Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako vymeniť staré značky za nové I

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú zväčša nesprávne chápanie významov a zásad nových značiek a s tým spojenú výmenu starých značiek za nevhodné alebo nesprávne nové značky. V rámci série niekoľkých článkov si preto ukážeme, akým spôsobom sa majú obnovovať (vymieňať) konkrétne značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. (staré značky) za konkrétne značky podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. (nové značky). Zároveň tieto prehľady môžu čiastočne slúžiť aj ako pomôcka pri aplikácii prechodného pravidla o tom, že staré značky zostávajú v platnosti s významom nových značiek.

Staré dočasné (prenosné) značky bolo možné používať len do 31. marca 2022 – pri nich sa prechodné obdobie nijak neposúvalo, t. j. od 1. apríla 2022 už nemôžu byť nanovo používané a musia sa používať len nové dočasné značky.

Keďže ide o príklady postupov náhrady starých značiek za nové, ďalší text vychádza z delenia dopravných značiek podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., pričom pri každej skupine sú uvedené tri možnosti náhrady:

1. bezo zmeny
  • pri značkách nedošlo k takým výrazným zmenám v grafickom prevedení či vo význame, aby výmena mohla spôsobovať nejasnosti (napr. zjednodušenie symbolov, pridanie kontrastného prúžku medzi dve tmavé farby a pod.) – zmenené alebo neprípustné však môžu byť kombinácie týchto značiek s niektorými dodatkovými tabuľkami
2. zmena
  • pri značkách došlo k relatívne významným zmenám vo vyobrazení (napr. zmena farebnosti, formátu, zmena zobrazovania informácií a pod.) alebo vo význame či zásadách umiestňovania
3. odstránenie
  • značky, ktoré neboli prevzaté do novej vyhlášky, a preto sa zvyčajne nenahrádzajú ani neobnovujú ničím a majú sa odstraňovať (niektoré z nich možno nahradiť inými značkami)

Pri každej výmene (obnove) dopravnej značky treba vychádzať zo zásad uvedených vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. a účinných technických predpisoch (vzorové listy, technické podmienky) bez ohľadu na to, podľa akých zásad boli značky určené. To platí rovnako aj na rozmery značiek, veľkosť a druh použitého písma, použité symboly, umiestňovanie, prípustné kombinácie a ostatné technické aspekty, ktoré musia byť pri obnovovaní značiek dodržané už podľa nových predpisov. 

Nemožno kombinovať staré značky s novými, ak spolu bezprostredne súvisia alebo ak sú umiestnené spolu na jednom stĺpiku/nosiči. Čiže pri kombinácii hlavná značka + dodatková tabuľka nestačí vymeniť len jednu z nich, treba vymeniť vždy obe, keďže obe značky tvoria spolu pre vodičov a chodcov jednotný význam. Rovnako to platí pri iných kombináciách značiek, ktoré spolu súvisia (výstražná značka + regulačná značka, značka o prednosti v jazde + značka o smere jazdy, tabuľové smerníky, atď.), pri obojstranne umiestnených značkách (výstražné značky, zákazy predchádzania, atď.) či pri „úsekovo“ umiestnených značkách (začiatok, priebeh a koniec zákazu zastavenia/státia, atď.). Ak pri takto vzájomne súvisiacich kombináciách značiek niektorá stará značka už stratila svoju platnosť (nie je uvedená vo vyhláške č. 30/2020 Z. z.), nemožno takúto kombináciu obnoviť – buď sa odstránia všetky značky alebo sa nanovo posúdi opodstatnenosť danej výstrahy/regulácie/informácie a určí sa nové značenie. Podstatné je vždy prihliadať na význam značiek, ktorý sa má dosiahnuť, nie na vizuálnu podobnosť starých a nových značiek.

Farebnosť

Uvedené platí aj na farebnosť vymenených (obnovených) značiek – táto musí byť dodržaná podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. bez ohľadu na to, aké farebné možnosti uvádzala vyhláška č. 9/2009 Z. z. či technické normy/predpisy vydané pred 1. februárom 2020 (aj keby boli stále platné).

Podľa zákona o cestnej premávke vyobrazenie značiek ustanovuje vyhláška, preto ak vo vyhláške nie je výslovne uvedená možnosť farebnej zmeny oproti základnému vyobrazeniu, nemožno „inofarebné“ značky používať (umiestniť) aj napriek existujúcemu určeniu podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorá farebné zmeny v niektorých prípadoch umožňovala. 

Pri všetkých značkách platí, že už neexistuje možnosť umiestniť značky na žltozelený fluorescenčný podklad, a to ani pri obnove! Už umiestnené takéto značky sa preto musia nahradiť značkami buď bez podkladu alebo na farebne neutrálnom (sivom/bielom) podklade. Taktiež bola vypustená možnosť nahradiť na niektorých značkách bielu farbu žltozelenou (napr. smerovacie dosky, výstražné kríže), ako aj nahradiť bielu farbu žltou farbou na dočasných (po starom prenosných) výstražných a príkazových značkách.

Údaje na značkách

Ak to nová vyhláška výslovne neumožňuje, nemožno už vkladať do značiek niektoré údaje z dodatkových tabuliek, ktoré boli predtým prípustné (napr. vzdialenosť k začiatku/koncu diaľnice) – takéto značky musia byť nahradené príslušnou kombináciou “hlavnej” značky a dodatkovej tabuľky. To platí aj v prípadoch, ak vyhláška č. 30/2020 Z. z., príp. technické predpisy, neumožňujú nejaké kombinácie značiek, ktoré umožňovala vyhláška č. 9/2009 Z. z. alebo neumožňujú vkladanie niektorých značiek do iných značiek (napr. dodatkové tabuľky) – takéto kombinácie/vloženia nemožno obnovovať.

Nie všetky teoreticky možné variácie značiek podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. sú aj ozaj žiaduce alebo prípustné. Vyhláška je všeobecný predpis, takže kvôli prehľadnosti a jednoduchosti sú niektoré ustanovenia zovšeobecnené. Platí však, že všetky prípustné vyobrazenia značiek musia byť uvedené v predpise ministerstva dopravy. Variant, ktorý v takom predpise nie je uvedený, nemožno použiť aj keby taká značka bola podľa vyhlášky teoreticky možná (napr. zákaz vjazdu pre osobné vozidlá).

Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z. V tomto článku si uvedeným spôsobom predstavíme prvé dve skupiny, a to výstražné značky a značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky. Podrobnejšie číslovanie nových značiek a ich podrobnejšie názvy vychádzajú okrem samotnej vyhlášky č. 30/2020 Z. z. zo vzorových listov VL 6.1 účinných od 1. októbra 2021 (pre účastníkov cestnej premávky je označovanie značiek bezpredmetné).

Nič z uvedeného sa nemá vykladať tak, že by bolo vhodné, žiaduce či opodstatnené meniť všetky staré značky za nové v pomere 1:1. Práve naopak – žiaduce, vhodné a opodstatnené je prehodnotiť všetky umiestnené značky podľa nových zásad a minimalizovať tak počet používaných značiek.  

Výstražné značky

Väčšinu výstražných značiek umiestnených na žltozelenom fluorescenčnom podklade bolo možné doplniť vo vrchnej časti tohto podkladu, nad značkou, čiernym nápisom POZOR – takáto značka sa vymieňa už len za samotnú značku, t. j. nielen bez tohto podkladu, ale aj bez nápisu.

Pri súčasnom umiestnení výstražnej a inej (zvyčajne príkazovej alebo zákazovej) značky sa pri obnove umiestňuje výstražná značka vždy nad inú značku (t. j. opačne ako tomu bolo podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z.).

Pri obojstrannom umiestnení sa musia vymeniť značky po oboch stranách cesty, pričom pri niektorých výstražných značkách sa symbol pri obnovení značky na ľavej strane vyobrazuje zrkadlovo (napr. Zver).

Staré umiestnenieNové umiestnenie
vyhláška 9/2009 - umiestnenie výstražných značiek po oboch stranách cestyvýstražné značky - umiestnenie po oboch stranách cesty

Pri výstražnej značke A 18 Zver nemožno obnoviť značku s iným zvieraťom ako je žaba znacka Zver (obojzivelniky) (napr. vydra, labuť, veverička).

Pri kombinácii výstražných značiek s inými značkami, ktoré nie sú vo vyhláške č. 30/2020 Z. z. vrátane dodatkových tabuliek, možno buď iba ponechať samotnú výstražnú značku alebo neobnoviť ani tú; záleží od danej situácie.

vyhláška 9/2009 - neprípustné kombinácie výstražných značiek
niektoré už neprípustné kombinácie výstražných značiek

Niektoré z vypustených výstražných značiek možno nahradiť značkou Nebezpečenstvo znacka Nebezpecenstvo s dodatkovou tabuľkou Spresňujúce informácie, napr. dodatková tabuľka Spresňujúce informácie, dodatková tabuľka Spresňujúce informácie - hmla, počet zákrut dodatkova tabulka vyhlaska 9/2009 Pocet možno nahradiť dĺžkou úseku dodatkova tabulka Dlzka useku.

Zvláštnu pozornosť treba dávať na výmenu značiek upozorňujúcich na priecestie; pri priecestí sa úplne zmenil systém označovania a je potrebné meniť vždy celú zostavu značiek v súlade s novými zásadami uvedenými vo vzorových listoch VL 6.1 vrátane označovania elektrifikovaných tratí či umiestňovania výstražného kríža vodorovne/zvisle, obzvlášť pri atypických vzdialenostiach či priecestiach za odbočením.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
A 1a
vyhláška 9/2009 Zákruta vpravo
Zákruta vpravo
110-20
znacka Zakruta vpravo
Zákruta (vpravo)
A 1b
vyhláška 9/2009 Zákruta vľavo
Zákruta vľavo
110-10
znacka Zakruta vlavo
Zákruta (vľavo)
A 2a
 vyhláška 9/2009 Dvojitá zákruta, prvá vpravo
Dvojitá zákruta, prvá vpravo
111-20
znacka Dvojita zakruta
Dvojitá zákruta (prvá vpravo)
A 2b
vyhláška 9/2009 Dvojitá zákruta, prvá vľavo
Dvojitá zákruta, prvá vľavo
111-10
znacka Dvojita zakruta
Dvojitá zákruta (prvá vľavo)
A 3a
vyhláška 9/2009 Nebezpečné klesanie
Nebezpečné klesanie
112
Klesanie
Klesanie
A 3b
vyhláška 9/2009 Nebezpečné stúpanie
Nebezpečné stúpanie
113
Stúpanie
Stúpanie
A 4a
vyhláška 9/2009 Zúžená vozovka z oboch strán
Zúžená vozovka z oboch strán
114-30
znacka Zuzena vozovka z oboch stran
Zúžená vozovka (z oboch strán)
A 4b
vyhláška 9/2009 Zúžená vozovka sprava
Zúžená vozovka z pravej strany
114-10
znacka Zuzena vozovka sprava
Zúžená vozovka (z pravej strany)
A 4c
vyhláška 9/2009 Zúžená vozovka zľava
Zúžená vozovka z ľavej strany
114-20
znacka Zuzena vozovka zlava
Zúžená vozovka (z ľavej strany)
A 5
vyhláška 9/2009 Nerovnosť vozovky
Nerovnosť vozovky
115
znacka Nerovnost vozovky
Nerovnosť vozovky
A 7
vyhláška 9/2009 Nebezpečná krajnica
Nebezpečná krajnica
116
znacka Nebezpecna krajnica
Nebezpečná krajnica
A 8
vyhláška 9/2009 Nebezpečenstvo šmyku
Nebezpečenstvo šmyku
120
znacka Nebezpecenstvo smyku
Nebezpečenstvo šmyku
A 9
vyhláška 9/2009 Sneh alebo poľadovica
Sneh alebo poľadovica
121
znacka Sneh alebo poladovica
Sneh alebo poľadovica
A 11
vyhláška 9/2009 Odletujúci štrk
Odletujúci štrk
122
znacka Strk na vozovkr
Štrk na vozovke
A 12
vyhláška 9/2009 Svetelné signály
Svetelné signály
135
znacka Svetelne signaly
Svetelné signály
A 13
vyhláška 9/2009 Priechod pre chodcov
Priechod pre chodcov
142
znacka Priechod pre chodcov
Priechod pre chodcov
A 17
vyhláška 9/2009 Zvieratá
Zvieratá
146
znacka Hospodarske zvierata
Hospodárske zvieratá
A 18
vyhláška 9/2009 Zver
Zver
145
znacka Zver
Zver
A 19
vyhláška 9/2009 Práca
Práca
131
znacka Praca
Práca
A 21
vyhláška 9/2009 Obojsmerná premávka
Obojsmerná premávka
132
znacka Obojsmerna premavka
Obojsmerná premávka
A 23
vyhláška 9/2009 Kolóny
Kolóny
130
znacka Kolony
Kolóny
A 27a – A 27b
vyhláška 9/2009 Návestná tabuľa ľavá pravá (240 m)
Návestná tabuľa
ľavá – pravá (240 m)
152
znacka Navest pred priecestim znacka Navest pred priecestim
Návesť pred priecestím
(3-pruhová)
A 28a – A 28b
vyhláška 9/2009 Návestná tabuľa ľavá pravá (160 m) 
Návestná tabuľa
ľavá – pravá (160 m)
152
znacka Navest pred priecestim znacka Navest pred priecestim
Návesť pred priecestím
(2-pruhová)
A 29a – A 29b
vyhláška 9/2009 Návestná tabuľa ľavá pravá (80 m) 
Návestná tabuľa
ľavá – pravá (80 m)
152
znacka Navest pred priecestim znacka Navest pred priecestim
Návesť pred priecestím
(1-pruhová)
A 32
vyhláška 9/2009 Bočný vietor
Bočný vietor
126
znacka Bocny vietor
Bočný vietor
A 34
vyhláška 9/2009 Iné nebezpečenstvo
Iné nebezpečenstvo
101
znacka Nebezpecenstvo
Nebezpečenstvo

2. zmena

Stará značkaNová značka
A 14
vyhláška 9/2009 Chodci
Chodci
140
znacka Chodci
Chodci
A 15
vyhláška 9/2009 Deti
Deti
141
znacka Deti
Deti
A 25
vyhláška 9/2009 Železničné priecestie so závorami
Železničné priecestie
so závorami
151
značka Priecestie
Priecestie
A 26
vyhláška 9/2009 Železničné priecestie bez závor
Železničné priecestie
bez závor
151
značka Priecestie
Priecestie
A 16
vyhláška 9/2009 Cyklisti
Cyklisti
143
znacka Cyklisti
Cyklisti
A 20
vyhláška 9/2009 Padajúce kamene
Padajúce kamene
125
značka Padnuté kamene
Padnuté kamene
A 30a
vyhláška 9/2009 Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové
Výstražný kríž
pre železničné priecestie
jednokoľajové
153
znacka Vystrazny kriz
Výstražný kríž
A 30b
vyhláška 9/2009 Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové
Výstražný kríž
pre železničné priecestie
viackoľajové
153
znacka Vystrazny kriz
Výstražný kríž

3. odstránenie

A 6
vyhláška 9/2009 Spomaľovací prah
Spomaľovací prah
A 10
vyhláška 9/2009 Hmla
Hmla
A 22
vyhláška 9/2009 Električka
Električka
A 24
vyhláška 9/2009 Tunel
Tunel
A 31
vyhláška 9/2009 Lietadlá
Lietadlá
A 33
vyhláška 9/2009 Nehoda
Nehoda

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia
vyhláška 9/2009 Najvyššia dovolená rýchlosť + Druh vozidla + Nebezpečné klesanieKlesanie + Najvyššia dovolená rýchlosť + Platí pre
vyhláška 9/2009 Najvyššia dovolená rýchlosť + PrácaPráca + Najvyššia dovolená rýchlosť
vyhláška 9/2009 Zákaz predchádzania + Zúžená vozovka zľavaZúžená vozovka + Zákaz predchádzania
vyhláška 9/2009 Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové + Stoj, daj prednosť v jazde!Stoj, daj prednosť v jazde! + Výstražný kríž

Značky upravujúce prednosť

a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky

Pri týchto značkách je obzvlášť dôležité neobnovovať žltozelené fluorescenčné podklady!

Zásadným spôsobom treba pri obnove zmeniť prístup k označovaniu prednosti v jazde v obci a mimo obce (značka Hlavná cesta vs. znacka Krizovatka s prednostou v jazde); tieto značky sa nesmú len “slepo” vymieňať kus za kus, keďže pri takomto ich štýle umiestňovania dochádzalo k porušovaniu medzinárodných pravidiel, čo je potrebné postupne napravovať.

Možné kombinácie značiek o prednosti sú uvedené vo vzorových listoch VL 6.1 – ak boli tieto značky kombinované s inými značkami podľa pravidiel uvedených vo vyhláške č. 9/2009 Z. z., značky, s ktorými sa podľa VL 6.1 nemôžu kombinovať, sa neobnovujú.

vyhláška 9/2009 - neprípustné kombinácie značiek o prednosti
príklady neprípustných kombinácií, ktoré už nemožno obnoviť

Pri obnove kombinácie značiek Stoj, daj prednosť v jazde! a Výstražný kríž sa oproti starým pravidlám po novom vymieňa poradie a pod značkou Križovatka s vedľajšou cestou už nesmie byť dodatková tabuľka Tvar križovatky.

Dodatkové tabuľky s iným tvarom križovatky ako zalomenou prednosťou sa neobnovujú; zalomená prednosť sa obnovuje len tam, kde sa pri jazde po hlavnej ceste skutočne odbočuje. Taktiež sa nesmú obnovovať tvary križovatiek so smerovo rozdelenými cestami, a to aj keby šlo o zalomenú prednosť (znázorní sa len jednoduchý tvar zalomenej prednosti), ani tvar križovatky bez určenej prednosti či dve križovatky na jednej dodatkovej tabuľke.

Značka Križovatka s vedľajšou cestou vyhláška 9/2009 Križovatka s vedľajšou cestou vo variante s vedľajšou cestou zľava sa neobnovuje.

1. bezo zmeny

Stará značkaNová značka
P 1
vyhláška 9/2009 Daj prednosť v jazde!
Daj prednosť v jazde!
201
znacka Daj prednost v jazde!
Daj prednosť v jazde!
P 2
vyhláška 9/2009 Stoj, daj prednosť v jazde!
Stoj, daj prednosť v jazde!
202
znacka Stoj, daj prednost v jazde!
Stoj, daj prednosť v jazde!
P 4
vyhláška 9/2009 Križovatka
Križovatka
136
znacka Krizovatka
Križovatka
P 9
vyhláška 9/2009 Koniec hlavnej cesty
Koniec hlavnej cesty
303
značka Koniec hlavnej cesty
Koniec hlavnej cesty
P 10
vyhláška 9/2009 Prednosť protiidúcich vozidiel
Prednosť protiidúcich vozidiel
203
znacka Prednost protiiducich vozidiel
Prednosť protiidúcich vozidiel
P 11
vyhláška 9/2009 Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
304
znacka Prednost pred protiiducimi vozidlami
Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
P 13
vyhláška 9/2009 Tvar križovatky
Tvar križovatky
510
dodatková tabuľka Priebeh hlavnej cesty
Priebeh hlavnej cesty

2. zmena

Stará značkaNová značka
P 3
vyhlaska 9/2009 Daj prednost v jazde elektricke
Daj prednosť v jazde električke!
201 + 512
daj prednosť v jazde! + priečna jazda električiek
Daj prednosť v jazde! +
Priečna jazda električky
P 5
vyhláška 9/2009 Križovatka s vedľajšou cestou
Križovatka s vedľajšou cestou
301
znacka Krizovatka s prednostou v jazde
Križovatka s prednosťou v jazde
P 6
vyhláška 9/2009 Križovatka s vedľajšou cestou
Križovatka s vedľajšou cestou
301-20
znacka Krizovatka s prednostou v jazde
Križovatka s prednosťou v jazde 
(vedľajšia cesta sprava)
P 8
vyhláška 9/2009 Hlavná cesta
Hlavná cesta
302
značka Hlavná cesta
Hlavná cesta

3. odstránenie

P 7
vyhláška 9/2009 Križovatka s kruhovým objazdom
Križovatka s kruhovým objazdom
P 12
vyhláška 9/2009 Tvar križovatky
Tvar križovatky
P 14
vyhláška 9/2009 Tvar križovatky
Tvar križovatky
P 15
vyhláška 9/2009 Tvar dvoch križovatiek
Tvar dvoch križovatiek

Príklady zmien niektorých kombinácií

Stará kombináciaNová kombinácia
alebo značka
vyhláška 9/2009 Daj prednosť v jazde! + Tvar križovatkyznacka Daj prednost v jazde!
vyhláška 9/2009 Daj prednosť v jazde! + Prikázaný smer jazdy vpravodaj prednosť v jazde! + prikázaný smer jazdy
vyhláška 9/2009 Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové + Stoj, daj prednosť v jazde!Stoj, daj prednosť v jazde! + Výstražný kríž
vyhlaska 9/2009 Daj prednost v jazde elektrickedaj prednosť v jazde! + priečna jazda električiek
vyhláška 9/2009 Križovatka + Tvar križovatkyznacka Krizovatka
vyhláška 9/2009 Križovatka s vedľajšou cestou + Tvar križovatkyhlavná cesta + priebeh hlavnej cesty
vyhláška 9/2009 Hlavná cesta + Tvar dvoch križovatiekznačka Hlavná cesta
vyhláška 9/2009 Hlavná cesta + Zmena smeru okruhuznačka Hlavná cesta

3 komentáre na “Ako vymeniť staré značky za nové I

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok