Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestnej premávke (SK) I

Na tomto portáli sa pravidelne objavujú zmienky alebo výňatky z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika v oblasti cestnej premávky viazaná. Ide najmä o Dohovor o cestnej premávke (Convention on Road Traffic) a Dohovor o cestných značkách a signáloch (Convention on Road Signs and Signals), oba uzatvorené vo Viedni (1968) a k obom týmto dohovorom pristúpila aj Československá socialistická republika. Historický vývoj týchto dokumentov, resp. pravidiel vo všeobecnosti, je popísaný v dvoch článkoch tu a tu.

oznámenie v Zbierke zákonov ČSSR (čiastka 40, vydaná 12. decembra 1980)
oznámenie v Zbierke zákonov ČSSR (čiastka 40, vydaná 12. decembra 1980)

Okrem desaťročia trvajúceho priam systémového nedodržiavania a nechápania týchto medzinárodných pravidiel svedčí o nie práve úplnom prehľade o vlastných záväzkoch v tejto oblasti aj taký detail, že v oznámení o sukcesii Slovenska (nástupe do práv a povinností svojho právneho predchodcu) z roku 1993 do mnohostranných zmlúv OSN chýbajú v zozname dohovory o cestnej premávke z roku 1949 a 1968, ktoré boli dodatočne doplnené až v roku 2009, keď sa na to prišlo pri tvorbe vtedy nového zákona.

oznámenie v Zbierke zákonov SR (vydané 14. januára 2009)
oznámenie v Zbierke zákonov SR (vydané 14. januára 2009)

Dohovor mal tiež viaceré novely (zmeny), a to buď na celosvetovej úrovni (1993, 2006, 2015 a 2016) alebo na európskej úrovni [Európska dohoda (Ženeva, 1971) vrátane jej zmien z rokov 1993, 2001 a 2006]. Úplné konsolidované znenie dohovoru však nie je oficiálne prístupné ani v angličtine a vzhľadom na rôzne výhrady uplatňované štátmi pri ratifikáciách, neexistuje ani jednotné znenie platné pre všetkých. 

Napriek tomu, že k týmto dohovorom pristúpilo aj Československo a následne sukcesiou aj Slovensko, ich oficiálny preklad do dnešného dňa nie je k dispozícii. Nižšie uvedený preklad má preto snahu aspoň čiastočne tento chýbajúci aspekt napraviť, pričom ide o preklad znenia, ktoré je platné pre Slovensko. Treba však zdôrazniť, že ide o neautorizovaný preklad, urobený človekom, ktorý nie je prekladateľ. Nižšie uvedené znenie teda nie je oficiálnym slovenským znením dohovoru a nemožno ho použiť na právne účely.

DOHOVOR O CESTNEJ PREMÁVKE

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

Definície

Niektoré definície sú preložené doslovne, hoci ide o pojmy, ktoré sa v našej legislatíve nepoužívajú, resp. používajú inak, ak to je dôležité z hľadiska kontextu a kvôli pochopeniu širších súvislostí (napr. built-up area je zastavaná oblasť, nie obec). Niektoré pojmy sú naopak preložené pomocou našich zaužívaných pojmov, nie doslovne, ak to neznamená podstatný rozdiel vo vnímaní jeho významu (napr. unladen mass je prevádzková hmotnosť, nie nenaložená hmotnosť). V ďalšom texte dohovoru sú niekde v zátvorkách uvedené aj oficiálne anglické výrazy, príp. slovenské varianty prekladu, ak je to vhodné na lepšie pochopenie.

Na účely tohto dohovoru majú nasledujúce výrazy význam, ktorý im je tu priradený:

a)domáca legislatíva” (domestic legislation) zmluvnej strany znamená celý systém národných alebo miestnych zákonov a právnych predpisov, ktoré sú platné na území zmluvnej strany;

b) vozidlo sa považuje za “v medzinárodnej premávke” (in international traffic) na území určitého štátu, ak: 

i. patrí fyzickej alebo právnickej osobe zvyčajne bývajúcej (sídliacej) mimo územia tohto štátu, 

ii. nie je evidované v tom štáte a

iii. je do toho štátu dočasne dovezené, 

avšak za podmienky, že zmluvná strana môže odmietnuť považovať za “v medzinárodnej premávke“ vozidlo, ktoré zotrvalo na jej území dlhšie ako jeden rok bez významného prerušenia, dĺžka ktorého môže byť určená zmluvnou stranou.

Jazdná súprava sa považuje za “v medzinárodnej premávke” vtedy, ak najmenej jedno z vozidiel tejto súpravy spĺňa vyššie uvedenú definíciu;

 • u nás tento pojem nepoužívame

c)zastavaná oblasť” (built-up area) znamená oblasť, v ktorej platia osobitné dopravné pravidlá a ktorá je ako taká pri vjazdoch do nej a pri výjazdoch z nej označená;

 • u nás používame pojem „obec“

obytná oblasť” (residential area) znamená špecificky navrhnutú oblasť, v ktorej platia osobitné  dopravné pravidlá a ktorá je ako taká pri vjazdoch do nej a pri výjazdoch z nej označené;

 • u nás používame pojem “obytná zóna”

d)cesta” (road) znamená celý povrch akejkoľvek cesty alebo ulice, ktoré sú prístupné pre verejnú premávku;

 • u nás absentuje aspekt “verejnosti”

e)vozovka” (carriageway) znamená tú časť cesty, ktorá je bežne používaná na premávku vozidlami; cesta môže pozostávať z viacerých vozoviek, ktoré sú od seba zreteľne oddelené napr. deliacim pásom alebo odlišnou úrovňou;  

f) na vozovkách, kde je jeden alebo viac postranných jazdných pruhov alebo cestičiek vyhradených na používanie určitými vozidlami, “okraj vozovky” (edge of the carriageway) znamená pre ostatných účastníkov cestnej premávky okraj zvyšnej časti vozovky; 

g)jazdný pruh” (lane) znamená ktorýkoľvek z pozdĺžnych pruhov, na ktoré je vozovka rozdelená bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyznačené pozdĺžnym vodorovným značením, ktorý je dostatočne široký pre jeden rad pohybujúcich sa motorových vozidiel iných ako motocyklov; 

g)biscyklistický pruh” (cycle lane) znamená časť vozovky navrhnutú pre bicykle. Cyklistický pruh je odlíšený od zvyšku vozovky pozdĺžnym vodorovným značením;

 • cyklistický pruh teda nie je “jazdný pruh”

g)tercyklistická cestička” (cycle track) znamená samostatnú cestu alebo časť cesty navrhnutú pre bicykle, ktorá je ako taká označená. Cyklistická cestička je oddelená od iných ciest alebo iných častí tej istej cesty stavebným spôsobom;

h)križovatka” (intersection) znamená akékoľvek úrovňové kríženie, spájanie alebo rozvetvenie vrátane otvorených priestorov vytvorených týmito kríženiami, spájaniami alebo rozvetveniami;

 • u nás v definícii absentuje rozvetvenie (fork) a tiež prvok “úrovne” (čiže niečo ako “mimoúrovňová križovatka” neexistuje)

i)železničné priecestie” (level-crossing) znamená akúkoľvek úrovňovú križovatku medzi cestou a železničnou alebo električkovou traťou s ich vlastným traťovým telesom;

j)diaľnica” (motorway) znamená cestu, ktorá je špecificky navrhnutá a stavaná pre motorovú premávku, ktorá neslúži na obsluhu nehnuteľností, ktoré s ňou hraničia a ktorá:

i. je vybavená – s výnimkou osobitných miest alebo dočasne – samostatnými vozovkami pre obidva smery premávky, ktoré sú od seba oddelené deliacim pásom neprístupným pre premávku alebo – výnimočne – iným spôsobom;

ii. sa úrovňovo nepretína so žiadnou cestou, železničnou alebo električkovou traťou alebo chodníkom; a

iii. je osobitne označená ako diaľnica;

k) vozidlo je:

i.stojace” (standing), ak je nehybné na čas potrebný na nastúpenie alebo vystúpenie osôb alebo na naloženie alebo vyloženie nákladu; a

 • u nás používame pojem “zastavenie”

ii.zaparkované” (parked), ak je nehybné z iného dôvodu ako je potreba vyhnúť sa zrážke s iným účastníkom cestnej premávky alebo kolízii s prekážkou alebo potreba dodržať pravidlá cestnej premávky a ak čas, počas ktorého je vozidlo nehybné, nie je obmedzený iba na čas potrebný na nastúpenie alebo vystúpenie osôb alebo na naloženie alebo vyloženie nákladu; 

 • u nás používame pojem “státie”

Napriek vyššie uvedenému, zmluvné strany môžu považovať za “stojace” akékoľvek vozidlo, ktoré je nehybné v zmysle bodu ii. po dobu nepresahujúcu čas stanovený domácou legislatívou a za “zaparkované” akékoľvek vozidlo, ktoré je nehybné v zmysle bodu i. po dobu presahujúcu čas stanovený domácou legislatívou;

l)bicykel” (cycle) znamená akékoľvek vozidlo, ktoré má aspoň dve kolesá a je poháňané výlučne svalovou energiou osôb na tomto vozidle, a to prostredníctvom pedálov alebo ručných kľúk;

m)moped” (moped)  znamená akékoľvek dvojkolesové alebo trojkolesové vozidlo, ktoré je vybavené vnútorným spaľovacím motorom so zdvihovým objemom nepresahujúcim 50 cm3 a ktorého maximálna konštrukčná rýchlosť nepresahuje 50 km (30 míľ) za hodinu. Zmluvné strany však nemusia podľa svojej domácej legislatívy považovať za mopedy vozidlá, ktoré vzhľadom na svoje použitie nespĺňajú charakteristiku bicykla, a to najmä, že môžu byť poháňané pomocou pedálov alebo ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť, hmotnosť alebo niektoré z charakteristík ich motorov presahujú isté limity. Nič v tejto definícii sa nevykladá v tom zmysle, že by bránilo zmluvným stranám považovať mopedy za bicykle podľa ustanovení svojej domácej legislatívy týkajúcej sa cestnej premávky;

n)motocykel” (motorcycle) znamená akékoľvek dvojkolesové vozidlo – s postranným vozíkom alebo bez neho – ktoré je vybavené hnacím motorom. Trojkolesové vozidla, ktorých hmotnosť bez nákladu nepresahuje 400 kg sa považujú za motocykle. Pojem “motocykel” nezahŕňa mopedy, hoci zmluvné strany môžu – za predpokladu, že za týmto účelom vydajú vyhlásenie v súlade s čl. 54 ods. 2 – považovať na účely dohovoru mopedy za motocykle;

o)vozidlo s vlastným pohonom” (power-driven vehicle) znamená akékoľvek samohybné cestné vozidlo s výnimkou mopedu na území zmluvných strán, ktoré nepovažujú mopedy za motocykle a s výnimkou koľajových vozidiel;

 • pojem v tomto význame u nás nepoužívame

p)motorové vozidlo” (motor vehicle) znamená akékoľvek vozidlo s vlastným pohonom, ktoré sa bežne používa na prepravu osôb alebo nákladu po cestách alebo na vlečenie – po cestách – vozidiel používaných na prepravu osôb alebo nákladu. Tento pojem zahŕňa trolejbusy, t. j. nekoľajové vozidlá napojené na elektrické vedenie. Nepatria sem vozidlá ako napr. poľnohospodárske traktory, ktoré sa iba výnimočne používajú na prepravu osôb alebo tovaru po cestách alebo na vlečenie – po cestách – vozidiel používaných na prepravu osôb alebo nákladu;

q)prípojné vozidlo” (trailer) znamená akékoľvek vozidlo, ktoré je navrhnuté na to, aby bolo ťahané vozidlom s vlastným pohonom a zahŕňa návesy;

r)náves” (semi-trailer) znamená akékoľvek prípojné vozidlo, ktoré je navrhnuté na to, aby bolo spojené s motorovým vozidlom takým spôsobom, že časť z neho je položená na motorovom vozidle a podstatnú časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu nesie motorové vozidlo;   

s)ľahký príves” (light trailer) znamená akékoľvek prípojné vozidlo, ktorého maximálna prípustná hmotnosť nepresahuje 750 kg;

t)jazdná súprava” (combination of vehicles) znamená spojené vozidlá, ktoré jazdia po ceste ako jeden celok;

u)návesová súprava” (articulated vehicle) znamená jazdnú súpravu tvorenú motorovým vozidlom a návesom pripojeným k motorovému vozidlu;

v)vodič” (driver) znamená akúkoľvek osobu, ktorá riadi motorové vozidlo alebo iné vozidlo (vrátane bicykla) alebo ktorá ženie dobytok jednotlivo alebo v stáde, čriede alebo v svorkách, poháňa zviera alebo sa vezie v sedle zvieraťa po ceste;

w)najväčšia prípustná hmotnosť” (permissible maximum mass) znamená maximálnu hmotnosť naloženého vozidla, ktorú ako prípustnú stanovil príslušný orgán štátu, v ktorom je vozidlo registrované;

x)prevádzková hmotnosť” (unladen mass) znamená hmotnosť vozidla bez posádky, cestujúcich alebo nákladu, ale s plnou nádržou pohonných hmôt a s nástrojmi, ktoré vozidlo zvyčajne prepravuje;

y)okamžitá hmotnosť” (laden mass) znamená skutočnú hmotnosť naloženého vozidla s posádkou a cestujúcimi;

z)smer premávky” (direction of traffic) a “v smere premávky” (appropriate to the direction of traffic) znamená pravú stranu, pokiaľ podľa domácej legislatívy je vodič vozidla povinný umožniť protiidúcemu vozidlu, aby prešlo po jeho ľavej strane; inak tieto výrazy označujú ľavú stranu; 

aa) požiadavka, že vodič má “dať prednosť” (give way) iným vozidlám znamená, že nesmie pokračovať v jazde alebo jazdnom manévri alebo nesmie začať jazdu alebo jazdný manéver, pokiaľ by tým mohol donútiť vodičov ostatných vozidiel náhle (abruptly) zmeniť smer jazdy alebo rýchlosť svojich vozidiel.

ab) osoby, ktoré tlačia alebo ťahajú detský kočík, kolieskové kreslo alebo invalidný vozík alebo akékoľvek iné malé vozidlo bez motora alebo osoby, ktoré tlačia bicykel alebo moped, a telesne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú v invalidnom vozíku poháňanom týmito osobami alebo idúce rýchlosťou chôdze, sa považujú za chodcov;

ac)Ženevská dohoda z roku 1958” (1958 Geneva Agreement) znamená Dohodu o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, výbavu a diely, ktoré možno pripevniť na kolesové vozidlá a/alebo ich na nich používať a o podmienkach pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov, uzatvorenú v Ženeve 20. marca 1958 a zmenenú 16. októbra 1995;

ad)nariadenie EHK” (ECE regulation) znamená nariadenie pripojené k dohode z roku 1958;

ae)Viedenská dohoda z roku 1997” (1997 Vienna Agreement) znamená  Dohodu  o prijatí  jednotných podmienok pre pravidelné technické kontroly kolesových vozidiel a ich vzájomnom uznávaní, uzatvorenú vo Viedni 13. novembra 1997;

af)pravidlo EHK” (ECE rule) znamená pravidlo pripojené k Viedenskej dohode z roku 1997.

Čl. 2

Prílohy dohovoru

Prílohy k tomuto dohovoru, a to

Príloha č. 1: Výnimky  z povinnosti  pripustiť motorové  vozidlá  a  prípojné  vozidlá  do medzinárodnej premávky,

Príloha č. 2: Evidenčné číslo motorových vozidiel a prípojných vozidiel v medzinárodnej premávke,

Príloha č. 3: Rozlišovací znak motorových vozidiel a prípojných vozidiel v medzinárodnej premávke,

Príloha č. 4: Identifikačné označenia motorových vozidiel a prípojných vozidiel v medzinárodnej premávke,

Príloha č. 5: Technické podmienky motorových vozidiel a prípojných vozidiel,

Príloha č. 6: Domáci vodičský preukaz, a

Príloha č. 7: Medzinárodný vodičský preukaz,

tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dohovoru.

Čl. 3

Povinnosti zmluvných strán

1. 

a) Zmluvné strany uskutočnia príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu podstaty (conform in substance) pravidiel cestnej premávky, ktoré platia na ich územiach, s ustanoveniami kapitoly II. Pokiaľ tieto pravidlá nie sú v žiadnom ohľade nezlučiteľné s uvedenými ustanoveniami: 

i. nemusia sa v pravidlách reprodukovať žiadne z tých ustanovení, ktoré sa vzťahujú na situácie, aké na území dotknutých zmluvných strán nenastávajú, 

ii. pravidlá môžu obsahovať aj ustanovenia, ktoré nie sú v kapitole II uvedené. 

b) Ustanovenia tohto odseku nevyžadujú od zmluvných strán stanovenie sankcií za každé porušenie tých ustanovení kapitoly II, ktoré sú reprodukované v ich pravidlách cestnej premávky. 

2. 

a) Zmluvné strany tiež uskutočnia príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu pravidiel platných na ich území, ktoré sa týkajú technických požiadaviek na motorové vozidlá a prípojné vozidlá, s ustanoveniami prílohy č. 5; tieto pravidlá môžu obsahovať aj ustanovenia neuvedené v prílohe 5, pokiaľ nie sú v žiadnom ohľade v rozpore so zásadami bezpečnosti, ktorými sa riadia ustanovenia prílohy č. 5. Zmluvné strany tiež uskutočnia príslušné opatrenia na zabezpečenie súladu motorových vozidiel a prípojných vozidiel registrovaných na ich území s čl. 39 ods. 4 a prílohou č. 5 pri vstupe do medzinárodnej premávky.

b) Ustanovenia tohto odseku neukladajú zmluvným stranám žiadne povinnosti ohľadom pravidiel platných na ich území, ktoré sa týkajú technických požiadaviek na vozidlá s vlastným pohonom, ktoré nie sú motorovými vozidlami v zmysle tohto dohovoru. 

3. S výhradou výnimiek podľa prílohy č. 1 sú zmluvné strany povinné pripustiť na svojom území do medzinárodnej premávky motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v kapitole III a ktorých vodiči spĺňajú podmienky stanovené v kapitole IV; tiež sú povinné uznávať osvedčenia o registrácii a prípadné medzinárodné osvedčenia o technickej kontrole vydané podľa ustanovení kapitoly III ako evidentný dôkaz (prima facie) o tom, že vozidlá, na ktoré sa vzťahujú, spĺňajú podmienky stanovené v kapitole III.

4. Opatrenia, ktoré zmluvné strany uplatňujú alebo uplatnia, či už jednostranne alebo na základe  bilaterálnych  alebo multilaterálnych  dohôd, na pripustenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v kapitole III, do medzinárodnej premávky na svojom území a na uznávanie platnosti vodičských preukazov iného zmluvného štátu na svojom území v iných prípadoch ako sú uvedené v kapitole IV, sa považujú za v súlade so zámerom tohto dohovoru.

Opatreniami podľa tohto článku sa nemení rozsah platnosti čl. 39 ani sa jeho ustanovenia nestávajú nepovinnými.

5. Zmluvné strany sú povinné pripustiť do medzinárodnej premávky na svojom území bicykle a mopedy, ktoré spĺňajú technické podmienky stanovené v kapitole V a ktorých vodiči majú svoje zvyčajné bydlisko na území iného zmluvného štátu. Žiadna zmluvná strana nesmie od vodičov bicyklov a mopedov v medzinárodnej premávke požadovať, aby mali vodičský preukaz; avšak zmluvné strany, ktoré v súlade s čl. 54 ods. 2 vyhlásili, že považujú mopedy za motocykle, môžu od vodičov mopedov v medzinárodnej premávke požadovať vodičský preukaz.

5bis.  Zmluvné  strany  uskutočnia  potrebné opatrenia na zabezpečenie systematického a trvalého vzdelávania v oblasti bezpečnosti na cestách, a to najmä na školách všetkých stupňov.   

5ter. Všade, kde je vodičský výcvik začínajúcich vodičov poskytovaný profesionálnymi výcvikovými zariadeniami, musí domáca legislatíva stanoviť minimálne požiadavky ohľadom učebných osnov a kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za vedenie tohto výcviku. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každej zmluvnej strane, ktorá o to požiada, oznámia informácie potrebné na zistenie totožnosti osoby, na meno ktorej je vozidlo s vlastným pohonom alebo prípojné vozidlo pripojené k takémuto vozidlu, zaregistrované na ich územiach v prípade, že z predloženej žiadosti vyplýva, že toto vozidlo bolo účastné dopravnej nehody alebo že sa vodič tohto vozidla dopustil vážneho porušenia pravidiel cestnej premávky a v dôsledku toho podlieha významnej sankcii alebo zákazu vedenia vozidla na území zmluvnej strany, ktorá žiadosť predkladá.

7. Opatrenia, ktoré zmluvné strany uplatňujú alebo uplatnia, či už jednostranne alebo na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd, na uľahčenie medzinárodnej cestnej premávky zjednodušením colných, policajných, zdravotníckych a iných podobných formálnych postupov alebo na zabezpečenie rovnakej kompetencie a rovnakých úradných hodín colných úradov a pôšt na určitom hraničnom mieste, sa považujú za v súlade so zámerom tohto dohovoru. 

8. Ničím z toho, čo je uvedené v odsekoch 3, 5 a 7, nie je dotknuté právo zmluvnej strany podmieniť pripustenie motorových vozidiel, prípojných vozidiel, mopedov a bicyklov, ako aj ich vodičov a spolujazdcov, do medzinárodnej premávky na svojom území dodržiavaním jej predpisov, ktoré sa týkajú komerčnej prepravy osôb a tovaru, predpisov upravujúcich poistenie zodpovednosti vodičov za škody spôsobené tretím osobám, colných predpisov a vo všeobecnosti jej predpisov upravujúcich iné oblasti ako je oblasť cestnej premávky.

Čl. 4

Značky a signály

Zmluvné strany tohto dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohovoru o dopravných značkách a signáloch otvoreného na podpísanie vo Viedni v rovnaký deň ako tento dohovor, sa zaväzujú, že:

a) všetky dopravné značky (road signs), svetelné signály (traffic light signals) a vodorovné značenie (road markings) umiestnené na ich území budú tvoriť ucelený systém a navrhnú a umiestnia sa takým spôsobom, aby boli ľahko rozpoznateľné; 

b) počet typov značiek bude obmedzený a značky sa umiestnia len na miestach, kde sa považujú za užitočné; 

c) výstražné značky sa osadia v dostatočnej vzdialenosti pred prekážkou tak, aby vodičov včas varovali; 

d) bude zakázané 

i. pripevňovať na značku, jej nosný prvok alebo iné zariadenie na riadenie premávky čokoľvek, čo nesúvisí s účelom tejto značky alebo zariadenia; ak však zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky povolia neziskovému združeniu osadenie informatívnych značiek, môžu povoliť umiestnenie znaku tohto združenia na tejto značke alebo jej nosnom prvku, pokiaľ sa tým nezníži zrozumiteľnosť značky; 

ii. osádzať akékoľvek tabule, oznamy, označenia alebo zariadenia, ktoré by mohli byť zameniteľné so značkami alebo inými zariadeniami na riadenie premávky, mohli by znížiť ich viditeľnosť alebo účinnosť, alebo by mohli účastníkov cestnej premávky oslepovať alebo odvracať ich pozornosť spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky; 

iii. osádzať na chodníkoch a krajniciach také zariadenia alebo prístroje, ktoré by mohli vytvárať zbytočnú prekážku v pohybe chodcov, najmä starších alebo zdravotne postihnutých osôb. 

KAPITOLA II

PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY

(rules of the road)

Čl. 5

Postavenie značiek a signálov

1. Účastníci cestnej premávky sú povinní dodržiavať pokyny vyplývajúce z dopravných značiek, svetelných signálov a vodorovného značenia, a to aj vtedy, ak sa tieto pokyny javia byť v rozpore s inými pravidlami cestnej premávky. 

2. Pokyny vyplývajúce zo svetelných signálov majú prednosť pred tými, ktoré vyplývajú z dopravných značiek upravujúcich prednosť. 

Čl. 6

Pokyny oprávnených úradných osôb

1. Pokiaľ riadia premávku oprávnené úradné osoby, musia byť tieto osoby ľahko rozpoznateľné a viditeľné z dostatočnej vzdialenosti, rovnako v noci, ako aj cez deň. 

2. Účastníci cestnej premávky sú povinní bez zbytočného odkladu uposlúchnuť všetky pokyny oprávnených úradných osôb riadiacich premávku. 

3. Domáca legislatíva stanoví, že pokyny oprávnenej úradnej osoby riadiacej premávku sú takéto: 

a) ruka zdvihnutá hore; toto gesto znamená „pozor, stoj“ pre všetkých účastníkov cestnej premávky okrem vodičov, ktorí už nemôžu zastaviť dostatočne bezpečne; ďalej toto gesto, ak je urobené na križovatke, nevyžaduje zastaviť od vodičov, ktorí už vošli do križovatky;

b) upažená ruka alebo ruky; toto gesto je pokynom na zastavenie pre všetkých účastníkov cestnej premávky približujúcich sa z akéhokoľvek smeru, ktorý by viedol naprieč tým smerom, v ktorom je ruka alebo ruky upažené; po tomto geste môže oprávnená úradná osoba, ktorá riadi premávku, ruku alebo ruky pripažiť, pričom toto gesto je rovnako pokynom na zastavenie pre vodičov, ktorí sú pred alebo za touto osobou;

c) mávanie červeným svetlom; toto gesto je pokynom na zastavenie pre účastníkov cestnej premávky, ku ktorým je svetlo nasmerované. 

4. Pokyny oprávnených úradných osôb riadiacich premávku majú prednosť pred tými, ktoré vyplývajú z dopravných značiek, svetelných signálov a vodorovného značenia, ako aj pred pravidlami cestnej premávky. 

Čl. 7

Všeobecné pravidlá

1. Účastníci cestnej premávky sa musia vyhýbať takému správaniu, ktoré by mohlo ohroziť alebo obmedziť premávku, ohroziť osoby alebo spôsobiť škody na verejnom alebo súkromnom majetku. 

2. Domáca legislatíva stanoví, že účastníci cestnej premávky nesmú obmedzovať premávku ani v nej vytvárať nebezpečenstvo hádzaním, ukladaním alebo ponechaním akýchkoľvek predmetov alebo materiálov na ceste alebo vytváraním iných prekážok na ceste. Ak sa účastníci cestnej premávky nemôžu vyhnúť vytvoreniu prekážky alebo nebezpečenstva týmto spôsobom, čo najskôr musia vykonať potrebné kroky na ich odstránenie, a pokiaľ ich nemôžu odstrániť okamžite, musia upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na ich prítomnosť.

3. Vodiči musia prejavovať zvýšenú opatrnosť vo vzťahu k najviac zraniteľným účastníkom cestnej premávky (most vulnerable road-users) ako sú chodci a cyklisti, a najmä deti, staršie osoby a zdravotne postihnuté osoby. 

4. Vodiči musia dbať na to, aby ich vozidlá neobťažovali účastníkov cestnej premávky ani užívateľov nehnuteľností hraničiacich s cestou, napr. spôsobovaním hluku, zvýšeným prachom alebo dymom, ak tomu môžu zabrániť. 

5. Používanie bezpečnostných pásov je povinné pre vodičov a spolujazdcov motorových vozidiel sediacich na sedadlách, ktoré sú nimi vybavené, okrem výnimiek udelených podľa domácej legislatívy. 

Domáca legislatíva ustanoví pravidlá o používaní bezpečnostných pásov alebo podobných zariadení deťmi a o prepravovaní detí na predných sedadlách.

Čl. 8

Vodiči

1. Každé pohybujúce sa vozidlo alebo jazdná súprava musí mať vodiča. 

2. Domáca legislatíva stanoví, že nosné, ťažné alebo jazdecké zvieratá a – okrem osobitných oblastí, ktoré sú prípadne zodpovedajúco označené na vjazde – dobytok, či už jednotlivo, v stáde alebo čriede, musia mať vodiča, ktorý je schopný viesť zvieratá v každej chvíli.

3. Každý vodič musí mať potrebnú fyzickú a duševnú spôsobilosť a byť v dobrom fyzickom i duševnom stave na vedenie vozidla. 

4. Každý vodič vozidla s vlastným pohonom musí mať vedomosti a zručnosti potrebné na vedenie vozidla; táto požiadavka však nebráni praktickým jazdám vodičov vo výcviku v súlade s domácou legislatívou. 

5. Každý vodič musí svoje vozidlo ovládať tak, aby bol vždy schopný konať s riadnou a náležitou opatrnosťou. Musí byť oboznámený s pravidlami cestnej premávky a bezpečnostnými predpismi a byť si vedomý faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho konanie ako sú únava, branie liekov a vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

Domáca legislatíva stanoví osobitné pravidlá pre vedenie vozidiel pod vplyvom alkoholu a stanoví zákonnú hladinu alkoholu v krvi a podľa potreby aj zákonnú hladinu alkoholu v dychu, ktorá je nezlučiteľná s vedením vozidla.

Maximálna hladina alkoholu podľa domácej legislatívy nesmie v žiadnom prípade prekročiť 0,5 g na liter čistého alkoholu v krvi alebo 0,25 mg na liter vydýchnutého vzduchu.

5bis. Systémy vozidiel, ktoré ovplyvňujú smer jazdy vozidiel, sa považujú za v súlade s odsekom 5 a s čl. 13 ods. 1, ak sú v súlade s podmienkami konštrukcie, montáže a používania podľa medzinárodných právnych nástrojov týkajúcich sa kolesových vozidiel, zariadení a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách.

Systémy vozidiel, ktoré ovplyvňujú smer jazdy vozidiel a nie sú v súlade s vyššie uvedenými podmienkami konštrukcie, montáže a používania, sa považujú za v súlade s odsekom 5 a s čl. 13 ods. 1, ak takéto systémy môžu byť vodičom prekonané alebo vypnuté.

6. Vodič vozidla musí v každej chvíli minimalizovať akékoľvek činnosti iné ako vedenie vozidla. Domáca legislatíva stanoví pravidlá pre používanie telefónov vodičmi vozidiel. V každom prípade musí legislatíva zakazovať používanie telefónu držiac ho v ruke vodičom motorového vozidla alebo mopedu, keď je vozidlo v pohybe.

Čl. 9

Stáda a čriedy

Domáca legislatíva stanoví, že pokiaľ nie sú udelené výnimky na uľahčenie ich hromadných presunov, stáda a čriedy majú byť kvôli premávke rozdelené do častí s primeranou dĺžkou a dostatočným odstupom od seba.

Čl. 10

Zaradenie na ceste

(position on the road)

1. Smer premávky musí byť na všetkých cestách jedného štátu rovnaký, prípadne okrem ciest, ktoré sa využívajú výhradne alebo prevažne na premávku medzi dvoma inými štátmi.

a) Pokiaľ nie je iné počínanie absolútne nevyhnutné, každý vodič používa výlučne cesty, vozovky, jazdné pruhy a cestičky určené pre účastníkov cestnej premávky jeho kategórie všade, kde sú k dispozícii.

b) Pokiaľ nie je pre mopedy, bicykle a nemotorové vozidlá určený žiaden jazdný pruh ani cestička, ich vodiči môžu jazdiť pozdĺž ktorejkoľvek vhodnej krajnice v smere premávky, ak je to možné bez toho, aby tým prekážali ostatným účastníkom cestnej premávky.

2. Zvieratá pohybujúce sa po vozovke sa vedú čo najbližšie k okraju vozovky, ktorý je v smere premávky. 

3. Bez toho, aby boli dotknuté čl. 7 ods. 1, čl. 11 ods. 6 a ostatné ustanovenia dohovoru v opačnom zmysle, každý vodič vozidla, pokiaľ mu to okolnosti dovoľujú, musí viesť svoje vozidlo čo najbližšie k okraju vozovky v smere premávky. Zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky však môžu stanoviť presnejšie pravidlá ohľadom zaradenia nákladných vozidiel na vozovke. 

4. Kde cesta pozostáva z dvoch alebo troch vozoviek, žiaden vodič nesmie použiť na jazdu vozovku na strane opačnej k smeru premávky. 

5.   

a) Na obojsmernej vozovke so štyrmi alebo viacerými jazdnými pruhmi nesmie žiaden vodič použiť na jazdu jazdné pruhy, ktoré sa nachádzajú úplne v polovici vozovky opačnej k smeru premávky.

b) Na obojsmernej vozovke s troma jazdnými pruhmi nesmie žiaden vodič použiť na jazdu jazdný pruh pri okraji vozovky na strane opačnej k smeru premávky.

6. Bez toho, aby bol dotknutý čl. 11 a v prípade, že je prídavný pruh označený značkou, vodiči pomaly idúcich vozidiel musia použiť tento pruh.

Čl. 11

Predbiehanie a jazda v jazdných pruhoch

1.

a) Vodiči musia predbiehať (overtaking) po strane opačnej k smeru premávky. 

b) Vodiči však môžu predbiehať aj po strane v smere premávky, ak predbiehaný vodič dáva znamenie o svojom úmysle odbočiť do tej strany vozovky, ktorá je opačná k smeru premávky a pohol sa so svojím vozidlom alebo zvieratami k tejto strane za účelom odbočenia na inú cestu, vojdenia na nehnuteľnosť hraničiacu s cestou alebo zastavenia na tejto strane. 

c) Domáca legislatíva môže cyklistom a vodičom mopedov povoliť obchádzanie stojacich vozidiel alebo vozidiel pohybujúcich sa nízkou rýchlosťou iných ako sú bicykle a mopedy po strane v smere premávky, pokiaľ je na nej dostatočný priestor. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté čl. 7 ods. 1 alebo čl. 14, sa musí každý vodič pred predbiehaním presvedčiť, že: 

a) ho nezačal predbiehať žiaden vodič idúci za ním;

b) vodič idúci pred ním v tom istom jazdnom pruhu nedal znamenie o svojom úmysle predísť iného vodiča; 

c) môže predbiehanie uskutočniť bez toho, aby ohrozil alebo obmedzil protiidúcu premávku, pričom sa predovšetkým musí presvedčiť, že jazdný pruh, do ktorého sa chce zaradiť, je voľný v dostatočnej vzdialenosti a že vzájomná rýchlosť oboch vozidiel umožňuje predídenie v dostatočne krátkom čase; a 

d) pokiaľ nepoužije jazdný pruh, ktorý je pre protismernú premávku uzavretý, bude sa môcť zaradiť späť tak, ako je predpísané v čl. 10 ods. 3 bez toho, aby obmedzil účastníka alebo účastníkov cestnej premávky (road-user), ktorých predbieha. 

3. V súlade s odsekom 2 je predbiehanie na obojsmernej vozovke výslovne zakázané pred vrcholmi stúpania a – ak nie je dostatočný rozhľad – v zákrutách, pokiaľ v týchto miestach nie sú pozdĺžnym vodorovným značením vyznačené jazdné pruhy a predbieha sa bez opustenia jazdných pruhov vyznačených ako uzavreté pre protismernú premávku.

4. Pri predbiehaní musí vodič nechať predbiehanému účastníkovi alebo účastníkom cestnej premávky dostatočne voľný priestor (sufficiently wide berth).

5.

a) Na vozovkách s najmenej dvoma jazdnými pruhmi určenými pre premávku idúcu v jeho smere, môže vodič, ktorý by musel znova predbiehať ihneď alebo krátko po spätnom zaradení tak, ako je predpísané v čl. 10 ods. 3 a za podmienky, že sa presvedčí, že tým neprimerane neobmedzí vodičov rýchlejších vozidiel, ktorí sa k nemu približujú zozadu, na vykonanie tohto jazdného manévru zostať v jazdnom pruhu, do ktorého sa zaradil  pri  prvom predbiehaní.

6. Ak sú použité ustanovenia odseku 5 písm. a) a hustota premávky je taká, že vozidlá nielenže využívajú celú šírku vozovky určenú pre premávku v ich smere, ale zároveň sa pohybujú len rýchlosťou, ktorú určuje vozidlo idúce pred nimi: 

a) bez toho, aby bol dotknutý odsek 9, sa nepovažuje za predbiehanie v zmysle tohto článku, ak idú vozidlá v niektorom jazdnom pruhu rýchlejšie ako vozidlá v inom; 

b) vodič, ktorý nejde v jazdnom pruhu najbližšom k okraju vozovky v smere premávky, môže prechádzať do iného jazdného pruhu len vtedy, ak chce odbočiť doprava, doľava alebo zaparkovať;

7. Pri jazde v jazdných pruhoch podľa odsekov 5 a 6 sa v prípade, že sú jazdné pruhy na vozovke vyznačené pozdĺžnym vodorovným značením, vodičom zakazuje jazdiť po týchto značkách. 

8. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 a ostatné prípadné obmedzenia, ktoré zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky stanovia o predbiehaní v križovatkách a na železničných priecestiach, žiaden vodič vozidla nesmie predbiehať iné vozidlo ako dvojkolesový bicykel, dvojkolesový moped alebo dvojkolesový motocykel bez postranného vozíka: 

a) bezprostredne pred križovatkou alebo v križovatke inej ako kruhový objazd okrem prípadov

i. podľa odseku 1 písm. b), 

ii. keď má cesta, na ktorej sa predbieha, na križovatke prednosť, 

iii. keď je premávka na križovatke riadená oprávnenou úradnou osobou alebo svetelnými signálmi. 

b) bezprostredne pred železničným priecestím alebo na ňom, ak nie je vybavené závorami alebo polovičnými závorami, pokiaľ cestná premávka nie je riadená svetelnými signálmi ako na križovatkách.

9. Vozidlo nesmie predbiehať iné vozidlo, ktoré sa približuje k priechodu pre chodcov vyznačenému na vozovke alebo označenému značkou, alebo ktoré zastavilo tesne pred priechodom, inak ako nízkou rýchlosťou umožňujúcou okamžite zastaviť, ak je chodec na priechode. Nič z tohto odseku sa nemá vykladať ako ustanovenie brániace zmluvným stranám alebo ich územnosprávnym jednotkám zakázať predbiehanie v predpísanej vzdialenosti od priechodu pre chodcov alebo zaviesť prísnejšie požiadavky na vodiča vozidla, ktorý má v úmysle predísť iné vozidlo stojace bezprostredne pred priechodom. 

10. Vodič, ktorý sa nazdáva, že vodič idúci za ním ho chce predbehnúť, sa musí okrem prípadov podľa čl. 16 ods. 1 písm. b) držať čo najbližšie k okraju vozovky v smere premávky a nesmie zrýchľovať. Ak v dôsledku nedostatočnej šírky, profilu alebo stavu vozovky a vzhľadom na hustotu protiidúcej premávky nemožno jednoducho a bezpečne predísť vozidlo, ktoré je pomalé, rozmerné alebo povinné dodržiavať nízku rýchlosť, vodič takého vozidla musí spomaliť a ak je to potrebné zájsť na bok čo najskôr ako je možné, aby umožnil vozidlám idúcim za ním jeho predídenie. 

11. 

a) V zastavaných oblastiach, na vozovkách s najmenej dvoma jazdnými pruhmi určenými na premávku v jednom smere a vyznačenými pozdĺžnym vodorovným značením, sa čl. 10 ods. 3 nepoužije; vodiči motorových vozidiel môžu použiť jazdný pruh, ktorý najlepšie vyhovuje cieľu ich jazdy. Meniť jazdný pruh smú len vtedy, ak sa pripravujú na odbočenie doprava alebo doľava, na predbiehanie, na zastavenie alebo parkovanie, a to v súlade s pravidlami upravujúcimi tieto jazdné manévre.

b) V prípade podľa písmena a) sa na účely tohto článku nepovažuje za predbiehanie, ak idú vozidlá v jazdných pruhoch v rovnakom smere jazdy rýchlejšie ako vozidlá vo vonkajších jazdných pruhoch. Ustanovenia odseku 9 však zostávajú v platnosti. 

c) Písmeno a) sa neuplatňuje na diaľniciach a na cestách iných ako diaľnice, ktoré sú vyhradené pre premávku motorových vozidiel, sú takto označené a neumožňujú vjazd na nehnuteľnosti nachádzajúce sa popri nich ani výjazd z nich, ani na žiadnych cestách, kde je povolená rýchlosť viac ako 80 km (50 míľ) za hodinu.

Čl. 12

Vyhýbanie sa protiidúcej premávke

(passing of oncoming traffic)

1. Pri vyhýbaní sa protiidúcej premávke musí vodič nechať dostatočný bočný priestor (sufficient lateral space) a ak je to potrebné, zájsť čo najbližšie k okraju vozovky v smere premávky. Ak mu pritom bráni prekážka alebo iní účastníci cestnej premávky, musí spomaliť a v prípade potreby aj zastaviť, aby umožnil prejsť protiidúcemu účastníkovi alebo účastníkom cestnej premávky.

2. Na horských cestách a na cestách s prudkým stúpaním s charakteristikami podobnými horským cestám, kde je vyhýbanie sa protiidúcej premávke nemožné alebo náročné, má vodič vozidla idúceho dole zájsť na bok cesty, aby umožnil prejsť všetkým vozidlám idúcim hore okrem prípadov, kedy sú odpočívadlá (odstavné zálivy), ktoré majú vozidlám umožniť zájsť na bok cesty, usporiadané tak, že vzhľadom na rýchlosť a zaradenie vozidiel, má vozidlo idúce hore odpočívadlo pred sebou, takže ak by zašlo na toto odpočívadlo, žiadne z vozidiel by nemuselo cúvať. Ak musí jedno z dvoch vozidiel, ktoré sa majú vyhnúť, umožniť prejazd cúvaním, jazdné súpravy majú mať prednosť pred ostatnými vozidlami, ťažké vozidlá pred ľahkými a autobusy pred nákladnými vozidlami; ak sú obe vozidlá rovnakej skupiny, cúvať by mal vodič vozidla idúceho dole, ak to nie je očividne jednoduchšie pre vodiča idúceho hore, napríklad preto, že sa nachádza v blízkosti odpočívadla.

Čl. 13

Rýchlosť a vzdialenosť medzi vozidlami

1. Každý vodič vozidla musí pri prispôsobovaní rýchlosti svojho vozidla trvalo brať ohľad na existujúce okolnosti, predovšetkým na charakter terénu, stav cesty, stav a zaťaženie vozidla, poveternostné podmienky a hustotu premávky, aby mohol svoje vozidlo zastaviť v dosahu viditeľnosti smerom dopredu a ešte pred každou predvídateľnou prekážkou. Ak to okolnosti vyžadujú, a najmä pri zníženej viditeľnosti, musí spomaliť a v prípade potreby zastaviť.

2. Domáca legislatíva stanoví najvyšší rýchlostný limit pre všetky cesty. Domáca legislatíva tiež stanoví osobitné rýchlostné limity platné pre určité skupiny vozidiel, ktoré predstavujú osobitné nebezpečenstvo, predovšetkým vzhľadom na ich hmotnosť alebo náklad. Podobné pravidlá môže stanoviť aj pre určité skupiny vodičov, predovšetkým pre nových vodičov.

3. Ustanovenia podľa odseku 2 prvej vety sa nemusia vzťahovať na vodičov vozidiel s prednosťou (priority vehicles) podľa čl. 34 ods. 2 alebo vodičov vozidiel, ktoré za také považuje domáca legislatíva.

4. Žiaden vodič nesmie prekážať bežnej jazde iných vozidiel tým, že bude bezdôvodne jazdiť nezvyčajne pomaly (abnormally slowly).

5. Vodič vozidla pohybujúceho sa za iným vozidlom musí dodržiavať dostatočnú vzdialenosť (sufficient distance) od toho vozidla na zabránenie zrážke, ak vozidlo pred ním náhle spomalí alebo zastaví.

6. Na uľahčenie predbiehania mimo zastavaných oblastí na cestách, kde je na premávku v príslušnom smere určený len jeden jazdný pruh, vodiči vozidiel podliehajúcich osobitnému obmedzeniu rýchlosti a vodiči vozidiel alebo jazdných súprav s celkovou dĺžkou viac ako 7 m musia dodržiavať takú vzdialenosť od vozidiel s vlastným pohonom idúcich pred nimi, aby sa mohli iné vozidlá, ktoré ich predbiehajú, bez ohrozenia zaradiť do priestoru pred predbiehaným vozidlom okrem prípadov, kedy sami predbiehajú alebo sa na predbiehanie pripravujú. Toto ustanovenie však neplatí vo veľmi hustej premávke ani za okolností, kedy je predbiehanie zakázané.

Čl. 14

Všeobecné požiadavky vzťahujúce sa jazdné manévre

1. Každý vodič, ktorý chce vykonať taký jazdný manéver ako je vyjdenie z radu zaparkovaných vozidiel alebo zájdenie do neho, zájdenie na pravú alebo ľavú stranu vozovky, najmä pri zmene jazdného pruhu, alebo odbočenie doprava alebo doľava na inú cestu alebo na nehnuteľnosť hraničiacu s cestou, sa musí najskôr presvedčiť, že tým vzhľadom na ich polohu, smer a rýchlosť neohrozí iných účastníkov cestnej premávky idúcich za ním alebo pred ním alebo ktorí ho míňajú.

2. Každý vodič, ktorý sa chce otočiť do protismeru alebo cúvať, sa musí najskôr presvedčiť, že tým neohrozí alebo neobmedzí ostatných účastníkov cestnej premávky. 

3. Pred odbočením alebo jazdným manévrom, ktorý zahŕňa pohyb do strany, musí vodič dať jasné a dostatočné upozornenie o svojom úmysle pomocou smerových svetiel na svojom vozidle alebo – ak to nie je možné – dávaním primeraného znamenia pomocou ruky, ak môže. Upozornenie dávané pomocou smerových svetiel sa ponecháva počas vykonávania tohto jazdného manévru a ukončí sa hneď ako je manéver dokončený.

Čl. 15

Osobitné pravidlá vzťahujúce sa na vozidlá pravidelnej verejnej dopravy

Domáca legislatíva stanoví, že na uľahčenie pohybu vozidiel pravidelnej verejnej dopravy v zastavaných oblastiach, musia vodiči ostatných vozidiel – s prihliadnutím na čl. 17 ods. 1 – spomaliť a v prípade potreby zastaviť, aby umožnili vozidlám verejnej dopravy vykonať jazdný manéver potrebný na vyjdenie z označených zastávok. Ustanovenia, ktoré zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky kvôli tomu príjmu, nesmú mať žiaden vplyv na povinnosť vodičov vozidiel verejnej dopravy vykonať potrebné opatrenia na zabránenie riziku nehody po tom, ako upozornili o svojom úmysle vyjsť zo zastávky pomocou svojich smerových svetiel.

Čl. 16

Zmena smeru 

1. Bez toho, aby boli dotknuté čl. 7 ods. 1 a čl. 14, pred odbočením doprava alebo doľava na inú cestu alebo na nehnuteľnosť hraničiacu s cestou musí vodič:

a) ak chce odbočiť na stranu v smere premávky, zájsť čo najbližšie k okraju vozovky v tomto smere a urobiť čo najmenší oblúk,

b) ak chce odbočiť na druhú stranu a s prihliadnutím na také iné ustanovenia, ktoré zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky prípadne stanovia pre bicykle a mopedy v záujme umožniť im zmeniť smer, napríklad prejsť cez križovatku v dvoch oddelených etapách, zaradiť sa čo najbližšie k stredovej čiare vozovky, ak ide o obojsmernú vozovku, alebo k okraju, ktorý je opačný k smeru premávky, ak ide o jednosmernú vozovku a – ak má v úmysle odbočiť na inú obojsmernú cestu – odbočiť tak, aby vošiel na vozovku tej inej cesty na strane v smere premávky.

2. Bez toho, aby bol dotknutý čl. 21 týkajúci sa chodcov, musí vodič pri zmene smeru umožniť účastníkom cestnej premávky prejsť po vozovke alebo iných častiach cesty, ktorú opúšťa.

Čl. 17

Spomaľovanie

(slowing down)

1. Žiaden vodič vozidla nesmie prudko (abruptly) brzdiť, ak to nie je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov. 

2. Každý vodič, ktorý má v úmysle výrazne spomaliť inokedy ako v reakcii na bezprostredné nebezpečenstvo, sa musí najskôr presvedčiť, že tým neohrozí ani neprimerane neobmedzí ostatných vodičov. Taktiež musí na svoj úmysel jasne a včas upozorniť tým, že dá príslušné znamenie rukou, pokiaľ sa nepresvedčil, že za ním nejde žiadne iné vozidlo alebo že vozidlo za ním je vo veľkej vzdialenosti. Toto ustanovenie sa však neuplatňuje, ak na spomalenie upozorňujú jeho brzdové svetlá podľa prílohy č. 5 ods. 31.

Čl. 18

Križovatky a povinnosť dať prednosť 

1. Každý vodič blížiaci sa ku križovatke musí zvýšiť opatrnosť v závislosti od miestnych podmienok. Vodiči vozidiel musia najmä jazdiť takou rýchlosťou, aby boli schopní zastaviť na umožnenie prejazdu vozidiel, ktoré majú prednosť v jazde (right of way). 

2. Každý vodič, ktorý vchádza z nespevnenej (path) alebo poľnej cesty (prašnej cesty) (earth-track (dirt road)) na inú cestu ako je nespevnená alebo poľná cesta, musí dať prednosť vozidlám idúcim po tejto ceste. Na účely tohto článku sa pojmy „nespevnená cesta“ a „poľná cesta“ (prašná cesta) môžu vymedziť v domácej legislatíve. 

3. Každý vodič, ktorý vchádza na cestu z nehnuteľnosti s ňou hraničiacou, musí dať prednosť účastníkom cestnej premávky idúcim po tejto ceste.

4. S prihliadnutím na odsek 7:

a) v štátoch, kde sa jazdí vpravo, na iných križovatkách ako sú uvedené v odseku 2 a čl. 25 ods. 2 a 4, vodič vozidla musí dať prednosť vozidlám približujúcim sa z jeho pravej strany;

b) v štátoch, kde sa jazdí vľavo, právo prednosti na križovatkách musí byť upravené dopravnými značkami, signálmi alebo (vodorovným) značením.

5. Aj vtedy, ak to vodičovi svetelné signály povoľujú, vodič nesmie vojsť do križovatky, ak je hustota premávky taká, že by pravdepodobne musel zastaviť v križovatke, čím by prekážal alebo bránil prejazdu križujúcej premávky.

6. Vodič, ktorý vošiel do križovatky, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, môže križovatku opustiť bez toho, aby čakal na otvorenie cesty v smere, v ktorom chce pokračovať, ak tým nebráni prejazdu ostatných účastníkov cestnej premávky pohybujúcich sa v smere, ktorý je otvorený. 

7. Vodiči vozidiel, ktorí sa nepohybujú po koľajniciach, musia dať prednosť dráhovým vozidlám. 

Žiadne ustanovenia tohto článku sa nemajú vykladať ako také, ktoré bránia zmluvným stranám alebo ich územnosprávnym jednotkám rozšíriť právo prednosti podľa odseku 2 na všetkých účastníkov cestnej premávky.

Čl. 19

Železničné priecestia

Účastníci cestnej premávky musia zvýšiť opatrnosť pri približovaní sa k železničným priecestiam a pri prejazde cez ne. Predovšetkým:

a) každý vodič vozidla musí jazdiť primeranou rýchlosťou (moderate speed); 

b) bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poslúchnuť pokyn na zastavenie dávaný svetelným signálom alebo zvukovým signálom, nesmie žiaden účastník cestnej premávky vojsť na železničné priecestie, na ktorom sú cez cestu spustené závory alebo polovičné závory alebo sa závory práve spúšťajú alebo dvíhajú;

c) ak železničné priecestie nie je vybavené závorami, polovičnými závorami ani svetelnou signalizáciou, žiaden účastník cestnej premávky naňho nesmie vojsť bez toho, aby sa najskôr presvedčil, že sa nepribližuje žiadne dráhové vozidlo;

d) žiaden vodič nesmie vojsť na železničné priecestie bez toho, aby sa najskôr presvedčil, že nebude prinútený na ňom zastaviť;

e) žiaden účastník cestnej premávky sa nesmie pri prechádzaní cez železničné priecestie na ňom bezdôvodne zdržiavať; ak je vozidlo prinútené zastaviť, jeho vodič sa pokúsi ho z trate odstrániť a ak to nie je schopný urobiť, okamžite musí urobiť všetko, čo môže, aby zabezpečil, že vodiči dráhových vozidiel budú včas upozornení na nebezpečenstvo. 

Čl. 20

Pravidlá pre chodcov

1. Chodci sa vždy, keď je to možné, musia vyhnúť použitiu vozovky; ak ju použijú, musia byť pri tom opatrní a nesmú zbytočne premávku obmedzovať ani jej prekážať.

2. Ak sú po bokoch vozovky chodníky alebo krajnice vhodné pre chodcov, chodci ich musia použiť. Ak však uskutočnia primerané opatrenia: 

a) chodci, ktorí tlačia alebo nesú rozmerné predmety, môžu použiť vozovku, ak by pohybom po chodníku alebo krajnici vážne obmedzili ostatných chodcov;

b) skupiny chodcov vedené zodpovednou osobou alebo tvoriace sprievod môžu kráčať po vozovke.

Bez ohľadu na odsek 2 smú postihnuté osoby idúce na invalidných vozíkoch vždy použiť vozovku.

3. Ak nie je možné použiť chodníky alebo krajnice alebo ak žiadne nie sú, chodci môžu kráčať po vozovke; kde je cyklistická cestička a hustota premávky to dovoľuje, môžu kráčať po cyklistickej cestičke, ale nesmú tým prekážať premávke bicyklov alebo mopedov. 

4. Chodci kráčajúci po vozovke podľa odseku 2, podľa nového odseku vloženého za ním a podľa odseku 3, sa musia držať najbližšie ako je možné k okraju vozovky.

5.

a) Mimo zastavaných oblastí chodci kráčajúci po vozovke sa musia držať na strane opačnej k smeru premávky, pokiaľ ich takéto počínanie neohrozuje alebo okrem osobitných okolností. Avšak osoby tlačiace bicykel, moped alebo motocykel, postihnuté osoby na invalidných vozíkoch a skupiny chodcov vedené zodpovednou osobou alebo tvoriace sprievod, sa musia držať na strane vozovky v smere premávky. Ak netvoria sprievod, chodci používajúci vozovku musia kráčať v jednom rade, ak je to možné a ak to vyžaduje bezpečnosť premávky, najmä pri zníženej viditeľnosti alebo veľmi hustej premávke vozidiel.

b) Ustanovenia písmena a) sa môžu použiť aj v zastavaných oblastiach.

6. 

a) Chodci, ktorí chcú prejsť cez vozovku, nesmú na ňu vstúpiť bez dodržania starostlivosti; vždy, keď je v blízkosti priechod pre chodcov, ho musia použiť. 

b) Pri prechádzaní cez vozovku na priechode pre chodov označenom zvislou značkou alebo vyznačeným (vodorovným) značením na vozovke: 

i. ak je priechod vybavený svetelnými signálmi pre chodcov, musia chodci dodržať pokyny dávané týmito signálmi; 

ii. ak priechod týmito signálmi vybavený nie je, ale premávka vozidiel je riadená svetelnými signálmi alebo oprávnenou úradnou osobou, chodci nesmú vstúpiť na vozovku, kým zo svetelného signálu alebo znamenia dávaného oprávnenou úradnou osobou vyplýva, že po nej môžu prechádzať vozidlá; 

iii. na ostatných priechodoch pre chodcov nesmú chodci vstúpiť na vozovku bez uváženia (taking into account) vzdialenosti a rýchlosti približujúcich sa vozidiel. 

c) Pri prechádzaní cez vozovku na inom mieste, ako je priechod pre chodcov označený zvislou značkou alebo vyznačený (vodorovným) značením na vozovke, chodci nesmú vstúpiť na vozovku bez toho, aby sa najskôr presvedčili, že tým nebudú prekážať premávke vozidiel. Chodci musia prechádzať cez vozovku v pravom uhle k jej osi.

d) Ak už chodci začnú prechádzať cez cestu, nesmú si zvoliť neprimerane dlhú trasu a nesmú sa bezdôvodne na vozovke zdržiavať alebo na nej zastavovať. 

7. Zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky však môžu zaviesť prísnejšie požiadavky na chodcov prechádzajúcich cez vozovku.

Čl. 21

Správanie sa vodičov vo vzťahu k chodcom

1. Každý vodič sa musí vyhýbať správaniu, ktoré by mohlo ohroziť chodcov. 

2. Bez toho, aby boli dotknuté čl. 7 ods. 1, čl. 11 ods. 9 a čl. 13 ods. 1, kde je na vozovke priechod pre chodcov označený zvislou značkou alebo (vodorovným) značením:

a) ak je premávka vozidiel na tomto priechode riadená svetelnými signálmi alebo oprávnenou úradnou osobou, vodiči, ktorí majú zakázané pokračovať, musia zastaviť tesne pred priechodom alebo priečnym (vodorovným) značením pred ním a keď im je povolené pokračovať, nesmú brániť ani prekážať prechádzaniu chodcov, ktorí naňho už vstúpili; vodiči odbočujúci na inú cestu, na začiatku ktorej je priechod pre chodcov, tak musia urobiť pomaly a musia dať prednosť chodcom, ktorí už na priechod vstúpili alebo sa naň chystajú vstúpiť (already using, or about to use), a to v prípade potreby aj zastavením;

b) ak premávka vozidiel na tomto priechode nie je riadená svetelnými signálmi ani oprávnenou úradnou osobou, vodiči sa musia k priechodu približovať iba dostatočne nízkou rýchlosťou (speed low enough), aby neohrozili chodcov, ktorí už na priechod vstúpili alebo sa naňho chystajú vstúpiť; ak je to potrebné musia zastaviť, aby týmto chodcom umožnili prejsť.

3. Bez toho, aby boli dotknuté čl. 7 ods. 1 a čl. 13 ods. 1, ak na vozovke nie je priechod pre chodcov označený zvislou značkou alebo (vodorovným) značením, vodiči odbočujúci na inú cestu musia dať prednosť chodcom, ktorí vstúpili na vozovku, ak je to potrebné aj zastavením. Tiež musia venovať osobitnú pozornosť chodcom prechádzajúcim cez vozovku za účelom nastúpenia do vozidla verejnej dopravy alebo po vystúpení z neho.

4. Vodiči, ktorí majú v úmysle predísť po strane v smere premávke vozidlo verejnej dopravy na označenej zastávke, musia spomaliť a ak je to potrebné zastaviť, aby umožnili cestujúcim do tohto vozidla nastúpiť alebo z neho vystúpiť.

 • Ak je za osobitných okolností určitým vozidlám povolený vjazd na cesty vyhradené pre chodcov, domáca legislatíva môže stanoviť pravidlá upravujúce správanie sa účastníkov cestnej premávky, aby sa tým predišlo akémukoľvek konfliktu medzi rôznymi účastníkmi cestnej premávky a stanoviť maximálny rýchlostný limit, aby vodiči dokázali včas zastaviť a vyhnúť sa tak ohrozeniu chodcov.
 • Žiaden vodič nesmie vojsť na priechod pre chodcov, kým sa nepresvedčí, že na ňom nebude nútený zastaviť.
 • Vodiči vchádzajúci na cestu z územia s ňou hraničiacim alebo vychádzajúci z cesty na územie s ňou hraničiacim musia dať prednosť chodcom.

Čl. 22

Ostrovčeky na vozovke

Bez toho, aby bol dotknutý čl. 10, vodič smie obchádzať ostrovčeky, stĺpy a iné zariadenia na vozovke, po ktorej ide, sprava alebo zľava, okrem týchto prípadov:

a) ak je strana, po ktorej sa má ostrovček, stĺp alebo zaradenie obísť, určená značkou; 

b) ak sa ostrovček, stĺp alebo zariadenie nachádza na stredovej čiare obojsmernej vozovky; v takom prípade sa vodič musí držať na príslušnej strane ostrovčeka, stĺpa alebo zariadenia v smere premávky. 

Čl. 23

Státie a parkovanie

1. Mimo zastavaných oblastí sa stojace alebo zaparkované vozidlá a zastavené zvieratá musia odstaviť pokiaľ možno inde ako na vozovke. Tak v zastavaných oblastiach, ako aj mimo nich, sa nesmú odstaviť na cyklistických cestičkách, cyklistických pruhoch, autobusových pruhoch, cestičkách pre jazdcov na koni, cestičkách pre chodcov, chodníkoch ani na krajniciach osobitne vymedzených pre pešiu premávku, pokiaľ to príslušná domáca legislatíva nepovoľuje. 

2.

a) Zastavené zvieratá a stojace alebo zaparkované vozidlá na vozovke sa musia držať tak blízko k okraju vozovky ako je možné. Vodič nesmie stáť ani parkovať svojím vozidlom na vozovke inde ako na strane v jeho smere premávky; státie alebo parkovanie na druhej strane môže však byť povolené, ak státie alebo parkovanie na strane v smere premávky znemožňuje prítomnosť koľajníc. Okrem toho zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky môžu: 

i. upustiť od zákazu státia a parkovania na jednej alebo druhej strane za určitých podmienok, napríklad ak státie na strane v smere premávky zakazujú dopravné značky; 

ii. na jednosmerných vozovkách povoliť státie a parkovanie aj na druhej strane ako v smere premávky, prípadne namiesto nej; 

iii. povoliť státie a parkovanie v strede vozovky na osobitne vyznačených miestach. 

b) Iné vozidlá ako sú dvojkolesové bicykle, dvojkolesové mopedy a dvojkolesové motocykle bez postranného vozíka nesmú parkovať na vozovke po dvoch vedľa seba. Pokiaľ priestorové usporiadanie príslušnej plochy neumožňuje iný spôsob, s vozidlami sa stojí a parkuje súbežne s okrajom vozovky.

3.

a) Státie alebo parkovanie vozidla je zakázané na vozovke

i. menej ako 5 m pred priechodom pre chodcov a priechodom pre cyklistov, na priechodoch pre chodcov, na priechodoch pre cyklistov a na železničných priecestiach; 

ii. na električkových alebo železničných tratiach na ceste alebo v takej blízkosti k týmto tratiam, že by to mohlo brániť pohybu električiek alebo vlakov;

na príjazdoch do križovatiek do 5 m od predĺženia hranice najbližšej k ohybu vozovky (prolongation of the edge nearest to the transverse carriageway) a na križovatkách, pokiaľ dopravné značky, signály alebo vodorovné značenie neurčujú inak.

b) Státie alebo parkovanie vozidla je zakázané na akomkoľvek mieste, kde by mohlo predstavovať nebezpečenstvo, a to najmä: 

i. pod mostami (nadjazdmi) (flyovers) a v tuneloch okrem osobitne označených miest; 

ii. na vozovke v blízkosti vrcholov stúpania a v zákrutách, kde nie je viditeľnosť dostatočná na bezpečné predbiehanie vozidla vzhľadom na rýchlosť vozidiel v danom úseku cesty;

iii. na vozovke pri pozdĺžnom vodorovnom značení, kde sa neuplatňuje bod ii., ale šírka vozovky medzi značením a vozidlom je menšia ako 3 m a značenie je také, že vozidlá, ktoré sa k nemu približujú po tej istej strane majú zakázané cez neho prechádzať; 

iv. na akomkoľvek mieste, kde by vozidlo zakrývalo dopravné značky alebo svetelné signály z pohľadu účastníkov cestnej premávky; 

v. na prídavnom jazdnom pruhu označenom značkou ako pruh pre pomaly idúce vozidlá. 

c) Parkovanie vozidla na vozovke je zakázané: 

i. do vzdialenosti predpísanej domácou legislatívou na príjazdoch k železničným priecestiam a do 15 m z oboch strán od zastávok autobusov, trolejbusov alebo dráhových vozidiel, pokiaľ domáca legislatíva nestanovuje kratšiu vzdialenosť;

ii. pred vjazdom pre vozidlá na nehnuteľnosti; 

iii. na akomkoľvek mieste, kde by zaparkované vozidlo mohlo brániť prístupu k inému správne zaparkovanému vozidlu alebo vyjdeniu takého vozidla; 

iv. na strednej vozovke ciest s troma vozovkami a mimo zastavaných oblastí na vozovkách ciest označených príslušnými značkami ako prednostné cesty. 

4. Vodič nesmie opustiť svoje vozidlo alebo zvieratá bez toho, aby vykonal všetky primerané opatrenia na predídenie nehode a ak ide o motorové vozidlo aj na predídenie jeho neoprávnenému použitiu. 

5. 

a) Na prítomnosť každého vozidla s vlastným pohonom iného ako je dvojkolesový moped a dvojkolesový motocykel bez postranného vozíka a každého pripojeného aj nepripojeného prípojného vozidla, ktoré stoja na vozovke mimo zastavanej oblasti, musia byť približujúci sa vodiči v dostatočnom predstihu upozornení

i. ak bol vodič prinútený zastaviť svoje vozidlo na mieste, kde je státie zakázané podľa odseku 3 písm. b) bodu i. alebo ii.; 

ii. ak sú podmienky také, že približujúci sa vodiči si nemôžu alebo si môžu len ťažko včas uvedomiť prítomnosť prekážky, ktorú vozidlo predstavuje. 

b) Ustanovenia písmena a) sa môžu rozšíriť aj na zastavané oblasti. 

c) Pre použitie ustanovení tohto odseku sa odporúča, aby domáca legislatíva stanovovala používanie jedného zo zariadení uvedených v prílohe č. 5 ods. 56.

6. Nič v tomto článku sa nemá vykladať ako ustanovenie brániace zmluvným stranám alebo ich územnosprávnym jednotkám zaviesť aj iné pravidlá pre státie a parkovanie alebo stanoviť individuálne pravidlá pre státie a parkovanie bicyklov a mopedov. 

a) Domáca legislatíva môže zdravotne postihnutým osobám s obmedzenou pohyblivosťou povoľovať parkovanie s ich vozidlami na verejných cestách, kde je parkovanie inak zakázané alebo na dlhšiu dobu ako je stanovené na miestach s časovo obmedzeným parkovaním.

b) Štáty môžu zdravotne postihnutým osobám s obmedzenou pohyblivosťou vydať doklad uvádzajúci aspoň medzinárodný symbol pre zdravotne postihnuté osoby a meno držiteľa. Týmto dokladom sa každá takáto osoba podľa potreby preukáže vždy, keď využije možnosť podľa písmena a). Zmluvné strany uznávajú takéto doklady vydané inou zmluvnou stranou a povolia osobám s týmito dokladmi využívať možnosti podľa písmena a).

Čl. 24

Otváranie dverí

Je zakázané otvárať dvere na vozidle, nechať ich otvorené alebo vystupovať z vozidla bez toho, aby sa daná osoba najskôr presvedčila, že tým neohrozí ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čl. 25

Diaľnice a podobné cesty

1. Na diaľniciach a na zvláštnych príjazdových a výjazdových cestách označených dopravnou značkou ako diaľnice:

a) je zakázané používanie týchto ciest chodcami, zvieratami, bicyklami, mopedmi, pokiaľ sa nepovažujú za motocykle, a všetkými vozidlami okrem motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj motorovými vozidlami alebo ich prípojnými vozidlami, ktoré vzhľadom na vlastnosti ich konštrukcie nie sú schopné dosiahnuť na rovnej ceste rýchlosť ustanovenú domácou legislatívou, ktorá však nesmie byť nižšia ako 40 km (25 míľ) za hodinu;

b) je vodičom zakázané: 

i. nechávať svoje vozidlá stojace alebo zaparkované na miestach mimo označených parkovacích plôch; ak je vozidlo prinútené zastaviť, jeho vodič sa musí pokúsiť odstrániť vozidlo z vozovky, ako aj zo spevnenej krajnice (odstavného pruhu), a pokiaľ to nemôže urobiť, okamžite musí signalizovať prítomnosť vozidla v primeranej vzdialenosti tak, aby boli približujúci sa vodiči včas upozornení; ak ide o vozidlo, na ktoré sa vzťahuje čl. 23 ods. 5, odporúča sa, aby domáca legislatíva stanovila použitie jedného zo zariadení uvedených v prílohe č. 5 ods. 56;

ii. otáčať sa do protismeru a jazdiť po strednom deliacom páse vrátane prejazdu spájajúceho dve vozovky; 

c) sprievody, demonštrácie, manifestácie, reklamné autokolóny, motoristické športové podujatia a technické skúšky vozidiel a prototypov podvozkov sú zakázané, pokiaľ domáca legislatíva nestanovuje inak.

Ak diaľnica pozostáva z troch alebo viacej jazdných pruhov pre jeden smer premávky, vodičom nákladných vozidiel s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo vodičom jazdných súprav s dĺžkou nad 7 m je zakázané používať iný pruh než  sú dva pruhy najbližšie k okraju vozovky v smere premávky.

2. Vodiči vchádzajúci na diaľnicu musia dať prednosť vozidlám idúcim po nej. Ak je zriadený zrýchľovací pruh (acceleration lane), musia ho použiť. 

3. Vodič opúšťajúci diaľnicu sa musí včas presunúť do jazdného pruhu pre výjazd z diaľnice a ak je zriadený spomaľovací pruh (deceleration lane), musí doňho čo najskôr vojsť. 

Vozidlá ťahané pomocou núdzového zariadenia majú zakázaný prístup na diaľnice okrem výnimiek ustanovených domácou legislatívou. Vozidlá neschopné prevádzky, ktoré sa pokazili na diaľnici a sú ťahané pomocou núdzového zariadenia, musia diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde. Na účely tohto pravidla medzi núdzové zariadenia patria lano, drôt a pod.

4. Na účely použitia predchádzajúcich odsekov sa ostatné cesty vyhradené pre premávku motorových vozidiel, ktoré sú zodpovedajúco označené dopravnou značkou a neumožňujú vjazd k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa popri nich alebo výjazd z nich, považujú za diaľnice.

Čl. 25bis

Osobitné pravidlá pre tunely označené osobitnými dopravnými značkami 

V tuneloch označených osobitnými dopravnými značkami platia tieto pravidlá:

1. Všetkým vodičom je zakázané: 

i. cúvanie; 

ii. otáčanie do protismeru. 

2. Aj v prípade, že je tunel osvetlený, musia všetci vodiči zapnúť diaľkové alebo stretávacie svetlá. 

3. Vodiči smú s vozidlom zastaviť alebo parkovať len v prípade núdze alebo nebezpečenstva. V takom prípade musia pokiaľ možno použiť osobitne označené miesta.

4. V prípade dlhšie trvajúceho zastavenia musí vodič vypnúť motor.

Čl. 26

Osobitné pravidlá pre sprievody a zdravotne postihnuté osoby

1. Účastníkom cestnej premávky je zakázané prechádzať krížom cez vojenské oddiely, zástupy školákov vedené zodpovednou osobou alebo iné sprievody. 

2. Zdravotne postihnuté osoby pohybujúce sa na invalidných vozíkoch, ktoré sami poháňajú, alebo pohybujúce sa rýchlosťou chôdze môžu používať chodníky a vhodné krajnice. 

Čl. 27

Osobitné pravidlá pre cyklistov, vodičov mopedov a motocyklistov

1. Bez ohľadu na čl. 10 ods. 3 majú zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky možnosť nezakazovať cyklistom jazdu po dvoch alebo viacerých vedľa seba. 

2. Cyklistom je zakázané jazdiť bez držania riadidiel aspoň jednou rukou, nechať sa ťahať iným vozidlom alebo viezť, ťahať alebo tlačiť predmety, ktoré im prekážajú v bicyklovaní alebo ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Rovnaké ustanovenia platia aj pre vodičov mopedov a motocyklistov; navyše však vodiči mopedov a motocyklisti musia držať riadidlá oboma rukami okrem situácií, kedy dávajú predpísané znamenie v súlade s dohovorom.

3. Cyklistom a vodičom mopedov je zakázané viezť na svojom vozidle iných spolujazdcov; zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky však môžu povoliť výnimky z tohto ustanovenia, najmä povoliť prepravu spolujazdcov na takom prídavnom sedadle alebo sedadlách, ktoré možno k vozidlu pripevniť. Motocyklisti nesmú viezť spolujazdcov inde ako v postrannom vozíku, ak je k dispozícii, a prípadne na prídavnom sedadle nachádzajúcom sa za vodičom. 

4. Vodičom mopedov sa môže povoliť používanie cyklistického pruhu alebo cyklistickej cestičky a pokiaľ sa to považuje za vhodné, zakáže sa im používanie zvyšku vozovky. Domáca legislatíva stanoví podmienky, za ktorých môžu ostatní účastníci cestnej premávky používať cyklistický pruh alebo cyklistickú cestičku alebo cez ne prechádzať s tým, že musí byť vždy zachovaná bezpečnosť cyklistov.

Pre motocyklistov, vodičov mopedov a ich spolujazdcov je nosenie schválených ochranných prilieb povinné okrem výnimiek ustanovených domácou legislatívou.

Čl. 27bis

Osobitné pravidlá pre obytné oblasti označené dopravnými značkami

V obytných oblastiach označených dopravnými značkami:

a) chodci smú používať celú šírku cesty; hry sú povolené; 

b) vodiči musia jazdiť veľmi nízkou (very low) rýchlosťou stanovenou domácou legislatívou a ktorá v žiadnom prípade nesmie byť vyššia ako 20 km (12 míľ) za hodinu; 

c) vodiči nesmú ohroziť chodcov ani sa správať spôsobom, ktorý ich obmedzuje; ak je to potrebné, musia zastaviť; 

d) chodci nesmú zbytočne prekážať vozidlovej premávke;

e) parkovanie je zakázané okrem miest, kde je to povolené značkami pre parkovanie; 

f) na križovatkách musia účastníci cestnej premávky vychádzajúci z obytnej oblasti dať prednosť ostatným účastníkom cestnej premávky okrem prípadov, kedy domáca legislatíva neustanovuje inak. 

Čl. 27ter

Pešie oblasti

(pedestrian areas)

Domáca legislatíva môže zaviesť ustanovenia o peších oblastiach tvorených jednou alebo viacerými cestami vyhradenými pre pešiu premávku a stanoviť podmienky pre výnimočný vjazd vozidiel.

Čl. 27quater

Osobitné pravidlo pre osoby vykonávajúce stavebné a údržbové práce na cestách

Osoby vykonávajúce stavebné a údržbové práce na cestách musia nosiť fluorescenčný a reflexný kus odevu, aby boli cez deň i v noci zreteľne viditeľné.

Čl. 28

Zvukové a svetelné výstražné znamenia

1. Zvukové výstražné zariadenia sa smú používať len: 

a) na výstrahu s cieľom zabrániť nehode; 

b) mimo zastavaných oblastí, ak je to žiaduce na upozornenie vodiča, že bude predbiehaný. 

Zvuk vydávaný zvukovým výstražným zariadením by nemal trvať dlhšie, ako je nutné.

2. Vodiči motorových vozidiel smú medzi zotmením a svitaním dávať namiesto zvukových výstražných znamení svetelné výstražné znamenie podľa čl. 32 ods. 3. Rovnako tak môžu postupovať aj počas denného svetla na účel podľa odseku 1 písm. b), ak je to za daných okolností vhodnejšie. 

3. Zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky môžu povoliť používanie svetelných výstražných znamení v zastavaných oblastiach aj na účel podľa odseku 1 písm. b). 

Čl. 29

Dráhové vozidlá

1. Ak železničná trať vedie po vozovke, každý účastník cestnej premávky musí pri priblížení električky alebo iného dráhového vozidla opustiť trať tak skoro ako je možné, aby umožnil dráhovému vozidlu prejsť. 

2. Pre pohyb dráhových vozidiel na ceste sa môžu prijať osobitné pravidlá odlišné od pravidiel ustanovených v kapitole II. Takéto pravidlá však nesmú byť v rozpore s čl. 18 ods. 7.

Dráhové vozidlá v pohybe alebo stojace na trati nachádzajúcej sa na ceste sa predbiehajú po strane v smere premávky. Ak kvôli nedostatočnému priestoru obchádzanie alebo predbiehanie nemožno vykonať po strane v smere premávky, tieto jazdné manévre sa smú vykonať po strane opačnej k smeru premávky, ak tým nebudú protiidúci účastníci cestnej premávky nijako obmedzení alebo ohrození. Na jednosmerných vozovkách sa dráhové vozidlá smú predbiehať po strane opačnej k smeru premávky, ak to požiadavky premávky opodstatňujú. 

Čl. 30

Nakladanie vozidiel

1. Ak je pre vozidlo stanovená najväčšia prípustná hmotnosť, okamžitá hmotnosť vozidla nesmie nikdy túto najväčšiu prípustnú hmotnosť prekročiť. 

2. Každý náklad na vozidle musí byť usporiadaný a v prípade potreby uložený tak, aby sa zabránilo: 

a) ohrozeniu osôb alebo spôsobeniu škody na verejnom alebo súkromnom majetku, obzvlášť najmä v dôsledku vlečenia po ceste alebo vypadnutia na cestu; 

b) privážaniu vodičovi vo výhľade alebo zhoršeniu stability alebo vedenia vozidla; 

c) spôsobeniu hluku, zvýšenej prašnosti alebo vytvoreniu akéhokoľvek iného obťažovania, ktorému sa dá vyhnúť; 

d) zakrývaniu svetiel vrátane brzdových a smerových svetiel, odrazových skiel, evidenčných čísel a rozlišovacieho znaku štátu evidencie, ktorými musí byť vozidlo podľa tohto dohovoru alebo podľa domácej legislatívy vybavené, alebo zakrývaniu znamení dávaných rukou podľa čl. 14 ods. 3 alebo čl. 17 ods. 2. 

3. Všetko príslušenstvo, ako sú káble, reťaze a plachty, použité na zabezpečenie alebo ochranu nákladu, musí byť okolo neho natesno utiahnuté a pevne uchytené. Všetko príslušenstvo použité na ochranu nákladu musí spĺňať požiadavky ustanovené pre náklad v odseku 2.

4. Náklady prečnievajúce pred alebo za vozidlo alebo po jeho stranách musia byť jasne označené vždy, keď by ich prečnievanie mohli vodiči iných vozidiel prehliadnuť; medzi zotmením a svitaním, a tiež vždy v iných prípadoch zníženej viditeľnosti, sa na takéto označenie musí použiť vpredu biele svetlo a biele odrazové zariadenie a vzadu červené svetlo a červené odrazové zariadenie. Na vozidlách s vlastným pohonom a ich prípojných vozidlách:

a) náklady prečnievajúce za alebo pred vozidlo o viac ako 1 m, sa musia označiť vždy; 

b) náklady prečnievajúce za vozidlo o viac ako 1 m, sa musia označiť štvorcovým alebo trojuholníkovým panelom so stranami dlhými aspoň 0,4 m, pripevneným na vonkajšom okraji nákladu tak, aby stále zotrvával vo zvislej rovine kolmej na strednú pozdĺžnu rovinu vozidla, alebo trojrozmerným zariadením (v tvare ihlanu, hranolu alebo valca) zaveseným na konci nákladu, ktoré má dostatočnú veľkosťou povrchu alebo prečnievanie. Panel musí mať červené a biele pruhy a trojrozmerné zariadenie červené a biele pruhy alebo strany svetlej farby. Červeno-biele časti musia byť vybavené odrazovými sklami alebo retroreflexným náterom. Najvyšší bod svietiaceho alebo reflexného povrchu vyššie uvedeného zariadenia nesmie byť vyššie ako 1,6 m nad zemou. Najnižší bod nesmie byť nižšie ako 0,4 m nad zemou; 

c) pre prípad príležitostnej prepravy na krátku vzdialenosť môže domáca legislatíva stanoviť jednoduchšie označenie.

5. Nič z odseku 4 sa nemá vykladať ako ustanovenie brániace zmluvným stranám alebo ich územnosprávnym jednotkám zakázať alebo obmedziť prečnievanie nákladu podľa vyššie uvedeného odseku 4, alebo ho podmieniť zvláštnym povolením.

Čl. 30bis

Preprava cestujúcich

Cestujúci sa nesmú prepravovať v takom počte alebo takým spôsobom, že by vadili vodičovi vo vedení vozidla alebo mu prekážali vo výhľade.

Čl. 31

Správanie v prípade nehody

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia domácej legislatívy ohľadom povinnosti poskytnúť pomoc zraneným, každý vodič alebo iný účastník cestnej premávky zúčastnený na dopravnej nehode je povinný:

a) zastaviť hneď ako je to možné bez toho, aby tým spôsobil ďalšie nebezpečenstvo pre premávku; 

b) vynasnažiť sa zaistiť bezpečnosť cestnej premávky v mieste nehody, a ak bola nejaká osoba pri nehode usmrtená alebo vážne zranená, zabrániť akýmkoľvek zmenám na mieste nehody vrátane zničenia stôp, ktoré by mohli byť užitočné pre vyvodenie zodpovednosti, pokiaľ takéto počínanie neovplyvní bezpečnosť premávky; 

c) ak ho o to iné osoby zúčastnené na nehode požiadajú, preukázať im svoju totožnosť; 

d) ak bola nejaká osoba pri nehode usmrtená alebo zranená, upovedomiť políciu a zostať na mieste nehody alebo sa naň vrátiť a počkať do príchodu polície, až kým mu polícia nedovolí odísť, alebo pokiaľ nemusel poskytnúť pomoc zraneným alebo sám nepotreboval ošetrenie. 

Ak pri nehode vznikla len materiálna škoda a ak nie je prítomná žiadna z osôb, ktorým škoda vznikla, účastníci nehody nechajú na mieste nehody pokiaľ možno svoje mená a adresy a vždy musia čo najskôr dodať tieto informácie strane, ktorej škoda vznikla, a to čo najpriamejšou cestou a pokiaľ to nie je možné, prostredníctvom polície.

2. Zmluvné strany alebo ich územnosprávne jednotky môžu podľa domácej legislatívy upustiť od použitia odseku 1 písm. d) v prípadoch, kedy nebolo spôsobené žiadne vážne zranenie a žiadna zo zúčastnených osôb nepožaduje upovedomenie polície. 

Čl. 32

Pravidlá používania svetiel

1. Medzi zotmením a svitaním a za každých iných okolností, kedy je nedostatočná viditeľnosť, napríklad kvôli hmle, sneženiu alebo hustému dažďu, musia mať idúce vozidlá rozsvietené tieto svetlá:

a) na vozidlách s vlastným pohonom a mopedoch diaľkové alebo stretávacie svetlá a zadné obrysové svetlá podľa výbavy predpísanej týmto dohovorom pre vozidlá jednotlivých skupín; 

b) na prípojných vozidlách predné obrysové svetlá, ak sú také svetlá požadované podľa prílohy č. 5 ods. 30 a najmenej dve zadné obrysové svetlá. 

2. Diaľkové svetlá sa musia vypnúť a nahradiť stretávacími svetlami: 

a) v zastavaných oblastiach, kde je cesta dostatočne osvetlená a mimo zastavaných oblastí, kde je vozovka súvislo osvetlená a osvetlenie je dostatočné na to, aby umožnilo vodičovi jasne vidieť na primeranú vzdialenosť a ostatným účastníkom cestnej premávky aby umožnilo vidieť vozidlo z dostatočnej diaľky; 

b) keď sa vodič bude míňať s iným vozidlom, v dostatočnej vzdialenosti, aby nedošlo k oslneniu a aby mohol vodič druhého vozidla ľahko a bez ohrozenia pokračovať v jazde; 

c) za akýchkoľvek iných okolností, kedy je potrebné zabrániť oslneniu ostatných účastníkov cestnej premávky alebo účastníkov vodnej alebo železničnej premávky súbežnej s cestou. 

3. Ak však ide vozidlo tesne za iným vozidlom, môžu sa diaľkové svetlá použiť ako svetelné výstražné znamenie podľa čl. 28 ods. 2 na upozornenie, že bude predbiehaný.

4. Hmlové svetlá môžu byť rozsvietené len za hustej hmly, sneženia, hustého dažďa alebo za podobných podmienok a pokiaľ ide o predné hmlové svetlá, ako náhrada stretávacích svetiel. Domáca legislatíva môže povoľovať súčasné používanie predných hmlových svetiel a stretávacích svetiel a používanie predných hmlových svetiel na úzkych cestách so zákrutami. 

5. Na vozidlách vybavených prednými obrysovými svetlami sa tieto svetlá musia používať spolu s diaľkovými svetlami, stretávacími svetlami alebo prednými hmlovými svetlami. 

6. Počas dňa musí mať motocykel idúci po ceste zapnuté aspoň jedno stretávacie svetlo spredu a červené svetlo zozadu. Domáca legislatíva môže povoľovať používanie denných svetiel namiesto stretávacích svetiel. 

7. Domáca legislatíva môže od vodičov motorových vozidiel požadovať, aby počas dňa povinne používali stretávacie alebo denné svetlá. V takom prípade sa musia zadné obrysové svetlá používať spolu s prednými svetlami. 

8. Medzi zotmením a svitaním a za každých iných okolností, kedy je viditeľnosť nedostatočná, sa musí prítomnosť vozidiel s vlastným pohonom a ich prípojných vozidiel stojacich alebo zaparkovaných na ceste označiť pomocou predných a zadných obrysových svetiel. Za hustej hmly, sneženia, hustého dažďa alebo podobných podmienok sa môžu použiť stretávacie svetlá alebo predné hmlové svetlá. Zadné hmlové svetlá sa môžu za týchto podmienok použiť ako doplnok k zadným obrysovým svetlám. 

9. Bez ohľadu na odsek 8 sa v zastavaných oblastiach môžu predné a zadné obrysové svetlá nahradiť parkovacími svetlami za podmienky, že: 

a) dĺžka vozidla nepresahuje 6 m a šírka 2 m; 

b) k vozidlu nie je pripojené žiadne prípojné vozidlo; 

c) parkovacie svetlá sú umiestnené na tej strane vozidla, ktorá je vzdialenejšia od okraja vozovky, pri ktorom vozidlo stojí alebo je zaparkované. 

10. Bez ohľadu na odseky 8 a 9 vozidlo môže stáť alebo parkovať bez rozsvietených akýchkoľvek svetiel: 

a) na ceste osvetlenej takým spôsobom, že je vozidlo viditeľné z dostatočnej vzdialenosti; 

b) mimo vozovky a spevnenej krajnice; 

c) v prípade mopedov a dvojkolesových motocyklov bez postranného vozíka, ktoré nie sú vybavené batériami, na úplnom okraji vozovky v zastavanej oblasti. 

11. Domáca legislatíva môže udeliť výnimky z odsekov 8 a 9 vozidlám stojacim alebo zaparkovaným na uliciach v zastavaných oblastiach, kde je veľmi malá premávka. 

12. Cúvacie svetlá sa smú použiť, len keď vozidlo cúva alebo sa chystá cúvať. 

13. Výstražné znamenie sa smie použiť len na upozornenie ostatných účastníkov cestnej premávky na určité nebezpečenstvo: 

a) keď vozidlo, ktoré sa pokazilo alebo bolo účastné na nehode, nemožno okamžite odstrániť, takže vytvára pre ostatných účastníkov cestnej premávky prekážku; 

b) pri signalizovaní rizika bezprostredného nebezpečenstva ostatným účastníkom cestnej premávky. 

14. Zvláštne výstražné svetlá: 

a) svietiace na modro sa môžu použiť len na vozidlách s prednosťou pri výkone naliehavej úlohy alebo v iných prípadoch, ak je nutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na prítomnosť takého vozidla; 

b) svietiace na jantárovo (amber) sa môžu použiť, len ak sú vozidlá od pôvodu určené na zvláštne úlohy, pre ktoré sú vybavené zvláštnym výstražným svetlom, alebo ak prítomnosť týchto vozidiel na ceste predstavuje nebezpečenstvo alebo obmedzenie pre ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Domáca legislatíva môže povoliť používanie výstražných svetiel s inými farbami.

15. Vozidlo nesmie za žiadnych okolností svietiť červeným svetlom vpredu alebo bielym svetlom vzadu okrem výnimiek uvedených v prílohe č. 5 ods. 61. Vozidlo sa nesmie upravovať a doplniť svetlami takým spôsobom, ktorý by mohol byť v rozpore s touto požiadavkou.

Čl. 33

Pravidlá svietenia iných vozidiel ako sú uvedené v čl. 32 a určitých účastníkov cestnej premávky 

1. Každé vozidlo alebo jazdná súprava, na ktoré sa nevzťahuje čl. 32, ktoré sú na ceste medzi zotmením a svitaním, musia mať aspoň jedno biele alebo selektívne žlté (selective-yellow) svetlo vpredu a aspoň jedno červené svetlo vzadu. Ak je len jedno svetlo vpredu alebo len jedno svetlo vzadu, svetlo musí byť umiestnené v stredovej osi vozidla alebo na strane opačnej k smeru premávky.

a) Ručné vozíky, teda vozíky ťahané alebo tlačené ručne, musia mať aspoň jedno biele alebo selektívne žlté svetlo vpredu a aspoň jedno červené svetlo vzadu. Tieto dve svetlá môže vyžarovať jediná žiarovka umiestnená na strane opačnej k smeru premávky. Svetlá sa nesmú vyžadovať na vozíkoch so šírkou nepresahujúcou 1 m. 

b) Vozidlá ťahané zvieratami musia mať dve biele a selektívne žlté svetlá vpredu a dve červené svetlá vzadu. Domáca legislatíva však môže takýmto vozidlám povoľovať aj používanie len jedného bieleho alebo selektívne žltého svetla vpredu a jedného červeného svetla vzadu. Svetlá musia byť v oboch prípadoch umiestnené na strane opačnej k smeru premávky. Ak vyššie uvedené svetlá k vozidlu nemožno pripevniť, môže ich niesť sprevádzajúca osoba kráčajúca bezprostredne popri vozidle na strane opačnej k smeru premávky. Okrem toho musia byť vozidlá ťahané zvieratami vzadu vybavenými dvoma červenými odrazovými sklami, a to čo najbližšie k vonkajším okrajom vozidla. Svetlá sa nesmú vyžadovať na vozidlách ťahaných zvieratami, ktorých šírka nepresahuje 1 m. V tomto prípade sa však musí umiestniť jedno odrazové sklo vzadu buď na strane opačnej k smeru premávky alebo v strede.

2.

a) Pri pohybe pozdĺž vozovky v noci: 

i. Skupiny chodcov vedené zodpovednou osobou alebo tvoriace sprievod musia mať na strane opačnej k smeru premávky najmenej jedno biele alebo selektívne žlté svetlo vpredu a červené svetlo vzadu, alebo jantárové svetlo v oboch smeroch.

ii. Vodiči nosných, ťažných alebo jazdeckých zvierat alebo pohoniči dobytka musia mať na strane opačnej k smeru premávky najmenej jedno biele alebo selektívne žlté svetlo vpredu a červené svetlo vzadu, alebo jantárové svetlo v oboch smeroch. Tieto svetlá môže vyžarovať jedno zariadenie.

b) Svetlá podľa písmena a) sa však nevyžadujú v primerane osvetlenej zastavanej oblasti.

Čl. 34

Výnimky

1. Každý účastník cestnej premávky po upozornení na približujúce sa vozidlo s prednosťou pomocou jeho zvláštnych svetelných a zvukových výstražných zariadení musí uvoľniť priestor pre neho, aby prešiel po vozovke a ak je to potrebné, zastaviť.

2. Vodiči vozidiel s prednosťou nie sú viazaní povinnosťou dodržiavať žiadne alebo niektoré ustanovenia kapitoly II okrem čl. 6 ods. 2, ak upozornia na svoje vozidlo pomocou jeho zvláštnych výstražných zariadení a za podmienky, že tým neohrozia iných účastníkov cestnej premávky. Vodiči týchto vozidiel smú takéto zariadenia uviesť do činnosti len vtedy, ak to opodstatňuje naliehavosť ich cesty.

3. Domáca legislatíva môže stanoviť, v akom rozsahu nie sú osoby vykonávajúce stavebné, opravné alebo údržbové práce na cestách vrátane vodičov zariadení používaných pri tejto práci, viazané povinnosťou dodržiavať ustanovenia kapitoly II počas tejto práce za podmienky, že uskutočnia potrebné preventívne opatrenia. 

4. Na účely predbiehania alebo obchádzania zariadení podľa odseku 3 počas ich účasti na prácach na ceste, vodiči ostatných vozidiel v nevyhnutnom rozsahu a za podmienky, že uskutočnia všetky náležité bezpečnostné opatrenia, nemusia rešpektovať požiadavky podľa čl. 11 a 12.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok