Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Pokyny policajta

Pokyny sa podobne ako zvislé/vodorovné značky a signály používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky (riadenie cestnej premávky vo všeobecnosti).

Pokyny na riadenie premávky

Pokyny na riadenie premávky dávajú predovšetkým príslušníci Policajného zboru v rovnošate; v istých prípadoch môžu premávku riadiť pokynmi aj vojaci, resp. vojenskí policajti, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže a ozbrojení príslušníci finančnej správy (colníci) – napr. ak sú vládou vyčlenení na plnenie úloh Policajného zboru.

Platnosť (nadradenosť) pokynov

Každý účastník cestnej premávky je povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon (obecná polícia, Vojenská polícia, atď.).

Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom, za čo možno uložiť pokutu 60 – 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov v riadnom priestupkovom konaní, resp. pokutu do 150 eur v blokovom/rozkaznom konaní.

Pokyny policajta alebo inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a zariadení. Keďže zároveň platí, že miestna úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a zariadeniami je nadradená všeobecnej úprave cestnej premávky, tak pokyny policajta sú nadradené aj všeobecným pravidlám. Na to nadväzuje možnosť policajta na mieste samom povoliť výnimku z pravidiel cestnej premávke, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky (čiže môže napr. povoliť rýchlejšiu jazdu, vojsť do zákazu, parkovať tam, kde je to zakázané a pod.).

Významy pokynov pri riadení premávky sa v zásade prebrali z vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pre lepšiu názornosť sa uviedli aj vyobrazenia jednotlivých pokynov. Tieto pokyny sú – podobne ako značky či signály – medzinárodne štandardizované; vychádzajú z Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň, 1968). Okrem toho sa jasne stanovilo, že policajt musí ako základný tvar pokynu používať postoj tela súčasne s daným postavením rúk (ktoré môže následne spustiť k telu, ak postačuje samotný postoj tela).

dohovor o premavke - cl. 6

Jednotlivé pokyny

Cestnú premávku v križovatke riadi policajt v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk, pričom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke. 

Pokyny policajta znamenajú pre účastníkov cestnej premávky:

pokyn policajta stoj

Stoj 

pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou/upaženými rukami (vodorovne vystretou rukou/vystretými rukami bokom)

Policajt môže obe ruky pripažiť (spustiť ruky k boku), ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj.

pokyn policajta čakaj

Čakaj

ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor

Opustite križovatku

pre účastníkov cestnej premávky už sa nachádzajúcich v križovatke

pokyn policajta voľno

Voľno 

pre smer, ku ktorému stojí policajt bokom s upaženou rukou/upaženými rukami (vodorovne vystretou rukou/vystretými rukami bokom)

Policajt môže obe ruky pripažiť (spustiť ruky k boku), ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj.

pokyn policajta stoj-voľno

Stoj 

pre vodiča prichádzajúceho smerom k chrbtu alebo k pravému boku policajta, ak má policajt pravú ruku predpaženú (vodorovne vystretú pred sebou) a ľavú ruku upaženú (vodorovne vystretú bokom)

Voľno 

pre vodiča prichádzajúceho smerom k ľavému boku policajta; vodič vozidla prichádzajúceho smerom k čelu policajta môže odbočiť vpravo a chodci smú prechádzať cez vozovku za chrbtom policajta.

Na význam pokynov Stoj, Čakaj a Voľno sa vzťahuje ich význam zo svetelných signálov, t. j.

 • na pokyn Stoj musí vodič zastaviť pred križovatkou, pričom ak je na križovatke vyznačená STOP čiara vodorovná značka STOP čiara, vodič musí zastaviť pred ňou a ak je na križovatke vyznačený predsunutý priestor pre cyklistov predsunutý priestor pre cyklistov 1 predsunutý priestor pre cyklistov 2, cyklista musí zastaviť až pred vzdialenejšou čiarou,
 • na pokyn Čakaj musí vodič zastaviť pred križovatkou (pravidlá o STOP čiare a predsunutom priestore pre cyklistov platia rovnako ako pri pokyne Stoj), pričom ak je už však vodič pri dávaní toho pokynu tak blízko, že nemôže zastaviť bezpečne, smie pokračovať v jazde (vzhľadom na to je dodatok o opustení križovatky pri tomto pokyne zbytočný),
 • vodič, ktorý stojí, sa na pokyn Čakaj musí pripraviť na jazdu (analógia so signálom Čakaj svietiacim spolu so signálom Stoj)
 • na pokyn Voľno smie vodič pokračovať v jazde pri dodržaní pravidiel cestnej premávky.

Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem vyššie uvedených pokynov aj iné pokyny, najmä: 

pokyn policajta zrýchli
Zrýchliť jazdu!

vodorovným kývaním ruky cez stred tela

pokyn policajta spomaľ
Spomaliť jazdu!

kývaním ruky hore a dolu. 

Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.

Všetky tieto pokyny sa vzťahujú aj na riadenie cestnej premávky na inom mieste ako je križovatka a na riadenie cestnej premávky inou oprávnenou osobou ako je policajt (vojak, resp. vojenský policajt).

Zastavovanie vozidiel

Pokyn na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

Policajt by mal zastavovať a kontrolovať prevažne tie vozidlá, pri ktorých je podozrenie že ich vodiči, prevádzkovatelia alebo iné osoby nachádzajúce sa vo vozidle, porušili pravidlá cestnej premávky.

Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

 • zdvihnutím ruky s otvorenou dlaňou smerujúcou k zastavovanému vozidlu, 
 • zdvihnutým policajným zastavovacím terčom vyhláška 9/2009 Zastavovací terč alebo 
 • svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. 

Z idúceho vozidla (označeného aj neoznačeného príslušnosťou k Policajnému zboru) môže dávať policajt pokyn na zastavenie vozidla 

 • kývaním ruky zvisle hore a dolu, 
 • vysunutým policajným zastavovacím terčom vyhláška 9/2009 Zastavovací terč alebo 
 • rozsvietením nápisu „STOP“. 

Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom (maják), príp. aj typickým zvukovým znamením (siréna), ktorých kombinácia dáva spolu zvláštne výstražné znamenia znamenajúce vozidlo s právom prednostnej jazdy. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. 

Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a typické zvukové znamenie použije vždy. 

Pokyn na zastavenie vozidla dávaný z idúceho vozidla môže byť doplnený rozsvietením nápisu, ktorým sa usmerňuje vozidlo na miesto zastavenia („Nasleduj ma“ a pod.).

Metodika zastavovania vozidiel

(nariadenie Prezídia Policajného zboru č. 55/2018 o vykonávaní dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o dopravných nehodách a dopravno-inžinierskej činnosti)

Pri zastavovaní vozidla policajt prihliada na stav cesty, poveternostné podmienky, situáciu v cestnej premávke a zaistenie bezpečnosti vlastnej, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

Miesto na zastavovanie vozidiel určí veliteľ hliadky tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky a ak je služobné vozidlo vybavené dostupným záznamovým systémom na dokumentovanie činnosti policajtov pri výkone dohľadu, aby umožňovalo jeho využitie.

V nočnej dobe veliteľ hliadky zvolí vždy také miesto na zastavovanie vozidla a vykonanie kontroly, ktoré je osvetlené alebo sa nachádza v zastavanej obci. Zastavené a kontrolované vozidlo nemôže tvoriť prekážku v cestnej premávke; to neplatí, ak

 1. ide o zastavenie vozidla, ktorého vodič svojou jazdou bezprostredne ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 2. je podozrenie, že po vozidle alebo v ňom prepravovaných osobách, príp. veciach, je vyhlásené pátranie,
 3. je podozrenie, že v organizme vodiča sa nachádza alkohol alebo iná návyková látka, príp. jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená po požití lieku,
 4. je to nevyhnutné k prekazeniu páchania trestného činu a odhaleniu či zaisteniu jeho páchateľa.

Zastavovanie vozidla, následná kontrola vozidla a jeho osádky, nemôžu ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky, policajta ani osádku zastavovaného vozidla.

Pri dohľade policajt odstaví služobné vozidlo v súlade s pravidlami cestnej premávky, najmä tak, aby neprekážalo v jazde ostatným vozidlám a zároveň bolo pripravené k okamžitému použitiu na vykonanie služobného zákroku.

Pri dávaní pokynu na zastavenie vozidla z pevného stanovišťa stojí policajt v strede jazdného pruhu zastavovaného vozidla čelom k nemu, pričom jednou rukou drží zdvihnutý zastavovací terč a druhou rukou ukazuje miesto, kde má vozidlo zastaviť. Súčasne s približovaním zastavovaného vozidla policajt ustupuje až na ten kraj cesty, kde má vozidlo zastaviť. Pri zastavovaní vozidla policajt dbá na to, aby znamenie na zastavenie bolo dávané zreteľne a včas tak, aby vodič zastavovaného vozidla mohol bezpečne zastaviť s ohľadom na stav cesty, poveternostné podmienky a situáciu v cestnej premávke.

Pri zastavovaní vozidla za denného svetla policajt používa zastavovací terč, zdvihnutím ruky dáva znamenie na zastavenie vozidla len v mimoriadnych prípadoch. Pri zastavovaní z idúceho vozidla dbá vodič služobného vozidla na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, dostatočný odstup od zastavovaného vozidla a policajt pri zastavovaní kývaním ruky používa za zníženej viditeľnosti červené svetlo.

Po zastavení vozidla policajt vykonáva kontrolu spravidla z pravej strany vozidla. Ak je miestom kontroly parkovisko alebo iné stanovište, ktoré je od priamej premávky dostatočne vzdialené, policajt pristupuje k zastavenému vozidlu spravidla zo zadnej strany až k dverám vodiča, pričom vizuálne kontroluje osoby nachádzajúce sa vo vozidle, ako aj ich správanie.

Policajt bezprostredne po zastavení vozidla vodiča zdvorilo pozdraví, oznámi mu dôvod jeho zastavenia a vyžiada si predloženie predpísaných dokladov na vedenie a prevádzku vozidla. Dá mu pokyn na zastavenie chodu motora a nechá ho sedieť vo vozidle so zatvorenými dverami. Požadované doklady preberá cez otvorené okno na dverách vodiča alebo spolujazdca vedľa vodiča. Pri kontrole dokladov odstúpi od dverí za kontrolované vozidlo a neustále má osoby vo vozidle pod vizuálnou kontrolou. Na prejednanie priestupku vyzve vodiča, aby vystúpil z vozidla. S vodičom jedná na bezpečnom mieste a v prípade, že je služobné vozidlo vybavené dostupným záznamovým systémom tak, aby to bolo týmto systémom riadne dokumentované. Pri jednaní vystupuje dôrazne, zdvorilo a stručne. Výroky, ktoré nesúvisia s výkonom služby, prejavy nadradenosti a bezdôvodné zdržiavanie kontrolovanej osoby nie sú prípustné.

Pri zastavovaní z idúceho vozidla odstaví policajt služobné vozidlo spravidla za zastaveným vozidlom a ponechá motor v chode. V nočnej dobe stále osvetľuje zastavené vozidlo zozadu.

Po zastavení vozidla policajt

 1. kontroluje platnosť predložených dokladov predpísaných na vedenie a prevádzku vozidla, ako aj dokladu totožnosti,
 2. fyzicky kontroluje a porovnáva údaje o vozidle v dokladoch s údajmi na vozidle,
 3. vyzve vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom a pri odôvodnenom podozrení aj inou návykovou látkou alebo liekom,
 4. kontroluje spôsobilosť a technickú spôsobilosť vozidla, úplnosť a stav jeho výstroja a povinnej výbavy, uloženie a upevnenie nákladu,
 5. preveruje, či predložený vodičský preukaz nie je alebo nemá byť zadržaný, či po vozidle, prepravovaných osobách alebo veciach nie je vyhlásené pátranie.

Zastavovanie vozidiel a ich kontrolu v premávke na diaľnici možno vykonávať, len ak sa tým neohrozí jej bezpečnosť ani plynulosť. Miesto na zastavovanie v takom prípade zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť policajtov, osádky kontrolovaného vozidla a ostatných účastníkov cestnej premávky. Zastavovať vozidlá a vykonávať ich kontrolu možno najmä na parkoviskách, odpočívadlách a núdzových odstavných plochách.

Ak bolo zistené, že vodič vozidla porušil pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo bezprostredne ohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, môže policajt mimoriadne zastaviť vozidlo na pravej krajnici. Pritom dbá na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu.

Policajt vykonáva zastavovanie vozidiel zásadne zastavovacím terčom a za zníženej viditeľnosti červeným svetlom.

Ak je vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami umožňujúcimi zastavovanie vozidiel doplnenými o panel s premenlivou symbolikou alebo premenlivým slovným spojením, ktoré umožňuje komunikáciu s vodičom zastavovaného vozidla, policajt ho použije pre zastavenie vozidla pri zastavovaní z idúceho vozidla.

Metodika vyšetrenia vodiča na alkohol

Pred každým vyšetrením prístrojom na vykonanie dychovej skúšky, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi, policajt poučí vodiča zastaveného vozidla o správnom používaní prístroja, preverí, či za posledných 15 minút požil potraviny alebo látky s možným obsahom alkoholu a následne postupuje podľa návodu na obsluhu tohto prístroja. Po vykonaní vyšetrenia oboznámi s jeho výsledkom vyšetrovaného vodiča, umožnením nahliadnutia na hodnotu nameranú prístrojom.

Výsledok vyšetrenia na zistenie alkoholu je pozitívne, ak nameraná hodnota je 0,15 a viac miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení prístrojom.

Za stav vylučujúci spôsobilosť, ktorý si osoba privodila požitím alkoholického nápoja, sa považuje také zníženie fyzických schopností a psychických schopností, v dôsledku ktorého osoba nie je schopná bezpečne vykonávať akúkoľvek činnosť. Takýmto stavom sa rozumie stav, pri ktorom bola nameraná hodnota 0,48 a viac miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení prístrojom.

Po vykonaní vyšetrenia prístrojom, ktorého výsledok je pozitívny, policajt

 1. zaznamenané údaje vytlačí na tlačiarni prístroja,
 2. doplní do výstupu z tlačiarne údaje podľa predtlače a požiada vodiča vozidla o podpísanie výstupu z tlačiarne,
 3. spracuje správu o výsledku objasňovania priestupku/záznam o skutku, pričom požiada vodiča, aby sa ku skutku vyjadril a podpísal poučenie aj svoje vyjadrenie.

Ak sa vodič vozidla odmietne vyjadriť ku skutku alebo podpísať výstup z tlačiarne prístroja alebo poučenie v správe o výsledku objasňovania priestupku/zázname o skutku, policajt túto skutočnosť uvedie do správy o výsledku objasňovania priestupku/záznamu o skutku aj s dôvodom odmietnutia.

Ak vodič vyšetrenie prístrojom nevykonal podľa poučenia, policajt vodiča opätovne poučí o správnom používaní prístroja a vyzve ho, aby toto vyšetrenie zopakoval. Ak ani opakované vyšetrenie nie je riadne vykonané alebo ho vodič odmieta vykonať, policajt uvedie tieto skutočnosti do správy o výsledku objasňovania priestupku/záznamu o skutku s tým, že vodič vozidla bol riadne poučený o spôsobe používania prístroja, ale toto vyšetrenie nebolo úspešne vykonané, nakoľko sa mu vodič odmietol podrobiť spôsobom, o ktorom bol  vopred a opakovane poučený.

Ak vodič vozidla odmietne vyšetrenie prístrojom, policajt spracuje správu o výsledku objasňovania priestupku/záznam o skutku odmietnutia vyšetrenia a upovedomí ho o možnosti vykonať lekárske vyšetrenie odberom a laboratórnym vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu.

V prípade, že policajt má dôvodné podozrenie, že vodič vozidla je pod vplyvom alkoholu, ale nemá pri sebe prístroj, cestou operačného strediska alebo stálej služby požiada o poskytnutie tohto prístroja inou hliadkou alebo iným útvarom Policajného zboru. Policajt vodiča poučí o jeho povinnosti poslúchnuť pokyn, výzvu, príkaz alebo požiadavku policajta súvisiacu s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke a strpieť výkon jeho oprávnení. Zároveň vodiča vozidla upozorní, aby sa zdržal akéhokoľvek konania, ktoré by bolo na ujmu riadneho zistenia a objasnenia veci.

Iné osoby oprávnené zastavovať vozidlá

Pokyny na zastavenie vozidla (nie na riadenie premávky) môžu dávať aj príslušníci iných bezpečnostných zložiek (obecná (mestská) polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže, finančná správa (colníci), …). Aj na nich sa vzťahujú vyššie uvedené pravidlá o pokynoch na zastavenie vozidla a spôsoboch zastavovania z idúceho vozidla.

Okrem nich môže vo vymedzených situáciách zastavovať vozidlá:

 • sprievodca vedených alebo hnaných zvierat, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky

Sprievodca dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou alebo zastavovacím terčom vyhláška 9/2009 Zastavovací terč

 • vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

Vedúci/sprievodca dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou alebo zastavovacím terčom vyhláška 9/2009 Zastavovací terč

 • osoba vykonávajúca prácu na ceste spojenú s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky

Osoba vykonávajúca prácu na ceste dáva pokyn na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou alebo zastavovacím terčom vyhláška 9/2009 Zastavovací terč. Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a pri iných podobných právach sa pri pokyne na zastavenie vozidla používa spravidla červená zástavka.

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť zreteľne označená. Takáto osoba nemusí dodržiavať tie pravidlá cestnej premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje; pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť.

Označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2, napr. bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej farby.

Bezpečnostný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadneho z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.

 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia

Osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu.

Osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia môže dávať aj pokyn na jazdu cez železničné priecestie, a to vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela. Tento pokyn je vodič aj chodec povinný poslúchnuť bez ohľadu na to, či svieti/bliká/húka/zvoní priecestné zabezpečovacie zariadenie, spúšťajú/zdvíhajú sa závoru alebo či vidieť/počuť prichádzajúci vlak.

 • dostatočne spôsobilá osoba staršia ako 18 rokov, ktorú na to písomne poveril orgán Policajného zboru s určením prípadov, v ktorých môže taká osoba zastavovať vozidlá

Poverená osoba používa pri zastavovaní vozidiel zastavovací terč vyhláška 9/2009 Zastavovací terč; za zníženej viditeľnosti poverená osoba dáva pokyny na zastavenie vozidla červeným svetlom, ktorým pohybuje v hornom polkruhu.

Poverená osoba musí mať na sebe reflexný bezpečnostný odev a môže dávať pokyny na zastavenie vozidla len na priechode pre chodcov; kde priechod nie je alebo je neschodný, smie dávať pokyny na zastavenie vozidla aj na inom mieste na vozovke. Poverená osoba nemôže dávať pokyny na zastavenie vozidla v blízkosti križovatky s riadenou premávkou, a to ani na priechode pre chodcov.

 • iná osoba, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo na zaistenie ochrany života, zdravia alebo majetku osôb

Môže ísť napríklad o vodiča vozidla, na ktorom počas jazdy v tuneli vznikne porucha, o účastníka dopravnej nehody/škodovej udalosti alebo o vodiča/závozníka pri vchádzaní vozidla na cestu.

Iné pokyny/oprávnenia policajta

Policajt v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky disponuje aj rôznymi inými oprávneniami, pri ktorých dáva vodičovi pokyny. Môže napríklad zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky či zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje minimálnu rýchlosť. Pri vážení vozidla (cestnej technickej kontrole) je oprávnený dávať pokyny súvisiace so samotným vážením. 

Podľa zákona o Policajnom zbore je policajt oprávnený dávať pokyny na zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas alebo prikázať smer dopravného prostriedku. Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu, ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,

 1. ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
 2. pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,
 3. pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok