Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Výnimky z pravidiel II

V predchádzajúcom článku je podrobnejšie rozobratá prvá časť výnimiek z pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke. V tomto článku je predstavená druhá polovica z takýchto výnimiek. V tejto sérii budú potom nasledovať články s výnimkami vyplývajúcimi z dopravného značenia a z rozhodnutí alebo dokladu nejakého orgánu.

značka Prikázaný smer jazdy

Odbočovanie

Pravidlo

Pred odbočovaním vľavo je vodič povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky.

Výnimka

Cyklista sa nemusí pred odbočovaním vľavo zaradiť čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy.

Poznámka

Týmto sa umožňuje cyklistom tzv. nepriame odbočenie vľavo.

Pravidlo 

Vodič odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho súbežne s cestou.

Výnimka

Vodič električky odbočujúci vpravo nie je povinný dať prednosť v jazde cyklistovi idúcemu rovno.

Poznámka

Cyklista – tak ako každý iný vodič – idúci rovno musí dať prednosť električke odbočujúcej vpravo, ktorá mu križuje smer jeho jazdy.

Znamenie o zmene smeru jazdy

Pravidlo

Znamenie o zmene smeru jazdy je vodič povinný dávať pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Výnimka

Ak pri odbočovaní vpravo musí vodič s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy najskôr vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo.

Výnimka

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri vjazde do kruhového objazdu.

Cúvanie

Pravidlo

Vodič nesmie cúvať na jednosmernej ceste.

Výnimka

Vodič smie cúvať na jednosmernej ceste, ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho.

znacka Zakaz zastavenia

Zastavenie a státie

Pravidlo

Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty.

Výnimka

Na jednosmernej ceste môže vodič zastaviť a stáť vpravo i vľavo.

Výnimka

Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade.

Pravidlo

Vodič nesmie zastaviť a stáť na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou.

Výnimka

Vodič môže zastaviť a stáť v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.

symbol Svietenie

Osvetlenie vozidla

Pravidlo

Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie.

Výnimka

Vozidlo nemusí mať rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie, ak ide o vlečené vozidlo, ktoré má poruchu osvetlenia alebo inú poruchu nedovoľujúcu použitie osvetlenia.

Poznámka

V takom prípade musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené svietidlá na strane k stredu vozovky vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom. 

Výnimka

Nemotorové vozidlo nemusí mať vždy počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; svietidlá musí mať rozsvietené len počas zníženej viditeľnosti. 

Výnimka

Vozidlo nemusí mať rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie za nezníženej viditeľnosti; vtedy môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

Výnimka

Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere.

značka Snehové reťaze

Zimné pneumatiky

Pravidlo

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom (horský štít so snehovou vločkou alebo snehová vločka v horskom štíte s tromi vrcholmi) alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“. 

Pravidlo

Motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“ aspoň na jednej z hnacích náprav 

 • v čase od 15. novembra do 31. marca a 
 • ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza

Výnimka

Motorové vozidlo nemusí byť vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“

 • pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd
 • ak ide o terénne motorové vozidlo
 • ak ide o motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (t. j. pravidelná verejná doprava)
značka Cestička pre chodcov

Chodník

Pravidlo

Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať.

Výnimka

Chodník môžu používať

 • cyklisti mladší ako 10 rokov, cyklisti, ktorí ich sprevádzajú a cyklisti, ktorí vezú dieťa do 10 rokov na pomocnom sedadle, v prívesnom vozíku alebo na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom  
 • vodiči samovyvažovacieho vozidla a vodiči kolobežky s pomocným motorčekom
 • automatizované doručovacie vozidlo
 • ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m

Poznámka

Používanie chodníka inými účastníkmi možno umožniť aj dopravnou značkou.

Cyklisti smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Vodič samovyvažovacieho vozidla a vodič kolobežky s pomocným motorčekom smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozia a neobmedzia chodcov, pričom nesmú prekročiť rýchlosť chôdze.

Automatizované doručovacie vozidlo smie jazdiť po pravej strane chodníka a nesmie pritom prekročiť rýchlosť 6 km/h.

symbol chodci

Chodci

Pravidlo 

Chodci smú ísť po krajnici alebo okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku.

Výnimka

Osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo okraji vozovky na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení sa môžu pohybovať len v rade za sebou. 

Pravidlo

Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky.

Výnimka

Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky;

symbol Cyklisti

Cyklisti

Pravidlo

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou.

Výnimka

Pri jazde po cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Výnimka

V skupine najmenej šiestich cyklistov môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba.

Pravidlo

Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch.

Výnimka

Cyklista nemusí mať pri jazde nohy na pedáloch, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

Pravidlo

Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie jej povinností.

Výnimka

Osoba mladšia ako 10 rokov nemusí jazdiť na bicykli pod dohľadom dostatočne spôsobilej osoby staršej ako 15 rokov na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne.

Pravidlo

Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť.

Výnimka

Cyklista nemôže predchádzať po pravej strane pomaly idúce alebo stojace vozidlo, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

Pravidlo

Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený.

Výnimka

Chodci a cyklisti môžu použiť aj iný ako pre nich určený pruh na oddelenej cestičke, a to pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

symbol e-kolobezka

Malé elektrické vozidlá

Pravidlo

Samovyvažovacie vozidlo a kolobežku s pomocným motorčekom smie na ceste viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

Výnimka

Na cestičke pre cyklistov, poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne smie viesť samovyvažovacie vozidlo a kolobežku s pomocným motorčekom aj osoba mladšia ako 15 rokov.

symbol Jazdec na zvierati

Jazda na zvierati

Pravidlo

Na ceste nesmie ísť na zvierati osoba mladšia ako 15 rokov.

Výnimka

Na poľnej ceste a lesnej ceste smie ísť na zvierati aj osoba mladšia ako 15 rokov.

znacka Praca

Práce na ceste

Pravidlo

Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Výnimka

Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, nemusí dodržiavať tie ustanovenia pravidiel cestnej premávky, pri ktorých to povaha vykonávanej práce vylučuje, pritom musí dbať na potrebnú opatrnosť. 

Poznámka

Takáto osoba musí byť zreteľne označená. 

Označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 500 cm2, napr. bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka oranžovej farby.

Bezpečnostný odev musí byť vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi širokými 5 až 10 cm, dlhými najmenej 25 cm, vzdialenými od seba 5 až 10 cm a umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadneho z pásov na hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou cesty. Pásy musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel.

znacka Dialnica

Diaľnica

Pravidlo

Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km/h.

Výnimka

Rýchlosťou najmenej 80 km/h nemusí na diaľnici jazdiť vodič motorového vozidla

 • vchádzajúceho na diaľnicu
 • vychádzajúceho z diaľnice 
 • pri súbežnej jazde
 • v iných prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Výnimka

Rýchlosťou najmenej 80 km/h nemusí na diaľnici jazdiť ani vodič motorového vozidla

 • použitého pri vykonávaní činností spojených so správou a údržbou diaľnice
 • použitého pri vykonávaní činností spojených s odťahovaním vozidiel
 • použitého pri vykonávaní činností spojených so záchranou života, zdravia a majetku
 • v kolóne vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov

Pravidlo

Vodič motorového vozidla je na diaľnici povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Bezpečná vzdialenosť je minimálne taká vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za tri sekundy, ak ide o motorové vozidlo kategórie M3, N2 alebo N3 a vzdialenosť, ktorú motorové vozidlo prejde za dve sekundy, ak ide o motorové vozidlo inej kategórie.

Výnimka

Bezpečnú vzdialenosť na diaľnici (2/3 s) nemusí dodržiavať motorové vozidlo, ktoré využíva systém riadenia pre jazdu vozidiel v konvoji.

Poznámka

Jazda vozidiel v konvoji je spojenie dvoch alebo viacerých vozidiel do zostavy pomocou technológie prepojenia a systémov podpory automatizovaného riadenia, ktoré umožňujú vozidlám, aby medzi sebou automaticky udržiavali nastavené malé rozstupy, keď sú po určitú časť cesty prepojené, a prispôsobili sa zmenám v pohybe vedúceho vozidla s pomocou malej alebo žiadnej činnosti vodičov.

Pravidlo

Ak vodič motorového vozidla počas jazdy zistí na vozidle alebo na náklade chybu, pre ktorú nemožno dosiahnuť na rovine rýchlosť 80 km/h, musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde.

Výnimka

Ak sa pred výjazdom z diaľnice nachádza parkovisko, nesmie k nemu pokračovať po diaľnici, ale musí vozidlo odstaviť na parkovisku.

znacka Cesta pre motorove vozidla

Cesta pre motorové vozidlá

Pravidlo

Iným účastníkom cestnej premávky ako vodičom motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h je používanie cesty pre motorové vozidlá zakázané.

Výnimka

Iní účastníci cestnej premávky ako vodiči motorových vozidiel s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 60 km/h môžu prechádzať cez cestu pre motorové vozidlá v križovatke alebo na inom mieste na to určenom.

symbol motorove vozidla

Používanie motorového vozidla

Pravidlo

Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách.

Výnimka

Vodič smie motorové vozidlo použiť aj mimo ciest, ak je to v súlade napr. so zákonom o ochrane prírody a krajiny alebo zákonom o lesoch, a ide o použitie motorového vozidla

 • v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím
 • na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce
 • v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou
 • na záchranné práce
 • na práce vo verejnom záujme
 • na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu
 • na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia
 • v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou
 • v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby

Poznámka

Cestami sú diaľnice vrátane rýchlostných ciest, cesty I. až III. triedy, miestne cesty a účelové cesty.

“Mimo ciest” znamená napr. na poli, v lese, na tráve, na dvore, na letisku a pod.

dodatkova tabulka Plati pre

Jazda vozidiel cez sviatky

Pravidlo

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s prípojným vozidlom

 • v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase 7:00 – 19:00 h
 • v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase 00:00 – 22:00 h
 • v jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, v čase 00:00 – 22:00 h

Výnimka

Zákaz jazdy neplatí pre

 • autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby
 • vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach
 • vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel
 • vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami
 • vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
 • vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí
 • vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci
 • vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách
 • vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest
 • vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu
 • vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat
 • prepravu, ktorá súvisí s použitím vyššie uvedených vozidiel

Poznámka

Okrem týchto vozidiel nemusia zákaz jazdy dodržiavať ani tie nákladné vozidlá, ktorým na to udelil výnimku Policajný zbor.

dodatkova tabulka Plati pre

Jazda nákladných vozidiel nad 12 t

Pravidlo 

Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným vozidlám s celkovou hmotnosťou 12 t a jazdným súpravám s celkovou hmotnosťou nad 12 t. 

Výnimka

Zákaz jazdy neplatí pre nákladné vozidlá a jazdné súpravy

 • ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru alebo iného nákladu, opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy
 • ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy, sídlo, garáž alebo prevádzku
 • ktorých jazda alebo preprava po ceste III. triedy alebo na miesto, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej jednotky
 • ktoré sa na ceste III. triedy alebo na mieste, ku ktorému je prístup len po ceste III. triedy používajú ako výcvikové vozidlá autoškoly alebo na ktorých sa vykonáva skúška z odbornej spôsobilosti
 • autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu (vrátane súvisiacej prepravy)
 • vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat (vrátane súvisiacej prepravy)
symbol traktor

Používanie zvláštnych motorových vozidiel

Pravidlo

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je zakázané.

Výnimka

Zvláštne motorové vozidlá možno používať na cestách III. triedy, miestnych cestách a účelových cestách.

Výnimka

Traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom môžu byť používané na cestách pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác.

Výnimka

Traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré sa nepresúvajú na vykonávanie pôdohospodárskych prác, môžu používať cesty II. triedy.

Výnimka

Traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré sa nepresúvajú na vykonávanie pôdohospodárskych prác, môžu používať cesty I. triedy

 • v pondelok až piatok v čase 09:00 – 07:00 h
 • v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase 20:00 – 16:00 h

Výnimka 

Na cestách sa môžu používať zvláštne motorové vozidlá 

 • ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby 
 • použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest

Výnimka

Na cestách sa môžu používať zvláštne motorové vozidlá, ak je ich používanie dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.

Pravidlo

Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C, je na cestách zakázané.

Výnimka

Vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C, môžu byť používané na cestách III. triedy, miestnych cestách a účelových cestách za nezníženej viditeľnosti.

symbol Cestujúci

Preprava osôb

Pravidlo

Preprava osôb v inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je zakázaná.

Výnimka 

V ložnom priestore nákladného vozidla a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora možno prepravovať 

 • príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície obecnej polície, Horskej záchrannej služby, členov stráže prírody a zamestnancov organizácie ochrany prírody pri plnení ich úloh 
 • iné osoby pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva alebo pri živelnej pohrome

2 komentáre na “Výnimky z pravidiel II

 1. K cyklistom nie potrebné ešte doplniť?:
  Osoby mladšie ako desať rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú a osoby, ktoré ich vezú smú jazdiť na bicykli po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok