Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich
modry majak

Výnimky z pravidiel III – policajné výnimky

V článkoch Výnimky z pravidiel I a Výnimky z pravidiel II sú podrobnejšie rozobraté výnimky z pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke. Ďalšími dvoma bežnými spôsobmi stanovenia výnimky, t. j. možnosti nedodržať nejaké pravidlo, je výnimka prostredníctvom dopravného značenia a výnimka založená rozhodnutím nejakého úradu/orgánu.

Pri príležitosti toho, že k 1. marcu 2024 nastali zmeny v okruhu vozidiel, ktorým môže polícia udeliť výnimku z niektorých dopravných značiek (týka sa to najmä značiek o statickej premávke a zákaze vjazdu), si v tomto článku predstavíme výnimky, ktoré udeľuje/vydáva Policajný zbor, resp. Prezídium Policajný zbor (v zákonoch stále nesprávne označované ako Ministerstvo vnútra SR). Policajné výnimky sú rôznorodé a z hľadiska logiky a opodstatnenosti pomerne špecifické. Stojí za to si ich poriadne zanalyzovať…

modry majak

Zvláštne výstražné znamenia

Ministerstvo vnútra môže v osobitných prípadoch, najmä ak je to potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku, na základe písomnej žiadosti vydať povolenie na používanie zvláštnych výstražných znamení aj na iných vozidlách, ako sú uvedené vyššie; v takom prípade môže byť zvláštne výstražné svetlo modrej farby umiestnené na vozidle len pomocou prenosného zariadenia.

V žiadosti sa o. i. musí uviesť účel a zdôvodnenie nevyhnutnosti používania zvláštnych výstražných znamení, zoznam vozidiel, ktoré budú zvláštne výstražné znamenie používať a územný a časový rozsah používania zvláštnych výstražných znamení.

Rozsah a podmienky používania zvláštnych výstražných znamení určí ministerstvo vnútra vo vydanom povolení. Ministerstvo vnútra môže povolenie kedykoľvek zrušiť, a to i bez udania dôvodu.

Na vydanie povolenia na používanie zvláštnych výstražných znamení sa nevzťahuje správny poriadok.

Poznámky

Veľmi kontroverzné ustanovenie znamenajúce možnosť vybaviť si výnimku na de facto legálne porušovanie pravidiel cestnej premávky. Už rozsah vozidiel s právom prednostnej jazdy, ktorý je uvedený priamo v zákone, je vymedzený veľmi voľne, vágne a príliš široko. Nápad povoľovať používanie zvláštnych výstražných znamení aj pre akékoľvek iné vozidlá je úplne cez čiaru. Vecne na vode postavené dôvody, právne pochybné nároky a procesne nejasné postupy znamenajú v konečnom dôsledku, že ministerstvo vnútra tie výnimky radšej utají (agenda vydávania povolenia na zvláštne výstražné znamenia je utajovanou skutočnosťou stupňa Vyhradené v oblasti zabezpečenia vnútorného poriadku a bezpečnosti), ako by malo otvorene priznať, aké konkrétne to sú tie osobitné prípady, v ktorých povolilo používať zvláštne výstražné znamenia. Z času na čas sa to objaví v spravodajstve (SME 2011, TV Markíza 2017, Aktuality 2020), ale v konečnom dôsledku bez akejkoľvek zmeny v dlhodobom status quo.

Poslanecký návrh na jar 2023 síce spočiatku navrhoval vypustiť možnosť vydávať takéto výnimky, ale príznačné pre danú problematiku je, že nakoniec to samotní predkladatelia prehodnotili a pozmeňujúcim návrhom v 2. čítaní z návrhu vypustili vypustenie tejto možnosti (nakoniec národná rada aj tak návrh zákona ako celok neschválila).

vynimka § 140

Výnimky podľa § 140

Policajný zbor môže povoľovať aj výnimky z niektorých pravidiel cestnej premávky. Spoločnou podmienkou pre každé vydanie výnimky je to, že sa môže povoliť len v mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky. 

Výnimku povoľuje orgán Policajného zboru (okresné/krajské riaditeľstvo); ak takáto výnimka presahuje územie kraja, povoľuje ju ministerstvo vnútra.

Žiadosť o povolenie výnimky sa doručí najneskôr 15 dní pred začiatkom prepravy, ktorej sa povolenie dotýka. 

Žiadosť o povolenie výnimky obsahuje

 • meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby
 • územný rozsah alebo trasu, po ktorej sa bude vozidlo pohybovať
 • dobu, po ktorú je výnimka potrebná
 • účel a zdôvodnenie výnimky
 • zoznam vozidiel, na ktoré sa bude výnimka vzťahovať, s uvedením ich evidenčných čísel a držiteľov, druhu, továrenskej značky a typu vozidla

Povolenie výnimky možno zrušiť, ak 

 • sa výnimka používa v rozpore s určenými podmienkami
 • odpadol dôvod, na ktorý bola povolená
 • sa skončila jej platnosť
 • je to potrebné z dôvodu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky

O povolení výnimky a jej zrušení sa rozhoduje s prihliadnutím na dopravno-bezpečnostnú situáciu. Žiadateľ o povolenie výnimky nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne jej nepovolením alebo jej zrušením. Správny poriadok sa na povolenie výnimky nevzťahuje.

Správny poplatok (od 1. apríla 2024) za povolenie výnimky, ktorá 

 • nepresahuje územie okresu na dobu do jedného roka – 22 eur, na dobu dlhšiu ako jeden rok – 45 eur
 • presahuje územie okresu, ale nepresahuje územie kraja na dobu do jedného roka – 28 eur, na dobu dlhšiu ako jeden rok – 90 eur
 • presahuje územie kraja na dobu do jedného roka – 45 eur, na dobu dlhšiu ako jeden rok – 140 eur
znacka Dialnica

Používanie diaľnice

Pravidlá

Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel.

Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km/h. 

Výnimka

Policajný zbor môže povoliť výnimku z týchto pravidiel o používaní diaľnice. V povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Výnimku možno povoliť najviac na 1 rok.

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste.

znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla

Zákaz jazdy

Pravidlá

Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t a motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t s prípojným vozidlom

 • v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase 7:00 – 19:00 h
 • v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase 00:00 – 22:00 h
 • v jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, v čase 00:00 – 22:00 h

Na ceste III. triedy je zakázaná jazda nákladným vozidlám a jazdným súpravám s celkovou hmotnosťou nad 12 t. 

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych a účelových ciest zakázané.

Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 0,6 m. 

Na ceste II. triedy je záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 0,6 m zakázaná jazda

 • v čase 6:00 – 9:00 h, 15:00 – 20:00 h a 23:00 – 4:00 h
 • v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase 7:00 – 19:00 h
 • v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase 00:00 – 22:00 h
 • v jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, v čase 00:00 – 22:00 h

Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C, je na cestách s výnimkou ciest III. triedy, miestnych a účelových ciest a nezníženej viditeľnosti zakázané.

Výnimka

Policajný zbor môže povoliť výnimku z týchto pravidiel o zákaze jazdy pre určité druhy vozidiel. V povolení výnimky sa určia podmienky jej používania, časová a územná platnosť a iné prípadné obmedzenia.

Výnimku možno povoliť najviac na 1 rok.

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste

Od správneho poplatku je oslobodené povolenie výnimky na používanie ciest I. triedy pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom a povolenie výnimky pre vozidlá, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C.

Dopravné značky

Policajný zbor môže povoliť výnimku z týchto dopravných značiek (vrátane príslušných dodatkových tabuliek):

 • zákaz vjazdu znacka Zakaz vjazdu znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla znacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce nebezpecne veci znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce naklad, ktory moze sposobit znecistenie vody znacka Maximalna hmotnost znacka Maximalna hmotnost na napravu znacka Maximalna sirka znacka Maximalna vyska znacka Maximalna dlzka znacka Povinne zastavenie vozidla znacka Nizkoemisna zona
 • zákaz zastavenia znacka Zakaz zastavenia, zákaz státia znacka Zakaz statia
 • zóna zákazu státia znacka Zona zakazu statia, parkovacia zóna znacka Parkovacia zona
 • pešia zóna znacka Pesia zona, obytná zóna znacka Obytna zona, školská zóna znacka Skolska zona

Výnimku možno povoliť najviac na 5 rokov.

Vodič vozidla je povinný mať doklad o povolení výnimky vo vozidle na viditeľnom mieste. Výnimka je vo formáte A5 s červeným pásom, ak ide o výnimku v rámci okresu, s modrým pásom, ak ide o výnimku v rámci kraja a so zeleným pásom, ak ide o výnimku v rámci Slovenska.

Doklad o povolení výnimky sa nevydáva, ak sa namiesto toho vydalo len upovedomenie o povolení výnimky a zápise údajov do evidencie vozidiel.

Výnimku možno povoliť, len ak ide o vozidlo

 • ministerstva, iného ústredného orgánu štátnej správy alebo nimi zriadenej rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie
 • Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta SR, Ústavného súdu SR
 • súdu alebo Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky
 • Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, krajskej prokuratúry alebo okresnej prokuratúry
 • Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Národnej banky Slovenska
 • Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, finančnej správy
 • Slovenskej informačnej služby
 • ozbrojených síl Slovenskej republiky, Vojenského spravodajstva, Vojenskej polície
 • obecnej polície, ak je označené
 • Hasičského a záchranného zboru
 • Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby alebo ostatných hasičských jednotiek, ak je určené na záchranu života, zdravia alebo majetku
 • Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky, ak je určené, vybavené a používané na zisťovanie zdrojov rušenia prevádzky telekomunikačných sietí a zariadení
 • prevádzkovateľa univerzálnej poštovej služby, ak je určené, vybavené a používané na vyberanie a distribúciu poštových zásielok
 • zdravotníckeho zariadenia, ak je označené ako sanitné vozidlo, alebo označené vozidlo zariadenia ambulantnej starostlivosti pri poskytovaní starostlivosti formou mobilného hospicu alebo prostredníctvom agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 • Slovenského Červeného kríža
 • biskupského úradu alebo ústredia inej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • súkromnej bezpečnostnej služby s licenciou na prevádzkovanie strážnej služby prevádzkujúcej zabezpečovací systém alebo poplachový systém slúžiaci na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta, ak je používané na preverenie signálu; vozidlo musí byť označené, pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné
 • súkromnej bezpečnostnej služby, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí; vozidlo musí byť označené, pričom toto označenie nesmie byť odnímateľné
 • finančnej inštitúcie, ak je určené, vybavené a používané na prepravu bankoviek a mincí
 • pri preprave predsedu samosprávneho kraja

Poznámky

Aj tento režim vydávania výnimiek je veľmi problematický z viacerých uhlov pohľadu. Nejde pritom o novinku zavedenú v roku 2009; tieto výnimky existovali už dlhodobo predtým v prakticky nezmenenom rozsahu, akurát sa táto výnimka nepreukazovala papierovým dokladom za predným sklom, ale tabuľkou s evidenčným číslom, na ktorej bolo za skratkou okresu písmeno X a tri číslice (BA – X 123).

Už len to samotné legislatívne vyjadrenie (V mimoriadnych a nevyhnutných prípadoch a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa povoliť výnimka) je logický nezmysel, pretože nejde predsa o mimoriadnosť, nevyhnutnosť a neohrozenie bezpečnosti ako podmienky na udelenie výnimky (t. j. požiadavka kladená na orgán, ktorý rozhoduje o udelení výnimky), ale o podmienky jej používania (t. j. požiadavka kladená na vodiča, ktorý využíva výnimku). Ani formulácia o výnimke z dopravnej značky nie je práve najšťastnejšia, keďže niektoré značky v sebe obsahujú niekoľko pravidiel – napr. v pešej zóne neplatí pre vodiča s výnimkou max. rýchlosť 20 km/h, zákaz vjazdu alebo zákaz parkovania mimo vyznačených miest? Anomáliou je výnimka zo školskej zóny, ktorá okrem rýchlosti de facto žiadne obmedzenia pre vodičov nemá.

V zásade tieto výnimky úplne nabúravajú systematiku dopravného značenia vrátane toho základného aspektu, že výnimka z nejakej regulácie danej značkou sa má zakladať tiež značkou (dodatkovou tabuľkou; od toho predsa tá tabuľka je). Ďalej pri týchto výnimkách úplne absentuje teritorialita, t. j. limitácia porušenia len nejakej konkrétnej značky (z výnimky vyplýva možnosť porušovať značky v rámci celého územia, na ktoré sa vzťahuje výnimka). Odôvodnenosť toho, prečo o tom vlastne rozhoduje polícia, je neznáma a vlastne aj nevysvetliteľná. V neposlednom rade to môže negatívne ovplyvňovať (opodstatnené) záujmy na udržiavaní premávkového režimu v špecifických oblastiach s obmedzeným (regulovaným) vjazdom. Tento aspekt sa bude len a len zvýrazňovať rozširovaním regulovaného parkovania v slovenských mestách a porušovaním ich pravidiel vozidlami s výnimkami (neplatenie parkovného, parkovanie na miestach pre rezidentov a pod.). Práve kvôli postupne čoraz rozsiahlejšiemu zavádzaniu parkovacích politík v mestách badať čoraz väčší tlak na rozširovanie okruhu vozidiel, ktorým sa môže povoliť výnimka, ako aj čoraz väčší počet vozidiel, ktoré túto výnimku majú udelenú.

Podstatným negatívom pri samotnom používaní výnimky je aj psychologický efekt – ak má vodič fyzicky nejaký doklad o možnosti porušovať niektoré dopravné značky, má prirodzenú tendenciu tú výnimku aj využívať. Platí to potom aj pri porušovaní pravidiel, na ktoré sa výnimka nezvťahuje, ale ide o podobné situácie (napr. vodič s výnimkou môže vojsť do zákazu vjazdu alebo do pešej zóny, tak má tendenciu vojsť aj do BUS pruhu; vodič s výnimkou nemusí dodržiavať pravidlá parkovania v obytnej alebo parkovacej zóne, tak má tendenciu parkovať aj na chodníku alebo na parkovisku v rozpore s jeho pravidlami). Príkladov na to možno v médiách nájsť viacero (Nitra 2014, Bratislava 2023) vrátane príkladov s pofidérnymi výnimkami (viď tu a tu).

Iným logickým nezmyslom tohto spôsobu výnimiek sú vozidlá, ktoré by (opodstatnene) mali mať možnosť v istých situáciách porušiť nejaké pravidlo vo všeobecnosti, avšak podľa súčasných pravidiel by to bez výnimky nebolo možné. Polícia tak teraz rozhoduje o tom, vozidlá ktorej súkromnej bezpečnostnej služby budú alebo nebudú môcť vojsť do zákazu vjazdu pri preverovaní poplašného signálu alebo či a ktoré vozidlo bezpečnostných a spravodajských zložiek bude môcť pri špecifických činnostiach (sledovanie, ochrana osôb) legálne porušiť niektoré pravidlá. Výnimka sa tak vydáva aj v takých situáciách, kedy by možnosť porušiť zákaz státia alebo vjazdu (iba tieto pravidlá) mala byť daná všeobecne, konkrétnymi formuláciami priamo v zákone. Obchádza sa to potom zbytočnými všeobecnými výnimkami, ktoré len demonštrujú nie príliš veľkú logiku celého tohto systému. Pre zaujímavosť – ak kvôli doručeniu zásielky zastaví kuriér Slovenskej pošty v rozpore s pravidlami, je to v poriadku, pretože na to určite má výnimku. Ak to isté chce urobiť kuriér akejkoľvek inej doručovateľskej spoločnosti, je to na pokutu do 50 eur v blokovom konaní, pretože na takú výnimku nemá nárok.

Okrem polície môže udelenie výnimky zo zákazu vjazdu vyplývať aj pre iné subjekty, spravidla pre správcu/vlastníka danej cesty, a to prostredníctvom textu na dodatkovej tabuľke Neplatí pre (t. j. “okrem vozidiel s povolením xxx”), viď napr. tu, tu alebo tu. Spoločným menovateľom tohto systému je, že ide o konkrétne výnimky, t. j. výnimky vydané pre konkrétne vozidlá na konkrétne miesto (porušenie konkrétneho zákazu) s tým, že si to reguluje samotný vlastník/správca cesty, teda subjekt, ktorý má štandardne najväčší záujem na správnom regulovaní premávky v atypických oblastiach (rekreačné oblasti, priemyselný objekt, obslužný areál s obmedzeným vjazdom, lesné cesty a pod.). 

V súčasnosti môže byť takýto systém spochybňovaný pre jeho legálnosť (vydávanie výnimiek pre iné subjekty ako Policajný zbor nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu). Bolo by pravdepodobne vhodnejšie takýto systém zoficiálniť a nahradiť ním policajné výnimky. Na to je potrebné nastaviť v zákone konkrétny orgán na vydanie povolenia (správca cesty), naformulovať základné kritériá a naviazať túto možnosť na dodatkovú tabuľku (kde by potom postačoval už len text “okrem vozidiel s povolením”, keďže by zo zákona vyplývalo, o koho povolenie ide).

Všeobecné výnimky

Ministerstvo vnútra môže vydať všeobecné povolenie výnimky s platnosťou na celé územie Slovenskej republiky.

Poznámky

Okrem už spomenutej zbytočnej výnimky pre vozidlá Policajného zboru, hasičských jednotiek a záchrannej zdravotnej služby sa táto možnosť políciou (v mene Ministerstva vnútra SR) štandardne využíva na povolenie dojazdu nákladných vozidiel vo sviatky. V roku 2023 to Prezídium Policajného zboru povolilo v apríli, septembri, novembri aj decembri, čiže na všetky sviatky, ktoré prichádzali do úvahy okrem 1. novembra, čo je oproti minulým rokom netradičné, pretože sa výnimka povoľovala aj na Dušičky (napr. rok 2022). Aj tu platí, že namiesto nejasného a vágneho udeľovania výnimiek by bolo oveľa vhodnejšie zadefinovať nákladným vozidlám priamo v zákone možnosť dojazdu do cieľa a vypustiť možnosť udeľovať výnimku.

V predchádzajúcom volebnom období sa takýto spôsob čiastočne navrhoval prostredníctvom poslaneckej novely, ale bolo to značne nedopracované a zásadne sa pritom aj rozširoval okruh nákladných vozidiel, ktoré by mohli jazdiť vo sviatky, čím by sa už takmer úplne minul účel tohto zákazu, lebo jediné vozidlá, na ktoré by sa zákaz vzťahoval, by bol v podstate len medzinárodný tranzit cez Slovensko.

pokyn policajta stoj

Výnimka na mieste

Výnimku z pravidiel cestnej premávky, ktorá je v cestnej premávke okamžite potrebná, môže povoliť policajt na mieste samom v nevyhnutnej miere a za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť cestnej premávky. 

V minulosti sa bolo možné občas v radoch samotných policajtov stretnúť s názorom, že túto možnosť môžu využívať aj sami voči sebe, čo je samozrejme logický aj právny nezmysel. Táto možnosť úzko súvisí a je priamo previazaná s oprávneniami policajta pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Na základe toho môže policajt napr. povoliť otočenie sa na mieste, kde je to inak zakázané, vojsť do zákazu, porušiť prikázaný smer a pod., ak je to potrebné z dôvodu dopravnej nehody, odstraňovania jej následkov, kolóny vozidiel atď.

splnomocnenie pre prejazd

Splnomocnenie pre voľný prejazd

Existuje ešte jedna, pomerne tajuplná forma výnimky, ktorú vydáva Policajný zbor, a to bez akéhokoľvek zákonného splnomocnenia, len na základe interných predpisov – splnomocnenie pre voľný prejazd. Občas sa nejaká poznámka o existencii takého dokladu objaví aj v médiách (Trend 2021, Aktuality 2024).

Ak vodič pri cestnej kontrole predloží policajtovi toto splnomocnenie, policajt mu musí neodkladne umožniť pokračovať v jazde. Nejde teda vlastne o výnimku, ktorá legalizuje porušenie pravidiel cestnej premávky, ale o príkaz pre policajta ignorovať prípadné porušenie pravidiel a nechať daného vodiča odísť. Jedinou výnimkou je situácia, ak je držiteľ splnomocnenia účastníkom dopravnej nehody so služobným vozidlom. Pri cestnej kontrole musí policajt aj držiteľ splnomocnenia postupovať tak, aby pred nepovolanými osobami nevyšlo najavo, že kontrolovaný je držiteľom splnomocnenia a plní úlohy zvláštnej povahy.

Splnomocnenie je určené na rýchlu a jednoduchú identifikáciu policajta alebo príslušníka iného bezpečnostného orgánu (napr. Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo) plniaceho úlohy zvláštnej povahy alebo inej oprávnenej osoby. Úlohou zvláštnej povahy je úloha, na splnenie ktorej sa utajovaným spôsobom využívajú metódy, formy a prostriedky operatívno-pátracej činnosti, príp. iná obdobná činnosť príslušníkov iných bezpečnostných orgánov.

Inou oprávnenou osobou je osoba, ktorej bolo vo výnimočnom prípade s osobitným zreteľom z bezpečnostných dôvodov schválené vydanie splnomocnenia.

Vydanie splnomocnenia schvaľuje prezident Policajného zboru a po jeho schválení ho vydáva úrad zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru. Riaditeľ úradu je oprávnený v nepravidelných intervaloch obmieňať symbol a farbu náležitostí splnomocnenia.

tabulka s evidencnym cislom - policajna a vojenska

Vozidlá s osobitným evidenčným číslom

Vodič vozidla opatreného tabuľkou s osobitným evidenčným číslom (policajné, vojenské vozidlá), ak je to nevyhnutne potrebné na plnenie úloh, nie je povinný rešpektovať zákaz vjazdu znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla, zákaz zastavenia znacka Zakaz zastavenia či zákaz státia znacka Zakaz statia, ako ani zákaz vjazdu vozidiel do pešej zóny znacka Pesia zona. Pritom je povinný dbať na potrebnú opatrnosť a nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok