Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Výstražné značky I

Všeobecne

Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky (predovšetkým vodičov) na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti. Obsahujú v sebe teda skrytý odkaz na všeobecné pravidlo o prispôsobení správania stavu cesty, situácii v premávke a poveternostným podmienkam. Pre vodičov aj odkaz na pravidlo o prispôsobení rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať.

Umiestňovanie

Výstražné značky sa štandardne umiestňujú vpravo od vozovky približne kolmo na jej os, čiže tak, aby boli viditeľné zo smeru jazdy (premávky), pre ktorý sú určené. Pri výstražných značkách prichádza bežne do úvahy aj ich opakované umiestnenie vľavo od vozovky; v takom prípade možno symbol na výstražnej značke vyobraziť zrkadlovo, ak sa tým nenaruší jej význam. Napr. jeleň skákajúci do vozovky alebo deti vbiehajúce na vozovku sa otočia tak, aby symbol skákal/vbiehal do vozovky aj z ľavej strany (zohľadňuje to psychologický efekt, keďže podvedome sa inak zareaguje na deti vbiehajúce do vozovky alebo na jeleňa skákajúceho do vozovky ako keď vybiehajú/odskakuje z vozovky preč). Výstražné značky sa môžu umiestňovať aj nad vozovkou, čo prichádza do úvahy napr. pri použití vo forme premenných značiek na portáloch.

V obci sa všeobecné výstražné značky (pravidlá umiestňovania priecestných značiek vyplývajú z ich významu) umiestňujú spravidla bezprostredne pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú.

Mimo obce sa všeobecné výstražné značky umiestňujú spravidla 150 až 250 m pred nebezpečenstvom, na ktoré upozorňujú. Ak je vzdialenosť k nebezpečenstvu podstatne nižšia alebo vyššia, uvedie sa táto skutočnosť na dodatkovej tabuľke Vzdialenosť .

Výstražné značky by sa mali umiestňovať spravidla samostatne; spolu s inou značkou musí byť výstražná značka umiestnená vtedy, ak tá iná značka priamo súvisí s výstražnou značkou (napr. výstražná značka Svetelné signály spolu so značkou Najvyššia dovolená rýchlosť ). Pri súčasnom umiestnení výstražnej značky s inou značkou na jednom stĺpiku/nosiči sa výstražná značka spravidla umiestňuje nad inú značku (výnimkou je len Návesť pred priecestím , kedy sa napr. rýchlostné obmedzenie dáva nad túto výstražnú značku). V takom prípade platí špecifické pravidlo o ukončení regulácie – regulácia (príkaz, zákaz, obmedzenie) platí najďalej 100 m za miestom, kde pominulo nebezpečenstvo, na ktoré upozorňovala výstražná značka.

Dodatkové tabuľky

S výstražnými značkami možno používať len niektoré zo všeobecných dodatkových tabuliek:

 • Vzdialenosť , ktorá vyznačuje vzdialenosť k nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
 • Dĺžka úseku , ktorá vyznačuje dĺžku nebezpečného úseku, ak je umiestnená pod výstražnou značkou,
 • Smerová šípka , ktorá vyznačuje smer k nebezpečenstvu, na ktoré upozorňuje výstražná značka, pod ktorou je umiestnená,
 • Spresňujúce informácie , ktorá podrobnejšie informuje o povahe alebo iných charakteristikách nebezpečenstva vyznačeného značkou, pod ktorou je umiestnená.

Použitie iných dodatkových tabuliek s výstražnými značkami je nepravdepodobné.

Na dodatkovej tabuľke (prichádza v zásade do úvahy len na tabuľke Spresňujúce informácie) možno na upozornenie použiť aj iný symbol, ako je uvedený vo vyhláške, ak je jeho význam pre účastníkov cestnej premávky dostatočne zrejmý. Takýto symbol však musí byť uvedený v predpise Ministerstva dopravy a výstavby SR (vzorové listy, technické podmienky), ktorý ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Delenie

I. Všeobecné výstražné značkyNebezpečenstvo
I.1. Stavebno-technické vlastnosti cestyZákruta
Dvojitá zákruta
Klesanie
Stúpanie
Zúžená vozovka
Nerovnosť vozovky
Nebezpečná krajnica
I.2. Stav vozovky a externé vplyvyNebezpečenstvo šmyku
Sneh alebo poľadovica
Štrk na vozovke
Padnuté kamene
Bočný vietor
I.3. Organizácia a stav premávkyKolóny
Práca
Obojsmerná premávka
Svetelné signály
Križovatka
I.4. Pohyb na cesteChodci
Deti
Priechod pre chodcov
Cyklisti
Zver
Hospodárske zvieratá
II. Priecestné značkyPriecestie
Návesť pre priecestím
Výstražný kríž

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

 • Niektoré výstrahy, ktoré sa uvádzali ako samostatné značky, sa už takto samostatne neuvádzajú, keďže z hľadiska významu nejde o rozličné značky (namiesto dvoch značiek Zákruta vpravo a Zákruta vľavo je už iba jedna značka Zákruta; to isté platí vo vzťahu k výstrahám pred dvojitou zákrutou a zúženou vozovkou ).
 • Vypustili sa výstražné značky, ktoré z povahy veci možno považovať za nadbytočné, pretože neupozorňujú na nebezpečenstvo (Spomaľovací prah , Električka ) alebo upozorňujú na niečo, čo je riadne označované inými dopravnými značkami (Križovatka s kruhovým objazdom , Tunel ), príp. nemajú veľmi reálne využitie (Lietadlá ).
 • Samostatné výstrahy pred hmlou a dopravnou nehodou sa vypustili, pretože ich reálne použitie má význam v zásade len vo forme premenných značiek, na ktorých je dovtedajšia grafika nečitateľná, preto je vhodnejšie upozorňovať na tieto javy výstražnou značkou Nebezpečenstvo a dodatkovou tabuľkou s vhodným nápisom.
 • Značka Križovatka , zaradená medzi značky upravujúce prednosť v jazde, sa presunula medzi výstražné značky a značky Križovatka s vedľajšou cestou , zaradené tiež medzi značky upravujúce prednosť v jazde, sa presunuli medzi informačné (už pod názvom Križovatka s prednosťou v jazde).
 • Výstražná značka Padajúce kamene sa premenovala na Padnuté kamene a primerane tomu sa upravil aj jej význam.
 • Z výstražných značiek pred priecestím sa upustilo od rozlišovania medzi priecestím so závorami a priecestím bez závor , keďže z hľadiska obozretnosti vodiča pri približovaní sa k priecestiu a dodržiavania ďalších súvisiacich pravidiel je to bezpredmetné (taktiež symbol závor je archaický, bez relevantnej súvislosti so súčasnými závorami). Z obdobných dôvodov sa upustilo aj od rozlišovania medzi krížom označujúcom jednokoľajové priecestie a krížom označujúcom viackoľajové priecestie .
 • Výstražný kríž (v zahraničných predpisoch často aj oficiálne nazývaný ako „ondrejský kríž“), ktorý bol vyobrazený na obdĺžnikovej tabuľke, je znova v klasickom tvare kríža tak, ako je to medzinárodným štandardom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok