Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dopravné zariadenia II

V predchádzajúcom článku bol uvedený základný prehľad dopravných zariadení. V tomto príspevku si bližšie predstavíme vodiace zariadenia, ktoré sú asi najbežnejším typom dopravných zariadení a ich informačná hodnota (najmä pre vodičov) je najdôležitejšia. Taktiež sú vodiace zariadenia jedným z mála typov vodiacich zariadení, ktoré sú vo vyhláške o dopravnom značení vyobrazené a majú v nej uvedený aj svoj význam. Informácie v tomto článku vychádzajú okrem samotnej vyhlášky predovšetkým zo vzorových listov VL 6.4 Vodiace dopravné zariadenia, ktoré sú účinné od marca 2021.

Vodiace zariadenia sa delia na zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok, zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok a zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty.

Zariadenia pre vyznačenia dočasných prekážok sú zábrany na označenie uzávierky Zábrana na označenie uzávierky, smerovacie dosky Smerovacia doska (šípová, pravá orientácia) Smerovacia doska (šrafovaná, pravá orientácia) a dopravné kužele Dopravný kužeľ.

Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok sú smerovacie tabule Smerovacia tabuľa (1-šípová, ľavá orientácia), vodiace tabule Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, na diaľnici) a červené a biele pruhy Červené a biele pruhy (oblý prechod zvislo/vodorovne).

Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty sú smerové stĺpiky Smerový stĺpik (umiestnenie vľavo) Smerový stĺpik (umiestnenie vpravo) a stĺpiky s výstrahou Stĺpik s výstrahou (umiestnenie vľavo) Stĺpik s výstrahou (umiestnenie vpravo).

Zariadenia pre vyznačenie dočasných a trvalých prekážok sa skladajú z geometrických tvarov (pásov, trojuholníkov, šípov) červenej a bielej farby. Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok zvyčajne nemožno používať na vyznačenie trvalých prekážok a opačne – zariadenia na vyznačenie trvalých prekážok nemožno používať na vyznačenie dočasných prekážok.

Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia sa skladajú z geometrických tvarov (lichobežníkov, pravouholníkov) čiernej, resp. modrej farby (tzv. denné znaky), do ktorých sú vložené odrazky pravouholníkového tvaru (tzv. nočné znaky), pričom tieto znaky sú vyobrazené na stĺpikoch bielej farby.

Zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok

701

Zábrana na označenie uzávierky

Zábrana na označenie uzávierky

Význam

Zábrana na označenie uzávierky vyznačuje uzávierku celej šírky cesty alebo jej časti.

Poznámky

Základná výška zábrany je 25 cm, výnimočne možno použiť zábranu s výškou 50 cm. Zábrana určená len pre chodcov a cyklistov má výšku 10 cm; takúto zábranu možno použiť aj ako doplnkovú (spodnú) zábranu pod hlavnou zábranou. Výška hornej hrany zábrany je cca 1 m nad vozovkou (resp. úrovňou chodníka a pod.).

Na chodníkoch alebo ich v blízkosti, na únikových (núdzových) cestičkách alebo v ich blízkosti, v peších a obytných zónach, na parkoviskách, v parkovacích domoch a garážach a v iných oblastiach s vysokou mierou pohybu chodcov sa pre potreby orientácie nevidiacich a krátkozrakých musí pod hlavnú zábranu umiestniť tiež doplnková zábrana s výškou 10 cm a šírkou zhodnou s hlavnou zábranou. Doplnková zábrana sa umiestňuje tak, aby sa jej spodná hrana nachádzala vo výške cca 15 cm nad úrovňou chodníka (vozovky a pod.). Šírka zábran je 1,2 m, 1,6 m alebo 2 m, resp. 2,4 m.

V prípade čiastočnej uzávierky sa vedľa zábrany na tej strane, z ktorej je obchádzaná vozidlami, umiestňuje smerovacia doska šrafovaná .

Vertikálne zábrany (100 x 25 cm) sa používajú v prípadoch, kde nie je dostatočná šírka na použitie horizontálnej zábrany, napr. na chodníkoch, cestičkách pre cyklistov a pod. Výška hornej hrany vertikálnej zábrany je cca 1,25 m nad úrovňou chodníka (vozovky a pod.).

Základné podmienky uzávierky ciest (pozemných komunikácií) upravuje cestný zákon. Premávka sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, alebo sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžaduje nevyhnutný verejný záujem, najmä bezpečnosť dopravy, stavba, údržba alebo ochrana cesty (napr. pri vykonávaní prác na ceste, pri zvláštnom užívaní cesty, pri živelnej pohrome alebo ak to vyžaduje stav cesty).

O uzávierke, obchádzke alebo odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Užívatelia cesty nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Cestný správny orgán je povinný zabezpečiť, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli obmedzené na najkratší možný čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie. 

Zábrana na označenie uzávierky
horizontálna zábrana s výškou 10 cm
Zábrana na označenie uzávierky
horizontálna zábrana s výškou 25 cm
Zábrana na označenie uzávierky
horizontálna zábrana s výškou 50 cm
Zábrana na označenie uzávierky
vertikálna zábrana

702

Smerovacia doska

Smerovacia doska (šípová, pravá orientácia) Smerovacia doska (šrafovaná, pravá orientácia)

Význam

Smerovacie dosky usmerňujú cestnú premávku v smere v smere šípky alebo v smere sklonu šikmých pruhov.

Smerovacie dosky môžu byť umiestnené na žltých vodiacich prahoch, ktoré majú význam Pozdĺžnej súvislej čiary žltej farby.

Poznámky

Smerovacie dosky nemajú regulačný význam, čiže samé osebe nič nezakazujú (“len” usmerňujú premávku). Na zakázanie vjazdu napr. do priestoru staveniska musia byť smerovacie dosky doplnené pozdĺžnou súvislou čiarou, resp. musí byť daný priestor fyzicky oddelený (plotom, stenou, mobilným zvodidlom a pod.).

Smerovacie dosky sa delia na šípové a šrafované. Šípové majú ľavú alebo pravú orientáciu, šrafované majú ľavú, pravú alebo neutrálnu (obojsmernú) orientáciu.

Šípové smerovacie dosky sa môžu používať len tam, kde sa ich postupnosťou vyznačuje zmena smeru jazdy, dočasné ukončenie (uzatvoreného) jazdného pruhu alebo smerový oblúk s veľmi malým polomerom v porovnaní s predchádzajúcim priebehom cesty; takéto smerovacie dosky sa umiestnia len z vonkajšej strany smerového oblúku. V ostatných prípadoch sa používajú výlučne šrafované smerovacie dosky.

Základné rozmery smerovacích dosiek sú 100 x 25 cm. Šrafovaná smerovacia doska vo verzii varovná smerovacia doska (len v ľavej alebo pravej orientácii) má rozmery 200 x 25 cm, resp. 250 x 50 cm, ak je doplnená tromi varovnými svetlami alebo dvomi varovnými svetlami a značkou Prikázaný smer obchádzania; varovné svetlá majú žltú farbu a sú neprerušované.

Smerovacie dosky s výnimkou varovných možno umiestňovať v rade za sebou na vodiace prahy alebo vodiace obruby žltej farby. Rozmery takýchto smerovacích dosiek smú byť zmenšené až na 50 % základných rozmerov, t. j. na 50 x 12,5 cm. Zmenšenými smerovacími doskami možno tiež označiť napr. oplotenie priestoru stavby, vodiace steny a obdobné zariadenia.

Vzdialenosť medzi smerovacími doskami je maximálne 10 m v obci a 20 m mimo obce, pričom v smerových oblúkoch, v odbočeniach a pod. sa tieto vzdialenosti primerane skracujú. Na diaľnici v priestore pred a za staveniskom – nie však v samotnom priestore staveniska – možno použiť dvojnásobné vzdialenosti medzi smerovacími doskami. Pre zmenšené smerovacie dosky sa uvedené vzdialenosti skracujú v pomere ich rozmerov k základným rozmerom.

Smerovacia doska (šípová obojstranná, ľavá/pravá orientácia)
šípová smerovacia doska
(vľavo – vpravo)
Smerovacia doska (šrafovaná obojstranná, ľavá/pravá orientácia)
šrafovaná smerovacia doska
(vľavo – vpravo)
Smerovacia doska (šrafovaná, neutrálna orientácia)
šrafovaná smerovacia doska
(neutrálne)
Smerovacia doska (varovná, ľavá orientácia)
Varovná smerovacia doska
Smerovacia doska (varovná so žltými svetlami, ľavá orientácia)
varovná smerovacia doska so žltými svetlami
Smerovacia doska (varovná so žltými svetlami a značkou, ľavá orientácia)
varovná smerovacia doska so žltými svetlami a značkou

Vodiace prahy

vodiace prahy

Vodiace prahy a obruby majú význam dočasnej súvislej vodorovnej čiary a sú žltej farby (stará prax používania žltých vodiacich prahov a oranžových dočasných čiar bola preto vzájomne nesúladná). Na vodiacich prahoch a obrubách sa zároveň umiestňujú smerovacie dosky s rozmermi minimálne 50 x 12,5 cm. Základný odstup medzi smerovacími doskami je v obci 5 m, mimo obce 10 m. V smerových oblúkoch, v odbočeniach a pod. sa základný odstup primerane skracuje.

Keďže vodiaci prah je zariadenie pre vyznačenie dočasných prekážok, nesmie sa používať trvalo, napr. na zvýraznenie trvalej (bielej) súvislej čiary.

smerovacia doska (šrafovaná) na vodiacom prahu smerovacia doska (šrafovaná) na vodiacom prahu

Bratská, Petržalka
nesprávne použitie smerovacích dosiek a vodiacich prahov
Bratská, Petržalka

703

Dopravný kužeľ

Dopravný kužeľ

Význam

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou vymedzujú priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

Poznámky

Dopravné kužele – na rozdiel od smerovacích dosiek – majú regulačný charakter, t. j. samé osebe zakazujú vchádzať do vymedzeného priestoru. Zákaz platí tak pre vodičov, ako i chodcov.

Dopravné kužele majú tvar hore vodorovne skoseného kužeľa s kruhovou základňou. Na kuželi sú umiestnené tri vodorovné pruhy červenej farby a dva vodorovné pruhy bielej farby.

Dopravné kužele sa vyhotovujú v štyroch veľkostiach:

výška 30 cm – používa sa len pri prácach na vodorovnom značení a len za denného svetla

výška 50 cm – používa sa mimo diaľnice

výška 75 cm – používa sa najmä na diaľnici

výška 100 cm – používa sa v obci v blízkosti koľajníc (spravidla električkovej trate)

Varovné svetlá

Za zníženej viditeľnosti (v nočných hodinách, hmla, dážď, sneženie) musia byť zariadenia pre vyznačenie dočasných prekážok doplnené varovnými svetlami. Tieto varovné svetlá nie sú (výstražné) svetelné signály.

Varovné svetlá sú buď integrované do príslušného zariadenia (varovné smerovacie dosky s varovnými svetlami) alebo sa umiestňujú nad týmito zariadeniami. Nad zábranami na vyznačenie uzávierky a nad dopravnými kužeľmi sa varovné svetlá pri zníženej viditeľnosti umiestňujú vždy, nad smerovacími doskami sa varovné svetlá umiestňujú v úseku, príp. aj bezprostredne pred úsekom, v ktorom dochádza k zmene šírkového usporiadania.

Pri úplnej uzávierke úseku v danom smere jazdy sa používajú trvalo svietiace svetlá červenej farby umiestnené rovnomerne v celej šírke uzávierky tak, aby vzdialenosť medzi jednotlivými svetlami nepresiahla 1 m, pričom sa musí použiť minimálne 5 svetiel. Pri čiastočnej uzávierke úseku v danom smere jazdy sa používajú trvalo svietiace svetlá žltej farby, pričom sa musia použiť minimálne 3 svetlá na každý uzatvorený pruh.

Čiastočnou uzávierkou sa rozumie taká uzávierka, pri ktorej je v danom smere voľný pre premávku aspoň jeden pruh alebo je povolený vjazd určitému okruhu účastníkov cestnej premávky nad rámec stavebnej premávky, napr. obyvateľom a pod.

Varovné svetlá musia svietiť nepretržite (neprerušovane), s nasledujúcimi výnimkami:

 • na dopravných kužeľoch možno použiť zábleskové svetlá,
 • v prípade potreby smerovania vozidiel v priečnom smere, napr. pri znižovaní počtu jazdných pruhov, možno použiť cyklus smerového spínania, pri ktorom sa postupne v príslušnom smere (doľava, doprava) zapínajú jedno po druhom jednotlivé svetlá a následne všetky naraz zhasnú; takéto spínanie sa však smie použiť len počas dňa (t. j. v nočných hodinách musia svetlá svietiť nepretržite).

Varovné svetlá nad kužele možno umiestniť len ak ide o kužele s výškou 75 alebo 100 cm. Ak je mimo diaľnice potrebné použiť varovné svetlá nad dopravnými kužeľmi, použijú sa namiesto kužeľov s výškou 50 cm kužele s výškou 75 cm.

Vo vhodnej vzdialenosti pred uzávierkou či obmedzením možno tiež umiestniť návestidlá s prerušovanými svetelnými signálmi žltej farby, a to najmä v prípadoch presmerovania premávky do protismerného jazdného pásu na diaľnici alebo na zvlášť nebezpečných miestach. Spravidla sa používajú návestidlá s jedným signálom alebo návestidlá s dvojicou nad sebou umiestnených striedavo prerušovaných signálov.

Zariadenia pre vyznačenie trvalých prekážok

705

Smerovacia tabuľa

Smerovacia tabuľa (1-šípová, pravá orientácia)

Význam

Smerovacie tabule usmerňujú cestnú premávku v smere šípky alebo šípok.

Poznámky

Smerovacie tabule vyobrazujú šípy v ľavej alebo pravej orientácii. Môžu obsahovať buď jeden šíp alebo tri až päť šípov.

Jednošípové smerovacie tabule sa umiestňujú v rade za sebou na vonkajšej strane tiahleho smerového oblúku s polomerom, ktorý je významne nižší, ako na danej ceste môže vodič očakávať.

Viacšípové smerovacie tabule sa umiestňujú jednorazovo na začiatku krátkeho smerového oblúku s extrémne malým polomerom, a to na jeho vonkajšej strane tak, aby boli viditeľné z dostatočnej vzdialenosti pred začiatkom smerového oblúku. V samotnom smerovom oblúku sa potom už ďalšie viacšípové smerovacie tabule neumiestňujú; ak je to v danom prípade účelné, možno vyznačiť priebeh oblúka jednošípovými smerovacími tabuľami.

Smerovacia tabuľa (3-šípová, ľavá orientácia)
3-šípová smerovacia tabuľa vľavo
Smerovacia tabuľa (4-šípová, ľavá orientácia)
4-šípová smerovacia tabuľa vľavo
Smerovacia tabuľa (5-šípová, pravá orientácia)
5-šípová smerovacia tabuľa vpravo

706

Vodiaca tabuľa

Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, na diaľnici)

Význam

Vodiaca tabuľa označuje trvalú prekážku a usmerňuje cestnú premávku v smere sklonu šikmých pruhov.

Poznámky

Vodiace tabule majú ľavú, pravú alebo neutrálnu (obojsmernú) orientáciu.

Rozmery vodiacich tabúľ sa líšia podľa použitia na diaľnici alebo mimo diaľnice. Vodiace tabule orientované vľavo alebo vpravo sa vyhotovujú v jednotných rozmeroch (75 x 50 cm mimo diaľnice, 90 x 60 cm na diaľnici), vodiace tabule orientované obojsmerne sa vyhotovujú vo viacerých rozmeroch (75 x 50 cm a 100 x 50 cm mimo diaľnice, 90 x 60 cm a 120 x 60 cm na diaľnici, 250 x 50 cm na diaľnici aj mimo diaľnice).

Ak sa vodiaca tabuľa umiestňuje na (nad) tlmič nárazov, šírka vodiacej tabule nesmie presahovať šírku tlmiča nárazov; ak je šírka tlmiča menšia ako 50 cm, umiestni sa vodiaca tabuľa do deliaceho ostrovčeka namiesto nad tlmič nárazov.

Na čelo tlmiča nárazov sa nalepí fólia s vyobrazením vodiacej tabule z pohľadu vodiča. Ak má čelo tlmiča oblý tvar, musí sa vyobrazenie na fólii príslušne modifikovať tak, aby sa dosiahol zodpovedajúci obraz z pohľadu vodiča.

Vodiaca tabuľa (ľavá orientácia, mimo diaľnice)
vodiaca tabuľa vľavo
Vodiaca tabuľa (pravá orientácia, mimo diaľnice)
vodiaca tabuľa vpravo
Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, mimo diaľnice)
vodiaca tabuľa (neutrálne, obojsmerne)
Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, mimo diaľnice)
vodiaca tabuľa (neutrálne, väčší rozmer)
Vodiaca tabuľa (neutrálna orientácia, na diaľnici aj mimo diaľnice)
vodiaca tabuľa s rozmermi 250 x 50 cm
Vodiaca tabuľa (retroreflexný obraz na čele tlmiča nárazov z pohľadu vodiča)
vodiaca tabuľa na čele tlmiča nárazov

707

Červené a biele pruhy

Červené a biele pruhy (oblý prechod zvislo/vodorovne)

Význam

Červené a biele pruhy vyznačujú spravidla trvalé objekty obmedzujúce cestnú premávku.

Poznámky

Zariadenie slúži na vymedzenie zníženého a/alebo zúženého prejazdného profilu.

V prípade zníženého prejazdného profilu sa zariadenie umiestňuje horizontálne nad vozovkou tak, aby jeho spodná hrana kopírovala svetlú výšku priestoru so zníženým prejazdným profilom. Hodnota vyznačená na značke Maximálna výška znacka Maximalna vyska musí byť najmenej o 0,2 m nižšia ako svetlá výška.

V prípade zúženého prejazdného profilu sa zariadenie umiestňuje vertikálne po oboch stranách vozovky tak, aby sa jeho spodná hrana nachádzala 1,5 m nad úrovňou vozovky.

Hrúbka retroreflexných pásov je 25 cm. Výška vertikálnych/horizontálnych pásov je variabilná a prispôsobuje sa situácii.

Hrúbka vyznačených červených a bielych pruhov je 20 cm, pričom pruhy na horizontálnych pásoch sú pruhy zvislé a na vertikálnych sú vyobrazené v uhle 45° nadol smerom k vozovke. V oblúkových častiach platí hrúbka 20 cm na vonkajšom okraji.

Ako formu červených a bielych pruhov možno napr. na vyznačenie zúženého prejazdného profilu použiť aj varovné smerovacie dosky výšky 200 cm.

Pri súčasnom použití vertikálnych aj horizontálnych pásov môže byť prechod buď oblý alebo kolmý. Oblý prechod sa používa, ak má obmedzený priestor oblúkový tvar (napr. podjazd, tunel). Oblúková časť sa však môže nachádzať len z vonkajšej strany prejazdnej šírky pri stanovenej povolenej maximálnej výške vozidla. Ak má obmedzený priestor oblúkový tvar a je obmedzená len prejazdná výška, červené a biele pruhy sú na páse vyobrazené vždy kolmo voči pásu v danom mieste (t. j. pruhy na bokoch nie sú v uhle 45° nadol smerom k vozovke).

Červené a biele pruhy (zvislo vľavo)
zvislé červené a biele pruhy vľavo
Červené a biele pruhy (zvislo vpravo)

zvislé červené a biele pruhy vpravo
Červené a biele pruhy (vodorovne
vodorovné červené a biele pruhy
Červené a biele pruhy (kolmý prechod zvislo/vodorovne)
kolmý prechod zvislo/vodorovne
Červené a biele pruhy (kolmý prechod zvislo/vodorovne)
oblý prechod zvislo/vodorovne

Zariadenia pre vymedzenie smerového vedenia a voľnej šírky cesty

710

Smerový stĺpik

Smerový stĺpik (umiestnenie vľavo) Smerový stĺpik (umiestnenie vpravo)

Význam

Smerové stĺpiky vymedzujú smerové vedenie cesty a jej šírku, prípadne čiastočnú voľnú šírku smerovo rozdelenej cesty.

Smerový stĺpik na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy môže byť doplnený modrou plochou s odrazkou.

Na bočnej strane smerového stĺpika môže byť vyznačený smer k telefónu núdzového volania.

Poznámky

Primárnym účelom smerových stĺpikov je smerové vedenie. Bočným efektom je síce aj vyznačenie voľnej šírky, ale tá je pre vodiča irelevantná. 

Výška smerových stĺpikov je spravidla 105 cm nad úrovňou terénu, min. však 100 cm. V prípade umiestnenia na zvodidle musí byť výška stĺpika taká, aby sa spodná hrana denného znaku nachádzala v rovnakej alebo vyššej výške ako horná hrana zvodidla, ideálne 5 cm nad ňou; min. výška samotného stĺpika je potom 50 cm, štandardne 55 cm.

Šírka smerových stĺpikov je 12 cm. Hĺbka je variabilná podľa riešenia výrobcu, min. však 5 cm; zároveň musí vyhotovenie stĺpika umožniť nalepiť na bočnej strane nálepku na označenie smeru k najbližšiemu telefónu núdzového volania smer k telefónu núdzového volania. Bočné strany stĺpika musia byť oblé.

Výška denného znaku je 25 cm, pričom je skosený smerom k vozovke (rovnako je skosená aj horná hrana stĺpika). Denný znak je čiernej farby a umiestňuje sa tak, aby sa jeho horná hrana nachádzala 18 cm od hornej hrany smerového stĺpika.

Rozmery nočného znaku (odrazky) sú 18 x 4 cm. Nočný znak na stĺpiku po ľavej strane vozovky je bielej farby, po pravej strane vozovky je červenej farby.

Smerové stĺpiky možno doplniť výstražnými znakmi zo Stĺpika z výstrahou. Denný výstražný znak sa umiestňuje pod čierny denný znak tak, že vertikálna vzdialenosť medzi nimi je 2 cm.

Smerový stĺpik doplnený výstražnými znakmi zo Stĺpika z výstrahou sa nesmie umiestniť na zvodidlo.

Smerový stĺpik (umiestnenie vľavo)
smerový stĺpik vľavo
Smerový stĺpik (umiestnenie vpravo)
smerový stĺpik vpravo
Smerový stĺpik (umiestnenie vľavo, kombinovaný s výstrahou)
smerový stĺpik s výstražným znakom vľavo
Smerový stĺpik (umiestnenie vpravo)
smerový stĺpik s výstražným znakom vpravo

Označovanie smeru k najbližšiemu telefónu núdzového volania smer k telefónu núdzového volania bolo presunuté na smerové stĺpiky, tým pádom na kilometrovníkoch Kilometrovník (s číslom diaľnice) stratilo opodstatnenie. Keďže označenie smeru je už na bočnej strane smerového stĺpika, ukazuje smer vpravo/vľavo, na rozdiel od označenia smeru na kilometrovníku, ktoré ukazuje smer dopredu/dozadu vyhláška 9/2009 Kilometrovník.

Kilometrovníky sú od seba vzdialené 500 m, kým smerové stĺpiky 50 m. Stĺpiky sú teda osadené oveľa hustejšie ako kilometrovníky, a teda osoba v prípade núdze zistí reálny smer k telefónu rýchlejšie a ľahšie. Ak sa osoba po núdzovom zastavení vyberie hľadať telefón núdzového volania, nevie, ktorým smerom je najbližší a môže sa stať, že až po pár stovkách metroch zistí, že sa má otočiť a ísť opačným smerom. Označenie na smerových stĺpikoch tento problém rieši – osoba tak prejde v priemere 20 m, aby zistila, ktorým smerom má ísť. 

711

Stĺpik s výstrahou

Stĺpik s výstrahou (umiestnenie vľavo) Stĺpik s výstrahou (umiestnenie vpravo)

Význam

Stĺpiky s výstrahou vymedzujú šírku cesty alebo čiastočnú voľnú šírku cesty na moste, v jeho blízkosti alebo na iných miestach so zvýšeným nebezpečenstvom tvorby námrazy.

Poznámky

Pre stĺpiky s výstrahou platia rovnaké ustanovenia ako pre smerové stĺpiky s tým rozdielom, že sa na nich nachádzajú výstražné znaky namiesto smerových a ďalšie znaky nemožno doplniť.

Denný aj nočný znak má modrú farbu. Denný znak nesmie byť retroreflexný.

Stĺpik s výstrahou (umiestnenie vľavo)
stĺpik s výstrahou (ľavý)
Stĺpik s výstrahou (umiestnenie vpravo)
stĺpik s výstrahou (pravý)

Stĺpik s výstrahou je kompromisom voči modrým stĺpikom podľa starej vyhlášky. Ako x ďalších vecí v nej, aj modré stĺpiky boli (sú) v rozpore s Dohovorom o cestných značkách a signáloch, ktorý určuje prípustné farby smerových stĺpikov a modrá farba medzi nimi samozrejme nie je. Navyše sa tieto modré stĺpiky umiestňujú cca 1 m pred (!!) smerové stĺpiky, čím ich vizuálne prekrývajú – v noci tak vodič vidí len modré svetlá a pokiaľ je to v zákrute, tak je výsledkom spleť modrých bodov, z ktorých vôbec nie je zrejmé smerovanie cesty. Vložením ďalšej (a ešte k tomu tmavej) farby do línie smerových stĺpikov sa teda potláča základný účel smerových stĺpikov, a to vedenie vodiča vyznačovaním smeru cesty. 

Nové stĺpiky s výstrahou sa preto navrhli tak, aby aspoň tie modré stĺpiky splývajúce s pozadím nezakrývali smerové stĺpiky, resp. keď ich už zakrývajú (samostatné stĺpiky), tak nech aspoň samy fakticky plnia funkciu smerového stĺpika ‐ teda že sú svetlé a nie tmavé.

Bližšie o “logike” modrých stĺpikov už bolo niečo uvedené v druhom článku zo série o najčastejších chybách v dopravnom značení.

Okrem vodiacich zariadení a doplnkových zariadení k svetelným signálom je vo vyhláške uvedené vyobrazenie jedného výstražného zariadenia:

720

Pojazdná uzávierková tabuľa

Pojazdná uzávierková tabuľa

Význam

Pojazdná uzávierková tabuľa vhodnou kombináciou zvislých značiek a svetelných signálov najmä krátkodobo označuje prekážku cestnej premávky, uzávierku jazdného pruhu alebo statické alebo pohyblivé pracovné miesto na ceste.

Poznámky

Pojazdná uzávierková tabuľa je výstražné zariadenie, t. j. slúži na včasné upozornenie vodičov najmä na uzatvorený jazdný pruh alebo na práce na ceste. Ako napovedá aj samotný názov, ide o mobilné zariadenie (upevňuje sa na samostatné prívesy alebo priamo na pracovné vozidlo), a teda štandardné použitie je najmä pri krátkodobých pracovných miestach, resp. na označenie prekážky cestnej premávky (napr. pokazené/havarované vozidlo).

Pojazdná uzávierková tabuľa je zložená z červených a bielych pruhov, zvislých značiek a svetelných signálov, ktoré môžu byť menené podľa potreby a spôsobu použitia. V hornej časti tabule sa nachádzajú žlté svetlá; v strednej časti svetelné šípky/svetelný kríž a/alebo zvislé značky (napr. značka Prikázaný smer obchádzania na presmerovanie dopravy do voľného pruhu pri uzavretí niektorého pruhu).

Pojazdná uzávierková tabuľa

4 komentáre na “Dopravné zariadenia II

 1. Dobrý deň, chcem vás poprosiť o pomoc, kde treba nahlásiť, aby boli umiestnené smerové a odrazové stĺpiky na ceste od Šambron po Krásnu Lúka (koniec okresu Stará Ľubovňa a začiatok okresu Sabinov), cesta počas hmly a kalamity nie je viditeľná, ďakujem za odpoveď a pomoc.

  1. Mozete kontaktovat bud spravcu cesty alebo cestny spravny organ. Kedze je to cesta III. triedy, tak spravcom je Sprava a udrzba ciest PSK (https://susk.sk/) a cestnym spravnym organom je okresny urad podla miesta, o ktore ide, t. j. bud Stara Lubovna alebo Sabinov (maju tam na to odbory dopravy a pozemnych komunikacii).

   https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=57&odbor=9
   https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=63&odbor=9

 2. Dobrý deň. V Bratislave na Vajanského nábreží boli vybudované medializované cyklochodníky. Premávka je usmernená tak, že cyklochodníky sú plošne vyplnené červenou farbou a bielymi vodorovnými dopravnými znakmi, ale aj oddelené vodiacimi zariadeniami ktoré nie sú dopravnými ostrovčekmi, ale iba betónovými obrubníkmi s ostrými hranami, pričom časť vozovky vyhradenej pre cyklistov sa za nimi nachádza v rovnakej výške a na začiatkoch týchto vodiacich zariadení a aj v miestach kde sú prerušené (v križovatkách) nič vodičov na ne neupozrňuje. Svojimi rozmermi sú však spôsobilé pri kolízii poškodiť nie len kolesá, aj podvozky a motory automobilov. Obrubníky sú vyhotovené v neutrálnej šedej farbe, sú z čela v smere jazdy ako malá plocha v neutrálnej farbe ťažko viditeľné. Na mieste preto opakovane a často dochádza ku vzniku škodových udalostí. Jazdné pruhy sú v týchto miestach zúžené. Podľa môjho názoru by mali byť tieto obrubníky ako trvalé prekážky označené príslušnými dopravnými zariadeniami. Mohli by ste ma prosím usmerniť z ktorej normy vyplýva povinnosť správcu komunikácie tieto trvalé prekážky dopravnými zariadeniami označiť, resp. či to v danom prípade je iba odporúčané, alebo či to nie je potrebné? Mám za to, že keď sa na vozovke bude nachádzať vrstva snehu, resp, bude ku týmto prekážkam zimnou údržbou nahrnutý sneh, nebudú tieto vodiace zariadenia viditeľné vôbec a počet kolízií a škodových udalostí bude ešte vyšší. Ďakujem. Edo.

  1. Obrunik sam osebe prekazka nie je ani sa nanho nijak neupozornuje. Ved aj predtym tam bol (sivy) obrubnik hned vedla jazdneho pruhu, akurat tam boli jazdne pruhy dva, nie jeden,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok