Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové II

Po prvej časti série Ako vymeniť staré značky za nové, v ktorej bola predstavená výmena (obnova) výstražných značiek a značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka príkazových a zákazových značiek.

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (vzorové listy, technické podmienky) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená zmena farebnosti na dočasných (po starom prenosných) pruhových značkách (ktoré boli podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. formálne zaradené ako príkazové), ktorá spočívala v nahradení bielej alebo modrej podkladovej farby žltou farbou s tým, že šípky (symboly) boli vždy čierne.

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k zmene smeru jazdy pri presmerovaní pruhov) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.  

Zákazové značky

Pri súčasnom umiestnení zákazovej a výstražnej značky sa pri obnove umiestňuje zákazová značka vždy pod výstražnú značku (t. j. opačne ako tomu bolo podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.).

Kombinácia zákazovej značky s inou značkou, ktorá nie je vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. vrátane dodatkovej tabuľky, sa spravidla neobnovuje; záleží od danej situácie.

vyhláška 9/2009 - neprípustné kombinácie zákazových značiek
niektoré už neprípustné kombinácie zákazových značiek

Značky so zákazmi súvisiacimi s rozmermi a hmotnosťami vozidiel sa obnovujú najviac do hodnôt uvedených nižšie pri každej z týchto značiek; platí to najmä pre max. výšky, ktoré sa bežne používali s hodnotami ako 4,5 m alebo 4,8 m, ktoré presahujú legálne možné hodnoty výšok vozidiel, a teda nikomu nič nezakazovali.

Značka Iný zákaz vyhláška 9/2009 Iný zákaz sa neobnovuje; niektoré jej verzie (napr. so zákazom vjazdu pre LPG, CNG a pod.) nemajú alternatívu a musia byť odstránené, niektoré verzie možno nahradiť inými značkami (napr. “prejazd zakázaný” možno nahradiť zákazom vjazdu pre tranzit zákaz vjazdu + tranzit), avšak vzhľadom na zmenu vo význame si to vyžaduje nové určenie.

Zvláštnu pozornosť treba dávať obnove značiek o rýchlosti a zákaze predchádzania – tie treba vždy posúdiť s ohľadom na nové zásady a dávať aj ukončovacie značky v situáciách, v ktorých sú nevyhnutné.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
B 1
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch
Zákaz vjazdu
všetkých vozidiel v oboch smeroch
231
znacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla
Zákaz vjazdu
pre všetky vozidlá
B 2
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
Zákaz vjazdu
všetkých vozidiel
230
znacka Zakaz vjazdu
Zákaz vjazdu
B 4
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka
Zákaz vjazdu
všetkých motorových vozidiel
s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka
233-50
znacka Zakaz vjazdu pre motorove vozidla okrem motocyklov bez postranneho vozika
Zákaz vjazdu
pre motorové vozidlá
okrem motocyklov bez postranného vozíka
B 6
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu nákladných automobilov
Zákaz vjazdu
nákladných vozidiel
233-52
znacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla
Zákaz vjazdu
pre nákladné vozidlá
B 7
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu autobusov
Zákaz vjazdu
autobusov
233-53
znacka Zakaz vjazdu pre autobusy
Zákaz vjazdu
pre autobusy a trolejbusy
B 9
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu traktorov
Zákaz vjazdu
traktorov
233-55
znacka Zakaz vjazdu pre zvlastne motorove vozidla
Zákaz vjazdu
pre zvláštne motorové vozidlá
B 10
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu malých motocyklov
Zákaz vjazdu
malých motocyklov
233-57
znacka Zakaz vjazdu pre mopedy
Zákaz vjazdu
pre mopedy
B 11
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu malých bicyklov
Zákaz vjazdu
bicyklov
233-58
znacka Zakaz vjazdu pre bicykle
Zákaz vjazdu
pre bicykle
B 12
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch
Zákaz vjazdu
jazdcov na koňoch
233-64
znacka Zakaz vjazdu pre jazdcov na zvierati
Zákaz vjazdu
pre jazdcov na zvierati
B 13
vyhláška 9/2009 Zákaz vstupu chodcov
Zákaz vstupu
chodcov
233-60
znacka Zakaz vstupu pre chodcov
Zákaz vstupu
pre chodcov
B 15
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu záprahových vozidiel
Zákaz vjazdu
záprahových vozidiel
233-63
znacka Zakaz vjazdu pre zaprahove vozidla
Zákaz vjazdu
pre záprahové vozidlá
B 20
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu
Zákaz vjazdu
vozidiel alebo súprav vozidiel,
ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu
244
znacka Maximalna dlzka
Maximálna dĺžka

– hodnoty nad 21 m sa neobnovujú
B 21
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
Zákaz vjazdu
vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci
234
znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce nebezpecne veci
Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci
B 22
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
Zákaz vjazdu
vozidiel prepravujúcich náklad,
ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
235
znacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce naklad, ktory moze sposobit znecistenie vody
Zákaz vjazdu
pre vozidlá prepravujúce náklad,
ktorý môže spôsobiť znečistenie vody
B 23
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu
Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých šírka
presahuje vyznačenú hranicu
242
Maximálna šírka
Maximálna šírka

– hodnoty nad 2,5 m sa neobnovujú
B 24
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu
Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých výška
presahuje vyznačenú hranicu
243
znacka Maximalna vyska
Maximálna výška

– hodnoty nad 4,1 m sa neobnovujú
B 25
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu
Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť
presahuje vyznačenú hranicu
240
Maximálna hmotnosť
Maximálna hmotnosť

– hodnoty nad 43 t sa neobnovujú
B 26
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu
Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť
pripadajúca na nápravu
presahuje vyznačenú hranicu
241
Maximálna hmotnosť na nápravu
Maximálna hmotnosť na nápravu

– hodnoty nad 11 t sa neobnovujú
B 27a
vyhláška 9/2009 Zákaz odbočovania vpravo
Zákaz odbočovania vpravo
215-20
značka Zákaz odbočenia
Zákaz odbočenia (vpravo)
B 27b
vyhláška 9/2009 Zákaz odbočovania vľavo
Zákaz odbočovania vpravo
215-10
značka Zákaz odbočenia
Zákaz odbočenia (vľavo)
B 28
vyhláška 9/2009 Zákaz otáčania
Zákaz otáčania
216
značka Zákaz otáčania
Zákaz otáčania
B 29a
vyhláška 9/2009 Zákaz predchádzania
Zákaz predchádzania
254
značka Zákaz predchádzania
Zákaz predchádzania
B 29b
vyhláška 9/2009 Koniec zákazu predchádzania
Koniec zákazu predchádzania
264
znacka Koniec zakazu predchadzania
Koniec zákazu predchádzania
B 30a
vyhláška 9/2009 Zákaz predchádzania pre nákladné automobily
Zákaz predchádzania
pre nákladné automobily
255
znacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla
Zákaz predchádzania
pre nákladné vozidlá
B 30b
vyhláška 9/2009 koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily
Koniec zákazu predchádzania
pre nákladné automobily
265
znacka Koniec zakazu predchadzania pre nakladne vozidla
Koniec zákazu predchádzania
pre nákladné vozidlá
B 31a
vyhláška 9/2009 Najvyššia dovolená rýchlosť
Najvyššia dovolená rýchlosť
253
znacka Najvyssia dovolena rychlost
Najvyššia dovolená rýchlosť
B 31b
vyhláška 9/2009 Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
263
znacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti
Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti
B 33
vyhláška 9/2009 Zákaz státia
Zákaz státia
271
znacka Zakaz statia
Zákaz státia
B 34
vyhláška 9/2009 Zákaz zastavenia
Zákaz zastavenia
270
znacka Zakaz zastavenia
Zákaz zastavenia
B 39
vyhláška 9/2009 Koniec viacerých zákazov
Koniec viacerých zákazov
267
znaka Koniec viacerych zakazov
Koniec viacerých zákazov

2. zmena

Stará značkaNová značka
B 3
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel
Zákaz vjazdu
všetkých motorových vozidiel
232
znacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla
Zákaz vjazdu
pre všetky motorové vozidlá
B 8
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu motocyklov
Zákaz vjazdu
motocyklov
233-56
znacka Zakaz vjazdu pre motocykle
Zákaz vjazdu
pre motocykle
B 14
vyhláška 9/2009 Zákaz vstupu korčuliarov
Zákaz vstupu
korčuliarov
233-85
značka Zákaz vstupu pre (korčuliarov)
Zákaz vstupu
pre osoby pohybujúce sa na korčuliach,
skejtborde, kolobežke alebo
obdobnom športovom vybavení
B 17
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi
Zákaz vjazdu
motorových vozidiel s prívesmi
233-72
Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)
Zákaz vjazdu
pre prípojné vozidlá
B 19
vyhláška 9/2009 Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené
Zákaz jazdy
motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej,
ako je vyznačené
256
znacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami
Minimálna vzdialenosť
medzi vozidlami
B 38
vyhláška 9/2009 Povinnosť zastaviť vozidlo
Povinnosť zastaviť vozidlo
245
znacka Povinne zastavenie vozidla
Povinné zastavenie vozidla

3. odstránenie

B 5
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu osobných automobilov
Zákaz vjazdu
osobných automobilov
B 16
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu ručných vozíkov
Zákaz vjazdu
ručných vozíkov
B 18
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel
Zákaz vjazdu
vyznačených vozidiel
B 32a
vyhláška 9/2009 Zákaz zvukových výstražných znamení
Zákaz
zvukových výstražných znamení
B 32b
vyhláška 9/2009 Koniec zákazu zvukových výstražných znamení
Koniec zákazu
zvukových výstražných znamení
B 35
vyhláška 9/2009 Zákaz státia v nepárnych dňoch
Zákaz státia
v nepárnych dňoch
B 36
vyhláška 9/2009 Zákaz státia v párnych dňoch
Zákaz státia
v párnych dňoch
B 37
vyhláška 9/2009 Iný zákaz
Iný zákaz

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel + Jazda cyklistov v protismere povolenázákaz vjazdu + neplatí pre cyklistov
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci + Kategória tunelaZákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci + kategória tunela
vyhláška 9/2009 Zákaz státia + Začiatok úseku platnostiZákaz státia

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Zákaz zastavenia + Priebeh úseku platnostiZákaz zastavenia

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Koniec úseku platnosti zákazu státiaZákaz státia

– umiestnenie šikmo na os vozovky!
– zobrazená verzia na pravej strane
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vyznačených vozidielZákaz vjazdu pre nákladné vozidlá, pre motocykle, pre bicykle
vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu nákladných automobilov + Smerová šípkazákaz vjazdu pre nákladné vozidlá + smer platnosti

Príkazové značky

Prikázaný smer jazdy vpravo vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy vpravo alebo vľavo vyhláška 9/2009 - prikázaný smer jazdy vľavo sa obnovuje s rovnou šípkou znacka Prikazany smer odbocenia znacka Prikazany smer odbocenia iba výnimočne.

Znaku o prikázanom smere obchádzania vpravo a vľavo vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo možno nahradiť vodiacou tabuľou Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, mimo diaľnice).

Niektoré príkazy z vypustenej značky Iný príkaz vyhláška 9/2009 Iný príkaz možno nahradiť dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie, napr. dodatková tabuľka Spresňujúce informácie - smer pohybu chodcov alebo dodatková tabuľka Spresňujúce informácie - zosadnite z bicykla, pod príslušnými “hlavnými” značkami.

Značka Koniec príkazu vyhláška 9/2009 Koniec príkazu sa neobnovuje tam, kde je koniec špeciálnej cestičky jednoznačne rozoznateľný (podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. musela byť použitá vždy). Nikdy sa neobnovuje v “slepej” forme, t. j. bez zobrazenia skutočnej cestičky, ktorú ukončuje.

vyhláška 9/2009 - neprípustné kombinácie príkazových značiek
niektoré už neprípustné kombinácie príkazových značiek

Žiadne pruhové značky vyhláška 9/2009 Zníženie počtu jazdných pruhov vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou vyhláška 9/2009 Vyhradený jazdný pruh už nesmú informovať o pripájacom, odbočovacom, cyklistickom, parkovacom či vyhradenom pruhu, čiže sa značky o týchto pruhoch nesmú v takej podobe obnovovať. Pripájacie a odbočovacie pruhy sa neoznačujú žiadnou zvislou značkou, cyklistické a vyhradené pruhy možno označiť okrúhlymi značkami znacka Cyklisticka komunikacia znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu.

Obzvlášť veľkú pozornosť je potrebné dávať pri obnovovaní značky C 25 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou, ktorá sa môže obnoviť len na viacpruhovej ceste (t. j. min. 2 jazdné pruhy v priamom smere pred križovatkou), a to len pred takou križovatkou, v ktorej je usporiadanie radiacich pruhov neobvyklé alebo inak neočakávateľné (štandardne vtedy, ak niektorý z priebežných pruhov v križovatke zaniká a stáva sa odbočovacím). Nemôže už zobrazovať len samotnú možnosť odbočenia z priebežného pruhu, vznikajúce odbočovacie pruhy ani otáčanie. Možnosť otáčania na riadenej križovatke sa označuje čiernou šípkou na semafore dopravné zariadenie Čierna šípka (vľavo od červeného signálu), odbočenie z priebežného pruhu ani odbočovací pruh sa neoznačujú žiadnou zvislou značkou.

Značku o usporiadaní jazdných pruhov vyhláška 9/2009 Usporiadanie jazdných pruhov, ktorá slúžila na ukončenie obmedzenia platného v niektorom jazdnom pruhu/pruhoch (viď prechodné ustanovenie), sa nahrádza značkou Koniec viacerých zákazov znaka Koniec viacerych zakazov.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
C 1
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy priamo
Prikázaný smer jazdy
priamo
210-30
znacka Prikazany smer jazdy
Prikázaný smer jazdy
(priamo)
C 4a
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy vpravo a vľavo
Prikázaný smer jazdy
vpravo a vľavo
210-33
znacka Prikazany smer jazdy
Prikázaný smer jazdy
(vľavo alebo vpravo)
C 4b
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo
Prikázaný smer jazdy
priamo a vpravo
210-32
znacka Prikazany smer jazdy
Prikázaný smer jazdy
(priamo alebo vpravo)
C 4c
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy priamo a vľavo
Prikázaný smer jazdy
priamo a vľavo
210-31
znacka Prikazany smer jazdy
Prikázaný smer jazdy
(priamo alebo vľavo)
C 6a
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo
Prikázaný smer jazdy
obchádzania vpravo
212-20
znacka Prikazany smer obchadzania
Prikázaný smer
obchádzania (vpravo)
C 6b
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo
Prikázaný smer jazdy
obchádzania vľavo
212-10
znacka Prikazany smer obchadzania
Prikázaný smer
obchádzania (vľavo)
C 7
vyhláška 9/2009 Kruhový objazd
Kruhový objazd
213
znacka Kruhovy objazd
Kruhový objazd
C 8
vyhláška 9/2009 Cestička pre cyklistov
Cestička pre cyklistov
221
znacka Cyklisticka komunikacia
Cyklistická komunikácia
C 9
vyhláška 9/2009 Cestička pre chodcov
Cestička pre chodcov
220
značka Cestička pre chodcov
Cestička pre chodcov
C 12
vyhláška 9/2009 Cestička pre vyznačených užívateľov
Cestička
pre vyznačených užívateľov
222
znacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov
Spoločná cestička
pre chodcov a cyklistov
C 13
vyhláška 9/2009 Cestička pre vyznačených užívateľov
Cestička
pre vyznačených užívateľov
223
znacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov
Oddelená cestička
pre chodcov a cyklistov
C 14
vyhláška 9/2009 Použiť protisklzové reťaze
Použiť protisklzové reťaze
251
značka Snehové reťaze
Snehové reťaze
C 15
vyhláška 9/2009 Najnižšia dovolená rýchlosť
Najnižšia dovolená rýchlosť
250
Najnižšia dovolená rýchlosť
Najnižšia dovolená rýchlosť

2. zmena

Stará značkaNová značka
C 2
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy vpravo
Prikázaný smer jazdy
vpravo
210-20
znacka Prikazany smer jazdy
Prikázaný smer jazdy
(vpravo)
C 3
vyhláška 9/2009 - prikázaný smer jazdy vľavo
Prikázaný smer jazdy
vľavo
210-10
značka Prikázaný smer jazdy
Prikázaný smer jazdy
(vľavo)
C 18
vyhláška 9/2009 Koniec príkazu
Koniec príkazu
225
znacka Koniec cesticky pre chodcov znacka Koniec cyklistickej komunikacie
znacka Koniec spolocnej cesticky pre chodcov a cyklistov znacka Koniec oddelenej cesticky pre chodcov a cyklistov
Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
C 20
vyhláška 9/2009 Usporiadanie jazdných pruhov
Usporiadanie jazdných pruhov
401-409
znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere)
Počet jazdných pruhov
C 21
vyhláška 9/2009 Usporiadanie jazdných pruhov
Usporiadanie jazdných pruhov
431-439
znacka Bezkolizne pripojenie
Bezkolízne pripojenie

– nesmie zobrazovať “tvrdé” napojenie
C 22a
vyhláška 9/2009 Zvýšenie počtu jazdných pruhov
Zvýšenie počtu jazdných pruhov
421-429
znacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov
Zvýšenie počtu jazdných pruhov
C 22b
vyhláška 9/2009 Zníženie počtu jazdných pruhov
Zníženie počtu jazdných pruhov
411-419
znacka Znizenie poctu jazdnych pruhov
Zníženie počtu jazdných pruhov
C 23a
vyhláška 9/2009 Obmedzenie v jazdných pruhoch
Obmedzenie v jazdných pruhoch
401 – 409
znacka Pocet jazdnych pruhov (+ regulacna znacka)
Počet jazdných pruhov
C 23b
vyhláška 9/2009 Obmedzenie v jazdných pruhoch
Obmedzenie v jazdných pruhoch
401-409
znacka Pocet jazdnych pruhov (+ v protismere + regulacna znacka)
Počet jazdných pruhov
C 24a
vyhláška 9/2009 Vyhradený jazdný pruh
Vyhradený jazdný pruh
224
znacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu
Vyhradený pruh
pre verejnú dopravu
C 24b
vyhláška 9/2009 Koniec vyhradeného jazdného pruhu
Koniec vyhradeného jazdného pruhu
225-90
znacka Koniec vyhradeného pruhu pre verejnú dopravu
Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu
(vyhradený pruh pre verejnú dopravu)
C 25
vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou
Radenie jazdných pruhov 
pred križovatkou
451-459
Radenie do jazdných pruhov pred križovatkou
Radenie do jazdných pruhov 
pred križovatkou
C 26
vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy
Zmena smeru jazdy
441-449
znacka Presmerovanie jazdnych pruhov (do protismerneho pasu)
Presmerovanie jazdných pruhov
C 28
vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy
Zmena smeru jazdy
441-449
znacka Presmerovanie jazdnych pruhov
Presmerovanie jazdných pruhov

3. odstránenie

C 5
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy otáčania
Prikázaný smer jazdy
otáčania
C 6c
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo
Prikázaný smer jazdy
obchádzania vpravo a vľavo
C 10
vyhláška 9/2009 Cestička pre korčuliarov
Cestička pre korčuliarov
C 11
vyhláška 9/2009 Cestička pre jazdcov na koňoch
Cestička pre jazdcov na koňoch
C 16
vyhláška 9/2009 Iný príkaz
Iný príkaz
C 17
vyhláška 9/2009 Rozsvieť svetlá
Rozsvieť svetlá
C 19
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí
Prikázaný smer prepravy
vyznačených vozidiel a vecí
C 22c
vyhláška 9/2009 Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá
Zvýšenie počtu jazdných pruhov 
pre pomalé vozidlá
C 27
vyhláška 9/2009 Obchádzanie električky
Obchádzanie električky
C 29
vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy
Zmena smeru jazdy
C 30
vyhláška 9/2009 Striedavé radenie
Striedavé obchádzanie

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará značka/kombináciaNová značka/kombinácia
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecíprikázaný smer jazdy + platí pre
vyhláška 9/2009 Daj prednosť v jazde! + Prikázaný smer jazdy vpravodaj prednosť v jazde! + prikázaný smer jazdy
vyhláška 9/2009 Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidláznacka Zvysenie poctu jazdnych pruhov (+ regulacna znacka)
vyhláška 9/2009 Vyhradený jazdný pruh pre autobusy a cyklistovvyhradený pruh pre verejnú dopravu + voľno
vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy vpravo + Druh vozidlaPrikázaný smer jazdy + Platí pre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok