Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové II

Po prvej časti série Ako vymeniť staré značky za nové, v ktorej bola predstavená výmena (obnova) výstražných značiek a značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka príkazových a zákazových značiek.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (vzorové listy, technické podmienky) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená zmena farebnosti na dočasných (po starom prenosných) pruhových značkách (ktoré boli podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. formálne zaradené ako príkazové), ktorá spočívala v nahradení bielej alebo modrej podkladovej farby žltou farbou s tým, že šípky (symboly) boli vždy čierne.

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k zmene smeru jazdy pri presmerovaní pruhov) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.  

Zákazové značky

Pri súčasnom umiestnení zákazovej a výstražnej značky sa pri obnove umiestňuje zákazová značka vždy pod výstražnú značku (t. j. opačne ako tomu bolo podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.).

Kombinácia zákazovej značky s inou značkou, ktorá nie je vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. vrátane dodatkovej tabuľky, sa spravidla neobnovuje; záleží od danej situácie.

Niektoré už neprípustné kombinácie

Značky so zákazmi súvisiacimi s rozmermi a hmotnosťami vozidiel sa obnovujú najviac do hodnôt uvedených nižšie pri každej z týchto značiek; platí to najmä pre max. výšky, ktoré sa bežne používali s hodnotami ako 4,5 m alebo 4,8 m, ktoré presahujú legálne možné hodnoty výšok vozidiel, a teda nikomu nič nezakazovali.

Značka Iný príkaz sa neobnovuje; niektoré jej verzie (napr. so zákazom vjazdu pre LPG, CNG a pod.) nemajú alternatívu a musia byť odstránené, niektoré verzie možno nahradiť inými značkami (napr. “prejazd zakázaný” možno nahradiť zákazom vjazdu pre tranzit ), avšak vzhľadom na zmenu vo význame si to vyžaduje nové určenie.

Zvláštnu pozornosť treba dávať obnove značiek o rýchlosti a zákaze predchádzania – tie treba vždy posúdiť s ohľadom na nové zásady a dávať aj ukončovacie značky v situáciách, v ktorých sú nevyhnutné.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
B 1

Zákaz vjazdu
všetkých vozidiel v oboch smeroch
231

Zákaz vjazdu
pre všetky vozidlá
B 2

Zákaz vjazdu
všetkých vozidiel
230

Zákaz vjazdu
B 4

Zákaz vjazdu
všetkých motorových vozidiel
s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka
233-50

Zákaz vjazdu
pre motorové vozidlá
okrem motocyklov bez postranného vozíka
B 6

Zákaz vjazdu
nákladných vozidiel
233-52

Zákaz vjazdu
pre nákladné vozidlá
B 7

Zákaz vjazdu
autobusov
233-53

Zákaz vjazdu
pre autobusy a trolejbusy
B 9

Zákaz vjazdu
traktorov
233-55

Zákaz vjazdu
pre zvláštne motorové vozidlá
B 10

Zákaz vjazdu
malých motocyklov
233-57

Zákaz vjazdu
pre mopedy
B 11

Zákaz vjazdu
bicyklov
233-58

Zákaz vjazdu
pre bicykle
B 12

Zákaz vjazdu
jazdcov na koňoch
233-64

Zákaz vjazdu
pre jazdcov na zvierati
B 13

Zákaz vstupu
chodcov
233-60

Zákaz vstupu
pre chodcov
B 15

Zákaz vjazdu
záprahových vozidiel
233-63

Zákaz vjazdu
pre záprahové vozidlá
B 20

Zákaz vjazdu
vozidiel alebo súprav vozidiel,
ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu
244

Maximálna dĺžka

– hodnoty nad 21 m sa neobnovujú
B 21

Zákaz vjazdu
vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
234

Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
B 22

Zákaz vjazdu
vozidiel prepravujúcich náklad,
ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
235

Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce náklad,
ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
B 23

Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých šírka
presahuje vyznačenú hranicu
242

Maximálna šírka

– hodnoty nad 2,5 m sa neobnovujú
B 24

Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých výška
presahuje vyznačenú hranicu
243

Maximálna výška

– hodnoty nad 4,1 m sa neobnovujú
B 25

Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť
presahuje vyznačenú hranicu
240

Maximálna hmotnosť

– hodnoty nad 43 t sa neobnovujú
B 26

Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť
pripadajúca na nápravu
presahuje vyznačenú hranicu
241

Maximálna hmotnosť na nápravu

– hodnoty nad 11 t sa neobnovujú
B 27a

Zákaz odbočovania vpravo
215-20

Zákaz odbočenia (vpravo)
B 27b

Zákaz odbočovania vpravo
215-10

Zákaz odbočenia (vľavo)
B 28

Zákaz otáčania
216

Zákaz otáčania
B 29a

Zákaz predchádzania
254

Zákaz predchádzania
B 29b

Koniec zákazu predchádzania
264

Koniec zákazu predchádzania
B 30a

Zákaz predchádzania
pre nákladné automobily
255

Zákaz predchádzania
pre nákladné vozidlá
B 30b

Koniec zákazu predchádzania
pre nákladné automobily
264

Koniec zákazu predchádzania
pre nákladné vozidlá
B 31a

Najvyššia dovolená rýchlosť
253

Najvyššia dovolená rýchlosť
B 31b

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
263

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
B 33

Zákaz státia
271

Zákaz státia
B 34

Zákaz zastavenia
270

Zákaz zastavenia
B 39

Koniec viacerých zákazov
267

Koniec viacerých zákazov

2. zmena

Stará značkaNová značka
B 3

Zákaz vjazdu
všetkých motorových vozidiel
232

Zákaz vjazdu
pre všetky motorové vozidlá
B 8

Zákaz vjazdu
motocyklov
233-56

Zákaz vjazdu
pre motocykle
B 14

Zákaz vstupu
korčuliarov
233-85

Zákaz vstupu
pre osoby pohybujúce sa na korčuliach,
skejtborde, kolobežke alebo
obdobnom športovom vybavení
B 17

Zákaz vjazdu
motorových vozidiel s prívesmi
233-72

Zákaz vjazdu
pre prípojné vozidlá
B 19

Zákaz jazdy
motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej,
ako je vyznačené
256

Minimálna vzdialenosť
medzi vozidlami
B 38

Povinnosť zastaviť vozidlo
245

Povinné zastavenie vozidla

3. odstránenie

B 5

Zákaz vjazdu
osobných automobilov
B 16

Zákaz vjazdu
ručných vozíkov
B 18

Zákaz vjazdu
vyznačených vozidiel
B 32a

Zákaz
zvukových výstražných znamení
B 32b

Koniec zákazu
zvukových výstražných znamení
B 35

Zákaz státia
v nepárnych dňoch
B 36

Zákaz státia
v párnych dňoch
B 37

Iný zákaz

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia


– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane


– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane


– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane

Príkazové značky

Prikázaný smer jazdy vpravo alebo vľavo sa obnovuje s rovnou šípkou iba výnimočne.

Znaku o prikázanom smere obchádzania vpravo a vľavo možno nahradiť vodiacou tabuľou .

Niektoré príkazy z vypustenej značky Iný príkaz možno nahradiť dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie, napr. alebo , pod príslušnými “hlavnými” značkami.

Značka Koniec príkazu sa neobnovuje tam, kde je koniec špeciálnej cestičky jednoznačne rozoznateľný (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. musela byť použitá vždy). Nikdy sa neobnovuje v “slepej” forme, t. j. bez zobrazenia skutočnej cestičky, ktorú ukončuje.

Niektoré už neprípustné kombinácie

Žiadne pruhové značky už nesmú informovať o pripájacom, odbočovacom, cyklistickom, parkovacom či vyhradenom pruhu, čiže sa značky o týchto pruhoch nesmú v takej podobe obnovovať. Pripájacie a odbočovacie pruhy sa neoznačujú žiadnou zvislou značkou, cyklistické a vyhradené pruhy možno označiť okrúhlymi značkami .

Obzvlášť veľkú pozornosť je potrebné dávať pri obnovovaní značky C 25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou , ktorá sa môže obnoviť len na viacpruhovej ceste (t. j. min. 2 jazdné pruhy v priamom smere pred križovatkou), a to len pred takou križovatkou, v ktorej je usporiadanie radiacich pruhov neobvyklé alebo inak neočakávateľné (štandardne vtedy, ak niektorý z priebežných pruhov v križovatke zaniká a stáva sa odbočovacím). Nemôže už zobrazovať len samotnú možnosť odbočenia z priebežného pruhu, vznikajúce odbočovacie pruhy ani otáčanie. Možnosť otáčania na riadenej križovatke sa označuje čiernou šípkou na semafore (vľavo od červeného signálu), odbočenie z priebežného pruhu ani odbočovací pruh sa neoznačujú žiadnou zvislou značkou.

Značku o usporiadaní jazdných pruhov , ktorá slúžila na ukončenie obmedzenia platného v niektorom jazdnom pruhu/pruhoch (viď prechodné ustanovenie), sa nahrádza značkou Koniec viacerých zákazov .

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
C 1

Prikázaný smer jazdy
priamo
210-30

Prikázaný smer jazdy
(priamo)
C 4a

Prikázaný smer jazdy
vpravo a vľavo
210-33

Prikázaný smer jazdy
(vľavo alebo vpravo)
C 4b

Prikázaný smer jazdy
priamo a vpravo
210-32

Prikázaný smer jazdy
(priamo alebo vpravo)
C 4c

Prikázaný smer jazdy
priamo a vľavo
210-31

Prikázaný smer jazdy
(priamo alebo vľavo)
C 6a

Prikázaný smer jazdy
obchádzania vpravo
212-20

Prikázaný smer
obchádzania (vpravo)
C 6b

Prikázaný smer jazdy
obchádzania vľavo
212-10

Prikázaný smer
obchádzania (vľavo)
C 7

Kruhový objazd
213

Kruhový objazd
C 8

Cestička pre cyklistov
221

Cyklistická komunikácia
C 9

Cestička pre chodcov
220

Cestička pre chodcov
C 12

Cestička
pre vyznačených užívateľov
222

Spoločná cestička
pre chodcov a cyklistov
C 13

Cestička
pre vyznačených užívateľov
223

Oddelená cestička
pre chodcov a cyklistov
C 14

Použiť protisklzové reťaze
251

Snehové reťaze
C 15

Najnižšia dovolená rýchlosť
250

Najnižšia dovolená rýchlosť

2. zmena

Stará značkaNová značka
C 2

Prikázaný smer jazdy
vpravo
210-20

Prikázaný smer jazdy
(vpravo)
C 3

Prikázaný smer jazdy
vľavo
210-10

Prikázaný smer jazdy
(vľavo)
C 18

Koniec príkazu
225


Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
C 20

Usporiadanie jazdných pruhov
401-409

Počet jazdných pruhov
C 21

Usporiadanie jazdných pruhov
431-439

Bezkolízne pripojenie

– nesmie zobrazovať “tvrdé” napojenie
C 22a

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
421-429

Zvýšenie počtu jazdných pruhov
C 22b

Zníženie počtu jazdných pruhov
411-419

Zníženie počtu jazdných pruhov
C 23a

Obmedzenie v jazdných pruhoch
401 – 409

Počet jazdných pruhov
C 23b

Obmedzenie v jazdných pruhoch
401-409

Počet jazdných pruhov
C 24a

Vyhradený jazdný pruh
224

Vyhradený pruh
pre verejnú dopravu
C 24b

Koniec vyhradeného jazdného pruhu
225-90

Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(vyhradený pruh pre verejnú dopravu)
C 25

Radenie jazdných pruhov 
pred križovatkou
451-459

Radenie do jazdných pruhov 
pred križovatkou
C 26

Zmena smeru jazdy
441-449

Presmerovanie jazdných pruhov
C 28

Zmena smeru jazdy
441-449

Presmerovanie jazdných pruhov

3. odstránenie

C 5

Prikázaný smer jazdy
otáčania
C 6c

Prikázaný smer jazdy
obchádzania vpravo a vľavo
C 10

Cestička pre korčuliarov
C 11

Cestička pre jazdcov na koňoch
C 16

Iný príkaz
C 17

Rozsvieť svetlá
C 19

Prikázaný smer prepravy
vyznačených vozidiel a vecí
C 22c

Zvýšenie počtu jazdných pruhov 
pre pomalé vozidlá
C 27

Obchádzanie električky
C 29

Zmena smeru jazdy
C 30

Striedavé obchádzanie

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará značka/kombináciaNová značka/kombinácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok