Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Programové vyhlásenie vlády

V novembri 2023 bolo Národnou radou Slovenskej republiky schválené Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027, z ktorého si predstavíme niektoré body súvisiace so zameraním tohto portálu vrátane ich stručného rozboru, resp. spomenieme to, čo tam nie je.

Bezpečnosť cestnej premávky

znacka Priechod pre chodcov

Polícia aj ministerstvo vnútra ako také bude ale pracovať aj na iných aspektoch zlepšovania bezpečnosti občanov. 

Jedným z príkladov je bezpečnosť na cestách, kde ministerstvo vnútra aj v spolupráci s ministerstvom dopravy zavedie efektívny systém monitorovania bezpečnosti priechodov pre chodcov, priehľadnosti križovatiek či kontroly efektívnosti dopravného značenia.

Tento odsek evokuje už existujúce audity bezpečnosti, ktorých nedostatky boli spomenuté v článku Vieme stavať bezpečné cesty?, takže nechajme sa prekvapiť, čo iné oba zainteresované rezorty nakoniec pripravia. Kvalita systému monitorovania bezpečnosti jednotlivých prvkov dopravnej infraštruktúry závisí aj od nastavenia sledovaných parametrov. Ak by to malo smerovať k nejakému kontrolnému mechanizmu dodržiavania nových zásad dopravného značenia (žiaden efektívny dnes neexistuje), ktoré obsahujú moderné a zo zahraničia osvedčené požiadavky na priechody, križovatky a dopravné značenie celkovo,  treba to len privítať. Skúsenosti z praxe však zatiaľ poukazujú na to, že často tieto zásady ignorujú aj samotné ministerstvá vnútra a dopravy a ich podriadené organizácie a zložky.

Významnou súčasťou fyzickej bezpečnosti obyvateľstva je aj bezpečnosť v dopravných situáciách. 

Dôraz bude kladený na zabezpečenie zvýšenej ochrany pre cyklistov a chodcov. 

V tomto smere vznikne národný program dopravnej bezpečnosti. 

Zákon sa upraví tak, aby mal chodec na prechode absolútnu prednosť, v súlade s režimom vo väčšine krajín západnej Európy.

Všeobecný dôraz na zvýšenú ochranu zraniteľných účastníkov cestnej premávky je chvályhodný; čo vlastne bude “národný program dopravnej bezpečnosti” a aký bude mať súvis (v čom to bude iné) s Národnou stratégiou SR pre bezpečnosť cestnej premávky 2021 – 2030, je nejasné. 

Posledná veta v tomto odseku je najviac prekvapujúca z celého programového vyhlásenia. Výslovný záväzok vlády prijať zmeny v pravidlách prechádzania chodcov cez priechod je nečakaný z viacerých dôvodov (v minulom volebnom období boli takéto návrhy doménou skôr iných ako v súčasnosti koaličných politikov a bývalí ministri vnútra R. Kaliňák a D. Saková zo súčasnej vládnej koalície tieto návrhy v minulosti nepripustili). Navyše, použitá formulka o “absolútnej” prednosti vyvoláva značné pochybnosti o tom, či dotyčná osoba vôbec naozaj vie, o čom je prednosť pre chodcov vo všetkých krajinách (nielen vo väčšine) západnej Európy. Dá sa očakávať, že sa proti tomu strhne pomerne značná nevôľa zo strán rôznych dopravných expertov, analytikov a vyštudovaných odborníkov, podobne ako tomu bolo pri zmenách ohľadom prednosti pre cyklistov. Podstata problematiky priechodov pre chodcov, čo je u nás nesprávne a ako by sa to malo zmeniť, bola popísaná v článku O chodcoch a chodníkoch. Ostáva len dúfať, že popri tejto dôležitej zmene sa “zvezú” aj iné zmeny v našich pravidlách cestnej premávky.

Pripraví sa zmena legislatívy dopravného značenia tak, aby priechody pre chodcov mali vyššiu viditeľnosť. 

Dopravná polícia sa bude oveľa výraznejšie podieľať na kontrole iných situácií okrem merania rýchlosti (dodržiavanie ďalších dopravných predpisov) a kontroly dodržiavania zákonov a noriem pri osádzaní dopravného značenia.

Viditeľnosť priechodov je jeden z kľúčových prvkov ich bezpečnosti, požiadavky na to sú však v súčasnosti už zadefinované cez technické podmienky Ministerstva dopravy SR a vlastne nie je čo zvýšiť, “stačí” ich dodržiavať a nevymýšľať rôzne inovatívne nezmysly. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že viditeľnosť priechodov pre chodcov sa úplne nabúrala v roku 2009, kedy sa nastavila vyhláškou 9/2009 zásada, že priechod nemusí byť osvetlený samostatne alebo verejným osvetlením, ale postačujú namiesto toho len dopravné gombíky vo vozovke (ešte k tomu aj blikajúce), blikajúce žlté svetlo na zvislej značke alebo žltozelený fluorescenčný podklad zvislej značky. Že viditeľnosť priechodu je len prostriedok, nie cieľ (cieľom je viditeľnosť chodcov), v tej dobe nikomu z odborníkov nedošlo…

Druhá veta v tomto odseku je pre zmenu asi najviac tajomná a nezrozumiteľná z celého programového vyhlásenia, predovšetkým ten koniec o kontrole dodržiavania zákonov a noriem pri osádzaní dopravného značenia. Či to má znamenať návrat k “záväznosti” stanovísk dopravných inšpektorátov v rámci určovania dopravného značenia alebo len zvýšený dôraz polície na dodržiavaní existujúcich zásad dopravného značenia (TP 117/118) v praxi, príp. niečo úplne iné (v minulosti boli aj snahy urobiť z dopravných inšpektorátov cestné správne orgány), uvidíme.

Evidencia vozidiel

tabuľky s evidenčným číslom

Pripraví sa audit vnútornej administratívnej činnosti polície aj audit využitia budov. 

Cieľom bude okrem iného zásadne znížiť byrokratické nasadenie príslušníkov policajného zboru v rôznych administratívnych a byrokratických oblastiach a ich presunutie priamo do terénu.

Na Slovensku v súčasnosti polícia vykonáva mnoho činností, ktoré v iných európskych štátoch (a ani zďaleka nielen v západnej Európe) vykonávajú civilné orgány. Táto úloha z programového vyhlásenia spolu s nedávnym hodnotením Útvaru hodnoty za peniaze otvára možnosti v presune činností ako evidovanie vozidiel, skúšanie žiadateľov o vodičské oprávnenie a vydávanie dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) na iné, na to vhodnejšie, orgány. Príslušníci Policajného zboru s policajným vzdelaním, policajnou rovnošatou, zbraňami, donucovacími prostriedkami a oprávneniami a nárokom na výsluhový dôchodok, sa dajú a majú využiť naozaj lepšie ako tak, že sedia v klientskom centre za okienkom a “búchajú pečiatky”.

Veľká časť komunikácie štátu s občanmi a firmami sa týka registrových náležitostí (…  registrácia motorových vozidiel, …), vydávania rôzneho druhu osvedčení (občianske preukazy, pasy, … vodičské preukazy, …), a kontroly (…). Pri ministerstve vnútra vznikne Regulačná komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá bude všetky tri oblasti monitorovať a pravidelne prinášať pre každý súbor úkonov monitorovaciu správu: čo úkony presne zahŕňajú, aké sú z pohľadu občana aj úradov nevýhody nastavenia, aké sú možné zlepšenia, prípadne ich automatizácia. Použije pritom najmä metodiku životných situácií.

Súvisí s vyššie uvedeným; monitorovanie kontaktu občana so štátom pri registrácii motorových vozidiel či vydávaní dokladov regulačnou komisiou a jej nezainteresované popísanie nedostatkov a možných zlepšení môže doviesť vládu k (racionálnemu) rozhodnutiu o presune kompetencií z polície na civilné úrady. Najbližšie k tomu majú bývalé obvodné úrady cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktoré sa vplyvom reformy ESO už dávnejšie včlenili pod okresné úrady, a teda personálne, materiálne, IT, logisticky spadajú vo veľkej miere tak či tak pod Ministerstvo vnútra SR rovnako ako Policajný zbor. Viaceré činnosti pri evidovaní (schvaľovaní) vozidiel či pri autoškolách už aj vykonávajú.

V oblasti životných situácií bude vláda podporovať dokončenie implementácie čo najvyššieho počtu prioritných životných situácií, ktoré uľahčia občanom a podnikateľom život a zbavia ich zbytočnej byrokracie (princípy: 1x a dosť, vybavenie na jednom mieste, multikanálový prístup k službám, proaktívne automatizované služby, vopred vyplnené formuláre a pod.). 

Medzi prioritné životné situácie patria: … Kúpa a vlastníctvo motorového vozidla, … .

Ide o deklarovanie pokračovania procesu prípravy plne elektronického prepisu vozidla po jeho kúpe/predaji (na predmetnom webe už možno nájsť aj prototyp tejto služby).

Prevencia

znacka Nebezpecenstvo

Vytvorí sa informačný systém polície pre verejnosť, ktorý bude prehľadne ukazovať štatistiky kriminality aj ďalšie údaje relevantné pre bezpečnosť tak, aby občania mali tieto informácie dostupné v prehľadných a aktuálnych formátoch, vrátane mapových vrstiev.

Nedávno boli zverejnené štatistiky dopravnej nehodovosti na webe ministerstva vnútra (Štatistika s mapovým podkladom) v oveľa prijateľnejšej podobe ako doteraz, treba už len dúfať, že to na ministerstve vnútra nepovažujú za dokončené a aj vplyvom tohto záväzku v programovom vyhlásení budú tento portál neustále zlepšovať (predovšetkým o možnosti rôznych vyhľadávacích a porovnávacích kritérií). Napr. v Česku existuje niekoľko takých webov prevádzkovaných rôznymi subjektmi (Policie ČR, Centrum dopravního výzkumu, Česká kancelář pojistitelů) a aj ich kvalita či využiteľnosť je rôzna. 

Cieľom (pozn.: posilnenia prvkov princípu komunitnej spoločnosti) bude posilniť prvky bezpečnosti pre zvládanie antisociálneho správania aj ďalších situácií, ktoré negatívne pôsobia na fyzickú bezpečnosť či dodržiavanie právnych noriem (… bezpečný pohyb detí a mládeže v obci vrátane prechádzania cestných komunikácií, a podobne).

Treba len dúfať, že posilnenie bezpečnosti pri pohybe detí cez cestu nebude začínať a končiť detinskými kampaňami s rozdávaním reflexných pásikov …

Rozvinie sa tiež program verejných kampaní. 

Organizovať ich bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a prípadne ďalšie subjekty. 

… hlavné témy:

– Propagácia ohľaduplnosti voči druhým. A to najmä v bežných denných situáciách, ako je … šoférovanie.

Kampane budú zverené špičkovým odborníkom a budú sa postupne realizovať počas celého volebného obdobia.

Špičkovým odborníkom v marketingu sa ťažko zverí niečo, čo musí prejsť verejným obstarávaním, v ktorom je základným víťazným kritériom najnižšia cena. Aj tu si pomôžeme príkladom od nášho – zväčša na tomto portáli zaznávaného – suseda. Kampaň 13 minút, ocenená Strieborným levom v Cannes. Táto kampaň nebola organizovaná ani hradená žiadnym českým ministerstvom či políciou, ale združením poisťovní poskytujúcich povinné zmluvné poistenie, a to z prostriedkov Fondu zábrany škod. Tento fond spravuje Česká kancelář pojistitelů, je tvorený 3 % odvodom z vybraného povinného zmluvného poistného a financie z neho rozdeľuje komisia s rôznorodým zložením na vybavenie integrovaného záchranného systému a iné projekty slúžiace na znižovanie škôd spôsobených prevádzkou motorových vozidiel. 

Ide teda o podobnú situáciu ako keď u nás poisťovne odvádzajú 8 % odvod z vybraného poistného. Odvádzajú ho však nie do fondu, ale na osobitný účet ministerstva vnútra, z ktorého finančné prostriedky rozdeľuje toto ministerstvo po prerokovaní s ministerstvom financií hasičským jednotkám na úhradu nákladov spojených s obstaraním materiálno-technického vybavenia, jeho údržbou a s prevádzkovaním a zložkám ministerstva vnútra na úhradu nákladov spojených s obstaraním technických prostriedkov potrebných na plnenie úloh súvisiacich s výkonom dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, objasňovanie príčin nehôd v cestnej doprave, s výstavbou a vybavením koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a operačných stredísk tiesňového volania a s výstavbou a obstaraním technického vybavenia operačných stredísk tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Čiže tieto financie sa míňajú výhradne iba na zložky integrovaného záchranného systému, nedajú sa použiť na žiadne kampane, na žiadnu prevenciu, nerozdeľuje ich transparentne žiadna komisia, rozdeľujú sa bez riadneho hodnotenia projektov podľa kvality a potreby a bez verejnej kontroly.

Dopravná infraštruktúra

znacka Praca

Prioritou vlády je nastaviť udržateľný systém financovania dopravnej infraštruktúry a využiť príležitosti poskytované Európskou úniou na financovanie modernizácie dopravného sektora.

Vláda dokončí reformu verejnej osobnej dopravy implementovanú prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ako aj ostatné reformy potrebné pre zabezpečenie investícií z uvedeného nástroja Európskej únie. 

Vzhľadom na skutočnosť, že dopravný systém vyžaduje zdroje, ktoré nedokážu financovať zdroje Európskej únie a vzhľadom na skutočnosť, že existuje predpoklad znižovania zdrojov Európskej únie v programovom období po roku 2027, je potrebné vytvoriť predpoklady pre nástroj dlhodobého financovania dopravy, ktorý vytvorí predvídateľný plánovací nástroj na financovanie údržby, prevádzky a investícií v doprave vo verejnom záujme. 

Vláda vynaloží maximálne úsilie aj v procese optimalizácie povoľovacích procesov pri príprave dopravných projektov za účelom urýchlenia realizácie strategických dopravných projektov.

Vláda zavedie jednoznačné podmienky a časové rámce strategického, technického a ekonomického hodnotenia projektov, posudzovania priorít projektov z úrovne jednotlivých orgánov a útvarov verejnej správy, ako aj možnosti ich vstupovania do prípravných procesov pre projekty strategickej infraštruktúry s cieľom zosúladiť postupy rezortov v príprave ich priorít.

Kvalitná infraštruktúra má značný podiel na bezpečnosti cestnej premávky. Záväzok pripraviť jej trvalé a udržateľné financovanie môže znamenať návrat k fondovému systému namiesto financovaniu zo štátneho rozpočtu, čo však ministerstvo financií dlhodobo rezolútne odmieta (v programovom vyhlásení sa vyslovene uvádza zriadenie rôznych iných fondov). Ak však ostane výstavba či rekonštrukcia ciest rovnako drahá ako doteraz (vplyvom stavebno-technických aspektov ako je prehnané smerové a výškové vedenie, nepotrebné protihlukové steny, zbytočné zvodidlá a pod.), v konečnom dôsledku to veľmi nepomôže. Tiež nie je u nás dostatočne riešená participácia a zdieľanie nákladov na stavbách, ktoré patria do gescie rôznych subjektov (napr. železničné priecestia, križovatky s diaľničnými prípojkami a pod.).

V nadväznosti na to (pozn.: zavedie mechanizmov udržateľného alternatívneho financovania municipálneho rozvoja) odloží účinnosť súčasnej stavebnej legislatívy do doby schválenia nového legislatívneho rámca. 

Maximálne však na dobu dvoch rokov.

Keďže novými zákonmi o územnom plánovaní a o výstavbe sa k 1. aprílu 2024 rušia aj vykonávacie vyhlášky k nim, posunie sa týmto aj príprava novej vyhlášky o požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v rámci ktorej je potrebné predovšetkým znormálniť používanie taktilných prvkov.

Mosty

symbol most

Vláda vyvinie maximálne úsilie na významné zníženie počtu mostov na cestách I. triedy, ktoré sa nachádzajú vo veľmi zlom a havarijnom technickom stave.

Vláda zabezpečí vytvorenie finančných a legislatívnych podmienok pre realizáciu projektov Mostného programu.

V súvislosti s kritickým stavebno-technickým stavom a dlhodobým systémovým podfinancovaním opravy, údržby a rekonštrukcie mostných objektov vláda zabezpečí realizáciu rekonštrukcií prioritných mostných objektov.

Ide o pokračovanie už rozbehnutej prípravy Mostného programu. Slovenská správa ciest má v súčasnosti v správe 1 780 mostov na cestách I. triedy. Stavebno-technický stav mostov sa na základe viacerých sledovaných faktorov vyjadruje v siedmich stupňoch, pričom za kritické sa považujú mosty zaradené v V. – VII. stupni (zlý – veľmi zlý – havarijný). Počet mostov v V. – VII. stupni sa za posledných 10 rokov viac ako strojnásobil, pričom počet mostov v VI. stupni vzrástol štvornásobne. Alfa a omega je zabezpečenie dostatku financií (odhad je cca 50 miliónov eur ročne).

Cyklistická doprava 

dodatková tabuľka Platí pre (bicykle)

Víziou vlády je v spolupráci so samosprávou aktívne podporovať budovanie cyklistických ciest, a tým zvýšiť podiel bezpečnej cyklodopravy v tých lokalitách, ktoré sú na to vhodné.

Vláda bude podporovať rozvoj cyklistickej dopravy ako integrálnej súčasti udržateľnej dopravy s cieľom zvyšovania kvality života v mestách. 

Vláda zabezpečí vypracovanie koncepčného dokumentu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy, ktorou sa zreviduje a aktualizuje Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.

Národná cyklostratégia je ešte z roku 2013, takže jej aktualizácia by bola určite na mieste. Na samotné budovanie cyklistických komunikácií existuje už viacero finančných zdrojov, naďalej však veľmi pokrivkáva ich kvalita z hľadiska bezpečnosti (predovšetkým ich napojenia a križovania s ostatnou cestnou infraštruktúrou) a aj vlastne celková zmysluplnosť ich budovania na niektorých miestach (hodnota za peniaze).

Cykloturistika predstavuje jeden z hlavných pilierov udržateľnej mobility. 

Vláda vyvinie maximálne úsilie o transformáciu cykloturistiky, a to od dobudovania základnej infraštruktúry až po tvorbu komplexného produktu cestovného ruchu, ktorý bude komunikovaný marketingovými nástrojmi organizáciami cestovného ruchu a agentúry Slovakia Travel. 

Cieľom tejto aktivity bude podpora a zatraktívnenie turistického potenciálu jednotlivých regiónov Slovenska ako dovolenkovej destinácie, ako aj zvýšenie povedomia a dostupnosti jedinečných voľnočasových a športových aktivít pre návštevníkov.

Verejná osobná doprava

dodatková tabuľka Platí pre (autobusy a trolejbusy)

Vláda v spolupráci so samosprávou pripraví podmienky pre plnohodnotný štart a fungovanie Národnej dopravnej autority, ktorá bude tvoriť základ pre zjednotenie a zjednodušenie podmienok cestovania verejnou osobnou dopravou v rámci celej Slovenskej republiky.

Cieľom vlády je zabezpečiť plnohodnotnú integráciu verejnej osobnej dopravy a umožniť do roku 2026 cestovať v rámci územia Slovenskej republiky jednotlivými druhmi verejnej osobnej dopravy na jeden cestovný lístok.

Toto nemožno považovať za cieľ vlády; je to zákonná povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona o verejnej osobnej doprave, ktorý bol schválený v júni 2023. Národná dopravná autorita má vzniknúť k 1. januáru 2024, národný integrovaný cestovný lístok má byť od 1. januára 2025. Ak má byť cieľom jeho zavedenie do roku 2026, znamená to nutnosť posunutia tohto zákonného termínu, a teda oddialenie oproti súčasnému stavu.

Vláda podporí rozvoj verejnej osobnej dopravy za účelom zníženia využívania individuálnej automobilovej dopravy s cieľom zabezpečiť udržateľnosť a kvalitu života v sídlach Slovenskej republiky. 

Honosná veta, predovšetkým tá časť o znížení využívania individuálnej automobilovej dopravy, môžeme byť len zvedaví na jej praktickú realizáciu.

Intermodálna doprava

symbol intermodálna preprava

Víziou vlády v oblasti intermodálnej dopravy Slovenska je dosiahnutie vyššieho objemu prepráv po železnici na úkor cestnej dopravy, čím chce vláda jednak naplniť medzinárodné záväzky v environmentálnej oblasti, ale tiež zvýšiť kvalitu života obyvateľov a bezpečnosť na cestách.

Vláda podporí rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy s cieľom zníženia podielu cestnej nákladnej dopravy presunutím tovarových tokov na ekologicky prijateľnejšie módy dopravy, aké sú železničná a vodná. 

Veľmi vznešené a teoretické vety, ktoré sa pravidelne objavujú v programových vyhláseniach, avšak bez zvýšenia kvality železníc, a to tak z hľadiska infraštruktúry, ako aj z procesného (prepravného) hľadiska, k zvýšeniu podielu koľajovej prepravy tovaru nikdy nedôjde. Navyše, akékoľvek reálne pokusy o zníženie kamiónovej prepravy tovaru nevyhnutne narazia na hlučný odpor dotknutých záujmových skupín (Únia autodopravcov Slovenska, ČESMAD).

Elektromobily

dodatková tabuľka Platí pre (elektromobily)

Vláda taktiež vníma potrebu, v spolupráci s dotknutými organizáciami pôsobiacimi na Slovensku, aktualizácie pravidiel zavádzania dopravy s alternatívnym pohonom a nových impulzov pre rozvoj elektromobility. 

Dôraz bude kladený na rozvoj infraštruktúry, legislatívy a zjednodušenie súvisiacich procesov. 

Snaha o rozvoj elektromobility je už viacročná, na základe tohto odseku sa budú pravdepodobne riešiť stavebné záležitosti ohľadom nabíjacích staníc alebo protipožiarna bezpečnosť parkovania elektromobilov.

Čo nie je v programovom vyhlásení vlády

Namiesto prípravy (resp. pokračovania v príprave) nového zákona o obecnej polícii s posilnením ich oprávnení je v programovom vyhlásení o obecnej polícii len veta, ktorá sa vlastne obecných polícií ani netýka: Poriadková polícia dostane manuál konkrétnych foriem spolupráce s obecnými políciami. V kontexte celkovej línie programového vyhlásenia o bezpečnosti občanov je preto ignorovanie zlepšenia kompetencií samosprávnej bezpečnostnej zložky prekvapujúce.

V roku 2023 sa zo strany Policajného zboru viackrát medializovalo zavedenie bodového systému pri dopravných priestupkoch. V programovom vyhlásení však o tom nie je ani zmienka, čo veľmi nenasvedčuje politickej ochote zaviesť tento systém, ktorý úspešne používa mnoho európskych štátov už desaťročia. 

V roku 2023 sa tiež naplno rozbehli prípravy na zakúpenie techniky a reálne sfunkčnenie systému na automatizované zaznamenávanie a prejednávanie dopravných deliktov v režime tzv. objektívnej zodpovednosti. V minulosti už z politických dôvodov došlo k zrušeniu podobne rozbehnutého procesu a aj po voľbách v septembri 2023 už v náznakoch došlo k spochybneniu opodstatnenosti takého systému, takže uvidíme. Programové vyhlásenie vo všeobecnosti na viacerých miestach deklaruje záväzok dodržiavať míľniky a ciele z Plánu obnovy, ktorý – na počudovanie – obsahuje aj zakúpenie hardvéru a vybudovanie IT systému na tieto účely v rámci časti o digitalizácii polície. Výslovnú zmienku o zrušení/prehodnotení tejto úlohy programové vyhlásenie neobsahuje, v časti Vnútorný poriadok a bezpečnosť sa však nachádza aj veta s pomerne široko vysvetliteľným dosahom:  Medzi okamžité úlohy bude patriť aj záchrana časti prostriedkov, ktoré mal rezort vyčlenené v Pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky tak, aby tieto prostriedky boli napriek nejasnej organizácii pre potreby Slovenskej republiky zachránené a účelne využité.

Že je Slovensko už hádam posledný štát v Európe, kde meranie rýchlosti a kontrola iných porušení technickými prostriedkami nefunguje a potrebujeme na to post-covidové peniaze z Európskej únie, by bolo aj na zasmiatie, keby to nebolo skôr na zaplakanie. Absencia efektívneho, rýchleho a objektívneho systému na kontrolu a sankcionovanie porušení základných pravidiel cestnej premávky je neuveriteľným zlyhaním všetkých vedení Policajného zboru a ministerstva vnútra od roku 2012, kedy sa to v legislatíve zaviedlo. Financie a IT systém na rozdávanie reflexných pásikov sa zháňajú očividne ľahšie a niekomu to asi na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky postačuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok