Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Výnimky z pravidiel I

Vo všeobecnosti platí, že každý účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Vraví sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo a ako si ukážeme v sérii niekoľkých článkov, tých výnimiek sa aj v cestnej premávke nájde viac ako dosť. Niektoré sú štandardné a logické, používané aj v zahraničí. Niektoré sú menej štandardné a vyplývajú z rôznych osobitostí našich pravidiel. No a niektoré sú úplne nelogické, nejasné a neštandardné.

Spôsobov, akými sa stanovujú výnimky z pravidiel, je niekoľko. Predovšetkým ide o výnimky, ktoré sú uvedené v zákone o cestnej premávke, priamo v pravidlách cestnej premávky a stávajú sa tak imanentnou súčasťou samotných pravidiel. Druhým bežným spôsobom je stanovenie výnimky, t. j. možnosti nedodržať nejaké pravidlo, prostredníctvom dopravného značenia. Tretím spôsobom je určenie výnimky rozhodnutím nejakého úradu/orgánu.

Výnimky zo zákona

Výnimky sa v zákone o cestnej premávke zvyčajne formulujú výrazmi “to neplatí”, “okrem”, “s výnimkou” a pod. Ide o najvšeobecnejšie možné výnimky, ktoré sú vymedzené slovne buď pre nejakú skupinu účastníkov cestnej premávky, pre nejaké jazdné úkony, pre nejaké miesto či situácie a pod.

Vodičské oprávnenie

Pravidlo

Vodič nesmie viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu.

Výnimka

Vodič môže viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas toho, ako má zadržaný vodičský preukaz, ak 

 • vedie motorové vozidlo autoškoly vo vodičskom, doškoľovacom alebo kondičnom kurze
 • vedie motorové vozidlo v kurze základnej kvalifikácie
 • sa podrobuje skúške z vedenia motorového vozidla
 • sa podrobuje preskúšaniu odbornej spôsobilosti z vedenia motorového vozidla
 • má v potvrdení o zadržaní vodičského preukazu povolenú ďalšiu jazdu

Alkohol

Pravidlo

Vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme.

Výnimka

Cyklista, vodič kolobežky s pomocným motorčekom a vodič samovyvažovacieho vozidla smú jazdiť, ak sa alkohol nachádza v ich organizme, a to za predpokladu, že množstvo alkoholu v ich organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou, a ak jazdia

 • v obci alebo 
 • po cestičke pre cyklistov.

Poznámka

V známejších jednotkách ide o hodnotu 0,5 promile.

Výnimka sa nevzťahuje na žiadne návykové (omamné alebo psychotropné) látky.

Telefonovanie

Pravidlo

Vodič nesmie počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

Výnimka

Vodič môže obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie pri použití systému „voľné ruky“ (hands-free).

Výnimka

Vodič vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby môžu pri plnení svojich úloh počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla.

Poznámka

Pri výnimke pre vodičov vozidiel bezpečnostných alebo záchranných zložiek ide o používanie vysielačiek/mobilov počas vedenia vozidla pri zásahoch a pod.

Bezpečnostný pás

Pravidlo

Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť.

Výnimka

Bezpečnostný pás alebo iné zadržiavacie zariadenie nemusí použiť

 • vodič vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravovaná osoba, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh
 • inštruktor autoškoly pri vykonávaní vodičského kurzu (vrátane doškoľovacieho, kondičného a inštruktorského kurzu), skúšky z vedenia motorového vozidla, preskúšania z odbornej spôsobilosti, osobitnej skúšky, základnej kvalifikácie
 • osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm (výnimka neplatí na mieste, ktoré je chránené airbagom)
 • vodič vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci (výnimka neplatí na mieste, ktoré je chránené airbagom)
 • osoba, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov

Poznámka

Výnimka pre osoby nižšie ako 150 cm sa nevzťahuje na deti, ktorú sú povinné používať detské zadržiavacie zariadenie podľa stanovených podmienok.

Osoba, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov, sa musí preukázať lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.-

Prilba

Pravidlo

Vodič motorového vozidla kategórie PS (pracovný stroj samohybný) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km/h, vodič motorového vozidla kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky) a ich spolujazdec sú povinní počas jazdy používať na hlave riadne upevnenú ochrannú prilbu určenú pre motocyklistov.

Výnimka

Vodič motorového vozidla kategórie PS s konštrukčnou rýchlosťou viac ako 45 km/h, vodič motorového vozidla kategórie L a ich spolujazdec nemusia počas jazdy používať na hlave prilbu, ak je dané motorové vozidlo vybavené bezpečnostnou kabínou alebo ochranným bezpečnostným rámom s bezpečnostnými pásmi.

Poloha na ceste

Pravidlo

Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky alebo jazdného pruhu.

Výnimka

Vodič nemusí jazdiť vpravo pri pravom okraji vozovky pri obchádzaní, predchádzaní, otáčaní alebo odbočovaní.

Jazda v jazdných pruhoch 

Pravidlo 

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. 

Výnimka

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa v inom ako pravom jazdnom pruhu smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

Pravidlo

Mimo obce na ceste s najmenej troma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy smie vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, vodič jazdnej súpravy s celkovou dĺžkou nad 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h použiť na predchádzanie výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja vozovky.

Výnimka

Mimo obce na ceste s najmenej troma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy smie vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, vodič jazdnej súpravy s celkovou dĺžkou nad 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h jazdiť v treťom a ďalších jazdných pruhov od pravého okraja vozovky, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

Pravidlo

V obci na ceste s najmenej dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh.

Výnimka

Vodič nákladného vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, vodič jazdnej súpravy s celkovou dĺžkou nad 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h nesmie v obci na ceste s najmenej dvoma jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh. Vodiči týchto vozidiel musia aj v obci na ceste s viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy jazdiť rovnako ako na takej ceste mimo obce.

Pravidlo

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť.

Výnimka

Vodič, ktorý jazdí v obci v ľavom jazdnom pruhu, ho nemusí čo najskôr uvoľniť rýchlejšie idúcemu vozidlu, ak používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.

Striedavé radenie (zips)

Pravidlo

Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu je povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu.

Výnimka

Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný, je vodič idúci v pravom jazdnom pruhu pri súbežnej jazde povinný umožniť vodičovi prvého vozidla v ľavom jazdnom pruhu zaradenie sa do kolóny idúcich vozidiel, ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy vpravo.

Záchranárska ulička

Pravidlo (príklad)

Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť len pri zastavení a státí alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky. 

Výnimka

Pri vytváraní záchranárskej uličky je na nevyhnutne potrebný čas vodič vozidla oprávnený vojsť aj na miesta, kde je to inak zakázané (napr. na krajnicu), ak tým neohrozí iného účastníka cestnej premávky.

Predchádzanie

Pravidlo

Predchádza sa vľavo. 

Výnimka

Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a nie je už pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. 

Pri jazde v pripájacom alebo odbočovacom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

Pravidlo

Vodič nesmie predchádzať cez pripájací alebo odbočovací pruh.

Výnimka

Pri jazde v pripájacom pruhu alebo odbočovacom pruhu sa smie vpravo predchádzať vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu.

Poznámka

Ide o situáciu, kedy vodič odbočuje cez odbočovací pruh alebo sa pripája cez pripájací pruh a míňa pritom vozidlo idúce v priebežnom pruhu. Na základe tejto výnimky nemožno predchádzať tak, že vodič z priebežného pruhu prejde do odbočovacieho/pripájacieho pruhu, minie vozidlo v priebežnom pruhu a vráti sa naspať do priebežného pruhu.

Pravidlo

Vodič nesmie predchádzať po krajnici.

Výnimka

Vodič smie predchádzať vpravo po krajnici vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo, ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy, pritom nesmie ohroziť ani obmedziť chodca idúceho po krajnici a cyklistu alebo vodiča malého motocykla jazdiaceho po krajnici.

Pravidlo

Vodič nesmie predchádzať pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky.

Výnimka

Vodič smie pri jazde cez križovatku predchádzať motocykel bez postranného vozíka alebo nemotorové vozidlo.

Poznámka

Vzhľadom na nesprávnu formuláciu zákona sa u nás formálne nesmie v križovatke predchádzať iné vozidlo, hoci by tam bolo v danom smere viac jazdných pruhov, t. j. predchádzalo by sa bez prejdenia do protismernej časti cesty.

značka Najvyššia dovolená rýchlosť

Rýchlosť

Pravidlo

Vodič nesmie znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť.

Výnimka

Vodič smie náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

Poznámka

Ide o situácie, kedy sa prudkým brzdením odvracia nebezpečenstvo, napr. pri vybehnutí zveri na cestu.

Pravidlo

Vodič autobusu a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t smie jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h. Na diaľnici smie jazdiť vodič autobusu rýchlosťou najviac 100 km/h a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t rýchlosťou najviac 130 km/h.

Vodič iného motorového vozidla, ako aj vodič autobusu s prípojným vozidlom s celkovou hmotnosťou nad 750 kg a vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t s prípojným vozidlom s celkovou hmotnosťou nad 750 kg, smú jazdiť rýchlosťou najviac 90 km/h.

Tieto najvyššie dovolené rýchlosti nemožno prekročiť, ani ak je dopravnou značkou dovolená vyššia rýchlosť.

Výnimka

Ak je dopravnou značkou dovolená vyššia rýchlosť oproti všeobecným limitom (90 km/h, 130 km/h), môžu nad všeobecný rýchlostný limit jazdiť len vodiči motorového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t bez prípojného vozidla.

Poznámka

Napr. tam, kde je na ceste mimo obce (ktorá nie je diaľnicou) značkou určená najvyššia dovolená rýchlosť 100 km/h, vodiči autobusov, nákladných vozidiel a vodiči osobných vozidiel, ktorí ťahajú (akýkoľvek) prípojný vozík nesmú aj tak jazdiť viac ako 90 km/h.

Toto pravidlo – a táto výnimka – sa nevzťahujú na zvýšenie najvyššej dovolenej rýchlosti dopravnou značkou v obci (t. j. viac ako 50 km/h); v takom prípade môžu v obci rýchlejšie jazdiť aj vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

Výnimka

Najvyššie dovolené rýchlosti (50 km/h v obci, 90 km/h mimo obce, 90 km/h na diaľnici pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, 100 km/h na diaľnici pre autobusy, 130 km/h na diaľnici pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t) nie sú povinní dodržiavať vodiči vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby, ak to vyžaduje plnenie osobitných úloh, ktorých okruh určí príslušný minister a riaditeľ Slovenskej informačnej služby.

Poznámka

Ide o výnimku pre vozidlá Armády SR, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy. Okruh osobitných úloh je určený internými predpismi ministerstiev vnútra, obrany, financií, spravodlivosti, resp. interným predpisom Slovenskej informačnej služby. Štandardne ide napr. o možnosť prekročenia rýchlosti pri prenasledovaní podozrivej osoby, pri sledovaní, pri ochrane určenej osoby a pod. Na využitie tejto možnosti sa nevyžaduje, aby bolo vozidlo označené príslušnosťou k bezpečnostnej zložke ani aby malo zapnuté zvláštne výstražné znamenia.

znacka Krizovatka

Jazda cez križovatku

Pravidlo

Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bol nútený zastaviť vozidlo na križovatke.

Výnimka

Vodič smie vojsť do križovatky, hoci mu situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, ak musí zastaviť vozidlo v križovatke

 • z dôvodu dávania prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku
 • pri odbočovaní doľava, ak dáva prednosť v jazde protiidúcim vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch, vozidlám idúcim vo vyhradenom pruhu po jeho ľavej strane a cyklistom idúcim súbežne s cestou
znacka Vystrazny kriz

Železničné priecestie

Pravidlo

Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory
 • už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie

Výnimka

Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo žltou zástavkou (za zníženej viditeľnosti bielym svetlom) cez stred tela, vodič je povinný ju poslúchnuť a prejsť cez priecestie aj vtedy, ak

 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory
 • už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie
znacka Priechod pre chodcov

Priechody a miesta na prechádzanie

Pravidlo

Vodič je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť.

Výnimka

Vodič električky nie je povinný dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod.

Pravidlo 

Vodič nesmie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov.

Výnimka

Ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, vodič smie zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov, mieste na prechádzanie alebo na priechode pre cyklistov.

Poznámka

V tomto pravidle ide o “zastavenie vozidla”, t. j. prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča. V praxi to znamená, že napr. pri zastavení viacerých vozidiel za sebou v kolóne, na vedľajšej ceste pri dávaní prednosti v jazde, pred semaforom a pod. musia vodiči nechať priestor priechodu pre chodcov, miesta na prechádzanie alebo priechodu pre cyklistov voľný. Výnimka (t. j. možnosť zastaviť vozidlo priamo na priechode/mieste na prechádzanie) sa týka len situácie, ak to vyžaduje bezpečnosť – typickým príkladom je zastavenie vozidla na vedľajšej ceste pri dávaní prednosti, ak je priechod zle umiestnený (príliš blízko línie cesty s prednosťou v jazde) a vodič by inak nemal dostatočný rozhľad.

Pravidlo

Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo.

Výnimka

Vodič električky nie je povinný znížiť rýchlosť alebo zastaviť pre priechodmi, ak tak urobí iné vozidlo idúce rovnakým smerom.

Pravidlo

Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané.

Výnimka

Vodič samovyvažovacieho vozidla a vodič kolobežky s pomocným motorčekom smú jazdiť po pravej strane priechodu pre chodcov.

Poznámka

Vodič samovyvažovacieho vozidla a kolobežky s pomocným motorčekom pritom nesmú ohroziť a obmedziť chodcov a nesmú prekročiť rýchlosť chôdze. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok