Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Prechodné obdobie I

Na rozdiel od hlavného prechodného pravidla o platnosti starých značiek popísaného v článku Prechodné ustanovenia, ktoré nemá časové obmedzenie a podľa ktorého sa staré značky riadia novým významom, sa pri najdôležitejších zmenách v platnosti a význame dopravných značiek zaviedlo prechodné obdobie, v rámci ktorého sa niektoré staré značky riadia ich pôvodným významom. Dané obdobie má slúžiť jednak na riadne oboznámenie sa účastníkov cestnej premávky s najdôležitejšími zmenami a jednak aj na prípadnú úpravu dopravného značenia tak, aby bolo v súlade s novými významami. Toto prechodné obdobie bolo pôvodne nastavené na 2 roky a už raz o ďalšie 2 roky predĺžené, uplynie teda 31. marca 2024.

Predĺžením prechodného obdobia sa vytvoril väčší časový priestor na zosúladenie umiestnených značiek s novými pravidlami o ich platnosti, resp. na prípravu nových technických predpisov. V časti o technických predpisoch sa to horko-ťažko podarilo, reálne zosúlaďovanie už umiestnených/vyznačených značiek však je pre správcov ciest a cestné správne orgány, ktoré primárne zodpovedajú za ich zákonnosť, zatiaľ stále prevažne úplnou neznámou. Dokonca sa úplne bežne ignorujú “nové” pravidlá o platnosti aj pri určovaní úplne nového značenia s paradoxným argumentom o tom, že veď platí prechodné obdobie.

Čo ak nebudú všetky značky zosúladené s novými pravidlami?

Ak nedôjde k prehodnoteniu a prípadnej úprave dopravných značiek (týka sa to najmä najvyššej dovolenej rýchlosti, zákazu predchádzania, pozdĺžnej súvislej čiary a doplnkovej zelenej šípky), tieto sa budú od 1. apríla 2024 riadiť novou platnosťou a významom, z čoho budú na mnohých miestach prameniť nejasnosti v ich význame a bude dochádzať k nesprávnej aplikácii platnosti týchto dopravných značiek a signálu.

znacka Najvyssia dovolena rychlost

Najvyššia dovolená rýchlosť

Do 31. marca 2024 najvyššia dovolená rýchlosť vyplývajúca zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej:

 • po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je značka vo vhodnej vzdialenosti ukončená alebo zopakovaná za križovatkou, alebo
 • po začiatok alebo koniec obce.
Z uvedeného vyplýva:
 • do 31. marca 2024 sa týmto ukončením platnosti riadia všetky značky o najvyššej dovolenej rýchlosti (bez ohľadu na dátum umiestnenia/určenia značky a bez ohľadu na jej grafické vyobrazenie)
 • týmto ukončením rýchlosti sa riadia len značky umiestnené pri okraji cesty, t. j. všetky značky o najvyššej dovolenej rýchlosti umiestnené nad vozovkou alebo na vozidle sa už od 1. apríla 2020 riadia “novým” významom (značky o najvyššej dovolenej rýchlosti vyobrazené na pruhovej značke sa riadia prechodným ustanovením o pruhových značkách)
 • hranicou križovatky je miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • platnosť po začiatok alebo koniec obce sa vzťahuje na všetky značky o začiatku a konci obce, resp. miestnej časti obce (bez ohľadu na dátum umiestnenia/určenia značiek a bez ohľadu na ich grafické vyobrazenie)
 • od 1. apríla 2024 sa ukončenie platnosti všetkých značiek o najvyššej dovolenej rýchlosti (bez ohľadu na dátum umiestnenia/určenia značky a bez ohľadu na jej grafické vyobrazenie) bude riadiť “novým” pravidlom podľa vyhlášky o dopravnom značení, t. j. každá značka umiestnená pri okraji cesty musí byť spravidla riadne ukončená
 • ak značka nebude za križovatkou ukončená, bude platiť aj za ňou, keďže povinnosť ju ukončiť je ustanovením o zásade umiestňovania, nie pravidlom o platnosti (z neumiestnenej značky o konci regulácie nevyplýva, že regulácia končí tak či tak, to by potom platilo to isté, čo podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.); uvedené platí samozrejme len pre vodičov jazdiacich v priamom smere, pre vodičov, ktorí sa na cestu napoja v križovatke z bočných smerov, obmedzenie rýchlosti logicky platiť nemôže, keďže danú značku nevideli
 • značka sa neukončuje za kruhovým objazdom ani za odbočením, len za križovatkou v priamom smere, keďže značky vo všeobecnosti platia pre ten smer premávky, proti ktorému sú orientované
 • značka sa tiež neukončuje, ak je umiestnená spolu s výstražnou značkou, kedy jej platnosť končí najďalej 100 m za miestom, kde zjavne pominulo dané nebezpečenstvo

Značky o najvyššej dovolenej rýchlosti (líniové regulácie) platia len v jednom smere premávky a len na danej vozovke, pričom za križovatkou sa musí regulácia buď zopakovať alebo ukončiť. Platnosť líniovej regulácie implicitne (teda bez použitia dopravnej značky) zaniká po odbočení alebo otočení a tam, kde daná vozovka končí; v prípade regulácií platných len pre vyznačený jazdný pruh alebo pruhy tiež tam, kde daný pruh alebo pruhy končia. Implicitne tiež končí platnosť špecificky ustanovených regulácií (značka na vozidle, značka spolu s výstražnou značkou).

Spôsob vyznačovania líniových regulácií v zmysle týchto zásad: 

platnosť líniových regulácií

Táto platnosť platí bez ohľadu na spôsob určenia prednosti v jazde v jednotlivých križovatkách.

Možné riešenia

Značka pred križovatkou:
 • odstrániť značku znacka Najvyssia dovolena rychlost, ak nie je opodstatnená v nadväznosti na nové zásady
 • doplniť ukončovaciu značku znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti za križovatkou v priamom smere, ak je obmedzenie rýchlosti opodstatnené aj v nadväznosti na nové zásady
Značka pred obcou:
 • odstrániť značku znacka Najvyssia dovolena rychlost, ak nie je opodstatnená v nadväznosti na nové zásady
 • doplniť ukončovaciu značku znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti k značke Obec značka Obec, ak je obmedzenie rýchlosti pred obcou opodstatnené aj v nadväznosti na nové zásady
 Značka pred koncom obce:
 • odstrániť značku znacka Najvyssia dovolena rychlost, ak nie je opodstatnená v nadväznosti na nové zásady
 • doplniť ukončovaciu značku znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti k značke Koniec obce značka Koniec obce, ak je obmedzenie rýchlosti opodstatnené aj v nadväznosti na nové zásady

Ak sa má ukončiť platnosť najvyššej dovolenej rýchlosti vyššej ako všeobecné obmedzenie (napr. znacka Najvyssia dovolena rychlost v obci), ukončuje sa značkou Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti, nie značkou Najvyššia dovolená rýchlosť s hodnotou všeobecného obmedzenia značka Najvyššia dovolená rýchlosť. Neodporúča sa na tento účel používať značku Koniec viacerých zákazov znaka Koniec viacerych zakazov.

Nové zásady

Vo všeobecnosti platí, že obmedziť najvyššiu dovolenú rýchlosť sa smie len tam, kde použitie len výstražnej značky nemusí byť s ohľadom na povahu konkrétneho nebezpečenstva v danej lokalite dostatočné na to, aby vodič vedel správne reagovať na povahu tohto nebezpečenstva.

Najvyššia dovolená rýchlosť sa smie obmedziť voči najvyššej dovolenej rýchlosti vyplývajúcej zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, príp. voči najvyššej dovolenej rýchlosti upravenej zónovou značkou len v miere, ktorá je objektívne nevyhnutná pre bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo z dôvodov ochrany životného prostredia pred emisiami výfukových plynov v environmentálne citlivých oblastiach alebo z dôvodu ochrany obyvateľov alebo živočíchov pred nadmerným hlukom.

Opakované obmedzovanie najvyššej dovolenej rýchlosti viac ako je nevyhnutné vedie k nízkej akceptácii dopravného značenia zo strany vodičov aj na miestach, kde je takéto obmedzenie ustanovené vhodným a korektným spôsobom. Správne nastavené regulačné dopravné značenie má okrem regulačnej funkcie plniť aj funkciu informačnú a pomáhať účastníkom cestnej premávky voliť správny spôsob jazdy. Korektne nastavená značka dáva vodičovi okrem pokynu aj informáciu formou číselnej hodnoty v km/h, z ktorej vyplýva aj potrebná miera zvýšenia pozornosti v danom úseku. Ak sa vodiči opakovane stretávajú s obmedzeniami najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré sa pri prejazde úsekom ukážu ako nevhodné alebo prehnané, následne k týmto značkám nemajú dôveru a klesá ochota ich dodržiavať.

Obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti prichádza do úvahy najmä na úsekoch s častými nehodami, pri ktorých hrala podstatnú úlohu príliš vysoká rýchlosť jazdy a na úsekoch, kde hroziace nebezpečenstvo alebo jeho charakter sú ťažko rozoznateľné a samotné použitie výstražných značiek nemusí byť dostatočné na to, aby vodič vedel správne prispôsobiť rýchlosť jazdy. Najvyššia dovolená rýchlosť sa značkou neobmedzuje tam, kde je potreba spomalenia nepochybne zrejmá zo stavebného charakteru cesty a jej okolia, napr. vo vetvách, na parkoviskách, na úzkych cestách a pod.

Mimo obce platí:

 • kde vodiči často neprispôsobujú rýchlosť jazdy miestnym pomerom, obzvlášť v zákrutách, klesaniach, na úsekoch s nerovným povrchom vozovky a pod., sa pre stanovenie rýchlostného obmedzenia vychádza z 85. percentilu rýchlosti vozidiel neovplyvnených pred nimi idúcim vozidlom (časová medzera min. 4 s) nameraného automatickým zariadením bez dozoru na mieste (sčítač dopravy, spravidla prenosný)
 • na úsekoch s vysokým výskytom chodcov alebo cyklistov, či už sa pohybujú v pozdĺžnom smere alebo cestu križujú, sa odporúča obmedziť rýchlosť na najviac 70 km/h; to neplatí, ak sa chodci alebo cyklisti pohybujú pozdĺž vozovky vo svojom vlastnom premávkovom priestore, fyzicky oddelenom od vozovky
 • pred križovatkami s riadenou premávkou sa rýchlosť obmedzuje na najviac 70 km/h
 • na ceste s prednosťou v jazde sa spravidla obmedzuje rýchlosť pred križovatkami na najviac 70 km/h; od toho sa smie upustiť, ak ide o križovatku ciest s vysokým rozdielom v dopravných významoch (napr. cesta nadregionálneho významu s cestou okresného významu), vodič z vedľajšej cesty má zo vzdialenosti 3 m pred STOP čiarou rozhľad najmenej 160 m a na vedľajšej ceste sa umiestni značka Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!
 • pred vjazdom do obce sa najvyššia dovolená rýchlosť spravidla neobmedzuje, ak na to nie sú osobitné dôvody, napr. zvýšený pohyb chodcov a cyklistov v blízkosti obce; ak však nie je značka Obec značka Obec dostatočne viditeľná zo vzdialenosti najmenej 110 m, je vhodné obmedziť pred vjazdom do obce najvyššiu dovolenú rýchlosť spravidla na 70 km/h

V obci sa najmä v bezprostrednej blízkosti nemocníc, základných a materských škôl, zariadení pre seniorov alebo zdravotne postihnutých a podobných inštitúcií spravidla obmedzuje rýchlosť na 30 km/h, ak sú tieto miesta spojené so zvýšeným rizikom pohybu osobitne zraniteľných účastníkov cestnej premávky v bezprostrednej blízkosti vozovky alebo po vozovke alebo s obdobnými súvisiacimi rizikami v cestnej premávke (napr. miesta na nástup/výstup, silná premávka vozidiel hľadajúcich parkovacie miesta, časté prechádzanie cez vozovku, pohyb skupín chodcov alebo cyklistov atď.). To platí aj pre tranzitné úseky cestných ťahov prechádzajúcich cez obec. Od toho však možno upustiť, ak sú s ním spojené riziká negatívnych vplyvov na verejnú hromadnú dopravu alebo obavy z presunu premávky do blízkych obytných štvrtí. Vždy je potrebné brať do úvahy rozsah a dostupnosť bezpečnostných prvkov (napr. vhodné bariéry, priechody pre chodcov, riadené miesta na prechádzanie a pod.) a opatrenia sa spravidla časovo obmedzujú dodatkovou tabuľkou Časové obmedzenie dodatkova tabulka Casove obmedzenie na časy, kedy sú uvedené oblasti vysoko rizikové. Celková dĺžka úseku s obmedzením podľa tohto odseku nemá byť pokiaľ možno viac ako 300 m.

Značka znacka Najvyssia dovolena rychlost sa umiestňuje v primeranej vzdialenosti pred nebezpečným úsekom. V obci je spravidla dostatočná vzdialenosť 30 – 50 m, mimo obce 50 – 100 m a na diaľnici cca 200 m. Mimo obce a na diaľnici sa značka spravidla umiestňuje po oboch stranách vozovky.

Ukončovacia značka znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti sa umiestňuje za križovatkou v takej vzdialenosti, aby ju jednoznačne zaregistrovali aj vodiči vchádzajúci na cestu z inej cesty. To je spravidla 50 – 150 m za križovatkou, resp. v prípade dostatočne dlhého pripájacieho pruhu približne v mieste, kde sa pripájací pruh končí.

zákazy predchádzania

Zákaz predchádzania

Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá

Do 31. marca 2024 platí, že zákaz predchádzania alebo zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá vyplývajúci zo značky umiestnenej pri okraji cesty platí najďalej po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončený alebo zopakovaný za križovatkou.

Z uvedeného vyplýva:
 • do 31. marca 2024 sa týmto ukončením platnosti riadia všetky značky o zákaze predchádzania (bez ohľadu na dátum umiestnenia/určenia značky a bez ohľadu na jej grafické vyobrazenie)
 • týmto ukončením zákazu predchádzania sa riadia len značky umiestnené pri okraji cesty, t. j. všetky značky o zákaze predchádzania umiestnené nad vozovkou alebo na vozidle sa už od 1. apríla 2020 riadia “novým” významom
 • hranicou križovatky je miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • od 1. apríla 2024 sa ukončenie platnosti všetkých značiek o zákaze predchádzania (bez ohľadu na dátum umiestnenia/určenia značky a bez ohľadu na jej grafické vyobrazenie) bude riadiť “novým” pravidlom podľa vyhlášky o dopravnom značení, t. j. každá značka umiestnená pri okraji cesty musí byť spravidla riadne ukončená
 • ak značka nebude za križovatkou ukončená, bude platiť aj za ňou, keďže povinnosť ju ukončiť je ustanovením o zásade umiestňovania, nie pravidlom o platnosti (z neumiestnenej značky o konci regulácie nevyplýva, že regulácia končí tak či tak, to by potom platilo to isté, čo podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.); uvedené platí samozrejme len pre vodičov jazdiacich v priamom smere, pre vodičov, ktorí sa na cestu napoja v križovatke z bočných smerov, zákaz predchádzania logicky platiť nemôže, keďže danú značku nevideli
 • značka sa neukončuje za kruhovým objazdom ani za odbočením, len za križovatkou v priamom smere, keďže značky vo všeobecnosti platia pre ten smer premávky, proti ktorému sú orientované
 • značka sa tiež neukončuje, ak je umiestnená spolu s výstražnou značkou, kedy jej platnosť končí najďalej 100 m za miestom, kde zjavne pominulo dané nebezpečenstvo

Aj zákazy predchádzania sú líniové regulácie, čiže aj pre ne platia základné ustanovenia rovnako ako pre značky o najvyššej dovolenej rýchlosti – platia len v jednom smere premávky a len na danej vozovke, pričom za križovatkou sa musí regulácia buď zopakovať alebo ukončiť. Platnosť líniovej regulácie implicitne (teda bez použitia dopravnej značky) zaniká po odbočení alebo otočení a tam, kde daná vozovka končí. Implicitne tiež končí platnosť špecificky ustanovených regulácií (značka na vozidle, značka spolu s výstražnou značkou).

Možné riešenia

 • odstrániť značku značka Zákaz predchádzania znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla , ak nie je opodstatnená v nadväznosti na nové zásady
 • doplniť ukončovaciu značku znacka Koniec zakazu predchadzania znacka Koniec zakazu predchadzania pre nakladne vozidla za križovatkou v priamom smere, ak je zákaz predchádzania opodstatnený aj v nadväznosti na nové zásady

Nové zásady

Vo všeobecnosti platí, že zakázať predchádzanie sa smie len tam, kde použitie len výstražnej značky nemusí byť s ohľadom na povahu konkrétneho nebezpečenstva v danej lokalite dostatočné na to, aby vodič vedel správne reagovať na povahu tohto nebezpečenstva.

Zákaz predchádzania sa smie použiť len tam, kde nie je na základe miestnych pomerov dostatočne zrejmé, že predchádzanie je nebezpečné. Mimo obce sa značka umiestňuje spravidla po oboch stranách vozovky.

Na úsekoch obojsmerných vozoviek, na ktorých je vyznačená súvislá stredová čiara (vrátane dvojitej) alebo jednostranná prerušovaná stredová čiara, sa značka značka Zákaz predchádzania nepoužije. Na úseku obojsmernej 2-pruhovej vozovky, kde je zákaz predchádzania ustanovený použitím značka Zákaz predchádzania, sa vyznačuje stredová čiara ako varovná. Značka značka Zákaz predchádzania nezakazuje predchádzanie nemotorových vozidiel (napr. bicyklov) ani motocyklov bez postranného vozíka; použitie súvislej čiary by takéto predchádzanie znemožnilo.

Ukončovacia značka znacka Koniec zakazu predchadzania sa umiestňuje za križovatkou v takej vzdialenosti, aby ju jednoznačne zaregistrovali aj vodiči vchádzajúci na cestu z inej cesty. To je spravidla 50 – 150 m za križovatkou, resp. v prípade dostatočne dlhého pripájacieho pruhu približne v mieste, kde sa pripájací pruh končí.

vyhláška 9/2009 Obmedzenie v jazdných
pruhoch

Pruhové značky

Do 31. marca 2024 platí, že regulácia vyplývajúca z regulačnej značky vyobrazenej na pruhovej značke modrej alebo žltej farby platí najďalej 

 • po vzdialenejšiu hranicu križovatky, ak nie je ukončená alebo zopakovaná za križovatkou, alebo 
 • po pruhovú značku modrej alebo žltej farby bez vyobrazenej regulačnej značky.
Z uvedeného vyplýva:
 • do 31. marca 2024 sa týmto ukončením platnosti riadia všetky regulačné značky vyobrazené na modrej alebo žltej pruhovej značke, t. j. značky zatriedené medzi regulačné podľa vyhlášky o dopravnom značení bez ohľadu na to, do akej skupiny značiek patrili podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (podľa vtedajšieho delenia mohla byť použitá len príkazová alebo zákazová značka)
 • týmto ukončením regulácie sa riadia regulačné značky vložené len do modrej alebo žltej pruhovej značky, t. j. nevzťahuje sa na prípadné regulácie vložené napr. do zelenej pruhovej značky
 • platnosť regulačných značiek vložených do bielej pruhovej značky (t. j. pruhové značky podľa vyhlášky o dopravnom značení) sa neriadi týmto prechodným ustanovením; ich platnosť zaniká zásadne len v zmysle nových pravidiel 
 • hranicou križovatky je miesto, ktoré tvorí kolmica na os vozovky v mieste, kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky
 • pruhové regulácie zanikajú podľa tohto prechodného ustanovenia len “čistou” modrou alebo žltou pruhovou značkou, t. j. nezanikajú bielou pruhovou značkou bez vyobrazenej regulácie
 • od 1. apríla 2024 sa ukončenie všetkých regulačných značiek vložených do pruhovej značky (bez ohľadu na jej farebnosť) bude riadiť “novým” pravidlom o platnosti podľa vyhlášky o dopravnom značení, t. j. regulácia zanikne odbočením, ukončovacou značkou alebo zánikom jazdného pruhu
 • ak regulácia na pruhovej značke nebude správne ukončená, bude platiť aj za križovatkou, resp. za „čistou“ pruhovou značkou až kým nedôjde k jej zániku podľa predchádzajúceho bodu; uvedené platí samozrejme len pre vodičov jazdiacich v priamom smere, pre vodičov, ktorí sa na cestu napoja v križovatke z bočných smerov, pruhová regulácia logicky platiť nemôže, keďže danú značku nevideli

Možné riešenia

Pruhová značka pred križovatkou:
 • odstrániť pruhovú značku s vloženou reguláciou, ak tá regulácia nie je opodstatnená v nadväznosti na nové zásady, príp. ju nahradiť iba samotnou (“čistou”) pruhovou značkou, ak je použitie takej pruhovej značky v súlade s novými zásadami
 • doplniť za križovatkou príslušnú ukončovaciu značku, t. j. bielu pruhovú značku s vloženou značkou ukončujúcou predmetnú reguláciu alebo samostatnú značku znaka Koniec viacerych zakazov
Pruhová značka na priamom úseku:
 • odstrániť pruhovú značku s vloženou reguláciou, ak tá regulácia nie je opodstatnená v nadväznosti na nové zásady, príp. ju nahradiť iba samotnou (“čistou”) pruhovou značkou, ak je použitie takej pruhovej značky v súlade s novými zásadami
 • nahradiť starú ukončovaciu značku (modrá alebo žltá pruhová značka bez vloženej regulačnej značky) novou ukončovacou značkou, t. j. bielou pruhovou značkou s vloženou značkou ukončujúcou predmetnú reguláciu alebo samostatnou značkou znaka Koniec viacerych zakazov
nahradené pruhové značky na D1

D1

nahradené pruhové značky na D2

D2

V rámci výmeny dopravného značenia v Bratislave na D2 (most Lanfranconi) alebo na D1 možno naraziť na ukážkový ZLÝ príklad toho, ako sa výmena nesmie robiť. Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá platný pre niektoré jazdné pruhy vyznačený na modrých pruhových značkách bol po starom ukončený modrou pruhovou značkou bez zákazu vjazdu. Výmena značenia prebehla úplne mechanicky (kus za kus) bez ohľadu na znenie vyhlášky, t. j. modrá pruhová značka so zákazom vjazdu sa nahradila bielou pruhovou značkou so zákazom vjazdu a modrá pruhová značka bez zákazu vjazdu sa nahradila bielou pruhovou značkou bez zákazu vjazdu. Biela pruhová značka bez zákazu vjazdu však neukončuje zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá vyobrazený na bielej pruhovej značke, čiže nákladné vozidlá naďalej v danom pruhu/daných pruhoch nesmú jazdiť (na D1 nie je ani žiadna “čistá” biela pruhová značka).

Nové zásady

Pruhové značky informujú o jazdných pruhoch a zmenách v ich usporiadaní. Značky nemajú priamu regulačnú funkciu (sú informačné) a musia reflektovať skutočne vyznačené jazdné pruhy na vozovke. Pre vodiča slúžia ako „zrkadlo“ vodorovného značenia na zvislej značke, spravidla v predstihu pred miestom, kde sa musí rozhodnúť o spôsobe alebo smere jazdy.

Na pruhových značkách sa vyznačujú výlučne všeobecné jazdné pruhy, ktoré svojou šírkou umožňujú jazdu motorových vozidiel s 3 a viac kolesami – nesmú sa teda vyznačovať napr. parkovacie pruhy (nie sú jazdné), cyklistické (nie sú určené pre motorové vozidlá a spravidla ani nemajú dostatočnú šírku atď.). Na pruhových značkách sa tiež nevyznačujú pripájacie pruhy, odbočovacie pruhy a pod.

Na smerovo rozdelených cestách sa pruhové značky umiestňujú po oboch stranách vozovky, ak tomu nebránia osobitné miestne pomery.

Sekundárnou funkciou pruhových značiek je ustanovenie regulácií, ktoré sú platné len pre určitý jazdný pruh alebo jazdné pruhy. Ako regulačné značky platné len pre vyznačený jazdný pruh ich vložením do pruhových značiek sa smú použiť výlučne:

 • zákazy vjazdu znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla znacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce nebezpecne veci znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce naklad, ktory moze sposobit znecistenie vody znacka Maximalna hmotnost znacka Maximalna hmotnost na napravu znacka Maximalna sirka znacka Maximalna vyska
 • značky Najnižšia dovolená rýchlosť znacka Najnizsia dovolena rychlost a Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti znacka Koniec najnizsej dovolenej rychlosti
 • značky Najvyššia dovolená rýchlosť znacka Najvyssia dovolena rychlost a Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti
 • výnimočne zákazy predchádzania značka Zákaz predchádzania znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla a ich konce znacka Koniec zakazu predchadzania znacka Koniec zakazu predchadzania pre nakladne vozidla
 • značka Koniec viacerých zákazov znaka Koniec viacerych zakazov

Do pruhových značiek vyznačujúcich bezkolízne pripojenie znacka Bezkolizne pripojenie značka Bezkolízne pripojenie sa regulačné značky zásadne nevkladajú.

Do pruhových značiek sa zásadne nesmú vkladať značky o špeciálnych cestičkách alebo pruhoch značka Cestička pre chodcov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov Oddelené cestičky pre chodcov a cyklistov znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu a ich ukončenia znacka Koniec cesticky pre chodcov znacka Koniec cyklistickej komunikacie znacka Koniec spolocnej cesticky pre chodcov a cyklistov znacka Koniec oddelenej cesticky pre chodcov a cyklistov znacka Koniec oddelenej cesticky pre chodcov a cyklistov znacka Koniec vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu.

Regulačné značky sa do pruhových značiek vkladajú len v prípade, ak príkaz, zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z takejto značky má platiť len v niektorých jazdných pruhoch v danom smere jazdy. Regulácie platné pre všetky pruhy v danom smere jazdy sa na pruhových značkách nevyznačujú; takéto regulácie sa ustanovujú samostatnou značkou, podľa potreby aj predbežnou, t. j. s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost (pre priamy smer) alebo Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka (pre odbočujúci smer vrátane „priameho“ smeru cez kruhový objazd).

Z dôvodu nemožnosti zabezpečenia dostatočnej čitateľnosti nemožno do pruhových značiek vkladať dodatkové tabuľky ani také regulačné značky, ktorých čitateľnosť je značne obmedzená (napr. Maximálna dĺžka znacka Maximalna dlzka), ani žiadne obdobné nápisy či symboly. Ak je nutné pre jednotlivý pruh, resp. vybrané pruhy ustanoviť reguláciu, ktorá vyžaduje použitie dodatkovej tabuľky, umiestnia sa zodpovedajúce značky nad vyznačeným jazdným pruhom, resp. pruhmi. To isté platí pre vyššie spomenuté regulačné značky s obmedzenou čitateľnosťou.

Ak sa do pruhovej značky vkladá regulačná značka, ktorej regulácia spočíva v zákaze jazdy niektorých vozidiel v niektorom jazdnom pruhu alebo pruhoch a z takejto regulácie vyplýva potreba včasného preradenia vozidiel do iného pruhu, musí sa zároveň umiestniť predbežná značka (s dodatkovou tabuľkou Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost) vo vzdialenosti cca 200 m, príp. vo väčšej vzdialenosti, ktorá je dostatočná na preradenie týchto vozidiel. Od predbežnej značky sa upúšťa, ak sa značka nachádza za križovatkou alebo ak potreba preradenia vozidiel nie je vzhľadom na miestne pomery problémom.

Na ukončenie platnosti regulačných značiek vložených do pruhových značiek, pre ktoré neexistuje zodpovedajúca značka na ukončenie platnosti regulácie (napr. znacka Pocet jazdnych pruhov (+ regulacna znacka)), sa prednostne použije značka Koniec viacerých zákazov znaka Koniec viacerych zakazov ako vložená do pruhovej značky (t. j. napr. značka Počet jazdných pruhov (+ regulačná značka)). Ak je to však vzhľadom na miestne pomery vhodné alebo ak je účelom súčasne ukončiť aj regulácie zo značiek znacka Najvyssia dovolena rychlost značka Zákaz predchádzania znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla znacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami platné pre celú šírku vozovky v danom smere premávky, použije sa znaka Koniec viacerych zakazov ako samostatná značka.

Regulácie vyplývajúce zo značiek o spôsobe jazdy okrem značiek umiestnených na vozidle alebo spoločne s výstražnou značkou, musia byť explicitne ukončené, ibaže ich platnosť končí na konci cesty, resp. v prípade pruhovo platných regulácií v mieste ukončenia jazdného pruhu. Nemusí sa ukončovať len taká regulácia, ktorá je ustanovená spoločne s výstražnou značkou.

Regulačné značky s líniovou platnosťou vrátane pruhovo platných značiek sa musia opakovať po každej križovatke alebo sa musí ich platnosť ukončiť najneskôr za križovatkou, za ktorou už nemajú platiť. Opakovacie, resp. ukončovacie značky sa umiestňujú za križovatkou v takej vzdialenosti, aby ich jednoznačne zaregistrovali aj vodiči vchádzajúci na cestu z inej cesty. To je spravidla 50 – 150 m za križovatkou, resp. v prípade dostatočne dlhého pripájacieho pruhu približne v mieste, kde sa pripájací pruh končí.

znaka Koniec viacerych zakazov

Koniec viacerých zákazov

V kontexte potreby ukončovania vyššie uvedených regulácií je vhodné priblížiť si na tento účel aj vhodné (možné) použitie značky Koniec viacerých zákazov. 

Značka slúži na ukončenie zákazov vyplývajúcich zo značiek Najvyššia dovolená rýchlosť znacka Najvyssia dovolena rychlost, Zákaz predchádzania značka Zákaz predchádzania, Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla a Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami znacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami a na ukončenie regulácií vyplývajúcich z regulačných značiek vložených do pruhových značiek, pre ktoré neexistuje zodpovedajúca značka na ukončenie platnosti regulácie (zákazy vjazdu).

Zákazy vyplývajúce zo značiek znacka Najvyssia dovolena rychlost značka Zákaz predchádzania znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla sa prednostne ukončujú použitím zodpovedajúcej značky ukončujúcej danú reguláciu, t. j. znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti znacka Koniec zakazu predchadzania znacka Koniec zakazu predchadzania pre nakladne vozidla. Namiesto nich možno použiť značku znaka Koniec viacerych zakazov v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak sa súčasne ukončuje viac takýchto zákazov,
 2. na premennej značke aj v prípade, ak sa ukončuje len jeden takýto zákaz,
 3. vložením do pruhovej značky aj v prípade, ak sa ukončuje len jeden takýto zákaz.

Pri použití značky znaka Koniec viacerych zakazov je však vždy potrebné overiť, či sa tým neukončí aj iná regulácia, najmä regulácia vyplývajúca z regulačných značiek vložených do pruhových značiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok