Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Tabuľky s evidenčným číslom

V marci 2021 schválila Národná rada SR podstatné zmeny v evidovaní vozidiel, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2023. Zrušil sa de facto storočie zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viazal na pobyt (okres) jeho držiteľa/vlastníka. Ak vlastník vozidlo predal alebo sa presťahoval v rámci okresu, na vozidle ostalo pôvodné číslo. Ak ho však vlastník predal do iného okresu alebo sa presťahoval sám do iného okresu, muselo sa na vozidle zmeniť aj evidenčné číslo. Zmeny okresov sa navyše netýkali bratislavských a košických okresov (okrem Košice – okolie). Bol to systém vychádzajúci ešte z papierových evidencií, kedy malo každé vozidlo fyzicky svoju kartu, ktorá sa s vozidlom sťahovala podľa pobytu jeho držiteľa. V súčasnosti, pri centrálnej elektronickej evidencii, už nemá opodstatnenie. Zaviedol sa preto systém, kedy je evidenčné číslo naviazané na vozidlo, bez ohľadu na pobyt jeho držiteľa. Evidenčné číslo, ktoré vozidlo dostane prvýkrát, môže mať až do konca svojho používania v cestnej premávke bez ohľadu na administratívny pobyt jeho držiteľa. Tento systém následne pripúšťa aj možnosť “prenositeľnosti” tabuľky s evidenčným číslom, kedy si pri predaji vozidla predávajúci ponechá evidenčné číslo (ak chce) a môže si ho nechať prideliť na svoje iné (nové) vozidlo.

V nadväznosti na to sa od 1. januára 2023 pomerne zásadným spôsobom zmenilo aj vyobrazenie tabuliek s evidenčným číslom. V súvislosti s touto významnou zmenou si spravíme prehľad jednotlivých tabuliek s evidenčným číslom i pravidlá ich tvorenia či výroby.

Hlavnými zmenami na samotných tabuľkách je zmena používaného fontu písma a zjednotenie farebnosti takmer všetkých tabuliek na čierno-bielu. Výsledné grafické návrhy sú vytvorené Katedrou vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pri dodržaní základných požiadaviek na tabuľky kladených zákonom o cestnej premávke. Nový font písma nahradil desaťročia používané písmo, ktoré už nespĺňa moderné trendy a požiadavky kladené na čitateľnosť písma predovšetkým za zníženej viditeľnosti a na automatizované spracovanie evidenčných čísel z tabuliek na rôzne účely. Písmo QOD vytvorila Simona Császárová pod pedagogickým vedením Michala Tornyaia.

pismo QOD

Zmena farebnosti sa okrem tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, ktoré sa do roku 2022 vydávali v niekoľkých farebných modifikáciách (červeno-biela, červeno-žltá, modro-biela, čierno-tmavozelená, zeleno-biela), dotkla aj tzv. diplomatických tabuliek (vydávali sa v žlto-modrom prevedení) a tabuliek pre elektromobily (vydávali sa v čierno-svetlozelenom prevedení). Jedinou farebnou odlišnosťou ostali tabuľky s evidenčným číslom prideľované elektromobilom (a externe nabíjateľným hybridom), ktoré sa po novom vydávajú so zelenými znakmi na bielom podklade. Zmena farebnosti nemá vplyv na odlíšiteľnosť týchto rôznych skupín motorových vozidiel, keďže všetky jednotlivé skupiny vozidiel sú na ich tabuľkách s evidenčným číslom naďalej odlíšené špecifickou skladbou evidenčného čísla (elektromobily EL alebo EV, diplomatické vozidlá ZZ alebo EE, športové vozidlá S, historické H, atď.).

Platnosť starých tabuliek

Tabuľky s evidenčným číslom, značky s písmenami CD a CC a poznávacie značky Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 zostávajú v platnosti. Ide o tabuľky vydané po 1. apríli 2004 – všetky tieto tabuľky sú stále platné, pričom z hľadiska vyobrazenia platia tri rôzne druhy:

 • tabuľka bez označenia Európskej únie, so štátnym znakom na ľavej strane (1. apríl 2004 – 30. apríl 2004),
 • tabuľka s označením Európskej únie na ľavej strane, bez štátneho znaku (1. máj 2004 – 28. apríl 2006)
 • tabuľka s označením Európskej únie na ľavej strane a so štátnym znakom za skratkou okresu (29. apríl 2006 – 31. december 2022).
staré tabuľky s evidenčným číslom - 2004
Platné tabuľky vydávané v apríli 2004
staré tabuľky s evidenčným číslom - 2006
Platné tabuľky vydávané od mája 2004 do apríla 2006
staré tabuľky s evidenčným číslom - 2022
Platné tabuľky vydávané od apríla 2006 do konca roka 2022

Tabuľky s evidenčným číslom vydávané do 31. marca 1997 sa označovali ako štátne poznávacie značky a museli sa do 31. decembra 2004 vymeniť za tabuľky vydávané od 1. apríla 1997. Tieto tabuľky (bez štátneho znaku a samozrejme i bez označenia Európskej únie) sú od 1. januára 2005 neplatné. Ich skladba bola dvojica písmen tvoriacich skratku okresu, ku ktorej sa v prípade potreby pripájalo ďalšie písmeno, a štvorica číslic rozdelená vizuálne do dvoch dvojíc oddelených od seba pomlčkou.

ŠPZ
Štátna poznávacia značka vydávaná do marca 1997
zdroj: wikipedia.org 

Tabuľky s evidenčným číslom, značky s písmenami CD a CC a poznávacie značky Slovenskej republiky podľa predpisov účinných do 31. decembra 2022 sa vydávajú do vyčerpania ich skladových zásob.

Vyobrazenie tabuliek

Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice, príp. iba písmená, resp. iba číslice (to môžu mať len vojenské vozidlá). Za prvou dvojicou písmen sa za štátnym znakom Slovenskej republiky uvádzajú tri číslice a dvojica písmen. Toto základné nastavenie sa bohužiaľ ani od 1. januára 2023 nijak nezmenilo, akurát pôvodné zloženie skratka okresu (2 písmená) – 3 číslice – 2 písmená, nahradila po novom kombinácia 2 písmená – 3 číslice – 2 písmená. Akákoľvek iná kombinácia je buď úplne vylúčená (napr. na prvých dvoch miestach nesmú byť číslice), prípustná len pre osobitné a zvláštne evidenčné čísla alebo možná len ako voliteľné číslo za zvýšený správny poplatok.

Na tabuľke s evidenčným číslom ani v jej blízkosti na vozidle s výnimkou poznávacej značky Slovenskej republiky SK alebo značky s písmenami CD alebo CC nesmú byť umiestnené nijaké nápisy ani označenia, ktoré by bránili riadnej čitateľnosti evidenčného čísla.

Neoddeliteľnou súčasťou tabuľky s evidenčným číslom je rozlišovací znak Slovenskej republiky vyplývajúci z nášho členstva v Európskej únii, ktorý je umiestnený na ľavom okraji tabuľky. Je to modrá plocha obdĺžnikového tvaru, pričom v jej hornej časti je 12 žltých hviezdičiek umiestnených v kruhu, pod ktorým sú biele písmená SK. Takto vyobrazený rozlišovací znak nahrádza používanie poznávacej značky SK; jeho jednotné vyobrazenie pre členské štáty EÚ je uvedené v nariadení Európskej únie.

Písmená a číslice tvoriace evidenčné číslo sú vypuklé a štandardne sú čiernej farby na bielom podklade (jedinou výnimkou sú elektromobily). Tabuľka s evidenčným číslom má na okraji vylisovanú obvodovú drážku, ktorej farba je totožná s farbou písmen a číslic evidenčného čísla a obsahuje ochranné prvky (do konca 2022 bola ochranným prvkom vlnovka pozdĺž spodného okraja tabuľky, od roku 2023 to sú lipové listy a SK na ľavej a pravej strane evidenčného čísla).

Umiestnenie (pripevnenie) tabuľky

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo, ktoré prideľuje a tabuľku s evidenčným číslom vydáva orgán Policajného zboru, kde držiteľ vozidla prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel.

Vydaná tabuľka s evidenčným číslom sa musí bezodkladne pripevniť na vozidlo. Tabuľka s evidenčným číslom nesmie byť pripevnená spôsobom, ktorý narušuje jej celistvosť a znemožňuje jej čitateľnosť alebo identifikáciu. Ak boli vozidlu vydané dve tabuľky s evidenčným číslom, musia byť bezodkladne pripevnené na vozidlo obe tabuľky.

Bez pripevnenej tabuľky s prideleným evidenčným číslom alebo s nečitateľnou alebo poškodenou tabuľkou sa vozidlo nesmie používať v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste.

Vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom, s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením alebo umiestnením na vozidle zákonu alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nie je pridelená tomuto vozidlu, je závažným priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu 60 až 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov, resp. v blokovom konaní pokutu do 150 eur.

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne a zľava doprava.

Evidenčné číslo musí byť vždy dobre čitateľné. Ak je vozidlo vybavené spájacím zariadením, ktoré bez zapojenia prípojného vozidla do jazdnej súpravy znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, musí byť toto spájacie zariadenie demontované.

Tabuľka s evidenčným číslom musí byť na vozidle umiestnená na vonkajšej strane karosérie, pričom záleží od kategórie vozidla, či na vozidle musia byť pripevnené dve tabuľky (vpredu spravidla uprostred a vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla) alebo iba jedna tabuľka (vzadu uprostred alebo na ľavej strane vozidla).

Tabuľka s evidenčným číslom sa upevňuje na na to určenom mieste kolmo na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla. Bočný okraj tabuľky s evidenčným číslom nesmie presahovať zvislú rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou rovinou vozidla, ktorá je dotyčnicou vozidla v bode jeho najväčšej šírky.

Podrobnejšie pravidlá umiestňovania tabuliek možno nájsť vo vyhláške č. 9/2009 Z. z.

Bežné vozidlá

TEČ - štandardné

Každé vozidlo podliehajúce evidencii musí mať pridelené evidenčné číslo. O tom, ktoré vozidlo musí byť prihlásené do evidencie, rozhoduje schvaľovací úrad. Typovým schvaľovacím orgánom je Ministerstvo dopravy SR (štátny dopravný úrad), schvaľovacím orgánom pre jednotlivo vyrobené vozidlá je okresný úrad. V súčasnosti platí, že evidované musia byť prakticky všetky motorové vozidlá okrem malých motocyklov kategórie L1e vyrobených pred rokom 2000 (napr. Babetta); podrobnosti možno nájsť na webe štátneho dopravného úradu.

Za štandardnú tabuľku s evidenčným číslom sa uhrádza správny poplatok vo výške 16,50 € za každú tabuľku, t. j. spolu 33 eur, ak sú na vozidle potrebné dve tabuľky. Je možné si požiadať aj o konkrétnu tabuľku s evidenčným číslom v štandardnom formáte, ak je takáto tabuľka v skladových zásobách orgánu Policajného zboru, v takom prípade je však správny poplatok 165 eur za každú tabuľku, t. j. spolu 333 eur, ak sú na vozidle potrebné dve tabuľky. Tieto poplatky sú len za samotné tabuľky, nezahŕňajú poplatok za evidenčný úkon (prihlásenie vozidla, prepis vozidla, atď.). Podrobnejšie vysvetlenie správnych poplatkov vrátane možných kombinácií rôznych tabuliek a poplatkov za samotný zápis vozidla do evidencie možno nájsť na webe Ministerstva vnútra SR.

staré tabuľky s evidenčným číslom - štandardné
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Evidenčné číslo na žiadosť

TEČ - voliteľné

Na žiadosť držiteľa alebo vlastníka vozidla možno prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa na prvých dvoch miestach uvádzajú písmená a za štátnym znakom sa uvádzajú písmená, číslice alebo kombinácia písmen a číslic iná ako je štandardná kombinácia (AA – 001 AA), t. j. písmená na prvom až piatom mieste (AA – BCDEF), číslice na prvom až piatom mieste (AA – 12345), písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica na piatom mieste (AA – BCDE 1), písmená na prvom až treťom mieste a číslice na štvrtom a piatom mieste (AA – BCD 12) alebo iná kombinácia písmen a číslic (AA – 1A2 B3). Takýmto spôsobom nemožno vytvoriť evidenčné číslo, ktoré sa prideľuje “diplomatickému” vozidlu (na začiatku s písmenami EE, ZZ), zvláštne evidenčné číslo alebo osobitné evidenčné číslo.

Evidenčné číslo na žiadosť nemožno prideliť, ak ide o evidenčné číslo, 

 • ktoré už je pridelené inému vozidlu,
 • v ktorom sa nachádzajú hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy alebo ktoré tvorí takéto výrazy,
 • v ktorom sa nachádza názov alebo skratka názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia alebo ktoré tvorí takýto názov alebo jeho skratku,
 • v ktorom sa nachádza text podporujúci alebo propagujúci hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú neznášanlivosť alebo ktoré tvorí takýto text, alebo
 • ktoré obsahuje písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená.

Evidenčné číslo na žiadosť nemožno prideliť prípojnému vozidlu ani vozidlám štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

Za pridelenie evidenčného čísla na želanie a vydanie tabuľky s takým evidenčným číslom sa uhrádza správny poplatok 165,5 eur za každú tabuľku (t. j. spolu 333 eur).

staré tabuľky s evidenčným číslom - voliteľné
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Prípojné vozidlá

Prípojným vozidlám (vozidlá kategórie O a R) sa prideľuje evidenčné číslo, ktoré má za štátnym znakom v dvojici písmen prvé písmeno Y (t. j. napr. AA – 001 YA); to neplatí, ak ide o vozidlo kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L (motorky, trojkolky, štvorkolky).

Takéto evidenčné číslo (ktoré má v dvojici písmen za štátnym znakom prvé písmeno Y) možno v odôvodnených prípadoch prideliť aj vozidlu kategórie T a C (kolesové a pásové traktory).

Elektromobily

TEČ - elektro

Na žiadosť držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo hybridného elektrického vozidla s možnosťou externého nabíjania možno takému vozidlu vydať tabuľku s evidenčným číslom určenú pre také vozidlá. Od roku 2019 do roku 2022 bola tou odlišnosťou len farba tabuľky (svetlozelený podklad), od roku 2023 je tou odlišnosťou jednak farebná odlišnosť (zelené znaky na bielom podklade oproti čiernym znakom na bielom podklade pri všetkých ostatných vozidlách) a jednak aj špecifická skladba evidenčného čísla – začína na písmená EL alebo EV. Týmto sa systematicky dodržiava metodika prideľovania evidenčných čísel pre rôzne druhy vozidiel, pri ktorých je opodstatnené ich odlišovanie aj evidenčným číslom (nie je podstatná farebná odlišnosť tabuľky, ale odlišnosť samotného evidenčného čísla).

staré tabuľky s evidenčným číslom - elektro
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Diplomatické vozidlá

TEČ - diplomatické

Tzv. diplomatickým vozidlám sa prideľujú evidenčné čísla so špecifickou skladbou, a to dvojica písmen EE alebo ZZ a 5 číslic. 

Kombinácia EE a 5 číslic sa prideľuje vozidlám cudzích zastupiteľských úradov na území SR.

Kombinácia ZZ a 5 číslic sa prideľuje vozidlám administratívneho a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so sídlom na území SR a obchodných zastupiteľstiev zriadených diplomatickou misiou.

staré tabuľky s evidenčným číslom - diplomatické
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Značky s písmenami CD a CC

TEČ CD
TEČ CC

Vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov so sídlom v SR, ktorí požívajú diplomatickú imunitu a výsady, sa vydáva súčasne s tabuľkou s evidenčným číslom aj značka s písmenami CD alebo CC. Sú to skratky francúzskych výrazov Corps Diplomatique pre akreditovaný diplomatický personál a Corps Consulaire pre konzulárnych zamestnancov vychádzajúce z medzinárodných dohovorov o diplomatických a konzulárnych stykoch.

Osobitné evidenčné číslo

Vozidlu môže byť pridelené osobitné evidenčné číslo, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie pracovných alebo obdobných úloh patriacich do pôsobnosti jeho držiteľa. 

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom, ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu, zákaz zastavenia či zákaz státia, ako ani zákaz vjazdu vozidiel do pešej zóny. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. 

Policajné vozidlá

TEČ - policajné

Niektorým policajným vozidlám sa prideľuje osobitné evidenčné číslo, ktoré je tvorené písmenom P a 5 číslicami (za písmenom P môže byť uvedené aj iné písmeno). Tabuľkou s týmto osobitným evidenčným číslom možno označiť len vozidlo Policajného zboru a Ministerstva vnútra SR, prevažne ide o vozidlá úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.

staré tabuľky s evidenčným číslom - policajné
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Vojenské vozidlá

TEČ - vojenské

Ďalšou skupinou vozidiel, ktorým sa prideľuje osobitné evidenčné číslo, sú tzv. vojenské vozidlá. Ich osobitné evidenčné číslo je tvorené dvojicou číslic a päticou číslic (medzi ktorými je buď štátny znak alebo pomlčka).

Tabuľkou s týmto osobitným evidenčným číslom možno označiť len vozidlo ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho pôsobnosti. Evidenciu vojenských vozidiel vedie Vojenská polícia.

staré tabuľky s evidenčným číslom - vojenské
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Zvláštne evidenčné číslo

Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom sú písmená a číslice usporiadané v dvoch riadkoch okrem tabuliek pre historické (H-značka) a športové (S-značka) vozidlá, ktoré môžu byť usporiadané v jednom riadku.

V prvom riadku dvojriadkových tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom sa uvádza dvojica písmen okrem C-značky, ktorá má v prvom riadku písmeno C a v druhom riadku päť číslic. V druhom riadku sa uvádza písmeno M, V, H, S, Z alebo F a tri číslice.

Ak je zvláštne evidenčné číslo pre historické (H-značka) a športové (S-značka) vozidlá usporiadané v jednom riadku, písmeno H alebo S a tri číslice sa uvádzajú za prvou dvojicou písmen. 

Za písmeno M, V, H, S, Z, C alebo F sa môže uviesť aj ďalšie písmeno.

Škoda, že tie veľké zmeny načrtnuté na začiatku článku boli urobené poslaneckým návrhom, ktorý často neumožňuje premyslieť zmeny do podrobností a domyslieť ich do detailov. Pri zvláštnych evidenčných číslach by napríklad bolo oveľa vhodnejšie, aby mali všetky jednotnú systematiku spočívajúcu v smerodajnom písmene, za ktorým by nasledoval štátny znak a pätica číslic, príp. kombinácia číslic a písmen. Takýmto spôsobom je kreované len jedno zvláštne evidenčné čísla (C – 12345) a osobitné evidenčné číslo pre policajné vozidlá (P – 12345), ostatné zvláštne evidenčné čísla sú kreované s dvojicou písmen tvoriacich pôvodne skratku okresu, smerodajným písmenom a trojicou číslic. Pri vyčerpaní číselných kombinácií sa navyše dopĺňa k smerodajnému písmenu iné písmeno namiesto toho, aby sa upravilo päťčíslie na kombináciu číslic a písmen, čím dochádza napr. k tomu, že pri C-značkách existujú zvláštne evidenčné čísla vo formáte CA – 12345, ktoré môžu byť zameniteľné so štandardnými evidenčnými číslami, a taktiež je to jeden z dôvodov, prečo sa dlhodobo trvá na striktnej základnej kombinácii 2 písmená – 3 číslice – 2 písmená.

Za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa uhrádza správny poplatok 33 eur za každú tabuľku, t. j. spolu 66 eur, ak sú na vozidle potrebné dve tabuľky.

Nové vozidlá

TEČ 240x150 nové vozidlá

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M sa môže prideliť novovyrobenému vozidlu, novokúpenému vozidlu, ktoré dosiaľ nebolo evidované, alebo vozidlu používanému na skúšobnú prevádzku.

V prvých dvoch prípadoch ide o vozidlá schválené na prevádzku v cestnej premávke, pričom tabuľku s M-číslom možno vydať výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu vozidla, predajcovi nového vozidla, vzdelávacej inštitúcii, ktorej študijné programy alebo výskumná činnosť sú zamerané na motorové vozidlá, alebo právnickej osobe, ktorej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, pričom výskum a vývoj sú zamerané na motorové vozidlá. Pri nových vozidlách M-značka slúži na prevádzku kúpeného vozidla do jeho riadneho zaevidovania a pridelenia štandardného evidenčného čísla.

Skúšobnú prevádzku možno povoliť vozidlu, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, a to na účel skúšobných jázd pri vývoji, výrobe alebo schvaľovaní vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, alebo ak majú zabudované nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré nemôžu splniť jednu alebo viacero požiadaviek týkajúcich sa najväčších povolených rozmerov alebo hmotností.

M-značka môže byť platná najviac 5 rokov.

staré tabuľky s evidenčným číslom - nové vozidlá
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Vývozné tabuľky

TEČ 240x150 vývozné
rozmer 24 x 15 cm

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V sa môže prideliť len vozidlu určenému na jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky (odhlásenie vozidla do cudziny). 

Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V sa vyznačuje doba jej platnosti.

V-značka môže byť platná najviac 30 dní.

staré tabuľky s evidenčným číslom - vývozné
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Historické vozidlá

TEČ - historické

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu.

Historickým vozidlom je vozidlo, ktoré bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába, je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave, neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí, nie je určené na každodenné používanie a má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA. Národným orgánom FIVA v Slovenskej republike je Združenie zberateľov historických vozidiel SR.

H-značka môže byť platná najviac 5 rokov.

staré tabuľky s evidenčným číslom - historické
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Športové vozidlá

TEČ - športové

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno S sa môže prideliť len športovému vozidlu.

Športovým vozidlom je vozidlo, ktoré nie je určené na každodenné používanie a má preukaz športového vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM. Národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA v Slovenskej republike je Slovenská asociácia motoristického športu. Národným orgánom Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM v Slovenskej republike je Slovenská motocyklová federácia.

S-značka môže byť platná najviac 5 rokov.

staré tabuľky s evidenčným číslom - športové
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Pracovné stroje

TEČ 240x150 pracovné stroje
rozmer 24 x 15 cm

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z sa môže prideliť len vozidlu kategórie PS a LS.

Vozidlom kategórie PS je pracovný stroj samohybný, t. j. zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností; pracovný stroj samohybný nie je určený na prepravnú činnosť. Ide napr. o obilný kombajn, zberaciu mláťačku, valec, rýpadlo, fekálne vozidlo, zametací stroj a pod.

Vozidlom kategórie LS je snežný skúter, t. j. zvláštne motorové vozidlo, ktoré sa riadi pomocou lyže alebo lyží v kontakte so snehom alebo ľadom a pohybuje sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec, ktoré sú v kontakte so snehom alebo ľadom. Na ceste sa smie používať, len ak je povrch cesty pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu cesty.

Platnosť Z-značky sa časovo neobmedzuje.

staré tabuľky s evidenčným číslom - pracovné stroje
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Neschválené vozidlá a autobazáre

TEČ 240x150 neschválené
rozmer 24 x 15 cm

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C sa môže prideliť

 • jednotlivému vozidlu, ktorého vlastník požiada o schválenie jednotlivého vozidla (jednotlivo vyrobené vozidlo, jednotlivo dokončované vozidlo, jednotlivo dovezené vozidlo, opätovné schválenie vozidla vyradeného z evidencie, dodatočné schválenie, vydanie osvedčenia o evidencii časť II pre vozidlo, ktoré má vydané technické osvedčenie vozidla a nebolo prihlásené do evidencie; podrobnosti viď na webe štátneho dopravného úradu),
 • vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v cestnej premávke, ak je používané na poľnohospodárske alebo lesné práce,
 • vozidlu na základe dočasného povolenia na prevádzku neschváleného jednotlivého vozidla (vozidlo, ktoré sa v cestnej premávke prevádzkuje výnimočne, pričom nie je určené na každodenné používanie, napr. vozidlá na uskladnenie včiel alebo vrtné súpravy),
 • osobe, ktorej predmetom činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo inom štáte.

Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno C sa vyznačuje doba jej platnosti.

C-značka môže byť platná najviac 3 roky.

staré tabuľky s evidenčným číslom - neschválené
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Farmárske vozidlá

TEČ 240x150 obmedzená premávka
rozmer 24 x 15 cm

Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno F sa môže prideliť len jednotlivému vozidlu s obmedzenou prevádzkou. Ide o vozidlo prevádzkované v cestnej premávke výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, ktorým môže byť po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené, alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.

Na tabuľke so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno F sa vyznačuje doba jej platnosti.

F-značka môže byť platná najviac 10 rokov.

staré tabuľky s evidenčným číslom - farmárske
Tabuľky vydávané do 31. 12. 2022

Dodatočné označenia

Ak došlo k strate, odcudzeniu alebo k poškodeniu tabuľky s evidenčným číslom, držiteľ alebo vlastník vozidla môže požiadať o vydanie duplikátu tabuľky s pôvodným evidenčným číslom; o duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom možno požiadať najviac dvakrát. Duplikát tabuľky s pôvodným evidenčným číslom sa označuje arabským číslom v krúžku v pravom hornom rohu tabuľky. 

Za vydanie duplikátu štandardnej tabuľky sa uhrádza správny poplatok 66 eur za kus; za vydanie duplikátu podsvietenej tabuľky alebo tabuľky s evidenčným číslom na želanie správny poplatok 182 eur za kus.

Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov (vydávaná k vozidlu ako tretia tabuľka) sa označuje nápisom „NOSIČ“ na pravej strane tabuľky. Táto tabuľka môže byť použitá na nosiči bicykla, ktorý znemožňuje riadnu čitateľnosť evidenčného čísla, namiesto toho, aby bolo potrebné zadnú tabuľku premiestňovať z vozidla na nosič. Táto tabuľka (s označením “NOSIČ”) nesmie byť pripevnená na samotnom vozidle (na mieste štandardného miesta pre tabuľku).

Za vydanie tretej tabuľky určenej na nosič bicykla sa uhrádza správny poplatok 16,50 eur.

Poznávacia značka Slovenskej republiky

TEČ SK

Ak sa vozidlo evidované v Slovenskej republike nachádza v cudzine, musí byť označené poznávacou značkou Slovenskej republiky; v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru stačí, ak je na vozidle pripevnená tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má na ľavom okraji modrú plochu obsahujúcu 12 žltých hviezdičiek a rozlišovací znak Slovenskej republiky.

Toto pravidlo zo zákona vlastne znamená, že každé vozidlo evidované na Slovensku musí mať ešte aj dodatočnú nálepku s poznávacou značkou SK pri jazde mimo hranice EHP (napr. Švajčiarsko, Ukrajina, Srbsko, atď.), hoci značku SK má včlenenú do samotnej tabuľky. Toto pravidlo už dávno nekorešponduje so zmenami v dohovore, ktoré zrovnoprávnili používanie samostatnej poznávacej značky s poznávacou značkou včlenenou do tabuľky.

Výroba tabuliek

Tabuľky s evidenčným číslom sa vyrábajú v 4 rozmeroch: 52 x 11 cm, 34 x 20 cm, 24 x 15 cm a 14,5 x 11 cm. Jednotlivé rozmery sa prideľujú presne určeným kategóriám vozidiel.

Tabuľka s evidenčným číslom môže byť vyrobená

a) zo zliatin ľahkých kovov (plechová tabuľka) alebo

b) zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla (podsvietená tabuľka).

Podsvietenú tabuľku možno prideliť len na žiadosť držiteľa alebo vlastníka vozidla, pričom ak ide o vozidlo, ktoré má dve tabuľky, podsvietená tabuľka musí byť umiestnená vzadu (vpredu je plechová).

Za vydanie podsvietenej tabuľky sa uhrádza správny poplatok 182 eur.

Po desaťročia trvajúcom monopole výroby a dodávania tabuliek s evidenčným číslom spoločnosťou Turčan Delta, s. r. o. (do roku 2021) a po ročnej anabáze (2022) ich výroby českou spoločnosťou SPM Security Paper Mill, a. s. vyrábajú tabuľky s evidenčným číslom od 1. januára 2023 Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a. s. 

2 komentáre na “Tabuľky s evidenčným číslom

 1. vsetky okolite staty maju aj tzv. male cisla, ked napr. mate dovoz z usa.., my mame cesko velke, dokonca aj skutre jazdia na velkcyh znackach/….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok