Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Vodičské preukazy a ich výmena

Dňa 31. decembra 2023 uplynie platnosť niektorých vodičských preukazov vydaných v minulosti, z čoho vyplýva nutnosť ich výmeny za aktuálny vodičský preukaz. V tomto článku si rozoberieme koho sa to týka, čo z toho vyplýva, prečo sa to deje a aké následky bude mať pre ich držiteľov tak absolvovanie výmeny, ako aj nevymenenie si vodičského preukazu.

Ak sa v tomto článku uvádza skupina A, myslia sa tým skupiny AM, A1, A2, A; ak sa uvádza skupina B, myslia sa tým skupiny B1, B, BE; ak sa uvádza skupina C, myslia sa tým skupiny C1, C1E, C a CE a ak sa uvádza skupina D, myslia sa tým skupiny D1, D1E, D a DE, ak z kontextu nevyplýva, že sa tým myslia iba samotné skupiny A, B, C alebo D.

Vodičský preukaz

Začneme tým, čo je vlastne vodičský preukaz, ako vyzerá a aké údaje obsahuje.

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom (oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny A1 na základe vodičského oprávnenia skupiny B sa do vodičského preukazu nezaznamenáva). Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny. Bez vodičského oprávnenia (a teda bez vodičského preukazu) sa nesmie viesť motorové vozidlo, ak sa na jeho vedenie vyžaduje mať vodičské oprávnenie/vodičský preukaz. Výnimkami sú jazdy v autoškole, v kurze základnej kvalifikácie, pri skúške z vedenia motorového vozidla, počas preskúšania odbornej spôsobilosti alebo ak má vodič po zadržaní vodičského preukazu policajtom povolenú ďalšiu jazdu (max. 15 dní).

Vodičský preukaz obsahuje základné identifikačné údaje o jeho držiteľovi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), údaje o samotnom preukaze (orgán, ktorý ho vydal, dátum vydania, platnosť atď.) a skupiny vodičského oprávnenia, ktoré je jeho držiteľ oprávnený viesť vrátane dátumov platnosti. Vodičský preukaz môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia vo forme kódov vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vodičského oprávnenia a ďalšie záznamy. 

Všeobecné požiadavky na vodičský preukaz vyplývajú z Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň, 1968) – prevažujúca ružová farba, uvádzané údaje o jeho držiteľovi, rozdelenie motorových vozidiel do jednotlivých skupín. Pre Slovensko ako členský štát Európskej únie je smerodajný vzor a ďalšie náležitosti pre vodičský preukaz uvedené v smernici o vodičských preukazoch. Základné náležitosti vodičského preukazu sú upravené v zákone o cestnej premávke a podrobnosti v jeho vykonávacej vyhláške.

Držiteľ vodičského preukazu je povinný mať platný vodičský preukaz pri vedení motorového vozidla pri sebe a na výzvu policajta ho predložiť na kontrolu; to platí aj pre osobu spolujazdca vodiča, ktorému bolo udelené vodičské oprávnenie skupiny B pred dovŕšením veku 18 rokov.

Každá osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

Platnosť

Do roku 2013 u nás vždy platilo, že vodičský preukaz sa vydával s časovo neobmedzenou platnosťou. V skutočnosti boli však už vtedy dve skupiny vodičov, ktorí ho mali fakticky časovo obmedzený – starší vodiči a vodiči vozidiel skupín C a D. Oba tieto skupiny vodičov museli mať pri vedení vozidla so sebou aj doklad o zdravotnej (niektorí od istého času aj o psychickej) spôsobilosti, inak boli ich vodičské preukazy považované za neplatné.

Európska smernica o vodičských preukazoch nariadila členským štátom nastaviť platnosť vodičských preukazov na 10 až 15 rokov s tým, že na skupiny C a D to musí byť 5 rokov. Zároveň naviazala platnosť vodičského preukazu na zdravotnú spôsobilosť a ponechala členským štátom možnosť modifikovať platnosť vodičských preukazov pre starších vodičov (už od veku 50 rokov).

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny A, B a T je 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny A, B a T osoby staršej ako 63 rokov je 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.

Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C a D je 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak jeho uvedená platnosť uplynula. 

Pre osoby, ktoré dovŕšili 65 rokov, je platnosť ich vodičských preukazov 5 rokov, keďže platnosť je podmienená zdravotnou spôsobilosťou (pravidelné lekárske prehliadky každých 5 rokov). U osôb vo veku medzi 63 a 65 rokmi je ponechané na ich vôli, či absolvujú prvú pravidelnú lekársku prehliadku skôr a bude im vydaný vodičský preukaz na 5 rokov alebo im bude vodičský preukaz v tomto vekovom rozmedzí vydaný s platnosťou iba do dovŕšenia 65 rokov.

Títo “starší” vodiči (65 rokov a viac) s vodičským preukazom, ktorý nemá časovo obmedzenú platnosť, sú povinní pri vedení motorových vozidiel mať pri sebe okrem vodičského preukazu aj doklad o zdravotnej spôsobilosti, ináč sa ich vodičský preukaz považuje za neplatný (ak vedú vozidlo skupiny C alebo D, príp. vozidlo skupiny A alebo B pri niektorých špecifických činnostiach, tak aj doklad o psychickej spôsobilosti – podrobnosti sú v článku Dopravná psychológia II). Výmenou vodičského preukazu sa fakticky zachováva tento stav s tým rozdielom, že po výmene už títo vodiči nemusia mať pri sebe doklad o zdravotnej, príp. aj o psychickej spôsobilosti, ale platnosť týchto dokladov je premietnutá do platnosti vodičského preukazu.

Starší vodiči (neprofesionáli na osobných vozidlách) sú povinní podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam už minimálne od roku 1972. Lehoty povinných lekárskych prehliadok vtedy boli – pri dosiahnutí veku 60, 65, 68 rokov a potom každé 2 roky. Tieto lehoty ostali zachované až do roku 2009, kedy ich zákon o cestnej premávke modifikoval tak, že lekárska prehliadka je povinná pri dosiahnutí veku 65 rokov a potom pravidelne každé 2 roky. V roku 2013 sa interval pravidelných lekárskych prehliadok predĺžil na každých 5 rokov.

Vydanie

Vodičské preukazy vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Oddelenie dokladov prijíma žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu ústnym oznámením držiteľa vodičského oprávnenia (netreba vypisovať žiadnu žiadosť); žiadosť sa musí podať osobne. Vodičský preukaz vydá to oddelenie dokladov, na ktorom bola podaná žiadosť o vydanie vodičského preukazu (vodičský preukaz si nemožno nechať doručiť na iné oddelenie dokladov ani doručiť na adresu ako je tomu pri občianskych preukazoch). Na webe Ministerstva vnútra SR sa dá zistiť (na základe čísla podanej žiadosti) v akom stave je spracovanie žiadosti.

Za vydanie vodičského preukazu z akéhokoľvek dôvodu (napr. udelenie vodičského oprávnenia, rozšírenie vodičského oprávnenia, zmena priezviska, náhrada za stratený, zničený alebo poškodený preukaz, kvôli uplynutiu platnosti) sa vyberá jednotný správny poplatok 6,50 eur.

Od tohto poplatku sú oslobodené 

  • osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na 5 rokov
  • osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom
  • ak bola vo vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz vydal

Na výslovnú žiadosť poplatníka možno vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do 2 pracovných dní (štandardná lehota je 30 dní), pričom správny poplatok sa vtedy vyberie vo výške 4-násobku sadzby, t. j. 26 eur.

Vodičské preukazy vydávané v súčasnosti 

V súčasnom vyobrazení sa vodičský preukaz vydáva od septembra 2015. Vodičský preukaz má rozmery 8,56 x 5,398 cm a je vyrobený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s viacerými ochrannými prvkami. Údaje vo vodičskom preukaze vrátane podoby tváre a podpisu jeho držiteľa sú personalizované technológiou laserového gravírovania v Národnom personalizačnom centre v Devínskej Novej Vsi (Bratislava). 

Predná strana

Na prednej strane vodičského preukazu sa uvádzajú osobné údaje držiteľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), podoba tváre s rozmermi 2 x 2,5 cm, jeho podpis, dátum vydania preukazu a dátum skončenia jeho platnosti, názov orgánu, ktorý preukaz vydal, séria a číslo vodičského preukazu a skupiny motorových vozidiel, ktoré je držiteľ oprávnený viesť.

V ľavom hornom rohu vodičského preukazu je modrý obdĺžnik s 12 hviezdičkami v kruhu a s písmenami SK vnútri kruhu. Okrem toho sú na vodičskom preukaze vytlačené veľkými písmenami slová „VODIČSKÝ PREUKAZ“ a „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“, ako aj slová „VZOR EURÓPSKEJ ÚNIE“ a slová „Vodičský preukaz“ v jazykoch členských štátov Európskej únie (Свидетелство за управление на МПС, Permiso de Conducción, Řidičský průkaz, Korekort, Führerschein, Juhiluba, Άδεια Οδήγησης, Driving Licence, Permis de conduire, Ceadúnas Tiomána, Vozačka dozvola, Patente di guida, Vaditaja aplieciba, Vairuotojo pažymejimas, Vezetői engedély, Licenzja tas-Sewqan, Rijbewijs, Prawo Jazdy, Carta de Conduçăo, Permis de conducere, Vodičský preukaz, Vozniško dovoljenje, Ajokortti, Körkort).

Zadná strana

Zadná strana obsahuje všetky skupiny vodičského oprávnenia s vyznačením tých, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť, a to prostredníctvom dátumu prvého udelenia daného vodičského oprávnenia (tento dátum sa vždy znovu uvedie  v novom vodičskom preukaze pri následnej náhrade alebo výmene), ako aj dátum uplynutia platnosti vodičského preukazu pre danú skupinu vodičského oprávnenia; každé pole v dátume tvoria číslice v poradí deň.mesiac.rok (DD.MM.RR).

Zadná strana vodičského preukazu môže obsahovať aj doplnkové informácie alebo obmedzenia pre držiteľa vo forme kódov vzťahujúce sa na príslušnú skupinu vozidiel, záznamy iného štátu a iné záznamy.

Rôzne obmedzenia vodičského oprávnenia oproti štandardu, požadované úpravy vedeného motorového vozidla či iné administratívne údaje relevantné z hľadiska vodičského oprávnenia sa zaznamenávajú do vodičského preukazu vo forme kódov. Sú dva základné druhy kódov – harmonizované a národné kódy. Harmonizované kódy vychádzajú z európskej smernice a vzájomne sa uznávajú vo všetkých členských štátoch Európskej únie; národné kódy platia len na území toho štátu, ktorý vydal vodičský preukaz. Medzi najbežnejšie kódy patria 01.01. Okuliare a 01.06. Okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré znamenajú, že vodič musí mať zo zdravotných dôvodov počas vedenia motorového vozidla okuliare, resp. okuliare alebo kontaktné šošovky, kód 78., ktorý znamená, že vodič smie viesť vozidlo danej skupiny len s automatickou prevodovkou a kód 96., ktorý znamená, že vodič smie viesť aj vozidlo skupiny B s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ale menej ako 4,25 t (na základe osobitného výcviku v autoškole alebo osobitnej skúšky).

Zo zdravotných dôvodov môžu byť vo vodičskom preukaze zaznamenané aj mnohé iné kódy, napr. 03.01. a 03.02. o protézach/ortézach hornej alebo dolnej končatiny či rôzne technické úpravy vozidla spočívajúce v modifikovaných spojkách, brzdách, akcelerátoroch, pedáloch a pod. Kódy môžu byť smerované nielen na vozidlo, ale aj na osobu vodiča (držiteľa vodičského oprávnenia), kedy môže byť napr. obmedzený kódom 61. len na vedenie vozidla počas dňa, kódom 62. na vedenie vozidla len v určitej vzdialenosti od bydliska, kódom 63. na vedenie vozidla len bez spolucestujúcich atď. V zahraničí sa relatívne bežne používa kód 68., ktorý znamená, že vodič nemá povolený žiaden alkohol a kód 69., ktorý znamená, že vodič môže viesť len vozidlo vybavené alkoholovým imobilizérom.

Z národných kódov možno u nás prakticky využiť len kódy 500. a 600., ktoré znamenajú, že vodič má podmienenú zdravotnú/psychickú spôsobilosť tým, že sa musí podrobovať pravidelným lekárskym prehliadkam alebo psychologickým vyšetreniam.

Výmena vodičských preukazov

Na základe európskej smernice sa od roku 2013 značne zjednotili vodičské preukazy vydávané vo všetkých členských štátoch Európskej únie, a to najmä po obsahovej stránke (vizuálne sa vodičské preukazy líšia, čo vyplýva najmä z použitia rozdielnych ochranných prvkov v jednotlivých štátoch, avšak základná farba je všade ružová). Jednotlivé vzory vodičských preukazov používané v rámci Európskej únie možno nájsť na webe Európskej komisie.

Smernica o vodičských preukazoch stanovila aj povinné časové obmedzenia platnosti vodičských preukazov, pričom časovú platnosť vodičských preukazov na skupiny A a B si mohli členské štáty vymedziť v rozsahu 10 až 15 rokov (Slovenská republika využila maximálne možnú dĺžku časovej platnosti a vodičské preukazy na skupiny A, B a T sa vydávajú na 15 rokov). Časová platnosť vodičských preukazov na skupiny C a D je smernicou pevne daná na 5 rokov, pričom sa zároveň povinne musí vyžadovať pri každom vydaní vodičského preukazu na tieto skupiny preverenie spĺňania podmienok zdravotnej spôsobilosti, a to aj pri jeho vydaní len z dôvodu skončenia jeho platnosti. Keďže v Slovenskej republike musia vodiči vozidiel skupiny C a D spĺňať okrem zdravotnej aj psychickú spôsobilosť, tento princíp platí nielen pri zdravotnej spôsobilosti, ale aj pri psychickej spôsobilosti. V nadväznosti na to sa zaviedla platnosť vodičského preukazu pre skupiny C a D na 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

Okrem toho, že každý vodičský preukaz vydaný od 19. januára 2013 musí spĺňať tieto požiadavky (to znamená nielen vodičský preukaz vydaný po udelení vodičského oprávnenia, ale aj vodičský preukaz vydaný po strate alebo odcudzení dovtedajšieho vodičského preukazu, po zmene priezviska a pod.), smernica nariadila aj povinnú výmenu všetkých dovtedy používaných vodičských preukazov v celej Európskej únii, a to počas 20-ročného prechodného obdobia. V pôvodných členských štátoch Európskej únie je totiž bežné, že sa tam nikdy žiadna povinná obmena vodičských preukazov neuskutočnila a platia tam viaceré typy vodičských preukazov vrátane úplne historických (napr. v Holandsku stále platia vodičské preukazy vydané od roku 1986, v Rakúsku od roku 1947 a v Dánsku, Francúzsku či Nemecku neboli nikdy žiadne vodičské preukazy zneplatnené, čiže formálne u nich platia všetky preukazy vydané od roku 1901). Európska komisia kvôli tomu spracovala aj niekoľko rozhodnutí o rovnocennosti skupín vodičských preukazov, aby sa uľahčilo vzájomné uznávanie všetkých vodičských preukazov vydaných členskými štátmi.

So snahou o pokiaľ možno rovnomerné rozdelenie povinnej výmeny všetkých vodičských preukazov s časovo neobmedzenou platnosťou, sa u nás zaviedli dve lehoty skončenia ich platnosti.

Vodičské preukazy 1993 – 2004

Vodičské preukazy vydávané od vzniku Slovenskej republiky do vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (t. j. od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004) vo forme ružovej listiny zaliatej v termoplastickej fólii s rozmermi 10,5 x 7,4 cm sú platné do 31. decembra 2023.

Vodičské preukazy 2004 – 2013

Vodičské preukazy vydávané od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie do začatia vydávania vodičských preukazov s časovo obmedzenou dobou platnosti (t. j. od 1. mája 2004 do 18. januára 2013) vo forme ružového dokladu z viacvrstvového polykarbonátu s rozmermi 8,56 x 5,398 cm sú platné do 31. decembra 2032; tieto teda nie je potrebné meniť do konca roka 2023.

Vodičský preukaz, ktorému po týchto dátumoch uplynula platnosť, je neplatný a jeho držiteľ je povinný ho odovzdať orgánu Policajného zboru.

Postup pri výmene

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a splniť ostatné štandardné podmienky na vydanie vodičského preukazu (nesmie ich mať vydaných viac, musí mať zvyčajné bydlisko na území Slovenska, podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre atď. 

Štandardne platí, že orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C alebo D, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C alebo D však možno vymeniť aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C a D zhodne s dátumom podania žiadosti o výmenu preukazu.

Zákon nikdy nenútil – ani v súčasnosti pri výmene nenúti – všetkých držiteľov skupín C a D podrobovať sa pravidelným lekárskym prehliadkam a psychologickým vyšetreniam. Týmto pravidelným prehliadkam a vyšetreniam sa musia podrobovať len tí, ktorí takéto vozidlá aj reálne vedú, a to platí aj naďalej. Preto je spôsob výmeny vodičského preukazu ponechaný na rozhodnutie samotného držiteľa – či predloží aj doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti alebo nie. Ak ich predloží, platnosť týchto skupín mu bude vo vodičskom preukaze vyznačená podľa platnosti oboch dokladov, pričom v prípade rozdielnych dátumov platnosti bude zapísaný ten, ktorý uplynie skôr. Ak ich nepredloží, jeho vodičský preukaz na vedenie napr. motorového vozidla skupiny C bude neplatný (tak isto ako je tomu aj pri vodičskom preukaze s časovo neobmedzenou platnosťou), avšak samozrejme to nemá žiaden dopad na vedenie vozidla skupiny A alebo B.   

Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov (a nie je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C alebo D), ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o výmenu, vodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania (nového) vodičského preukazu.

Ak si držiteľ vodičského preukazu vydaného do 30. apríla 2004 nevymení svoj vodičský preukaz do 31. decembra 2023, tento vodičský preukaz sa stane neplatným a musí ho odovzdať orgánu Policajného zboru; samotné vodičské oprávnenie však nezaniká. Aj po 1. januári 2024 možno takýto vodičský preukaz “vymeniť”, akurát už ide formálne o obnovenie vodičského preukazu; podmienky sú totožné ako pri samotnej výmene. Bez platného vodičského preukazu však nemožno legálne viesť motorové vozidlo, preto ak daná osoba nemala platný vodičský preukaz dva roky a viac, orgán Policajného zboru jej pri obnovení môže nariadiť preskúšanie odbornej spôsobilosti.

Vodičské preukazy vydávané pred vznikom Slovenskej republiky

zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/novy-ridicak-si-lide-budou-moci-vymenit-i-postou/r~i:article:512988/ 

Československé vodičské preukazy (do 31. decembra 1992) boli vydávané vo forme papierovej knižky, do ktorej sa údaje zapisovali perom a označovali pečiatkou. Súčasťou preukazu bola aj vložka, do ktorej vyznačovali orgány Verejnej bezpečnosti závažnejšie dopravné priestupky. Vodič mal nárok na vydanie novej vložky po uplynutí 6 mesiacov od posledného vyznačeného priestupku. Tieto vodičské preukazy boli na Slovensku v platnosti do 31. decembra 2002.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok