Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Regulačné značky I

Všeobecne

Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy, obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Tieto pokyny sa v rámci vyhlášky nazývajú jednotne „regulácia“. Týmito značkami sa upravuje miestna organizácia premávky, spravidla odlišná od tej, ktorá by platila pri uplatňovaní všeobecných pravidiel cestnej premávky.

Umiestňovanie

Základným pravidlom o umiestňovaní regulačných značiek je, že sa umiestňujú na pravej strane v smere jazdy (premávky), resp. ich možno opakovať na oboch stranách vozovky. Niektoré značky možno umiestniť samostatne iba po ľavej strane alebo iba nad vozovkou. To však iba vtedy, ak takto umiestnená značka nebude mätúca, bude dostatočne viditeľná a nebude vzbudzovať pochybnosti o svojej platnosti.

Štandardne tiež platí, že regulačné značky sa umiestňujú tak, aby boli viditeľné zo smeru jazdy (premávky), t. j. približne kolmo na os vozovky. Značky pre statickú dopravu znacka Zakaz zastavenia znacka Zakaz statia znacka Parkovanie značka Parkovanie na chodníku však možno umiestňovať aj pozdĺžne s osou vozovky alebo šikmo na jej os (s vloženými šípkami určujúcimi smer platnosti Zákaz státia Zákaz státia Zákaz státia Parkovanie Parkovanie Parkovanie).

Ukončenia špeciálnych cestičiek a pruhov znacka Koniec cesticky pre chodcov znacka Koniec cyklistickej komunikacie znacka Koniec spolocnej cesticky pre chodcov a cyklistov znacka Koniec oddelenej cesticky pre chodcov a cyklistov a zón znacka Koniec nizkoemisnej zony znaka Koniec zony najvyssej dovolenej rychlosti znacka Koniec zony zakazu statia znacka Koniec parkovacej zony  sa spravidla umiestňujú na rubovú stranu ich začiatkov.

Platnosť

Základné pravidlo o platnosti dopravných značiek je, že platia v tom smere premávky, voči ktorému sú nasmerované. Výnimka vyplývajúca z významu značky sa týka len značiek pre statickú dopravu (parkovanie, zákazy zastavenia/státia), ktoré môžu byť umiestňované aj pozdĺžne s osou vozovky.

Veľmi špecifickým prípadom platnosti regulačnej značky je platnosť značky umiestnenej na vozidle. Jej platnosť končí 100 m v smere jazdy 

 • za vozidlom, na ktorom je umiestnená, alebo 
 • za posledným vozidlom skupiny, ak ide o skupinu vozidiel.

Takto vymedzená platnosť (úsek platnosti) sa môže v reálnom čase aj meniť, keďže uvedené platí aj vtedy, ak sa vozidlo, na ktorom je zvislá značka umiestnená, pohybuje. Takáto značka je v rámci takto vymedzeného úseku nadradená inej (štandardne umiestnenej) značke. Ide o výnimku zo zásady, že značky nemajú zavedenú hierarchiu a musia byť vo vzájomnom súlade, ktorá vyplýva z podstaty takéhoto používania značky. Význam takto používaných značiek je zvyčajne pri prácach na ceste vykonávaných často v pohybe (kosenie trávy a pod.), kde sa nebude vyžadovať napr. ukončenie obmedzenia rýchlosti aj za vozidlom. 

Modelový príklad:

Na diaľnici, na ktorej je všeobecne povolená max. rýchlosť 130 km/h, je štandardným značením trvalo znížená rýchlosť na 100 km/h. Na takomto úseku diaľnice prebiehajú práce na ceste, kvôli ktorým je značkou na vozidle znížená rýchlosť na 50 km/h. Nadradenosť neznamená, že dočasná značka na vozidle ruší trvalú značku. Z pravidla o nadradenosti vyplýva len to, že na vymedzenom úseku má prednosť značenie na vozidle (t. j. má sa jazdiť rýchlosťou do 50 km/h), pričom po prejdení daného úseku znova platí rýchlostné obmedzenie 100 km/h.

Pri regulačných značkách štandardne platí, že platia pre celú šírku vozovky v danom smere premávky, t. j. po odbočení v križovatke už regulácia neplatí (po kruhovom objazde značka neplatí nikdy, pretože z kruhového objazdu sa vždy odbočuje). Výnimkami sú 

 • značky umiestnené nad jazdným pruhom (ktoré platia len pre daný jazdný pruh), 
 • značky zobrazené na pruhovej značke znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ regulacna znacka) znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu + regulacna znacka) znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka), ktoré platia len pre daný pruh alebo pre dané pruhy,
 • značky o špeciálnej cestičke alebo pruhu značka Cestička pre chodcov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu, ktoré platia len pre šírku cestičky alebo pruhu,
 • značky pre statickú dopravu znacka Zakaz zastavenia znacka Zakaz statia znacka Parkovanie značka Parkovanie na chodníku, ktoré platia len na tej strane cesty, pri ktorej sú umiestnené.

Regulačné značky platia v zásade buď tam, kde sú umiestnené (tzv. bodová platnosť) alebo platia od miesta, na ktorom sú umiestnené (tzv. úseková platnosť); výnimkami sú samozrejme zónové značky.

Značky s bodovou platnosťou sú:

 • značky o povinnosti dať prednosť v jazde znacka Daj prednost v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! znacka Prednost protiiducich vozidiel  a značky o smere jazdy znacka Prikazany smer jazdy znacka Prikazany smer odbocenia znacka Prikazany smer obchadzania znacka Kruhovy objazd značka Zákaz odbočenia značka Zákaz otáčania, ktoré platia v bezprostrednej blízkosti miesta, kde sú umiestnené (bezprostrednosť závisí od miestnych okolností; môže ísť o križovatku, vjazd na cestu, železničné priecestie, kruhový objazd),
 • značky o zákaze vjazdu znacka Zakaz vjazdu znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla znacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce nebezpecne veci znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce naklad, ktory moze sposobit znecistenie vody znacka Maximalna hmotnost znacka Maximalna hmotnost na napravu znacka Maximalna sirka znacka Maximalna vyska znacka Maximalna dlzka znacka Povinne zastavenie vozidla, ktoré platia tam, kde sú umiestnené (za danú značku nemôže vojsť vyznačený druh účastníka cestnej premávky, resp. môže vojsť po zastavení, ak ide o značku Povinné zastavenie vozidla).

Ostatné značky sú regulačné značky s úsekovou platnosťou:

 • špeciálne cestičky alebo pruhy značka Cestička pre chodcov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu
 • spôsob jazdy znacka Najnizsia dovolena rychlost značka Snehové reťaze znacka Najvyssia dovolena rychlost znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla značka Zákaz predchádzania znacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami,
 • statická doprava znacka Zakaz zastavenia znacka Zakaz statia znacka Parkovanie značka Parkovanie na chodníku,
 • jazda po krajnici znacka Jazda po krajnici znacka Opustite krajnicu znacka Koniec jazdy po krajnici.

Na rozdiel od platnosti značiek účinnej do 31. marca 2020 sa do novej vyhlášky prevzalo pravidlo o platnosti značiek zaužívané z mnohých európskych štátov znamenajúce, že platnosť napríklad najvyššej dovolenej rýchlosti a zákazu predchádzania platí až po ukončujúcu značku, nie po najbližšiu križovatku. Opakovanie týchto zákazov aj po križovatke v priamom smere je vecou zásad, aby sa zabezpečila čitateľnosť a jednoznačnosť dopravného značenia. 

Pri „starom“ princípe ukončovania týchto značiek vzdialenejšou hranicou najbližšej križovatky, musí byť značka, ktorou sa vyjadruje pokračovanie zákazu, priamo na tej vzdialenejšej hranici, t. j. bezprostredne za križovatkou (lebo inak by vznikol úsek, kde ten zákaz neplatí), čo je ale často nežiaduce, lebo ju vodič odbočujúci na tú cestu vôbec nemusí vidieť, najmä ak odbočoval doprava. Pri novom princípe možno opakujúcu sa značku posunúť na vhodnejšie miesto (približne niekoľko desiatok metrov ďalej) a zákaz je tak jasný a jednoznačný tak pre vodičov pokračujúcich cez danú križovatku rovno, ako aj pre vodičov, ktorí sa na cestu pripojili z vedľajšieho smeru.

Ak zákaz nemá za križovatkou pokračovať, tak pri „starom“ prístupe tam nie je žiadna značka. Vodič si musí sám urobiť úsudok o tom, či vôbec šlo o križovatku a nie napr. len o vjazd/výjazd a sám identifikovať, kde presne zákaz končí (pričom často nie je jednoduché, resp. je prakticky nemožné posúdiť tieto skutočnosti v okamihu a za jazdy). Naopak, pri novom princípe tam bude explicitne uvedená značka ukončujúca zákaz, takže vodič vie o skončení zákazu a presne vidí, kde ten zákaz končí.

Aj keď to možno na prvý pohľad nebolo možno zrejmé, ani „staré“ pravidlo o ukončení platnosti vzdialenejšou hranicou najbližšej križovatky, resp. o platnosti pre najbližšiu križovatku, nebolo možné brať doslovne, keďže sa predmetné značky nepoužívajú len v križovatkách, ale napr. aj na zúžených miestach, vjazdoch na cestu a pod. Doslovnou aplikáciou tohto pravidla vznikajú potom výkladové absurdnosti (napr. zákaz odbočenia na stavenisko, ktorý formálne platí nielen na to odbočenie na stavenisko, ale aj na odbočenie v najbližšej križovatke) s ešte absurdnejšími riešeniami (zákaz odbočenia s dodatkovou tabuľkou Dĺžka platnosti). Taktiež aj viazanie tejto platnosti na značku Prednosť protiidúcich vozidiel je úplne nesprávne, keďže sa vždy používa len na priamom (zúženom) úseku cesty a nemožno z nej vyvodzovať prednosť v jazde aj na najbližšej križovatke (čo evokuje viazanie platnosti tejto značky pre najbližšiu križovatku).

Keďže ide o podstatnú zmenu v platnosti dopravných značiek, ktorá vyžaduje aj reálnu úpravu značenia, počas dvoch rokov (do 31. marca 2022) bude platiť prechodné obdobie, v rámci ktorého sa značky budú riadiť „starým“ významom. Ide o značky Najvyššia dovolená rýchlosť a značky o zákaze predchádzania. Ak do 31. marca 2022 nedôjde k prehodnoteniu a úprave týchto značiek, od 1. apríla 2022 sa budú riadiť novou platnosťou a významom. Tu treba podotknúť, že účelom nie je, aby sa ku všetkým rýchlostným obmedzeniam pred križovatkami len bezhlavo pridali značky o ich ukončení za križovatkami. Naopak, v súlade so základným pravidlom o používaní dopravných značiek (smú sa používať len v nevyhnutnom prípade) je potrebné predovšetkým rýchlostné obmedzenia riadne a odborne prehodnotiť z hľadiska ich opodstatnenosti, keďže ich osádzanie nepodlieha žiadnym objektívnym zásadám a často je rýchlostné obmedzenie výsledkom len rôznych subjektívnych domnienok a alibizmu.

EDIT: Prechodné obdobie sa v marci 2022 predĺžilo o ďalšie dva roky, t. j. do 31. marca 2024 (viď Dva roky po).

Výnimkami z ukončenia regulácie ukončovacou značkou sú dva prípady:

 • ak z významu značky vyplýva inak,
 • ak je regulačná značka umiestnená spolu s výstražnou značkou.

Inak vyplýva z významu značiek o špeciálnych cestičkách alebo pruhoch značka Cestička pre chodcov znacka Cyklisticka komunikacia znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu – regulácia vyplývajúca z týchto značiek platí najďalej po miesto, kde je koniec cestičky alebo pruhu jednoznačne rozoznateľný, ako aj zo značiek pre statickú dopravu – regulácia vyplývajúca zo značky Zákaz zastavenia znacka Zakaz zastavenia a Zákaz státia znacka Zakaz statia sa končí najbližšou križovatkou a regulácia vyplývajúca zo značky Parkovanie znacka Parkovanie a Parkovanie na chodníku značka Parkovanie na chodníku platí najďalej 5 m pred najbližšou križovatkou.

Spoločné umiestnenie regulačnej značky s výstražnou značkou znamená, že regulácia je v príčinnej súvislosti s výstrahou. Preto je ukončenie takejto regulácie dané vo všeobecnosti tak, že platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka. To znižuje umiestňovanie značiek o ukončení regulácie.

práca + najvyššia dovolená rýchlosť zákruta + najvyššia dovolená rýchlosť najvyššia dovolená rýchlosť + návesť pred priecestím Zúžená vozovka + zákaz predchádzania

Osobitnou skupinou regulačných značiek z hľadiska platnosti sú zónové značky. Tie sú definované pravouhlým tvarom s nápisom ZÓNA v hornej časti a platia až po miesto, kde je ich platnosť explicitne ukončená značkou. Neprichádza teda do úvahy žiadne iné ukončenie platnosti, napr. križovatkou alebo dĺžkou úseku. Značka teda platí aj po odbočení alebo po kruhovom objazde a v oboch smeroch. Výslovne sa uvádza, že ako zónová značka môže byť použitá len regulačná značka, čiže nie je možné použiť výstražnú alebo informačnú značku ako zónovú, nakoľko je to z povahy veci nesprávne a nelogické. Poznáme len 4 takéto značky: Nízkoemisná zóna znacka Nizkoemisna zona, Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti znacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti, Zóna zákazu státia znacka Zona zakazu statia a Parkovacia zóna znacka Parkovacia zona. Ostatné značky, ktoré majú v názve „zóna“ (obytná, pešia, školská), nie sú zónovými značkami z pohľadu regulácie a keďže patria aj do úplne inej skupiny značiek bolo by vhodnejšie mať pre ne iné označenie (napr. obytná oblasť). Z hľadiska systematiky a vnútornej logiky nie je vhodné zaradenie ani Nízkoemisnej zóny do skupiny zónových regulačných značiek (nemá jednoduchý – nezónový – ekvivalent, neupravuje miestnu úpravu pravidiel cestnej premávky odlišnú od všeobecnej úpravy), a tak z hľadiska zaradenia aj grafiky by bolo správnejšie mať túto značku ako informačnú značku.

Symboly

Zo symbolov uvedených vo vyhláške možno na regulačných značkách použiť symboly vozidiel a účastníkov cestnej premávky, a to v značke Zákaz vjazdu (vstupu) pre znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla a parkovacie symboly na značke Parkovanie na chodníku značka Parkovanie na chodníku.

Dodatkové tabuľky

S regulačnými značkami možno používať štandardne takmer všetky zo všeobecných dodatkových tabuliek:

 • Vzdialenosť dodatkova tabulka Vzdialenost, ktorá vyznačuje vzdialenosť k regulačnej značke, ktorou začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
 • Smerová šípka dodatkova tabulka Smerova sipka, ktorá vyznačuje smer k regulačnej značke, ktorou sa začína regulácia vyznačená regulačnou značkou, pod ktorou je umiestnená,
 • Smer platnosti dodatkova tabulka Smer platnosti, ktorá vyznačuje smer platnosti dopravnej značky, pod ktorou je umiestnená,
 • Časové obmedzenie dodatkova tabulka Casove obmedzenie, ktorá obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačené časové obdobie,
 • Platí pre dodatková tabuľka Platí pre (nákladné vozidlá), ktorá obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vyznačených účastníkov cestnej premávky,
 • Neplatí pre dodatková tabuľka Neplatí pre (vozidlá stavby), ktorá vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky,
 • Hmotnosť dodatková tabuľka Hmotnosť, ktorá obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, len na vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou vyznačenú hranicu,
 • Spresňujúce informácie dodatková tabuľka Spresňujúce informácie, ktorá podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách regulácie vyznačenej značkou, pod ktorou je umiestnená.

Dodatkovú tabuľku Dĺžka úseku dodatkova tabulka Dlzka useku, ako aj špecifické dodatkové tabuľky, možno použiť len s presne vymedzenými regulačnými značkami.

7 komentárov na “Regulačné značky I

 1. Dobrý deň. Regulácia vyplývajúca zo značky Zákaz zastavenia a Zákaz státia sa končí najbližšou križovatkou. Ako to chápať? Najbližšou hranicou križovatky už zákaz neplatí?

  1. Chapat to staci jednoducho, tak ako je to napisane. Ved 5 m pred krizovatkou a na samotnej krizovatke je zakazane zastavit/stat priamo zo zakona, takze trapit sa nad nejakou hranicou a presnymi centimetrami ozaj netreba.

   1. Tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty. Ide mi o túto situáciu.

    1. Aha, jasne. Tak v tom pripade zakaz zo znacky, ktory sa konci „najblizsou krizovatkou“ znamena, ze na samotnej T-krizovatke uz ten zakaz neplati. Ak treba zakazat zastavenie/statie na takej krizovatke, tak sa to ma urobit sikmo umiestnenymi znackami s vlozenymi sipkami o platnosti.

 2. Dopravné značky sú nadradené všeobecnej úprave cestnej premávky…
  Takže nie som si istý či v tej situácii na križovatke tvaru T môže zastaviť/stáť ak tam je značka zákaz zastavenia

 3. Dobrý deň.
  Vo V MV SR č. 30/2020 Z.z., § 7 ods. 5 sa okrem iného píše „Ak má regulácia vyplývajúca z regulačnej značky podľa odseku 4 platiť aj za križovatkou, musí byť regulačná značka znovu umiestnená vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou, inak musí byť vo vhodnej vzdialenosti za križovatkou umiestnená značka, ktorá ju ukončuje.“
  Prosím o odpoveď na otázky k značkám Z 253; 305 a 306:
  Aká rýchlosť jazdy bude od 1.4.2024 platiť za križovatkou v priamom smere jazdy v prípade, že značka nebude zopakovaná, ale ani ukončená z rôznych dôvodov – napr. bude chýbať po dopravnej nehode, pričinením vandalov, neosadenie značky správcom cesty a pod.?
  Platnosť značky (napr. 70 km/h) umiestnenej pred tabuľou obce podľa V30/2020 Z.z. neukončuje ani značka 305 a 306 pre označenie začiatku/konca obce. Táto rýchlosť bude platiť počas prejazdu obcou len v priamom smere, alebo v celej obci?
  Nebude ju ukončovať žiadna križovatka v obci?
  Vodiči, ktorí vojdu do obce z iného smeru (iným cestou, kde takáto značka nebude umietnená) budú musieť jazdiť rýchlosťou 50 km/h?
  Keď sa vodič napojí na cestu v obci v priamom smere, kde bude povolená rýchlosť 70 km/h, može jazdiť rýchlosťou 70 km/h alebo musí jazdiť rýchlosťou 50 km/h?

  1. Co sa stane, ak nebudu znacky suladne s novymi pravidlami, je rozpisane v serii clankov o prechodnom obdobi/ustanoveniach. Vo vztahu k rychlosti tu:
   https://ocestnejpremavke.sk/prechodne-obdobie-i/

   V skratke – znacka plati vzdy iba v priamom smere a iba pre toho, kto ju mohol vidiet.

   Rychlost vs obec bude to iste ako napr. vzdy bolo a je rychlost vs dialnica.

   Znicenie a vandalizmus znaciek je to iste ako vzdy doteraz bolo pri zniceni/vandalizme
   znaciek na priamom useku (mimo krizovatiek).

   Kopec z toho ozaj nie je nic nove, len to platilo v inych (analogickych) situaciach. Napr. este do 70-tych rokoch platilo, ze rychlost umiestnena spolu s obcou platila na celom prietahu, bez ohladu na krizovatky (co je aj medzinarodna zasada takeho spolocneho umiestnenia tychto dvoch znaciek).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok