočovací pruh.  Vodič sa podľa značky teda môže v dostatočnom predstihu rozhodnúť a bezpečne vykonať potrebné jazdné úkony (manévre) podľa toho, ktorým smerom chce ďalej pokračovať.

Značka musí zobrazovať toľko šípok, koľko jazdných pruhov je v danom mieste (mieste umiestnenia značky, v priečnom reze). Umiestnenie značky s tromi šípkami v mieste, kde sú len dva jazdné pruhy, je nesprávne a pre vodiča zmätočné (neposkytuje mu to informáciu, ktorý pruh odbočuje a ktorý pokračuje). Taktiež je nesprávne umiestnenie značky až priamo v križovatke, tam kde vznikajú odbočovacie pruhy alebo pri značkách o prednosti – pre vodiča je to už neskoro na rozhodovanie a vyvoláva to neskoré a unáhlené jazdné manévre.

O možnosti otáčania na riadenej križovatke už nemá informovať šípka na tejto značke, ale samostatná Čierna šípka dopravné zariadenie Čierna šípka pripevnená k semaforu.

Príklad:

Do križovatky “prichádzajú” dva pruhy. Z pravého z nich sa v križovatke stáva odbočovací pruh doprava, z ľavého sa pred križovatkou vytvorí nový odbočovací pruh doľava. Za križovatkou teda v priamom smere pokračuje iba jeden pruh (ten pôvodne ľavý). Vo vhodnej vzdialenosti pred začiatkom rozvinutia pruhov (v obci 50 až 150 m, mimo obce 100 až 250 m) sa umiestni táto značka: Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou. Značka informuje o predradení, t. j. v dostatočnom predstihu informuje o potrebe správneho zaradenia sa do jazdných pruhov. V danom prípade to pre vodiča, ktorý chce ísť vpravo znamená, aby buď ostal v pravom pruhu alebo sa doň preradil (ak dovtedy jazdil v ľavom pruhu) a pre vodiča, ktorý chce pokračovať cez križovatku priamo alebo chce na nej odbočiť vľavo, to znamená, aby ostal v ľavom pruhu alebo sa doň preradil (ak dovtedy jazdil v pravom pruhu). Danú situáciu ešte musia dopĺňať vodorovné šípky v každom pruhu, keďže iba tie majú regulačný charakter a vyznačujú prikázané smery jazdy cez križovatku.

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok