Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Nezvyčajné dopravné značky

Väčšina dopravných značiek používaných vo svete je štandardizovaná podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968), a to jednak čo sa týka ich vyobrazenia, ako aj ich významu. Základný text dohovoru však často pripúšťa viacero alternatív jednej značky, resp. viacero farebných kombinácií jednej značky. Európska dohoda väčšinu týchto možností pre európske štáty vypustila, stále však ostávajú niektoré prípustné značky, ktoré môžu byť pre nás nezvyčajné, a to či už grafickým vyobrazením alebo samotným použitím.

Štáty si niektoré symboly na značkách prispôsobujú aj v súvislosti s klimatickými podmienkami na ich území (zvieratá, vozidlá, osoby) a dopĺňajú ich do základných charakteristík dopravných značiek tak, že ich význam je v zásade pochopiteľný aj pre cudzincov. Takéto značky, ale aj iné, ktoré vás pri návšteve danej krajiny môžu prekvapiť, nájdete v tomto článku, a to najmä čo sa týka výstražných a regulačných značiek v Európe. Asi najväčšia rôznorodosť medzi štátmi je pri smerových (orientačných značkách); tým sa preto podrobnejšie ani nebudeme venovať, keďže rozdiely vo farebnosti, šípkach, cieľoch, symboloch, usporiadaní, atď. sú ozaj veľké.

V tomto článku sú uvedené zväčša len oficiálne značky, t. j. značky z právnych predpisov jednotlivých štátov, ktorých prehľad môžete nájsť tu.

Zastavané územie

Ako jeden z príkladov rôznorodosti značiek, si najskôr ukážeme značku o začiatku obce – zastavaného územia. Na túto značku sú naviazané viaceré pravidlá, asi najbežnejšie je odlišná maximálna rýchlosť oproti cestám mimo obce. Podľa dohovoru môže byť táto značka buď s tmavým nápisom/symbolom na svetlom podklade alebo svetlý nápis/symbol na tmavom podklade. Za tmavé farby sa považuje napr. čierna alebo modrá, za svetlé biela alebo žltá. Okrem tejto značky sa však používa aj podobná značka označujúca miesto (lokalitu), ktorá však nemení pravidlá. Dobrým zvykom je, že v jednom štáte je dodržiavaná odlišná farebnosť týchto značiek. Tak ako u nás – tmavý nápis na svetlom podklade značka Obec je značkou o začiatku obce (zastavaného územia) a svetlý nápis na tmavom podklade znacka Miestna navest je značkou o mieste (lokalite). V iných štátoch však tá farebnosť môže byť rôzna a nie vždy je aj tento rozdiel dodržiavaný.

obce - svet

Zónové značky

Trochu iným príkladom sú zónové značky. Dohovor ich pozná v zásade len tri – zóna zákazu státia dohovor - zóna zákazu státia, parkovacia zóna dohovor - parkovacia zóna a rýchlostná zóna dohovor - rýchlostná zóna. Tie z hľadiska farebnosti problémom nebývajú – všade je to svetlá pravouhlá tabuľa (štvorec alebo obdĺžnik) s vloženou regulačnou značkou, pričom spravidla je na takej značke slovo “zóna” v jazyku danej krajiny. Niekde nad značkou, niekde pod ňou, niekde je hodnota rýchlosti doplnená aj jednotkou km/h (napr. v Írsku, kde prešli na metrický systém), niekde iba jednotkou km, čo je pomerne nešťastné ustanovenie v dohovore, ktoré umožňuje na vyjadrenie rýchlosti používať jednotku vzdialenosti (napr. v Belgicku), ale všetko je to jasne pochopiteľné a zrozumiteľné aj pre zahraničného vodiča. Práve to odlišuje pre vodiča rozdiel vo význame, ktorý je celkom podstatný – kým význam samotnej regulačnej značky (rýchlosť/statická doprava) končí najbližšou križovatkou/odbočením, zónová regulácia pokračuje aj cez križovatku všetkými smermi až po značku o jej konci (dohovor to vyjadruje tak, že táto regulácia platí na všetkých cestách v zóne). Slovo “spravidla” však nie je použité omylom – niektoré štáty totiž zotrvali na starých pravidlách, podľa ktorých sa zóna zákazu státia (čo bola prvotná a dlho jediná zóna) označovala len samotným vyobrazením značky zákazu státia na pravouhlej podkladovej tabuli. Čiže niektoré štáty pri jednom type zóny slovo “zóna” používajú a pri inom nie, niektoré používajú na každej zónovej značke slovo „zóna“ a niektoré nepoužívajú slovo „zóna“ na žiadnej zónovej značke. A všetky tieto tri typy zonácie nájdeme aj u našich susedov…

zóny - svet

Nízkoemisné zóny

Pomerne novým elementom v dopravnom značení sú nízkoemisné zóny (niekde dokonca už aj bezemisné zóny). Ich grafické vyhotovenie nie je zjednotené, a teda medzi nimi možno nájsť značné rozdiely. Zväčša sa však buď slovne alebo grafikou snažia vyjadriť svoj účel (emisie, ochrana životného prostredia) a bývajú doplnené dodatkovou tabuľkou s emisnou plaketou (triedou), ktorej je povolený vjazd do takej zóny.

nízkoemisné zóny - svet

Slovensko

Väčšiny divných značiek sme sa už teoreticky zbavili (napr. vyhláška 9/2009 Hmla vyhláška 9/2009 Nehoda vyhláška 9/2009 Cestička pre korčuliarov vyhláška 9/2009 Rozsvieť svetlá vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy otáčania vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu osobných automobilov vyhláška 9/2009 Obchádzanie električky vyhláška 9/2009 Okruh, Zmena okruhu vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím vyhláška 9/2009 Tvar križovatky vyhláška 9/2009 Prvá pomoc), v praxi sa to však ešte veľmi neprejavilo. Stále možno nájsť zhovadilosti typu pozor labute, veveričky či vydry, zóny s prednosťou sprava či zóny spomaľovacích prahov, zákaz vjazdu osobným vozidlám a pod. Z pre cudzincov nezvyčajných značiek ostali v novej vyhláške v zásade len dodatková tabuľka Jediné vozidlo a znacka Skolska zona.

Niektoré značky z dohovoru sa do novej vyhlášky neprevzali, hoci u nás formálne zavedené boli (napr. vyhláška 9/2009 Zákaz zvukových výstražných znamení vyhláška 9/2009 Zákaz státia v nepárnych dňoch, Zákaz státia v párnych dňoch vyhláška 9/2009 Cestička pre jazdcov na koňoch), ale sú už prekonané (archaické). Iné značky z dohovoru nemáme preto, lebo u nás nemajú reálne opodstatnenie (napr. dohovor hrádza alebo breh dohovor - pohyblivý most). V prvom i druhom prípade však nejde o nezvyčajné značky a v iných štátoch sa s nimi môžete relatívne bežne stretnúť.

Belgicko

V Belgicku (ale aj Francúzsku) sa môžete na semaforoch stretnúť so značkou Daj prednosť v jazde, vnútri ktorej je žltý symbol bicykla so šípkou Belgicko - daj prednosť so symbolom bicykla, hoci dohovor výslovne zakazuje do tejto značky umiestňovať akékoľvek nápisy či symboly. Pre cyklistov to znamená, že môžu pokračovať smerom vyznačeným šípkou aj vtedy, ak na semafore svieti červená za podmienky, že dajú prednosť všetkým ostatným účastníkom cestnej premávky.

Na značke umožňujúcej parkovanie na chodníku zas namiesto symbolu vozidla majú len symbol nápravy Belgicko - parkovanie na chodníku.

Bulharsko

V Bulharsku a niektorých ďalších balkánskych štátoch sa môžete stretnúť s výstražnou značkou s čiernym kruhom v strede Bulharsko - pozor nehody. Vodiča upozorňuje na oblasť/cestu s častým výskytom dopravných nehôd.

Česko

Väčšinu českých nezvyčajných značiek dôverne poznáme, niektoré z nich sme dokázali v nedávnej minulosti ešte aj vyšperkovať, takže tuná len pár príkladov nezvyčajných aj pre inak otrlého našinca.

Táto značka Česko - zákaz pre osobný prepravník zakazuje vjazd a jazdu osôb na osobnom prepravníku (osobný prepravník so samovyvažovacom zariadením alebo obdobným technickým zariadením).

Popri štandardnej značke prikazujúcej použiť snehové reťaze, majú v Česku aj značku Česko - povinné zimné pneumatiky prikazujúcu pokračovať v jazde na vozidlách kat. M a N len so zimnými pneumatikami, a to bez ohľadu na dátum a aktuálne alebo predpokladané poveternostné podmienky.

Pri Česku si ukážeme aj nezvyčajnú smerovú značku – šípový smerník priamo Česko - šípový smerník Česko - šípové smerníky je totiž ozajstný unikát, aký nemá nikde obdobu (vrátane ich umiestňovania pred križovatku a nie za odbočením).

Dánsko

V Dánsku môžete vidieť nielen výstrahu pred nízko letiacimi lietadlami, ale aj pred nízko letiacimi vrtuľníkmi Dánsko - pozor vrtuľníky

Dodatkové tabuľky nielen v Dánsku, ale aj inde v Škandinávii, majú rozdielnu farebnosť v závislosti od značky, pod ktorou sú umiestnené (vychádza to z málo využívanej zásady podľa dohovoru, že farba dodatkovej tabuľky by sa mala odvíjať od farby “hlavnej” značky). Čiže napr. dodatkové tabuľky pod výstražnými a zákazovými značkami sú biele s červeným lemom, dodatkové tabuľky pod príkazovými a informačnými značkami sú modré atď.

Môžete tu vidieť aj dodatkovú tabuľku Dánsko - dodatková tabuľka, ktorá kombinuje naše tabuľky Vzdialenosť a Dĺžka úseku (ciže údaj 200-800 m znamená, že výstraha/regulácia začína 200 m od značky a končí 800 m od značky).

Časové obmedzenia platnosti sú z hľadiska medzinárodnej zrozumiteľnosti problémom, pretože jednotné symboly s ujednoteným významom neexistujú, maximálne tak v rámci nejakých regiónov sa používajú približne rovnaké symboly a tak sa bežne používajú aj slovné vyjadrenia.

Dánsko - dodatková tabuľka

Na dánskych tabuľkách vidíte obmedzenie na jednu hodinu (1 time), stredu (Onsdag) a škandinávsku zaujímavosť – odlišné hodinové obmedzenia podľa toho, či ide o pracovný deň, sobotu alebo sviatok. 8-17 platí v pracovné dni okrem soboty, (8-14) platí v sobotu a 9-12 platí v nedeľu a štátny sviatok.

Táto značka Dánsko - striedavé radenie je v Dánsku zaradená medzi značky o prednosti (v ich predpise je hneď medzi stopkou a hlavnou cestou) a znamená povinnosť zipsovania, čiže striedavého radenia.

Mimo obcí je v Dánsku povolená max. rýchlosť 80 km/h. Ak je niekde dopravnou značkou zvýšená rýchlosť oproti tomuto všeobecnému limitu, na ukončení tohto zvýšenia je aj značka pripomínajúca potrebu dodržiavať všeobecný limit 80 km/h Dánsko - koniec rýchlosti.

O bicyklovaní v Dánsku je asi zbytočné sa veľa rozpisovať. Majú s bicyklovaním problémy, ktoré sú nám značne vzdialené. Jedným z nich je aj nesprávne parkovanie bicyklov a potrebu ho niekde aj zakázať, na čo slúži značka Dánsko - zákaz parkovania bicyklov. Bicykel odparkovaný v rozpore s touto značkou môže byť “odtiahnutý” a pod značkou bývajú údaje o mieste alebo plánik s miestom, kde sa dá vyzdvihnúť.

Estónsko

V Estónsku poznajú značku o prednosti v jazde spojenú so zákrutou (britský vynález) Estónsko - pozor hlavná cesta v zákrute , rozlišovanie rôznych druhov živočíchov, pred ktorými si treba dávať pozor Estónsko - pozor zvieratá alebo aj varovanie pred staršími ľuďmi Estónsko - pozor starí ľudia či lyžiami Estónsko - pozor lyžiari. Tiež tu poznajú výstrahu pred prechodom spevnenej cesty na štrkovú alebo prašnú cestu Estónsko - pozor koniec spevnenej cesty.

Okrem klasického tvaru značky Zákaz vjazdu majú aj jej rozšírený tvar Estónsko - zákaz vjazdu , označujú zákazy vjazdu na súkromné (neverejné) cesty Estónsko - zákaz vjazdu a vedia tiež zakázať alebo prikázať jazdu aj snežným skutristom Estónsko - zákaz pre skútre Estónsko - cestička pre skútre.

Popri prekrížených kladivkách ako symbolu pracovných dní používajú na dodatkových tabuľkách na označenie soboty, nedele a sviatku takýto symbol Estónsko - dodatková tabuľka sviatky.

Fínsko

Vo Fínsku vás upozornia na miesto, kde sa cesta križuje s bežeckou stopou Fínsko - pozor lyžiari na bežkách a okrem klasického jeleňa Fínsko - pozor zver si treba dávať pozor aj na losov Fínsko - pozor losy a sobov Fínsko - pozor soby.

Fínsko sú spolu so Švédskom jedny z mála krajín, ktoré ani na rýchlostnej zóne nepoužívajú nápis “zóna”, takže na rozdiel od nášho bývalého “zvýraznenia” značky na citrónovom podklade, v týchto krajinách to znamená oproti bežným značkám Fínsko - rýchlosť Fínsko - zákaz státia značný rozdiel vo význame.

Fínsko - začiatok a koniec zón

Kvôli svojim klimatickým podmienkam poznajú aj zákaz jazdy vozidiel s pneumatikami s hrotmi Fínsko - zákaz klincov na pneumatikách či prikázané cestičky pre snežné skútre Fínsko - cestička pre skútre.

Francúzsko

Zóny vo Francúzsku sú označované trochu inak – zóny zákazu státia (ktorými označujú aj parkovacie zóny, na ktoré nemajú samostatnú značku) sú bez slova “zóna”, rýchlostné zóny sú so slovom “zóna”:

Francúzsko - začiatok zón

Nevšednými sú aj ukončenia týchto zón – okrem samotnej základnej charakteristiky konca regulácie (sivý symbol, čierne preškrtnutie) je na ukončení rýchlostnej zóny aj nápis “koniec zóny”:

Francúzsko - koniec zón

Pod značkami o obmedzení rýchlosti býva za križovatkami často dodatková tabuľka “rappel” (doslovne “pripomienka”), ktorá znamená, že ide o opakovanie značky, a teda o pokračovanie regulácie aj za križovatkou Francúzsko - pripomienka .

Po značkami o parkovaní zas môžete vidieť dodatkovú tabuľku (prípadne aj vloženú priamo do “hlavnej” značky), ktorá znamená, že parkovanie je možné len na 1,5 h a musíte použiť parkovací kotúč Francúzsko - parkovanie Francúzsko - parkovanie.
Zákazy státia môžu byť doplnené číslami vyjadrujúcimi, či zákaz platí od 1. do 15. dňa v mesiaci alebo od 16. dňa do konca mesiaca Francúzsko - zákaz státia Francúzsko - zákaz státia.

Holandsko

V Holandsku museli (nečakane) tiež vymyslieť značku, ktorá zakazuje státie bicyklom a mopedom Holandsko - zákaz státia pre bicykle a mopedy.

Holandské značenie sa celkovo vyznačuje minimalizmom, čo sa prejavuje napr. aj v detailoch ako na značke zakazujúcej vjazd vozidlám nad určenú dĺžku Holandsko - maximálna dĺžka, na ktorej nezobrazujú symbol nákladného vozidla, ale iba samotnú hodnotu (porovnaj viditeľnosť hodnoty s znacka Maximalna dlzka, nehovoriac o vyhláška 9/2009 Zákaz vjazdu vozidiel
alebo súprav vozidiel,
ktorých dĺžka presahuje
vyznačenú hranicu) a na značke o povinnom zastavení Holandsko - povinné zastavenie, ktorú poznajú aj v základnom prevedení (bez uvedenia dôvodu zastavenia, len s priečnym pruhom, čo je práve symbol zastavenia).

Na cestách mimo obcí môžete vidieť aj zálivy označené značkou, ktorá prikazuje zvláštnym motorovým vozidlám (ktoré nemôžu alebo nesmú prekročiť rýchlosť 25 km/h) použiť takýto pruh/cestu Holandsko - cestička pre zvláštne motorové vozidlá (slúži to na umožnenie ich predídenia bežnými vozidlami).

Na počudovanie mali aj v Holandsku snahu zobraziť výstrahu pred zlou viditeľnosťou v dôsledku sneženia, dažďa alebo hmly Holandsko - pozor znížená viditeľnosť

Chorvátsko

V Chorvátsku vás môžu upozorniť na oblasť, kde je zvýšené nebezpečenstvo požiaru Chorvátsko - pozor požiar.

Luxembursko

Aj v Luxembursku sa pokúsili graficky znázorniť výstrahu pred zníženou viditeľnosťou Luxembursko - pozor znížená viditeľnosť .

Začiatky a konce obcí označujú aj na samostatných cyklotrasách (ktoré nevedú po vozovke), ale inak ako ich označujú štandardne: Luxembursko - zastavané územie na cyklotrase Luxembursko - koniec zastavaného územia na cyklotrase.

Na rozdiel od v úvode spomínanej zásady o farebnej odlišnosti medzi označením obce (zastavaného územia) a označením miesta (lokality), v Luxembursku sú obe značky tvorené čiernym písmom na svetlom podklade, pričom rozdiel spočíva iba v bielom alebo žltom podklade:

Luxembursko - zastavané územie – štandardná značka o obci (zastavanom území)

Luxembursko - názov miesta – len informačná značka o názve miesta

Maďarsko

Maďarsko je prvá z našich dvoch susedných krajín, v ktorej si treba dávať pozor na rozdiel medzi Maďarsko - zóna zákazu státia a Maďarsko - zákaz státia, čiže medzi zónovou a nezónovou značkou. Na Nemaďara dosť neobyčajne pôsobí aj to, že na zóne zákazu státia nie je žiaden nápis, na parkovacej zóne je nápis “zóna” a na rýchlostnej zóne je nápis “ӧvezet”.

Maďarsko - zóny

Obec môže byť označená štyrmi spôsobmi:

Maďarsko - zastavané územie

Pod výstražnou značkou o priecestí bez celých alebo polovičných závor môže byť vyznačené, či je priecestie vybavené svetelnou signalizáciou Maďarsko - priecestie so svetelnou signalizáciou.

Malta

Malta kombinuje symboly prevažujúce na západnej pologuli so základnými charakteristikami európskeho značenia plus preberá niektoré prvky z anglického značenia. Popri značkách o zákrute či dvojitej zákrute má napr. aj značku o sérii zákrut Malta - pozor zákruty a križovatku s pravidlom pravej ruky nezobrazuje v tvare x, ale v tvare + Malta - pozor, križovatka s prednosťou sprava. Oba tieto varianty sú doménou systému výstražných značiek nie v tvare trojuholníka, ale kosoštvorca. Taktiež pozná aj výstrahu pred križovatkou v tvare T Malta - pozor, križovatka v tvare T, či výstrahu pred križovatkou zo smeru cesty, ktorá na nej nemá prednosť Malta - pozor, križovatka bez prednosti.

Na Malte sa môžete stretnúť s oboma základnými variantmi stopky podľa dohovoruMalta - stoj.

Na obmedzení rýchlosti majú aj jednotku na zdôraznenie toho, že ide o hodnotu v metrickej sústave (na rozdiel od ich vlastných jednotiek mier a váh odvodených z britského – imperiálneho – systému) Malta - rýchlosť.

Voči zle parkujúcim sú natoľko ústretoví, že miesta, kde dávajú “papuču” označujú značkou Malta - blokovanie vozidiel.

Obdobne ako v Škandinávii, aj na Malte majú systém značenia časových obmedzení na dodatkových tabuľkách – akurát, že úplne iný a pre cudzincov rovnako nezvyčajný.

Dodatková tabuľka s časovým obmedzením vyznačeným čiernym písmom na bielom podklade Malta - dodatková tabuľka, ktorá sa viaže na značku o zákaze státia, nezahŕňa nakladanie a vykladanie za podmienky, že je vykonávané aktívne a nepresiahne 30 minút v hodine. Ak je časové obmedzenie vyznačené čiernym písmom na žltom podklade Malta - dodatková tabuľka, vtedy zákaz zahŕňa aj akékoľvek nakladanie a vykladanie. Tieto obmedzenia môžu byť aj kombinované na jednej tabuľke: Malta - dodatková tabuľka.

Podobne to platí aj vtedy, ak je dodatková tabuľka modrá – vtedy časové obmedzenie zákazu vyznačené bielym písmom Malta - dodatková tabuľka zahŕňa aj nakladanie a vykladanie, ale ak je vyznačené žltým písmom, tak to nezahŕňa Malta - dodatková tabuľka.

No a celé to môže zaklincovať červený okraj okolo dodatkovej tabuľky, ktorý znamená, že predmetné zákazy platia aj počas štátnych sviatkov Malta - červený okraj dodatkovej tabuľky.

Nemecko

Na označenie zastávky pravidelnej verejnej dopravy, resp. zastávky školského autobusu, nepoužívajú v Nemecku štandardnú značku podľa dohovoru dohovor zastávka, ale svoju špecifickú  Nemecko - zastávka (H ako Haltestelle). Značka znamená, že sa nesmie parkovať 15 m pred ňou a 15 m za ňou. Umiestňuje sa preto v strede zastávky, nie na jej začiatku (z pohľadu prichádzajúceho vodiča). Rovnakú značku používajú aj v Rakúsku.

Odlišne označujú aj stanovište taxi, na ktorom nesmie nikto okrem taxíkov zastaviť Nemecko - stanovište taxi. Dĺžka stanovišťa (zákazu) je daná buď počtom taxíkov na dodatkovej tabuľke (napr. 5 Taxen), vloženými bielymi šípkami ukazujúcimi začiatok a koniec stanovišťa alebo cikcak čiarou.

V nemeckých obciach sa stále môžete na lampách pouličného osvetlenia stretnúť aj s archaickou červeno-bielou nálepkou na stĺpe Nemecko - pouličné lampy, ktorá je dopravnou značkou a oznamuje, že lampy nesvietia celú noc (bielym písmom vnútri červeného pruhu môže byť vyznačený čas, kedy lampa zhasína). To pre vodičov znamená, že na takej ulici môžu v noci parkovať iba so zapnutými parkovacími svetlami. Aj túto značku môžete vidieť tiež v Rakúsku.

V roku 2020 pribudlo v Nemecku viacero nezvyčajných značiek/symbolov; spomenieme značku o zákaze predbiehania bicyklov a motocyklov (jednostopových vozidiel) motocyklami s postranným vozíkom a inými viacstopovými vozidlami Nemecko - zákaz predchádzania alebo symboly nákladného bicykla Nemecko - nákladný bicykel, car-sharingu Nemecko - car sharing (zdieľaného vozidla; také vozidlo musí byť na čelnom skle označené nálepkou Nemecko - car sharing) alebo vozidla s najmenej tromi osobami  Nemecko - minimálny počet osôb.

Nórsko

Škandinávska záľuba v zobrazovaní konkrétneho zvieraťa, na ktoré sa vodič upozorňuje, je v Nórsku doplnená okrem odlíšenia soba Nórsko - pozor soby a losa Nórsko - pozor losy od jeleňa Nórsko - pozor zver aj odlíšením oviec Nórsko - pozor ovce od kráv Nórsko - pozor dobytok

Súčasťou Nórska je aj súostrovie Svalbard (Špicbergy), kde možno nájsť takúto výstražnú značku (dodatková tabuľka oznamuje, že to platí na celom Svalbarde):

Svalbard (Špicbergy) - pozor ľadové medvede
zdroj: wikipedia.org

V Nórsku môžete byť upozornený aj na vojenskú činnosť Nórsko - pozor vojenská činnosť

Problém s nespratnými elektrokolobežkármi nie je u nás ničím výnimočný, v Nórsku si kvôli tomu vyslúžili celú novú sadu značiek, ktorá im prikazuje max. rýchlosť, zakazuje státie či vjazd:

Nórsko - zóny elektrokolobežky

V Nórsku fungujú HOV pruhy (high-occupancy vehicle), ktoré sú označené takto: Nórsko - HOV pruh. HOV pruh môžu použiť taxíky, autobusy a vozidlá, ktoré prepravujú najmenej toľko osôb, koľko je uvedené na značke.

Poľsko

Hneď pri vstupe do Poľska na hraničnom priechode vodiča zaujmú hraničné tabule o rýchlostných limitoch a spoplatnených cestách, ktoré sa asi inak ako zastavením, vystúpením a preštudovaním pochopiť nedajú:

Poľsko - hraničné tabule

Pri dodržiavaní rýchlosti si treba uvedomiť, že Poľsko je druhý z našich susedov, ktorý na rozlíšenie zónovej od nezónovej značky nepoužíva slovo “zóna”, ale iba značku na štvorcovom/obdĺžnikovom podklade Poľsko - zóna 30 . Na rozdiel od Maďarska však tento spôsob uplatňujú na všetky zóny, teda aj na zónu zákazu státia a parkovaciu zónu.

Tiež hlavne pri rýchlosti je dôležité vedieť, že značka s názvom obce Poľsko - názov obce neznamená začiatok obce z hľadiska pravidiel cestnej premávky; ten označuje značka so symbolom zastavaného územia Poľsko - zastavané územie.

V Poľsku môžete vidieť aj označenie pre vodičov, že vchádzajú na síce všeobecne prístupnú, ale neverejnú komunikáciu (spolu s uvedením jej správcu) Poľsko - neverejná cesta; na takej ceste neplatia pravidlá cestnej premávky, ale pravidlá jej užívania určuje správca. Ak je na takej “vnútornej” ceste značka Poľsko - strefa ruchu znamená to, že na tejto neverejnej komunikácii platia štandardné pravidlá cestnej premávky.

Ak je výstraha vyznačená dĺžkou, označuje sa aj jej koniec dodatkovou tabuľkou Koniec:

Poľsko - dĺžka výstrahy

Portugalsko

Aj v Portugalsku môžete vidieť výstrahu pred zníženou viditeľnosťou portugalsko - znizena viditelnost, tiež vás upozornia pred staršími ľuďmi Portugalsko - pozor starí ľudia alebo jamou na ceste Portugalsko - pozor jama na ceste .

Na rozdiel od Nemecka, kde vedia zakázať predbiehanie jednostopových vozidiel viacstopovými vozidlami, v Portugalsku vedia zakázať presný opak, čiže prebiehanie viacstopových vozidiel jednostopovými vozidlamiPortugalsko - zákaz predchádzania. Vedia tiež prikázať hnanie dobytka určenou cestičkou Portugalsko - hnanie dobytka a zákaz zastavenia alebo státia Portugalsko - zákaz zastavenia Portugalsko - zákaz státia ukončujú namiesto šípok (či už na dodatkovej tabuľke alebo vložených do značky) takouto značkou Portugalsko - koniec zákazu státia

Rakúsko

Okrem zastávky a lampášového prstenca, čo sú špecifické značky, ktoré majú spoločné s Nemeckom, majú v Rakúsku ešte vlastnú značku o slepej ulici Rakúsko - slepá cesta.

Celkové vyznenie rakúskych značiek pôsobí veľmi zastarane, stále používajú archaické detailné prvky ako šály, klobúky, rukávy, nehovoriac o symbole vozidla z 30-tych rokov 20. storočia Rakúsko - zákaz vjazdu motocyklov Rakúsko - zákaz vjazdu motorových vozidiel Rakúsko - zákaz záprahových vozidiel Rakúsko - zákaz jazdy na bicykli Rakúsko - zákaz jazdy na koni Rakúsko - chodník Rakúsko - podchod.

Zotrvávanie na pôvodných značkách vidieť aj na priechode pre chodcov, na ktorého zvislom označení je stále znázornený chodec idúci cez “brod” Rakúsko - priechod pre chodcov, hoci značka označuje zebru. Navyše môže byť skombinovaná s označením cyklopriechodu Rakúsko - spoločný priechod, čím pomerne značne popiera svoj vlastný účel (označenie nezvykle umiestneného priechodu pre chodcov v dostatočnom predstihu pre vodičov).

Naopak, relatívnou novinkou je upozornenie na vodiča jazdiaceho v protismere Rakúsko - pozor vozidlo v protismere .

Rakúskym špecifikom (u nás nepochopeným) je dodatková tabuľka Rakúsko - priebeh hlavnej cesty, ktorá nezobrazuje tvar križovatky (a už vôbec nie presný geometrický), ale jej umiestnenie pod značkou Rakúsko - daj prednosť alebo Rakúsko - stojoznamuje vodičovi, že cesta, na ktorú vchádza, je cestou s prednosťou, čiže je označená značkou Rakúsko - hlavná cesta, nie značkou Rakúsko - križovatka s prednosťou (u nás taktiež absolútne nechápaný rozdiel medzi týmito značkami) a kvôli tomu už značku Rakúsko - hlavná cesta neopakujú za križovatkou.

Nezvyčajným detailom je aj to, že na označenie parkovacej zóny na krátkodobé parkovanie používajú značku o zákaze státia Rakúsko - kurzparkzone

Rumunsko

Ak chcú v Rumunsku obmedziť rýchlosť rozdielne pre osobné a nákladné vozidlá, namiesto dvoch značiek to vedia urobiť jednou Rumunsko - rôzna dovolená rýchlosť .

Maximálna rýchlosť vyplýva aj z výstražnej značky Rumunsko - pozor nehoda – v obci znamená povinné zníženie rýchlosti na max. 30 km/h, mimo obce na max. 50 km/h. Okrem značky o nehode poznajú aj všeobecnú výstrahu pred úsekom s častými dopravnými nehodami Rumunsko - pozor nehody.

Táto nezvyčajná značka Rumunsko - pozor otáčanie vozidiel upozorňuje vodiča, že pred ním je miesto, na ktorom sa vozidlá môžu otáčať a je kvôli tomu povinný znížiť rýchlosť.

Slovinsko

O otrokov v Slovinsku majú ozaj obavy. Používajú síce aj bežnú výstrahu pred nimi Slovinsko - pozor deti, avšak iba mimo obcí. V obciach používajú na označenie miesta, kde sa môže na ceste zdržiavať viac detí značku Slovinsko - pozor deti a v bezprostrednej blízkosti školy, škôlky alebo verejného ihriska tieto značky: Slovinsko - pozor deti Slovinsko - pozor deti Slovinsko - pozor deti. Osobitnú značku majú navyše aj na označenie školských trás Slovinsko - pozor deti.

Ako premenné výstražné značky môžete v Slovinsku vidieť aj výstrahu pred nehodou Slovinsko - pozor nehoda alebo medveďom Slovinsko - pozor medvede

Na označenie diaľnic používajú dva druhy značiek, ktorých význam je však rovnaký, diaľnice sa líšia len svojimi technickými parametrami: avtocesta Slovinsko - začiatok diaľnice, hitra cesta Slovinsko - začiatok diaľnice.

Pokrok nezastavíš, povedali si v Slovinsku a začali označovať testovacie oblasti automatizovaných (autonómnych) vozidiel Slovinsko - začiatok zóny testovania autonómnych vozidiel Slovinsko - koniec zóny testovania autonómnych vozidiel.

Španielsko

Okrem bežných značiek o diaľnici (autopista) Španielsko - diaľnica a ceste pre motorové vozidlá Španielsko - cesta pre motorové vozidlá môžete v Španielsku vidieť aj značku o ceste Autovia Španielsko - skoro diaľnica, na ktorej platia takmer totožné pravidlá ako na diaľnici (ale napr. cyklisti môžu na nej jazdiť po krajnici); rozdiely sú v stavebno-technických parametroch.

Pri používaní spoplatnených ciest v Španielsku si treba dať pozor na rozdiel medzi štvorcovou Španielsko - mýto a okrúhlou Španielsko - mýto značkou Telepeaje (elektronické mýto). Kým štvorcová značka označuje pruh, v ktorom je možné uhradiť mýto elektronicky, ak je vozidlo vybavené príslušným technickým zariadením, okrúhla značka označuje vyhradený pruh pre takýto výber mýta a vozidlo idúce v takom pruhu musí byť vybavené príslušným technickým zariadením.

Švajčiarsko

Na označenie začiatku obce používajú vo Švajčiarsku dve rôzne značky s rozdielnou grafikou –  znamenajú však to isté. Biely nápis na modrom pozadí švajčiarsko - začiatok obce sa umiestňuje na hlavných cestách (Hauptstrassen), čierny nápis na bielom podklade švajčiarsko - začiatok obce sa umiestňuje na vedľajších cestách (Nebenstrassen); skratka na spodku je označenie kantónu.

Ukončenia obcí neobsahujú preškrtnutie, ale hore zmenšený názov najbližšej obce a väčším písmom názov a vzdialenosť k najbližšiemu diaľkovému cieľu švajčiarsko - koniec obce švajčiarsko - koniec obce.

Napriek značkám o začiatku a konci obce (zastavaného územia) platnosť všeobecnej max. 50 km/h v obciach začína a končí značkami švajčiarsko - začiatok rýchlosti v obci švajčiarsko - koniec rýchlosti v obci.

V zimnom období môžu byť vidieť na cestách zákazy sánkovania švajčiarsko - zákaz sánkovania a lyžovania švajčiarsko - zákaz lyžovania.

Taliansko

V hornatých oblastiach Talianska býva výstraha pred zákrutami doplnená ich počtom Taliansko - zákruty a následne sú jednotlivé zákruty označované a počítané Taliansko - zákruta .

Používajú dva druhy značiek o diaľnici – zelenú Taliansko - diaľnica a modrú Taliansko - diaľnica. Okrem rozdielov v technických parametroch znamenajú tieto značky, že zelená diaľnica je spoplatnená a platí na nej max. rýchlosť 130 km/h a modrá diaľnica je bez poplatku a max. rýchlosť na nej je 110 km/h.

Podľa toho, na akej ceste sú umiestnené, majú farebne odlíšené napríklad aj tunely Taliansko - tunel Taliansko - tunel či mosty Taliansko - most Taliansko - most alebo usporiadanie jazdných pruhov Taliansko - zníženie počtu pruhov Taliansko - zníženie počtu pruhov a iné informačné značky.

Niektoré dodatkové tabuľky môžu byť aj nad značkou (to môžete vidieť aj v Nemecku)Taliansko - daj prednosť.

Svet

Kanada

Na západnej hemisfére sa používa úplne rozdielny systém dopravného značenia, čiže pre našinca nezvyčajných značiek by bolo mnoho. Výhodou v nevýhode (samozrejme, ak ovládate daný jazyk) je, že množstvo regulácií namiesto symbolov označujú písmom, resp. kombináciou symbolu a písma. Pár príkladov z Kanady (šípka na ich výstražných značkách môže byť nahradená údajom o vzdialenosti):

Kanada - značky

Vo francúzsky hovoriacich častiach používajú namiesto alebo súčasne s nápisom STOP nápis ARRÊT (hoci v samotnom Francúzsku sa používa iba STOP), pričom v inojazyčných teritóriách nápis STOP uvádzajú aj v iných jazykoch:

Kanada - stoj v rôznych jazykoch
stopka v jazyku Cree, angličtine a francúzštine
zdroj: wikipedia.org

Čile

V Čile pomôže, ak okrem množstva grafických a systémových rozdielov v dopravnom značení ovládate aj základy španielčiny, pretože napr. E v modrom štvorci Chile - parkovanie znamená parkovisko (Estacionamiento), hoci paradoxne v samotnom Španielsku používajú klasické P.

Nigéria

A na záver pár značiek z Afriky. V Nigérii si musíte niekedy dávať pozor na hrochov Nigéria - pozor hrochy či na lode (?) Nigéria - pozor loď a ich symbol vlaku vyzerá celkom hrôzostrašne Nigéria - pozor vlak Nigéria - pozor vlak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok