Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Predpisy o cestnej premávke

Pravidlá cestnej premávky nie sú slovenským vynálezom a nemôžeme si ich preto vytvárať či meniť podľa ľubovôle (aj keď si to niektorí myslia a donedávna tomu tak vlastne aj bolo). Nevyhnutným základom, ktorý musíme ako republika dodržiavať, sú dva dohovory Organizácie Spojených národov z roku 1968 – dohovor o cestnej premávke a dohovor o cestných značkách a signáloch. Ide o medzinárodné zmluvy, ktoré boli Československom, resp. neskôr Slovenskom riadne ratifikované, a teda je nimi Slovenská republika viazaná. Bohužiaľ, ani po desaťročiach od ich vzniku neexistujú oficiálne preklady týchto dohovorov.

Po linku na oficiálne znenia dohovorov na webe OSN sú uvedené linky na právne predpisy s pravidlami cestnej premávky, resp. predpisy o dopravnom značení všetkých členských štátov Európskej únie. Nasledujú linky na takéto predpisy v niekoľkých štátoch mimo EÚ. Aby tieto informácie mali aj naozaj relevantnú výpovednú hodnotu, ide pokiaľ možno vždy o oficiálne úradné zdroje (zbierky zákonov), resp. o hodnoverné zdroje (weby medzinárodných vydavateľstiev).

vlajka OSN

Medzinárodné dokumenty

Dohovor o cestnej premávke

Dohovor o cestných značkách a signáloch

http://www.unece.org/index.php?id=26749

vlajka EU

Európska únia

Belgicko

cestný zákon

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route

Bulharsko

nariadenie o vykonaní cestného zákona

https://www.lex.bg/laws/ldoc/-13618687

Cyprus

http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/6E5F0C915EED7927C2257664004F1B16/$file/%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82%20%CE%9F%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%20new.pdf

Česko

zákon o cestnej premávke

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

vyhláška, ktorou sa vykonávajú pravidlá premávky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294

Dánsko

nariadenie o dopravnom značení

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1632

Estónsko

zákon o premávke

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017106

vyhláška o významoch dopravných značiek

https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011006

Fínsko

zákon o cestnej premávke

https://www.edilex.fi/forfattningssamling/20180729.pdf

Francúzsko

cestný zákon

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=81AE5B02E2C7423AB4A05FA7E1686E67.tplgfr25s_2?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20190228

vyhláška o cestnom a diaľničnom značení

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=540B488DE67FCF8081ECA164A2933A2F.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000829916&dateTexte=20161130

Grécko

http://www.astynomia.gr/images/stories/DOCS/KOK_iNomoi_2012Feb.pdf

Holandsko

vyhláška o dopravných pravidlách a dopravných značkách

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2020-01-01

(EN)

https://www.rijschooldenk.nl/uk_road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-rijschoolDenK.pdf

Chorvátsko

zákon o bezpečnosti cestnej premávky

https://www.zakon.hr/z/78/Zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama

vyhláška o dopravnej signalizácii a dopravných zariadeniach

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_92_1823.html

Írsko

zákon o cestnej premávke

http://revisedacts.lawreform.ie/eli/1961/act/24/revised/en/html

manuál o dopravných značkách

https://www.gov.ie/en/publication/f288e1-traffic-signs-manual/

Litva

nariadenie o pravidlách cestnej premávky

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/2a948a80506e11e485f39f55fd139d01

Lotyšsko

nariadenie o pravidlách cestnej premávky

http://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi

Luxembursko

cestný zákon

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/route/20200908

Maďarsko

spoločná vyhláška o pravidlách cestnej premávky

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500001.KPM

Malta

https://legislation.mt/eli/sl/65.5/eng/pdf

Nemecko

nariadenie o cestnej premávke

https://www.juris.de/purl/gesetze/_ges/StVO

správny predpis k nariadeniu o cestnej premávke

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_26012001_S3236420014.htm

Poľsko

zákon o cestnej premávke

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732

nariadenie o dopravných značkách a signáloch

http://www.lexlege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-oraz-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-znakow-i-sygnalow-drogowych/

Portugalsko

https://dre.pt/application/conteudo/302974

Rakúsko

nariadenie o cestnej premávke

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336

nariadenie o vodorovnom značení 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10012574

Rumunsko

nariadenie o premávke

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74028

Slovensko

zákon o cestnej premávke

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20200409

vyhláška o dopravnom značení

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/20200401

Slovinsko

zákon o pravidlách cestnej premávky

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793

vyhláška o dopravnej signalizácii a dopravných zariadeniach

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11505

Španielsko

všeobecné nariadenie o premávke

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23514&p=20181229&tn=1

Švédsko

nariadenie o premávke

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

vyhláška o dopravných značkách

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vagmarkesforordning-200790_sfs-2007-90

Taliansko

cestný zákon

http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada.html

Iné štáty

Austrália

https://www.ntc.gov.au/laws-and-regulations/australian-road-rules

Bosna a Hercegovina

http://217.75.204.140/Zakoni%20i%20pravilnici/Pravilnici%20BiH/18.PRAVILNIK%20%20o%20saobracajnim%20znakovima%20SGBiH%2016-07.pdf

Nórsko

pravidlá cestnej premávky (EN)

https://www.vegvesen.no/_attachment/3002307/binary/1374469?fast_title=Traffic+rules+in+Norway.pdf

vyhláška o značkách

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-07-1219

Rusko

nariadenie o pravidlách cestnej premávky

http://docs.cntd.ru/document/9004835

Spojené kráľovstvo

https://www.highwaycodeuk.co.uk/

Švajčiarsko

zákon o cestnej premávke

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html

nariadenie o pravidlách premávky

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19620246/index.html

nariadenie o signáloch

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790235/index.html

Ukrajina

nariadenie o dopravných pravidlách

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF/page

USA

https://mutcd.fhwa.dot.gov/

______

zdroje vlajok:

https://www.un.org/en/

https://www.cia.gov/index.html

Prejsť na začiatok