Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich
vyhláška 9/2009 Obchádzanie električky

Výnimky z pravidiel – dopravné značky I

Hlavnou podstatou dopravného značenia (najmä toho s regulačným charakterom) je to, že má prednosť pred všeobecnými pravidlami cestnej premávky. Je to medzinárodným pravidlom, rovnako ako aj to, že dopravné značenie (vrátane dopravných zariadení) sa smie používať len v miere, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Svojím spôsobom preto dopravné značenie predstavuje tiež istú formu výnimiek zo všeobecných pravidiel cestnej premávky, a preto ním pokračujeme v sérii článkov o výnimkách:

Výnimky z pravidiel I

Výnimky z pravidiel II

Výnimky z pravidiel III – policajné výnimky

Miestna úprava cestnej premávky dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami má zmysluplným spôsobom dopĺňať všeobecnú úpravu cestnej premávky danú legislatívou. Základným princípom je použiť tak málo dopravných značiek a dopravných zariadení ako je možné. Nadmerné a neodôvodnené používanie dopravných značiek má totiž v konečnom dôsledku negatívny vplyv najmä na bezpečnosť cestnej premávky, keďže účastníci cestnej premávky nie sú schopní venovať dostatok pozornosti príliš veľkému počtu značiek, čím sa zvyšuje riziko prehliadnutia tých ozaj nevyhnutných značiek.

Pri podrobnejšom pohľade možno pri tomto badať nekonzistentnosť zákona o cestnej premávke, resp. nášho systému všeobecné pravidlá vs. dopravné značky. Zákon niekde zbytočne uvádza možnosť výnimky založenej dopravnou značkou (napr. že používať chodník môžu iní účastníci cestnej premávky ako chodci aj vtedy, ak je to určené dopravnou značkou – ako keby práve na to neboli niektoré konkrétne značky určené). Inokedy sú značkami založené výnimky zo všeobecných pravidiel samé osebe, bez toho, aby to bolo uvedené v zákone (napr. že nimi možno umožniť motorovým vozidlám jazdiť po krajnici).

Ďalšou kategóriou sú výnimky vyplývajúce z dopravnej značky, pričom ide o výnimky z pravidiel daných inými dopravnými značkami. Spravidla ide o situácie, keď dodatková tabuľka umožňuje výnimku z „hlavnej“ značky.

Všeobecné výnimky

V niektorých prípadoch sú výnimky z dopravnej značky uvedené priamo vo významoch k jednotlivým značkám.

Výnimku zo značiek o smer jazdy (napr. prikázaný smer jazdy/odbočenia znacka Prikazany smer jazdy alebo zákaz odbočenia značka Zákaz odbočenia) a zo značiek o zákaze vjazdu (napr. zákaz vjazdu pre všetky vozidlá znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla alebo zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá znacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla) majú električky a trolejbusy, t. j. dráhové vozidlá. Dráhové vozidlá sú také, ktoré sú vedené pri svojom pohybe po dráhe, čiže tzv. duobusy (trolejbusy s pomocným pohonom) túto podmienku počas jazdy mimo troleje nespĺňajú.

Výnimkou zo zákazu predchádzania motorového vozidla zákazy predchádzania je motocykel bez postranného vozíka, ktorý možno predchádzať aj v zákaze, hoci ide o motorové vozidlo.

Pozdĺžnu súvislú čiaru, ktorá vyznačuje jazdný pruh Pozdĺžna súvislá čiara, je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať. Výnimkou je obchádzanie prekážky cestnej premávky.

Do vyšrafovaného priestoru Vyšrafovaný priestor je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať. Výnimkou je obchádzanie prekážky cestnej premávky.

dodatková tabuľka Neplatí pre (bicykle)

Neplatí pre

Dodatková tabuľka vyníma z platnosti značky, pod ktorou je umiestnená, vyznačených účastníkov cestnej premávky,

Poznámky

Všeobecnou dodatkovou tabuľkou na výnimky je Neplatí pre, t. j. dodatková tabuľka so slovom “okrem”. Jej základným použitím je určenie výnimiek z príkazov alebo zákazov daných “hlavnou” dopravnou značkou.

Účastníci cestnej premávky, pre ktorých daný príkaz/zákaz nemá platiť, sa na dodatkovej tabuľke vymedzujú buď symbolom podľa vyhlášky alebo textovým vymedzením, príp. ich kombináciou. Iný symbol ako je prípustný podľa vyhlášky nemožno použiť. Týka sa to napr. použitia vlastného (vymysleného) symbolu pre dodávku alebo symbolu vozidla s dĺžkovým obmedzením, s ktorými sa možno na cestách niekde stretnúť. S týmito symbolmi ide o neplatné značky (týka sa to aj použitia týchto symbolov na dodatkovej tabuľke Platí pre).

Textové vymedzenie musí byť stručné a jednoznačné, pričom sa musia prednostne používať vzory uvedené vo vyhláške alebo vzorových listoch VL 6.1 (okrem zásobovania, okrem dopravnej obsluhy, okrem vozidiel stavby, okrem cieľov v okresoch …, okrem cieľov v obci …, okrem rezidentov, okrem klientov …). Na dodatkovej tabuľke možno uviesť viac účastníkov.

Dodatková tabuľka vždy obsahuje nápis „okrem“ v hornej časti tabuľky, alternatívne v ľavej časti, ak je to vzhľadom na daný grafický symbol vhodné (napr. dodatková tabuľka Neplatí pre (osoby so zdravotným postihnutím)). Použitie iných textov ako napr. „neplatí pre“ je neprípustné.

príklady použitia dodatkovej tabuľky "okrem"

Niektoré iné dodatkové tabuľky sú de facto špeciálnymi podobami “okrem”, napr. tranzit, vyhradené parkovanie, jediné vozidlo a pod. Sú to zväčša prípady, kedy by použitie tabuľky “okrem” nevystihovalo úplne podstatu výnimky alebo by znamenalo krkolomné znenie výnimky (napr. zákaz zastavenia + vyhradené parkovanie by mohlo byť zákaz zastavenia + okrem držiteľa povolenia na vyhradené parkovanie, príp. niečo podobné).

Špecifickou dodatkovou tabuľkou – ktorá je však v istom zmysle tiež dodatkovou tabuľkou určenou vo všeobecnosti práve na stanovenie výnimiek – je Voľno. Jej použitím je určenie výnimiek zo zákazu používania alebo vjazdu vyplývajúcich zo značiek o špeciálnych cestičkách/pruhoch a zónach/oblastiach.

Jazda pozdĺž električky

Pravidlo

Pozdĺž električky sa jazdí vpravo, ak nie je dopravnou značkou povolená jazda vľavo. 

Výnimka

vyhláška 9/2009 Obchádzanie električky

Archaická výnimka uvedená v zákone o cestnej premávke, ktorá už nemá reálne uplatnenie. V minulosti na tieto účely slúžila značka Obchádzanie električky, ktorá označovala miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke.

Chodník

Pravidlo

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať.

Výnimka 

Parkovanie na chodníku (čiastočne)

Značka Parkovanie na chodníku umožňuje státie vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t na chodníku a vyznačeným symbolom označuje spôsob ich státia.

Výnimka

dodatková tabuľka Cyklisti voľno

Dodatková tabuľka Voľno umiestnená pod značkou Cestička pre chodcov značka Cestička pre chodcov umožňuje použiť špeciálnu cestičku vyznačeným účastníkom cestnej premávky, avšak neprikazuje im ju použiť.

Ak ide o špeciálnu cestičku určenú pre chodcov, účastník cestnej premávky, ktorému sa umožní takúto cestičku použiť, nesmie pritom obmedziť ani ohroziť chodca.

Pešia zóna

znacka Pesia zona

Pravidlo

Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka.

Výnimka

dodatková tabuľka zásobovanie voľno

Dodatková tabuľka Voľno umiestnená pod značkou Pešia zóna umožňuje vjazd do pešej zóny vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

Pravidlo

V pešej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

Výnimka

znacka Parkovanie

Značka Parkovanie označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.

Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne, úsporné vyznačenie)

Značka Parkovacie miesta vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Obytná zóna

znacka Obytna zona

Pravidlo

V obytnej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

Výnimka

znacka Parkovanie

Značka Parkovanie označuje miesto alebo priestor, kde je dovolené zastavenie a státie vozidiel.

Parkovacie miesta (všeobecné – pozdĺžne, úsporné vyznačenie)

Značka Parkovacie miesta vhodným spôsobom vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Bicyklová cesta

značka Bicyklová cesta

Pravidlo

Motorovým vozidlám je jazda na bicyklovej ceste zakázaná, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

Výnimka

dodatková tabuľka rezidenti voľno

Dodatková tabuľka Voľno umiestnená pod značkou Bicyklová cesta umožňuje vjazd na bicyklovú cestu vyznačeným účastníkom cestnej premávky.

Ak je dopravnou značkou umožnená jazda na bicyklovej ceste vodičom vozidiel, cyklisti majú pred nimi prednosť, pričom tí ich nesmú ohroziť a predchádzať ich môžu iba pri dodržaní bočného odstupu najmenej 1,5 m. 

Nízkoemisná zóna

znacka Nizkoemisna zona

Pravidlo

Značka Nízkoemisná zóna označuje začiatok nízkoemisnej zóny, v ktorej je premávka vozidiel regulovaná podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (v súčasnosti už podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia).

Výnimka

dodatková tabuľka Emisná trieda

Dodatková tabuľka Emisná trieda umiestnená pod značkou Nízkoemisná zóna vyznačuje emisnú triedu, ktorá sa vzťahuje na reguláciu premávky vozidiel v nízkoemisnej zóne.

Poznámka

Od júla 2023 je už účinný nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý nahradil zákon o ovzduší z roku 2010. Podstata pravidiel však zostala rovnaká. Dodatková tabuľka určuje najnižšiu možnú emisnú triedu, ktorú musia spĺňať vozidlá na to, aby mohli vojsť do nízkoemisnej zóny (napr. žltá – EURO 3/III). Zo zákazu vjazdu do nízkoemisnej zóny však existuje ešte mnoho iných výnimiek priamo zo zákona.

Jednosmerná cesta

Pravidlo

znacka Jednosmerna cesta

Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.

Výnimka

dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov

Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

Pravidlo

znacka Jednosmerna cesta

Značka označuje cestu s jednosmernou premávkou a vyznačuje dovolený smer jazdy.

Výnimka

dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov

Dodatková tabuľka Obojsmerná jazda cyklistov umiestnená pod značkou Jednosmerná cesta umožňuje cyklistom jazdiť v oboch smeroch; vodič iného vozidla je povinný zvýšiť opatrnosť voči cyklistom v priebehu jednosmernej cesty.

Zákaz vjazdu

Pravidlo

znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla

Značka Zákaz vjazdu pre všetky vozidlá zakazuje vjazd všetkými vozidlami v oboch smeroch jazdy. 

Výnimka

dodatková tabuľka Tranzit

Dodatková tabuľka Tranzit umiestnená pod značkou o zákaze vjazdu umožňuje vjazd  

  • vozidlom, ktorého cieľ jazdy je dosiahnuteľný len cestou, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu, alebo len prostredníctvom cesty, na ktorú sa vzťahuje zákaz vjazdu
  • vozidlom, ktoré je oslobodené od platby mýta za vymedzené úseky ciest
  • vozidlom autoškoly pri výcviku, skúške alebo preskúšaní

Poznámka

Dodatkovú tabuľku možno použiť aj pod značkou Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá znacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla a Zákaz vjazdu (vstupu) pre znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok