Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Nezvyčajné dopravné značky

Väčšina dopravných značiek používaných vo svete je štandardizovaná podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968), a to jednak čo sa týka ich vyobrazenia, ako aj ich významu. Základný text dohovoru však často pripúšťa viacero alternatív jednej značky, resp. viacero farebných kombinácií jednej značky. Európska dohoda väčšinu týchto možností pre európske štáty vypustila, stále však ostávajú niektoré prípustné značky, ktoré môžu byť pre nás nezvyčajné, a to či už grafickým vyobrazením alebo samotným použitím.

Štáty si niektoré symboly na značkách prispôsobujú aj v súvislosti s klimatickými podmienkami na ich území (zvieratá, vozidlá, osoby) a dopĺňajú ich do základných charakteristík dopravných značiek tak, že ich význam je v zásade pochopiteľný aj pre cudzincov. Takéto značky, ale aj iné, ktoré vás pri návšteve danej krajiny môžu prekvapiť, nájdete v tomto článku, a to najmä čo sa týka výstražných a regulačných značiek v Európe. Asi najväčšia rôznorodosť medzi štátmi je pri smerových (orientačných značkách); tým sa preto podrobnejšie ani nebudeme venovať, keďže rozdiely vo farebnosti, šípkach, cieľoch, symboloch, usporiadaní, atď. sú ozaj veľké.

V tomto článku sú uvedené zväčša len oficiálne značky, t. j. značky z právnych predpisov jednotlivých štátov, ktorých prehľad môžete nájsť tu.

Zastavané územie

Ako jeden z príkladov rôznorodosti značiek, si najskôr ukážeme značku o začiatku obce – zastavaného územia. Na túto značku sú naviazané viaceré pravidlá, asi najbežnejšie je odlišná maximálna rýchlosť oproti cestám mimo obce. Podľa dohovoru môže byť táto značka buď s tmavým nápisom/symbolom na svetlom podklade alebo svetlý nápis/symbol na tmavom podklade. Za tmavé farby sa považuje napr. čierna alebo modrá, za svetlé biela alebo žltá. Okrem tejto značky sa však používa aj podobná značka označujúca miesto (lokalitu), ktorá však nemení pravidlá. Dobrým zvykom je, že v jednom štáte je dodržiavaná odlišná farebnosť týchto značiek. Tak ako u nás – tmavý nápis na svetlom podklade je značkou o začiatku obce (zastavaného územia) a svetlý nápis na tmavom podklade je značkou o mieste (lokalite). V iných štátoch však tá farebnosť môže byť rôzna a nie vždy je aj tento rozdiel dodržiavaný.

Zónové značky

Trochu iným príkladom sú zónové značky. Dohovor ich pozná v zásade len tri – zóna zákazu státia , parkovacia zóna a rýchlostná zóna . Tie z hľadiska farebnosti problémom nebývajú – všade je to svetlá pravouhlá tabuľa (štvorec alebo obdĺžnik) s vloženou regulačnou značkou, pričom spravidla je na takej značke slovo “zóna” v jazyku danej krajiny. Niekde nad značkou, niekde pod ňou, niekde je hodnota rýchlosti doplnená aj jednotkou km/h (napr. v Írsku, kde prešli na metrický systém), niekde iba jednotkou km, čo je pomerne nešťastné ustanovenie v dohovore, ktoré umožňuje na vyjadrenie rýchlosti používať jednotku vzdialenosti (napr. v Belgicku), ale všetko je to jasne pochopiteľné a zrozumiteľné aj pre zahraničného vodiča. Práve to odlišuje pre vodiča rozdiel vo význame, ktorý je celkom podstatný – kým význam samotnej regulačnej značky (rýchlosť/statická doprava) končí najbližšou križovatkou/odbočením, zónová regulácia pokračuje aj cez križovatku všetkými smermi až po značku o jej konci (dohovor to vyjadruje tak, že táto regulácia platí na všetkých cestách v zóne). Slovo “spravidla” však nie je použité omylom – niektoré štáty totiž zotrvali na starých pravidlách, podľa ktorých sa zóna zákazu státia (čo bola prvotná a dlho jediná zóna) označovala len samotným vyobrazením značky zákazu státia na pravouhlej podkladovej tabuli. Čiže niektoré štáty pri jednom type zóny slovo “zóna” používajú a pri inom nie, niektoré používajú na každej zónovej značke slovo „zóna“ a niektoré nepoužívajú slovo „zóna“ na žiadnej zónovej značke. A všetky tieto tri typy zonácie nájdeme aj u našich susedov…

Nízkoemisné zóny

Pomerne novým elementom v dopravnom značení sú nízkoemisné zóny (niekde dokonca už aj bezemisné zóny). Ich grafické vyhotovenie nie je zjednotené, a teda medzi nimi možno nájsť značné rozdiely. Zväčša sa však buď slovne alebo grafikou snažia vyjadriť svoj účel (emisie, ochrana životného prostredia) a bývajú doplnené dodatkovou tabuľkou s emisnou plaketou (triedou), ktorej je povolený vjazd do takej zóny.

Slovensko

Väčšiny divných značiek sme sa už teoreticky zbavili (napr. ), v praxi sa to však ešte veľmi neprejavilo. Stále možno nájsť zhovadilosti typu pozor labute, veveričky či vydry, zóny s prednosťou sprava či zóny spomaľovacích prahov, zákaz vjazdu osobným vozidlám a pod. Z pre cudzincov nezvyčajných značiek ostali v novej vyhláške v zásade len a .

Niektoré značky z dohovoru sa do novej vyhlášky neprevzali, hoci u nás formálne zavedené boli (napr. ), ale sú už prekonané (archaické). Iné značky z dohovoru nemáme preto, lebo u nás nemajú reálne opodstatnenie (napr. ). V prvom i druhom prípade však nejde o nezvyčajné značky a v iných štátoch sa s nimi môžete relatívne bežne stretnúť.

Belgicko

V Belgicku (ale aj Francúzsku) sa môžete na semaforoch stretnúť so značkou Daj prednosť v jazde, vnútri ktorej je žltý symbol bicykla so šípkou , hoci dohovor výslovne zakazuje do tejto značky umiestňovať akékoľvek nápisy či symboly. Pre cyklistov to znamená, že môžu pokračovať smerom vyznačeným šípkou aj vtedy, ak na semafore svieti červená za podmienky, že dajú prednosť všetkým ostatným účastníkom cestnej premávky.

Na značke umožňujúcej parkovanie na chodníku zas namiesto symbolu vozidla majú len symbol nápravy .

Bulharsko

V Bulharsku a niektorých ďalších balkánskych štátoch sa môžete stretnúť s výstražnou značkou s čiernym kruhom v strede . Vodiča upozorňuje na oblasť/cestu s častým výskytom dopravných nehôd.

Česko

Väčšinu českých nezvyčajných značiek dôverne poznáme, niektoré z nich sme dokázali v nedávnej minulosti ešte aj vyšperkovať, takže tuná len pár príkladov nezvyčajných aj pre inak otrlého našinca.

Táto značka zakazuje vjazd a jazdu osôb na osobnom prepravníku (osobný prepravník so samovyvažovacom zariadením alebo obdobným technickým zariadením).

Popri štandardnej značke prikazujúcej použiť snehové reťaze, majú v Česku aj značku prikazujúcu pokračovať v jazde na vozidlách kat. M a N len so zimnými pneumatikami, a to bez ohľadu na dátum a aktuálne alebo predpokladané poveternostné podmienky.

Pri Česku si ukážeme aj nezvyčajnú smerovú značku – šípový smerník priamo je totiž ozajstný unikát, aký nemá nikde obdobu (vrátane ich umiestňovania pred križovatku a nie za odbočením).

Dánsko

V Dánsku môžete vidieť nielen výstrahu pred nízko letiacimi lietadlami, ale aj pred nízko letiacimi vrtuľníkmi

Dodatkové tabuľky nielen v Dánsku, ale aj inde v Škandinávii, majú rozdielnu farebnosť v závislosti od značky, pod ktorou sú umiestnené (vychádza to z málo využívanej zásady podľa dohovoru, že farba dodatkovej tabuľky by sa mala odvíjať od farby “hlavnej” značky). Čiže napr. dodatkové tabuľky pod výstražnými a zákazovými značkami sú biele s červeným lemom, dodatkové tabuľky pod príkazovými a informačnými značkami sú modré atď.

Môžete tu vidieť aj dodatkovú tabuľku , ktorá kombinuje naše tabuľky Vzdialenosť a Dĺžka úseku (ciže údaj 200-800 m znamená, že výstraha/regulácia začína 200 m od značky a končí 800 m od značky).

Časové obmedzenia platnosti sú z hľadiska medzinárodnej zrozumiteľnosti problémom, pretože jednotné symboly s ujednoteným významom neexistujú, maximálne tak v rámci nejakých regiónov sa používajú približne rovnaké symboly a tak sa bežne používajú aj slovné vyjadrenia.

Na dánskych tabuľkách vidíte obmedzenie na jednu hodinu (1 time), stredu (Onsdag) a škandinávsku zaujímavosť – odlišné hodinové obmedzenia podľa toho, či ide o pracovný deň, sobotu alebo sviatok. 8-17 platí v pracovné dni okrem soboty, (8-14) platí v sobotu a 9-12 platí v nedeľu a štátny sviatok.

Táto značka je v Dánsku zaradená medzi značky o prednosti (v ich predpise je hneď medzi stopkou a hlavnou cestou) a znamená povinnosť zipsovania, čiže striedavého radenia.

Mimo obcí je v Dánsku povolená max. rýchlosť 80 km/h. Ak je niekde dopravnou značkou zvýšená rýchlosť oproti tomuto všeobecnému limitu, na ukončení tohto zvýšenia je aj značka pripomínajúca potrebu dodržiavať všeobecný limit 80 km/h .

O bicyklovaní v Dánsku je asi zbytočné sa veľa rozpisovať. Majú s bicyklovaním problémy, ktoré sú nám značne vzdialené. Jedným z nich je aj nesprávne parkovanie bicyklov a potrebu ho niekde aj zakázať, na čo slúži značka . Bicykel odparkovaný v rozpore s touto značkou môže byť “odtiahnutý” a pod značkou bývajú údaje o mieste alebo plánik s miestom, kde sa dá vyzdvihnúť.

Estónsko

V Estónsku poznajú značku o prednosti v jazde spojenú so zákrutou (britský vynález), rozlišovanie rôznych druhov živočíchov, pred ktorými si treba dávať pozor alebo aj varovanie pred staršími ľuďmi či lyžiami . Tiež tu poznajú výstrahu pred prechodom spevnenej cesty na štrkovú alebo prašnú cestu.

Okrem klasického tvaru značky Zákaz vjazdu majú aj jej rozšírený tvar , označujú zákazy vjazdu na súkromné (neverejné) cesty a vedia tiež zakázať alebo prikázať jazdu aj snežným skutristom .
Popri prekrížených kladivkách ako symbolu pracovných dní používajú na dodatkových tabuľkách na označenie soboty, nedele a sviatku takýto symbol .

Fínsko

Vo Fínsku vás upozornia na miesto, kde sa cesta križuje s bežeckou stopou a okrem klasického jeleňa si treba dávať pozor aj na losov a sobov .

Fínsko sú spolu so Švédskom jedny z mála krajín, ktoré ani na rýchlostnej zóne nepoužívajú nápis “zóna”, takže na rozdiel od nášho bývalého “zvýraznenia” značky na citrónovom podklade, v týchto krajinách to znamená oproti bežným značkám značný rozdiel vo význame.

Kvôli svojim klimatickým podmienkam poznajú aj zákaz jazdy vozidiel s pneumatikami  hrotmi či prikázané cestičky pre snežné skútre .

Francúzsko

Zóny vo Francúzsku sú označované trochu inak – zóny zákazu státia (ktorými označujú aj parkovacie zóny, na ktoré nemajú samostatnú značku) sú bez slova “zóna”, rýchlostné zóny sú so slovom “zóna”:

Nevšednými sú aj ukončenia týchto zón – okrem samotnej základnej charakteristiky konca regulácie (sivý symbol, čierne preškrtnutie) je na ukončení rýchlostnej zóny aj nápis “koniec zóny”:

Pod značkami o obmedzení rýchlosti býva za križovatkami často dodatková tabuľka “rappel” (doslovne “pripomienka”), ktorá znamená, že ide o opakovanie značky, a teda o pokračovanie regulácie aj za križovatkou .

Po značkami o parkovaní zas môžete vidieť dodatkovú tabuľku (prípadne aj vloženú priamo do “hlavnej” značky), ktorá znamená, že parkovanie je možné len na 1,5 h a musíte použiť parkovací kotúč .
Zákazy státia môžu byť doplnené číslami vyjadrujúcimi, či zákaz platí od 1. do 15. dňa v mesiaci alebo od 16. dňa do konca mesiaca .

Holandsko

V Holandsku museli (nečakane) tiež vymyslieť značku, ktorá zakazuje státie bicyklom a mopedom .

Holandské značenie sa celkovo vyznačuje minimalizmom, čo sa prejavuje napr. aj v detailoch ako na značke zakazujúcej vjazd vozidlám nad určenú dĺžku , na ktorej nezobrazujú symbol nákladného vozidla, ale iba samotnú hodnotu (porovnaj viditeľnosť hodnoty s , nehovoriac o ) a na značke o povinnom zastavení , ktorú poznajú aj v základnom prevedení (bez uvedenia dôvodu zastavenia, len s priečnym pruhom, čo je práve symbol zastavenia).

Na cestách mimo obcí môžete vidieť aj zálivy označené značkou, ktorá prikazuje zvláštnym motorovým vozidlám (ktoré nemôžu alebo nesmú prekročiť rýchlosť 25 km/h) použiť takýto pruh/cestu (slúži to na umožnenie ich predídenia bežnými vozidlami).

Na počudovanie mali aj v Holandsku snahu zobraziť výstrahu pred zlou viditeľnosťou v dôsledku sneženia, dažďa alebo hmly

Chorvátsko

V Chorvátsku vás môžu upozorniť na oblasť, kde je zvýšené nebezpečenstvo požiaru .

Luxembursko

Aj v Luxembursku sa pokúsili graficky znázorniť výstrahu pred zníženou viditeľnosťou .

Začiatky a konce obcí označujú aj na samostatných cyklotrasách (ktoré nevedú po vozovke), ale inak ako ich označujú štandardne: .

Na rozdiel od v úvode spomínanej zásady o farebnej odlišnosti medzi označením obce (zastavaného územia) a označením miesta (lokality), v Luxembursku sú obe značky tvorené čiernym písmom na svetlom podklade, pričom rozdiel spočíva iba v bielom alebo žltom podklade:

– štandardná značka o obci (zastavanom území)

– len informačná značka o názve miesta

Maďarsko

Maďarsko je prvá z našich dvoch susedných krajín, v ktorej si treba dávať pozor na rozdiel medzi a , čiže medzi zónovou a nezónovou značkou. Na Nemaďara dosť neobyčajne pôsobí aj to, že na zóne zákazu státia nie je žiaden nápis, na parkovacej zóne je nápis “zóna” a na rýchlostnej zóne je nápis “ӧvezet”.

Obec môže byť označená štyrmi spôsobmi:

Pod výstražnou značkou o priecestí bez celých alebo polovičných závor môže byť vyznačené, či je priecestie vybavené svetelnou signalizáciou .

Malta

Malta kombinuje symboly prevažujúce na západnej pologuli so základnými charakteristikami európskeho značenia plus preberá niektoré prvky z anglického značenia. Popri značkách o zákrute či dvojitej zákrute má napr. aj značku o sérii zákrut a križovatku s pravidlom pravej ruky nezobrazuje v tvare X, ale v tvare . Oba tieto varianty sú doménou systému výstražných značiek nie v tvare trojuholníka, ale kosoštvorca. Taktiež pozná aj výstrahu pred križovatkou v tvare T , či výstrahu pred križovatkou zo smeru cesty, ktorá na nej nemá prednosť .

Na Malte sa môžete stretnúť s oboma základnými variantmi stopky podľa dohovoru.

Na obmedzení rýchlosti majú aj jednotku na zdôraznenie toho, že ide o hodnotu v metrickej sústave (na rozdiel od ich vlastných jednotiek mier a váh odvodených z britského – imperiálneho – systému) .

Voči zle parkujúcim sú natoľko ústretoví, že miesta, kde dávajú “papuču” označujú značkou .

Obdobne ako v Škandinávii, aj na Malte majú systém značenia časových obmedzení na dodatkových tabuľkách – akurát, že úplne iný a pre cudzincov rovnako nezvyčajný.

Dodatková tabuľka s časovým obmedzením vyznačeným čiernym písmom na bielom podklade , ktorá sa viaže na značku o zákaze státia, nezahŕňa nakladanie a vykladanie za podmienky, že je vykonávané aktívne a nepresiahne 30 minút v hodine. Ak je časové obmedzenie vyznačené čiernym písmom na žltom podklade , vtedy zákaz zahŕňa aj akékoľvek nakladanie a vykladanie. Tieto obmedzenia môžu byť aj kombinované na jednej tabuľke: .

Podobne to platí aj vtedy, ak je dodatková tabuľka modrá – vtedy časové obmedzenie zákazu vyznačené bielym písmom zahŕňa aj nakladanie a vykladanie, ale ak je vyznačené žltým písmom, tak to nezahŕňa .

No a celé to môže zaklincovať červený okraj okolo dodatkovej tabuľky, ktorý znamená, že predmetné zákazy platia aj počas štátnych sviatkov .

Nemecko

Na označenie zastávky pravidelnej verejnej dopravy, resp. zastávky školského autobusu, nepoužívajú v Nemecku štandardnú značku podľa dohovoru , ale svoju špecifickú  (H ako Haltestelle). Značka znamená, že sa nesmie parkovať 15 m pred ňou a 15 m za ňou. Umiestňuje sa preto v strede zastávky, nie na jej začiatku (z pohľadu prichádzajúceho vodiča). Rovnakú značku používajú aj v Rakúsku.

Odlišne označujú aj stanovište taxi, na ktorom nesmie nikto okrem taxíkov zastaviť . Dĺžka stanovišťa (zákazu) je daná buď počtom taxíkov na dodatkovej tabuľke (napr. 5 Taxen), vloženými bielymi šípkami ukazujúcimi začiatok a koniec stanovišťa alebo cikcak čiarou.

V nemeckých obciach sa stále môžete na lampách pouličného osvetlenia stretnúť aj s archaickou červeno-bielou nálepkou na stĺpe , ktorá je dopravnou značkou a oznamuje, že lampy nesvietia celú noc (bielym písmom vnútri červeného pruhu môže byť vyznačený čas, kedy lampa zhasína). To pre vodičov znamená, že na takej ulici môžu v noci parkovať iba so zapnutými parkovacími svetlami. Aj túto značku môžete vidieť tiež v Rakúsku.

V roku 2020 pribudlo v Nemecku viacero nezvyčajných značiek/symbolov; spomenieme značku o zákaze predbiehania bicyklov a motocyklov (jednostopových vozidiel) motocyklami s postranným vozíkom a inými viacstopovými vozidlami alebo symboly nákladného bicykla , car-sharingu (zdieľaného vozidla; také vozidlo musí byť na čelnom skle označené nálepkou ) alebo vozidla s najmenej tromi osobami  .

Nórsko

Škandinávska záľuba v zobrazovaní konkrétneho zvieraťa, na ktoré sa vodič upozorňuje, je v Nórsku doplnená okrem odlíšenia soba a losa od jeleňa aj odlíšením oviec od kravy

Súčasťou Nórska je aj súostrovie Svalbard (Špicbergy), kde možno nájsť takúto výstražnú značku (dodatková tabuľka oznamuje, že to platí na celom Svalbarde):

zdroj: wikipedia.org

V Nórsku môžete byť upozornený aj na vojenskú činnosť

Problém s nespratnými elektrokolobežkármi nie je u nás ničím výnimočný, v Nórsku si kvôli tomu vyslúžili celú novú sadu značiek, ktorá im prikazuje max. rýchlosť, zakazuje státie či vjazd:

V Nórsku fungujú HOV pruhy (high-occupancy vehicle), ktoré sú označené takto: . HOV pruh môžu použiť taxíky, autobusy a vozidlá, ktoré prepravujú najmenej toľko osôb, koľko je uvedené na značke.

Poľsko

Hneď pri vstupe do Poľska na hraničnom priechode vodiča zaujmú hraničné tabule o rýchlostných limitoch a spoplatnených cestách, ktoré sa asi inak ako zastavením, vystúpením a preštudovaním pochopiť nedajú:

Pri dodržiavaní rýchlosti si treba uvedomiť, že Poľsko je druhý z našich susedov, ktorý na rozlíšenie zónovej od nezónovej značky nepoužíva slovo “zóna”, ale iba značku na štvorcovom/obdĺžnikovom podklade . Na rozdiel od Maďarska však tento spôsob uplatňujú na všetky zóny, teda aj na zónu zákazu státia a parkovaciu zónu.

Tiež hlavne pri rýchlosti je dôležité vedieť, že značka s názvom obce neznamená začiatok obce z hľadiska pravidiel cestnej premávky; ten označuje značka so symbolom zastavaného územia .

V Poľsku môžete vidieť aj označenie pre vodičov, že vchádzajú na síce všeobecne prístupnú, ale neverejnú komunikáciu (spolu s uvedením jej správcu) ; na takej ceste neplatia pravidlá cestnej premávky, ale pravidlá jej užívania určuje správca. Ak je na takej “vnútornej” ceste značka znamená to, že na tejto neverejnej komunikácii platia štandardné pravidlá cestnej premávky.

Ak je výstraha vyznačená dĺžkou, označuje sa aj jej koniec dodatkovou tabuľkou Koniec:

Portugalsko

Aj v Portugalsku môžete vidieť výstrahu pred zníženou viditeľnosťou , tiež vás upozornia pred staršími ľuďmi alebo jamou na ceste .

Na rozdiel od Nemecka, kde vedia zakázať predbiehanie jednostopových vozidiel viacstopovými vozidlami, v Portugalsku vedia zakázať presný opak, čiže prebiehanie viacstopových vozidiel jednostopovými vozidlami. Vedia tiež prikázať hnanie dobytka určenou cestičkou a zákaz zastavenia alebo státia ukončujú namiesto šípok (či už na dodatkovej tabuľke alebo vložených do značky) takouto značkou

Rakúsko

Okrem zastávky a lampášového prstenca, čo sú špecifické značky, ktoré majú spoločné s Nemeckom, majú v Rakúsku ešte vlastnú značku o slepej ulici .

Celkové vyznenie rakúskych značiek pôsobí veľmi zastarane, stále používajú archaické detailné prvky ako šály, klobúky, rukávy, nehovoriac o symbole vozidla z 30-tych rokov 20. storočia .

Zotrvávanie na pôvodných značkách vidieť aj na priechode pre chodcov, na ktorého zvislom označení je stále znázornený chodec idúci cez “brod” , hoci značka označuje zebru. Navyše môže byť skombinovaná s označením cyklopriechodu , čím pomerne značne popiera svoj vlastný účel (označenie nezvykle umiestneného priechodu pre chodcov v dostatočnom predstihu pre vodičov).

Naopak, relatívnou novinkou je upozornenie na vodiča jazdiaceho v protismere .

Rakúskym špecifikom (u nás nepochopeným) je dodatková tabuľka , ktorá nezobrazuje tvar križovatky (a už vôbec nie presný geometrický), ale jej umiestnenie pod značkou alebo oznamuje vodičovi, že cesta, na ktorú vchádza, je cestou s prednosťou, čiže je označená značkou , nie značkou (u nás taktiež absolútne nechápaný rozdiel medzi týmito značkami) a kvôli tomu už značku neopakujú za križovatkou.

Nezvyčajným detailom je aj to, že na označenie parkovacej zóny na krátkodobé parkovanie používajú značku o zákaze státia

Rumunsko

Ak chcú v Rumunsku obmedziť rýchlosť rozdielne pre osobné a nákladné vozidlá, namiesto dvoch značiek to vedia urobiť jednou .

Maximálna rýchlosť vyplýva aj zo značky – v obci znamená povinné zníženie rýchlosti na max. 30 km/h, mimo obce na max. 50 km/h. Okrem značky o nehode poznajú aj všeobecnú výstrahu pred úsekom s častými dopravnými nehodami .

Táto nezvyčajná značka upozorňuje vodiča, že pred ním je miesto, na ktorom sa vozidlá môžu otáčať a je kvôli tomu povinný znížiť rýchlosť.

Slovinsko

O otrokov v Slovinsku majú ozaj obavy. Používajú síce aj bežnú výstrahu pred nimi , avšak iba mimo obcí. V obciach používajú na označenie miesta, kde sa môže na ceste zdržiavať viac detí značku a v bezprostrednej blízkosti školy, škôlky alebo verejného ihriska tieto značky: . Osobitnú značku majú navyše aj na označenie školských trás .

Ako premenné výstražné značky môžete v Slovinsku vidieť aj výstrahu pred nehodou alebo medveďom

Na označenie diaľnic používajú dva druhy značiek, ktorých význam je však rovnaký, líšia len technickými parametrami: avtocesta , hitra cesta .

Pokrok nezastavíš, povedali si v Slovinsku a začali označovať testovacie oblasti automatizovaných (autonómnych) vozidiel .

Španielsko

Okrem bežných značiek o diaľnici (autopista) a ceste pre motorové vozidlá môžete v Španielsku vidieť aj značku o ceste Autovia , na ktorej platia takmer totožné pravidlá ako na diaľnici (ale napr. cyklisti môžu na nej jazdiť po krajnici); rozdiely sú v stavebno-technických parametroch.

Pri používaní spoplatnených ciest v Španielsku si treba dať pozor na rozdiel medzi štvorcovou a okrúhlou značkou  Telepeaje (elektronické mýto). Kým štvorcová značka označuje pruh, v ktorom je možné uhradiť mýto elektronicky, ak je vozidlo vybavené príslušným technickým zariadením, okrúhla značka označuje vyhradený pruh pre takýto výber mýta a vozidlo idúce v takom pruhu musí byť vybavené príslušným technickým zariadením.

Švajčiarsko

Na označenie začiatku obce používajú vo Švajčiarsku dve rôzne značky s rozdielnou grafikou –  znamenajú však to isté. Biely nápis na modrom pozadí sa umiestňuje na hlavných cestách (Hauptstrassen), čierny nápis na bielom podklade sa umiestňuje na vedľajších cestách (Nebenstrassen); skratka na spodku je označenie kantónu.

Ukončenia obcí neobsahujú preškrtnutie, ale hore zmenšený názov najbližšej obce a väčším písmom názov a vzdialenosť k najbližšiemu diaľkovému cieľu .

Napriek značkám o začiatku a konci obce (zastavaného územia) platnosť všeobecnej max. 50 km/h v obciach začína a končí značkami .

V zimnom období môžu byť vidieť na cestách zákazy sánkovania a lyžovania .

Taliansko

V hornatých oblastiach Talianska býva výstraha pred zákrutami doplnená ich počtom a následne sú jednotlivé zákruty označované a počítané .

Používajú dva druhy značiek o diaľnici – zelenú a modrú . Okrem rozdielov v technických parametroch znamenajú tieto značky, že zelená diaľnica je spoplatnená a platí na nej max. rýchlosť 130 km/h a modrá diaľnica je bez poplatku a max. rýchlosť na nej je 110 km/h.

Podľa toho, na akej ceste sú umiestnené, majú farebne odlíšené napríklad aj tunely či mosty alebo usporiadanie jazdných pruhov a iné informačné značky.

Niektoré dodatkové tabuľky môžu byť aj nad značkou (to môžete vidieť aj v Nemecku).

Svet

Kanada

Na západnej hemisfére sa používa úplne rozdielny systém dopravného značenia, čiže pre našinca nezvyčajných značiek by bolo mnoho. Výhodou v nevýhode (samozrejme, ak ovládate daný jazyk) je, že množstvo regulácií namiesto symbolov označujú písmom, resp. kombináciou symbolu a písma. Pár príkladov z Kanady (šípka na ich výstražných značkách môže byť nahradená údajom o vzdialenosti):

Vo francúzsky hovoriacich častiach používajú namiesto alebo súčasne s nápisom STOP nápis ARRÊT (hoci v samotnom Francúzsku sa používa iba STOP), pričom v inojazyčných teritóriách nápis STOP uvádzajú aj v iných jazykoch:

stopka v jazyku Cree, angličtine a francúzštine
zdroj: wikipedia.org

Čile

V Čile pomôže, ak okrem množstva grafických a systémových rozdielov v dopravnom značení ovládate aj základy španielčiny, pretože napr. E v modrom štvorci znamená parkovisko (Estacionamiento), hoci paradoxne v samotnom Španielsku používajú klasické P.

Nigéria

A na záver pár značiek z Afriky. V Nigérii si musíte niekedy dávať pozor na hrochov či na lode (?) a ich symbol vlaku vyzerá celkom hrôzostrašne .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok