Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Nové zásady

Od 20. januára 2023 platia nové zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení vydané Ministerstvom dopravy SR, ktoré vypracovala spoločnosť Weldun, spol. s r. o. (zodpovedný riešiteľ D. Volár). Po formálnej stránke sú zásady vydané vo forme technických podmienok (TP) a dostupné sú na webe Slovenskej správy ciest:

TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení

TP 118 Zásady používania vodorovných dopravných značiek

Spolu s nimi boli vydané aj aktualizované, resp. úplne nové vzorové listy:

VL 6.1 Zvislé dopravné značky

VL 6.2 Vodorovné dopravné značky

VL 6.3 Svetelné signály

VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia

Predovšetkým dva predpisy o zásadách sú po obsahovej stránke niečo, čo sme na Slovensku v tejto oblasti doteraz ešte nemali. V podstate každý, kto v oblasti dopravného značenia pôsobí profesionálne – najmä stavební inžinieri, dopravní policajti, úradníci na cestných správnych orgánoch, ale aj správcovia ciest, výrobcovia dopravného značenia, projektanti, inštruktori autoškôl – by mali mať povinne nariadené platené študijné voľno v trvaní najmenej dvoch týždňov, aby si tieto zásady dôkladne prečítali a čo najviac pochopili, aby mohli podľa nich konať. Niekto pomerne významný o tom napísal, že je to revolúcia v dopravnom značení a mal pravdu. Paradoxne, lebo to, čo by malo byť prirodzené a normálne sa u nás považuje za nactiutrháčske, reakcionárske, neodborné, priam smiešne a vyslúžilo si to neskutočnú mieru odporu a odmietania, plynúcu z nevedomosti a nepochopenia (možno aj z nejakých komerčných záujmov), ktorá sa prejavila x kolami pripomienkovania, množstvom rokovaní, telefonátov, mailov a vysvetľovania. Patrí preto obrovské ĎAKUJEM tomu, kto to celé spracoval, ale aj tým, ktorí nakoniec mali odvahu sa pod to podpísať a schváliť to napriek odporu našej odbornej verejnosti. Tiež patrí úprimná vďaka tým, ktorí sa svojimi pripomienkami ozaj snažili vylepšiť jednotlivé návrhy a dokázali, že nie všetci vyštudovaní Ing. zo stavebných fakúlt a JUDr. z policajnej akadémie sú skupina nie úplne najostrejších vrchných koncov tela

Tieto predpisy by však rozhodne nemali zaujímať len “profesionálov”. Každý vodič auta, cyklista či chodec, každý, komu sa nejaké značky nezdajú byť niekde správne použité a chce niečo zmeniť, každý, kto chce vedieť nejaké podrobnejšie súvislosti či každý, koho jednoducho len tak zaujímajú dopravné značky alebo cestná premávka vo všeobecnosti by si mal tieto predpisy aspoň prelistovať a nájde si tam to svoje. Stačí si pozrieť zoznam zahraničných zdrojov, z ktorých tieto predpisy vychádzajú a môže byť spokojný každý právnik, že máme predpisy konečne v súlade s medzinárodnými zmluvami, môže byť spokojný každý autíčkár, že to bude u nás ako v Nemecku, môže byť spokojný každý cyklista a chodec, že to u nás bude konečne ako v Holandsku a môže byť spokojný každý rozpočtár, že to u nás bude ako v Nórsku. Zároveň však môžu byť všetci menovaní aj nespokojní, lebo priechod pre chodcov už nebude hocikde, cyklistické pruhy/cestičky už nebudú také úzke, na BUS pruhy budú nejaké kritériá, cesty už nebudú také široké a namiesto značiek sa budú uprednostňovať drahšie (ale účinnejšie) opatrenia. Najmenej spokojní asi budú výrobcovia a dodávatelia všelijakých veľkých, farebných, blikajúcich či krikľavých doplnkov používaných u nás na cestách a tváriacich sa ako základ bezpečnosti. 

Nejaký priveľký optimizmus však predsa len brzdia prinajmenšom dve veci – značná časť nových zásad platila už od októbra 2021 ako súčasť vzorových listov VL 6.1 a dokonca niektoré základné zmeny platia už od apríla 2020 ako súčasť vyhlášky o dopravnom značení a napriek tomu je prax v dopravnom značení stále často v zajatí už dávno zrušených zásad (vyhláška č. 9/2009 Z. z.), aplikujúca zvykové právo (vždy sa to tak robilo…, nikdy s tým nebol problém…, nikto sa na to ešte nesťažoval…., nie je dôvod to meniť…), hoc aj v rozpore s novými písanými zásadami. To má samozrejme riešenie – čas (postupne sa to utrasie). Oveľa horšia je druhá časť problému – slovenské technické normy, príp. iné technické predpisy.

Normy o projektovaní diaľnic, ciest a križovatiek zhodou okolností v súčasnosti tiež prechádzajú veľkou revíziou, bohužiaľ pod gesciou odbornej (akademickej) verejnosti, ktorá vraj tiež vychádza z nemeckých či rakúskych predpisov (skôr stále hlavne z českých), avšak už len letmý pohľad na to, čo sami tvrdia ich usvedčuje z toho, že si tie zdrojové predpisy zo zahraničia neuveriteľne ohli a prispôsobili. Chváliť sa tým, že sa zavedú trojpruhové cesty so striedaním pruhov systémom 2+1 a že sa umožní pripájací pruh na hlavnej ceste vľavo od priebežného jazdného pruhu by možno vzbudilo pozornosť a pochvalu v roku 1973, ale určite nie v roku 2023. Informácia, že sa novým spôsobom bude definovať návrhová rýchlosť ako najvyššia dovolená rýchlosť (?!) vzbudí síce pozornosť aj v 21. storočí, ale asi tak ako keby nejaký pán profesor z matematicko-fyzikálnej fakulty začal študentom vážne prednášať, že Zem je plochá doska na chrbtoch štyroch slonov stojacich na pancieri korytnačky plávajúcej vesmírom. V roku 2023 je preto najdôležitejšou úlohou zvrátiť obsah nových projektantských noriem tak, aby aj tie opustili zaužívané nezmysly a prestali sa stavať nebezpečné cesty, neprehľadné križovatky a nepoužiteľné chodníky a cyklocestičky.

V tomto úvodnom príspevku k novým zásadám si len stručne ukážeme niektoré najdôležitejšie zmeny, postupne budú v jednotlivých samostatných článkoch bližšie rozobrané komplexné riešenia v jednotlivých oblastiach.

Nahradenie doterajších predpisov

Dôležitým aspektom nových zásad je to, že prelomili a nahradili (výslovne, aj keď len nepriamo) niektoré zásady používania zvislých a vodorovných značiek podľa iných technických podmienok. Týka sa to najmä kruhových objazdov, dopravných gombíkov, smerových stĺpikov, cyklistickej infraštruktúry, prvkov upokojovania dopravy a predovšetkým debarierizačných opatrení, v rámci ktorých sa zrušilo vyznačovanie vodiaceho pásu pre nevidiacich cez priechod pre chodcov takým spôsobom, že sa pásy zebry prerušovali. Formálne sú teda všetky staré predpisy prispôsobené novým zásadám, avšak značne neprehľadným spôsobom.

Staré značky

Značky umiestnené podľa staršej legislatívy (vyhláška č. 9/2009 Z. z.), pre ktoré neexistuje zodpovedajúca značka podľa aktuálnej legislatívy (vyhláška č. 30/2020 Z. z.), sú neplatné a je potrebné ich pri najbližšej vhodnej príležitosti odstrániť. Odstránenie značiek, ktoré stratili platnosť, nie je zmenou miestnej úpravy cestnej premávky, a preto na ich odstránenie nie je potrebné nové určenie použitia. Pre príklady viď sériu článkov Ako vymeniť staré značky za nové.

Pri obnove dopravného značenia sa musí vždy preveriť, či obnovované dopravné značenie nie je v rozpore s platnou legislatívou. V prípade zistenia rozporu sa takéto značenie nesmie obnoviť a je potrebné nové určenie použitia dopravného značenia.

Pri obnove dopravného značenia sa tiež preveruje, či obnovované značenie nie je v rozpore s novými zásadami a požiadavkami. V prípade zistenia rozporu sa takéto dopravné značenie pri jeho obnove uvedie do súladu s novými zásadami a požiadavkami, čo si spravidla vyžaduje nové určenie použitia dopravné značenia.

Výnimkami z tohto postupu sú:

 1. prípady bezodkladnej výmeny dopravných značiek/zariadení z dôvodu ich náhleho nepredvídateľného poškodenia alebo zničenia, napr. v dôsledku dopravnej nehody; poškodenia dopravných značiek/zariadení vyplývajúce z dlhotrvajúcich faktorov (napr. hrdzavenie a pod.) taký postup neodôvodňujú,
 2. prípady, kedy objektívne priestorové obmedzenia neumožňujú uvedenie existujúceho dopravného značenia do súladu s novými zásadami a požiadavkami alebo by takéto úpravy boli neprimerane nákladné, príp. by viedli k zníženiu počtu parkovacích miest tam, kde ich je kritický nedostatok,
 3. existujúce priechody pre chodcov a priechody pre cyklistov, ktoré nespĺňajú nové požiadavky na ich zriaďovanie, najmä pokiaľ ide o dĺžku a počet križovaných jazdných pruhov, avšak potreba ich zriadenia vyplýva z nových požiadaviek, sa smú obnoviť aj bez uvedenia do súladu s novými zásadami a požiadavkami za predpokladu, že na nich v minulosti nedošlo k nehode; toto sa nevzťahuje na také priechody, ktoré nespĺňajú nové požiadavky na existenciu pešej, resp. cyklistickej infraštruktúry, po oboch stranách vozovky.

Ak sa v jednom priečnom reze obnovuje aspoň jedna značka, musia sa obnoviť všetky takto umiestnené značky tak, aby boli zabezpečené kompatibilné vizuálne charakteristiky. Ak sa obnovuje značka, ktorá je súčasťou ucelenej zostavy dopravného značenia (napr. zostavy smerových značiek pred križovatkou a v križovatke), musia sa obnoviť všetky značky ucelenej zostavy. Tieto požiadavky sa rovnako vzťahujú na dopravné zariadenia.

Dopravné značky/zariadenia sa smú do 20. januára 2024 použiť aj v prípade, ak je ich použitie v rozpore s novými zásadami a požiadavkami, ak sa predmetné dopravné značenie realizuje na základe zmluvy uzatvorenej do 20. januára 2023, na základe zmluvy uzatvorenej na základe verejného obstarávania započatého do 20. januára 2023 alebo použitie predmetného dopravného značenia bolo určené do 20. januára 2023; všetky tieto výnimky však nesmeli nastať skôr ako 1. apríla 2020.

Pri tom je však potrebné upozorniť na to, že pri starších projektoch je možný ich rozpor s platnou legislatívou (vyhláška č. 30/2020 Z. z.): v prípade rozporov s legislatívou sa nesmie takto postupovať, ale výlučne len podľa prechodných ustanovení, ak také existujú.

Všeobecné zásady 

Účelom nových zásad je zabezpečiť, aby sa dopravné značky/zariadenia používali jednotným a zrozumiteľným spôsobom s jednoznačným významom pre účastníkov cestnej premávky, ktorý zmysluplne dopĺňa všeobecnú úpravu cestnej premávky tak, aby sa zaistila najvyššia možná miera bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Okrem zásad ku konkrétnym značkám (ktoré v istej, obmedzenej miere existovali k niektorým značkám aj predtým) prinášajú nové zásady všeobecné požiadavky na riešenie jednotlivých oblastí dopravného značenia, ako aj základné zásady vzťahujúce sa na všetky dopravné značky/zariadenia. Až z týchto všeobecných a základných zásad následne vychádzajú zásady ku konkrétnym značkám, pričom je potrebné pri konkrétnych riešeniach aplikovať tak všeobecné a základné zásady, ako aj tie konkrétne.

Prehľad všeobecných zásad k niektorým oblastiam dopravného značenia a súvisiacich zmien:

Križovatky (prednosť v jazde)

 • základné kritériá na to, ako má nastaviť prednosť v jazde na križovatke: prednosť sprava alebo prednosť na základe značiek
 • požiadavky na zohľadnenie stavebného riešenia, na prirodzené správanie sa účastníkov cestnej premávky, celkové vizuálne vnímanie a vyhýbanie sa stereotypnému posudzovaniu.
 • odlišné vodorovné značenie pre oba základné režimy
 • rozdiely medzi hlavnou cestou značka Hlavná cesta a križovatkou s prednosťou v jazde znacka Krizovatka s prednostou v jazde, medzi Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde! a Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!, medzi STOP čiarou STOP čiara a čakacou čiarou čakacia čiara v tvare štvorcov Čakacia čiara (v tvare trojuholníkov)
 • zalomená prednosť dodatková tabuľka Priebeh hlavnej cesty

Svetelné signály

 • zadefinovanie potreby riadenia premávky na križovatke svetelnými signálmi, zásady riadenia (dynamické, statické), líniová koordinácia, nočná prevádzka (napr. all red, úplné vypnutie len výnimočne, radikálne obmedzenie “vypnutia” do blikajúcej žltej)
 • fázy a fázové prechody (trvanie žltej sa odvíja od rýchlosti)
 • prednostné používanie plných signálov pred smerovými, ich možná kombinácia (čo doteraz nebolo možné)
 • doplnková šípka pred križovatkou len vpravo (musí byť nekolízna)
 • riadené zastávky verejnej dopravy, striedavá premávka, riadené vjazdy na diaľnicu
 • miesta na prechádzanie (pre chodcov a cyklistov) spoločné miesto na prechádzanie miesto na prechádzanie s oddelenými časťami pre chodcov a cyklistov

Priecestia

 • úplné a zjednodušené výstražné značenie priecestí značka Priecestie znacka Navest pred priecestim znacka Navest pred priecestim znacka Navest pred priecestim
 • priecestia bez výstražného kríža znacka Vystrazny kriz
 • vodorovné značenie pred priecestím (vrátane novej Priecestnej čiary Priecestná čiara)
 • požiadavky na technické zabezpečenie priecestia (závory a signály)

Priechody pre chodcov

 • prípustné a neprípustné miesta na priechod (napr. nie mimo obce, nie cez dva a viac jazdných pruhov vedúcich tým istým smerom)
 • premávkové predpoklady zriadenia priechodu (intenzita premávky vozidiel, intenzita premávky chodcov)
 • rozoznateľnosť priechodu a rozhľadové pomery
 • vyznačovanie priechodu vodorovným značením vodorovna znacka Priechod pre chodcov, označovanie priechodu zvislou značkou znacka Priechod pre chodcov

Cyklistická infraštruktúra

 • rozlišovanie povinnej znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov a dobrovoľnej dodatková tabuľka Cyklisti voľno infraštruktúry pre cyklistov, vedenie cyklistov v protismere dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov, bicyklová cesta značka Bicyklová cesta, cyklistický pruh cyklistický pruh , ochranný pruh ochranný pruh pre cyklistov
 • prípustné a neprípustné miesta na priechod pre cyklistov, vyznačovanie priechodu vodorovným značením Priechod pre cyklistov (obojsmerný smerovo nerozdelený, vedený kolmo na os vozovky), označovanie priechodu pre cyklistov zvislou značkou Priechod pre cyklistov, kombinácia priechodu pre cyklistov s priechodom pre chodcov priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov
 • zmena podfarbenia cyklistickej infraštruktúry na červenú, pravidlá, kde sa môže použiť
 • nové typy čiar

Verejná doprava

 • podmienky zriadenia vyhradeného BUS pruhu, jeho vyznačovanie vodorovným značením Vyhradený pruh pre verejnú dopravu a označovanie zvislou značkou znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu
 • povolenie použitia BUS pruhu inými účastníkmi dodatková tabuľka Cyklisti voľno
 • zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy (v jazdnom pruhu, mimo pruhu), ich vyznačovanie vodorovným značením Cikcak čiara (prerušovaná: zastávka autobusu alebo trolejbusu a označovanie zvislou značkou znacka Zastavka
 • stanovištia taxíkov, ich vyznačovanie vodorovným značením Cikcak čiara (prerušovaná: stanovište taxíkov a označenie zvislou značkou znacka Stanoviste TAXI, rozdiel oproti parkovacím miestam pre taxíky Parkovanie + Platí pre taxi

Zóny

 • zriaďovanie zón (premávková homogénnosť, prelínanie zón)
 • označenie a vyznačenie zón (vjazdy, výjazdy) zvislými značkami znacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti znacka Zona zakazu statia znacka Parkovacia zona a vodorovným značením  Upozornenie na začiatok regulačnej zóny inej ako zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

Orientačné značenie

 • definícia cieľov (sídelné, miestne, zvláštne, turistické, diaľnica)
 • smerové značky na cestách mimo diaľnice (povinná predzvesť pred križovatkou, návesť v križovatke, nepriama návesť), smerové značky na diaľnici (ohláška, predzvesť, návesť, nepriama návesť), cyklistické smerové značky (návesť, medzismerník, označenie cyklotrasy)
 • náhradné a obchádzkové trasy (trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku, trvalé/dočasné obchádzkové trasy)

Vodorovné značenie

 • vedenie premávky pozdĺžnymi čiarami (vyznačovanie jazdných pruhov a krajníc odlišne podľa toho, či ide o cestu v obci, mimo obce a na diaľnici, nové rozmery a kadencie čiar, osobitné prípady – vyhradené pruhy, cyklistické pruhy, ochranné pruhy, kyvadlový pruh)
 • podrobné nákresy odbočovacích pruhov, pripájacích pruhov, zvyšovania a znižovania počtu jazdných pruhov, križovatiek, výjazdov z diaľnice a vjazdov na diaľnicu a vyznačovania súvislej a prerušovanej stredovej čiary na vrcholoch stúpaní a v zákrutách
 • nové vodorovné prvky (okrem už uvedených začiatkov a koncov zón, zastávok či priecestnej čiary aj zelené podfarbenie stredovej dvojitej čiary Pozdĺžna súvislá čiara (dvojitá stredová doplnená podfarbením), spomaľovacia čiara Spomaľovacia čiara, nájazdy do vyvýšených priestorov Označenie vertikálneho spomaľovacieho prvku (sínusový vertikálny spomaľovač), dvojitá smerová šípka Smerová šípka (dvojitá doprava), šípka na otočenie Iná šípka (Šípka na otočenie), pomocné vodiace čiary v rozľahlom premávkovom priestore pomocné vodiace čiary)

Parkovanie (statická premávka)

 • rozlišovanie všeobecných parkovacích miest znacka Parkovanie Parkovanie + Platené parkovanie Parkovanie + Časovo obmedzené parkovanie Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé), parkovacích miest s obmedzením Parkovanie + Platí pre zásobovanie Parkovanie + Platí pre návštevníci ... Parkovanie + Platí pre elektromobily počas dobíjania Parkovacie miesta a vyhradených parkovacích miest zákaz zastavenia + vyhradené parkovanie Parkovacie miesta (vyhradené pre konkrétneho účastníka – kolmé) (všetky tri druhy miest majú odlišné zvislé aj vodorovné značenie)
 • spôsoby (uhly) státia (pozdĺžne, šikmé, kolmé), parkovacie pruhy, parkovanie na chodníku 
 • regulácia statickej premávky (značky s vyznačením úseku platnosti Zákaz státia Parkovanie, rozdiel medzi parkovacou zónou znacka Parkovacia zona a zónou zákazu státia znacka Zona zakazu statia)
 • geometria parkovacích miest (rozmery, parametre, manévrovacie prirážky, bočné a pozdĺžne odstupy, atď)

Základné zásady

Zásada nevyhnutnosti

Dopravné značky/zariadenia sa smú používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Úprava cestnej premávky sa prednostne vykonáva prostredníctvom všeobecných pravidiel o cestnej premávke a miestna úprava dopravnými značkami/zariadeniami sa vykonáva len v takej miere, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Nadmerné a neodôvodnené používanie dopravných značiek/zariadení má v konečnom dôsledku negatívny vplyv najmä na bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko účastníci cestnej premávky nie sú schopní venovať dostatok pozornosti príliš veľkému počtu značiek, čím sa zvyšuje riziko prehliadnutia značiek nevyhnutných pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. To vyplýva zo skutočnosti, že vodič musí v prvom rade venovať pozornosť okamžitej situácii v cestnej premávke a sústrediť sa na vedenie vozidla. Za týchto okolností môže bezpečne venovať len obmedzenú časť svojej pozornosti sledovaniu dopravných značiek. Pri nadmernom množstve značiek preto vodič nie je schopný zaregistrovať a správne pochopiť všetky značky.

Ak by pri určitej úprave cestnej premávky – či už vyplývajúcej zo všeobecných pravidiel alebo z miestnej úpravy dopravnými značkami/zariadeniami – mohlo dôjsť k rozporu medzi vplyvom na bezpečnosť cestnej premávky a vplyvom na plynulosť cestnej premávky, má pri rozhodovaní prednosť bezpečnosť pred plynulosťou s výnimkou prípadov, keď by spoločenské výnosy zo zvýšenia bezpečnosti boli podstatne nižšie ako a spoločenské náklady zo zníženia plynulosti.

Z vyššie uvedeného tiež vyplýva:

 • značky sa nesmú použiť bez riadneho posúdenia rizík, ktoré sa majú použitím daných dopravných značiek/zariadení zmierniť (použitie „pre každý prípad“),
 • na posúdenie, či je isté použitie dopravných značiek/zariadení nevyhnutné pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, sú rozhodujúce objektívne získané dáta, výstupy vedeckého výskumu, legislatívne predpisy alebo ďalšie technické predpisy na navrhovanie dopravného značenia pre konkrétne problematiky,
 • akákoľvek výstraha alebo regulácia vyplývajúca z dopravných značiek/zariadení musí byť primeraná miestnym pomerom, nakoľko opakované nadmerné upozorňovania a regulácie nezodpovedajúce miestnym pomerom vedú k nedôvere účastníkov cestnej premávky k dopravnému značeniu a vo výsledku k jeho nízkej akceptácii.

Pri aplikácii zásady nevyhnutnosti ďalej treba brať do úvahy, že cestná premávka môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a tým nepriamo predstavuje určitú mieru ohrozenia zdravia a majetku účastníkov cestnej premávky a tretích osôb. Cestná premávka môže tiež obmedzovať jej účastníkov a/alebo tretie osoby prostredníctvom vplyvov, ktoré nemusia bezprostredne ohrozovať ich zdravie alebo majetok, avšak znižujú kvalitu života napr. nadmerným hlukom, zaberaním verejných priestranstiev parkujúcimi vozidlami a pod.

S ohľadom na to sa dopravná značka/zariadenie považujú za použité v súlade so zásadou nevyhnutnosti aj vtedy, ak preukázateľne takéto negatívne vplyvy zmierňujú, najmä prostredníctvom:

 • zvýhodňovania spôsobov dopravy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, oproti spôsobom dopravy, ktoré sú k nemu menej šetrné, teda napr. zvýhodňovania vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb, cyklistov, bezemisných či nízkoemisných vozidiel atď.
 • obmedzovania jazdy hlučných vozidiel (predovšetkým ťažkých viacnápravových, spravidla nákladných vozidiel) najmä v rezidenčných oblastiach, v blízkosti nemocníc, škôl a pod. na nevyhnutné minimum (napr. len dopravná obsluha),
 • zákaz jazdy iných ako nemotorových vozidiel v ekologicky citlivých územiach alebo umožnenie premávky v takýchto územiach len pre bezemisné, príp. nízkoemisné vozidlá; tiež v blízkosti zdrojov pitnej vody zákaz jazdy vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody a pod.,
 • aplikáciou parkovacích politík, ktoré vhodným spôsobom regulujú využívanie verejných priestranstiev na parkovanie vozidiel tak, aby sa zvýšila kvalita života miestnych obyvateľov.

Aj v prípade takéhoto použitia však stále platí podmienka primeranosti, teda že spoločenské prínosy z takto znížených negatívnych vplyvov cestnej premávky prevažujú nad priamymi finančnými nákladmi, ako aj externými spoločenskými nákladmi, ktoré si takéto použitie vyžaduje.

Zásada jednoduchosti

Dopravné značky/zariadenia smú poskytovať len také informácie, ktorých znalosť je pre účastníkov cestnej premávky potrebná pre bezpečnú a plynulú jazdu, pričom musia byť vyjadrené čo najjednoduchším a súčasne ľahko pochopiteľným spôsobom.

Zásada jednoduchosti vychádza zo skutočnosti, že vodič musí v prvom rade venovať pozornosť okamžitej situácii v cestnej premávke a sústrediť sa na vedenie vozidla. Za týchto okolností dokáže bezpečne venovať len obmedzenú časť svojej pozornosti sledovaniu dopravného značenia, jeho pochopeniu a následnému rozhodovaniu. 

V praxi zásada jednoduchosti znamená:

 1. Ak je určitú miestnu úpravu cestnej premávky možné dosiahnuť viacerými spôsobmi, použije sa spôsob, ktorý je pre účastníkov najjednoduchší a najviac intuitívny. Rovnaké, resp. analogické situácie a prvky sa majú značiť rovnako, resp. analogicky a naopak, rôzne situácie a prvky sa majú značiť rôzne.
 2. Pri návrhu dopravného značenia sa musí dôsledne analyzovať rozsah informácií, ktorých znalosť je pre účastníkov cestnej premávky potrebná pre bezpečnú a plynulú jazdu a na dopravnom značení uvádzať len také informácie, ktoré túto podmienku spĺňajú. Uvádzanie komplexných informácií je neprípustné, nakoľko zásadným spôsobom zvyšuje riziko prehliadnutia nevyhnutne potrebnej informácie (tzv. „informačné zahltenie“).
 3. Množstvo poskytovaných informácií musí byť čo najmenšie. Ak je s ohľadom na miestne pomery nevyhnutné poskytnúť väčší rozsah informácií, musia sa tieto informácie rozdeliť na viacero značiek s dostatočnými vzájomnými pozdĺžnymi vzdialenosťami tak, aby účastníci cestnej premávky mali dostatok času na postupné konzumovanie informácií.
 4. Niektoré okruhy informácií môžu byť potrebné len pre časť účastníkov cestnej premávky. V takom prípade sa musí zohľadniť fakt, či je takáto skupina účastníkov dostatočne veľká na to, aby takéto informácie boli podávané, a teda konzumované, aj účastníkmi, pre ktorých potrebné nie sú. Ideálne sa za týmto účelom umiestnia samostatné značky, z ktorých povahy a vyobrazenia je zrejmé, že sú určené len pre niektorých účastníkov.

Typickým príkladom sú smerové značky: tieto sú určené len pre tých účastníkov cestnej premávky, ktorí nemajú miestnu znalosť. Zároveň zo zásady jednoduchosti vyplýva, že sa na takýchto značkách smú uvádzať len také ciele, ktoré sú v danom kontexte dostatočne významné, čo znamená, že informácia o smeroch jazdy k týmto cieľom musí byť potrebná pre významnú časť účastníkov cestnej premávky.

 1. Pokiaľ je to možné, preferuje sa podávanie informácií grafickými symbolmi pred textovým podaním. Význam grafických symbolov však musí byť intuitívne zrejmý a grafické symboly musia byť vopred schválené v legislatívnych alebo technických predpisoch: ak nie je schválený vhodný grafický symbol, podá sa daná informácia textovým vyjadrením.

Zásada jednoznačnosti

Dopravné značky a ich kombinácie sa musia používať tak, aby poskytovali jasný, jednoznačný a najmä okamžitý výklad ich významu vrátane miesta, času a rozsahu platnosti.

Účastník cestnej premávky nemá časový priestor na hlbšiu analýzu významu komplexných kombinácií dopravných značiek/zariadení, najmä ak je ich význam spresňovaný, dopĺňaný, obmedzovaný alebo rozširovaný dodatkovými tabuľkami.

Vzhľadom na to nie je prípustné používať komplexné kombinácie značiek, ktorých význam je síce pri podrobnej analýze možné jasne stanoviť, avšak pochopenie tohto významu je príliš zložité na to, aby ho účastník cestnej premávky jednoznačne pochopil ihneď po prečítaní značiek.

Komplexnejšie kombinácie značiek sa však pripúšťajú v prípade značiek regulujúcich statickú premávku, kde sa jednak predpokladá viac časového priestoru na pochopenie významu značiek, jednak sú z podstaty parkovacích politík takéto komplexnejšie úpravy nevyhnutné. Avšak aj v týchto prípadoch sa musí v súlade so zásadou jednoduchosti voliť najjednoduchší možný spôsob vyjadrenia takejto komplexnej regulácie.

Ak sa napríklad ustanovuje spoplatnenie parkovania, je nevyhnutné použiť príslušnú dodatkovú tabuľku Platené parkovanie, príp. aj s určením účastníkov, ktorých sa to týka (alebo naopak netýka), časového obdobia, ktorého sa to týka atď., avšak už samotné sadzby za parkovanie, pokuty a pod. sa na dopravných značkách neuvádzajú: tieto sú súčasťou napr. obchodných podmienok, právnych predpisov atď. a môžu byť uvedené na oddelene umiestnených plochách, ktoré nie sú dopravnými značkami.

Regulácie vyplývajúce zo značiek o spôsobe jazdy (ide najmä o znacka Najvyssia dovolena rychlost a značka Zákaz predchádzania) okrem značiek umiestnených na vozidle alebo spoločne s výstražnou značkou, musia byť explicitne ukončené (t. j. napr. znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti a znacka Koniec zakazu predchadzania), ibaže ich platnosť končí na konci cesty, resp. v prípade pruhovo platných regulácií Zvýšenie počtu jazdných pruhov (+ regulačná značka) v mieste ukončenia jazdného pruhu. Nemusí sa ukončovať len taká regulácia, ktorá je ustanovená spoločne s výstražnou značkou.

Zásada konzistentnosti

Zvislé aj vodorovné dopravné značky a dopravné zariadenia nesmú byť vo vzájomnom rozpore, ani sa nesmú javiť, že sú vo vzájomnom rozpore.

V praxi táto zásada znamená:

 1. Ak má viac regulačných značiek (vrátane vodorovných) aspoň sčasti spoločné miesto a čas platnosti a spoločných účastníkov cestnej premávky, pre ktorých platia, nesmú z nich vyplývať regulácie, ktoré sú vo vzájomnom rozpore.

Príkladom regulácií, ktoré sú vo vzájomnom rozpore, je súčasné umiestnenie značiek Prikázaný smer jazdy vľavo značka Prikázaný smer jazdy a Prikázaný smer jazdy vpravo znacka Prikazany smer jazdy na vyjadrenie toho, že možno jazdiť vľavo alebo vpravo: zákon účastníkovi cestnej premávky prikazuje poslúchnuť všetky pokyny vyplývajúce z dopravných značiek, avšak v tomto prípade účastník cestnej premávky nemá ako poslúchnuť pokyny oboch značiek (nedá sa ísť naraz vľavo aj vpravo). Takáto kombinácia je preto ilegálna. Správne je v takomto prípade použiť značku Prikázaný smer jazdy vľavo alebo vpravo znacka Prikazany smer jazdy, ktorá na rozdiel od vyššie uvedenej kombinácie umožňuje vodičovi si vybrať jeden z oboch smerov.

Je však v poriadku, ak sú dve značky síce teoreticky v rozpore, avšak platia napríklad v rôznych časoch alebo pre rôznych účastníkov. Taktiež je v poriadku, ak jedna regulačná značka kladie určitý príkaz alebo zákaz pre jednu skupinu účastníkov a druhá regulačná značka v tom istom čase a na tom istom mieste kladie prísnejší príkaz alebo zákaz pre podskupinu tejto skupiny. Napr. najvyššia dovolená rýchlosť 80 km/h pre všetkých vodičovznacka Najvyssia dovolena rychlost a súčasne 60 km/h pre nákladné vozidlá Najvyššia dovolená rýchlosť + Platí pre nákladné vozidlá: nejde o rozpor, nakoľko dodržaním obmedzenia na 60 km/h dodržia vodiči nákladných vozidiel aj obmedzenie na 80 km/h.

 1. Dopravné značky nesmú uvádzať informácie alebo výstrahy, ktoré sú vo vzájomnom rozpore. Ak je potrebné vyznačiť rôzne informácie, resp. výstrahy pre rôznych účastníkov cestnej premávky, rôzne smery jazdy, rôzne časové platnosti atď. alebo ak je potrebné vyznačiť alternatívne možnosti, musia sa tieto jasne rozlíšiť.

V zmysle tejto zásady nie je napríklad prípustné uviesť na smerovej značke ten istý cieľ vo viacerých smeroch jazdy. Niekedy však môže byť vhodné alternatívne smerovanie do toho istého cieľa, v takom prípade však musí byť poskytnuté riadne rozlíšenie, napr. jeden smer všeobecne do príslušného sídla a iný smer ako preferovaný do určitej časti tohto sídla.

 1. Dopravné značky sa nesmú použiť takým spôsobom, kedy síce nie sú vo vzájomnom rozpore, ale ich poloha, vizuálne prevedenie a iné charakteristiky môžu vyvolávať dojem vzájomného rozporu.

Aj dojem vzájomného rozporu spôsobuje, že účastník cestnej premávky musí takýmto značkám venovať viac pozornosti ako je nevyhnutné len aby napokon pochopil, že v skutočnosti medzi nimi žiaden rozpor nie je. Príkladom môže byť na T-križovatke kombinácia zvislej značky Zákaz odbočenia vľavo značka Zákaz odbočenia spolu s vodorovnou značkou Smerová šípka vpravo Smerová šípka (doprava). Značky síce nie sú v rozpore a vyjadrujú v konečnom dôsledku tú istú reguláciu, avšak rôznymi spôsobmi, pričom medzi nimi vzniká vizuálny konflikt. Správne je v takom prípade použiť zvislú značku Prikázaný smer jazdy vpravo znacka Prikazany smer jazdy, príp. nevyznačovať vodorovnú smerovú šípku.

 1. Ak sa použijú dočasné značky, musia sa trvalé značky, s ktorými by vznikol rozpor (regulácie vo vzájomnom rozpore), po dobu použitia dočasných značiek zneplatniť (značku možno zneplatniť len jej úplným zakrytím alebo demontážou; prelepenie značky alebo jej časti za účelom jej dočasného zneplatnenia je zakázané).
 1. Ak sa na miestnu úpravu cestnej premávky používajú premenné značky, nesmú sa v takomto úseku používať také značky, pri ktorých by mohol vzniknúť konflikt s regulačnými značkami vyobrazenými na návestidlách premenných značiek.

Napr. v úseku líniového riadenia cestnej premávky sa najvyššia dovolená rýchlosť reguluje prostredníctvom premenných značiek. V tomto úseku sa preto nesmú používať trvalé či dočasné (“plechové”) značky znacka Najvyssia dovolena rychlost znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti znaka Koniec viacerych zakazov.

Dočasné nepremenné značky a trvalé aj dočasné premenné značky smú uvádzať informácie, ktoré sú v rozpore s informáciami uvedenými na trvalých nepremenných značkách, ak je zo spôsobu ich použitia zrejmé, že uvádzajú operatívnu zmenu v informáciách a súčasne je takéto použitie krátkodobé.

Napr. pri uzávierke výjazdu z diaľnice je možné umiestniť informačnú tabuľu (napr. infotabuľa uzatvoreny exit) a nie je zároveň nutné aj zneplatňovať smerové značky Smerová predzvesť na diaľnici (smerovo orientovaná značka – základný variant pre prípojky). Podobne sa smú používať premenné značky na smerové riadenie cestnej premávky bez toho, aby bolo pri každej takejto zmene nutné modifikovať (trvalé) smerové značky (a teda ich tiež zbytočne a nákladne vyhotovovať ako premenné značky).

Krátkodobosť trvania musí posúdiť cestný správny orgán v konkrétnej situácii. V zásade by to ale nemalo byť viac ako 1 mesiac v prípade dočasných značiek a viac ako niekoľko desiatok hodín v prípade premenných značiek.

Toto sa však v žiadnom prípade nesmie uplatniť na rozpory regulácií.

Zásada špecifickosti

Všeobecné pravidlá cestnej premávky sa smú vyznačiť zvislými regulačnými značkami len vtedy, ak je to vzhľadom na miestne pomery nevyhnutné.

Regulačné značky slúžia na špecifickú miestnu úpravu cestnej premávky. Vyznačenie všeobecných pravidiel regulačnými značkami sa považuje za nevyhnutné v nasledujúcich prípadoch:

 1. umiestnením značky Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde!, Zákaz zastavenia znacka Zakaz zastavenia alebo Zákaz státia znacka Zakaz statia tam, kde takýto príkaz alebo zákaz síce vyplýva zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, ale s ohľadom na miestne pomery to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé,
 2. umiestnením značky Parkovanie znacka Parkovanie na mieste, kde je parkovanie povolené aj bez použitia dopravnej značky, avšak s ohľadom na miestne pomery je vhodné, aby vodiči použili na parkovanie prednostne takto označené miesta.

Pripomienka platnosti všeobecných pravidiel sa však smie vyznačovať ako vodorovná značka (napr. upozornenie na najvyššiu dovolenú rýchlosť vyplývajúcu zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, ktoré sa však na povrchu vozovky nevyznačuje vyobrazením príslušnej zvislej značky, ale číslom vyjadrujúcim príslušnú rýchlosť Upozornenie na najvyššiu dovolenú rýchlosť (50 km/h)).

Zásada nenulovej regulácie

Nesmú sa používať sa také zvislé regulačné značky, ktoré nemenia právny stav.

Príkladom zvislej značky nijako nemeniacej právny stav je prikázaný smer jazdy všetkými technicky možnými smermi, zákaz vjazdu určitým vozidlám na mieste, kde už na základe inej značky platí zákaz vjazdu pre tieto vozidlá, vyznačenie najvyššej dovolenej rýchlosti zodpovedajúcej všeobecným pravidlám (napr. obmedzenie 90 km/h mimo obce) a pod.

Výnimky z tejto zásady sú:

 1. vyznačenie všeobecného pravidla cestnej premávky regulačnou značkou v súlade so zásadou špecifickosti,
 2. opakovanie regulačných značiek na úseku ich platnosti.

Implementačné zásady

Pri používaní dopravných značiek sa musia dodržať nasledujúce implementačné zásady:

 1. Miestna úprava cestnej premávky dopravnými značkami/zariadeniami má zmysluplným spôsobom dopĺňať všeobecnú úpravu pravidiel cestnej premávky. Základným princípom je použiť tak málo dopravných značiek/zariadení ako je možné.
 2. Pred návrhom použitia dopravných značiek/zariadení sa musí preveriť, či nie je možné požadované ciele a zlepšenie situácie v cestnej premávke dosiahnuť úpravou stavebného riešenia. Pokiaľ je to možné, takéto opatrenia sa musia preferovať pred miestnou úpravou cestnej premávky dopravnými značkami/zariadeniami.
 3. Dopravné značky/zariadenia majú premávku organizovať, regulovať a usmerňovať zmysluplným, bezpečným a jednotným spôsobom, ktorý je primeraný miestnym pomerom a účastník cestnej premávky ho spravidla môže s prihliadnutím na miestne pomery očakávať.
 4. Príliš veľký počet značiek v jednom priečnom reze alebo na krátkom úseku cesty postupne za sebou má negatívny vplyv na rozoznateľnosť a zrozumiteľnosť dopravných značiek. Takémuto hromadeniu značiek sa preto musí predchádzať. Ak sa tomu nie je možné v konkrétnom prípade vyhnúť, je potrebné najdôležitejšie značky umiestniť tak, aby boli lepšie viditeľné (napr. nad vozovkou). Výstražné a regulačné značky sa smú v takomto prípade vyhotoviť vo väčšej veľkosti alebo doplniť prerušovaným žltým svetelným signálom; to nie je prípustné pre informačné značky.
 5. Zvláštnu pozornosť treba venovať podpore pravidelnej verejnej doprave osôb, cyklistickej premávky, premávky bezemisných a/alebo nízkoemisných vozidiel a ochrane zraniteľných účastníkov cestnej premávky, najmä detí, seniorov a zdravotne postihnutých.
 6. Na cestách sa smú umiestňovať len dopravné značky/zariadenia podľa platnej legislatívy, pričom možno použiť len také varianty dopravných značiek/zariadení vyplývajúcich z ich významu a neuvedených v príslušnej legislatíve, ktorých vzory ustanovujú predpisy schválené Ministerstvom dopravy SR; to rovnako platí pre používanie symbolov na dopravných značkách.

2 komentáre na “Nové zásady

 1. Dobrý deň,
  prosím Vás upravte v časti Križovatky (prednosť v jazde) zalomená prednosť na priebeh hlavnej cesty.
  Dodatkové tabuľky 510 nie sú ani tvarom križovatky. Môžu byť umiestnené pred križovatkou iba pod DZ 302 „Hlavná cesta“ a ozrejmujú priebeh hlavnej cesty cez križovatku.

  Prajem Vám veľa úspechov.
  Jozef Porkert

  1. Dobry den,
   mate samozrejme pravdu, len tuna nejde o nazov tej dodatkovej tabulky, ale o prehlad zakladnych ustanoveni z TP 117 pri krizovatkach a tam je to aj ako nazov bodu 2.4.11.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok