Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich
symbol paragraf

Prechodné ustanovenia

Po sérii článkov o obnove (výmene) starých značiek za nové je čas a priestor dôkladne popísať aj to, čo vlastne znamená prechodné ustanovenie vo vyhláške a čo je vlastne obsahom prechodného obdobia. Tento článok vysvetlí, čo znamenajú jednotlivé prechodné ustanovenia o platnosti “starých” značiek. Podstata prechodného obdobia (do 31. marca 2024) a vysvetlenie značiek a signálov, o ktoré v ňom ide, budú popísané v nasledujúcom článku. 

Každá podstatná zmena v legislatíve so sebou prináša potrebu vysporiadať sa so starou právnou úpravou, starými právami a povinnosti, starými spôsobmi. Obdobie, kedy popri sebe koexistujú staré a nové režimy, je vždy z hľadiska praktickej aplikácie najproblematickejšie. Inak tomu nie je ani pri dopravnom značení. Práve pri dopravnom značení je obzvlášť dôležité mať jasne a jednoznačne nastavené pravidlá (aj) v prechodnom období, keďže dopravné značenie je veľmi často rozhodujúci faktor pri správaní sa všetkých účastníkov cestnej premávky. Dôležité je to však samozrejme aj pri súvisiacich činnostiach – pri určovaní (schvaľovaní) nového dopravného značenia (nová výstavba, zmena organizácie premávky, stavebné úpravy a pod.) alebo pri kontrole dodržiavania dopravného značenia.

A tu sa dostávame k jadru problému – rôzne kompetentné orgány netušia, čo je vlastne v prechodnom ustanovení napísané a čo to znamená. Viacerí tvrdia, že podľa neho skončí platnosť značiek, niektorí zas, že všetko ostalo po starom. Niekde to šikovne využili na dobrý úmysel a niekde zas tvrdia, že výmenu robia v zmysle novej legislatívy, hoci hneď titulná fotografia dokazuje presný opak. Rozoberieme si teda skutočný zmysel a význam prechodných ustanovení a prechodného obdobia, čo vlastne znamenajú a na čo slúžia. Vzhľadom na doterajšiu prax je totiž možné, že skôr ako všetky ostatné články na tomto portáli, mohol a mal byť úplne prvým článkom na ňom článok o prechodnom ustanovení/období.

U vodičov a chodcov to bohužiaľ, že chvalabohu nie je problém, keďže za vyše desaťročie aplikácie dopravného značenia podľa starej vyhlášky sa všetci naučili ignorovať väčšinu značiek.

Prechodné ustanovenie

Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tejto vyhlášky.

Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva:

 • značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) sú naďalej platné a neustanovila sa žiadna lehota na povinnú výmenu značenia ani žiaden termín, do ktorého platia staré značky
 • význam starých značiek sa však neriadi ich významom podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ale od 1. apríla 2020 sa riadi vyhláškou o dopravnom značení “podľa im zodpovedajúcich značiek”, a to bez ohľadu na zmeny v grafickom vyobrazení či zatriedení [napr. značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím, ktorá po starom označovala určené (vyhradené) parkovisko, kde je zastavenie a státie dovolené len pre určité vozidlo, zodpovedá významovo po novom značke Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie zákaz zastavenia + vyhradené parkovanie].
 • ak niektorá stará značka nemá svoju významovo zodpovedajúcu novú značku, jej platnosť skončila nadobudnutím účinnosti novej vyhlášky, t. j. 1. apríla 2020 (ide napr. o značky Iný zákaz vyhláška 9/2009 Iný zákaz alebo Iný príkaz vyhláška 9/2009 Iný príkaz)
 • ak bez náhrady zanikla niektorá dodatková tabuľka (napr. Nepriaznivé poveternostné podmienky vyhláška 9/2009 Nepriaznivé poveternostné podmienky) spolu s ňou na danom mieste stratila platnosť aj „hlavná“ značka, pod ktorou bola umiestnená (štandardne v spojení so značkou Najvyššia dovolená rýchlosť alebo Nebezpečenstvo šmyku vyhláška 9/2009 Nebezpečenstvo šmyku), keďže ide o platnosť oboch značiek ako celku.

Ako pomôcka pri aplikácii tohto prechodného ustanovenia môže čiastočne slúžiť prehľad značiek v rámci série článkov Ako vymeniť staré značky za nové. Prechodné ustanovenie má nejasné znenie, možno by boli vhodnejšie iné spôsoby. Mohlo sa stanoviť prechodné obdobie pôvodnej platnosti starých značiek (aby tie, ktoré sa vypustili, neskončili hneď dňom účinnosti) alebo mohol byť urobený priamo vo vyhláške presný zoznam starých značiek s určením významov nových značiek, ktoré majú a presný zoznam starých značiek, ktorých platnosť zanikla vrátane kombinácií s dodatkovými tabuľkami.

Potreba vysporiadať sa s prechodným obdobím pri zmene dopravného značenia samozrejme nie je nová. V rámci vyhlášok z obdobia Československa (141/1960, 80/1966, 100/1975) boli zaužívané formulácie o dátume, do ktorého treba zaviesť nové značky s dodatkom, že “dovtedy zostávajú v platnosti im zodpovedajúce dopravné značky v doterajšej úprave”, resp. že “do tých čias súčasne platia dopravné značky v doterajšej úprave”. Posledná vyhláška z federálnych čias (99/1989) zaviedla prvýkrát aj pravidlo o strate platnosti starých značiek k určitému dátumu (všetky značky sa museli vymeniť do 5 rokov).

Rovnako k tomu pristúpila aj prvá ucelená úprava po roku 1993. Podľa vyhlášky č. 90/1997 Z. z. dopravné značky a zariadenia ustanovené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2001. Z toho vyplýva, že všetky značky, ktoré neboli preurčené po 1. apríli 1997, sú od 1. januára 2022 neplatné.

Vyhláška č. 225/2004 Z. z. neobsahovala žiadne prechodné ustanovenie ohľadom dopravného značenia.
Posledný pokus o plošnú aktualizáciou dopravného značenia dopadol neslávne. Zákon č. 8/2009 Z. z. neobsahoval žiadne ustanovenie o platnosti dovtedajších dopravných značiek, hoci napr. prechodné ustanovenia o platnosti dovtedajších tabuliek s evidenčným číslom alebo vodičských preukazov obsahoval. Zaviedol akurát pre cestné správne orgány povinnosť zabezpečiť zosúladenie dopravných značiek a zariadení už umiestnených k 1. februáru 2009 podľa podmienok ustanovených týmto zákonom do 31. júna 2012. Tento termín sa najskôr posunul na 31. december 2016 a potom na 31. december 2019. Termín teda pred rokmi uplynul a v súčasnosti už nikto vlastne nevie, čo to bola za povinnosť, kto kontroluje a vymáha jej dodržiavanie, kto sankcionuje jej nedodržanie, čo s čím sa malo vlastne zosúladiť a aký je následok nezosúladenia.

Vyhláška č. 9/2009 Z. z. neobsahovala žiadne prechodné ustanovenie ohľadom dopravného značenia, hoci zaviedla mnohé zmeny oproti vtedajšiemu dopravnému značeniu. Okrem iných vecí sa pomerne výrazne zmenilo aj vyobrazenie skončení regulácií ako napr. koniec zákazu predchádzania koniec zákazu predchádzania - staré varianty či koniec najvyššej dovolenej rýchlosti koniec najvyššej dovolenej rýchlosti - staré varianty.

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, možné presnejšie riešenia (konkrétnejšie legislatívne vyjadrenia) neboli zvykom ani v minulosti. Je tiež otázne, či by nejaký siahodlhý zoznam/tabuľka boli vôbec zmysluplné a v praxi aplikovateľné a či by to nebolo len formálne zadosťučinenie bez reálneho významu. Žiada sa dodať, že pre samotných chodcov a vodičov to ani možno nie je nevyhnutne potrebné; riadia sa prirodzeným alebo naučeným významom značiek (schválne sa skúste popýtať v okolí, či niekto vie, že cez súvislú stredovú čiaru možno niekedy odbočovať). Nejaký zoznam dvojitých významov by mohol byť preto skôr mätúci ako prospešný (dnes má každá značka v jednom čase daný len jeden význam, bez ohľadu na jej grafické vyobrazenie). Na detailoch paradoxne bazírujú skôr rôzni odborníci, odchovaní na STN a vyhláške č. 9/2009 Z. z., ktorým nie sú často zrejmé ani len základné súvislosti dopravného značenia. Kým neprišla vyhláška č. 30/2020 Z. z., ktorá rozbila tento zakuklený svet, ani ich však takéto detaily netrápili…

koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Na R1 pri Zvolene v smere na Banskú Bystricu je rýchlostné obmedzenie na 110 km/h ukončené značkou, ktorá nie je vo vyhláške od roku 2009. Platí ukončenie najvyššej dovolenej rýchlosti? Ak áno, na základe čoho?

V Petržalke možno nájsť značku o vyhradenom parkovacom mieste pre zdravotne postihnutých Parkovanie pre zdravotne postihnuté osoby - nesprávny symbol so symbolom označenie vozidiel prepravujúcich telesne postihnuté osoby - vyhláška 100/1975, ktorý ani nikdy nebol určený na použitie na dopravných značkách, ale iba na vozidlách prepravujúcich osobu ťažko zdravotne postihnutú. Tento symbol bol z vyhlášky vypustený v roku 2004. Platí vyhradenie tohto miesta pre ZŤP? Ak áno, na základe čoho?

V Malackách zasa možno nájsť značku o jednosmernej ceste s vloženým nápisom “jednosmerná premávka” jednosmerná premávka - veľmi stará značka, ktorá nie je vo vyhláške už od roku 1975… Platí takáto jednosmerka? Ak áno, na základe čoho?

Prechodné ustanovenie vo vyhláške o dopravnom značení – nech už akokoľvek všeobecné a nejasne formulované – má za cieľ odstraňovať takéto možné nejasnosti. Ukážeme si pár príkladov zmien, ktoré z neho pre vodičov a chodcov vyplývajú.

Stará značka Padajúce kamene vyhláška 9/2009 Padajúce kamene má od 1. apríla 2020 význam značky Padnuté kamene . Značka predtým upozorňovala na miesto alebo úsek vozovky, na ktorom sa dá predpokladať, že môže dôjsť k zosuvom alebo padaniu kameňov na vozovku. Po novom značka upozorňuje na zvýšené riziko výskytu kameňov v dôsledku zosuvu alebo padania kameňov na vozovku. Z uvedeného vyplýva, že napr. na ceste č. 18 pod Strečnom, kde sú tieto značky použité, majú vodiči dávať pozor nie na kamene padajúce zo svahu na vozovku, ale na kamene už spadnuté na vozovke.

Stará značka Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené vyhláška 9/2009 Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené má od 1. apríla 2020 význam značky Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami znacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami. Značka predtým zakazovala vodičovi každého motorového vozidla jazdu za akýmkoľvek motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke. Po novom značka zakazuje jazdu vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t jazdiacimi za sebou vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačená na značke. Z uvedeného vyplýva, že napr. na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou, kde sú tieto staré značky použité, sa zákaz vzťahuje už len na jazdu medzi vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t navzájom od seba, hoci sú na symbole starej značky vyobrazené osobné vozidlá.

Stará značka Rýchlostná cesta vyhláška 9/2009 Rýchlostná cesta má od 1. apríla 2020 význam značky Cesta pre motorové vozidlá znacka Cesta pre motorove vozidla. Značka predtým označovala cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Po novom značka označuje miesto, od ktorého platia pravidlá cestnej premávky o správaní sa na ceste pre motorové vozidlá. Z uvedeného vyplýva, že napr. na ceste R3 na Orave alebo R2 pri Tornali, kde sú tieto značky použité, sa na túto cestu už nevzťahuje povinnosť vodiča jazdiť minimálne rýchlosťou 80 km/h, ale môžu ju používať vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h s tým, že ak túto rýchlosť nemôžu na rovine dosiahnuť, musia cestu pre motorové vozidlá opustiť na najbližšom možnom mieste.

Z každého pravidla však existuje výnimka, ktorá ho potvrdzuje. V dvoch prípadoch bolo prijaté pravidlo o ponechaní pôvodnej platnosti značky/signálu bez časového obmedzenia. To vychádza zo všeobecného pravidla o tom, že nie je povinná ich výmena v rámci nejakej danej lehoty a aplikácia pravidla “staré podľa nového” by mohla byť buď nejasná alebo nemožná.

vyhláška 9/2009 Koniec úseku platnosti

Koniec zákazu zastavenia alebo státia

Dodatková tabuľka so šípkou smerujúcou dole umiestnená pod značkou Zákaz zastavenia alebo Zákaz státia označuje koniec ich platnosti.

Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva, že kombinácie starých značiek vyhláška 9/2009 Koniec platnosti zákazu zastavenia a zákazu státia naďalej označujú koniec zákazu zastavenia alebo státia, pričom toto pravidlo nemá časové obmedzenie (nezanikne k nejakému určenému dátumu). Stále však treba pamätať na to, že ide o prechodné ustanovenie, t. j. nové zákazy vrátane obnovy starých sa musia ukončovať už podľa nových pravidiel, čiže značkami umiestnenými šikmo na os vozovky s vloženými šípkami značka Zákaz zastavenia značka Zákaz státia . Tiež je potrebné zdôrazniť, že pravidlo “staré podľa starého” sa týka len samotnej dodatkovej tabuľky, nie aj samotných značiek o zákaze zastavenia/státia. Samotné staré zákazy sa teda riadia novým významom, čiže od 1. apríla 2020 platia aj na priľahlom chodníku.

Šípky, ktoré označovali začiatok a priebeh úseku platnosti vyhláška 9/2009 Začiatok úseku platnosti vyhláška 9/2009 Priebeh úseku platnosti, do tohto prechodného ustanovenia zahrnuté neboli, keďže platnosť zákazu nijako neregulovali. Ten platil tak či tak rovnako, či pod zákazmi tie šípky boli alebo nie; dodatkové šípky zákaz len zdôrazňovali.

Taktiež do tohto prechodného ustanovenia neboli zahrnuté dodatkové šípky pod značkami o parkovaní vyhláška 9/2009 značky o parkovaní – tieto sa preto musia riešiť už len novými značkami umiestnenými šikmo na os vozovky s vloženými šípkami značka Parkovanie značka Parkovanie na chodníku

koniec parkovania na chodníku pre rezidentov - nesprávne

Na Račianskej ulici v Bratislave možno nájsť nesprávny príklad jednak v tom, že sa spolu kombinujú staré a nové značky a jednak v tom, že sa stále využíva dodatková šípka, ktorej platnosť skončila už 1. apríla 2020.

začiatok zákazu zastavenia - nesprávne

V Strážskom (okres Michalovce) možno na ceste č. 18 nájsť nesprávny príklad obnovy starých značiek o zákaze zastavenia pomocou kombinácie, ktorá je v rozpore s vyhláškou o dopravnom značení. 

vyhláška 9/2009 signály s červenými striedavo prerušovanými signálmi

Striedavé červené signály

Striedavo prerušované signály červenej farby znamenajú pre vodiča povinnosť zastaviť vozidlo pred svetelným signalizačným zariadením.

Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva, že striedavo prerušované signály červenej farby naďalej pre vodiča znamenajú povinnosť zastaviť pred nimi, pričom toto pravidlo nemá časové obmedzenie (nezanikne k nejakému určenému dátumu). To sa týka všetkých striedavo prerušovaných červených signálov, bez ohľadu na miesto ich umiestnenia. Vyhláška č. 9/2009 Z. z. síce uvádzala tri vzory týchto signálov, avšak význam mali všetky taký istý. Povinnosť zastaviť teda platí pred striedavo prerušovanými červenými signálmi použitými na zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy, ako aj pred priecestným zabezpečovacím zariadením (s bielym blikajúcim svetlom alebo bez neho).

Stále však treba pamätať na to, že ide o prechodné ustanovenie, t. j. nové svetelné zariadenia na tieto účely vrátane obnovy tých starých sa už musia používať podľa nových pravidiel, čiže červeno-žlté signály svetelné signály červená+žltá.

Výnimkou sú priecestné zabezpečovacie zariadenia s blikajúcimi červenými signálmi, ktoré možno ako nové umiestňovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2024. Staré priecestné zabezpečovacie zariadenia možno tiež prechodne umiestňovať ako náhradu za takéto zariadenia (v prípade napríklad porúch či nehôd) do 31. marca 2024.

Používanie starých značiek

Dopravné značky a zariadenia podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. možno umiestňovať a vyznačovať aj po 1. apríli 2020, ak bolo ich použitie určené do 31. marca 2020. 

Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva, že kvôli zabezpečeniu bezproblémového prechodu na nové značenie sa umožnilo umiestňovať, resp. vyznačovať značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. aj po nadobudnutí účinnosti novej vyhlášky, ak boli projekty na ich použitie schválené do 31. marca 2020.

Dočasné značky

Dočasné dopravné značky a zariadenia podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. možno používať do 31. marca 2022.

Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva, že sa umožnilo používať staré dočasné (prenosné) značky, avšak len počas dvojročného prechodného obdobia, ktoré uplynulo 31. marca 2022. Od 1. apríla 2022 sa už všetky dočasné značky pri prácach na ceste, stavbách, obchádzkach a pod. musia používať len tie podľa vyhlášky o dopravnom značení.

Prechodné ustanovenia podľa technických podmienok

Okrem prechodných ustanovení vo vyhláške o dopravnom značení, ktoré sú určené predovšetkým účastníkom cestnej premávky, obsahujú prechodné ustanovenia aj technické predpisy (technické podmienky – TP) Ministerstva dopravy SR, ktoré sú určené pre subjekty účastné na určovaní (umiestňovaní) dopravného značenia – správcovia ciest, projektanti, dopravné inšpektoráty, výrobcovia, cestné správne orgány. Smerodajné sú dva tieto predpisy – TP 117, ktoré upravujú spoločné zásady používania dopravných značiek a zariadení a TP 118, ktoré upravujú zásady používania vodorovných značiek.

Existujúce dopravné značenie

Dopravné značenie existujúce k 20. januáru 2023 (deň účinnosti TP 117) zostáva v platnosti a nestanovuje sa termín na jeho zosúladenie s ustanoveniami týchto TP.

Upozorňuje sa však na to, že značky umiestnené podľa staršej legislatívy, pre ktoré neexistuje zodpovedajúca značka podľa aktuálnej legislatívy, sú neplatné a je potrebné ich odstrániť. Odstránenie značiek, ktoré stratili platnosť, nie je zmenou miestnej úpravy cestnej premávky, a preto na ich odstránenie nie je potrebné nové určenie použitia.

Obnova existujúceho dopravného značenia

Pri obnove dopravného značenia existujúceho k 20. januáru 2023 sa musí vždy preveriť, či obnovované dopravné značenie nie je v rozpore s platnou legislatívou. V prípade zistenia rozporu sa takéto značenie nesmie obnoviť a je potrebné nové určenie použitia dopravného značenia.

Pri obnove dopravného značenia sa tiež preveruje, či obnovované dopravné značenie nie je v rozpore s požiadavkami TP 117. V prípade zistenia rozporu sa takéto dopravné značenie pri jeho obnove uvedie do súladu s požiadavkami týchto TP, čo si spravidla vyžaduje nové určenie použitia dopravného značenia.

Výnimky:

 1. prípady bezodkladnej výmeny dopravných značiek/zariadení z dôvodu ich náhleho nepredvídateľného poškodenia alebo zničenia, napr. v dôsledku dopravnej nehody; poškodenia dopravných značiek/zariadení vyplývajúce z dlhotrvajúcich faktorov (napr. hrdzavenie a pod.) taký postup neodôvodňujú a majú sa obnovovať podľa týchto TP
 1. prípady, kedy objektívne priestorové obmedzenia neumožňujú uvedenie existujúceho dopravného značenia do súladu s požiadavkami týchto TP alebo by takéto úpravy boli neprimerane nákladné, príp. by viedli k zníženiu počtu parkovacích miest tam, kde ich je kritický nedostatok 
TP napríklad požadujú o niečo väčšie rozmery parkovacích miest pri pouličnom parkovaní ako sú minimálne požiadavky STN z roku 1987, čo je dané podstatnými zmenami vo vozovom parku od doby jej vydania. Stavebné prevedenie existujúcich ciest a verejných parkovísk (najmä na sídliskách) však spravidla zodpovedá minimálnym požiadavkám normy a tak aj mierne zväčšenie parkovacích miest môže v niektorých prípadoch znamenať potrebu stavebných úprav, príp. priestorovo vôbec nie je možné. V niektorých lokalitách je kritický nedostatok parkovacích miest a aj strata jedného či dvoch miest je významným negatívnym vplyvom. Preto sa v týchto prípadoch aj pri obnove dopravného značenia smú ponechať existujúce parkovacie miesta v pôvodných rozmeroch, ktoré sú menšie ako vyžadujú tieto TP pri pouličnom parkovaní.
 1. existujúce priechody pre chodcov a priechody pre cyklistov, ktoré nespĺňajú požiadavky týchto TP na ich zriaďovanie, najmä pokiaľ ide o dĺžku a počet križovaných jazdných pruhov, avšak potreba ich zriadenia vyplýva z požiadaviek týchto TP, sa smú obnoviť aj bez uvedenia do súladu s požiadavkami týchto TP za predpokladu, že na nich v minulosti nedošlo k nehode; toto ustanovenie sa nevzťahuje na také priechody, ktoré nespĺňajú požiadavku týchto TP na existenciu pešej, resp. cyklistickej infraštruktúry, po oboch stranách vozovky

Pri vykonaní obnovy dopravného značenia musia obnovené značky zodpovedať vizuálnym a technickým požiadavkám (napr. rozmery, tvary, farby značiek, kadencie a hrúbky čiar, požiadavky na viditeľnosť, zhotovenie atď.) určených v týchto TP a v nadväzujúcich predpisoch, najmä v vzorové listy VL 6.1 – 6.4.

Obnova dopravného značenia a odstránenie značky, ktorá po zmene legislatívy stratila význam, NIE JE použitím dopravnej značky, ktoré vyžaduje určenie cestným správnym orgánom. Pri obnove dopravného značenia nedochádza k zmene miestnej úpravy cestnej premávky, ak má dopravná značka/zariadenie nahrádzajúce pôvodnú značku/zariadenie rovnaký význam. Rovnaký význam má pritom aj v prípade, ak sa zmenia vizuálne charakteristiky (napr. výkonnostná trieda retroreflexie, kadencia prerušovanej čiary…) alebo ak sa značka/zariadenie podľa starších predpisov nahrádza značkou/zariadením podľa novších predpisov s odlišným grafickým vyhotovením, ktoré však významovo zodpovedá pôvodnej značke (napr. nahradenie značky Diaľnica podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. vyhláška 9/2009 Diaľnica – symbol diaľnice na modrom obdĺžnikovom podklade značkou Diaľnica podľa vyhlášky o dopravnom značení – symbol diaľnice na zelenom štvorcovom podklade, alebo nahradenie pôvodnej značky so žltým alebo žltozeleným lemom alebo podkladom podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. významovo rovnakou značkou podľa vyhlášky o dopravnom značení bez takéhoto lemu alebo podkladu, ktorý už nie je prípustný).

Ak sa v jednom priečnom reze obnovuje aspoň jedna dopravná značka, musia sa obnoviť všetky takto umiestnené značky tak, aby boli zabezpečené kompatibilné vizuálne charakteristiky. Ak sa obnovuje dopravná značka, ktorá je súčasťou ucelenej zostavy dopravného značenia (napr. zostavy smerových značiek pred križovatkou a v križovatke), musia sa obnoviť všetky dopravné značky ucelenej zostavy. Tieto požiadavky sa rovnako vzťahujú na dopravné zariadenia.

Pri obnove smerovacích tabúľ sa musia vždy obnoviť všetky smerovacie tabule v celej zákrute (ak ich je viac), pričom v prípade viacerých zákrut nasledujúcich krátko po sebe sa musí obnova vykonať na všetkých takýchto zákrutách. 

Pri obnove smerových stĺpikov sa vždy obnovuje sekvencia aspoň 20 stĺpikov za sebou a musia sa obnoviť stĺpiky po oboch stranách vozovky v rámci stanoveného úseku. Zároveň platí, že poškodenie jednotlivého smerového stĺpika nie je dôvodom na jeho výmenu, pokiaľ z každej sekvencie 5 smerových stĺpikov za sebou sú 4 nepoškodené. 

Stĺpiky s výstrahou sa neobnovujú.

Dopravné značenie v realizácii alebo v príprave

Dopravné značky a dopravné zariadenia sa smú do 20. januára 2024 (12 mesiacov od účinnosti TP 117) použiť aj v prípade, ak je ich použitie v rozpore s týmito TP, ak platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • predmetné dopravné značenie sa realizuje na základe zmluvy uzatvorenej do 20. januára 2023, nie však skôr ako 1. apríla 2020,
 • predmetné dopravné značenie sa realizuje na základe zmluvy uzatvorenej na základe verejného obstarávania započatého do 20. januára 2023, nie však skôr ako 1. apríla 2020,
 • použitie predmetného dopravného značenia bolo určené do 20. januára 2023, nie však skôr ako 1. apríla 2020.

Upozorňuje sa však, že u starších projektov je možný rozpor s platnou legislatívou: v prípade rozporov s legislatívou sa nesmie postupovať podľa tohto článku, ale výlučne len podľa prechodných ustanovení príslušného právneho predpisu, ak takéto existujú.

Existujúce vodorovné značenie

Prechodné ustanovenia obsahuje aj predpis TP 118 o vodorovnom dopravnom značení.

Existujúce vodorovné značenie zostáva v platnosti a nestanovuje sa termín na jeho zosúladenie s ustanoveniami TP 118. Posúdenie súladu existujúceho vodorovného značenia s ustanoveniami týchto TP sa vykoná až v čase, keď je potrebná ich obnova.

Správcovia ciest, určujúce orgány a ostatné dotknuté subjekty postupujú po 20. januári 2023 podľa vyššie uvedených prechodných ustanovení TP 117 aj pri akýchkoľvek zásahoch do vodorovného značenia.

Obnova existujúceho vodorovného značenia

Pri obnove vodorovného značenia vyznačeného k 20. januáru 2023 sa musí vždy preveriť, či obnovované vodorovné značenie nie je v rozpore s platnou legislatívou. V prípade zistenia rozporu sa takéto značenie nesmie obnoviť a je potrebné nové určenie použitia vodorovného značenia.

Pri obnove vodorovného značenia vyznačeného k 20. januáru 2023 alebo vyznačeného neskôr v prechodnom období (viď Dopravné značenie v realizácii alebo v príprave) sa má posúdiť jeho súlad s požiadavkami TP 117 a 118.

Ak sa zistí nesúlad, má sa vodorovné značenie pri jeho obnove uviesť do súladu s požiadavkami týchto TP. V prípade, že sa tým mení význam značiek, a teda dochádza k zmene miestnej úpravy cestnej premávky, je potrebné nové určenie použitia vodorovného značenia. Ak sa význam značiek nemení (ide napr. len o zmenu kadencie, rozmerov a pod.), nie je potrebné nové určenie použitia vodorovného značenia.

Zosúladenie vodorovného značenia pri jeho obnove s požiadavkami TP 118 sa nevzťahuje na prípady, kedy objektívne priestorové obmedzenia neumožňujú uvedenie existujúceho vodorovného značenia do súladu s novými požiadavkami alebo by takéto úpravy boli neprimerane nákladné, príp. by viedli k zníženiu počtu parkovacích miest tam, kde ich je kritický nedostatok.

Zároveň pri obnove vodorovného značenia platia nasledujúce zásady:

 1. Pruhové čiary sa smú obnoviť iba v prípade, ak nimi vyznačený jazdný pruh nie je užší ako minimálna prípustná šírka podľa nových zásad. Kde sú jazdné pruhy užšie, nevyznačí sa (neobnoví sa) pruhová čiara. Cyklistické pruhy, ktorých šírka je menšia ako prípustné minimum podľa nových zásad, sa pri obnove vyznačia ako ochranné pruhy pre cyklistov (zmenou legislatívy k 1. aprílu 2020 sa z veľkej časti dovtedajších cyklistických pruhov stali ochranné pruhy pre cyklistov, nakoľko boli vyznačené prerušovanými čiarami).
 1. Vonkajšie okrajové čiary v obci, vyšrafovaný priestor, smerové šípky, priechody pre chodcov, priechody pre cyklistov a miesta na prechádzanie sa smú obnoviť iba v prípade, ak je ich použitie v súlade s TP 117 a 118 (tým nie je dotknutá možnosť obnovovať priechody pre chodcov a priechody pre cyklistov, viď Obnova existujúceho dopravného značenia, bod 3.)
 1. Vodorovné značenie sa obnovuje tak, aby bol zachovaný jeho pôvodný význam, vyznačí sa však v parametroch (napr. hrúbka čiary, dĺžka ťahu a medzery čiary, rozmery symbolov atď.) podľa nových zásad (TP 117 a 118, VL 6.2). Ak je STOP čiara vyznačená na mieste, na ktorom sa má podľa platnej legislatívy vyznačovať Čakacia čiara, vyznačí sa pri obnove čakacia čiara v rozmeroch a v polohe v zmysle platnej legislatívy, TP 117 a 118 a VL 6.2 (Predchádzajúce predpisy nepoznali rozdiel vo vyhotovení medzi STOP čiarou a čakacou čiarou. Vyznačením prerušovanej priečnej čiary (či už v tvare štvorcov alebo trojuholníkov) namiesto súvislej priečnej čiary sa nemení miestna úprava cestnej premávky, a preto nie je potrebné nové určenie použitia takejto značky.)
 1. Bod 3 sa vzťahuje aj na farebnosť vodorovného značenia (zmena farby vodorovného značenia jeho uvedením do súladu s platnou legislatívou nie je zmenou miestnej úpravy cestnej premávky). To znamená, že napr. oranžové dočasné vodorovné značenie sa pri obnove vyznačí v žltej farbe, resp. ak je použité na úseku bez trvalého (bieleho) vodorovného značenia, vyznačí sa v bielej farbe. Uvedené sa analogicky vzťahuje na farebnosť čiar vyznačujúcich parkovacie miesta alebo na farebnosť čiar vyznačujúcich okraje vozovky v upokojených premávkových priestoroch.
 1. Zelené podfarbenie cyklistickej infraštruktúry sa obnovuje v červenej farbe (zmenou podfarbenia sa nemení miestna úprava cestnej premávky) alebo sa neobnoví. Ak však na danom mieste nie je v zmysle nových zásad podfarbenie prípustné (napr. priechod pre cyklistov v smere, kde cyklista nemá prednosť v jazde), podfarbenie sa nesmie obnoviť a v rámci obnovy vodorovného značenia sa odstráni.

Vodorovné značenie v realizácii alebo v príprave

Prechodné obdobie podľa odseku Dopravné značenie v realizácii alebo v príprave na už zazmluvnené práce, na už obstarávané práce a na už určené dopravné značenie sa vzťahuje aj na vodorovné značenie.

2 komentáre na “Prechodné ustanovenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok