Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

O cyklistoch nielen pre cyklistov

Od 1. marca 2022 platia podstatné zmeny v pravidlách cestnej premávky týkajúce sa cyklistov (v ďalšom texte ide o podčiarknuté slová). Väčšina zmien je inšpirovaná nemeckou právnou úpravou a Dohovorom o cestnej premávke a majú potenciál zlepšiť postavenie cyklistov na ceste a prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti. Okrem správnej aplikácie nových pravidiel je k tomu potrebné aj podstatne zlepšiť navrhovanie a budovanie cyklistickej infraštruktúry, k čomu ako prvý krok treba vnímať aj zverejnený návrh spoločných zásad dopravného značenia. Na niektoré analýzy a názory k novým zmenám netreba veľmi prihliadať, zväčša v nich ide o nechápanie čo i len základnej gramatiky, nieto ešte aj nejakých logických súvislostí.

V tejto súvislosti si zopakujeme všetko, čo sa týka cyklistov a platí už dávnejšie, keďže nové zmeny nemožno vnímať odtrhnuto od ostatných pravidiel. Ich potenciálne nepochopenie alebo nesprávne dodržiavanie môže mať pritom značne negatívne následky, skúsime si preto poloodborne vysvetliť, čo všetko sa mení a ako tomu prispôsobiť naše správanie sa predovšetkým za volantom motorového vozidla. Paradoxne, práve preto, že ide len o potenciálne nebezpečné zmeny, málokoho z tých, ktorých by to malo trápiť, vlastne zaujímajú, resp. málokoho z nich trápi, či bol alebo nebol dostatok času na nejakú mediálnu výchovu, nehovoriac o kampani a či sa všetci stihli stotožniť so zmenami a prispôsobiť im svoje reálne správanie (poslancom stačí, že to odklepli, BECEP je ticho zašitý tam, kde bol vždy a polícia naďalej trpí obsesiou reflexnými prvkami, ktorá podľa niektorých statusov dosahuje určite úroveň už niekoľkých psychiatrických diagnóz). Vo všeobecnosti platí, že na nové práva si zvykáme ľahko a rýchlo, s dodržiavaním nových povinností je to však horšie. Pomerne reálne preto hrozí, že cyklisti si začnú svoje nové postavenie “vynucovať” na ceste hneď, ale vodiči motorových vozidiel sa tomu až tak rýchlo neprispôsobia, z čoho môžu (a aj budú) plynúť rizikové situácie. Našťastie, však väčšina zmien “len” nastavila logickejší vzťah bicykel – motorové vozidlo, ktorý značná časť vodičov aj tak prirodzene dodržiavala bez ohľadu na to, aké bolo formálne znenie zákona. Problémom to môže byť pre tých vodičov, ktorí pravidlá poznajú a dodržujú (najmä) tie, ktoré sú síce nezvyčajné, ale pre nich výhodné – kuriéri, zásobovanie, taxikári a pod.

Namiesto toho všetkých (alebo aspoň tú hlučnú časť) trápi, že od 1. marca 2022 sa konečne znormálňuje aj parkovanie na chodníkoch, na čo sa nestihnú všetci prispôsobiť, lebo za posledných 20 rokov na to bolo zjavne málo času.

Do roku 2002 platilo aj u nás štandardné pravidlo - Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V roku 2002 naši volení zástupcovia 1x nabúrali štandardné pravidlá o parkovaní na chodníku, paradoxne s úmyslom, aby to bolo jasne zakázané (viď rozpravu na 61. schôdzi NR SR, 22. júna 2002). Do ustanovenia o zákaze zastavenia a státia doplnili zákaz zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov; to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov, hoci naďalej platil samotný všeobecný zákaz používania chodníku bez dopravnej značky (parkovanie je tiež používaním chodníka). Tým vytvorili akurát tak chaos a vzájomný rozpor medzi dvoma ustanoveniami, čo samozrejme spôsobilo nejasnosti tak pri dodržiavaní takých pravidiel, ako aj pri kontrole a vynucovaní. ich dodržiavania. 
Pri pokuse (§ 52 ods. 2) tento stav v roku 2008 napraviť celkom rozumným kompromisom (Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak to je nevyhnutne potrebné na nastúpenie osôb, vystúpenie osôb, naloženie nákladu, zloženie nákladu, vykonanie opravárskych prác, stavebných prác, údržbárskych prác, na nevyhnutný prejazd do objektu a z objektu nachádzajúcom sa za chodníkom alebo na výkon činností spojených so záchranou života, zdravia alebo majetku.) však takúto zmenu už odmietli (bod 18.) bohorovným tvrdením, že z dôvodu nedostatku parkovacích miest bude i naďalej povolené parkovanie na chodníku, ale len za predpokladu, že pre chodcov zostane voľný priestor v šírke najmenej 1,5 m tak, aby nebol obmedzený ich pohyb po chodníku. Následne sa to pravidlo plátalo výslovným vylúčením možnosti parkovať na chodníku v parkovacích zónach a zónach zákazu zastavenia/státia (2011) a bližším zadefinovaním spôsobu a techniky parkovania na chodníku (2019), čo boli zmeny, ktoré skresávali bezbrehé parkovanie na chodníkoch nastavené v roku 2009 a ktorých logickým vyústením bol aj návrat k štandardnému pravidlu (2022).

Cyklista

Kto je vlastne cyklista? Vysoko formálne a odborne ho možno definovať ako toho, kto vedie nemotorové vozidlo poháňané ľudskou silou vyvíjanou predovšetkým pomocou pedálov alebo ručných kľúk (kombinácia legislatívnych definícií vodiča a bicykla). Zrozumiteľne ide o toho, kto jazdí na bicykli (nie toho, kto sa na ňom len vezie), preto sa naňho okrem pravidiel, ktoré sa vzťahujú vyslovene iba na cyklistu, vzťahujú aj pravidlá, ktoré sa týkajú vodiča vozidla, resp. vodiča nemotorového vozidla. Bicyklom sa rozumie aj trojkolka a viackolka (čiže nemotorové vozidlá poháňané ľudskou silou pomocou pedálov/kľúk s väčším počtom kolies ako dva) a viacsedadlové bicykle (čiže bicykle s dvomi kolesami, ale s viacerými sedadlami – napr. tandemy).

V tejto súvislosti môže vyvstať otázka, čo sú beerbikes alebo monocykle (jednokolky), resp. či sú to bicykle. Monocykle bicyklami nie sú, keďže nespĺňajú jednu zo základných požiadaviek (mať aspoň dve kolesá), sú teda len inými nemotorovými vozidlami alebo športovými zariadeniami. Beerbikes čisto technicky definíciu bicykla asi spĺňajú a tak sú k nim možné dva prístupy - pristupuje sa k nim vo všetkom ako k bicyklom, čo následne vyústi do absurdných situácií/riešení:
Česko - obmedzenia bicyklov
Praha, www.denik,cz, www.blesk.cz,
Logickejší a pragmatickejší prístup spočíva v tom, že nejde o dopravné prostriedky - vozidlá (neslúžia na štandardné účely), ale turistické atrakcie a tak sa riadia pravidlami mesta o podnikaní na jeho území a nie pravidlami cestnej premávky.

Bicykel

Základné požiadavky na samotný bicykel sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke

 • dvomi od seba nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku (bicykle pre predškolákov s voľnobežným nábojom a protišliapacou brzdou nemusia mať prednú brzdu)
 • spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, najmä zátkami, rukoväťou,
 • zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu,

Pneumatiky a ráfiky nemôžu vykazovať trhliny, praskliny a iné zjavné deformácie, ktoré by zjavne narúšali bezpečnosť jazdy.

Vonkajší povrch bicykla nemôže mať špicaté alebo ostré výčnelky smerujúce von, ktoré by svojím tvarom, rozmermi alebo tvrdosťou spôsobili nebezpečenstvo poranenia osôb.

Osvetlenie bicykla

Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený svietidlom s bielym svetlom, svietidlom s červeným svetlom a zdrojom elektrického prúdu.

Svietidlom s bielym svetlom musí byť nastavené tak, aby svietilo dopredu a tak, aby svetlo pretínalo rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne meniť.

Svietidlo s červeným svetlom musí byť nastavené tak, aby svietilo dozadu a musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na jeho ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine alebo na chrbte cyklistu.

Toto zadné svietidlo môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby a môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.

Zdroj elektrického prúdu môže byť taký, ktorý ju priamo vyrába (dynamo, t. j. stroj, ktorý premieňa mechanickú energiu na elektrickú) alebo taký, ktorý má elektrinu v zásobe (batéria). Zdroj so zásobou energie musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť oboch svietidiel počas najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.

Svetlo týchto svietidiel musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m. 

Medzi povinnú výbavu bicykla v cestnej premávke teda nepatria zvonček, blatníky či nosiče batožiny. Keďže blikanie je pri červenom svetle výslovne umožnené, vyplýva z toho, že biele svetlo blikať nemôže. Taktiež je pri červenom svetle výslovne umožnené, že môže byť namiesto na bicykli umiestnené na cyklistovi (aj keď trochu zvláštne na jeho chrbte, nie napr. na jeho prilbe), čo pri bielom svetle absentuje, takže používanie čelovky nezbavuje povinnosti svietiť aj svetlom na bicykli.

Odrazky
Okrem svietidiel (čiže zariadení vydávajúcich svetlo) musí byť bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavený aj odrazovými sklami (odrazkami) bielej, červenej a oranžovej farby.
Predná odrazka bielej farby musí byť umiestnená v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa alebo na prednej časti cyklistu. Táto odrazka môže byť nahradená odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu.
Zadná odrazka červenej farby musí byť pevne umiestnená v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine alebo na chrbte cyklistu a môže byť kombinovaná so zadným svietidlom s červeným svetlom. Táto odrazka môže byť nahradená odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu.
Odrazky oranžovej farby musia byť umiestnené na oboch stranách pedálov. Tieto odrazky môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi cyklistu alebo v ich blízkosti.
Najmenej jedna bočná odrazka oranžovej farby musí byť umiestnená aj na lúčoch predného a zadného kolesa na každej strane kolesa. Tieto odrazky môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.

Základné povinnosti cyklistov

Keďže cyklista je účastník cestnej premávky, ako aj vodič vozidla, vzťahujú sa naňho všetky základné povinnosti účastníkov/vodičov.

Cyklista je preto povinný 

 • správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,
 • poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 • poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon.

Cyklista je povinný použiť na jazdu len taký bicykel, ktorý možno prevádzkovať v cestnej premávke (viď vyššie) a musí sa plne venovať vedeniu bicykla a sledovať situáciu v cestnej premávke.

Cyklista nesmie požiť počas vedenia bicykla alkohol alebo inú návykovú látku ani nesmie jazdiť na bicykli v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme. Výnimkou je cyklista jazdiaci v obci značka Obec a cyklista jazdiaci po cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne 0,5 ‰.

Cyklista nesmie

 • poškodzovať životné prostredie, najmä jazdou po verejnej zeleni alebo cestnej zeleni,
 • prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
 • počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „voľné ruky“ alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla,
 • používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z bicykla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata,

Cyklista nesmie ohroziť chodcov na chodníku, pri odbočovaní, vchádzaní na cestu a otáčaní. Cyklista je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov vodorovna znacka Priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť. Ak iný vodič zníži rýchlosť jazdy alebo zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov vodorovna znacka Priechod pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, aj cyklista idúci rovnakým smerom je takisto povinný znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť bicykel.

Cyklista musí dávať znamenie o zmene smeru jazdy vždy, kedy aj vodič motorového vozidla, t. j. napr. pri zmene smeru jazdy, vybočení z neho a pod. Keďže bicykel nemá smerovky, cyklista dáva znamenie upažením (vodorovným vystretím ruky na príslušnú stranu). Rukou ohnutou v lakti hore sa dáva znamenie o zmene smeru jazdy na opačnú stranu (napr. ak cyklista odbočuje vpravo, ale nechce viesť bicykel len ľavou rukou, môže ukázať odbočenie vpravo ľavou rukou ohnutou v lakti hore). Znamenie o zmene smeru jazdy rukou cyklista dáva len pred začatím jazdného úkonu, a to včas a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, najmä na vozidlá idúce za ním a na povahu jeho jazdy.

Bicykel musí mať počas zníženej viditeľnosti (najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia alebo dažďa) rozsvietené svietidlá.

Základné povinnosti voči cyklistom

Vodič je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči cyklistom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči starým osobám.

Vodič nesmie ohroziť cyklistov na cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, cyklistov pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu, pri otáčaní alebo pri cúvaní ani ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov.

Neohrozenie cyklistov na cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, pri odbočovaní alebo vchádzaní na cestu sú situácie napríklad pri vchádzaní a vychádzaní z rodinného dvora alebo priemyselného areálu cez cestičku pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov.

Zákon síce uvádza vždy iba cestičku pre cyklistov, ale z povahy veci a logiky vyplýva, že sa v každom ustanovení myslí nielen samostatná cestička pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia, ale aj spoločná znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov a oddelená znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov cestička. Taktiež na to, aby sa aplikovali všetky pravidlá vzťahujúce sa na cestičku pre cyklistov, nie je potrebné, aby takáto cestička bola označená niektorou zo značiek znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov – tieto značky cyklistom prikazujú použitie cestičky, cestička však „vzniká“ tým, že ide o samostatnú komunikáciu alebo stavebne oddelenú časť cesty, ktorá je svojim stavebno-technickým prevedením určená výlučne alebo prednostne pre cyklistov/cyklistov a chodcov.

Vodič nesmie zastaviť vozidlo na mieste na predchádzanie vodorovna znacka Miesto na prechadzanie a na priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Bezpečnosť to vyžaduje napríklad vtedy, ak je priechod vyznačený na nevhodnom mieste, zväčša na vedľajšej ceste znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! príliš blízko k miestu, z ktorého je rozhľad do križovatky a vodič na ňom musí zastaviť vozidlo z dôvodu dávania prednosti.

Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov, na mieste na prechádzanie vodorovna znacka Miesto na prechadzanie, na priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred priechodom pre cyklistov Priechod pre cyklistov

Zákaz zastavenia a státia platí na všetkej cyklistickej infraštruktúre, a to tak pozdĺžnej, ako aj priečnej (koridor nie je cyklistická infraštruktúra).

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov Priechod pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel (okrem električky) idúci rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť alebo zastaviť vozidlo.

Vodič sa nesmie otáčať a cúvať na mieste na prechádzanie vodorovna znacka Miesto na prechadzanie alebo na priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov.

Vodič samovyvažovacieho vozidla a vodič kolobežky s pomocným motorčekom smú jazdiť po pravej strane cyklistického pruhu, cestičky pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov alebo priechodu pre cyklistov Priechod pre cyklistov, len ak neohrozia a neobmedzia cyklistov. Cestičku pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

Jazda na bicykli

Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, po ktorej sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Cyklista je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu; to neplatí pri obchádzaní, predbiehaní, ootáčaní alebo odbočovaní. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, cyklista smie jazdiť po pravej krajnici. 

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne znacka Obytna zona, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba. 

Do 28. februára 2022 mohli jazdiť cyklisti vedľa seba len na cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, táto možnosť sa rozšírila o iné druhy komunikácií, na ktorých „širší“ pohyb cyklistov nie je problematický. Okrem toho sa doplnila možnosť jazdy vedľa seba pre skupinové jazdy (najmenej šiesti cyklisti), keďže pri takto veľkých skupinách je už žiaduce a bezpečnejšie vytvárať tzv. balík alebo húf, ktorým sa chránia. Balík cyklistov v takom počte je pre vodičov motorových vozidiel aj jednoduchšie predbiehať namiesto predbiehania dlhého radu cyklistov jednotlivo idúcich za sebou.

Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch (ak samozrejme nejde o bicykel s ručnými kľukami).

Na cestičke pre chodcov a cyklistov znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov nesmie cyklista ohroziť chodca. Na oddelenej cestičke pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predbiehaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

Prechádzanie cez cestu (vozovku)

V pravidlách sa nedočítame, aké pravidlá platia napr. pre traktor alebo kombajn, ak prechádzajú cez cestu z jedného poľa na druhé. Taktiež sa nedočítame, aké pravidlá platia pre vodičov motorových vozidiel pri prechádzaní cez cestu, napr. v tejto dedine z jedného dvora do druhého alebo na tomto sídlisku z jedného parkoviska na druhé. Pomerne podrobne sú však upravené pravidlá o prechádzaní cyklistov. O týchto pravidlách a ich nelogickosti už bolo (nielen) na tomto portáli napísané viackrát (napr. Podivné slovenské pravidlá alebo Najčastejšie chyby v dopravnom značení I), nebudeme tu preto opakovať, prečo to bolo zlé. Náprava týchto chýb minulosti a zmeny pri prednosti voči cyklistom pri odbočovaní a prechádzaní cez križovatku sú tou zásadnejšou a oveľa dôležitejšou zmenou pre cyklistov i vodičov motorových vozidiel ako proklamovaných 1,5 m bezpečného odstupu pri predbiehaní.

Pred vjazdom na priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov, ktorý je vyznačený mimo križovatky, sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov sa jazdí vpravo.

V kontexte so zmenami v pravidlách pri jazde cez križovatku a pri odbočovaní sa ponechalo pravidlo o správaní sa cyklistov pred vjazdom na priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov a pri prechádzaní cez vozovku len na situáciu, ak je priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov vyznačený mimo križovatky, čiže na priamom úseku cesty, kedy je opodstatnené, aby prednosť dával cyklista prechádzajúci cez vozovku. Takéto miesta sa však do budúcna majú riešiť inak ako priechodom pre cyklistov, aby sa aj vodorovným značením (resp. jeho neexistenciou) zvýraznil rozdiel v prednosti.

príklad priestoru na prechádzanie cyklistov bez vodorovného značenia
príklad priestoru na prechádzanie cyklistov bez vodorovného značenia

Prednosť v jazde

Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám a ostatným účastníkom cestnej premávky prichádzajúcim po hlavnej ceste značka Hlavná cesta vrátane cyklistov idúcich súbežne s hlavnou cestou.

V ustanovení, ktoré sa týka prednosti pri jazde cez križovatku, sa (obdobne ako pri odbočovaní) zvýraznilo, že prednosť pri vychádzaní z vedľajšej cesty sa týka aj cyklistu idúceho súbežne s hlavnou cestou (presnejšie by bolo s cestou s prednosťou, keďže sa to netýka len značka Hlavná cesta, ale aj znacka Krizovatka s prednostou v jazde), zväčša po priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov. Na účel zvýraznenia takého vedenia cyklistov možno pre vodičov na vedľajšej ceste znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! použiť dodatkovú tabuľku Priečna jazda cyklistov dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov. Zaviedlo sa teda pravidlo o tom, že na križovatkách si aj súbežne vedúca cestička pre cyklistov “drží” prednosť cesty, vedľa ktorej vedie. 

Do budúcna by sa priechod pre cyklistov mal vyznačovať už len na takých miestach, kde má cyklista prednosť, t. j. pozdĺž cesty s prednosťou značka Hlavná cesta znacka Krizovatka s prednostou v jazde; tam, kde cyklista nemá prednosť, sa má vyznačovať miesto na prechádzanie vodorovna znacka Miesto na prechadzanie alebo sa nemá vyznačovať žiadne vodorovné značenie. 

Príklad čakacej čiary pri cyklistickej infraštruktúre súbežnej s cestou s prednosťou vjazde
Príklad čakacej čiary pri cyklistickej infraštruktúre súbežnej s cestou s prednosťou vjazde

Pri vchádzaní na cestu z cestičky pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov je cyklista povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste. 

Toto sú napríklad situácie, kde cestička pre cyklistov vyúsťuje do vozovky (cyklista sa pripája medzi vozidlá) alebo kde cestička pre cyklistov križuje cestu (vozovku) na priamom úseku, t. j. mimo križovatku.

Odbočovanie

Pred odbočovaním vpravo je vodič povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky.

Pred odbočovaním vľavo je vodič povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky; to neplatí pre cyklistu. Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

Cyklistom sa umožnilo nedodržiavať striktne povinnosť pri odbočovaní vľavo zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy, čo v súčasnosti znamená, že pri odbočovaní vľavo sa cyklista formálne musí zaradiť najskôr úplne do stredu vozovky a po odbočení sa zaradiť naspäť na pravú stranu vozovku, čo zbytočne vytvára viaceré kolízne body, keďže pred motorovým vozidlom, ktoré za ním tiež odbočuje vľavo, križuje niekoľkokrát stranu. Cyklista teda bude môcť odbočiť z pravej strany svojej časti vozovky priamo do pravej strany cesty, na ktorú odbočuje (povinnosť dávať znamenie o zmene smeru jazdy tým nie je dotknutá).

Vodič odbočujúci vľavo je povinný dať prednosť v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho ľavej strane, cyklistom idúcim súbežne s cestou a chodcom prechádzajúcim cez vozovku. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo a vozidlu idúcemu vo vyhradenom jazdnom pruhu po jeho pravej strane.

Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy, má prednosť v jazde.

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou; to neplatí pre vodiča električky. Pri odbočovaní doľava vodič motorového vozidla nesmie ohroziť cyklistu odbočujúceho vľavo. 

Kvôli nesprávne napísanému pravidlu o prednosti cyklistov na priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov (presnejšie o „neprednosti“ cyklistov na priechode pre cyklistov) nastávali absurdné a nelogické situácie, kedy cyklista idúci priamo v jazdnom pruhu (po vozovke) mal z hľadiska prednosti lepšie postavenie ako cyklista idúci po stavebne oddelenej a bezpečnej cestičke idúcej súbežne s cestou. Takéto pravidlá sú vo svojej podstate nebezpečné, pretože tak pre cyklistov, ako aj pre vodičov motorových vozidiel, sú mätúce a nezodpovedajú ich reálnemu vnímaniu situácie na ceste. Zmenami pri odbočovaní sa jasne stanovila prednosť každého, kto ide priamo, pred tým, kto odbočuje, a to bez ohľadu na stavebnú formu a oddelenosť cyklistickej komunikácie. 

Nebyť nesprávne naformulovaným pravidlám o prechádzaní cyklistov cez priechod pre cyklistov a ich ešte horšiemu vyznačovaniu (všade), tieto pravidlá by sa aplikovali už dlhodobo bez nejakých pochybností tak, ako je tomu nielen v cyklisticky vyspelých krajinách, ale aj v cyklisticky priemerných krajinách. Keďže to však pre niektorých bude možno prekvapivé, treba zdôrazniť, že cyklista má prednosť pri odbočovaní. Nehrá rolu, či cyklista v tom momente ide priamo v jazdnom pruhu (vo vozovke), po ochrannom/cyklistickom pruhu alebo cestičke pre cyklistov, rolu nehrá ani to, či cyklista v tom momente prechádza cez cestu po priechode pre cyklistov, po mieste na prechádzanie alebo tam nie je žiadne vodorovné značenie. Smerodajné je iba to, či vodič odbočuje, čiže vykonáva jazdný úkon (manéver) odbočovania. Od jeho začiatku po jeho ukončenie je vodič povinný dať cyklistovi, ktorému pretína smer jazdy, prednosť. Z toho následne vyplývajú niektoré základné zásady dopravného značenia, napr. že priechod pre cyklistov sa vyznačuje iba súbežne s cestou s prednosťou a že sa má vyznačovať cca 4-5 m od čakacej čiary, čo vizuálne korešponduje s týmito pravidlami.

Predbiehanie

Nesmie sa predbiehať na priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov a bezprostredne pred ním.

Jedno zo základných pravidiel je, že sa nesmie predbiehať pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na jeho bezpečné dokončenie pred ňou; výnimkou je predbiehanie motocykla bez postranného vozíka a nemotorového vozidla. Cyklistu teda možno predbiehať aj cez križovatku.

Rovnaká výnimka vyplýva aj zo značiek o zákaze predbiehania značka Zákaz predchádzania znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla – tie totiž zakazujú predbiehať iba iné motorové vozidlá (čiže cyklistov, záprahové vozidlá a pod. nie) okrem motocyklov bez postranného vozíka. Ak je však zákaz predbiehania doplnený pozdĺžnou súvislou čiarou Pozdĺžna súvislá čiara, predbehnúť cyklistu možno len vtedy, ak nedôjde k jej prekročeniu/presahu, keďže pozdĺžna súvislá čiara je samostatná značka so svojím vlastným významom a výnimku z neho predbiehanie (nielen cyklistov, ale aj iných nemotorových vozidiel/motocyklov/traktorov/atď.) nemá.

Vodič nesmie pri predbiehaní ohroziť ani obmedziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení zaraďuje. Pri predbiehaní musí vodič zachovávať dostatočný bočný odstup od predbiehaného vozidla; pritom je povinný prihliadať najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky. Dostatočný bočný odstup pri predchádzaní vodiča malého motocykla, cyklistu alebo chodca je spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a 1,5 m v ostatných prípadoch. 

Predbiehanie (predchádzanie) je dynamický jazdný úkon, vykonávaný v pohybe, za jazdy, pri ktorom zvyčajne dochádza aj k vybočeniu zo smeru jazdy, a je teda potrebné zohľadniť viaceré faktory, aby bolo predbiehanie bezpečné a nikoho neohrozilo. Jedným z kľúčových aspektov bezpečného predbehnutia je dodržanie dostatočného bočného odstupu od predbiehaného vozidla. Faktory vplývajúce na „dostatočnosť“ bočného odstupu vyplývali do 28. februára 2022 len zo všeobecných pravidiel cestnej premávky – podstatné je, že to musí byť taký bočný odstup, aby nedošlo k ohrozeniu, resp. obmedzeniu predbiehaného vozidla.

Najmä z preventívnych a edukačných dôvodov sa základné faktory, ktoré musia vodiči pri predbiehaní zohľadniť (rýchlosť, druh svojho i predbiehaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky), výslovne uviedli priamo pri samotnom pravidle o predbiehaní. Iný odstup sa vyžaduje pri rýchlosti 30 km/h a iný pri rýchlosti 90 km/h, iný odstup treba, ak motocyklista predbieha osobné vozidlo a iný, ak kamión predbieha cyklistu, inak sa predbieha za slnečného počasia a inak počas hmly, na poľadovici či za mokra, je rozdiel predbiehať na dvojpruhovej smerovo rozdelenej vozovke a na úzkej ceste s rozbitou krajnicou.

Okrem toho sa však navyše do zákona zaviedol aj minimálny bočný odstup vyjadrený v číselnej hodnote, ktorý by mal predbiehajúci vodič dodržať pri predbiehaní malých motocyklov (motocykle s max. rýchlosťou do 45 km/h a objemom motora do 50 cm3, čiže napr. mopedy a skútre), cyklistov a chodcov – odstup spravidla najmenej 1 m pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/h a najmenej 1,5 m v ostatných prípadoch. Ide o minimálne vzdialenosti, ktoré nie sú zakotvené absolútne, čiže ak pri zohľadnení všetkých aspektov danej situácie bude potrebné predbiehať s väčším bočným odstupom, predbiehajúci vodič sa nemôže vyviňovať tým, že dodržal predpísanú minimálnu vzdialenosť, ak došlo k obmedzeniu či ohrozeniu cyklistu. Na druhej strane však tento minimálny odstup nie je obligatórny. Znamená to, že za bežných okolností by sa mal v zásade dodržať minimálny odstup 1,5 m, resp. 1 m; pri niektorých atypických situáciách však zachovaný byť nemusí (napr. pri rozbiehaní sa na svetelne riadených križovatkách, pri predbiehaní cyklistu idúceho v ochrannom pruhu pre cyklistov a pod.). Dodržiavanie týchto hodnôt teda nemožno brať absolútne, ale skôr ako odporúčanie, pričom prioritné bude pri spornej situácii neobmedzenie a neohrozenie predchádzaného účastníka. 

Predchádzajúce odseky sú viac-menej citáciou dôvodovej správy poslancov, ktorú pripojili k svojmu návrhu na zavedenie tohto pravidla. Podrobnejšie sme si toto pravidlo už rozobrali v článku Bezpečný odstup pri predbiehaní cyklistov. Teraz stačí už len zdôrazniť – napriek jeho negatívam – že ak do 28. februára 2022 museli vodiči predbiehať cyklistov tak, aby im neprekážali ani aby cyklistom nevzniklo nijaké nebezpečenstvo (čo sú definície neobmedzenia a neohrozenia), pričom museli vodiči ešte aj zachovávať od cyklistu osobitný bočný odstup, tak z hľadiska samotnej techniky predbiehania cyklistov a možností/miest/situácií, kedy možno cyklistu predbiehať, sa nezmenilo z hľadiska pravidiel prakticky nič.

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predbiehať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

Cyklisti – deti

Osoby mladšie ako 10 rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú, a osoby, ktoré ich vezú, smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Po chodníku sa umožnilo jazdiť aj cyklistom, ktorí sprevádzajú na bicykli dieťa do 10 rokov, alebo vezú dieťa do 10 rokov na pomocnom sedadle, v prívesnom vozíku alebo na detskom bicykli spojenému tyčou s vodiacim bicyklom, čo sa týka najmä rodinných výletov. Z dôvodu jasného vymedzenia pravidiel a kvôli tomu, že chodník by stále mal prevažne slúžiť pre chodcov na ich bezpečný pohyb, sa však doplnilo aj pravidlo o tom, že títo cyklisti musia jazdiť po pravej strane chodníka a nesmú pritom obmedziť či ohroziť chodcov.

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny znacka Obytna zona jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie pravidiel touto osobou.

Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby prepravované na pomocnom sedadle alebo na detskom bicykli pevne spojenému tyčou s vodiacim bicyklom.

Preprava detí na bicykli

Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov

 • na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,
 • v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
 • na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.

Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa, sedadlo musí byť pevne pripevnené a vybavené pevnými podperami nôh dieťaťa. Sedadlo a podpery musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť ani nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti jazdy. 

Za bicykel sa môže pripojiť prívesný vozík, ktorý nie je širší ako 1,1 m, je vybavený zadným odrazovým sklom červenej farby čo najbližšie k bočným obrysom prívesného vozíka a je spojený s bicyklom pevným spájacím zariadením. Prívesný vozík musí byť vybavený na lúčoch kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa. 

Ak prívesný vozík alebo jeho náklad zakrýva za zníženej viditeľnosti zariadenia pre svetelnú signalizáciu a osvetlenie bicykla, musí sa prívesný vozík opatriť vľavo svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom.

Preprava nákladu na bicykli

Cyklista nesmie viesť počas jazdy ručný vozík a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

Ak je bicykel vybavený nosičom batožín, nosič musí byť riadne a spoľahlivo pripevnený a nemôže ovplyvňovať bezpečnosť jazdy.

Bicykel s pomocným motorčekom

symbol elektrobicykle

Bicykel s pomocným motorčekom (ktorým môže byť bicykel vybavený aj dodatočne) musí spĺňať základné technické požiadavky na bicykel (osvetlenie, odrazky, brzdy, atď.)

Montáž pohonného systému, ako sú najmä motor alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla. Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa musí progresívne znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km/h alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov.

Takýto bicykel sa na účely pravidiel cestnej premávky považuje za nemotorové vozidlo (okrem e-biku sa zaň považuje aj bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km/h), t. j. na jeho vedenie sa nevyžaduje vodičské oprávnenie a pri jeho vedení platia pravidlá pre vodiča nemotorového vozidla.

Bicykle s pomocným motorčekom, ktorý presahujú uvedené kritériá, sa už nepovažujú za bicykle/nemotorové vozidlá, ale za motocykle (moped symbol moped) a teda sa naň vzťahujú patričné pravidlá (schválenie, evidenčné číslo, poistenie, prilba, vodičské oprávnenie, alkohol, …). Medzi také mopedy patria u nás aj tzv. speedelecs alebo speed bikes, ktoré v niektorých krajinách zaraďujú medzi bicykle aj keď môžu dosahovať rýchlosť 40 km/h.

Bicyklová cesta

značka Bicyklová cesta

Medzi osobitné oblasti z hľadiska pravidiel cestnej premávky sa k pešej znacka Pesia zona alebo obytnej znacka Obytna zona zóne doplnila – v zahraničí ide o už pomerne zaužívaný inštitút (rue cyclable, Fahrradstraße, fietstraat) – bicyklová cesta (trochu nešťastný a príliš strojový preklad, cyklistická cesta/ulica by bola vhodnejšia). Ide o cestu vymedzenú dopravnou značkou, na ktorej „auto je hosť“. To znamená, že vjazd motorových vozidiel na bicyklovú cestu je prípustný len vtedy, ak to umožní dodatková tabuľka a aj vtedy majú cyklisti vždy prednosť (pri odbočovaní, na križovatkách a pod.), musia byť predbiehaní s minimálnym bočným odstupom 1,5 m a motorové vozidlá na bicyklovej ceste nesmú parkovať mimo vyznačených miest.

Bicyklovú cestu môžu cyklisti používať v celej šírke určenej pre ich smer jazdy.

Na bicyklovej ceste vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h.

Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

Bicyklová cesta + Motorové vozidlá voľno

Dodatková tabuľka Voľno umiestnená pod značkou Bicyklová cesta umožňuje vjazd na bicyklovú cestu vyznačeným účastníkom cestnej premávky (čiže rovnaký princíp ako pri pešej zóne pešia zóna + voľno).

Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. Zastavenie a státie motorových vozidiel okrem motocyklov je na bicyklovej ceste povolené len na vyznačených miestach.

Zvislé značky

Pre úplnosť si znázorníme aj základné značky a signály týkajúce sa cyklistov s ich významom a odkazmi na príslušné články, kde sa rozoberajú podrobnejšie.

znacka Cyklisti

Výstražná značka Cyklisti upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistov alebo na miesto, kde cyklisti prechádzajú cez cestu alebo na ňu vchádzajú.

Podrobnejšie sú výstražné značky rozobrané v článku Výstražné značky II.

znacka Cyklisticka komunikacia

Regulačná značka Cyklistická komunikácia označuje cestičku pre cyklistov alebo cyklistický pruh a prikazuje cyklistovi použiť takto označenú cestičku alebo pruh.

znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov

Regulačná značka Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov označuje spoločnú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a prikazuje im ju použiť. 

Oddelené cestičky pre chodcov a cyklistov

Regulačná značka Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov označuje oddelenú komunikáciu určenú pre chodcov a cyklistov a vyznačuje, ktorý pruh je určený pre chodcov a ktorý pruh je určený pre cyklistov; cyklistom a chodcom prikazuje použiť časť pre nich určenú. 

znacka Zakaz vjazdu pre bicykle

Regulačná značka Zákaz vjazdu pre cyklistov zakazuje vjazd cyklistom.

Podrobnejšie sú tieto regulačné značky rozobrané v článku Regulačné značky III.

Priechod pre cyklistov

Informačná značka Priechod pre cyklistov označuje priechod pre cyklistov.

Slepá cesta (prejazdná pre cyklistov)

Informačná značka Slepá cesta označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde a informuje o prejazdnosti slepej cesty pre cyklistov.

Podrobnejšie sú tieto informačné značky rozobrané v článku Informačné značky III.

Smerové značky pre cyklistickú premávku sa používajú na cestičkách pre cyklistov, spoločných alebo oddelených cestičkách pre chodcov a cyklistov, ako aj na iných cestách, ak je smerovanie cyklistickej premávky odlišné od smerovania ostatnej premávky.

Cyklistický smerník tabuľový

Cyklistický smerník tabuľový informuje o smere jazdy k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

Cyklistický smerník šípový (vpravo)

Cyklistický smerník šípový informuje o smere odbočenia k vyznačeným cieľom po cyklistickej trase a podľa potreby aj o vzdialenosti k týmto cieľom a o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

Ak sa na značke vyobrazujú turistické ciele, nápisy a symboly sú hnedej farby.

Cyklistický medzismerník (vľavo)

Cyklistický medzismerník informuje o priebehu cyklotrasy cez križovatku.

Číslo cyklotrasy

Značka Číslo cyklotrasy v spojení s cyklistickým smerníkom informuje o čísle alebo inom označení cyklotrasy.

obchádzkové značky pre cyklistov

Značky o obchádzkových trasách informujú o blízkosti čiastočnej alebo úplnej uzávierky a k nej ustanovenej obchádzkovej trasy (Ohlasovacia tabuľa obchádzky), informujú o smere jazdy po obchádzkovej trase (Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky), označujú miesto a smer odbočenia obchádzkovej trasy (Šípový smerník na vyznačenie obchádzky) a informujú o konci obchádzkovej trasy (Koniec obchádzky).

Podrobnejšie sú smerové značky pre cyklistickú premávku, ako aj obchádzky, rozobrané v článku Informačné značky VI.

dodatková tabuľka Platí pre (bicykle)

Dodatková tabuľka Platí pre obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na cyklistov.

dodatková tabuľka Neplatí pre (bicykle)

Dodatková tabuľka Neplatí pre vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, cyklistov.

dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov

Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov umiestnená pod značkou Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde! alebo Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde a zároveň dať prednosť v jazde cyklistom sprava aj zľava idúcim súbežne s cestou.

Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta  znacka Jednosmerna cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom pri odbočovaní na jednosmernú cestu a v jej priebehu.

dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov

Dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta  znacka Jednosmerna cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

dodatková tabuľka Cyklisti voľno

Dodatková tabuľka Voľno umiestnená pod značkou označujúcou špeciálnu cestičku alebo pruh značka Cestička pre chodcov znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu umožňuje použiť špeciálnu cestičku alebo pruh vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť.

Ak ide o špeciálnu cestičku alebo pruh určený pre chodcov alebo pre cyklistov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku alebo pruh použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca alebo cyklistu.

Dodatková tabuľka Voľno umiestnená pod značkou Pešia zóna znacka Pesia zona umožňuje vjazd do pešej zóny vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

Podrobnejšie sú dodatkové tabuľky rozobrané v článku Dodatkové tabuľky II.

Vodorovné značenie

Pozdĺžna súvislá čiara

Pozdĺžna súvislá čiara, ktorá vyznačuje cyklistický pruh, je širšia a vnútri pruhu je v pravidelných vzdialenostiach doplnená symbolom bicykla symbol Cyklisti.

cyklistický pruh

Ak značka vyznačuje cyklistický pruh, má pre ostatných účastníkov cestnej premávky význam značky vyznačujúcej okraj vozovky.

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Pozdĺžna prerušovaná čiara doplnená symbolom bicykla symbol Cyklisti v pravidelných vzdialenostiach vyznačuje ochranný pruh pre cyklistov. Do ochranného pruhu pre cyklistov smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov.

ochranný pruh pre cyklistov

vodorovná značka STOP čiara

Značkou STOP čiara možno vyznačiť predsunutý priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál zelenej farby, pričom cyklista je povinný zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou.

STOP čiara v prípade predsunutého priestoru pre cyklistov

predsunutý priestor pre cyklistov 2

vodorovna znacka Miesto na prechadzanie

Značka Miesto na prechádzanie vyznačuje miesto prispôsobené na prechádzanie chodcov a cyklistov.

spoločné miesto na prechádzanie

miesto na prechádzanie s oddelenými časťami pre chodcov a cyklistov

Priechod pre cyklistov

Značka Priechod pre cyklistov vyznačuje priechod pre cyklistov.

Ak je priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vodorovna znacka Priechod pre chodcov, vyznačuje sa len jednou čiarou.

priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov

koridor pre cyklistov

Značka Koridor pre cyklistov vyznačuje smer jazdy cyklistov.

Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov.

koridor pre cyklistov - symbol

Podrobnejšie je vodorovné značenie rozobrané v článkoch Vodorovné značky II a Vodorovné značky III.

Svetelné signály

svetelné signály pre cyklistov

Na riadenie cestnej premávky cyklistov v križovatke možno použiť svetelné signály v tvare bicykla, ktoré môžu byť doplnené šípkami, alebo svetelné signály v tvare plného kruhu menšej veľkosti doplnené bielou tabuľkou alebo návestidlom so symbolom bicykla, ktoré majú pre cyklistu rovnaký význam, ako štandardné signály.

svetelné signály pre cyklistov pri prechádzaní cez vozovku

Na riadenie cestnej premávky cyklistov pri prechádzaní cez vozovku sa používajú svetelné signály v tvare bicykla.

svetelné signály pre chodcov a cyklistov pri prechádzaní cez vozovku

Na riadenie cestnej premávky cyklistov, ktorá je cez vozovku vedená súbežne s premávkou chodcov, možno použiť svetelné signály v tvare chodca a bicykla.

Podrobnejšie sú svetelné signály rozobrané v článku Svetelné signály.

Sankcie 

A na záver si ukážeme stručný prehľad pokút súvisiacich s cyklistami. 

Porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je ohrozenie cyklistu prechádzajúceho cez priechod pre cyklistov Priechod pre cyklistov a ohrozenie cyklistu pri obchádzaní alebo predchádzaní. Za tieto priestupky hrozí podľa sadzobníka pokuta v blokovom konaní 150 € (v riadnom konaní za to možno uložiť pokutu 60 až 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov).

Za jazdu na bicykli s viac ako 0,5 ‰, telefonovanie bez hands-free a pod. hrozia cyklistom rovnaké pokuty ako vodičom motorových vozidiel (zákaz činnosti cyklistom nemožno uložiť) – teda napr. za alkohol pokuta od 150 eur do 800 eur v riadnom konaní a do 650 € v blokovom konaní, za telefonovanie do 200 € v riadnom konaní a do 100 € v blokovom konaní.

Niektoré ďalšie sankcie podľa sadzobníka, ktoré zákonom nie sú definované ako závažné (t. j. zákonná horná hranica možnej pokuty je 50 eur):

 • Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno – 40 €.
 • Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava – 50 €.
 • Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov jazdiacich po cyklistickom pruhu, cestičke pre cyklistov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov alebo priechode pre cyklistov Priechod pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, vodičom samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom – 30 €.
 • Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke (napr. bez odraziek či osvetlenia) – 30 až 50 €
 • Ohrozovanie alebo obmedzovanie chodcov cyklistom pri jazde po pravej krajnici – 50 €.
 • Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky cyklistom, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla – 30 až 50 €.

27 komentárov na “O cyklistoch nielen pre cyklistov

 1. Prilba u deti je v rezime soft mandate? To zn zakon bez financnej sankcie?
  Ked ano tak je to super. Som sa pytala lebo maloktorych 14nych vidno z helmou. 😀
  Asi by bolo tazko ich pokutovat, len by presedlali alebo uplne prestali pouzivat bajk, co by bolo skoda.

 2. Ako je to tým pádom na Trenčianskej? Podľa nových pravidiel by mal mat cyklista prednosť po celej dĺžke, ale pred každou križovatkou má cyklista idúci súbežne s hlavnou cestou vodorovne značenie daj prednosť v jazde. To znamená, že v tomto prípade sa týmito novými pravidlami nič nemení? Ďakujem.

  1. Meni sa aj tam, iba zvisle znacky menia vseobecne pravidla o prednosti, samotne vodorovne znacenie nie. Take vodorovne znacenie je bezne aj na subezne iducich cyklocestickach po strane cesty.

   1. Bežné síce je, ale bez zvislej značky vlastne nemá žiadny význam takze cyklista ma po novom prednost ak tomu dobre chapem.

    1. Tak Trencianska je celkovo specificka, nie je to prave najvhodnejsie riesenie davat obojsmernu cyklocestu do stredoveho pasu, lebo napojenie na nu a krizovania budu vzdy problematicke.

     1. Trenčianska je špecifická najmä tým, že má značenie ktoré nikdy nemalo byť schválené – je nejednoznačné. V smere od Miletičovej máme Trenčiansku so značkou Hlavná cesta ale o 10 metrov ďalej je značka daj prednosť v jazde (po ľavej strane), ktorú môže niekto brať tak, že platí pre celý vstup, keďže doplnková tabuľka s bicyklom je pod prikázaným smerom a nie pod značkou Daj prednosť v jazde. Doplnková tabuľka totiž platí pre značku priamo nad ňou a nie na celú skupinu značiek. Úplne nezmyselne sa dalo značenie (zvislé aj vodorovné) navodzujúce „dojem“ že cyklisti majú dávať prednosť (komu všetkému? aj vozidlám z Ružovej doliny ktoré majú tiež dávať prednosť?) aj keď všeobecné pravidlá premávky aj v pôvodnej verzii zákona dávali povinnosť vodičom odbočujúcim vľavo dávať prednosť protiidúcim vozidlám (splnené) aj vozidlám idúcim vo vyhradenom jazdnom pruhu po ľavej strane (splnené, aj keď cyklotrasa asi nie je tak úplne vyhradený jazdný pruh).

 3. Takže sa po novom zmenila aj prednosť cyklistov na kruhových objazdoch? Príklad z Trnavy: https://www.google.com/maps/@48.3878352,17.6043231,3a,75y,221.84h,82.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDvWM2JKbR-MvciKEM5Nvvw!2e0!7i16384!8i8192

  Majú cyklisti po novom prednosť aj na miestach, kde je priechod pre cyklistov, cestička je súbežná s hlavnou cestou avšak je nelogicky označená zvislými značkami „koniec cestičky pre cyklistov“? Príklad tu: https://www.google.com/maps/@48.3830095,17.5938058,3a,25.9y,322.43h,89.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5WU16j4IshBCeKbFL3KrkA!2e0!7i16384!8i8192

  1. Ano, po spravnosti by mali mat na oboch miestach prednost uz cyklisti, kedze ide o miesta, kde vodici odbocuju. Ako to vsak bude v praxi, tazko povedat.

 4. V priadne ze je vedľa hlavnej cesty cesta pre cyklistov, je cyklista povinný použiť túto cestu aby neobmedzil/neohrozil premavku?

 5. Ako je to ak cyklista schádza z chodníka, nie cyklistického, na cestu. Má prednosť? Lebo veľa cyklistov s tým má problém. Ak by došlo ku stretu auta s cyklistom v takomto prípade, kto je na vine?

  1. Tazko povedat z takej prilis vseobecnej otazky, konkretnejsi popis situacie/obrazok by bol lepsi.
   V kazdom pripade – predpokladam, ze sa bavime o situacii, ked cyklista jazdi po chodniku legalne, cize dieta alebo dospely + dieta, resp. ak je to povolene dodatkovou tabulkou.
   Pravidla nijak nerozlisuju, ci cyklista iduci subezne s cestou jazdi po chodniku, cyklocesticke alebo spolocnej cesticke, cize v tomto by pri prechadzani cez cestu rozdiel nemal byt. Vodic ani v zasade nemusi/nema ako alebo preco vediet, co ta komunikacia, po ktorej jazdi cyklista, vlastne je. Prenho je podstatne/viditelne, ze cyklista jazdi subezne s cestou a ma mu vtedy davat prednost.

 6. zdravim, je cyklista mimo vyznacenej cesticky pre cyklistov uz prekazka na ceste? dnes mi to povedal policajt ked som na vajnorskej presiel z cyklotrasy do premavky, pretoze bola nezjazdna.

   1. dakujem za odpoved,
    uzasne, ja som si to myslel ze to je hlupost, cyklotrasa na vajnorskej je rozbita miestami a nezjazdna…nonsens

 7. Ako je to prosim s chodcami na bicyklovej ceste? Smu sa tam pohybovat? Ak ano, za akych podmienok. Ak nie, aka je vymahatelnost/sankcie. Dakujem

  1. Voci chodcom neplatia na bicyklovej ceste ziadne specificke pravidla, cize spravaju sa tam ako na akejkolvek inej ceste.
   Ak tam je chodnik, musia chodit po nom; ak tam nie je, chodia po lavej strane bicyklovej cesty (mala by to byt samozrejme taka cesta, ktora ma chodniky).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok