Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Regulačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  • Do skupiny regulačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, takmer všetky zákazové značky, väčšina príkazových značiek a niektoré z informatívnych prevádzkových značiek.
  • Zo skupiny značiek upravujúcich prednosť ostala medzi regulačnými značkami zachovaná časť so značkami o dávaní prednosti v jazde; značky informujúce o prednosti sa zaradili medzi informačné, značka Križovatka sa vrátila medzi výstražné značky (keďže neupravuje ani neinformuje o prednosti v jazde v danej križovatke) a značka Križovatka s kruhovým objazdom a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky sa vypustili ako nadbytočné (v skupine Dodatkové tabuľky je ponechaná len verzia Priebeh hlavnej cesty). Daj prednosť v jazde električke! sa už neuvádza ako samostatná značka, ale ako kombinácia značky Daj prednosť v jazde! a dodatkovej tabuľky Priečna jazda električky.
  • Z príkazových značiek sa vypustili značky Prikázaný smer jazdy otáčania a Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo alebo vľavo ako nelogické značky, taktiež sa vypustili nepoužívané značky Cestička pre korčuliarov a Cestička pre jazdcov na koňoch , značky Iný príkaz a Rozsvieť svetlá sa vypustili ako nadbytočné. Zaviedol sa Prikázaný smer jazdy s „oblúkovou“ šípkou, ktorá na Slovensku absentovala. Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí sa už neuvádza ako samostatná značky, ale je možné ho vyznačiť kombináciou značiek Prikázaný smer jazdy/odbočenia a dodatkovej tabuľky Platí pre. Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie/Zníženie počtu jazdných pruhov a Obmedzenie v jazdných pruhoch sa preradili medzi informačné značky, kam logicky a významovo patria (a vzhľadom na to sa im zmenila farebnosť na bielo-čiernu), rovnako sa tam preradili aj značky Zmena smeru jazdy . Značky Obchádzanie električky , Zmena smeru jazdy a Striedavé radenie sa ako samostatné značky vypustili, možnosť ich použitia pripadá do úvahy len vo forme informačnej tabule podľa § 8 ods. 2, resp. ako dodatkovej tabuľky.
  • Značky o zákaze vjazdu sa vypustili ako samostatné značky, keďže ide v zásade o tú istú značku (s tým istým základným významom) líšiacu sa len symbolom, ktorý vyznačuje, pre ktoré vozidlo/ktorého účastníka platí. Ako samostatné značky sa popri všeobecnej značke o zákaze vjazdu (vstupu) ponechali len tie, pri ktorých je to opodstatnené ich špecifickým významom (Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci a Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody). Vypustili sa tiež archaické zákazy zvukových výstražných zariadení , zákazy státia v párnych/nepárnych dňoch a zákaz vjazdu ručných vozíkov . Značka Iný zákaz sa vypustila ako nadbytočná a Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené sa modifikoval len na nákladné vozidlá. V nadväznosti na zmeny v legislatíve o ochrane ovzdušia sa doplnila nová značka Nízkoemisná zóna.
  • Z informatívnych prevádzkových značiek sa medzi regulačné značky presunuli značky o parkovaní (Parkovisko) a Zóna s dopravným obmedzením , ibaže už len vo forme konkrétne daných zón. Zo značiek o parkovaní sa prevzali značky Parkovisko , Parkovacia garáž/Parkovací dom a značky o parkovaní na chodníku . Značky o platenom/regulovanom státí už nie sú samostatné značky, ale kombinácia značky Parkovanie a príslušnej dodatkovej tabuľky a značka Zóna s plateným alebo regulovaným státím je vo forme značky Parkovacia zóna. Značka Parkovisko P+R sa presunula medzi informačné značky (návesť Služby). Vypustili sa značky o parkovacích miestach s kolmým/šikmým/pozdĺžnym státím ako nadbytočné, keďže spôsob státia vyplýva z vodorovného značenia, ako aj parkovacie miesto s vyhradeným státím , nakoľko ide o československé unikum, ktoré nevyhovujúco používa označenie Parkovanie na miesto, na ktorom je práve parkovanie vo všeobecnosti zakázané (je umožnené iba konkrétnemu vozidlu). Namiesto toho sa bude používať Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie, čo vystihuje parkovací režim na danom mieste adekvátnejšie.  
  • Zaviedli sa nové značky, ktoré umožnia v istých prípadoch jazdu vozidiel po krajnici (odstavnom pruhu): séria značiek Jazda po krajnici, Opustite krajnicu a Koniec jazdy po krajnici a značka Obchádzanie prekážky po krajnici.

Delenie

I. Značky o dávaní prednosti v jazdeDaj prednosť v jazde!
Stoj, daj prednosť v jazde!
Prednosť protiidúcich vozidiel
II. Príkazové a zákazové značkyII.1. Smer jazdyPrikázaný smer jazdy
Prikázaný smer odbočenia
Prikázaný smer obchádzania
Kruhový objazd
Zákaz odbočenia
Zákaz otáčaniacid:image002.png@01D5C6EB.3AC2D940
II.2. Špeciálne cestičky alebo pruhyCestička pre chodcov
Cyklistická komunikácia
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov
Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov
Vyhradený pruh pre verejnú dopravu
Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
II.3. Zákazy vjazduZákaz vjazdu
Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá
Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Zákaz vjazdu (vstupu) pre
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Maximálna hmotnosť
Maximálna hmotnosť na nápravu
Maximálna šírka
Maximálna výška
Maximálna dĺžka
Povinné zastavenie vozidlaC:\2019\PREMAVKA\ZNACKY\znacky-fixne\285-51.png
Nízkoemisná zóna
Koniec nízkoemisnej zóny
II.4. Spôsob jazdyNajnižšia dovolená rýchlosť
Snehové reťaze
Najvyššia dovolená rýchlosť
Zákaz predchádzania
Zákaz predchádzania pre nákladné vozidlá
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlami
Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti
Koniec snehových reťazí
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
Koniec zákazu predchádzania
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidlá
Koniec viacerých zákazov
Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti
Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlosti
II.5. Statická dopravaZákaz zastavenia
Zákaz státia
Parkovanie
Parkovanie na chodníku
Zóna zákazu státia
Koniec zóny zákazu státia
Parkovacia zóna
Koniec parkovacej zóny
III. Značky o jazde po krajniciJazda po krajnici
Opustite krajnicu
Koniec jazdy po krajnici
Obchádzanie prekážky po krajnici

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok