Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Vodorovné značky I

Všeobecne

Vodorovné značenie (road markings) sa v rámci novej vyhlášky komplexne prepracovalo tak, aby bolo v súlade so štandardmi podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968). Donedávna šlo o jednu z najviac zanedbávaných oblastí dopravného značenia, ktorá vykazovala viaceré zásadné odchýlky od logiky a medzinárodných štandardov, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné. Vodorovné značenie sa – rovnako ako zvislé – používa na upozornenie účastníkov cestnej premávky, ako aj na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky. Hlavne regulačná stránka vodorovného značenia bola zaznávaná (čo keď nasneží?) a bralo sa skôr len ako doplnok zvislého, hoci v skutočnosti je to často presne naopak (priechod pre chodcov a návesť priechodu, smerová šípka a radenie pred križovatkou, atď.). Zvyčajne sa to dialo bez ohľadu na to, že zvislé značenie neznamená vždy to isté, čo vodorovné (napr. pozdĺžna súvislá čiara a zákaz predchádzania).

Jedným z na prvý pohľad viditeľným dôsledom toho, že sa vodorovné značenie zosúladilo so základnými princípmi, ktoré sa naň vzťahujú, je to, že plná čiara znamená zákaz prechádzania, ak je pozdĺžna a povinné zastavenie, ak je priečnaprerušovaná čiara znamená možnosť prechádzania, ak je pozdĺžna a dávanie prednosti, ak je priečna. Na týchto základných významoch už nič nemení prípadné zdvojenie plnej pozdĺžnej čiary alebo doplnenie priečnej čiary nápisom STOP či symbolom dávania prednosti v jazde. Ani vyznačenie čiar žltou farbou už nemení ich základný význam.

Delenie

Vodorovné značky sa delia na pozdĺžne čiary, priečne čiary, plošné značkysymboly. Nedelia sa teda na základe svojho významu ako zvislé značky, ale skôr na základe spôsobu ich vyobrazenia. Z hľadiska významu by bolo možné vodorovné značenie tiež v zásade deliť rovnako ako zvislé značky na výstražné (koridor pre cyklistov), regulačné (pozdĺžna súvislá čiara, STOP čiara, priechod pre chodcov, smerové šípky, cikcak čiara, šrafovaný priestor) a informačné (pozdĺžna prerušovaná čiara, čakacia čiara), znamenalo by to však rozdelenie príbuzných značiek do rôznych skupín (pozdĺžna súvislá a pozdĺžna prerušovaná čiara, STOP a čakacia čiara), čo by mohlo byť menej prehľadné a zrozumiteľné.

V rámci jednotlivých vodorovných značiek sa ešte odlišujú ich tvary a rozmery podľa miest, kde sa vyznačujú – iná čiara (s rovnakým významom, napr. stredová prerušovaná) sa používa na diaľnici, iná v obci, iná v križovatke a jej blízkosti (a ešte iná na cyklistickej infraštruktúre); iný vyšrafovaný priestor sa vyznačuje, ak je vozidlami obchádzaný v oboch smeroch, iný, ak je obchádzaný z oboch strán jedným smerom, iný, ak je vyznačený iba na malej ploche. Rozdiely v týchto technických parametroch (napr. rôzna dĺžka ťahu či medzier pri prerušovanej čiare na diaľnici oproti obci a pod.) však nie sú pre účastníkov cestnej premávky relevantné, nemajú pre nich regulačný význam. 

Aj pri vodorovných značkách platí, že vzory jednotlivých variant, ktoré vyplývajú z ich významu a nie sú uvedené vo vyhláške, ako aj vzory iných čiar, nápisov a symbolov vyjadrujúcich doplňujúce informácie musia byť uvedené v predpisoch Ministerstva dopravy a výstavby SR vydávaných na základe cestného zákona alebo zákona o stavebných výrobkoch (vzorové listy, technické podmienky). Niektoré vzory, možnosti či príklady použitia v tomto článku sú ešte len z momentálne pripravovaných materiálov, čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré veci inak. Za poskytnutie týchto materiálov autor tohto webu ich spracovateľom znova ďakuje.

Farebnosť

Základná farba vodorovných značiek je biela

Ponechala sa možnosť vyznačovať platené alebo časovo obmedzené státie (parkovacie miesto alebo parkovací pruh) modrou farbou. Táto možnosť má opodstatnenie len na tzv. “uličnom” parkovaní; v areáloch s regulovaným vjazdom (parkovacia garáž, platené parkovisko) je vyznačovanie parkovacích miest modrou farbou bezpredmetné. Iné regulácie parkovania (vyhradené parkovanie, rezidentské parkovanie, parkovanie pre vymedzený okruh/druh vozidiel) sa modrou farbou nevyznačujú.

Dočasná vodorovná značka je spravidla žltej farby.

Najmä v dopravne upokojených oblastiach, ale aj na parkovisku a v parkovacej zóne, však možno čiary vyznačujúce okraj vozovky alebo parkovacie miesta vyhotovovať aj v inej farebnosti (okrem žltej farby, ktorá má osobitné postavenie ako farba dočasnej vodorovnej značky a modrej farby, ktorou možno vyznačiť len platené alebo časovo obmedzené parkovanie), keďže v takých oblastiach sa kvôli celkovému dizajnu vodorovné značky často nemaľujú farbou, ale zhotovujú sa iným stavebno-technickými prostriedkami (napr. dlažobnými kockami). Dôležité je, aby takto vyznačené čiary mali dostatočný kontrast voči vozovke.

Ak sa používa vodorovné vyobrazenie zvislej značky, to môže byť buď v plnofarebnom vyhotovení (čiže v takej farebnosti, ako je zvislá značka uvedená vo vyhláške) alebo len v bielej farbe. 

Podfarbenie

Na rozdiel od minulosti by sa pri podfarbovaní vodorovných značiek mali aplikovať úplne odlišné prístupy a postupy. Na červené podfarbenie priechodov pre chodcov (zebra) treba úplne zabudnúť, rovnako na podfarbovanie zastávok či zákrut. Červenou sa má podfarbovať cyklistická infraštruktúra (tak ako je tomu v takmer každej cyklisticky vyspelejšej krajine a ako tomu bolo niekedy aj u nás), avšak na iných miestach a iným spôsobom ako tomu bolo doteraz. Podfarbenie možno samozrejme nahradiť samotným stavebným materiálom v danej farbe (červený asfalt), čo je aj vhodnejšie.

Zelené podfarbenie sa používa na podfarbenie širokej medzery pri použití dvojitej stredovej čiary.

zelené podfarbenie dvojitej stredovej čiary
zdroj: www.bast.de

Dočasné značenie

Základná farba dočasnej vodorovnej značky je žltá. Z hľadiska viditeľnosti (najmä za zhoršených poveternostných podmienok) je používanie žltej farby vhodnejšie ako používanie oranžovej.

Dočasné žlté značenie sa vyznačuje len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, ktoré sa ale zároveň neodstraňuje. To znamená, že sa žltou farbou vyznačujú len také zmeny, ktoré sú v konflikte s existujúcim trvalým vodorovným značením. Zvyčajne je to z dôvodu prác na ceste a ide o pozdĺžne čiary a smerové šípky. 

Ak by súčasné použitie trvalého (zvyčajne bieleho) a dočasného (žltého) značenia mohlo byť pre účastníkov cestnej premávky nejasné, z dôvodu jednoznačnosti a čitateľnosti dopravného značenia je potrebné trvalé značenie odstrániť a vyznačiť iba dočasné značenie (už však bielou farbou, keďže odlišnosť vo farbe má zmysel len pri súčasnom použití dvojakých značiek). To platí aj vtedy, ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia.

Bielou farbou sa vyznačujú dočasné vodorovné značky tiež vtedy, ak iba dopĺňajú existujúce značenie bez toho, aby s ním boli v konflikte. 

Platnosť

Dopravné značky nemajú štandardne zavedenú hierarchiu vo vzájomných vzťahoch, z hľadiska jednoznačnosti dopravnej situácie na danom mieste je to nežiaduce. Všetky umiestnené značky majú byť vo vzájomnom súlade bez toho, aby sa od účastníkov cestnej premávky vyžadovalo skúmanie ich postavenia a vzťahu k iným značkám, s ktorými sú v rozpore. Hlboko zakorenená predstava, že zvislé značenie je nadradené vodorovnému, už neplatí.

Dočasná vodorovná značka žltej farby je nadradená inej vodorovnej značke (zvyčajne bielej farby). Pri dočasných vodorovných značkách sa aj podľa dohovoru uplatňuje režim nadradenosti voči trvalému značeniu, čo je dané predovšetkým z praktických dôvodov, keďže trvalé značenie, ktoré sa má dočasne zneplatniť, zvyčajne nie je možné prekryť (na rozdiel od zvislých značiek). Aj napriek tomuto pravidlu je však záujem na jednoznačnosti situácie pre všetkých účastníkov cestnej premávky vyšší a platí, čo už je uvedené vyššie – ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad, trvalé vodorovné značenie sa musí odstrániť a dočasná vodorovná značka sa vyznačí bielou farbou.

Vyhláška už nijak neupravuje technický spôsob vyznačovania čiar (vo vyhláške č. 9/2009 Z. z. bolo uvedené, že vodorovné značky sa zhotovujú aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, vopred pripravených materiálov, príp. inými prostriedkami alebo iným dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom). Jedinou výnimkou, kedy sa v novej vyhláške spomína technický spôsob vyznačenia vodorovnej značky, je vymedzenie platnosti dočasnej vodorovnej značky tvorenej zostavou svetelných dopravných gombíkov umiestnených rovnomerne a husto do radu. Ide de facto o premennú vodorovnú značku, ktorá sa môže zapínať a vypínať podľa potreby (v čase vypnutia platia normálne vyznačené biele vodorovné značky). Takáto dočasná vodorovná značka je platná len vtedy, ak sú gombíky rozsvietené.

Nápisy a symboly

Použitie niektorých symbolov na vodorovnom značení vyhláška vyslovene uvádza, a to buď v rámci samotnej skupiny vodorovných značiek Symboly (smerové šípky Smerová šípka (doprava), predbežné šípky Predbežná šípka (doprava), koridor pre cyklistov koridor pre cyklistov - symbol) alebo v rámci iných značiek: symboly BUS Označenie špeciálneho priestoru (vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb – autobusy a trolejbusy) a bicykla Označenie špeciálneho priestoru (bicykle) v špeciálnych pruhoch/ochrannom pruhu, nápis STOP Upozornenie na značku Stoj, daj prednosť v jazde! pri STOP čiare, symboly BUS Označenie špeciálneho priestoru (vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb – autobusy a trolejbusy) a TRAM Označenie špeciálneho priestoru (vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb – električky) na vyznačenie zastávky a symbol TAXI Označenie špeciálneho priestoru (vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb) na vyznačenie stanovišťa a doplnenie symbolu BUS k smerovým šípkam Smerové šípky doplnené symbolom BUS. Výslovne, aj keď len všeobecne, je uvedená aj možnosť doplniť vyhradené parkovacie miesto vhodným nápisom alebo symbolom – tu môže ísť najmä o preškrtnutie v tvare X, vyznačenie čísla parkovacieho miesta či pri vyhradenom mieste pre osoby so zdravotným postihnutím vyznačenie ich symbolu Označenie parkovacieho miesta (miesto vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím)

Obdobne ako pri symboloch používaných na zvislých značkách, aj pri vodorovných symboloch sa ponecháva určitá miera flexibility spočívajúca v možnosti vyznačovať aj iné čiary, nápisy alebo symboly ako sú uvedené priamo vo vyhláške. Takéto „iné čiary, nápisy alebo symboly” možno použiť na vyjadrenie doplňujúcich informácií, ak je ich význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý (pričom ich vzory musia byť uvedené v predpisoch schválených ministerstvom dopravy).

Ako iné čiary, ktoré by sa na základe predpisov ministerstva dopravy mohli používať, možno uviesť cyklistické stredové čiary a cyklistické okrajové čiary. Pozdĺžna čiara na cyklistickej cestičke nie je z hľadiska pravidiel to isté, čo pozdĺžna čiara na ceste – tá vyznačuje jazdné pruhy alebo okraj vozovky, pričom cyklistická cestička nemá ani jazdné pruhy ani vozovku. Preto na cyklistickej cestičke nemá žiaden význam používať súvislú stredovú čiaru za účelom regulácie – zákazu prechádzania do protismernej časti cestičky. Cyklistické okrajové čiary možno použiť na vizuálne odlíšenie cyklistickej cestičky, ktorá vedie napr. po chodníku alebo námestí. Z hľadika formálneho zatriedenia je nejasná čiara oddeľujúca pruhy na oddelenej cestičke pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov – v rámci významu tejto zvislej značky sa implicitne ráta s vodorovnou čiarou, ktorá oddeľuje jednotlivé pruhy na cestičke, avšak medzi vodorovnými značkami vo vyhláške nie je vyslovene žiadna čiara určená na tento účel.

Ako iné čiary možno uviesť aj pomocné vodiace čiary v rozľahlých premávkových priestoroch (rozľahlých križovatkách), najmä pri viacpruhových ľavých odbočeniach či viacpruhových pripojeniach. V takýchto veľkých križovatkách nemusia byť štandardne používané pozdĺžne čiary dostatočné na vedenie premávky vozidiel, a to najmä kvôli tomu, že sa cez križovatku nemajú používať v smere cesty, ktorá nemá prednosť v jazde (vedľajšej cesty). Pomocné vodiace čiary možno vyznačiť len v nevyhnutnom rozsahu tak, aby sa neobmedzila vodiaca funkcia ostatných čiar použitých v smere cesty s prednosťou v jazde.

pomocné vodiace čiary

Vzhľadom na to, že vyhláška neumožňuje použiť STOP čiaru STOP čiara pred priecestím (možno ju použiť len pred značkou Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! alebo na križovatke s riadenou premávkou), možno pred výstražným krížom znacka Vystrazny kriz použiť “priecestnú čiaru” – priečnu dvojitú súvislú čiaru Priecestná čiara.  Ako inú čiaru možno tiež použiť priečnu čiaru (priečne čiary) vyznačujúcu hranicu parkovacej alebo inej zóny Upozornenie na začiatok regulačnej zóny inej ako zóny najvyššej dovolenej rýchlosti

Medzi iné vodorovné nápisy/symboly, ktoré možno na základe predpisov ministerstva dopravy použiť bez toho, aby boli výslovne uvedené vo vyhláške, možno zaradiť napr. symbol bicykla so smerovou šípkou Smerová šípka (s vyznačeným účastníkom), medzinárodné poznávacie značky štátov Medzinárodné poznávacie značky a čísla ciest, predovšetkým iba diaľnic Čísla cestného ťahu (skratky okresov sa nesmú používať), označenie stavebne vyvýšených spomaľovacích prahov (keďže aj toto označenie už musí byť biele, používanie doterajších žltých trojuholníkov je vhodnejšie nahradiť iným spôsobom – tzv. hrebeňmi Označenie vertikálneho spomaľovacieho prvku (sínusový vertikálny spomaľovač)), namiesto psychologickej brzdy možno použiť spomaľovaciu čiaru Spomaľovacia čiara a pod. V parkovacích miestach možno okrem vyššie uvedených symbolov vyznačiť aj iné symboly, napr. ak ide o miesta určené pre konkrétnych účastníkov (dobíjanie elektromobilov Označenie parkovacieho miesta (miesto určené na dobíjanie) a pod.).

Označenie parkovacieho miesta pre osoby so zdravotným postihnutím  – parkovacie miesto vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím (kombinácia so značkou Parkovanie + Platí pre zdravotne postihnutých)

 Označenie parkovacieho miesta (miesto vyhradené pre konkrétneho účastníka)   – vyhradené parkovacie miesto (kombinácia so značkou zákaz zastavenia + vyhradené parkovanie)

Parkovacie miesta (všeobecné – kolmé) s očíslovaným označením – parkovacie miesto s identifikačným číslom

Príklad označenia stavebne vyvýšeného prahu pomocou “hrebeňa”:

Menno van Coehoornstraat, Utrecht, Holandsko
Menno van Coehoornstraat, Utrecht, Holandsko

Vyobrazenie zvislej značky na ceste slúži ako upozornenie na:

 • príslušnú zvislú značku (napr. vyobrazenie výstražnej značky Deti znacka Deti pri jej zvislom použití),
 • pravidlo o platnosti zvislej značky (napr. vyobrazenie značky Koniec cyklistickej komunikácie znacka Koniec cyklistickej komunikacie, ak by mohli byť pochybnosti o jednoznačnej rozoznateľnosti jej konca) alebo 
 • všeobecné pravidlo cestnej premávky (napr. vyznačenie rýchlostného limitu 50 km/h pri vjazde do obce značka Obec).

Vzhľadom na to, pod akým uhlom vidia vodiči vyobrazenia zvislých značiek na vozovke, musia sa vyznačovať primerane predĺžené (cca 2,5 násobne oproti základnému vyobrazeniu).

Nikdy sa nepoužíva plnofarebné vyobrazenie značky Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde! – tá sa vodorovne vyznačuje len v bielej farbe. Značka Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde! sa vodorovne nevyznačuje nikdy – namiesto nej sa používa iba nápis STOP. Ani rýchlostný limit sa nevyznačuje vodorovným vyobrazením značky Najvyššia dovolená rýchlosť značka Najvyššia dovolená rýchlosť – používa sa iba vyznačenie samotnej rýchlosti (čísla). Obdobne to platí aj pri zónach 20/30 – nevyznačuje sa značka Zóna najvyššej dovolenej rýchlosti znacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti, ale len nápis ZÓNA a číslo vyjadrujúce rýchlosť.

Výstraha formou vyobrazenia zvislej značky v plnofarebnom prevedení (Deti)  – vyobrazenie zvislej značky na ceste (plnofarebné vyhotovenie)

 Výstraha formou vyobrazenia zvislej značky v bielom prevedení (Deti)– vyobrazenie zvislej značky na ceste (biele vyhotovenie)

Upozornenie na značku Daj prednosť v jazde! – vyobrazenie značky Daj prednosť v jazde! znacka Daj prednost v jazde! na ceste

Upozornenie na začiatok zóny najvyššej dovolenej rýchlosti (30 km/h) – vyznačenie zóny 30

Upozornenie na najvyššiu dovolenú rýchlosť (50 km/h) – vyznačenie rýchlostného limitu 50 km/h

Na testovacie účely možno dočasne použiť aj inú vodorovnú značku ako tú, ktorá je uvedená vo vyhláške.

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 • niektoré zmeny vo vodorovnom značení priamo nadväzujú na zmeny v zákone o cestnej premávke: hranica križovatky už nie je tvorená priečnymi čiarami, ale iba zakrivením vozovky, zaviedlo sa miesto pre prechádzanie, vypustila sa hierarchia (nadradenosť) medzi zvislými a vodorovnými značkami
 • vypustila sa možnosť vyznačovať zákaz zastavenia/státia žltými čiarami vyhláška 9/2009 Žltá súvislá a žltá prerušovaná čiara vyhláška 9/2009 Žltá kľukatá čiara a zastávku vozidiel pravidelnej dopravy osôb žltou farbou vyhláška 9/2009 Zastávka autobusu,
trolejbusu a električky, keďže touto farbou sa budú vyznačovať dočasné vodorovné značky; taktiež sa vypustila možnosť vyznačovať cyklistické trasy a ich priechody zelenou farbou vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov, Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyhláška 9/2009 Cyklistická smerová šípka 
 • vypustila sa možnosť zvýrazňovať viditeľnosť cyklistických trás a ich priechodov zeleným alebo červeným podkladom a viditeľnosť priechodu pre chodcov červeno-bielym vyhotovením – prípadné používanie farebného podfarbenia (farba, druh podfarbenej značky, spôsoby a dôvody podfarbenia) je otázkou technických predpisov
 • farba dočasnej vodorovnej značky sa zmenila z oranžovej na žltú
 • zrušil sa rozdiel vo význame pozdĺžnej súvislej čiary a dvojitej pozdĺžnej súvislej čiary vyhláška 9/2009 Pozdĺžna súvislá čiara vyhláška 9/2009 Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (dvojitú bolo možné prechádzať len pri obchádzaní, jednoduchú aj pri odbočovaní na miesto mimo cesty, poľnú/lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo pri vchádzaní na cestu
 • zrušil sa rozdiel vo význame STOP čiary (priečnej súvislej čiary) v závislosti od toho, či je alebo nie je doplnená nápisom STOP vyhláška 9/2009 Priečna súvislá čiaravyhláška 9/2009 Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP" (ak bola doplnená nápisom STOP, tak vyznačovala miesto, kde bol vodič povinný zastaviť na príkaz značky Stoj, daj prednosť v jazde! vyhláška 9/2009 Stoj, daj prednosť v jazde!; ak nebola doplnená nápisom STOP, tak vyznačovala len hranicu križovatku a vodič musel zastaviť na takom mieste, odkiaľ mal na križovatku náležitý rozhľad)
 • priečna čiara o dávaní prednosti v jazde vyhláška 9/2009 Priečna súvislá čiara so symbolom "Daj prednosť v jazde!" je znova prerušovaná, nie súvislá (plus sa doplnila jej verzia vo forme “žraločích zubov”)
 • vypustili sa zásady vyznačovania jednotlivých značiek (napr. že prerušovaná okrajová – “vodiaca” – čiara vyhláška 9/2009 Vodiaca čiara sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty, na oddelenie vjazdového/výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu), ako aj výslovné uvedenie kadencie (rozostupov, medzier) prerušovanej čiary vyhláška 9/2009 Pozdĺžna prerušovaná čiara (prerušovaná čiara s medzerami dvoj až štvornásobnej dĺžky ako je dĺžka úsečiek vyznačuje najmä jazdné pruhy vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov a prerušovaná čiara s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky ako je dĺžka medzier predchádza pozdĺžnej súvislej čiare alebo upozorňuje na nebezpečné miesta ako je zákruta či križovatka)
 • vypustil sa varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky vyhláška 9/2009 Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky, keďže to svojou povahou nie je dopravná značka, ale skôr bezpečnostné označenie
 • opravilo sa vyobrazenie koridoru pre cyklistov vyhláška 9/2009 Koridor pre cyklistov (najskôr symbol bicykla až potom symbol smeru)
 • vypustili sa výslovné vyobrazenia rôznych variácií vodorovného značenia, ktoré buď samostatnými značkami ani nie sú (priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich vs. priechod pre chodcov vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov, priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vs. priechod pre cyklistov vyhláška 9/2009 Priechod pre cyklistov) alebo na ich odlíšenie postačuje slovné vyjadrenie: dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara vyhláška 9/2009 Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara, predsunutý priestor pre cyklistov vyhláška 9/2009 Priestor pre cyklistov, jednotlivé spôsoby parkovania vyhláška 9/2009 Parkovacie miesta s kolmým státím, Parkovacie miesta so šikmým státím, Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím či druhy kľukatej (cik-cak) čiary vyhláška 9/2009 Žltá kľukatá čiaravyhláška 9/2009 Stanovište TAXI, Zastávka autobusu, trolejbusu a električky
 • vypustili sa aj také vodorovné značky, ktorých výslovné vyobrazenie s významom nie je potrebné, pretože nemajú regulačný význam a ich informačný význam vyplýva zo samotného prevedenia: cyklistické smerové šípky vyhláška 9/2009 Cyklistická smerová šípka, nepriame odbočenie vľavo vyhláška 9/2009 Nepriame odbočenie doľava, bezpečná vzdialenosť vyhláška 9/2009 Bezpečná vzdialenosť, optická psychologická brzda vyhláška 9/2009 Optická psychologická brzda, hmlové body vyhláška 9/2009 Hmlové body či označenie stavebného spomaľovacieho prahuvyhláška 9/2009 Stavebný spomaľovací prah (označenie) (to ani nebolo uvedené ako vodorovná značka, ale len spomenuté pri dopravných zariadeniach) – ich prípadné používanie a tvar je otázkou technických predpisov

Prechodné obdobie

Dopravné značky a dopravné zariadenia umiestnené do 31. marca 2020 ostávajú v platnosti s významom podľa im zodpovedajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení podľa tejto vyhlášky, ak nie je nižšie uvedené inak. 

Pri najdôležitejších zmenách v platnosti a význame vodorovných značiek sa zaviedlo prechodné obdobie dvoch rokov, v rámci ktorého sa značky budú riadiť „starým“ významom. Dané obdobie má slúžiť jednak na riadne oboznámenie sa účastníkov cestnej premávky s najdôležitejšími zmenami a jednak aj na prípadnú úpravu vodorovného značenia tak, aby bolo v súlade s novými významami. Ide o tieto značky:

 • pozdĺžna súvislá čiara: Možno ju prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné na odbočovanie na pozemok ležiaci vedľa cesty, do areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, na parkovisko, do obratiska električiek a podobných miest, na odbočovanie na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu.
 • pozdĺžna súvislá čiara žltej farby: Vyznačuje zákaz zastavenia a státia z oboch strán čiary.
 • pozdĺžna prerušovaná čiara žltej farby: Vyznačuje zákaz státia z oboch strán čiary.

Všetky tieto platnosti/významy platia do 31. marca 2022. Ak dovtedy nedôjde k prehodnoteniu a prípadnej úprave týchto značiek, od 1. apríla 2022 sa budú riadiť novou platnosťou a významom. To znamená, že pozdĺžnu súvislú čiaru nebude možné prejsť kvôli odbočeniu/vchádzaniu, ale iba kvôli obchádzaniu a žlté čiary už budú znamenať len zákaz státia (ako cikcak čiara).

Taktiež v rámci dvojročného prechodného obdobia je možné ešte používať „staré“ dočasné značky. Táto možnosť sa však vzťahuje len na „výzorovo“ staré dočasné značky, t. j. oranžové značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. Okrem starého výzoru však musia byť pri používaní dočasných vodorovných značiek dodržané všetky ustanovenia novej vyhlášky, ktoré sú účinné od 1. apríla 2020. Čiže oranžová značka sa môže vyznačiť sa len vtedy, ak sa má dočasne zmeniť už existujúce vodorovné značenie, napr. z dôvodu prác na ceste alebo obchádzky. Ak by súčasné použitie trvalej a dočasnej vodorovnej značky neposkytovalo jasný a jednoznačný výklad alebo ak ide o dlhodobú dočasnú zmenu vodorovného značenia, trvalú vodorovnú značku je potrebné odstrániť; dočasná vodorovná značka sa v takom prípade vyznačí bielou farbou.

EDIT: Prechodné obdobie bolo v marci 2022 predĺžené o ďalšie dva roky, t. j. do 31. marca 2024.

Prehľad

I. Pozdĺžne čiaryPozdĺžna súvislá čiaraPozdĺžna súvislá čiara
Pozdĺžna prerušovaná čiaraPozdĺžna prerušovaná čiara
Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarouPozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou
II. Priečne čiarySTOP čiaravodorovná značka STOP čiara
Čakacia čiaraČakacia čiara
Priechod pre chodcovPriechod pre chodcov
Miesto na prechádzanieMiesto na prechádzanie
Priechod pre cyklistovPriechod pre cyklistov
III. Plošné značkyVyšrafovaný priestorVyšrafovaný priestor
Cikcak čiaracikcak čiara
Parkovacie miestaparkovacie miesta
IV. SymbolySmerové šípkySmerové šípky
Predbežné šípkypredbežné šípky
Koridor pre cyklistovkoridor pre cyklistov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok