Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Nové testy a skúšky

Aj na tomto portáli sme už viackrát spomínali zavedenie elektronických testov pri skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia – doteraz vždy v negatívnom zmysle, že sa opätovne posúva termín ich zavedenia. Ministerstvo vnútra totiž už vo februári 2020 schválilo zmeny vo vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby sa písomná časť namiesto prostredníctvom vopred vydaných a (voľne kolujúcich) skúšobných testov vykonávala elektronicky (na počítači, prostredníctvom ad hoc generovaných individuálnych testov z databázy niekoľko tisíc otázok), ale v praxi sa prejavia tieto zmeny až v apríli 2023.

Zrekapitulujme si to:

  • Termín tejto zmeny bol už pri samotnom schválení posunutý o 5 mesiacov na 1. september 2020. 

Oficiálny dôvod: Oddialenie účinnosti vykonávania teoretickej skúšky elektronickou formou je potrebné s ohľadom na potrebu dôkladného IT zabezpečenia ich vykonávania, ako aj s ohľadom na súbežne vykonávané zmeny v dopravnom značení, ktoré budú mať dopad na otázky v skúšobných testoch.

  • V auguste 2020 sa termín posunul o 12 mesiacov na 1. september 2021. 

Oficiálny dôvod: Vzhľadom na nedávnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zatiaľ nemohlo zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie pre elektronické skúšobné testy. 

  • V auguste 2021 sa termín posunul o 16 mesiacov na 1. január 2023. 

Oficiálny dôvod: Vzhľadom na  epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 nemohlo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie.

  • V decembri 2022 sa termín posunul o 3 mesiace na 1. apríla 2023. 

Oficiálny dôvod: Vzhľadom na pretrvávajúce problémy pri zabezpečovaní potrebného materiálno-technického vybavenia skúšobných miestností je nevyhnutné posunúť tieto zmeny o tri mesiace.

Využijeme teda túto príležitosť na bližšie predstavenie si skúšobných testov i na to, na čo vlastne slúžia – na preverenie teoretických vedomostí pri skúške z odbornej spôsobilosti. Rozoberieme si aj to, čo je odborná spôsobilosť, aký priebeh má samotná skúška, čo je obsahom testových otázok, čo sa preveruje v praktickej časti skúšky, aké sú podmienky na úspešné vykonanie skúšky i možnosti opakovania pri neúspešnej skúške.

Testy

1. apríla 2023 sme sa teda dočkali, aj keď u súčasných študentov autoškôl je toho nadšenia zjavne pomenej. Obavy z toho, čo bude na testoch, resp. výhrady, že sa napr. neučili “nové” značky (!), tak ako ich môžu dávať do skúšobných otázok, sú však prehnané. Aj to však svedčí o kvalite výučby v autoškolách, keď zjavne svojich študentov neučia pravidlá cestnej premávky, ale odpovede na testové otázky. To sa však asi tak skoro nezmení, keďže Prezídium Policajného zboru pravdepodobne z obáv z prílišného hnevu ľudu a masového prepadávania zverejnilo v niekoľko sto stranovom .pdf dokumente aj všetky testové otázky so správnymi odpoveďami. Zvýšenie možností opakovania po neúspešnej skúške (z dvoch na tri) asi považovali za nedostatočný ústretový krok. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky by však bolo oveľa vhodnejšie vypracovať a zverejniť úplne iný, niekoľko sto stranový .pdf súbor – napr. taký, aký majú vo Švédsku.

Obavy z nespokojnosti neúspešných uchádzačov sú sčasti opodstatnené. Za posledné roky si totiž všetci zvykli na to, že urobiť skúšku na vodičské oprávnenie nie je problém. Ak si zoberieme údaje za posledných 5 rokov (2018 - 2022), tak úplne neúspešných je len 2 - 4,4 % všetkých žiadateľov (to znamená, že ich žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia skončila rozhodnutím o neudelení po vyčerpaní všetkých opravných možností skúšky, resp. po uplynutí lehôt na vykonanie skúšky, a žiadateľ sa na skúšku môže znova prihlásiť až po opätovnom absolvovaní vodičského kurzu v autoškole). Čo sa týka neúspešnosti na samotných testoch, tak za roky 2018 - 2022 je neúspešnosť 12,2 - 15,3 %. Na porovnanie, neúspešnosť pri praktickej časti (skúška z vedenia motorového vozidla) je za to isté obdobie 20,6 - 23,3 %. Všetky tieto ukazovatele majú klesajúcu tendenciu, t. j. v roku 2018 bol väčší problém urobiť skúšku ako v roku 2022.

Zverejnenie všetkých testových otázok sa dá považovať za prehnané (v štátoch ako Nórsko alebo Švédsko to je platená služba), plne by postačovala možnosť reálne si tie testy vyskúšať. Bohužiaľ, okrem samotného prechodu na elektronizáciu (v strednej Európe 21. storočia treba asi aj toto považovať za úspech), je táto možnosť vyskúšania si testov asi druhé a posledné pozitívum. Napriek tým rokom odkladania a dolaďovania príprav, miestností, techniky sa tak nejak zabudlo na formu i obsah. 

A to je sklamanie.

Zastaralý dizajn, žiadne videosekvencie či animácie, žiadne pohľady zvnútra vozidla (z miesta vodiča), takmer žiadne fotky zo skutočných križovatiek/značiek, strojové otázky, znova štandardne platí – najdlhšia odpoveď býva zvyčajne tá najsprávnejšia, pri koncipovaní otázok a odpovedí minimálny dôraz na podstatu pravidiel, ale opäť iba na mechanické memorovanie, križovatky v otázkach so starými značkami (!), starými autíčkami i signálmi, desaťročia preberané takmer bezo zmeny alebo len s kozmetickými úpravami…

otázka z testu - stará značka
V otázke skúšobného testu použitá značka, ktorú vyhláška výslovne nepripúšťa

Nájdi tri rozdiely:

otázka z testu (2023)
otázka z testu (2023)
otázka z testu (1991)
otázka z testu (1991)
P. Bušta, A. Seidl, F. Fobl – Učebnica pravidiel cestnej premávky a skúšobné testy
otázka z testu (1977)
otázka z testu (1977)
V. Ryska, J. Hajer – Pravidlá cestnej premávky a skúšobné testy

Inšpirácia českou verziou skúšobných testov je neodškriepiteľná, ale ešte aj tá česká verzia je omnoho kvalitnejšia ako naša. V porovnaní s rakúskymi, britskými, nórskymi, švédskymi či nemeckými testami bije ten rozdiel v kvalite omnoho, omnoho viac. Ako by asi dopadli naši žiadatelia a vodiči (nehovoriac o dopravných analytikoch a expertoch) pri skúške napr. v Nemecku, kde neplatí pravidlo o vždy správnej jednej odpovedi, ale môže ich byť správnych hocikoľko z ponúkaných možností…? Ostáva len veriť, že postupne sa samotné otázky modernizujú a podstatne viac využijú potenciál elektronického spôsobu, pretože momentálne sú to oproti papierovým testom v podstate zbytočne vyhodené peniaze.

Aj to je daň za to, že u nás majú pod palcom policajti veci (odhliadnuc od IT schopností ministerstva vnútra), na ktoré - bez akéhokoľvek znevažovania - nemajú vzdelanie, školenia, metodiku, výcvik, výstroj, personálne, materiálne ani riadiace zázemie, schopnosti, možnosti a ktoré preto v každom vyspelom, priemernom, dokonca i skoro každom podpriemernom štáte, majú pod palcom úplne iné orgány či inštitúcie. Teoretické testy, skúšobní komisári, vodičské preukazy, vodičské oprávnenia, evidovanie vozidiel, hlavné slovo pri pravidlách cestnej premávky, vydávanie x rôznych výnimiek z pravidiel bez podstatných legislatívnych náležitostí, donedávna takmer absolutistická moc pri určovaní dopravného značenia, prejednávanie priestupkov v riadnom správnom konaní, strkanie sa do stavebných konaní… Slovné spojenie “dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky” má u nás mnoho prapodivných podôb. V drvivej väčšine štátov neznamená takéto slovné spojenie z toho v podstate nič, znamená to, že policajti riadia križovatky, usmerňujú premávku, kontrolujú dodržiavanie pravidiel, riešia dopravné nehody, zastavujú vozidlá a pokutujú vodičov priamo na ceste, teda to, na čo majú uniformu, zbraň, výcvik a výstroj, atď.

Čo je odborná spôsobilosť

Odbornou spôsobilosťou na vedenie motorových vozidiel sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla. 

Odborná spôsobilosť sa zisťuje skúškou z odbornej spôsobilosti, ktorá sa skladá z teoretickej skúšky a zo skúšky z vedenia motorových vozidiel. Odborná spôsobilosť žiadateľa sa zisťuje aj osobitnou skúškou z vedenia motorových vozidiel (v niektorých prípadoch pri skupine A2, A a B). Odborná spôsobilosť sa môže aj získať, a to absolvovaním osobitného výcviku v autoškole (v niektorých prípadoch pri skupine A2, A a B).

Skúšku z odbornej spôsobilosti zabezpečuje ministerstvo vnútra prostredníctvom skúšobných komisárov.

Na skúšku z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, prihlasuje žiadateľa autoškola, ktorá mu vydala osvedčenie o absolvovaní vodičského kurzu. Prihláška sa podáva orgánu Policajného zboru podľa sídla autoškoly alebo jej prevádzky do 6 mesiacov od ukončenia vodičského kurzu. Ak žiadateľa nemôže na skúšku z odbornej spôsobilosti prihlásiť autoškola, ktorá žiadateľovi vydala osvedčenie, môže ho prihlásiť iná autoškola. Termín, organizáciu a miesto vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti, a to aj opakovanej, určuje orgán Policajného zboru tak, aby sa vykonala do 30 dní odo dňa prihlásenia na skúšku. Termín skúšky oznámi orgán Policajného zboru autoškole najmenej 5 pracovných dní pred jej vykonaním. 

Orgán Policajného zboru môže určiť termín vykonania jednotlivých častí skúšky v rôznych termínoch. V minulosti sa teoretická časť skúšky vykonávala v priestoroch autoškôl, pričom celá skúška (vrátane autocvičiska a jazdy) prebehla v jeden deň. Keďže teoretická skúška sa už nebude vykonávať v priestoroch autoškôl, ale na dopravných inšpektorátoch, z organizačných a kapacitných dôvodov sa umožnilo určenie odlišných termínov na vykonanie teoretickej skúšky a skúšky z vedenia motorových vozidiel.

Žiadateľ môže vykonať skúšku najskôr v deň dovŕšenia veku predpísaného na udelenie vodičského oprávnenia príslušnej skupiny.

Priebeh skúšky

Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykonáva v poradí

  1. teoretická skúška a
  2. skúška z vedenia motorových vozidiel.

Ak žiadateľ počas skúšky použije písomnosti alebo iné pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobného komisára alebo svojím správaním inak narúša riadne vykonanie skúšky, skúšobný komisár skúšku skončí a žiadateľa zo skúšky vylúči. Žiadateľ, ktorý bol zo skúšky vylúčený, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

Skúšobný komisár po skončení skúšky oboznámi žiadateľa s jej celkovým hodnotením, ako aj s hodnotením jednotlivých častí skúšky najneskôr v deň skončenia skúšky; ak je žiadateľ hodnotený klasifikačným stupňom prospel, skúšobný komisár mu najneskôr v deň skončenia skúšky vydá osvedčenie o udelení vodičského oprávnenia. Skúšobný komisár s celkovým hodnotením skúšky oboznámi aj autoškolu.

Teoretická skúška

Teoretická skúška sa vykonáva elektronicky skúšobným testom s náhodne vygenerovanými otázkami z databázy otázok pripravených ministerstvom vnútra. Otázky na skúšobné testy sú v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku. Ak žiadateľ na teoretickej skúške neprospeje, nemôže pokračovať v ďalších častiach skúšky z odbornej spôsobilosti, a to až dovtedy, kým nebude z teoretickej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom prospel.

Otázky sú generované v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia a sú prispôsobené minimálnym požiadavkám stanoveným smernicou o vodičských preukazoch (príloha II časť A). 

Teoretická skúška trvá 30 minút.

Tento čas sa predlžuje o 50 %, ak žiadateľ o vykonanie skúšky má dyslexiu preukázanú potvrdením vydaným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Skúšobný test obsahuje 40 otázok, pričom súčasťou každej otázky je vyjadrenie jej bodovej hodnoty (1 až 4 b.):

8 otázok preverujúcich ovládanie pravidiel cestnej premávky iných ako uvedených nižšie (3 b.)

2 otázky preverujúce ovládanie pravidiel o prednosti v jazde alebo o rýchlostných obmedzeniach (3 b.)

8 otázok preverujúcich vedomosti o dopravných značkách a dopravných zariadeniach (2 b.)

4 otázky preverujúce schopnosť riešiť situácie v cestnej premávke (4 b.)

1 otázka preverujúca ovládanie pravidiel správania sa v prípade dopravnej nehody (2 b.)

3 otázky preverujúce vedomosti o teórii vedenia vozidla (2 b.)

2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o dokladoch požadovaných pri vedení vozidla v cestnej premávke (1 b.)

(ak ide o test na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, jedna z týchto 2 otázok je nahradená otázkou o organizácii času v doprave)

2 otázky preverujúce ovládanie predpisov o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke (1 b.)

8 otázok preverujúcich vedomosti o zásadách bezpečnej jazdy (3 b.)

(ak ide test na skupiny C1, C1E, C a CE jedna z týchto 8 otázok je nahradená otázkou o bezpečnostných faktoroch pri preprave nákladu)

(ak ide o test na skupiny D1, D1E, D a DE jedna z 8 týchto otázok je nahradená otázkou o zodpovednosti vodiča pri preprave cestujúcich)

2 otázky preverujúce vedomosti o konštrukcii vozidiel a ich údržbe (1 b.)

Ku každej otázke skúšobného testu sú priradené 3 odpovede, z ktorých je len jedna správna.

Žiadateľ o vykonanie skúšky je hodnotený klasifikačným stupňom prospel, ak z celkového súčtu 100 bodov zo skúšobného testu dosiahne najmenej 90 bodov.

„Starý“ (písomný) test trval 20 minút, obsahoval 25 až 30 otázok (záležalo od skupiny vodičského oprávnenia), ktoré boli hodnotené 1 až 3 b. a na úspešné absolvovanie bolo potrebné získať najmenej 90 % z celkového súčtu bodov, resp. najmenej 95 %, ak išlo o skúšku na skupinu C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE. Neúspešný test bolo možné opakovať 2x.

V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré sa začalo do 31. marca 2023, sa postupuje podľa doterajších predpisov (t. j. staré/písomné testy), ak sa dátum vykonania prvej skúšky určil do 31. marca 2023.

Skúška z vedenia motorových vozidiel

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na dve časti, pričom

prvá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva na autocvičisku alebo na inej vhodnej ploche s vylúčením cestnej premávky,

druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel sa vykonáva v podmienkach cestnej premávky vrátane mestskej premávky.

Ak žiadateľ neprospeje na autocvičisku, nemôže pokračovať v skúške v cestnej premávke. Ak žiadateľ neprospeje na skúške v cestnej premávke, opakovanú skúšku vykoná iba v časti v cestnej premávke.

Jednotlivé úkony (schopnosti) preverované počas skúšky na autocvičisku i počas skúšky v cestnej premávke, sú dané vyhláškou, ktorá aj v tomto vychádza z požiadaviek podľa smernice o vodičských preukazoch.

Prvá časť skúšky (na autocvičisku) trvá najviac

10 minút, ak ide o vykonanie skúšky na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D a T,

15 minút, ak ide o vykonanie skúšky na ostatné skupiny.

Počas skúšky na autocvičisku môžu byť vo vozidle prítomní: osoba, ktorá skúšku vykonáva, inštruktor autoškoly, ktorý sedí na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. Vo vozidle sa môžu nachádzať aj ďalšie osoby, ktoré budú túto skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky.

Príklad:
Pri skúške na skupinu B sa pri tejto časti skúšky preveruje napr. schopnosť:
- upraviť sedadlo, opierku hlavy, a spätné zrkadlá do správnej polohy a zabezpečiť potrebný výhľad z vozidla z miesta vodiča,
- skontrolovať funkčnosť a nastavenie bezpečnostných pásov,
- vykonať kontrolu stavu pneumatík, bŕzd, riadenia, hladiny motorového oleja, chladiacej kvapaliny a kvapaliny do ostrekovačov,
- zvládnuť slalomovú jazdu smerom dopredu,
- cúvať priamo, cúvať v zákrute a cúvať so zatáčaním vľavo a vpravo za roh na určené miesto pri zachovaní určeného smeru v priestore simulujúcom jazdný pruh,
- otočiť vozidlo do protismeru s použitím prevodového stupňa vpred a spätného chodu,
- zaparkovať vozidlo a opustiť parkovacie miesto (pozdĺžne, šikmé alebo kolmé státie) jazdou dopredu alebo dozadu,
- zastaviť vozidlo s presnosťou zastavenia na určenom mieste.

Druhá časť skúšky (v cestnej premávke) trvá najmenej

25 minút, ak ide o vykonanie skúšky na skupiny A1, A2, A, B1, B, BE a T,

45 minút, ak ide o vykonanie skúšky na ostatné skupiny.

Počas skúšky v cestnej premávke sú vo vozidle vždy prítomní: osoba, ktorá vykonáva skúšku, inštruktor autoškoly, ktorý sedí na sedadle pre inštruktora, a skúšobný komisár. Ak sa skúška vykonáva vo vozidle, ktorého počet miest na sedenie dovoľuje prepravu aj ďalších osôb, môžu sa vo vozidle nachádzať aj ďalšie osoby, ktoré budú túto skúšku následne vykonávať; skúšobný komisár v takom prípade zabezpečí, aby tieto osoby nijakým spôsobom nezasahovali do riadneho a bezpečného vykonania skúšky. Vo vozidle sa môže nachádzať aj osoba z ministerstva vnútra vykonávajúca dohľad, hodnotenie a kontrolu nad činnosťou skúšobného komisára.

Ak sa skúška vykonáva na vozidle skupiny A1, A2, A alebo na vozidle inej skupiny, ktoré má len 2 miesta na sedenie, skúšobný komisár preverí schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo z iného vozidla idúceho pri vozidle, na ktorom sa skúška vykonáva, alebo za týmto vozidlom, pričom si s inštruktorom autoškoly a osobou vykonávajúcou skúšku vopred dohodne trasu jazdy a spôsob dorozumievania.

Príklad:
Pri skúške na skupinu B sa pri tejto časti skúšky preveruje schopnosť:
- zaradiť sa do jazdného pruhu z miesta mimo cesty, pohnúť sa zo statickej polohy v jazdnom pruhu na rovine a v stúpaní, odbočiť na miesto mimo cesty,
- zachovať smer jazdy, vyhnúť sa vozidlu idúcemu v protismere alebo chodcovi aj v obmedzenom priestore,
- viesť vozidlo v zákrute,
- prejsť križovatkou,
- zmeniť smer jazdy vľavo a vpravo a schopnosť zmeniť jazdný pruh,
- zaradiť sa do jazdného pruhu na diaľnici, ak to trasa jazdy umožňuje, a schopnosť opustiť diaľnicu, pričom pri týchto úkonoch sa použije pripájací a odbočovací pruh,
- vykonať predchádzanie a obchádzanie,
- viesť vozidlo po kruhovom objazde, cez železničné priecestie, priechod pre chodcov, popri zastávke električiek alebo autobusov, v stúpaní, v klesaní, v tuneli, ak to trasa jazdy umožňuje,
- bezpečne vystúpiť z vozidla.
Počas skúšky v cestnej premávke sa vždy hodnotí, či žiadateľ
- sleduje situáciu v cestnej premávke, najmä pokyny policajta a iných osôb oprávnených riadiť cestnú premávku, svetelné signály, dopravné značky a dopravné zariadenia,
- dbá na bezpečnosť cestujúcich vo vozidle a bezpečnosť iných účastníkov cestnej premávky,
- berie do úvahy vplyv otáčok motora, radenia prevodových stupňov, zrýchľovania a brzdenia na spotrebu paliva a emisií a či vedie motorové vozidlo tak, aby sa znížila spotreba paliva a emisie počas zvyšovania a znižovania rýchlosti, pri jazde do kopca a z kopca, ak je to potrebné a možné, aj ručným radením prevodových stupňov,
- dodržiava pravidlá cestnej premávky,
- je počas jazdy schopný včas, správne a bez zásahu inštruktora alebo skúšobného komisára reagovať na situáciu v cestnej premávke,
- preukáže predvídavosť vo vzťahu ku konaniu iných účastníkov cestnej premávky,
- zohľadňuje stav cesty, poveternostné podmienky, výkon, rozmery, hmotnosť vozidla a iné okolnosti, ktoré s vedením vozidla súvisia.

Ak pri skúške z vedenia motorových vozidiel žiadateľ porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo tak, že vážne ohrozil alebo mohol ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, alebo ak nastala situácia, keď pri vedení motorového vozidla musel zasiahnuť inštruktor alebo skúšobný komisár, žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel a skúšobný komisár skúšku skončí.

Automatická prevodovka

Ak sa skúška z vedenia motorových vozidiel vykonáva na motorovom vozidle s automatickou prevodovkou, obmedzí sa príslušné vodičské oprávnenie len na vedenie vozidiel s automatickou prevodovkou (vo vodičskom preukaze sa uvedie kód 78). Vodičské oprávnenie sa však takto neobmedzí, ak daná osoba už má príbuzné vodičské oprávnenie na vozidle s manuálnou prevodovkou (napr. skúška na vodičské oprávnenie skupiny BE sa síce urobí na vozidle s automatickou prevodovkou, ale daná osoba už predtým získala vodičské oprávnenie skupiny B na vozidle s manuálnou prevodovkou). Platí to aj opačne, t. j. ak osoba má vodičské oprávnenie obmedzené len na vedenie vozidiel s automatickou prevodovkou, toto obmedzenie sa zruší po úspešnom vykonaní skúšky na získanie príbuzného vodičského oprávnenia s manuálnou prevodovkou (napr. osoba má vodičské oprávnenie skupiny B obmedzené kódom 78 a rozšíri si vodičské oprávnenie na skupinu BE, pričom skúšku na skupinu BE vykoná na vozidle s manuálnou prevodovkou – kód 78 na skupinu B sa zruší). Kód 78 sa zruší aj po absolvovaní osobitnej skúšky na vozidle s manuálnou prevodovkou a po preskúšaní odbornej spôsobilosti na vozidle s manuálnou prevodovkou.

Upravené vozidlo

Ak podľa záveru lekárskej prehliadky môže osoba viesť len motorové vozidlo technicky upravené alebo len s použitím nejakej zdravotníckej pomôcky, skúšku z vedenia motorových vozidiel možno vykonať len na takto technicky upravenom motorovom vozidle alebo s takou zdravotníckou pomôckou (napr. kódy 15.02 Ručne ovládaná spojka, 20.06 Ručne ovládaná brzda, 25.04 Ručne ovládaný akcelerátor). Čo je u nás v podstate absolútne neriešiteľný problém, keďže na skúške (ani pri výcviku) nemožno použiť vlastné vozidlá a autoškoly nijak takto upravené vozidlá nemajú.

Opakovanie skúšky

Ak je žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia hodnotený z niektorej časti skúšky klasifikačným stupňom neprospel, môže skúšku opakovať, pričom každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch odo dňa vykonania neúspešnej skúšky. Opakovaná skúška sa vykonáva len z tej časti skúšky, z ktorej žiadateľ neprospel, ak vyhláška č. 9/2009 Z. z. neustanovuje inak.

Žiadateľ môže vykonať najviac 3 opakované skúšky. Ak neprospeje do 6 mesiacov odo dňa určeného termínu prvej skúšky alebo v určenom termíne skúšku vôbec nevykoná, žiadateľ môže byť na skúšku opätovne prihlásený len po absolvovaní vodičského kurzu.

Opakovanú skúšku možno vykonať len v mieste, kde žiadateľ vykonal prvú neúspešnú skúšku.

Ak žiadateľ preukáže, že sa nemohol na skúške zúčastniť v lehote 6 mesiacov zo závažných dôvodov, možno túto lehotu predĺžiť najviac o 3 mesiace. 

Ak žiadateľ, ktorý sa nezúčastnil skúšky v určenom termíne, najneskôr v deň vykonania nasledujúcej skúšky nepreukáže závažné dôvody, pre ktoré sa nezúčastnil tejto predchádzajúcej skúšky, je hodnotený klasifikačným stupňom neprospel.

Osobitná skúška

Vyššie uvedené ustanovenia o skúške z vedenia motorových vozidiel sa primerane vzťahujú aj na osobitnú skúšku. Osobitná skúška je špecifickým spôsobom na udelenie niektorých vodičských oprávnení, bez potreby absolvovania vodičského kurzu a bez teoretickej skúšky. Osobitnou skúškou možno rozšíriť vodičské oprávnenie skupiny B aj na jazdné súpravy skupiny B s celkovou hmotnosťou 3,5 – 4,25 t (kód 96), získať vodičské oprávnenie skupiny A2 po 2 rokoch od získania vodičského oprávnenia skupiny A1 a získať vodičské oprávnenie skupiny A po 2 rokoch od získania vodičského oprávnenia skupiny A2 (tzv. postupný prístup). Rovnocenným ekvivalentom k osobitnej skúške je absolvovanie osobitného výcviku, čo je de facto skrátená forma vodičského kurzu na príslušné skupiny (v takom prípade sa nevyžaduje ani teoretická ani praktická časť skúšky).

Preskúšanie odbornej spôsobilosti

Všetky vyššie uvedené ustanovenia o skúške – vrátane nových elektronických testov – sa netýkajú len samotných žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia (či už prvého alebo ďalšieho), ale aj držiteľov vodičského oprávnenia, ktorým bolo nariadené preskúšanie odbornej spôsobilosti, resp. ktorí musia absolvovať preskúšanie zo zákona.

Správne poplatky

Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia:
skupina AM, A1, A2, A16,5 €
skupina B1, B, BE, T33 €
skupina C1, C1E, D1, D1E49,5 €
skupina C, CE, D, DE66 €
Vykonanie osobitnej skúšky:
skupina A2, A16,5 €
skupina B (kód 96)33 €
Udelenie vodičského oprávnenia na základe osobitného výcviku10 €
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti16,5 €

Poplatok vo výške 25 % príslušnej sadzby sa vyberie vtedy, ak ide: 

o skúšku na získanie vodičského oprávnenia a výcvik sa vykonával 

  • na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, 
  • na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, 

o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov,

o opakované skúšky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok