Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové I

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (vzorové listy, technické podmienky) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená možnosť nahradiť na niektorých značkách bielu farbu žltozelenou (napr. smerovacie dosky, výstražné kríže), ako aj nahradiť bielu farbu žltou farbou na dočasných (po starom prenosných) výstražných a príkazových značkách.

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k začiatku/koncu diaľnice) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z. V tomto článku si uvedeným spôsobom predstavíme prvé dve skupiny, a to výstražné značky a značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky. Podrobnejšie číslovanie nových značiek a ich podrobnejšie názvy vychádzajú okrem samotnej vyhlášky č. 30/2020 Z. z. zo vzorových listov VL 6.1 účinných od 1. októbra 2021 (pre účastníkov cestnej premávky je označovanie značiek bezpredmetné).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.  

Výstražné značky

Väčšinu výstražných značiek umiestnených na žltozelenom fluorescenčnom podklade bolo možné doplniť vo vrchnej časti tohto podkladu, nad značkou, čiernym nápisom POZOR – takáto značka sa vymieňa už len za samotnú značku, t. j. nielen bez tohto podkladu, ale aj bez nápisu.

Pri súčasnom umiestnení výstražnej a inej (zvyčajne príkazovej alebo zákazovej) značky sa pri obnove umiestňuje výstražná značka vždy nad inú značku (t. j. opačne ako tomu bolo podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.).

Pri obojstrannom umiestnení sa musia vymeniť značky po oboch stranách cesty, pričom pri niektorých výstražných značkách sa symbol pri obnovení značky na ľavej strane vyobrazuje zrkadlovo (napr. Zver).

Staré umiestnenieNové umiestnenie

Pri výstražnej značke A 18 Zver nemožno obnoviť značku s iným zvieraťom ako je žaba (napr. vydra, labuť, veverička).

Pri kombinácii výstražných značiek s inými značkami, ktoré nie sú vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. vrátane dodatkových tabuliek, možno buď iba ponechať samotnú výstražnú značku alebo neobnoviť ani tú; záleží od danej situácie.

Niektoré už neprípustné kombinácie

Niektoré z vypustených výstražných značiek možno nahradiť značkou Iné nebezpečenstvo s dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie, napr. , , počet zákrut možno nahradiť dĺžkou úseku.

Zvláštnu pozornosť treba dávať na výmenu značiek upozorňujúcich na priecestie; pri priecestí sa úplne zmenil systém označovania a je potrebné meniť vždy celú zostavu značiek v súlade s novými zásadami uvedenými vo vzorových listoch VL 6.1 vrátane označovania elektrifikovaných tratí či umiestňovania výstražného kríža vodorovne/zvisle, obzvlášť pri atypických vzdialenostiach či priecestiach za odbočením.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
A 1a

Zákruta vpravo
110-20

Zákruta (vpravo)
A 1b

Zákruta vľavo
110-10

Zákruta (vľavo)
A 2a
 
Dvojitá zákruta, prvá vpravo
111-20

Dvojitá zákruta (prvá vpravo)
A 2b

Dvojitá zákruta, prvá vľavo
111-10

Dvojitá zákruta (prvá vľavo)
A 3a

Nebezpečné klesanie
112

Klesanie
A 3b

Nebezpečné stúpanie
113

Stúpanie
A 4a

Zúžená vozovka z oboch strán
114-30

Zúžená vozovka (z oboch strán)
A 4b

Zúžená vozovka z pravej strany
114-10

Zúžená vozovka (z pravej strany)
A 4c

Zúžená vozovka z ľavej strany
114-20

Zúžená vozovka (z ľavej strany)
A 5

Nerovnosť vozovky
115

Nerovnosť vozovky
A 7

Nebezpečná krajnica
116

Nebezpečná krajnica
A 8

Nebezpečenstvo šmyku
120

Nebezpečenstvo šmyku
A 9

Sneh alebo poľadovica
121

Sneh alebo poľadovica
A 11

Odletujúci štrk
122

Štrk na vozovke
A 12

Svetelné signály
135

Svetelné signály
A 13

Priechod pre chodcov
142

Priechod pre chodcov
A 17

Zvieratá
146

Hospodárske zvieratá
A 18

Zver
145

Zver
A 19

Práca
131

Práca
A 21

Obojsmerná premávka
132

Obojsmerná premávka
A 23

Kolóny
130

Kolóny
A 27a – A 27b

Návestná tabuľa
ľavá – pravá (240 m)
152

Návesť pred priecestím
(3-pruhová)
A 28a – A 28b
 
Návestná tabuľa
ľavá – pravá (160 m)
152

Návesť pred priecestím
(2-pruhová)
A 29a – A 29b
 
Návestná tabuľa
ľavá – pravá (80 m)
152

Návesť pred priecestím
(1-pruhová)
A 32

Bočný vietor
126

Bočný vietor
A 34

Iné nebezpečenstvo
101

Nebezpečenstvo

2. zmena

Stará značkaNová značka
A 14

Chodci
140

Chodci
A 15

Deti
141

Deti
A 25

Železničné priecestie
so závorami
151

Priecestie
A 26

Železničné priecestie
bez závor
151

Priecestie
A 16

Cyklisti
143

Cyklisti
A 20

Padajúce kamene
125

Padnuté kamene
A 30a

Výstražný kríž
pre železničné priecestie
jednokoľajové
153

Výstražný kríž
A 30b

Výstražný kríž
pre železničné priecestie
viackoľajové
153

Výstražný kríž

3. odstránenie

A 6

Spomaľovací prah
A 10

Hmla
A 22

Električka
A 24

Tunel
A 31

Lietadlá
A 33

Nehoda

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia

Značky upravujúce prednosť

a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky

Pri týchto značkách je obzvlášť dôležité neobnovovať žltozelené fluorescenčné podklady!

Zásadným spôsobom treba pri obnove zmeniť prístup k označovaniu prednosti v jazde v obci a mimo obce ( vs. ); tieto značky sa nesmú len “slepo” vymieňať kus za kus, keďže pri takomto ich štýle umiestňovania dochádzalo k porušovaniu medzinárodných pravidiel, čo je potrebné postupne napravovať.

Možné kombinácie značiek o prednosti sú uvedené vo vzorových listoch VL 6.1 – ak boli tieto značky kombinované s inými značkami podľa pravidiel uvedených vo vyhláške č. 9/2009 Z. z., značky, s ktorými sa podľa VL 6.1 nemôžu kombinovať, sa neobnovujú.

Príklady “starých” kombinácií, ktoré nemožno obnoviť

Pri obnove kombinácie značiek Stoj, daj prednosť v jazde! a Výstražný kríž sa oproti starým pravidlám po novom vymieňa poradie a pod značkou Križovatka s vedľajšou cestou už nesmie byť dodatková tabuľka Tvar križovatky.

Dodatkové tabuľky s iným tvarom križovatky ako zalomenou prednosťou sa neobnovujú; zalomená prednosť sa obnovuje len tam, kde sa pri jazde po hlavnej ceste skutočne odbočuje. Taktiež sa nesmú obnovovať tvary križovatiek so smerovo rozdelenými cestami, a to aj keby šlo o zalomenú prednosť (znázorní sa len jednoduchý tvar zalomenej prednosti), ani tvar križovatky bez určenej prednosti či dve križovatky na jednej dodatkovej tabuľke.

Značka Križovatka s vedľajšou cestou vo variante s vedľajšou cestou zľava sa neobnovuje.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
P 1

Daj prednosť v jazde!
201

Daj prednosť v jazde!
P 2

Stoj, daj prednosť v jazde!
202

Stoj, daj prednosť v jazde!
P 4

Križovatka
136

Križovatka
P 9

Koniec hlavnej cesty
303

Koniec hlavnej cesty
P 10

Prednosť protiidúcich vozidiel
203

Prednosť protiidúcich vozidiel
P 11

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
304

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
P 13

Tvar križovatky
510

Priebeh hlavnej cesty

2. zmena

Stará značkaNová značka
P 3

Daj prednosť v jazde električke!
201 + 512

Daj prednosť v jazde! +
Priečna jazda električky
P 5

Križovatka s vedľajšou cestou
301

Križovatka s prednosťou v jazde
P 6

Križovatka s vedľajšou cestou
301-20

Križovatka s prednosťou v jazde 
(vedľajšia cesta sprava)
P 8

Hlavná cesta
302

Hlavná cesta

3. odstránenie

P 7

Križovatka s kruhovým objazdom
P 12

Tvar križovatky
P 14

Tvar križovatky
P 15

Tvar dvoch križovatiek

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia
alebo značka

3 komentáre na “Ako vymeniť staré značky za nové I

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok