Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich
priecestie II ilustracny

Železničné priecestia II – ako sa na nich správať

Po prvom článku série o železničných priecestiach, v ktorom sme si priblížili, čo je priecestie, aké druhy priecestí poznáme, ako sa zriaďujú a ako sa zabezpečujú, si v tomto článku pripomeniem a zhrnieme ako sa na nich treba správať, t. j. pravidlá prechádzania cez priecestie.

Prednosť

Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou. 

Túto úplne najdôležitejšiu zásadu správania sa na priecestí paradoxne nenájdeme v pravidlách cestnej premávky, ale v zákone o dráhach, kde to nemá čo hľadať. Okrem tejto fundamentálnej zásady sú už ostatné pravidlá pre účastníkov cestnej premávky uvedené tam, kde majú byť. 

Pred priecestím

Pred železničným priecestím je každý účastník cestnej premávky (t. j. nielen vodič, ale aj chodec) povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa musí presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Toto pravidlo je úplne základné a platí bez ohľadu na zabezpečenie priecestia. Je potrebné si uvedomiť, že vlaky nemajú pevne danú pravostrannú premávku, čiže aj keď je trať dvojkoľajná, vlak môže prísť po hociktorej koľaji z oboch strán.

Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde. 

Predchádzanie

Pri jazde cez železničné priecestie sa nesmie predchádzať.

Obmedzenie zákazu predchádzania len na samotné priecestie je jedným z viacerých nedostatkov našich pravidiel. Z hľadiska bezpečnosti je to nedostatočné – predchádzanie by malo byť zakázané už aj pri približovaní sa k priecestiu tak, ako je tomu aj pred inými podobnými miestami. Napr. predchádzanie nie je zakázané len pri jazde cez križovatku, ale aj v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky. Taktiež sa nesmie predchádzať nielen priamo na samotnom priechode pre chodcov/cyklistov, ale aj bezprostredne pred nimi. Pri štandardnom značení by prechádzanie malo byť zakázané už od značky značka Priecestie .

Otáčanie a cúvanie

Vodič sa nesmie otáčať a nesmie cúvať na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti.

Zastavenie a státie

Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred ním a 15 m za ním.

Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere. 

Zastavenie vozidla

Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka Stoj, daj prednosť v jazde! znacka Stoj, daj prednost v jazde!, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

priecestie Ľubiša
priecestie v Ľubiši, okres Humenné

Podľa starých predpisov sa značka znacka Stoj, daj prednost v jazde! umiestňovala pod výstražný kríž. Podľa nových predpisov sa značka znacka Stoj, daj prednost v jazde! umiestňuje nad výstražný kríž.

Zastavenie vozidla na priecestí

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.

Od júna 2012 označujú Železnice SR železničné priecestia jedinečným identifikačným číslom (JIČ) na celoštátnych a regionálnych železničných dráhach vo vlastníctve štátu. Označenie je tvorené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4-miestnym číslom (napr. SP2727). Rozmer nálepky s číslom je 4,3 x 16 cm, číslo má výšku písma 3,3 cm. Nálepka sa obyčajne nachádza na zadnej strane výstražného kríža.

Účelom JIČ je zvýšenie bezpečnosti cestnej a železničnej premávky tým, že v prípade mimoriadnej udalosti sa dosiahne rýchlejší zásah a efektívnejšia reakcia z dôvodu rýchlejšej identifikácie konkrétneho priecestia pri nehode alebo poruche. V prípade nehody na železničnom priecestí, resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti v oblasti nebezpečného pásma na železničnom priecestí, možno túto skutočnosť telefonicky oznámiť na tiesňovej linke 112, pričom operátor vie – po identifikácii konkrétneho priecestia – vykonať potrebné opatrenia.

Ťažko povedať niečo k účinnosti tohto označovania, verejne dostupné údaje o tom známe nie sú. Názor o jeho užitočnosti v súčasnom technickom prevedení zo strany Železníc SR si môže urobiť každý sám napr. na priecestí v Senci pri predstave toho, že ste vodič uviaznutý medzi závorami a v tej panike sa snažíte nájsť a prečítať číslo priecestia.

priecestie JIČ
zdroj: www.pnky.sk 

Vchádzanie na priecestie

Vodič ani chodec nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia
 • sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory
 • už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie
 • osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu
 • situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde

Prvé pravidlo vlastne ani nie je všeobecným pravidlom správania sa na železničnom priecestí, ale skôr zbytočne duplikovaným významom daného svetelného signálu. Rovnako však už aj v súčasnosti nemožno vchádzať na priecestie ani vtedy, ak svieti jeden červený signál – ako napr. v Humennom. Vyplýva to jednoducho a priamo z významu červeného signálu, ktorý vodičovi prikazuje zastaviť bez ohľadu na to, čo sa nachádza za signálom (križovatka, priechod, tunel, priecestie, výjazd hasičských vozidiel, atď.).

Pokyny na jazdu

Osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia môže dávať aj pokyn na jazdu cez železničné priecestie, a to vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela. Tento pokyn sú vodiči aj chodci povinní poslúchnuť bez ohľadu na to, či svieti, bliká, húka alebo zvoní priecestné zabezpečovacie zariadenie, či sa spúšťa alebo zdvíha závora alebo či vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak.

Takáto osoba musí zabezpečovať chod dráhového vozidla cez priecestie vždy pri posune dráhových vozidiel tlačením cez priecestie, ktoré nie je vybavené priecestným zabezpečovacím zariadením alebo ktorého priecestné zabezpečovacie zariadenie má poruchu alebo nie je v činnosti.

Zhrnutie

Najdôležitejšie pravidlá možno zjednodušiť a zhrnúť približne takto:

 • Približujte sa k priecestiu primeranou rýchlosťou a buďte pripravení brzdiť.
 • Nikdy pred priecestím nepredbiehajte.
 • Pozerajte sa na železničnú trať na obe strany.
 • Dávajte pozor, či nepočuť húkanie alebo pískanie vlaku.
 • Zastavte, ak sa vlak blíži k priecestiu bez svetelnej signalizácie/závor, aj keď tam nie je stopka.
 • Zastavte pred priecestím, na ktorom blikajú červené svetlá (svieti červené svetlo), nie až vtedy, keď sa spustia závory.
 • Pokračujte v jazde až vtedy, keď červené svetlá prestanú blikať (červené svetlo prestane svietiť) a závory sú úplne otvorené.

Rýchlosť

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h.

Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. 

Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.

O zmysluplnosti pravidla o rýchlosti jazdy cez železničné priecestie odvíjajúcej sa od bieleho svetla už bolo niečo napísané v predchádzajúcom článku. Takéto pravidlo je (česko-)slovenské unikum; neexistuje to pravdepodobne nikde inde v Európe (na svete). Ministerstvo vnútra SR preto v roku 2019 navrhovalo vypustenie odlišných rýchlostí prejazdu cez priecestie v závislosti od toho, či bliká alebo nebliká biele svetlo, ale Ministerstvo dopravy SR (Železnice SR) s tým zásadne nesúhlasili.

Takéto pravidlo by sa však malo úplne vypustiť, resp. prinajhoršom iba zaviesť najvyššiu dovolenú rýchlosť prejazdu cez železničné priecestie mimo obce. Ani samotné pevné nastavenie najvyššej dovolenej rýchlosti pri prejazde cez priecestie nie je nijak medzinárodne štandardizované, ale v niektorých štátoch ho možno nájsť. Všetko by bolo lepšie a logickejšie ako súčasný rozdiel v rýchlosti podľa toho, či bliká alebo nebliká biele svetlo. 

Že ani na našom území nejde o trvalé a nemenné pravidlo si ukážeme na historickom priereze pravidiel prejazdu cez priecestie.

rok 1951
vozidlá hromadnej dopravy osôb

vozidlá prepravujúce horľavé alebo výbušné látky
povinné zastavenie pred každým priecestím
ostatné motorové vozidlápribližovanie sa k priecestiu rýchlosťou max. 15 km/h
rok 1953 
vozidlá hromadnej dopravy osôb

vozidlá prepravujúce horľavé alebo výbušné látky

mestské koľajové vozidlá
povinné zastavenie pred každým priecestímv obci treba zastaviť len pred priecestím bez závor a bez svetelného výstražného zariadenia

pred vlečkovým priecestím to neplatí
ostatné motorové vozidlápribližovanie sa k priecestiu rýchlosťou max. 25 km/h
rok 1956
vozidlá hromadnej dopravy osôb

vozidlá prepravujúce horľavé alebo výbušné látky

mestské koľajové vozidlá
povinné zastavenie pred každým priecestímpred vlečkovým priecestím tieto vozidlá nezastavujú (vlečky sú označené značkou a tabuľkou s nápisom “Vlečka”)
ostatné motorové vozidlá30 m od priecestia a počas prechádzania priecestia mierna rýchlosť (t. j. max. 25 km/h)to platí aj pri prechádzaní vlečiek pre vozidlá hromadnej dopravy osôb, vozidlá prepravujúce horľavé alebo výbušné látky a mestské koľajové vozidlá
rok 1960
autobus s cestujúcimi

nákladný automobil prepravujúci na nakladacej ploche viac ako 8 osôb 

traktor s nákladným prívesom, na ktorom sú prepravované osoby
povinné zastavenie pred každým priecestímneplatí pri prechádzaní železničnej vlečky označenej dopravnou značkou „Železničná vlečka“ 
ostatné vozidlá30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní rýchlosť max. 30 km/hneplatí pri prechádzaní železničnej vlečky označenej dopravnou značkou „Železničná vlečka“ 
rok 1966
autobus s cestujúcimi

nákladný automobil prepravujúci na ložnej ploche viac ako 6 osôb

traktor s nákladným prívesom, na ktorého ložnej ploche sa prepravujú osoby
povinné zastavenie pred každým priecestímneplatí pre železničné priecestia označené dopravnou značkou „Vlečkové priecestie“
ostatné vozidlá30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní rýchlosť max. 30 km/hneplatí pre železničné priecestia označené dopravnou značkou „Vlečkové priecestie“
rok 1975
všetky vozidlá30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní rýchlosť max. 30 km/h

ak svieti pomaly kmitajúce biele svetlo, 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní rýchlosť max. 50 km/h
neplatí pre priecestia označené ako vlečkové priecestie
rok 1989, 1996, 2009
všetky vozidlá30 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní rýchlosť max. 30 km/h

ak svieti prerušované biele svetlo, 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní rýchlosť max. 50 km/h
pritom sa nesmie zbytočne predlžovať doba prechádzania priecestia

Ako z tohto prehľadu vidieť, pravidlá jazdy cez priecestie sa u nás nezmenili od roku 1989. Čo sa týka rýchlosti, tak tá platí bez ohľadu na to, či ide o “reálne” priecestie alebo vlečkové. Nezmysel takého nastavenia si možno všimnúť hocikde po Slovensku. Najvyššiu dovolenú rýchlosť 30 km/h vo vzdialenosti 30 m pred “priecestím” napr. na Kopčianskej v Petržalke alebo v Podbrezovej nedodržiava logicky a pochopiteľne vôbec nikto a keby to niekto urobil, tak by tým akurát zvýšil riziko dopravnej nehody svojím nečakaným brzdením.

Veľmi pekne spracovaný článok o uvedenej vlečke v Petržalke možno nájsť na webe railtrans.sk.

Rýchlosť dráhových vozidiel

Rýchlosť jazdy cez priecestie nie je obmedzená len pre vodičov motorových vozidiel, ale v istom prípade aj pre vodičov dráhových vozidiel. Ak má priecestné zabezpečovacie zariadenie poruchu a nedáva výstrahu účastníkom cestnej premávky predpísaným spôsobom, vedúce dráhové vozidlo, ktoré sa blíži k takému priecestiu, dáva už od vzdialenosti 60 m pred takým priecestím opakovane zvukovú výstrahu a ide rýchlosťou najviac 10 km/h. Osoba, ktorá vedie dráhové vozidlo, musí ísť so zvýšenou pozornosťou, a ak porucha priecestia nie je návestená, musí byť o tejto skutočnosti vopred oboznámená. 

Chodenie po železničnej trati

Pravidlá cestnej premávky upravujú len chôdzu/jazdu po električkovom koľajovom páse  (časť cesty určená predovšetkým na premávku električky). S využívaním železničnej trate aj na účely cestnej premávky predpisy nerátajú ani teoreticky.

Električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť len pri obchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestu, alebo ak to dovoľuje dopravná značka alebo ak to vyžadujú mimoriadne okolnosti, najmä ak nie je medzi električkovým koľajovým pásom a okrajom vozovky dostatok miesta. 

Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať len priečne, a to na mieste prispôsobenom na to. 

Zákaz chodenia alebo jazdenia po (pozdĺž) železničnej trati vyplýva zo zákona o dráhach, ktorým je zakázaný vstup osôb na dráhu a do obvodu dráh na miesta, ktoré nie sú prístupné verejnosti bez súhlasu jej prevádzkovateľa.

Bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy možno vstupovať do obvodu dráhy len

 • na prechod dráhy v mieste úrovňového križovania dráhy s cestnou komunikáciou
 • na osobných nástupištiach, na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených na pohyb cestujúcich
 • na nakladacích rampách a na prístupových cestách k nim a na iných miestach určených pre nakládku, prekládku a vykládku tovaru
 • po verejne prístupných účelových cestách v obvode dráhy zriadených prevádzkovateľom dráhy alebo so súhlasom prevádzkovateľa dráhy

Sankcie

Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Za tento priestupok možno vodičovi uložiť pokutu 60 až 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov, v blokovom konaní mu možno uložiť pokutu do 150 eur.

V rámci tzv. objektívnej zodpovednosti sa držiteľovi vozidla za prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, uloží pokuta 300 eur. 

Ten, kto prechádza cez dráhu mimo určeného priestoru priechodu alebo priecestia alebo vstúpi do iného priestoru neprístupného verejnosti označenom zákazom vstupu, sa dopustí priestupku, za ktorý sa uloží pokuta 20 až 300 eur, v blokovom konaní 10 až 50 eur.

2 komentáre na “Železničné priecestia II – ako sa na nich správať

 1. Mám otázku mimo tému ale z bežnej praxe. Sú práce na ceste, rýchlosť je obmedzená na 30 km/hod. Značku ktorá by ju ukončovala niet, križovatky široko ďaleko niet, robotníkov niet. Moja otázka teda znie ak by bola teda značka 253 umiestnená spolu napr. so značkou 131 a ide teda o značku umiestnenú pri okraji cesty mohlo by sa už v tomto prechodnom období ktoré stále platí aplikovať pravidlo v ust.§ 7 ods.6 vyhlášky 30/2020 alebo sa toto pravidlo môže aplikovať až po skončení prechodného obdobia? Nie je mi to jasné.

 2. Podla mna ano; platnost rychlosti umiestnenej spolu s vystraznou znackou je specificke pravidlo, ktore ma prednost pred tym vseobecnym.
  Ale idealne by bolo umiestnovat tie znacky napr. na krajnicu (cize nie pri okraji cesty) a je to jasne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok